Museum nood Echtpaar Dekker zit goed bij kas Kreakreijm een succes UNIEK KOPPEL IN WIELERWERELD ROTTERDAM RIJNMOND „Onzekerheid werkt verloop bij Werkspoor in de hand" Beide rijbanen nog voor boiiwvakantie iveer in gebruik Trainer Dindua overleden Fiets Brief aan dagboek Pasar Malam FËIJENOORD TE STERK VOOR JEUGDNEGENTAL Wethouder Worst mogelijk nieuwe burgemeester van Ridderkerk pagina 4 - woensdag 22 Juli 1970 59 Financiële zorgen bedreigen het voortbestaan van het Nationaal Brandweermuaeum in HeltavoètsluiB* volgens conservator G. J. Verburg hei rijkst gesorteerde museum in zijö soort ter wereld. Dit terwijl er plannen xiju de prachtcoUectie (veelal antieke) brandspuiten* handpompen, haspelwa gens en waterorgel» eèn ruimere be huizing te geven. Van Uitbreiding ral echter Voorlopig Wel niets terecht kunnen komen want de Btichtlng, die het museum exploi teert, boekt reeds enkele j&ren eeh nadelig saldo van een paar duizend gulden (vorig Jaar f 2.Ó0O,-) en heeft alle moeite de schuldeisers op tijd tè betalen. Crediteur nummer één Is dé ge meente Hellevoetsluls, eigenaresse van de oude kuiperij* waarin de brahd- weerattributen zijn uitgestald. Zij krijgt Vati de Stichting Nationaal Brandweetmuseum nog twee jaar huur, 3.000,-. Dó heef Verburg, behalve conserva tor ook penningmeester van de stich ting, zegt wanhopig: „Ze gaat het niet langer. 'Je kunt wel schulden blijven maken maar op een gegeven.moment moet Ie tóch„Btöp" zeggen. Het mu seum kost mij meer hoofdbrekens dan mijn wérk." Het Nationaal Brandweer-museum is eigendom Van de Koninklijke Neder landse Brandweer Vereniging, in feite dUs van allé brandweerlieden in Ne derland. De exploitatie drijft op en treegeld* 'giftón, subsidies en liefde werk». Dö heer VerbUrg: „De èntreégélden (volwassenen vijftig cent, kindèreli 'n kWattje) léVèreh jaarlijks ongeveer 2.500,- Op} dé provittöle ZUid-Hol- land geeft 2.BOO.- eUbsidie en Vo't de rest zijn wij aangewezen óp gif- ten1'» „tfiesl Deze komen schaart en in bedragen van 10, -en 25,- binhen; een enke- lihg geeft theer, de meeste bedrijven .en instellingen, bil wie is aangeklopt voor een financiële bijdrage* laten af weten. - „Ben trieste, zaak," vindt dé Conser vator. „Het is onbegrijpelijk dat de meeste bedfijVeti het ntit van een bratidweertnuséutn biet inzien. Yaft de Nederlandse brandweerkorpsen be staat 90 prooent uit vrljwifligert. Er moeten steeds nieuwe ménsen kómen vóór dé korpsen. Voordat echter ie mand naar een brandweerkorps stapt moet hij bfandweet-tninded worden. Waar kén dat beter dan in een brand weermuseum? ikzie voor ons mu seum. wel degelijk een vóorUchtèhde taak. Van zeer grote bedrijven zoals oliemaatschappijen eft fabrlekëh* die toch echt Wel belang hebben bij een goede brandweer)krijgen wij geen .cént» Gemeentebesturen hebben ons laten weten zelfs nog geen ƒ50,- peï jaar beschikbaar te kürtïieft stéllen voor hpt museum, Als Iédere brahd- Weeritiftn Ift Nedèflaftd, hét zijn ér on geveer BO.OQO* èertó per jaar een half pakje sigaretten minder zou roken en ons dat geld ter beschikking zou ëtèl- Ich, wareft Wij Uit dé brand. Als alle gemeenteft Voft Nederland eens eén bijdrage leVêrdeh, als èëh gróót be drijf eens over Se brug kwam.De heer Verburgweet wei dui2end ma nieren te. verzinnen om aan. geld tc konten, alleen: „Wij kómen bijna over- al voor een dichte dew." De conservator zou, naar hij Zegt, diet 35.000,- per jaar het museum redelijk kunnen exploiteren. Van dit bedrag moeten worden betaald: pro paganda, onderhoud, eventueel niéu we aankopen en het salaris van de be heerder. beheerder „De huidige beheerder, de heer Van ("Van onssz econ. redactie- DEN HAAG woensdagDe onzekerheid over de toekomst van de afdeling rollend materieel (wagönfabriek) van Werkspoor- Utrecht heeft in de. afgelopen maanden een zeker verloop in de hand gewerkt.' Of hiervan 'een verstorende' Invloed zal uitgaan op de afwerking van dê in uit voering zijnde, .of nog te plaatsen orders* kan nog niet worden voorzien. Dit antwoordt de minister van Vér- keer en Waterstaat op vragen die hem gestéld zfjn door de héér Roethof (pvda) inzake de voorgenomen altU* ting van Werkspoor-Utrecht. De geplande sluiting heeft Volgens minister Bakker overigens geen in vloed op de uitvoering Van de plannen van de. Spoowegén Voor Wat betreft Spoorslag '70. Dit project is namelijk al per 1 juni 1B70 verwezenlijkt. Vervanging vaü eén aantal nu nog in dienst zijnde treinstellen zou door eert öpóedige 'beëindiging van de afle vering van treinstellen op een later tijdstip moeten plaatsvinden- öldus minister Bakker. Volgens hem had Vooral dé gemeen te Rotterdam vertrouwen in de toe komst Van één kleinere Wagönfabriek met vlérhondërd tót Vijfhonderd trian pértoriëei. De Spoorwegen zijn Steeds van mening geweest dat de Neder landse markt hiervoor te klem ia. De overige gemeenten hébben ook rtiei het voöriiëiïien oth In de eerstkomende j aféii béStelllftgeft Van ehlge betekenis bij Wèrkspoör-Utrecht té plaatsen. De fagerlng la wel Van mening dal een geordende afwikkeling van de lo pende orders gewaarborgd moet z(jn den Akker, krijgt200*- per maand.'1 vertelt de heef VërbUfg; „Den bela chelijk bedrag voor al het werk dal hij doet. Nu is hij gepensioneerd en ia het museum voor hein een hobby maar wat moet ik als er Voöf de fte^r Van den Akker een opvolger moet ko; men? "Wij verzinnen alle mogelijke dingen om geld te krijgen. Ik heb eau boekje geschreven, „Gescliièdéiils van de brandweerwagen",' dat in het mu seum wordt verkocht. Aan ieder, boekje houdt de stichting ƒ0.75 óver. Ik geef lezingen over het braiidWeèr- wèzen. Het geld, wat .ik dsflvtpi krijg* Iaat ik in de stlchtlhgSkas stor ten, Dat doen overigens allé bestuurt- leden. Op de eerstVölgehdc beStüUrt- Vergaüëflhg komt eth Voorstel bp ta fel om de efttfeegoldeii té verhagen. Ik Wéét niet o£ dit Wel riibal gebeüfen. Voóf véél mèttöen is eeh gulden entree nog Wel een bezwaar," De. coriselWatoi1 kijkt jaloers naar het brandWerfmüëtüm in Fulria in West-Dultsiand. ..Dat museum krijgt iedet jaar iOÖ.OOO D. MavK süosidio Vah het rijk. Ook een gróte fabriek 'vah bfatidWoefwagefts èéiieftkt t-en groot bedrag. Ift tiTda zit Kit ftius :um in, een sénólebdobiplex dat dóór de ovefheiü is opgeknapt én gratis tri- béöchikking ik gesteld: Ze hebbéh daar 20 keer zoveel rüiinte voor een fractie Van de Collectie van ohs museum*' op zólder Dë, heer Vërbüfg kwam. iri zijn fUhctie als chef van de afdeling bi- blibtheëk eri docutnehtatié In het pfó- viftciehuis te Den Hhag in aéftraklhg niet brahdweèi-attribtiten toen hij op de zolders van. dé geWêcnts-fëaiigiiig te deze stad bij eeii dlidêfzoëk eeii gfoif verzameling Oxide vuiif bestrijdings middelen. aahtróf. Deze Walen afkom stig van het in 1927 opgèrichte brand weermuseum in Utïeölit. De heer P, de Graaf, voormalig di recteur van de Haagse gemeentë-rèi- nigiftg, had de epiilléft daar ift de tweede wereldoorlog met beftülp vftn bijna alle brandweerkorpsen van Ne derland naar toe laten brengen om ze te redden uit de handen van de bezet ters, die al meer d&n gewone belang stelling in dé collectie hadden ge toond. Wedefom met behulp Van een groot aantal korpsen én met de steun van de gemeente Hellevoetöluis en een renteloos voorschot van de brand weervereniging kon in 1083 In de voormalige kuiperij van dit oude ves tingstadje het brandweermuseum her opend worden. „In geen museum ter worold ligt de geschiedenis van de brandweer zo duidelijk vast," zegt de heer Verburg niet zónder trots. kazerne Heeft het Nationaal Brandv/eermu- "VLAARDINGEN, woensdag Ift de reconstructie van het verkeersplein VLaardingen-Oost zal, dank esij onder andere het hoge Werktempo van. de aannemer P, C. Zanen tLv. uit Heem- stede en de gunstige weersomstandig heden in de afgelopen weken, nog voor de bouw-vakantias (2? juli .tot 10 augustus), eert belangrijke fase wor den bereikt. Het autoverkeer zal dart weer ge bruik kunnen maken van beide rijba nen van de mr. L. A. Kesperweg, wel ke inmiddels zijn voorzien van twee van -de in totaal vier aan te brengen lagen asfalt. Omdat de kantopsluitin- gen nog niet geheel zijn voltooid zal echter een irthaalverbod gelden tot dat de derde laag asfalt is Aangebracht, Fietsers en bromfietsers ztiUëh nog enige tijd Van tijdelijke omleggingen gebruik moeten maken, totdat dvef. enkele weké-n de rijwielpaden, gereed zullen zijh. In het vroege najaar zal de vet- keersregeiiinstallalie wordêrt aange bracht en kaft het gehele WerkWor den voltooid. Dé vierde -efi laatste laag asfalt wórdt pas ongeVeèr ëên jsaf la ter aangebracht. DvetttUele in deze pe riode opgètfeaeh onvolkomenheden zullen dan nog Wórden hersteld. VLAARDINOHN RijksgoeidkeU- ring is verleend aan de Gemeentelijke Energie- en W aterleldin gbodrijvé n. Voor de bou.w van een pompgebouw met reihwa terkoldera aan de Ekster- laan. Éëft prachtstuk van da verzaftiêllfig* eërt antieke stöoffrbfandweefv/agen» W.ÜMIitigliH door WIM WEEDA Willy Bosman en 'Chlal D&k- keir vormen samen een wel heel bijzonder wielefkoppel. Sinds zeven maanden zijn zij ge trouwd en op de dag' van hun trouwen kwamen de financiën van de Rotterdamse rennersver- enigingen De Rotterdamss Leeuw en Apollo onder één dak. Willy is. namelijk penningmees ter van De Rotterdamse Leeuw en Chiel is penningmeester van Apollo. Dat een jongeman van 20 jaar bij Is ouder dan Willy pénhlng- meeSter van een vereniging ie, is niets bljzonaert. Dat eèn ftiêiöje pen- ïilngfneeSter is vah eétt Wielerclub Wordt al wat opmerkelijker* maar &lg die twee dan sömen Zijn ge trouwd daft, dachten We, is dat Wel iétö bijzonders en als die twee dan. béstiiurtfuhcties" vervuilen in twee. clubs waarvan ih vroeger jaren de eëft door onenigheid ontstaan is uit dö ander, dan vinden we'dat tóch Wel een heel merkwaardige zaak. Hun verloving en huwelijk is min of meer ontsproten uit een clubontmoe- ting. waarbij Apollo eft De Leeuw waren betrokken, Nogmaals, een gewezen render. 3ie langzamerhand in de orgahisa.to risebe activiteiten van zijri club groc-t en er daarna ook daadwerke lijk éan gaat deelnemen, is geen bij zonderheid, Maar hoe komt ëe» meisje dafcrtoe? Wielrenners hebben n'.et de naam eeh cHarmaftt Volkje te Zijn niet een soepele, flexibele geest. Wielrenners zljft miösehlëft meer dan welke sportlieden ook, pürë indivi du ai Isten, Daarvóór en daarmêé te moéten werken kön soms egti ver- b hrikklftg zijhi, Lootjes KoninHlijkè brandweèrérrlmets, destijds gebruikt door de paleisbfand- wacht Van Kóni'rigin Wilhêlmiha, seum fitianciële zorgen, ruimtsoro'ok- msn zijri er ook. De 800 vierkants me ter, „die tër bësehïkkiflg zijri, blédeil dr collectie nauwelijks plaata Voor softiinige. spüllen is tijdelijk on derdak r;evcnden In de tiaSft^a'Tj cn - - 'sc stsimde - iriar.ri.kazerne, die bij Doméitien ié kóöp is. Dit gebouw zoü (volgehs de Conser vator) de oplossing zijn voor hot ruimtegéïjfek* voóral ook öls Volgend jaar een van de spectaculaire Ahrens Fox motdrspillteft van de Rotterdamse brandweei? de verzameling kómt uit breiden. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, WöeiiÉdag. Op de leeftijd van 40 jaar is dverleden de heer J. j» van Mtihnik* trainer van de voetbalvereniging Dindua. De begra fenis is vrjjiagmörgen om half elf op de nk.-begraafplaats aan de Nieuwe Örooswiikéèwëg, IV liy: ,.Ik was nog möar een klein meisje, toon mijn broer Piot in De Leeuw reed. Vader werd in die tijd lid van de wedstrijdcommissie. Dat IS hij hü tiög ëft ik, toen ik wat ou der werd. ging meedoen met hot ■•crimeen van lootjes voor torabolaV fl'i loterijen. De toenmalige secreta- y.da": was mijnheer Looten geloof '-k. dtó stopte er mee én omdat wi.- a": b hem. woonde ft, kw?m d« post at vanzelf bij ons -terecht. Zo .üi -.ie ëtaresse eft daar kwan. later dok hijg de „portefeuille van t'.- ftsn-Jlëi" bJji Töen Wé gingen trouwen werd dat natuurlijk wel wat erg Vêel. Ik werk nog ook en ik moet toch bok wat aan ons huishoudentje doen, zodat ik het nu maar bij het beheer1 van de kas houd." Maar hét is Wéér niét alleen bij het beheer van de kas gebleven. Ze is bij het bestUut1 iftet hét idee aan gekomen om iiU eëns riièt iets voor de rehnérs te dóëfi, rriaar bijvoor beeld Vodt dé jongere broertjes er. zusjes vaii dl.e refiners. Het sloeg in' en nog vööidat het :n hét clubblad heeft ge.stöari hebben zich al een kleiftë aellig kiftfléfen gemeld waar- méé Willy eft 'èVèftiiteel hog andere ■lèidèrt als dit ftódi^ fndcht zijn, be gin Itigustüs eén dagje fiaar de dier- gaai'de gaht. Alleen éëft boterham- Chïei Dekker, penningmeester van Apollo, en Wllly Dekker-Bosman, pen ningmeester van De Rotterdamse Leeuw. Problemen? Welnee. AllfiBO maar hartstikkö gezéllig. Jtiiötjë fneebfengèn* Voor de rest heeft zij gezorgd; „Ik doé het gra,ag ómdat het bij ohs thuis altijd al sloeg, en ergens dacht ik er ook nog wat sociaal wérk mee te doen." Bij Chlel was hét ook ai wielren nen wat de klok sloeg, maar dan voornamelijk wat hemzelf betrof. Na bij Excëlsiof ais aspirant-aspirantje te. zijn afgewezeh dacht hij aan Wielrennen; Geld vóór èen flets had hij niet. niaar met het bezorgen van folders en allerlei ander drukwerk spaarde hij een fiets bij elkaar. Hij fietste, negen jaar* maai: toeh zijn werk hem te veel in beslag ging ne men hij is chef-monteur bij Hoogenboóm -is hij zich Wat meer op het organ'satorlsche vlak gaa« bewegen. Nu. daar zit natuurlijk ook gïiiocg bezigheid ln. Vooral deze zo mer met dé grote wlciéractlviteiten in Rotterdam tër gelegenheid van d'7Q. Levert hét geeft problemen op, zo aamèft in een bestüür vah twee ver schillende clubs? Och, soms moet de éen deze avond naar een clubavond ói bestuursvergadering: en de ander weer óp ëen andere avohd. En als ze op zondagmorgen ledèr naar hun ei gen club gaan* dan bekijken ze w'le het verste moet en zet de een de an der af bij de startplaats van zijn club, en na de wedstrijd halen ze él- kaar weer op. Problemen? Welnee. Alleen maar hardstikke gezellig. ZONDER veel MMftm is piste- w ren t» het voaftna- Iige paiid van KreUmborg riütt de Oude Binnenujep Krëak" feym van start gegaan. Dat is een creatie/ ÜrtKfrtiiié* programma voor kinderen Van 11 tot J5 jaar. Voor 75 cent ktinnen de kinderen Hier Vdtt 14.00 tot 21.00 vur bezig zijn met schilderen, decorbouw, grafiek, modetoneel, mime, bülldt* muziek, poppe?ispet en fotografie, liet programma' duurt töi en met 14 augustus (niet op zaterdagen en zonda- Üëft). Dit in korte tijd opgebouwde cetttrutn voorziet in een grote behoefte Dat bleek gisteren Wel. Nog voor de deur open ging stónden kinderen geduldig té wacntehi liet oude pand is opgedeeld in 'n aantal ruimten, waarby o.d. handig gebruik is gemaakt van piosttóke koepéls van C 70, Ér is veel geïmproviseerd met atlerlei kunststoffen en fellekleuren. Het geheel maakt een .bijzonder gastvrije iridnik; er is hier geordende rommeligheid geen troep, DE têkëh- en sfcHiiCtef- afdéllhg Jn het ftfeatiéVé centrum Voor kinderen a&n de Oude Binnen weg. maar bok geen ójfUiieel gedoe, Het geheel i» uitgedacht door eeii wékffroep vdn de Rotterdamse Raad vööf Jeugd en JongêrêpEr zijn zestien medewerkers aangetrokken die ervoor zorgen, dat ieder kind am. zijn creatieve trekken komt. JEUGDLAND is heel letlk. Weet j« waarom: jfe ktlftt er alles doelt wat je wil, Zöftlüi timmeren, verven, poppen ma ken en eert leuke kraüs ma ken. De juffróuws van de krant heb ik ondervraagd. Klaóht Vüü de Juffrouw, van. de krant; eeii meneer van het Parool heeft van juffrouw Dries en1 juf frouw Hekman van de dag bladstand een hele stapel kranten meegekt-egen. Daar over heeft die ntéfteer Cen ar tikeltje in het Parool géschre ven, De juffrouws hebben ér niets meer van gehóórd. Die inBüeer kreeg wei een hefóboei krantdes mee, maar de Jufs kfeféü niet eena eén Parool met het artikeltjes erin terug. Dat vinden ze niet aardig, Vandaag werken «e voor hét laatst in Jeugdland, dus als die tfteneer nog eén PHfodl Wil komeü brengen zijn ie er niet meer. Dan moet hij het Parool naar ,dehuizen van de jufs. slid'eri.'Juffrouw Dries woont in de Kónhigianelaan 5 in Poortugaal en juffrouw Hek- "D OTTERDAM krijgt zijn eer- -■Aste Pasar Mal'am (dat bete kent Indischeavoiid- msrkt), Hij wordt gehouden van 1 tot en met 5 september in de Ahoyhhl in het kader vim C70. Jn Den Haag is de Pasar Melam een jaarlijks terugke rend evëhement, dat duizenden beioekers ti'ekt. De aantrek kelijkheid van deze Indjsche koop- eft éetmarkt wordt in hoofdzaak' bepaald door 'de sfeer. Dat la nieLde sfeer van het oiide IftdiB, dat'bejaarde Iftdlsehineftsen rtog wel eens •aanduiden als „ofts indië", het Js de sfeer Vbn de Indische Ne derlanders van nU„ Wat dat precies is? Moeilijk te zeÉgeft. U moet gafln kijken en u zult merken, dat het erg gezellig is. Belangrijk is natuurlijk het eten van Indische en Chinese' specialiteiten. Zonder deze Is een Pasar Malam niet denk baar. Entreeprijzen: 2,50 Vóór volwassenen en 1,— vóór kinderen tot 12 jaar. De amusementsprogramma's, mo- deahoWs.e.d, zijn gratis. inón wooüt Marerietsingel 14 la Bareiidrëcht. RONALD KOOKE (Die tfiêftëér Van liet Parool dié Jeugdlandkrantjes kreeg van de juffrouwen Dries en Hekman en. daarover een stukje schreef was uw dag~ boèkèchrljvetRij harist zich zijn verzuim goed te maken). Van een medewerker ROTTERDAM, woensdag Het Nederlands Honkbaljeugdne- gental heeft gisteravond op Var kenoord een oefenwedstrijd ge speeld togen Feijenoord in het kader van do voorbereidingen voor de trip, die over enkele we ken naar de Verenigde Staten wordt gemaakt. Feijenoord won deze wedstrijd, die vanwege de duisternis slechts 7 Ms innings duurde, tnet 62. Marcel de Bruyn opende in de eer ste innlhgs voor Feijenoofd de score -met een homerun. Zijn ploeggenoot Daniels deed dat tWëe innings latei ook* met De Bruyn op de honken: 3-0. Hét jeugdtëam scoorde in de derde en vijfde slagbeurt tegen door Smit van Giants Dlemen, In de zevende infiings beslisten de Rotterdammers de strijd- ZIJ seoörden hog drie rüne en liepen Uit ftaftr 5-2. (Vah eèrt óhzer Verslaggevers) Rotterdam, woensdag. i>e Rotterdamse Wethouder J. Worst wordt genoemd als kandidaat voor het burgemeestef&tibap Van Rlddérkeék» Dé huidige burgemeestér C. J. van der Hóeven gaat ln het najaar met pensioen. Andere kandidaten zouden Zijn de burgemeester Van Hendrik Ido Ambacht, J. C. de Ridder, en de Rid- déckérkSe Avéthouder drs A. dé Ko' ttlng; De héér Worst ontkent dat hij köh- didaat is voor deze burgemeetaers- funcüe. door JAAP VISSERING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1