Jeugdassemblee loopt uit op teleurstelling Verkeer in weekeinde eist zeker 10 levens AGENDA 1 SCHEEPSTIJDINGEN *-49i« 95 Anion Heilier met imposant orgelspel OEFENING IN MACHTSPOLITIEK Jongetje overboord gevallen en verdronken in Hunze 'Soldaat niet ziek geworden door keuring' 'KRAKERS' IN NEW YORK Miehael-legioen heeft recht op zendtijd Rubberkogels tegen Ierse onruststokers Bioscopen oprüiming Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken W aterhoogten VEENENDAALSE BIJENMARKT DINSDAG 28 JULI opruim mgr. 1CENT pagina 4 - maandag 20 juli 1970 NEW YORK, maandag De eerste wereldjeugdassemblee, in bet gebouw van de Verenigde Naties in New Yo-rk, is zondag in mineur beëindigd. Vele afgevaardigden toonden zich uiterst teleurgesteld over het verloop van de bijeenkomst. Zij zagen die veelal als een „oe fening in machtspolitiek", gedicteerd door „beroeps/jongeren" met een vaak nauwkeurig afgebakende opdracht uit hun thuisland bewa pend en. veteranen van internationale conferenties. Van die „be roepsjongeren" zijn velen overigens de middelbare leeftijd al aardig genaderd. Ook de Nederlandse afgevaardigden toonden zich teleurgesteld. Zij hadden gehoopt dat Internationaal contact op individueel vlak mogelijk zou zijn, maar hadden ontdekt dat heel wat af gevaardigden vooral uit Oost-Euro pa, Afrika en Latijns-Amenka -op traden. in ideologische blokken. Een van de afgevaardigden sprak dan ook over „het rammelen van de zwaarden In de koude oorlog". Saskia Grotenhuis uit Ootmarsum zag veel in het voorstel om tot een speciaal jeugdlnstituut te komen dat in nauwe samenwerking met de Ver enigde Naties aanbevelingen kan doen en studies kon ondernemen. Toos Groen uit Breda vond dat in haar commissie over de ontwikkeling zeer belangrijke aanbevelingen zijn ge daan. Willem Claassen uit Hapert vroeg nog wat tijd voor zijn conclu sies maar het is ook hem tegengeval len dat het Midden-Oosten zo'n domi nerende rol speelde en dat er zoveel „gediplomeerde" jeugd aanwezig was Hij geloofde dat deze „beroepsjonge ren" de zaak overheerst hebben. J<i- han van 't Kof uit Nijmegen was het opgevallen dat er over milieuveront reiniging en geboortenbeperking heel goed met elkaar te praten viel. ook tussen Arabieren en Israëliërs, dat jc daar „zaken kon doen, maar dat over politieke vraagstukken de hel los brak,". Norman Flnies uit Willemstad op Curasao ten slotte vond dat er te veel volwassenen rondliepen. BORGEK, maandag. Itt het ri viertje de Hunze in Haren is zater dagmiddag de vyf-Jarlge Erio Hey- denrljk uit Sappemeer verdronken. Het jongetje maakte met «y» moeder en een vier jaar oud broertje een tocht in een jacht op de rivier. Hij is vermoedelijk gestruikeld en overboord gevallen. Be politie heeft om zes uur 's avonds het lijkje opge haald. De orgelbouwer H. Jonker uit Gro ningen is gistermiddag bij de haven van Workuml Friesland) verdronken. De man. was met twee meisjes en een jongen aan het varen, toen het polyes terbootje vol water liep en zonk, In d< verwarring, die -na de vermissing van de heer Jonker ontstond, zijn de drie anderen weggegaan. Hun namen wa ren vanmorgen nog niet bü de politie bekend. De juiste toedracht van het ongeval kon nog niet worden vastge steld. Ministerie van defensie: (Van onze correspondent) MAASTRICHT, maandag Het mi nisterie van defensie heeft aan de ouders van de 19-jarige Harry De- manflt uit Obbicht geantwoord dat de j ons ca de ziekte waaraan hij ltfdt al lang moet hebben gehad voor hö her keurd werd voor de militaire dienst. Harry was in mei van dit jaar voor militaire dienst herkeurd nadat hij In eerste instantie door de keuringsdienst in Roermond wegens bronchitis was afgekeurd. Ma een onderzoek in het militair hospitaal in Den Haag werd de Jongen ernstig ziek. Zijn toestand verergerde zodanig, dat hij in het Sit- tardse ziekenhuis moest worden opge nomen. waar hij nog steeds ligt. Vader Demant zegt nu: „Harry ging kerngezond het hospitaal in en na twee-en-een-half uur kwam hij er weer als een wrak uit. De jongen was toen lijkbleek en op zijn huid zaten allemaal rare vlekken". Harry zelf zegt ervan: „In het ziekenhuis moest ik allerlei apparaten, die niet ontsmet en. zelfs vuil waren in mijn mona nemen1'. Het ministerie van Defensie heeft de ouders verder het bericht meege deeld, dat men in overleg met de be handelende arts in het Sittards zie kenhuis nog zal onderzoeken of Harry's ziekte Inderdaad kan zijn ver oorzaakt door de apparatuur van het militair hospitaal in Den Haag, Chaos Tot slot van de assemblee werd za terdag een aantal resoluties aangeno men. Daarin werd onder meer geëist dat de Verenigde Staten uit Indo-Chi- na, de Russen uit Tsjechoslowakije en de Israëliërs uit de bezette Arabi sche gebieden dienen te verdwijnen. De assemblee veroordeelde de fascis tische regimes van Spanje, Portugal en Griekenland, De laatste vergadering verliep uiterst chaotisch. AMSTERDAM, maandag Bij verkeersongelukken op de Neder landse, Belgische en Westduitee wegen zijn het afgelopen week einde zeker 10 Nederlanders omgekomen. De verkeersdichtheid viel zaterdag mee, maar zondag was het vooral door het grote aantal vakantiegangers zeer druk op de Nederlandse wegen. Kort voor het middernachtelijk uur was volgens de rijkspolitie de toe stand weer normaal. Ook in New York worden hulzen „gekraakt". Hier wachten de krakers van een pand met vier verdiepingen op de komst van de politie. Mee rdan 175 gezinnen zi]n de laatste weken in New York in leegstaande appartementen getrokken. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Berchtesgaden op de auto weg tussen Mimch-en en Salz burg zijn zaterdag twee Neder landers omgekomen en acht tot tien Duitsers zwaar gewond. De auito van mej. H. J. Vethaak uit Schiedam en haar verloofde G. van 't Hoff uit Rotterdam werd In een stilstaande file van achteren aangereden door een Oostenrijkse tankauto. De auto werd door de tankwagen een eind meegesleurd en schoot er ten slotte onder. Beide wagens en een door de slingerende tank auto gegrepen busje vlogen direct in brand. De chauffeur van de tankauto, die ongedeerd bleef is gearres teerd. Kort voor het ongeluk had de politie hem al aange houden, attent gemaakt op het rijverbod tijdens het weekein de voor vracht- of tankwagens, en van de Autobahn gestuurd. Later was hij er toch weer op gekomen. De S0-jar ge Nederlander Huberl Maas u.l Tilbu-rg .s zaterdagnacht wet een personenauto In Belg.é ver ongelukt. Bij BRASSCHAAT vloog de wagen uit de bocht en kwam te- fien een elektricltcUspaal tot stil stand. De Tilburger was op slag dood. De auto waarin hij reed zou eerder In Belg:ë zijn gestolen. De 21-Jarige bouwkundig tekenaar W. van Ombergen uit IJmulden is za terdagavond omstreeks tsen uur met zijn motor op het Deiftplelp ui HAARLEM-NOORD dodelijk ver ongelukt. Komende van de Rijks straatweg nam hij de bocht van het plein vermoedelijk te kort. Hij raak- ite een trottoirband en botste vervol gens tegen een vangrail en een lichtmast. Kort na aankomst In het ziekenhuis overleed hij. In het centraal ziekenhuis in Alkmaar is zaterdag de 16-jarige Roelof Schaaphok uH Zaandam overleden aan verwendingen die hij vrijdag nacht bij een verkeersongeluk had opgelopen. Op da provinciale weg tussen Uitgeest en Limmen bij CASTRICUM werd de auto waarin de Jongen met twee vrienden zat, aangereden door een andere auto., bestuurd door een barkeeper uit Alkmaar. Geen van de jongens had' een rijbewijs. De barkeeper is gear resteerd, omdat hij volgens de poli tie onder invloed van sterke drank verkeerde. De jongens hadden hun auto voor 150,- in Amsterdam ge kocht. De 34-jarlge heer A. Hoffmeester uit Amsterdam is zaterdagmiddag bij een verkeersongeluk op rijksweg 3-10 in WIERINGERMEER om hel leven gekomen. De man werd uit ziin auto geslingerd, die na een in haalmanoeuvre tegen de wegberm terecht was gekomen en vervolgens enkele malen over de kop sloeg. De Amsterdammer was op slag dood. tn de auto zaten nog vijf mensen, d'e met meer of minder ernstige ver won di neen naar het centraal zie kenhuis in Alkmaar zijn overge bracht. De driejarige Simone de Wit uit 't Zand (NH) is zondagavond »n SCHAGERBRUG door een perso nenauto aangereden. Het kind was op slag dood. Het meisje stond met twee andere kinderen aan de kant van do weg te praten en hep plotse ling de weg op. waardoor de be stuurder van de auto haar niet meer kon ontwijken. De 51-jar:ge mevrouw M. Haexstijnen UTRECHT, maandag (ANP) Het Micbael-legloen, een van de vijftien organisaties die samen als stichting Nederlandse radio en televisie zend tijd hebben aangevraagd, heeft op grond van het aantal aanmeldingen bU de volgende zendtydverdeling reokt op een half oor radlozenritijd per maand en een half «ur televisie per kwartaal. Dit is zaterdag meegedeeld door de voorzitter van het legioen,, de heer B. W. Willemse op een bijeenkomst in Utrecht waar ongeveer 250 orthodoxe rooms-katholieken herdachten dat honderd jaar geleden de pauselijke onfeilbaarheid tot dogma werd verhe ven. De heer Willemse deelde verder mee dat het niet gelukt is alle ortho doxe krachten in Nederland te bunde len In één beweging voor paus en kerk. Op de vorige bijeenkomst van het legioen was aangekondigd dat daartoe pogingen In het werk zouden worden gesteld. Tijdens de bijeenkomst werd een speciaal voor de gelegenheid door An ton Arwich geschreven gedicht Sem per Fidelia voorgelezen waarin onder andere kritiek werd geuit op „op sex beluste priesters". BELFAST, maandag De Britse troepen die in Ulster de orde moeten - handhaven zijn thans uitgerust met rubberkogels. Deze projectielen zou den zeer effectief zijn tegen veroorza kers van onlusten. De kogels van hard rubber, die met traangasgeweren kun nen worden afgevuurd, zijn la staat ledematen te breken- clt WEERT, moeder van 16 kinde ren Is zondag overleden aan de ge volgen van een verkeersongeval m haar woonplaats. De vrouw, die aan de linkerkant naast haar man fiet ste, werd zaterdagavond door een achteropkomende personenauto ge schept. In BRUMMEN Is zondagmiddag de 20-jarige mevr. I. J. A. Geerlings- Buls mt die plaats met haar perso nenauto m een slip geraakt en w botsing gekomen met een tegenlig ger. De vrouw werd uit de auto ge slingerd en was op slag dood. Me vrouw Geerlings was moeder van twee kinderen. De 23-jarlge koopman J.L, uit het re gionale woonwagenkamp m J3LE- RICK is zondagavond door de ge meentepolitie van Venlo gearres teerd. Hij wordt ervan verdacht za terdagavond laat met zijn auto de 17-jarige wielrijder P, Klerken van achteren te hebbben aangereden en daarna te zijn doorgereden. De jon gen overleed kort na aankomst tn net ziekenhuis in Venlo. Aren», dag. 2, 7, 0,38 uur; Satytlcon, 18 jr, Calypso, dag. 2, 7, 9.30 9.13 uur: Het wilde ErottBslmo. 14 Jr, centraal, da. i bloed. 10 Jr. Clneac-BlJcnkorf, dag. 9.30, 11.30, 130, 3 30 uur: Kuifje en do zonnetempel, al elke avond 6.30, 7.30, 9.30 uur; Verboden spel, 14 jr. Cineac-Beurs. dag. 830. 1130, 1135, 1,30, 335, 530. 730, 930 uur: Kogels voor <3rin«o, 14 jr. Cinerama, dag. 13.45 en 16 43 uur: Wood stock, as. Colosseum, dag. 8 uur; De weg naar de hei, 14 jr.. elke middag 2 uur; Wümetou in de dodenvaliel, a-S. Corso, dag, 2 cn 8 uur: Koningin voor dut zend degen. 14 Jr. Grand, dag. 2 en 8 uur; West Side Story, 14 iri Harmonie, dag. 2, 1, 930 uur: The scalp- Krlterion, dag. 230, 7, 930 uur: Aaterlx en de helden, a s. Ltimfère, dag. 12, 2,15, 4,15 uur: Onkruid- ADVERTENTIE) Aan da afwerking en het fraaie damast kan iedereen, die mor gen op onze bedden-afdeling komt, wej zien, dat dit dure matrassen zijn. Wij verkopen ze nu In da op ruiming, deze extra brede 1 persoon» matrassen van een uit stekends kwal voor sttrk verl iliteit jolyaether. Jaagde prijzen. nnerkm afpassen 1 persoon® SO x 190 cm 12 cm hoog 13 cm hoog Morgenvroeg om 9 uur begint op da eerste etaga de verkoop van een partij Silvana markma- trassen van een prima kwaliteit poiypetbarln extra brede 1 per soon» maat voor unieke op- niimingsprijzen. puur van da opruiming 1& Juli tot S augustus, Géén tal of schrift test zaaiers in FabeltJealand, a s., elKo «vond 7, 9 30 uur: Hoe verkoop ik mijn vrouw? 14 jr. Luxor, dag. 2, 7. 9 30 uur: De zwoele nach ten van Lady Hamilton, tB tr. Metro, dag. 1 cn 8 uur. Angéllque, 18 jr. pjusagc, dag 2 en 8.15 uur: Louis de Funés sis taxichauffeur, a.s. Prinses, djg, 2 en 8 uur: Du, 18 jr. (t/.h dinsdag), woensd, a uur; Zonder zeden cn moraal, 18 jr. Rex, dag. 2 {behalve woensd.), 7, 8.16 uur Ceasar de veroveraar, 14 jr. Studio '62, dag. 2.15, 7, 930 uur: Alice* Restaurant, 18 jr. Thalia, dag. 2—8, 7, 9,30 uur: Midnlgnt cowboy, 18 jr. 't Venster, dag. 2, 7, 9.15 uur: Easy Rider, 18 jr. Victoria, dag, 7, 930 uur. maandag geslo ten: Lew la de Fxinés a la taxichaHeur, a.l. KÏNDERMATINBES Cineac-Bijenkort, dag. 9.30, 11.30, 130. 330 uur' Kuifje en de zonnetempel, a.l. Colosicum, dag. 2 uur. Winnetou in de do- denvaliel, «.I. Lumlèrc, dag, 12, 2.15. 4,15 uur: onkruid zaaiers in Fabeltjealand, a.l. Prinses, woansd. 2 uur: Laurel en Haidy in wonderland, ad. Kcx, woensd, 2 uur: Laurel en Hardy al? Uaco-toerlsten, a.l. Victoria, woensdag 1.45 uur: Peter Pan, &J pompenburs, 20 00 uur Circus Tony Boltïnl Rotterdamse Schouwburg, 29.15 uur; kleine parade, Latirenskerk, 20.13 uur: Peter Planyateky. orgel. Laurens plaats, 2130 uur: Klank- en ilchi spel. 't Winkeltje, 18.00 uur: Trio Paul Ruys, Beursplein, 30 00 uur: Koninklijke Rotter dnrme Portharmonie. Rotterdamse Schouwburg, 2018 Uur: D< koalne parade, Lamrnspia&ts, 2130 uur; Klank- en licht spel, Rechter Maasoever: Fa. K. M. Brussaard, OostreediJk 211, tel. 136605. J. Exler, de Sav. Lohmaniaan. 117, tel. 244111 M. van Hoort, Mathenesserlaan 382, tel. 231405 OosterapotheeK, Rusthoflaan 34, tel, 135712 Schanswljckapotheek, Abtsweg 40, tel. 373582 J. H. M, Vos, Mathehes- serdijk 35-35. tel. 155250 11 lllcgcrsberg- SchlcbroekSchiehroeksr apotheek, Uitweg 13. tel. 181234 Ommoord: Apotheek Ommoord, Nw. Om* moorijev/eg B, tel. 205869 Linker Maasoever; J. A. Cats, Dantestraat 454. tel. 1&2884 Dr, Th. Exler, W phaertibocht 39S, tel. 270280 Mej. M. E. E. Haanappel, Groene Hilledijk 288, tel. 272443 Mevr. dr. M. Paulssen- Smeets, Plein 1953, no. 25, tel. 178078 Pernts-HaogvUet-SplJkeniste: Apotheek „Gerla", Lengweg 72, Hoogvliet, tel. 21 Juli Hoog wator te Rotterdam le tö 06.60, 2etjj 18 59; Dordrecht le tÜ 07.28, tb 19.37; Hellevoctriuis le tij 03/15, 2e tl 17.45; Hoek van Holland le tij 04.29, 2« tl' 16.58; (ADVERTENTIE) Een tientje zou voor een polo- shlnjo al echt niet te duur zijniaat staan voor zo'n schattig polo-jurkiel Toch bieden wij ze voor die prijs aanPolyester katoenen polo-jurkjet In-.een prima per- manent-presi kwaliteit Koop zo'n vlot jurkje met ceintuur tje en korta mouwen mat om slag, er zijn vela dessini en klauren, nu„... voor nog fléén tian gulden. PERMANENT PRESS 65% polyester 4Q25 35% cotton Morgenvroeg om 9 uur begint op da parterre de verkoop varj modarna polo-jurkjas van een prima kwal ita it pa rm an ant p rass poIyBSttr katoen in vele dessinsenkleuren, maten 36 t/m 44 voor Duur van da opruiming 16 Juli tor 6 augustus, Géén tef. of schrift, test ROTTERDAM, maandag. RICHT VAN VRIJDAG 17 JULI 11)70. Do- re's groot 5068 p.kg Pore's poolers 22—30 pkg; Eereteiltngen groot 41—80 p.kg; Bar- steRingen poters 19—27 p. kg; Binm's groot 40—46 p kg; Barima's poters 17—25 p.lcg; AncMjvle 2036 pkg; Bloemkool 8 164108 PM.: Bloemkool 8 135168 pst,; Bloemkool 10 109124 p^t; Dubbalebonen 140—171 pkg: snijbonen 280—340 pJcg; Tuinbonen 40—72 pAcg; Rodekool 17—23 pkg; Spitskool 3!)60 p-kg; Kroten 2037 p.kg, Uien 54—68 p.kg: Peterselie 18—34 p.bos: Peulen 360160 p kg; Postelein 57— 71 pkg. prei 71-94 p kg; Selderij 7—14 pbo»; Sla 13—18 p-st; Spinazie 53—78 f Rode Bessen 102-145 pkg: Beancy 121 p kg; June Blood 100—180; Golden Japan "PjE beroemde Weense organist An- tön He" 11 er tv us vnor zaierdag- middag uitgenodigd het Doeienorgel tc bespelen; naar we menen batekende dit voor Heilier de eenste kennisma king met het grott Fienlropimtru- ment Het was te verwachten dat een Im provisatie Heillers recital zou beslui ten, want in dit specifieke orgelmétier behoort hij lot de Internationale uit blinkers. Inderdaad heeft het niet zo grote publiek uitgebreid spel 4 l'lm- proviste te horen gekregen dat avon tuurlijk en fascinerend genoeg bleek om de hnsterconcentratle nog onver minderd te handhaven, zelfs na een concert dat het uur raeds had over schreden. Twee rog wat primitieve stukken van Samuel Scheidt openden Heilleus programma; een daarvan, Passamezzo (een oude dan: vorm), was een uitvoerige variatiereeks, die eigenlijk alleen boeide door de voor treffelijke wijze waarop ze toi klinken kwam. Twee uit de verzameling van 18 koralen en de Passscaglia in c van Bach konden gemakkelijk tot de ge niaalste programmapunten gerekend worden, want Regers pompeuze Fan tasie en fuga in d, waarvoor tenslotte een lans werd gebroken, is een stuk dat in wezen aLechts een eohijn-con- irapunt vertoont. Heillers voorkeur voor al te volumineus klinkende regi straties konden wo mst name in Bachs passacaglia niet delen het stuk heeft In de conceptie reeds zoveel mo numentaals, dat dit geen extra accen ten meer behoeft. Het virtuoze, s leeds vlekkeloze en ook muzikaal Imponerende spel van Anton Heitlor zou misschien In de St. Laurenskerk beter tot zijn recht zijn gekomen, althans in de werken van Scheidt en Bach. S. NIEBQER VEENENDAA1L, maandag Op dinsdag 28 juli wordt üx Venciwlaal de jaarlijkse bljeninarkt gehouden. Dit jaar een week later dan andere jaren, een gevolg van het aanhoudende slechte weer. De organisatie van de bijehmarkt is in hand en van een roarktcommissio, die bestaat uit imkers mt Veenendaal en omgeving. Evenals vorig jaar is de bijenmarkt op het sporhpark Panhuis. De aanvoer van de bijenvolken vindt meestal in de nacht en woege ochtend plaats. Ook belangstellenden kunnen al voor dag en voor dausv op het marktterrein terecht. Er wordt geen entree geheven. De keuring van de ingezonden bij envolken begint om negen uur 's mor gens, waarnaom elf uur de prijsuit reiking geschiedt door de burgemees ter van Veenendaal sn het paviljoen van het sportpark. Enkele viedbtens zullen, op de markt demonstreren hoe bijenkorven worden gevlochten. BovencLen kan onen be halve bijen ook imkersartikelen en honing kopen. Met verwacht ook dit jaar weer een ilmke belangstelling van de imkers uit binnen- en buiten land en de toeristen. (Advertentie) Een fabriekg partij tarlanka mar- qutsatte in alle breedtes (met kleine weef foutjes) gaat mor gen weg voor f V* par rr»2..„. zoiets is alleen In de opruiming mogelijkl tërlenka" MARQUISETTE: •pbr .m«ter-voor.;;-. ?£'¥- v:>-breedt¥' dus: 90 cm .breed p.m. 0,90 120 cm breed p.m. 1,20 150 cm breed p.m. 1,50 200 cm breed p.m. 2.Q0 210 cm breed p.m. 2,10 220 cm breed p.m. 2.20 Morgam/roag om 9 uur begint op da 1e etage dB verkoop van een partij terlenka marquisette in diverse breedtes, door kleine weefdefekten voor de helft van da jïrijs. Duur van da opruiming le JuU tot 6 ougustux Géén tel. of schrift test Posities vtm schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen tie volgende pagina. Grote Vaart Vasurn p 20 Okinawa n Sin* gapore VUelaml 30 v Runt# Cardon n Montreal VUst 11 lün v Bilbao n Las Pal/nas Walcheran 20 te Rlo de Ja neiro verw Wcsterkerk p 20 Kaap Leeu win n Adelaide Wleidrecht n Montreal 19 op 203 mijl tw v Haiüax Wissckcrk 20 te Bremen. Witmanrum p IS Canartsche Ell n Salvador (Bahla) tVonorato 18 v Los Angeles n Longview Zaankerk 18 v Cochin n Hamburg Zaanland n Genua le op 740 mijl 20 v St Helena Zonnekerk 16 v Rangoon Colombo Zulderkerk p W Las Polmas n Antwerpen ZwUndrecht 21 te Liverpool verw Kustvaart AH DsinhoJ p 30 Great Yar mouth n Heiland Arub» JB nm te BÖbao Astro 19 te Rotterdam Alms 181« Antwerpen Ask 10 te Antwerpen Admiraal Nblaon is) te Col- onester Aurora 2c te Rotterdam Albsrt-V IS nm te Botterdam AverJ.r 20 nm te Londen Stockholm. Jupiter n Setubal 20 tn de Golf Van Blscaye Jongkind 2o te Rotterdam Jan 18 V Tripoli (Libye) bn Beiroet. Jantje Epplena 19 te Heroyo, Kaap Bol is te CuxhdVen. Kroonborg 19 to Zaandam. Kelzeix(tracht 20 te Bristol vert?. Knap Falga 21 te Zaandam verwacht, Lcuvfehaven 19 mm te Rotter dam Lady Jane p 20 Ouessant n Turkije Lsa 13 te Colchester Lente 20 te Kopenhagen Leemans p 20 Kaap FiniMer- te ji La SpezU Luther zo te Delfzijl verw Lubox Is te Amsterdam Mars 10 te Kopenhagen Mertna 20 te Groningen Menkar-N 19 te Sets Marva 20 nm te Loixoos v.. Merwo&ong 22 te Skufc>kaer verw Marte Christine 20 te Gronin gen Matre Jfl te Dubün verw Marietje Boehmex p 20 Al giers n Napels Netty 19 te VUordingen Neutron 19 te Landen Oftsterhout 21 te Kotka verw Orenjeborg 20 te Bsverwljk PlroU 19 te Rotterdam Paul Westers 19 nm te Bre. Prinsengracht 21 tc Bordeaux Alge 20 te Hebtngborg verw Amsteaiwg p lfl Eorkum n op 830 HOEK VAN HOLLAND, maandag De Rotterdamse Reddingsbrigade heeft zaterdag bü rodüingawedstrijden In Hoek van Holland een vJjfde plaats behaald) achter Zandvoori, Heemste de, Monster cn Katwijk. Acht reddingsbrigades levenden zo'n twee uur strijd In vijf onderdelen, zoals hardzwemmen, „tuigjesredden" en roeien. Het slotnummer, roeien in de bondsteddmgsvlctien was zonder twijfel het meest spectaculaire onder deel. Vier roeiers met een stuurman moesten zo snel mogelijk een boei In zen ronden en weer terugvaren. De ploeg uit Zandvoort maakte hierbij de beste tijd. De wedstrijden waren, voor de deel nemers aantrekkelijker dan voor de toeschouwers. Naar buiten maakte het geheel eoa rommelige indruk en de genodigden op de banken hebben nau welijks iets kunnen uien. In de nacht van vrijdag op zater dag is In Oud-Beijerland de uit de Oostenrijkse plaats Strassburg af komstige L, G. Dolinar bij een ver keersongeval om het Jeven geko- met drie anderen in een Volkswa genbusje bij ean bocht tegen een aantal bomen. De drie uit Oosten rijk afkomstige passagiers zijn zwaar gewond In een ziekenhuis op genomen. Amstelbarg p HclUwit) Asuncion n Rouaan mill n v Pzcfladba Alart 19 Perth All 21 te Rotterdam v?rw Antarctic n Gloucester lfl thv. Reykjavik BonefwiB Smite 21 te Rotter dam verw Benny p 20 Bankum n Hol land Brouwersgracht 20 te Rotter dam Bocitekoe 16 te Bres keus Binnenhaven 20 te Rotterdam Bothnia 20 te Harltogcn Brage 16 te Bremerhaven BoriÜy 20 te Hamburg Bztnvier-R p 28 Kaap VUlano n Rotterdam Claudia 20 fe Gronfngen Citadel p 20 Kieterkanaal Luits Co.-ia 19 te Delfrijl Capebeka-I 23 te Blrkatihead Colette 20 te Rotterdam Conixmo'oin n Lissabon 20 In de Golf van Blscaye Carebvka-2 20 te Antwer pen. Corrie-2 19 te Hamburg. Citadel 19 te Hartogen. Carmen 20 te Gent verw. Caravelle 19 te Bremen. C)othllda-M p 19 Texel n Frankrijk. Daniel 2i te Cork verw. Dlana-V 19 te Norwich. Diannel 22 te Kemi verw. Dependance 20 te Hamburg verw. (Londen vervallen). Deo Gloria 21 te Bilbao verw, Deborah 20 te Temeuzen. Eddvstone 21 te Hamburg verw, Eddystone 21 te Hamburg verw. Energie 10 te Aalborg. Florida 18 te Londen. Fei p So Ouezrant n Casa blanca. Gruno 19 te Vlaardlngen Gerda 21 te Lissabon verw. Hado 18 te Rotterdam. Hoop 20 te Aalborg verw. Hunzeborg 19 tc Malmoe. Jenjo 20 v Hsriingen Rossen 20 te Gothenburg Re&itborg ia t« Utrecht Xtepeto 22 te Santander V SplthcJjd n Annaba ZO In de Golf van Biscoye SeawIJf 19 nm te Wümar Sznta Lucia n Port Swetten- h&m 19 op 540 mijl or.o Asconslon oil. Sylvla-3 21 te Raveaina v Schippcrsgraoht p 20 Ou&s- sant n Baroplona Surveyor 21 te Garston v<_. Sonta Mar.a 20 te RottcMzm Spa amestroom 19 nm te Ant- werpen Superior Producer 18 te Do ver Trio 19 te Drodrecht Tide p 20 Kaep Finisterie Valenci# Tyro 20 nm te Belfast verw. Pubo 19 te Tatghnwodth Trlca 23 tc Oulu verw, Thekla 19 te Ajiuve-rpèrv Urbanus-B 10 te Humber Van. da 20 nm te Londen Vistborg 21 te Amsterdam verw. Volharding 20 te Leixoes verw. Wubbina 23 te Lul«a verw. Wieboid Boehmer 21 tgiBel- fast verw. Westerdok 20 te Fasajeo verw. WadJooper 20 te 2wündi WaUnbureh 2i te Bordeaux vurw Wcga 19 te Hamburg Zeeburgh 21 te Stockholm verw. Zuiderzee 19 te Oxelosund Aangekomen schepen Ems Dts St, kado i Duitsland Mannesmann, Uganda Tanzania Waalhaven Felshaven Hansa Worms. Gkardegg Noor via 9t, kad« naar Duitsland J. Smith. Puerto D'AIicante Spanje Lloydkade Buys en Co. British Power Eng. B. P. Eu ropoort st 3 van Ommeren. Millirtar Eng Singapoore Bot lek Verolme Unlmar Ktlamo Marok Merwrhavco TH.B. Wambersie Andorra Deen Maashaven TJtB. Comeldor Karin O'tmann Dts Lloydka- de Ids Borneo Ruys Marlan-1 Ned (Sleepboot) Schiedam Werf De Jong Smit en Dirkzwager Cifo DTS Schiedam Kieuwa Waterweg Muller Resit Turk Waalhaven P2 Anthonie Veder Nynas Zweed Shell 5 Muller Polycastle Noor BJ*. Euro poort van Ommeren Jumbo Noor St, Kade/Duits- iand J. Smith Pontos Belg Merwehaven C. Swt Vinke Cape Clear Eng Beairlxh&vca Q.D, Ruys Wega Dts Llselhaven Bureor Jutta Dts Merwehaven M.PR Eurovracht Cygnua King Noor Westerka de RRB. van Weelde Susebok Dts 3e FethAVcn, Nieuwe Matex S.E A M, Amorgaa Lib Waalhaven boei D8 N,V. Veerhaven Wed loo per Ned Zwljndrecht G, Mauritz Binnenhaven. Nad Waalhaven pier 1 v. Uden Vaisnndi Rus Waalhaven pier 2 FajchpBd Dinslaken Dts St. Kade M«»~ nesmann Jtotit Noor Eeunhaen Burger Lahn Dts Parkkade Marutes- mann Harry Lewis Dts Botlek booi G.E.F.O. Gulf Briton Eng Gulf Euro- Poort Vinke Bowl loet Eng Dordrecht Wembersie. Nicosia Dts BeatrlxltaYen ICNBM. Watmbersle Navlgare Dts Merwehaven Vijf rinkel Kersten Hunik Co Colette Ned Binnenhaven 28 Herfuüh Futoni Bng Waalhaven pieJ 3 Thomson Meyer Eichsfeid Oost-DuitiS Rynha- v&n 2 Pakhoed H urm au Dts Waalhaven boel 24 Sanara Ssint Bridget Eng Waalhaven 8 Aeg.r Wagenborg Nlca Lib Waalhaven pier 6 Aeglr Rhetntrans Aurora Ned Parkkade Neth Agents Phillpptoe Rizel Phtllippijn Rijnhaven Volgt Gcrrit Wesseis Dts (sleep boot) Europoort v. Omme ren Blackthorn Eng Dordrecht G. Maur.tz Cardona Pan Europoort KWB. K.SJ). Alexandre SHva Port Se Kat» dam D E.Ka, Fumesfl Zsmbrow Pool WaaOh. N.TB. Rye Trader Eng Fumess Stleltjéskade Elation Eng Botlek G.E.M. Firmesa Seven Stars Zweed Shell Eu ropoort v. Ommeren Colchester Eng Margrietha ven E.C.T. Ha fa Kendsburg Dts Botlek D.O.W, Muller Hebe Fin Ewnhaven Burger G lil at ion Eng Botlek G.EM. Fumeas Emopto Farry Eng Europoort Teesiand Dts Alexanderha- ven Seaiand Robert Watt Miller Lib Che- vtoon Europoort Oo&t Atlan tic Line Plainsman Dts Alexanderha- ven SeaUnd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1