Aanpak woonprobleem migranten Rotterdam een miljoenenproject Oude kerk Charlois is niet zo erg oud GROTE DRUKTE HEERST IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Koudijzer en Klijnjan op schot DE MEESTER KON HARD ZINGEN ROTTERDAM RIJNMON KASBAH AAN WEENA MAAND LATER OPEN Bouw van nieuw verpleegtehuis in Rotterdam Voorarrest Rotterdamse mensensmokkelaars verlengd jiagina 4 - zaterdag 25 juli 1970 De stichting Huisvesting Migranten Rotterdam, die, waarschijnlijk volgende maand, wordt opgericht, gaat het probleem aanpakken van behoorlijke en aangepaste woonruimte voor buitenland se werknemers eit alleen staande mannen en vrouwen die van elders uit Nederland, Suriname en de Antillen in Rijnmond zijn komen wer ken en er ook redelijk willen wonen. „Dit wordt een van. de grootste stichtingen van Rotterdam, die een miljoenenproject gaat opzet ten," voorspelt drs C. Th. A. M. van Huygevoort, die namens de katholieke migratiestichting zit ting heeft in de voorbereidings commissie. De wantoestanden waaronder migranten (mensen die voor kor tere of langere tijd in Rotterdam werken) vaak wonen, zijn be kend, vooral wat betreft de gast arbeiders. Naar schatting dui zend van hen 2ijn in de Maasstad onder erbarmelijke omstandighe den gehuisvest. Een. zelfde aantal Nederlandse' alleenstaanden, heeft een slechte tot zeer slechte behuizing. Dit zijn gevallen waar hulp op korte termijn dringend gewenst is. Daar naast is de huisvesting van migranten een algemeen probleem, omdat er na genoeg geen aangepaste woonruimte is voor deze minderheidsgroepen. Op initiatief van de Raad voor Maat schappelijk Welzijn heeft een commis sie de mogelijkheden onderzocht voor een samenwerkingsverband, waarin overheid, bedrijfsleven en organisaties van belanghebbenden en instellingen met aanverwante doelstellingen dit migranten-probleem zouden kunnen oplossen. Dit resulteerde in een con cept-statuut voor een stichting. - Deze Raad ral op 17 augusus dit ■ontwerp behandelen. "Wethouder G. Z. de Vos van sociale zaken heeft aange kondigd d-at dan tevens kan worden ingegaan op suggesties om de sociale taken die niet tot de doelstellingen van de stichting behoren op stedelijk niveau te coördineren. Dg bshuizing van buitenlandse werknemers is vaak allerbedroevendst. matig huisvesting verschaffen aan mi' granten. Voorts het verwezenlijken van woonprojecten in samenwerking met bouwcorporaties, bedrijven en ge meentelijke overheid. Zuigkracht In haar aanbiedingsbrief aan de Raad schrijft de commissie over het slagen van de op te richten stichting, dat dit afhankelijk is van de mede werking van alle instanties die voor een goede huisvesting dienen te zor gen. Wat de buitenlandse werkne mers betreft noemt zij in dit verband de ondernemingen, die voortdurend van hun werkkracht gebruik maken. Alleen wanneer de werkgevers van meet af aan in de taak der stichting deelnemen, zijn resultaten te ver wachten," aldus de commissie, die stelt dat „bereidheid daartoe bij de meesten van hen aanwezig is.',' Watgaat de stichting concreet doen? Het kopen en huren, van woning complexen en huizen, en deze inrich ten en (doen) exploiteren als migran tenoord. Het aangaan van overeen komsten met beheerders van pensions en anderen die beroeps- of bedrijfs- De voorbereidingscommissie wijst erop dat de gestadige uitbreiding van de werkgelegenheid in de Rotterdam se agglomeratie niet alleen tijdelijk fce, wiflleht blijvende behoefte aan additionele arbeidskracht uit het buitenland heeft opgeroepen. Voor een evenwichtige opbouw van het perso neelsbestand Is voortdurende aanvul ling met geschoolde krachten uit eigen land noodzakelijk. De zuigkracht van dit gebied op werkzoekenden is omge keerd evenredig aan de gelegenheid om deze jonge mensen behoorlijk te De welvaartsspreiding, het gebrek aan huishoudelijk personeel-en de be krimping van het woonmilieu hejoben de bereidheid en" de noodzaak om kostgangers te nemen of kamers te verhuren doen afnemen. Daar staat echter tegenover dat steeds meer al leenstaande jongeren woonruimte zoeken. De commissie wijst erop dat voor studenten In dit opzicht wel voorzie ningen zijn en worden getroffen. Zij vraagt zich af waarom jonge mannen en vrouwen die als werknemer in een dienstbetrekking op huisvesting in Rotterdam of omgeving zijn aangewe zen van soortgelijke woonaccommoda- tie verstoken zouden moeten blijven. Zeer wel denkbaar is utiliteitsbouw, geïnspireerd door een optimaal func- tionalisme. voor studenten en jonge Afhankelijk werknemers van ongeveer gelijke J leeftijd gezamenlijk. Ook complexen service-flatjes voor alleenstaande be jaarden zouden gedeeld kunnen wor den met jongere alleenstaanden; Van onze sportredactie Takeii Mogelijke taken (die de Stichting Huisvesting Migranten de eerste drie jaar ter hand zou kunnen nemen zijn; het overnemen van de exploitatie van het woonoord Waalhaven en het op vangcentrum En Passant; de creatie van tijdelijke opvangcentra buiten landse werknemers bij gedwongen sluitingen van pensions of kamerver huurbedrijven; planning en uitvoering van utiliteitsbouw voor buitenlandse werknmers; verwerving van bestaan de panden, activering van enquêtes e.d. voor behoefteprognoses voor de huisvesting van all een slaan de Neder landse werknemers en coördinatie met nieuwbouwplannen van bejaarden- flatcomplexen en woongebouwen voor studenten. WINSCHOTEN, zaterdag Aad Koudijzer heeft zich gisteravond weer eens als een sehutter van for maat gepresenteerd. I» dc vriend schappelijke wedstrijd, die Sparta in Winschoten tegen de tweede klasser WW de oude olub van Jan Mulder speelde, scoorde "de lange aanvalsspits maar Hcfst zes keer. Jan HHjnjan deed nauwelijks voor hem onder. Htf nam vijf tref fers voor zijn rekening. Voorts door doelpunten van Nol Hejjerman en rechtsachter Hans Venneker won Sparta met 140. De ruststand waa 5'0, Volgens Sparta's manager-coach Gaorg Kessler hebben zijn spelers rustig en bij vlagen zeer goed ge spoeld. De heer Kessler was ia hé', bijzonder te spreken over het spp- ilvan de voorh eed espeiers, van wie de 17-jarlge linksbuiten Arie van Staveren in het Rotterdamse team zijn debuut maakte. Ook toonde Georg Kosslër zich tevre den over spel en gedrag van Jan Klijnjan, die eergisteren tijdens de strijd tegen Sneek met de trainer- coach in de „clinch" had gelegen. Kort voor het einda vandat duel stuurde de heer Kessler Klijnjan wegens wangedrag naar de kleed kamer. Georg Kessler zei daarover: ,-,Ik had Klijnjan een bepaalde op dracht gegeven, waarop hij impul sief en boosaardig reageerde. Een dergelijke reactie duld ik niet en daarom heb ik hem er uit gehaald. Later heb ik hem op felle wi.j2e gewe zen op zijn plichten en verantwoor delijkheid. Klijn'an heeft veel spijt van het gebeurde getoond en op dit moment zie ik geen aanleiding hem disciplinair te straffen. Tegen 'WW heeft hij zich keurig gedragen en zich bovendien een goed kameraad geloond." Sparta speelde in Winschoten in de vn'gcndP op'tcl'iing: Doesburg; Ven neker, Ter Horst, Eijksnbrock. Vis ser; v. d. Veen, De Quanï: Heijer- man, Koudijzer. Klijnjan, Van-Sta veren. I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, C'70-or- ffanisator A. G. Fibbe, verwacht dat do "Weenapaviljoentjos (kasbah) eind augustus open kunnen gaan. Eerder was steeds gezegd dat dc paviljoenijcs per 1 augustus officieel zouden wor den geopend. •Het werk aan de zeven pa v.'Ij oens is, nu de bouwvakantie 'is begonnen, op de afwerking van de vloeren na klaar. Het is nu mogelijk ruim veertig winkeltjes ia de paviljoens onder te brengen. Hoeveel er komen, .js op dit ogenblik nog steeds -niet zeker. ■De meeste aanmeldingen komen van roode-zaken. H«t streven is er evenwel op gericht een .grote mate van ver scheidenheid .jn winkeltjes te krijgen. Zeker is al dat er zes restaurantjes komen met elk een oppervlakte van honderdvy>ft;g vierkante meter. Het gebruik van de gratis -waarde bonnen van C'70 blijkt zeer tegen te vallen, De bon die recht geeft op een gratis biertje bijvoorbeeld wordt praktisch niet gebruikt, ihet dolfina rium krijgt .ongeveer twintig procent van z'n bezoekers met reductiebonnen en de bonnen, die korting geven op een C'70-lepeltje zijn tot nog toe zo'n vierhonderd keer gebruikt. De bonnen met korting op foto-artikelen lopen verhoudingsgewijs veel beter: zo'n vier- vijfduizend mensen hebben de bon gebruikt. 'Nog een paar andere feiten over C'70: O Het bezoek aan het Bouwcentrum die in deze maanden zeer veel en goe de tentoonstellingen organiseert, valt tegen: het bezoek is nog minder dan vorig jaar; ft C'70-organisator A. J. Fibbe heeft toegegeven de geringe belangstelling van het publiek in bijvoorbeeld Havo- dam te hebben onderschat; ft Inmiddels is gebleken dat de be langstelling voor het klank- en licht spel op de St-Laurensplaats aanmer kelijk is toegenomen sinds de toegang bot de tribune gratis is. Voorheen was de interesse voor dit onderdeel van C'70 uiterst mager. De toegangsprijs was twee gulden; Het aspect „gratis" komt ook due dslljk naar voren bij de belangstelling voor de paviljoens van Shell en Phi lips. Het aantal bezoekers daarvan is aanmerkelijk groter dan van bijvoor beeld Havodam, waarvan de toegan- spri.js twee gulden is. Buiten de loop blijken te liggen het trecreatlepavüljoen bij het Historisch Museum, de energielijn en „Vakto- tem" bij het dolfinarium, daarentegen blijkt de interesse voor de kabelbaan steeds te stijgen, ondanks het feit, dat een rit twee gulden -kost; fii De cijfers van Dolfirodam vallen enigszins tegen, terwijl da directe van de nv Euromast niet ontevreden js over het aantal liefhebbers voor de „space tower". ROTTERDAM, zaterdag De staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid, dr. R. J. H. Kruisin- ga, heeft het Groene Kruis in Rotter dam in beginsel zijn medewerking toegezegd aan do bouw van een ver pleegtehuis in Rotterdam. Het verpleegtehuis krijgt een capa citeit van 180 bedden, waar van er twintig bestemd zullen zijn voor lang durige lichamelijk zieken en zestig voor geestelijk gestoorde bejaarden. De staatssecretaris zegt dat, rekening gehouden met enkele andere plannen voor bouw of uitbreiding van ver pleegtehuizen Rotterdam binnen af zienbare tijd de beschikking zal heb ben over het op het ogenblik nood zakelijk geachte aantal verpleeglehuis- bedden, j"'""'ifflfLjj Charlois is een oud dorp. Na de annexa- S I door Rotterdam is het langzamerhand j in een echte stadswijk veranderd, maar de I oude dorpskern, is nog steeds duidelijk te ffiiMl I herkennen. Toch vindt men niet veel echt j WjSfM l oude gebouwen in Charlois. Het voormali- Mn ge raadhuis (nu politiebureau), de Neder- 1 landse Hervormde Kerk en enkele hulzen izijn er nog. "7";Vergelijking van de beide foto's leert ons, dat wat we in Charlois de oude kerk plegen te noe men, niet zo verschrikkelijk oud kan zijn. Maar ook de op de ouae foto afgebeeld kerk heeft nog een voorganger ge had. De stichting van de eerste kerk van Charlois hangt nauw samen met het ontstaan van het dorp. Dat was in de 15s eeuw. Grote overstromingen hadden in de 14e eeuw een *root deel van het tegenwoordige eiland IJsSelmonde ptrousn en verscheidene dorpen waren geheel verdwe nen, o.a. Katendrecht, dat op de plaats van het tegenwoor- a.ge Charlois gelegen had,-in 1456 kwam een deel van dit verdronken land in het bezit van Karei de Stoute, toen nog geen hertog van Bourgondië, maar graaf van Charolais (een streek In Frankrijk) genoemd. Enkele jaren later gaf Karei aan een viertal vermogende horen toestemming het gebied te bedijken. Een van zijn voorwaar den was, dat in het her wonnen land een kerk ge sticht zou wordisn, gewijd aan de heilige Clemens, de beschermheilige van de graaf. Een andere wens van Karei was, dat de nieuwe polder en het dorp dat rond de Sint Clemens- kerk zou komen, na.ar zijn graafschap in Frankrijk genoemd zouden worden. Zo ontstond de naam Cha- rolois of Charlois. De eerste Sint Clemenskerk was mot erg groot en is in het begin van de 16e eeuw vervangen door oen andere. De ver bouwing tot de kruiskerk van de oude foto vond om- streeks 1660 plaats. Op de viering heeft nog een to rentje gestaan, dat in 1833 afgebroken Is. De toren is van dezelfde tijd, (1660) wat men nu nog kan lezen op de steen boven de in gang, waarop staat; „Doemen. 1660 heeft Geschreve 'of geseid Heeft Fransoys van Diest Den eersten steen geleidt. Anno 1660." Rond de kerk was het kerkhof en daaromheen een gracht. De sbnaat langs de buitenkant van de gracht heette Singel of Singeltje, nog eerder Ring. Na 1880 is de gracht gedempt, volgens boze tongen in hoofdzaak met het huisvuil van de omwonenden. Op de nieuwe school zien we naast de kerk een school. Ook in vroeger tijd stonden kerk en school dicht bij elkaar, niet alleen wat betreft de gebouwen, maar ook op een andere manier. Dc schoolmeester had nl. allerlei kerkelijke functies, zoals voorlezer, voorzanger, bijhouder van het begrafenisregister en beheerder van het kleed, dat bij begrafenissen op de kist lag. Uit 1809 is het „Reglement van ordre voor Hulbert Willem van Eek", in dat jaar aangesteld tot schoolmeester van Charlois, bewaard gebleven. Hij diende de lessen te begin nen mei gebed en psalmge zang. Hij moest zijn leer lingen gebeden leren en met hen uit godsdienstige boeken lezen. De kleine kinderen leerden dit van zijn assistente, de ma tres, „als een stigtelijke ma tres behoord te doen". Driemaal per- dag -behoorde meester de torenklok te luiden: ook was hij aansprakelijk voor opwinden en onderhoud van het uurwerk. Met dit alles verdiende Van Eek 135 per jaar, waarvan 120 door de gemeente Charlois en 15 door de gemeente Katendrecht be taald werd. Daarbij ontving hij van zijn leerlingen die aan tafels mochten zitten 2 stuivers en van hen die op do „gemeene banken" zaten 1 stuiver per week. Arme kinderen ongeveer veer tig behoefden maar de beift te betalen. Hiertegen over stond, dat meester alle leermiddelen uit eigen zak moest betalen. Het is duidelijk, dat bij de aanstelling van een schoolmeester ook op zijn geschiktheid voor zijn ne venfuncties gelet word. Be halve dat zij een proefles het „schoolexamen" moesten geven, dienden de sollicitanten in do kerk alleen en met de gemeente te zingen. W. Blok maakt ln zijn boekje „Wandelin gen in en om Charloisen Katendrecht" melding van een varhaal van meester Groeneweg, Van Eeks op volger, dat wanneer de kandidaat-schoolmeesters in. d'3 kerk solo zongen, buiten de kerk enkele per sonen stokjes in de grond zetten, om aan te geven hoe ver de zangers te horen waren. In de loop van de 19e eeuw verdwenen veel oude gebruiken, zo ook het „ver zingen" van het school meesterschap in Charlois. Wat ook verdween, .was de oude kerk. Deze was te klein geworden voor het toenemend inwonertal van Charlois en is in 1867 afge broken. Bij de oude toren werd In de trant van de tweede helft van dé 19e eeuw een nieuwe kerk ge bouwd. Na de annexatie van Charlois in 1695 zijn de meeste oude huizen in bef dorp door nieuwe ver vangen, zo dat de kerk van 1867 al gauw weer oud was. P. RATSMA dtt'ongetautelijkïvoHebeelcT"3 haVen" d6 Mdashav ert ze"5 sedert de GEM naar de Botlel1 verhuisde (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Er heerst op het ogenblik bijzonder grote bedrijvigheid in de Rotter damse haven. Komen per dag ge middeld een 80 schepen aan in Rotterdam, op het ogenblik ko men per dag meer dan honderd schepen binnen. Zo kwamen don derdag maar liefst 112 schepen binnen in Rotterdam. Gisteren lagen ook een tien schepen buitengaats te wachten tot een lig plaats beschikbaar 'komt. Zelfs in de Maashaven en Rijnhaven zoals me tropassagiers elke dog met eigen ogen kunnen waarnemen is het onge bruikelijk druk. De druikte heeft eer dr.etal oorzaken. In de eerste plaats zijp. vorige week de loodsdiensten geruime tijd gestaakt geweest Ln. verband met het si echt f pen met voor Rotterdam bestemde la ding voor Hoek van Holland wachten. De Engelse havenstaking heeft na tuurlijk heel wat sahepen de koers doen wijzigen. Een belangrijke oorzaak is ook de sterk toegenomen aanvoer van bulkla- dingen. Was het in de eerate maanden var het jaar wat deze goederen betreft vrij rustig In Rotterdam, 2oals ook de statistieken van het gemeentelijke ha venbedrijf van Rotterdam uitwijzen, op het ogenblik komt er een ware vloedgolf van derivaten, ertsen, en andere bulkladingen naar Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM/LONDEN, zaterdag -- Het North London Magistrates Court (politierechtbank in Noord- Londen) heeft gisteren besloten het voorarrest van de twee Rotterdam mers die in de Engelse hoofdstad worden vastgehouden in verband met mensensmokkel, tot 1 augustus te ver lengen. De Rotterdammers, de 31-jarige vrachtwagenchauffeur J. van Broek hoven en de 41-jarige handelaar In t.v.-toestellen B. Schreier, zitten vast in dc gevangenis van Brixton op dc zuidelijke oever van de Thames sinds zij enkele weken geleden werden gearresteerd omdat er negen Pakistani zaten in de vrachtwagen waarmee zij een party gebruikte t.v.-apparaten in Engeland hadden geïmporteerd. Scotland Yard, die de zaak in on derzoek heeft, verwacht dat het voor lopig onderzoek in deze zaak op 11 - v-^n worden afgesloten. Waarschijnlijk zullen er in Engeland n^Htïlee»rJarrestaties v°5gen in ver band mot de mensensmokkel. Scotland ,veUvacdt "iet. dat hierbij nog Nederlanders betrokken zullen zijn. loiif Pl;oct's tegen de metisensmokke- fcr n in Member plaatsvinden, haar alle waarschijnlijkheid Zal ^et Central Criminal Court in Old Baily de zaak behandelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1