jRaceboten scheuren in Pr. Reatrixpark 6 6 m DRZ liet zicli door Gouda overbluffen Bloemencorso van de Thurlede-tuinders 85 BELGEN EN DUITSERS FA VORIET Show met scheepsmodellen bij lustrum van De Viking 95 Eindstrijd in ABG-comp. SCHIEDAM 65 jaar getrouwd Hengelen in cle Noordvest opruiming Honkbal Ingehaald door eigen aanhang Dui veu v luchten gingen niet door Bekeuringen wegens te snel rijden Fietster gevallen door overstekend kind Stalen sieraden harmonieerden goed bij kleding Frans Molenaar Zondag vissen in de Boonenvliet KOERIERSTERS maandag 20 juli 1970 - pagina ^Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag- Een zeldzaam huwelijksjubileum van daag by het echtpaar Bloemen- daal. wonende aan de Ooster straat 64, dat 65 jaar getrouwd is. Pieter Daniël Bloemendaal, gebo ren op 28 september 1879 te Delfshaven, is werkzaam geweest bij de Ned. Spoorwegen. Me vrouw Adriana Maria Bloemen- daal-Pouwels werd. op 9 maart 1885 in Schiedam geboren. Het bruidspaar heeft drie kinderen, zes kleinkinderen en zestien ach ter-kleinkinderen. Aangezien burgemeester H. Roeifsema zelf niet vakantie is. heeft loco-burgemeester wethou der mr. M. J. M. van Kinderen vanmorgen het bruidspaar de ge lukwensen aangeboden. Namens hel gemeentebestuur is een fruit mand bezorgd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Een internationaal gezelschap was zon dagmorgen al vroeg in het Prinses Beatrixpark bijeen waar de Schie- damse Modeljachtvereniging De Viking met een wedstrijd voor ra diografisch bestuurde scheepsmodellen het eerste lustrum vierde. Hieronder bevond zich ook wethouder mevrouw G. D. Verwey-do Graaff die, gewapend met een zendertje, de eerste speedboat het vaarparcours opstuurde. Dit alles in een 'drenzende regen die deelne mers en publiek in de voor deze gelegenheid opgetrokken bungalow tenten deed vluchten. Naast de wedstrijden ook een tentoonstelling van modellen. Links op de voorgrond het Ja panse slagschip „Jarnato", ge maakt door de heer J. Kapel uit Schiebroek. Een „reddingsactie" om een ge zonken sleepboot weer op te halen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Een hen- gclconcours zondag 26 juli te houden In het water van de Noordvest belooft Iets tc worden wat nooit eerder in Schiedam Is voorgekomen. Organisa tor is Male's Speciaalzaak in heugel- sportartikelen aan de BroersvesL Hier kunnen gegadigden zich tot en met zaterdag tegen een geringe vergoeding laten inschrijven, De senioren vissen van 8 tot 1 uur; dc jeugd, jongens zowel als meisjes, van 14 lot JG uur. De prijzen beslaan uit waardebonnen, voor de senioren ten- hecgste 25 en voor de jeugd 15. Als een zij arm van de Schio, waar van de waterkwaliteit de laatste jaren met sprongen vooruit is gegaan, is d? Noordvest bij de hengelaars zeer in trek. Er is van alles te vangen zodat er voor dit concours wel een behoor lijke belangstelling zal bestaan. Esperanto-ageiido Meiikwedon, 2a 22an de julio klitb- vespero. Ni konversacios ce kado H. Lefcch sr Lekstraat 100 b. Propaganda an kau dum via forio Nian bel-an Kmgtvon -Esperanton. Onder deze deelnemers waren de internationaal bekende cracks Lcfcvre en Tibcrglifen uit België mei hun sportcollcga's en om. uit Duitsland, Weichhous. Dit drietal behoort tot dc Internationale top die bij verschillen de wedstrijden met hun supersnelle boten wet lauweren hebben weten te oogsten. Ondanks alle nattigheid ver liepen de wedstrijden geheel volgens het schema. Raceboten scheurden over dc snelheidsparcour5cn ingedeeld in verschillende klassen. Ook andere boottypen kozen, door een onzichtbare (ADVERTENTIE) Doordat steeds meer dames panty-nylons dragen, moesten de foundations hieraan worden aangepast..... De nieuwste ont wikkeling is het panty-.corselet. Probeer za'n panty en corselet inéén. Uw panty-nylons zaten nog nooit zo keurig. Lycra pantylette met zachte fiberfill cups. beugel voor uplift en brede «tretch schouderbanden. Aan de voorkant van het kruis je een haken- en ogensluiting. U koopt deze prima foundation nu voor nog géén zeven gulden. pantylette Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze lycra pantylette met fiber- fiil cups, beugel, brede stretch schouderbanden en haken* en ogensluitïng aan het kruisje, ïn wit, onderbustewijdter» 70 t/m 85 voor Duur van dc opruiming 76 juli tot 6 augustus. Géén te/, of schrift, best. hand bestuur, hun weg tussen de boeien in een mee tegen hel horloge. In de middaguren klaarde het weer •val op zodat toen meer publiek een kijkje kwam nemen bij deze spannen de en af en toe spectaculaire wedstrij den. Het ging met alujd even viol. Af cn loc Het een op zeer hoog toerental draaiende moto:- hei afweten. Ook ge boerde het dat een scheepje -.met man en muis vcrg.ng". Dan kwam de red dingsploeg in actie om het gestrand* scheepje op te halen of om dat wat gezonken was weer boven water le brengen. Op de vaste wal trok ook de exposi tie van alle voorkomende modellen de belangstelling van deelnemers en pu bliek- Vooral het door de heer J. Ka pel uil Schiebroek gebouwde Japanse slagschip „Jamaio" met alles d'r op en d'r aan. Het model weegt 4,5 kg en is 1.35 meter lang. Het bouwpakket hiervoor kwam uit Amerika. In één jaar tijd maakte de heer Kapel het schip, uitgerust met twee elektromotoren geheel vaarklaar. Op deze wijze heeft hij ook dc Duitse slagkruiser „Bismarck" in miniatuur nagemaakt. Maar hij is dan ook een gepensioneerd marineman. Aan het slot van de wedstrijden waarvoor ca. 45 deelnemers hun boten te water lieten volgde een demonstra tie' in de FX-klasse- Hiervoor stoven 6 boton gelijk het parcours op hetgeen een summum van geweld veroorzaak te dat echter de botenbouwers als mu ziek in de oren klonk. Uitslageni Klasse F 3, Flguurparcours: 1 B. Weichhous, Duitsland, 137 pnt.; 2 en 3 J. Dehllcck. België, 135 en 134 pnt.; 4 F. Malberg, Duitsland. 133 pnt.; 5 Yves Lefiot, België, 132 pnt.; fi R. van Beijnhcjn, De Viking, 127 pnt. Klasse F 2; Piguurparcours: 1 A. Dezone, België, 80 pnt; 2 Klaus Hart maan. Duitsland, 83 pnt.; 3 T. Hess- mer, Duitsland., 68 pnt.; 4 J. Marien België, 61 pnt. Dit viertal eindigde met 84 wedstrijdpunten gelijk. De uit eindelijke waardering kwam tot stand na een standbeoordeling van de inge zette boten; 5 A. Dezone, België, 80 pnt.; 6 H. B ren der, Duitsland, 69 pnt.; 7 A, de firuyn, België, 63 pnt. In deze klasse werd Hans de Haas uit Den Haag met 6 wedstrijdpunten officieus kampioen van Nederland en kwam hiermee in het bezit van de hiervoor uitgeloofde wisselbeker. Klasse FI.V 5; Snelheidspareours voor boten met een cylinder inhoud t/m 5 cc: 1 B. Wéichhaus, Duitsland, 22.5 sec.; 2 Pb. Tiberghïen» België, 22.8 sec.; 3 Jac. Hoogewerff, De Vi king, 38.0 sec.; F. Leppers, Den Haag, 46.3 sec. Klasse Fl. V 15: dezelfde boten met een cylinderinhoud tot 15 cc: 1 en 2 L. Lefevxe resp. met 18-8 en. 18.8 sec,; 3 Ph. Tiberghien, 21.2 sec.; 4 Ph. Clos- set, 25.4 sec., waarmee deze klasse een Belgische aangelegenheid is geworden. Vermeldenswaardig is, dat de Belg A. Dezone in klasse F.2 winnaar werd met 'het door hem gebouwde stoom schip hetgeen een unicum is in de mo delbouw van wedstrij'dschepen Voorzitter Cbr. Collignon van het jubilerende De Viking reikte de ere prijzen uit bestaande uit bekers en médailles in zilver en brons. Als jong ste deelnemer kwam het lid van De Viking, René Eiderson in het bezit -van de speciale jeugdprljs. Belgen zowel als Duitsers zegden toe bij een volgende wedstrijd op nieuw naar Schiedam te zullen komen. Verwacht wordt dat dan ook Engelse ■botenbouwers 'hun krachten met die van het Europese vasteland zullen gaan meten. D.K.Z, liet hot zaterdag tegen koplo per Gouda in de zesde innings volledig afweten, en verspeelde daarmee defi nitief de overwinning. Tot aan dia zesde innings was het een gelijk op gaande etry'd geweest, geleid door twee invallende scheidsrechters, daar de aangeschreven, officiële scheids rechters verstek lieten gaan. De tweede innings bracht een 2—0 voorsprong voor DRZ op het bord, door Cees -van Ruiven, die met een hoiïkslag op de kussens kwam, door velderakeus het tweede honk bereikte, om door twee veldfouten van Gouda te scoren. Ook Henny Zagwijn, die hei eerste honk bereikte op een misgreep van de Gouda-werper, kon op die 2 veldfouten veilig over de thuisplaat komen. Tot aan. de vijfde slagbeurt van Gouda bleef deze stand ongewijzigd. Gouda kon. toen, imede 'door een on juiste beslissing van de invaller- scheidsrechters, drie punten scoren door F. Verschralen A. -van Hove en W. v, d. Heuvel. D.R.Z. .wist deze tik mentaal niet juist-te verwerken en liet zich in de gelijkmakende 5e innings eenvoudig aan de 'kant zetten. Stand derhalve 23. Toen kwam de voor D.K.Z. rampza lige 6e slagbeu ut van Gouda. Nog steeds niet hersteld .va» 'de tik die het gekregen had in de 5e innings, kreeg het D.R,Z,-team als geheel een enor me inzinking. "Wéitper Jan van Groot- .véld ging ongeconitroleerdcr werpen, enkele malen 4-wijd, vele veldfouten en honfltslagen die op kritieke momen ten onjuist venweiifot werden, deden de dtand oplopen dot 2—8 voor Gouda. Bij deze stand anet één man. uit en het derde honik bezet, moest René Vogel hat werpen van Jan van GrootveJd overnemen. René Vogel moest Gouda nog 2 punten toestaan voordat do Gou'da-slagbeunt teneinde was. Stand 2—10, DKK, had hier ook aan slag geen antwoord op, en liet het in de gelijk* makende 6e innings totaal afweten, In dc zevende innings voerde Gowda de score nog op tol 212 door F. Ver- schragen, en A. van Hove. Eerst in de 8e en laatste innings was D.R.Z. weer een beetje tot 2ich zalf gekomen, en kon 'hot via Joep don Brinker de score nog brengen op 3 12, maar daar bleef het ook bij. Werpersresultatem DRZ (Jan Grootveld en René Vogel): 366 en tien veldfouten. Gouda (A. Verdouw): 1j4 en e veldfouten. SCHIEDAM, maandag In de Alg, Bedrijfsvoetbalcompetitie ABC zijn in de groepen A cn B de kampioenen nog steeds niet bekend. In de komen de week zullen op dc z.g. Pieterman velden aan de Schietbaanstraat de ba- slissende wedstrijden gespeeld wor den. In groep C echter zij'n de reser ves van Sehiecarton winnaar gewor den. De uitslagen in de afgelopen week waren: Helios II-v.d. Water 0-5; PTT-v.d. Hoeven 4-0; Hoek-Helios 5* 3; Hoek-Kreuger 3-1; Meat Boys-Sa- lari 2-3; "Veveo-Wilton 4-8. De standen, bijgewerkt tot 18 juli, zijn als volgt, Groep A: Enterprise 1 10-14; v.d. Bor 8-12; Wilton 8-11; He- Hos 10-11; Salari 9-10; Hoek 10-10; Ter Braak 9-9; Meat Boys 9-6; Schef- fers 10-6; Kreugér 10-5, Groep B: Sehiecarton 10-16; Enka 9-15; NWW 8-14; Coebergh 7-10; GPS 8-9; Vegla 8-9; PTT 9-6; v.d. Hoeven 9*3; Stan daard 9-2; Swarttouw 30-2. Groep C: Sehiecarton II 9-15; Kreuger II 9-14; Enterprise 9-12; v.d. Water 9-11; Eu* rotax 9-7; Tevopham 9-7; Helios II 9-6; Niva 9-6; Slavenburg 9-6; SWM 9-4; Kenes teruggetrokken. Een vrolijk verklede en met bloemen vergierde groep in bloemencorso van de Volkstuin- dersvereniging Thurlede. 'ADVERTENTIE) We hebben dit rnooie jersey in 29 kleuren w.o. modern paars en outirose, maar ook in de klassieke tinten als zwart en bruïn,..,. voor elk wat wils dus En morgen is deze fraaie stof afgeprijsdKoop dan een mooie kwaliteit grof gebreide wollen Shetland jersey, voor modieuze kleding voor nu of het komende seizoen, het »s 130 cm breed, per meter voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van een wollen Shetland jersey, grof gebreid in een mooie kwaliteit, keuze uit 20 uni en 'gemêleerde kleuren, 130 cm breed, per meter Duur van de opruiming 16 jutï tot 6 augustus. Géén tel. of schrift, best SCHIEDAM, maandag De Kot- ier'dainsa straatmak-er W. H. F. T., za terdag in eien auto op weg naar Schie dam, merkte ter hoogte van het Plein 1940—1945 tot zijn schrik Üat hij van rechts werd ingehaald door zijn eigen aan hang wagentje, waarop een straal- steenschoonmaakapp&raat was gela den. De koppeling van het wagentje aan de auto ws kennelijk losgeraakt. Het onafhankelijk rijdende wagen tje kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De wagen raakte ontzet; van de lantaarnpaal werd de beschermkap losgeslagen, SCHIEDAM, maandag Het slechte weer bezorgde de plaatselijke duiven- houders een verloren 2ondag. De jon ge duiven bleven in Strombeek (Bel gië) in de manden. Gezien de weers voorspelling niet op een verbetering duidde hebben de containers van mor gen de terugtocht aanvaard en zjjn de duiven nabij Dordrecht los gelaten waarmee een veilige thuiskomst was gegarandeerd. Voor de mid-fondvlucht vanuit Sur- villiers Fosses (Fr.) zijn de oude dui ven eveneens aan de grond gebleven. Hier is hedenmorgen de beslissing ge nomen over het al dan niet loslaten van de duiven. SCHIEDAM, maandag Bij een verkeerscontrole met het Mesta-appa- raat door de Schiedamse politie op fle Bufg. van Haarenlaan en- de Horvath- weg zijn 25 automobilisten bekeurd wegens te hard rijden. De verbaliseer den reden met snelheden van 66 tot 81 kilometer, terwijl er maar 50 kilome ter per uud -gereden mag worden. SCHIEDAM, maandag Op de Tiroelstralaan ter hoogte van de Dr Kuyperlaan is zondag om 17.30 uur mevrouw C. G. van K-Van. E. met haar flets gevallen, doordat het 12-ja rige meisje L. G. onverwacht de weg overstak en tegen de fiats opliep. Me vrouw Van K. kreeg verwondingen aan het hoofd die in de Dr Noletstïch* ting zijn behandeld. {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Begun stigd door mooi zomerweer hield, de Vulkstuindervereniging ThurJede za terdag het traditionele tuinfeest, ook nu weer georganiseerd door de ont- spanningsconimïssie. In dc middag uren trok een bloemencorso over het met vlaggen versierde complex. Eca optocht voor dc kinderen met niet minder dan 69 verschillende num mers, dc een nog mooier als de ande re. Met bloemen versierde fietsen en allerlei voertuigjes. Gekostumeerde kindergroepjes waarin de vaardige handen van vele moeders vielen te onderkennen. Mi ni-folklore met clowns, indianen cn een groepje ruimtevaarders paradeer den in de stoet samen met het engeltje cn elfje. Ook een zeemeermin werd 'meegevoerd in dit corso waarin bo vendien fraaie staaltjes van bloem schikkunst tc bewonderen vielen. Dc grote verscheidenheid van nummers plaatste de. jury voor èen moeilijke taak hieruit de mooisten te kiezen. Deze jury bestond uit tie heren G. J. van Kooten, secretaris van de plaatse lijke KNM.T; H. G. Böhm, voorzitter Volkstuindersvereniging Vijfsluizen en G. Janse, cursusleider in het bloemschikken uit Rotterdam. Met 50 punten werd Annita v. Most (engeltje) het hoogst gewaar deerde nummer van het corso; 2. Ro bert Post, met de. locomotief „Bello", 49 pnt.: 3, de Huifkar, voortgebracht door de combinatie Korehgevel-War- medam, 47 pnt.; 4. M. Sebel (versierde fiets), 5, 6, 7. de familie Steenbergen met leuke gekostumeerde groepen; 8, C.\Zon; 9. Erny Putters (zeemeer min); 10. P. Koeling. In totaal 27 nummers kwamen voor een prijs in. aanmerking. Ook het avondfeest slaagde uitste kend. Bladstil was het op het complex waar vele honderden lichtjes flakker den. Voor deze illuminatie gebruikte men weggooi glas- en plastic verpak kingsmateriaal en in de handel ver krijgbaar materiaal. Er waren tuinen bij waar de kaarsen gewnon in de aarde waren geplaatst. Het resultaat was een feeëriek schouwspel dat jam nier genoeg onderbroken werd door veel in het duister gehouden tuinen van leden die met vakantie zijn ofwel geen bijdrage aan het tuinfeest wens ten te leveren. Muzikale medewerking aan dit tuinfeest verleende de decoratieve drumband Juliana met majorettes, zowel voor het corso als voor de lam- pionoptocht^ waaraan door oud en jong werd deelgenomen. Sieraden van Nicolaas van Beek werden zaterdagmiddag in de tuin van Museum Boy mans—V an Beuningen getoond door mannequins van Frans Molenaar, samen met de collectie van de Amsterdamse couturier. Nicola as van Beek, die onlangs de prijs van de kritiek voor zijn werk ontving, maakt armbanden, oorbellen, ringen en manchetknopen die vooral opvallen door de strakke vormgeving. De gebruikte materialen 2ijn voorna melijk roestvrij staal en zilver. Enke le hoofdvormen zijn van aluminium; De sieraden harmonieerden, in de meeste gevallen voortreffelijk met de geshowde kleding. Schokkende nieu wigheden ontbraken in de collectie van Frans Molenaar, maar stuk voor stuk zijn het modellen om zo in weg te ïopern Eenvoudig, stijlvol en bij zonder chic. Vrijwel zonder uitzondering ver werkt hij effenstoffen. Veel warm geel, soms in combinatie met donker bruin of helderrood. De lengte va rieert van mini tot maxi, soms zelfs dn een jurk: een eenvoudig zwart model, aan de voorkant tot iets boven de knie. achter tot op de hielen. Een' roestvrij stalen halssieraad en een armband deed het hierbij uitstekend. De zilverkleurige metalen deden het aanzienlijk minder goed bij een geel midi pakje met goudkleurige knopen, doorlopend tot de rok. De wijde broeken van hansoppen en tunlekpakkea (met diepe splitten) waren zowel zonder als met (smalje), omslagen uitgevoerd. De traditionele bruid ontbrak ook hier niet Molenaar kleedt haar in-een warme jas/het lijfje van witte wollen stof, de rok van wit bont. Een rand langs de mouwen loopt door in een bontstrook op dezelfde hoogte. Als hoofdbedekking fungeerde een Egyp tisch aandoend bontkapje. Als enige siraden hierbij een aantal ringen. (ADVERTENTIE). Leg Zo'n mooi kleed op tafel, niet alteen als bescherming van Uw tafelblad, maar omdat het zo gezellig ataat. Tijdelijk zijn deze prachtige tafelkleden in prijs verlaagd...- een Phrilan tafelkleed (wol vef sterkt met Phrilanin de maat 135 x 165 cm of rond (135cm doorsnee) kost nu drie en dertig gulden. 135 x 165 cm rorid 135 cm doorsnede Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze fraaie Phrilan,tafelkleden, in moderne kieuren oranje, rood, goud of groen, rechthoekig of rond, voor dr xjpxjp Duur van de opruiming 16 juli tot 6 augustus. Géén tcL Of schrift best. VLAARDINGEN, maandag Het vierde sericeoncours van de henge laarsvereniging Het Westen, gehouden in het Rijn-Schiekanaal in de omge ving van Leiden leverde een. vangst van 21 kg vis. Dit was het resultaat van tien vissers. De controleurs F. Groen en R, Du- mortier hadden over gebrek aan werk niet te klagen. Winnaar werd F. Tem pelaar, die liefst 3015 gram op zijn naam bracht. "Voor het houden van het volgende concours worden de deelnemers zon dagmorgen om vijf uur venvacht op de Kortedijk nabij de molen. Er zal dan gevist worden, in de Boonervliet. VLAARDINGEN, maandag Op een terrein aan het einde van de Ho- lysingel wordt momenteel gewerkt met het aan brengen van verticale drainages (zandpalen). De werkzaam heden die hiermee gepaard gaan zijn van dien aard, dat het voor kinderen zeer gevaarlijk is daar te spelen. Ou ders worden verzocht hun kinderen attent te maken op dit gebied. Personeel gevraagd w Aanmelden: Hoogstraat 76, Schiedam. Tc!. 2511269, 's avonds na 7 uwr tol. 1S590O. S020 Foto, film en projectie PASFOTO'S KLAAR TERWUL U WAQHT. Poflo Van Vuurcn Roogstr. 106. Schiedam, tel. 26Ö7Z0. Let ftp "t juiste adres. SU30 Diversen Steeds verse batterijen cn gro te sortering zaklantaarns, occhlampcn voorradig. Waar dat Wiel draalt. Hoogstraat 57—69. tel. MO-afl843S, Schie dam. S250

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2