I Mensensmokkel voor 'o d bailey9 SÜ l Zeeman ontkent steekpartij in Rotterdams café ROTTERDAMS DAGBOEK Laten we iets doen voor de fokstier 3,98 29,80 6,80 1,98 2,08 SCOTLAND YARD TRAPTE NIET IN LEUGENS VAN ROTTERDAMSE OPKOPER 98 I I I 1 ROTTERDAM RIJNMOND Belangrijke rol BIJ DE KLERK HH DE KLERK Belastingen Immigratiewetten KV, Vrachtwagen REDUCTIE VOOR 65+'ERS BIJ SPARTA Bridgers strijden om Rotterdamse titels Ik1* U) opruiming 6 longdrinkglazen mm „Voorbeeld" „Intimidatie" oprüimïng Honkbalprogramma DHS pagina 4 - vrijdag 24 juli 1970 door Geart-Jan Laan en Jaap Vissering ROTTERDAM/LONDON, vrijdag. Vandaag beslist bet North London Magistrates Court over een aanvraag van Scotland-Yard bet voorarrest van de twee Rotterdammers, die verdacht van men- ficnemokkel in de Engelse hoofdstad gevangen zitten, ten minste met acht dagen te verlengen. Volgens een woordvoerder van Scot land Yard is dit noodzakelijk omdat er aanwijzingen zijn dat de zaak veel meer omvattend is dan eerst werd aangenomen, Het is Waarschijnlijk dat meer arrestaties zullen volgen. Inmiddels heeft de zaak een dusdanig gewicht gekregen, dat volgens onze woordvoerder bij Scotland Yard de kans bUzon- der groot wordt dat het proces eerst over anderhalve maand in het Central Criminal Court (de bekende Old Bailey) zal worden gevoerd. Zoals bekend werden enkele weken teleden de Rotterdammer* B. Schreier (41), handelaar in gebruikte tolevisie- toostoHen en de vrachtwagenchauffeur 3, van Broekhoven (31) in Engeland gearresteerd toen in hun vrachtwagen tussen een Jading gebruikte televisie toestellen negen Pakistani bicken te zitten die op deze wtffce Engeland ille gaal trachtten binnen te komen. Kort na de arrestatie verscheen do Rotterdamse opkoper Leendjért van dêr Staay ten tonele, die ln televisie- en kranten! n tor Views verklaarde dat de belde mannen onschuldig in Lon den werdon vastgehouden. ZIJ zouden ziln „gebruikt" door eeii Internationa le organisatie, die zich bezighoudt met de lucratieve mensensmokkel en Waarin Leenctert van dér Staay een Vrij belangrijke posltia bekleedt, on der meer als een van de Nederlandse contactmensen. Het is nu wel duidelijk dat althans ■een gedeelte van het door Van der Staay broed uitgemeten verhaal gelo- tfefl is. Scotland Yard zegt vrij droog- J«s: „wij zouden deze twee mannen niet vasthouden als we zijn verhaal wel geloven." Van der Staay zelf, die met zijn echtgenote kampeert in een lux© cara van op een der (relatief) stilste plek jes van het recreatiecentrum Kruin!- fier Gors by Oostvoome, waar hij ge- iregeld gaat visaen, geeft nu zelf toe: ,,lk heb fabeltjes verteld. Ik heb die jongens willen helpen om de advoca ten van onze organisatie in Londen tets in handen te geven waarmee zij een gunstige indruk op de jury zoudeh kunnen maken. In Londen moest men het idee krijgen dat ik de grote man wias. Ik heb daarom een verslaggtt cr van het Algemeen Dagblad ontvangen in een dure bungalow aan de water kant, die met eens van mij is. Hij is er regelrecht ingestonken want het ver haal stond de volgende dag precies coals ik het hem verteld had in de krant." Aan de andere kant bevestigt Scot land Yarfl dat Van der Staay een be langrijke rol speelde in de internatio nale mensensmokkelaffaire. Onze (ADVERTENTIE) Loodbandstoras De Klerk gaat door met „weggeef" prijzen op de gordijnafdèllng Speciale aanbieding uit onze Interleurcoileotle Originele Franss Tergal stores In prachtige, meernaBlda geborduurde dessins 240 cm haog Nog enkele rollen voorradig Profiteer van deze unieke kans Stores in de prijsklassen vanpBr meter, nü voor GordIJnvelours Allo rollen velours uit onza collectie, die ook maar het kleinste foutje vertonen, ruimen wij op als B-keus velours. OrlglnelB prijzen ven 3S80- en .ZtttWper maler. Nu al vanaf per meier (120 cm breed) Double face tafelkleed Balde zljdeft lijn even mooi. Wolmerk-kwalilelt. 90x175 cm Nu voor minder dan de helft van da prijs. Van-59;— voor Originele Pllegeleicht keukenetofien Vensterranden Van Tergot en breed-flock. 40 en 45 c hoog. Nu In de opruiming De Klerk ruimt op van 1B Juli tot e augustus Woo nWs ren Hult Lijnbaan/Binnenweg Winkelcentrum Be!|«rfandeuiaan Vrijdagavond geopend. Winkelcentrum Qroot IJteelmondo Maandag gesloten. FHlefan In Dan Haag viisBtngen, utrecht, Hoorn, De Uer moeten stellen Scotland Yard: „Ja, het is eng Jammer, maar doïe jnpnseo hebben geen vrienden in Engeland'', woordvoerder zei hierover: „We heb ben geen redenen om op dat punt aan zijn woorden te twijfelen." Volgons Van der Staay zou de nu in de Bnxton-gevangenia op de zuidelij ke oever van de Thames gevangen ge houden televistehan delaar Schreier ongeveer een vergelijkbare positie m de organisatie bekleden, Mevrouw Schreier vnl goen enkel commentaar geven. „Mijn man is onschuldig," is het enige wat ze zegt Volgens onze woordvoerder bij Scotland Yard zal Het vooronderzoek over ongeveer 14 dagen worden afge sloten iDan zal het North London Magi strates Court (ongeveer de Neder landse politierechter) beslissen of de Baak ,/zwaür" genoeg ïs om doorge stuurd te worden naar een hogere ge rechtelijke Instantie. Volgens onze ze gam an is de kans bijzonder groot dat de zaak nu behandeld zal wonden voor het Central Criminal Court in da Old Bailey. Met de arrestatie in Londen van do twee Kottordanuners kwam een inter nationaal smokkelcomplot aan het licht waarbij Pakistani en Indiërs ille gaal Engeland werden binnenge bracht. In de afgelopen twee jaar zou den vanuit Rotterdam 200 personen verstopt in vrachtauto's of coasters naar Engeland gevoerd zijn. Deze mensensmokkel Is een gevolg van de strenge immigratie wetten die Enge land sedert 1988 hanteert. In Engeland wonende Pakistani en Indiërs kunnen nog slechts met de grootste mooi te bulten Engeland wo nende familieleden of vrienden naar dit land krijgen Zij hebben er dan ook grote bedragen voor over om deze familieleden toch naar Engeland te la ten overkomen Vorige week nog wer den In Bradford 40 Pakistani In eon kolder aangetroffen, die Illegaal u t West-Duitwland waren gesmokkeld Van der Staay, die omdat <h(| op Ne derlands grondgebied geen strafbaar lelt heeft begaan, niet kan worden uitgeleverd aan Engelana, neemt in zijn caravan een afwachtende houding aan „Jull e horen het allemaal wel na (het proces." Direct na de arrestatie bood hh Scotland Yard aan „achtergronden" van de zaak te willen vertellen dn ruil voor de vrijlating van de twee man nen Een rechercheur van Scotland Yard kwam weliswaar naar Rotter dam om met Van der Staay en nog enkele getuigen te praten, maar d* voorgestelde „deal" ging beslist niet door. Ook gelukte hot <ni©t de twee Rot terdammers op bongitocht vrij te krij gen Twee rte goeder naam en laam bekende Britten zouden zich gnrant Yan der Staay weet overigens wel dat hij de zaak in de publiciteit heeft gebracht. „Ik had een klein stukje no dig, wist ik veel, dat ze mijn naam zouden noemen en een groot stuk op de voorpagina zouden zetten." De con sequentie hiervan is ook dat de fiscale opsporingsdienst grote belangstelling voor de activiteiten van Van der Staay aan de dag legt. Hij beweert! „Ik heb ïn een paar weken bijna at mtfn bezittingen moeten verkopen". Overigens moeten, -verslaggevers, dm zich met deze zaak bezighouden wel voorzichtig zijn. Van der Staay: „Je moet oppassen wat Je schrijft, want in een zaak van tonnen zoals de*e maken een paar honderd gulden om Iemand in elkaar te laten staan ook niet veel Uit." Wie is deze Leendert van der Staay? Zijn omgeving weet welnLg concreets over hem te vertellen. Wel 3taat hij bekend als een „business- jongen die vrijwel alle zaakjes aanpakt waarmee geld te verd.enen is", Verd°«' wordt hij omschreven als een „getapU goser" en een „los mannetje'1, geziene gast in sommige horeca- )ven. Dan is bekend, dat hy meestal geen gebrek aan geld heefit en een voorlief de koestert voor spectaculaire auto's. Hij bezit nu een vrij exclusiefs Triumph 2Ö00, daarvoor bewoog hu z ch voort ui een grote Pontiac Het officiële beroep van Van -der Staay is opkoper, me' name van metalen. Ho* operatiegebied is de Rotterdamse ha ven, waar vaak aan boord van ze? schepen partijen metalen worden op gekocht. Op de verhalen over de men SenstnokikeL reageert zijn omge-vln* „Geloven, we niet Leen is een grote fantast," Mevrouw Van Broekhoven, echtge note van de chauffeur, die oo-k in de Br.xton gevangenis zit, kerrt hem ook: „Ga maar naar meneer Van der Staay," zeg* ze nijdig wannéér ge vraagd wordt om inlichtingen en ze smijt de deur dicht, De vr&cbtwaigen, waarmee de negen Pakistani Engeland zijn binnenge smokkeld is gehuurd bij een Rotter dams verhu, sbedrlji. t>e directeur van dit bedrijf heeft ook bezoek gehad van Scotland Yard, Tegenover ons zegt Scotland Yard het zeer waar schijnlijk te achten dat deze man ah getuige zal wcw ien gedagvaard. De directeur: „tk had geen Bauw idee dat met md-ti wagen meiwèn wei den gesmokkeld Toen die chauffeu* bij mij kwam om een wagen te huren hob ife er hsm onmiddellijk een mse gegeven, ik kende de oh au fleur vnj goed, want Lk verhuurde hem wel va ker een vrachtauto. Tk \v si ook dat ze mat de wagen tweedehands televisie toestellen naar Engeland zouden bren gen en ook daar heb ik mets achter gezocht Er worden vanuit Rotterdam vrij voel telev.sietoestellen u tgevoend, d e in Engeland aan Indiërs worden verkocht. Die knappen ze dan weer op en voeren ze weer u t naar hun ge boorteland. Een vervelende zaak voor mijn bedrijf. Ik kan niet bewijzen dat ik er niote mee te maken heb, maar ik Wist ech* niets van deze zaak," De lege vrachtauto is inmiddels met toestomm'ng van Scotland Yard door een andere chauffeur naar Nederland -teruggebracht (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag - Otlden van dagen kunnen de vriendschappe lijke wedstrijden van Sparta feiten Aberdeen (I augustus) en Dukia Praag (8 augustus) tegen gereduceer de prijs bywonen. Op vertoon van hun AOW-kaart kunnen de 65-f-'ors aan het loket voor de Schielribune een plaatsbewijs kopen voor 1,75. de prijs van een staanplaats op de derde rang. Voor de competitie heeft Sparta eenzelfde regeling getroffen als vorig jaar, AOW'ers kunnen op vertoon van hun legitimatiebewijs tegen betaling van twee gulden administratiekosten «en kaart verkrijgen, op vertoon waarvan ztf voor tien competitiewed strijden een overdekte zitplaats tegen betaling van 1,75 per wedstrijd kun nen kopen. Desc kaarten tifn tot 31 augustus a.»- verkrijgbaar. (Van onz sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag In hel brldgecentrum een de MarlniaMweg wordt maandag 1? augustus een begin gemaakt met het open bridgekam- pioenschap van Rotterdam voor paren, Het evenement wordt Jn sameivwer- C'70 georganiseerd, van acht king met t Uit iedere groep van acht paren gaan de eerste drie over naar de naive finale, die op 24 augustus wordt ge houden. Uit dcZe groepau gaan da twee beste puren over naar de finale pp donderdag 27 augustus, A&inmelden mevrouw LiihdenhoL op donderdag 27 (ADVERTENTIE) Na een drukke dagtaak la het borduren van sen aoedankussen een fijne ontspanning geen priegelwerk, het schiet vlug op en het resultaat is verrassend. Soedankussenpakketten met een duidelijk in kleuren voor bedrukt stramien en voldoende demi-sosdanwol om dit prach tige salonkussert te borduren, Deze fraaie pakketten In een groot formaat (do normale prijs ligt dan ook rond de twaalf gulden), keus uit vele prachtige dessins, met en zon der donkere rand, koopt U nu voor nog géén acht gulden. 47 x 47 om Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van loodankusienpokketten kom pleet mat demi-soedanwol, keus uit diverse prachtlga dessins met en zonder kontrastrand, afm. 42 x 42 cm of 47 x 47 cm, door ol kaar, per stuk Ook dlverie prachtige tafello* pers afm. ong, 30 x 02 cm vanaf f 14,95. Elke vrijdagavond tot 9 uur open Duur vsn da opruiming 18 juli tot 8 augustus. Géin tal, of schrift, pest (ADVERTENTIE) aöSeHénkddöötïiet tüxe ingdfinkglözen.övarschHIehd edekoröerde glazen PS; VROOM ORBESMANN ("Van eert onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De officier van justitie bij de Rotter damse rechtbank, mr A. C. van der Spek, eiste gisteren wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel een gevangenisstraf van een jaar met aftrek van voorarrest tegen de 21-jarige Antilliaanse zeeman Reno R uit Rotterdam. Deze zou op 14 februari de 30-jarige Rotterdamse arbeider J. Hazel in een bar aan de Nieuwe Binnenweg enkele messteken in de linkerzij hebben toegebracht Hazal, die ais getuige wend gehoord, had, Reno enige dagen daarvoor op Katetvdrecht toevallig ontmoet. Reno had hem om hulp gevraagd toen hij een woordenwisseling -met enilge En- geis sprekende mensen hai HrzcI weigexde zich er echter mee te be- ^Toen hij verdachte op 14 februari in de bar Place Pigalle weer ontmoette was doze teruggekomen op hun eeiate ontmoeting Dit tegen de zm van Ha zel, die er beslist niet meor over wilde spieken Dieet daarop had hij eêft stekende pijn in zijn zij gevoeld. Hij liep naar do keuken en zakte op een stoel neer. Hazel merkte nu pas dat hij hevig bloedde. In het Academisch Ziekenhuis Dljk- zlgt werden de wonden gehecht. Enige dagen daarop, bij het verlaten van het ziekenhuis, kreeg Hazol plotseling esn shock, Bij een na-der onderzoek bleex. dat een slagader die bij een stook was geraakt, gesprongen was en er 2leh ongeveer tv/oe liter bloed ln do borst holte bovond. Een operatie redde het slachtoffer van do dood. Reno, din reeds eerder was veroor deeld terzake van feiten waarbij een mes te pag was gekomen, ontkende het hem ten loste gelegde, Dit ondanks een volledige bekent*- rtla bij de politic. Naar zijn zeggen had hij bekend omdat hij zich bp- drelgd voelde door een uitlating van één der verhorende rechercheurs Deze zou gedreigd hebben hem tegen de muur te slaan, Dé president van de rechtbank mr O. J, E. Poerlnk verwonderde zich er over dat verdachte ssljn bil de politie afgelegde verklar.ng bij de réchter- commUsarla niet h&d Ingetrokken. Hier had hij tenslotte alles nog eens rusicg kunnen vertellen „lk zag geen uitweg meer, ik had nu eenmaal dia verklaring afgelegd al dus Reno, Wel kwam hij terug op zijn aan vankelijke mededeling dat het ln zijn bedoeling had gelegen Hazel dood te steken. „De politie wilde dit er graag in hebben Wel ga£ verdachte toe Hazsl een „Stoot" te hebben gegeven omdat hij dacht dat deze hem geslagen had Ook had hij een mes tn handen van de ar beider gezien. Deze ontkende echter een mes bij 2iéh gehad te hebben en geslagen te hebben Als gotulge van polLtezijde trad een bij het verhoor aanwezige rechercheur op. Deze onthande uitdrukkelijk; dat een zijner collega's verdachte be dreigd had. Reno zou gezogd hebben dat hij het recht had zich te verdedi gen als hij bedreigd werd. Hij nam hls voorbeeld een asbak, die op tafel stond, wolke hij naar de rechercheur zou kunnen goo.en, als deze hem bü- dre gde. Doze had hierop gezesd -da Reno bij hem de kans niet zou krii- gen Volgong de getuige had de zeeman aanvankelijk gezegd dot hij het wal gedaan kon hebben, maar het zeif nie» meer Wi3t. Na nog enige tijd om de waarheid heengedraaid te hebben was hij in grote opwinding geraakt en had bekend dat hij Hazel gestoken had ZONDER dat daar om pe- vruagd waf kreeg de re dactie van dit dagblad een bro chure toegezonden van de Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie „Zuid-West Ne derland". Wac moeten toe daarmee? Lezen, toogeooien, uit citeren' Dat laatste »s ver reweg het aardigste. U moet dan toeten, dat het „met de moderne technieken zonder meer mogelijk is om van eén stier in het verloop yan één jaar IS 000 a 20 000 koeien te bevruchten". Zoiets omd ik griezelig. Al die kalveren, van een vader! Eigenlijk is het boekje van genoemde Kl-veremging een sterk racistische geschrift. Leest u mnari Allereerst is het natuurlijk van het grootste belang, dat uitsluitend stier kalveren aangekocht toorden van uitstekende afstamming. Alleen de allerbeste melk koeten zijn geschikt om als ■sttermoeder te loordert aange wezen- Alleen de allerbeste fokstieren komen m aanmer king als sttervader." Men wordt overigens met zo maar fokstierNeen, het uit verkoren mannetjesdier moet eerst een proefperiode door maken Daarna staat hy uier maanden „op wacht", dat be tekent dat hij niet wordt „ge bruikt" Trots meldt de vereniging het bezit van 72 stieren, naast een spermavoor raad van 32 verschillende, inmiddels niet in leven zijnde stieren. Zo Jcutmen uituerfcoren fokstieren posthuum de uoortplantinp voortzetten. Een opwindende gedachte. Interessante lectuur alle maal, maar ik mis Iets. Geen uioord uan waardering voor die superstieren met hun kwa- hteitssperma.. Geen woord ook over eventuele seksuele proble men van de fokstier, laat staan over die van de koe. Met weemoed denk ik terug aan de tijd, dat ik als kmd op een boerderü logeerde en mee mocht als er een koe naar de stier werd gebracht, Dan keek ik m'n ogen uit en 's avonds sliep ik vredig en gelukkig in op de hooizolder. KI is natuurlijk prachtig en een zegen voor de consume rende mensheid, maar zodra ik erover lees krijg ik zin om een vereniging voor natuurlijke In seminatie op te richten. Doe nou eens een paar koeten en een stier bijelkaar in de wei, laat ze rommelen en kijk uiat er van komt Mmchien komen er wel verschrikkelijk lieve fca.lvei en van, die kopjes ge ve», opzitten, pootjes geve» Er ligt hier een dankbare taak voor Diergaarde Bbjdorp. £EN week of ivat geleden schreef tk een nogal wee moedig stukje over het Rotter- dumsch Leeskabinet aan de Parklsnn, welke mstclung daar weggaat Onlangs tvas lk daar weer Ik nam een boek uit de kast, ging er mee de tuin m, sloeg het boek open en vond een zeer oude, maar door de tand des tyds onaangetaste briefkaart met een opgedrukte postzegel van drie cent De briefkaart is gericht aan Me}, Httdig, Ktuakkenberff Nijme gen Er staat: „L A. Wat treft dat goed dat je broer er Is, want tk ben in B litho ven en sol u>el niet voor woensdag morgen by je kunnen komen Houd je maar goed.' Je hebt de Bo gscene gehoordhé. Dagln goede keus voor te de m gards- lang! Truus." De puntjes duiden op on leesbare lettertekens. Ze blij» ven my bezighouden. LTY/J ontvingen een prent briefkaart met Duitse postzegel en a/gestempeld m Nederland Hoe kan dat? Heel eenvoudigde stempelmachine maakt geen onderscheid. Ik vertel u dtt met als ttp voor mensen die Iydens een vakan te vergeten een ansichtkaart te bussen. Marleen NoorJand uit Rotterdam was de 5000- ste bezoeker van het Trompmuseum van Den Bf'iel. Zij kreeg een tegel en een geuzenvlag over handigd door de con cierge van het museum, mevrouw J. Lobker. „Ik maakte me 20 kwaad, ik wilde nem dood steken Volgens een psychiatrisch trapport is verdachte verminderd toerekenings vatbaar. Hij werd zeer agressief ge noemd, vooiat na gebruik van sterke drank De psychiater adviseerde hem teiug naar de Antullon 1e sturen, waar Reno zich beter thuis zou voelen of hem ter beschikking van de regering te stellen De officier achtte het toebrengen van zwaat lichamelijk letsel bewezen. Mr van der Spek was van mening dat men hier dn Nederland de politie en justitie mot liet verwijt kon maken verklaringen af te dwingen. „Ik zou bijna willen zeggen dat dit een beledi ging ia" Van een terbeschikkingstelling ver wachtte de ofllcisr niet veel Een be handeling zou naar zijn mening niet veel helpen, zolang verdachte m een Westeise omgeving verbleef. De raadsman van verdachte mr C G. Scholtens verwonderde zich erover dat niemand van de barbezookers Iets gem:rkt had H,j was van mening dat de politie weinig moeite gedaan had andere barbezoekafs op te spöien Ook vond hij hot vreemd dat iemand met een instelling als verdachte zich na een oproep uit eLgener beweging bij de politie had gemeld. Als men Kcnuldlg is doet men zoiets niet, ducht de raadsman. Mr. Scholtens vond dait de polite zijn client wel enigszins geïntimideerd had „Men heeft net zo lang zitten duwen tot men het wist". „Hoe weet u dat'", vroeg mr Poerink, „Van mijn cliënt" De president was het echter niet eens mot deze voorstelling van zaken. „U hoort het van één kant eh het is n et prettig als hét zo n&dt' voren brengt", wees hij de raadsman te recht Merkwaardig was naar de mening van mr Schollens dat de officier de feiten bewezen, achtte op grond van een ingetrokken verklaring van ver dachte. Daar er meerde/e personen in de gelegenheid waren geweest de ste lten toe "te brengen, het slachtoffer zelf niet had gezien door wie nij ge- Btoken wem en niemand van de in de bar aanwezigen schijnbaar iets gezien bad achtte de raadsman het bewijs niet geleverd. HIJ verzocht vrijspraak. Op een verzoek van verdachte om onmi-ddel- l.lke uitspraak beschikte dc rechtbank afWLjzend. Wel werd Reno tot de uit spraak, op zes augustus, op vrije voe ten gestold (ADVERTENTIE) Van een fabrikant van een be kend merk matrossen (wl; mo gen de mam niet noemen) kochten Wij prachtige binnen- VBQr matrassen, die U nu in de aanbieding vindt. 2Persoors lichtgewicht binnen* veer matrassen, mat verend sta len interieur, fraai doorgestikt bovenblad, geborduurde border en luxe handgrepen, gemakke lijk hanteerbaar. De prijzen.,., die kunnen onmogelijk een be zwaar zijnl 3 peraoons binnenveer matrassen licht in gewicht superieure kwaliteit «20 x 190 cm 130 x 190 cm Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1o etage de verkoop van deze luxe 2 persoons lichtge wicht binnenveer matrassen, met prima stalen verend inte- rleu/v in fraaie kleuren goud en blauw en de maten 120 x 190 en 130 x 190 cm. extra breed: 140 x 190 cm 118,- E Ike vrijdagavond tot 9 uur open Duur van da opruiming Juli tot 6 augustus. Géén tol. of schrift, bost Hoofdklasse Terrasvofieis—HCAW, Haar- tem Nieote-OVVO, ABC—Feljenoord, storks—Sparta, HCAW—Terrasvogels, OV- gtgïïslSs Nlct,ls- ^ijenootd ABC. a l8i?Tj£!a^ AAlaxVole wijekers, Quick a—hhc, RAP—Neptunua wrtw ?LB Gftmts Dlemen—Schiedam, SSrH£K' AH?^UyV. PSV—Celcrltae «uiv^ri?, fff o Hazenkamp, SEC—Donar, HSC Tilburg—Robur '38, Eu ro StarsJeka 3de Jïi?ise Libanon—ABV. HFC Haar- R~Th0r Twins, Holy—Alc- maria VIclrix,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1