ROTTERDAMS DAGBOEK Gemeenteraad akkoord met gewijzigde verordening taxibedrijf a J 59.50 139.90 Grieks trio trekt zich terug VPRO piknikt door ondanks bar weer Mary Porcelijn wint persprijs in Knokke ANWB-kantoor slecht bewegwijzerd ROTTERDAM RIJNMOND Happel ziet af van reis naar Roemenië MHMiliM roestvrij staal SCHIEDAM bemoeilijkt' HERVORMING WATERCONTRACT remington premier schrijfmachine Alleen nog platen CONTRACT PROGRAMMA'S' I LIKDOORNS! pagina 4 - vrijdag 17 juli mo (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM", vrijdag De gemeenteraad heeft gistermiddag een. gewijzigde taxiverordemng aanvaard, waardoor de nu enkele maanden opererende Taxi Tele foon Centrale beter kan functio neren, Wethouder mr H. C. G. L. Podak voegde op het laatste ogen blik zelfs nog een aantal wijzi gingen toe aan de reeds gewijzig de verordening waardoor ener zijds de huurauto-adviescommis sie in meer gevallen wordt ge raadpleegd en anderzijds de ge meente uitdrukkelijk het recht krij'gt, wanneer de TTC binnen drie maanden zelf geen chauf feursreglement opstelt, een door B en W te benoemen eommissia zich van deze taaik zal gaan kwij ten. Kii aas l ld drg L. van Leeuwen (VVD) waa vrij somber gestemd over de huidige pang van met de nieuwe Telefoon Centrale, van welk principe hij overigens een overtuigd voorsfan- dar is; „Het «al moeilijk zijn het pu bliek weer In de taxi te krijgen. Een publiek dat voor een groot gedeelte door de slechte service en de hoge prijzen is afgeschrikt." Hij voelde er veel voor de TTC te laten functioneren onder itoezicht van de gemeenteraad en niet onder toe zicht van burgemeester en wethou ders. Hij vond in de suggesties va» één van de adressanten over dit pro bleem, de AAC-Metro-Tax aantrekke lijke Ideeën die «tot een gezondmaking van het Rotterdamse taxibedrijf zou den kunnen leiden. Taxichauffeur D. Wagenaar (BP) vertelde nog van zijn ervaringen met de TTC. „De eigen rijder (bedoeld "wordt de taxi-chauffeur, die als zelf standig ondernemer rijdt) rijdt niet graag voor de TTC omdat dan veel op rekening moet worden gereden. En er gaat dian geruime tijd overheen voor hij zijn geld krijgt." Hij gaf ook nog een aantal voor beeld en uit de praktijk hoe soms het publiek de taxichauffeur behandelt. „Er kwam. laatst een dame bij me met een klacht. Ze had een taxi gebeld en de chauffeur gevraagd de meber aan te zetten en de hond. even uit te laten, rin waarom de chauffeur weigerde?" Wethouder Polak vroeg begrip voor het feit dat de Taxi Telefoon Centrale overhaast tot stand is gekomen. Een van de belangrijkste zaken, die nu bij de nieuwe verordening wordt gere geld, is een meldingsplicht voor de chauffeurs. (Vian onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag Ernst Happel heeft er van afgezien, om zon dag een kijkje te gaan nemen bij de Roemeense lijstaanvoerder Ut Arad. de mogelijke tegenstander van Feijen- oord in de eerste ronde van het toer nooi om de Europa Cup, De Oostenrij ker is teruggeschrokken van de verre reis, die hem te wachten stond. De plaats Arad ligt namelijk op een slor dige 500 kilometer van. de hoofdstad Boekarest verwijderd. Feijenoords trainer overweegt nu om Ut Arad In zijn laatste competitiewedstrijd te ©aan observeren. (ADVERTENTIE) de natuur viert feest ROTTERDAM, vrijdag. De spaarbank te Rotterdam gaat de mo gelijkheid openen tot sparen tegen een rentevergoeding ven 7!A procent en 8 procent. Daartoe zullen bewijzen van inleg wordien afgegeven voor de nieu we termijnen van respectievelijk drie en vier jaar. Reeds bij bedragen van honderd gulden of een veelvoud daar van kan van deze hogere rentevergoe ding gebruik gemaakt worden. Naast deze nieuwe regeling blijft bestaan de mogelijkheid van sparen tegen 6V* procent voor een vaste termijn van een jaar en 7 procent voor twee jaar. De op de termijnen gekweekte renten worden elk jaar automatisch overge boekt naar de spaar- of betalings- rekenimg van de spaarder en is dan direct ter beschikking. /N het ANWB-kantoor aan de Kar sl Doormanstraat heb ik dezer dagen een middag leerzaam doorgebracht Er ge beuren daar onbegrijpelijke dingen. Ik doel op het onnodig wachten. Een voorbeeld: een meneer sielt zich op in een rij van acht mensen onder het bordje buitenlandreserve ringen, etc.". Ah hij na een kwartier aan de beurt is en informeert naar een reis- en kredietbrief krijgt hij „aan de kassa' te horen. De man stelt zich gelaten op in een nog langere rij wachtenden, Eert reis- en kredietbrief tv een veel gevraagd ANWB-ar- tikel in deze vakantietijd, maar tvie zo'it ding voor het eerst haalt kan onmogelijk weten, dat hij zich dan aan de kassa moet vervoegen. Het meest Logische is, lijfct mij, Het loket „buitenland etc.". Veel mensen die het ANWB-kantoor binnenstappen zijn nog peen lid van deze on misbare toeristenorganisatie, maar bij welk loket kan men zich als lid opgevenDat staat nergensMen moet dus vragen en dat betekent in deze tijd van het jaar aansluiten bij lange rijen. Curieus mag het worden ge noemd dat de bewegwijzering zo'n sterk punt van de ANWB in eigen huis zo be droevend gebrekkig is. Won derlijk, dat nog nooit iemand op het idee is gekomen een voudige verwijzingen te plaat sen. Bijuoorbeeld een bordje boven de kassa: „reis- en kre dietbrieven wijzen van mensen naar ande ik schat, dat de vriendelijke re loketten, en hardwerkende dames achter de balie tien procent van hun Jammerhet is echt niet no- tijd verbruiken met het ver- dig. Deze wonderlijke uitdra- Een levende objecten- gerswinkel trof onze fo- show in een oud stads- tograaf op een bootje deel. Wie had dat voor ergens in Delfshaven. mogelijk gehouden. (ADVERTENTIE) Sublieme kwaliteit roestvrij stalen pannen 16/10 In hoogglanzend gepolijste uitvoering. Voorzien van koudgreep oren en knoppen. Origineel Sttram Inox. Zolang de voorraad strekt verkopen wij deze set, bestaande uit kookpannen 16,18,20 en 22 cm en steelpan 14 cm. Van 95.-voor Pannen ook los verkrijgbaar. VROOM DREESRfflASfclN ROTTERDAM, vrijdag Wethou der Jettinghof heeft de Rotterdamse ■raad erop gewezen, dat de gemeente Schiedam de hernieuwing van het contract voor de drinkwatervoorzie ning bemoeilijkt. De Schiedammers vragen tal van inlichtingen, en wan neer 7je die eenmaal krijgen, dan blij ken ze van nul en gener waarde te zijn. aldus Jettinghof. Hij meende dat Rotterdam zijn goe de wil heeft getoond door Hij de her nieuwing van het stro omoontr act met Schiedam een financieel offer van v.er ton te brengen. (ADVERTENTIE) Berste klas schrijfmachine van wereldmerk. Lichte aanslag, automatische llnlwisseilng. Met draagkap, nu voor VROOM DREESMANN ROTTERDAM VLAARDINOES "pJET Trio Hellenique, dat de Griekse nationale dans, de Sirtaki, sinds vele jaren met veel succes in Nederland uitdraagt, zal voortaan alleen nog via de grammofoonplaat te beluisteren zijn. Vanavond treedt het trio op in de Vuist van. Duys en dat zal waarschijnlijk een van de laatste keren zijn, dat de groep in het openbaar zal verschijnen. Na twaaifeneenbalf jaar reizen en trekken zijn de drie Griekse muske tiers het jachtige leven moe. Polis Ef- thimladis, Basil Nikolaidis en Denis Kavalieratos hebben in die periode zeven LP's bij CNR laten opnemen. Nederland Is voor het Trio Hellenique het tweede vaderland -geworden. Mid den in een periode, waarin rock. en beat het 'muzikale klimaat van onze hitparade bepaalden, was de muziek van het Griekse trio voor velen een verademing. Overigens was de hitpa rade de Grieken goed gezind, want vrijwel elke single kwam in de top veertig terecht. Avond aan avond traden ze overal in Nederland op. In kleine zalen, In concertgebouwen, in cafés, nachtclubs, overat De animo is nu zo sterk ver minderd, dat het trio het optreden in het openbaar vaarwel zegt. De animo van de fans van het Trio Hellenique is de laatste jaren niet afgenomen en dit Is voor de platenmaatschappij CNR reden om het contract, met de drie Grieken met een aantal jaren ie ver lengen. De toekomstplannen van het drietal zijn nog tamelijk vaag, maar ze spelen met de gedachte een groot Grieks res taurant te openen in het hart van Rotterdam. Tijdens het nuttigen van Griekse maaltijden zullen de gasten daar kunnen genieten van on-vervalsle Griekse muziek. En deze zal zeer waarschijnlijk weer ten gehore wor den gebracht door het Trio Helleni que. Het Trio Hellenique trekt zich na twaalfeneenbalf Jaar terug uit het openbaar amusement. W/EER of geen weu% ae VPRO pi knikte er gisteravond weer lustig op los. D i- maal had men de ionlen opgeslagen m een du.npan „ergens langs de Nederlandse kus'", waar een paar honderd jeugetge tot zeer jeugdige belangstel lenden het gobeuren mochten bijwo nen. Genuld .n dekens en plastic, bib berend van de kou lieten zte aanvan kelijk alles gelaten over zich heen En dat „alles" bestond dan uit de oude tekenfitmpjea van Betty Boop. waarvan or sommige best leuk zijn, een optreden van cowboy Tim Mc.Coy, die weer drte afleveringen lang mocht vechten tegen een vileine schurk, en een aantal Indianen. En dat allemaal om de eer van een onsebul- d g me.sje. En dan was er natuurlijk informatie, de VPRO zou zonder dat de VPRO oilet zijn. Om maar een greep te doen: er was een bejaarden wacht ,,'t Drempeltje" de sinds 1968 in Haarlem 24 uur per vtmsal tracht de problemen op te ion- sen van bejaarde stadgenoten; er werd wat gebabbeld over geslachtsziekten, over anti-afbraak plannen in de Jor- daan en er was een bejaarde dame die protesteerde tegen de uitzending van „The Indians are coming", omdat hierin de Indianen zo slecht worden afgeschilderd. Haar protest bleek ach teraf met zozeer deze fihuserie te be treffen alswel de door haar signaleer de Indianenmoord in Zuid-Amertka. En.g enthousiasme was er bij de aanwezigen pas te bespeuren toen de Engelse popgroep The Traffic het po dium betrad. Helaas bleef hun optre den beperkt tot slechts één nummer, omdat het electron! sch orgel het had laten afweten. De opengevallen tüd gevuld door Micnael Chapman en z(jn Band, die ook vóór acht uur al actief waren geweest. Het werd een boeiend optreden van deze Engelse zanger-gitarist, die een geheel e.gen geluld heeft opgebouwd uit folk. country, blues en roek. Op het andere net waren inmiddels de Engelse en de Spaanse ploeg in de slag gegaan om de Twaalfde Europese boker voor Zamgvoordracht. Na afloop bleek de jury van oordeal te zijn dat de Spanjaarden het mooist van allen hadden gezongen, en zo werden ze voor de tweede achtereenvolgende keer winnaar. Bloemen en omhelzin gen waren er ook voor de Belgische ploeg, die de prijs van de stad Knokke in ontvangst mocht nemen, en voor het Belgische zangeresje Mary Porce- Iyn, dat de persprijs in de wacht sleepte. Wij mochten haar hier alleen g.steravond maar een lied horen kwe len. Maar dat optreden deed wel de vraag rijzen of Mary's uitverkiezing tekenend was voor de kwaliteit van de overige deelnemers of voor de smaak van de aanwezige persverte genwoordigers, A. E. m VANDAAG HILVERSUM 18.00-21.00 Ver volg VPRO-vr.jdag. 18.00 Nieuws; Tussen Ifl.00-19.3Q nabeschouw.ng Tour de France; 19.30 Nieuws). VARA: 21.00 Openingsconcert Inter nationaal Orgeleoncours Haarlem (opn). 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelin gen. 22.45 Actualiteiten. 22.55 Stereo: Serenade in blue; licht gevarieerd platen/programma. 23.55-24.00 Nieuws, HILVERSUM H. NCRV: 18.00 Stereo: Koorzang. 18.30 Nieuws. 18.41 Hier en Nu: actual.teiten, met verslag IBM schaaktoernooi in Amsterdam, 19,00 Wereldpanorama. 1840 Veel ge vraagde gewijde muziek (gr.). 19,40 Wijd als de wereld: wekelijkse inter nationale oriëntatie in kerk, zending on oecumene 1Ö.50 Van vrijers en vrijsters: Nederlandse folkloristische muziek. 20.50 Stereo; The sound of musical: musicalfragmtsntea. 21.10 Stereo: Metropol e orkest met zangso listen met als intermezzo hebt instru mentaal kwintet, (gr.). TROS: 22.00 Aktua: radio-magazine met reporta ges, kommentaren en muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 De Beyaerd-Hier: caba- retpnogramma, 23.10 Apollo XXI: ruimtevaart-mysterie. 23,30 Stereo: Midnight Special: licht muziekpro gramma. 23.55-24.00 Nieuws. MORGEN HILVERSUM I, VARA: 17.00 Nieuws 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Weekeind: jeugdprogramma. VPRO: 7.54 Deze Vlak voor de prijsuitreiking gisteravond nadat Spanje Enge land in de twaalfde Knokke- finale had verslagen verscheen een meisje op het Casino-toneel dat de persprijs 1970 had ge wonnen. Zij was volgens de persjury de festivaldeelnemer met de sterkste artistieke per soonlijkheid van alle dertig Knokke-zangers: Mary Porce lijn, in 1946 geboren in Araster dam. Toen zij twee Jaar was Is ze naar België verhuisd dus van een Neder landse kunnen we nauwelijks spreken maar toch Is het voor Nederlandse oren in Knokke '70 een verrassing om te horen dat een oorspronkelijk Am sterdams meisje in de belangstelling staat wegens artistieke prestaties. Voor Mary, een iets minder verfijnde heruitgave van de Franse actrice- chansonnière Marie Lafóret was het oven verrassend. „Knokke was voorbij en ik was zeer tevreden. België derde en ik als de beste van de vijf." In verbasterd Nederlands („in Hol land zeggen ze dat ik Vlaams spreek en hier noemen ze hst Hollands") MARY FOKCELIJN vertelt ze hoe zij twee jaar geleden het vak in geduwd is. „Ik werd zo ziek van dat steeds maar „Mary je kan toch zo prachtig zingen" dat ik ze het tegendeel zou bewijzen. Ik ging meedoen aan een TV-wedstrijd om te, kunnen zeggen „Jongens het is echt niets bijzonders, zo lopen er nog .tien duizend rond." Zij was indertijd pe dagoge, kinderopvoedster zoals ze zelf zegt, na drie jaar sociale studieën in Antwerpen. ,,Ik meldde me dus aan voor die TV-wedstrijd Ontdek een Ster met zevenhonderd anderen. Maar toen ik er na vier schiftingen nóg in zat, zag ik mijn bewijs wel wat in hei water zakken. Toch werd ik eerste". Mary Porcelifa heeft inmiddels twee lp s gemaakt. Na „Hier ben ik danverscheen, vorige maand „Mary Porceiijns Boris Pasternak". De deelname aan Knokke heeft de Nederlands-Belgische zangeres op nieuw in de belangstelling gezel. Zij krijgt twee Belgische TV-shows en nog een te Parijs. (ADVERTENTIE of eelt? voor stechtafèBo I weer lopen zonden I met laatste gegevens VANDAAG NEDERLAND I 18.25 Tour de France: Samenvatting van de 21e etappe. 18.45 Fipo de Clown. 18.55 (K) Journaal. 19.04 (K) Een klaarlichte dagdroom» kindermusical. 20.00 (K) Journaal. 20.20 <K) Dit is Tom Jones (This Is Tom Jones), muzikale show, 21.10 (K) AVRO's Sportpanorama 21.45 Voor de Vuist weg. 22.50-22.55 (K) Journaal. NEDERLAND Et 18.45 Pipo de Cown. 18.55 (K) Journaal. 19.04 (K) VrU-Uit: programma over het wel en wee van de recreatie. 19.30 (K) De Debbie Reynolds Show. 20,00 (K) Journaal. 20,20 (K) Politie New York: Wie is hij?, TV-film. dag, VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Van de voorpagma. 8.15 Stereo: Z.O. 135: ge- var-eerd programma. (9.35-9.40 Wa terstanden). 10.30 Stereo; Promenade Orkest met solist: amusementsmuziek- 11.00 Nieuws. 1LQ3 Goede wijn be hoeft geen ka-as: n.euwe opnamen van jazz- en amusementsmuziek. 11,25 Afrikaanse kroniek. 11.45 Met naald en slinger: oude grammofoonplaten. 12.05 Bakboord is links en stuurboord Is rechts: verslag van een 30-meren- tocht io Friesland, (herh. v. 15 juli jl,) 12.30 Tussen start en finish: ac tueel sportnieuws. 13-00 Nieuws. 13.11 VARA-Vana. 13.13 Actualttejteo 13.23 D.t fa het begin...: jongerenprogram ma. 14.35 Radio Jazz Magazine. NOS: 15.00 Beethoven 20Q (opn). 16 00 Nieuws, 16.03 Stereo: Scna: populair programma over electronics- VARA: lfi.15 Nederlanders maken muziek: een fanfare-orkest (opn). 16-35 Artis tieke staalkaart, 17.10 Stereo: Feest der herkenning: verzoekprogamma: se mi-klassieke muziek (gr.)- 17.55 Mededelingen. HILVERSUM II. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.11 Het levende woord. 7.10 Stereo: Op het eerste gehoor: klas sieke muziek (gr.) (7.25 Horen en zien; 7.30 Nieuws; 7.32-7.50 Hier en Nu: actualiteiten.) 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum laudamus: gewijde muziek (gr-). 8.30 Nieuws, 8-32 Tounngclub: Informaties en tips voor vakantie, 8 45 Stereo: Licht grammofooiimuzlek. 8.55 Stereo: Promenade orkest met zangso- lfat. 9.35 Gymnastiek voor de hu.s- vrouw. 9.45 Stern»: Grand Gate du Dlsque Classique: een keuze uit de platen van de afgelopen tien jaar- 11.00 Nieuws. 11.03 Visie, lezing. (II)- 11.15 Stereo; Nationaal Jeugncorps van de Nederlandse Federatie van CrhisteÜjke Muziekbonden (opn.). 11.55 Mededelingen. KRO: 12.00 Zon der grenzen: rubriek over missie en zending. 12.IQ Uit balans; uitzending te samenwerking met het N-K.O.V. 12.14 Marktberichten. 12.16 O verheids voorlichting: Exportivitelten nieuws, wenken en adviezen op ex- p art gebied. 12.26 Mededelingen t.b.v land- en tuinbouw, 12.30 Nieuws- 12-41 Actualiteiten. 12,50 Buitenlands kommentaar. NOS; 13.00 Vliegende schijven: verzoekplatenprogramma voor de militairen, KRO: 14.00 Stereo: P.M.; eon weekblad m&t veel plaatjes, (16.00-10.02 Nieuws;. NOS: 16.30 In zet: een programma over amateuristi sche muziekbeoefening. 17.00 HIRO: HIRO-Magazine. 17.15 HIRO: Gasten van de week. KRO: 17,30 Stereo: Kes ri egenpius: lichte grammofoonmuzïök 20.45 (K) Graaf Carl Gustav von R.o- Ben» film portret van een vech tende pacifist, 21.30 Eurovisie: Songfestival Knokke USA ®u®er""f*naIe! Europa- 23.00 (k) JÓwnasL 23.05-23.35 (K) UUtooht: Samenvat ting van de direkte reportage over de verkeersdrukte, (pro gramma van de Beierse TV). DUITSLAND I. 20.00 (K) Jour naal en weerbericht, 20.15 (K) Film- rep. 21.00 (K) Reportage uit Bonn. 2-'25J3P t^r7- Snn- 21-30 (K) Man- mx, TV-sarje. 22.15 (K) Journaal weerbericht. 22.30 Film verslag Tour France, 22.40 Hotel Iphigenie, TV- spel. 0,35 (K) Journaal. D,H^8LAND U 1805 <K> Ac tualiteiten en muziek. 18.40 Dick und Doof, film met Oliver Hardy en Stan Laurel, 19,10 (K) Debbie gross in Fanrt, TV-film. 19.45 Nieuws, actuali teiten en weerbericht, (K). 20,15 Claus Graf Stauffenberg, documentair spel. Aansluitend: Nieuws. 21.45 (R) Filmrtportaee, 22,30 (K> Dagtraelc u,t de R.K.-kerk. 22.45 (K) Nieuws en weerberichten. 23.00 Amusementspro gramma. MORGEN DUITSLAND I. 10.00 Nieuws. 10-05 Journaal van gisteravond, 10.30 Muzikaal programma. 11.20 Journaal. 12.05 Filmreportage, 12.50 Internatio naal persoverzicht. I3.0o-13.30 Jour naal. 14,40 (K) Nieuws. 14.45 (K) Filmreportage. 13.30 Khyber, Engelse documentaire film. 16,00 (K) Infor matief programma. 16,15 (K) Sher lock Holmes, TV-serle. 17.15 (K) Das Ratbaus, verkeersprogramma, 17.45 18.30 (K) Sportjournaal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1