D'66 wil met PvdA en CPN samenwerken AGENDA SCHEEPSTIJDINGEN Feijenoord vanavond in St. Etienne ROTTERDAM RIJNMOND Linkse meerderheid in daglijks bestuur Rijnmondraad opruiming Rotterdam krij gt wellicht 20 miljoen meer Nog geen machtiging zendverguiining Zomercruise naar Scandinavië succes W ater hoogten Nieuwe brandweerpost aan Laanslootseweg Posities van schepen van hedenmorgen. Voor 'meer scheepstijdingen zie. de pagina Beurs en Financiën. Bioscopen 85,- ftifiso Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken Weer krachttoer voor Sparta MAGNUSSON ZOU FEIJENOORD IN TWEE JAAR HALF MILJOEN GULDEN HEBBEN GEKOST pag. 4 - vrijdag SI juli 197(1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrydag De D'G6-fractie in de Rünmondraud wii samen met de PvdA en de CPN een linkse meerderheid in het dage lijks bestuur van het openbaar lichaam vormen. Gedacht wordt aan drie socialisten en één democraat of één communist in een bestuur van zeven. Zy beschouwen AR-voorzitter W. A. Fibbe ais lid. De twee resterende zetels zyn voor de KVP, TCG en WD. In de openbare D'66-fractievcr- gadering gisteravond Bet leider L. Hanelcroot weten een voorstel van een andere fractieleider (be-; doeld werd de PvdA'er J.de Jong, red.) op voorhand de WD buiten; het dagelijks bestuur te sluiten, te hebben afgewezen. Hij stelde dat D'66 zijn keus bepaalt naar de kandidaten, en niet naar de partij. „In theorie" ïs het, volgens hem mogelijk, dat bijvoorbeeld de part ner-CPN-kamHflftat wordt afgewezen door D'86. Eventuele afwijzing van een PvdA-kandldaat of zelfs geen kandidaat stellen behoort zelfs niet tot de theoretische mogelijkheden. (ADVERTENTIE) Een speciale opruimings-aanble- ding voor onze klanten die nog met vakantie gaanwe ver- kópen nu slaapzakken voor sterk verlaagde prijzen. Lichtgewicht slaapzakken, ge heel uitritsbaar, heerlijk warm en prima wasbaar, kies uiteen assortiment leute dessins,- snij- maat 160x190 cm. lichtgewicht vulling smjmaat 160 x 190 cm Vrijdagavond om 6 uur begint op de camping-afdeling, 2e eta ge, de verkoop van maoie slaap zakken met heerlijk warme lichtgewicht vulling (w.o, 70% acryl), prima wasbare en geheet uïtritsbare slaapzakken In di verse dessins, snijmaat 160 x 190 cm. Elke vrijdagavond tot 9 uur open Duur van do opruiming 1S Juli tot G augustus. G6én tel, of schrift bast (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Wethou der J. Reehorst (financiën) verwacht dat de gemeente Rotterdam voor dit jaar van het rijk twintig miljoen gul den meer zal ontvangen, indien do Tweede Kamer akkoord gaat met een wijziging van de Financiële Verbon- dlngswet 1060. (Deze wet houdt een verdeelsleutel van het gemeentefonds in.) Het college van b. en w. deelt dit mee aan de raad in een „Herziening van de Gemeentebegroting 1970", waarin wordt gezegd diat de gemeente over -dit jaar 5,7 miljoen.gulden meer zal ontvangen door verhoging van ge meentelijke tarieven. Het bedrag van twintig miljoen gulden is overigens in de herziene begroting 1970 niet ver werkt. De meeropbrengst van 5,7 miljoen .gulden Is een druppel op een (gloeien de plaat, want ondanks het feit dat het geraamde tekort hierdoor enigs zins zal dalen, verwacht het college van b. en w., dat door verwerking van loonmaatregelen in de begroting het totale tekort weer aanzienlijk zal stij gen. Alleen 't extra-bedrag van twin tig mliljoen gulden kan later enig soelaas bieden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De mi nister van Cultuur, Recreatie ei Maatschappelijk Werk heeft het dage lijks bestuur van Rijnmond laten we ten, dat zij geen machtiging voor een Regionale Omroep Rijnmond kan ver strekken voordat een nota daarover van haar door de Tweede Kamer is behandeld. Over het argument van Rijnmond dat zo'n omroep ten tijde van calami teiten in het gebied goede diensten zou kunnen bewijzen, zcj$t de minister dat dit dan alleen het geval zou kun nen zijn -wanneer een gevasrssituatlo zou ontstaan tijdens .uitzendingsuren. Zij wijst er op. dat in noodgevallen ook het landelijke zendemte zou kun nen worden ingeschakeld. Mevrouw A. LÖMer-Polling betwij felde de politieke betrouwbaarheid van- de CPN'ers. De heer Hanekroot erkende dat het een risico is met de communisten in zee te gaan, maar dat moet men nemen, meende hij. De fractieleiders van PvdA, D'66 en CPN" hebben een voorlopig concept programma opgesteld, dat de beleids uitgangspunten van het dagelijks bestuur voor de komende vier jaar zou moeten worden. Dat hij in eerste instantie alleen met de communisten en socialisten daarover heeft gepraat verdedigde de heer Hanekroot met erop te wijzen dat dew twee fracties het dichtst by het D'6C program staan. Primair in het concept staat de be stuurlijke problematiek in het Rijn mondgebied, Deze dient „bij voorkeur te worden opgelost door uiterlijk In 1975 tot de instellingswet van een stadsgewest (model Wiardle Beek- manStichting) te geraken, opdat dit stadsgewest onmiddellijk na de ophef fing van de 23 gemeenten en Rijn mond uiterlijk in 1978 kap functione ren". Maasvlakte By het punt „De vestiging van een hoogoveiibedryf op de Maasvlakte is, volgens de thans bekende gegevens, onaanvaardbaar" toonden de demo craten uitgebreid en heftig te kunnen discussiëren, terwijl z(J het in wezen met elkaar eens zijn. Fractievoorzitter Hanekroot zwaaide zelf even met zijn onderhandelaars portefeuille, Het grootste deel van de fractie gaf zijn voorkeur aan de for mulering: „De milieuverontreiniging in het Rijnmondgebied bevindt zich op gevaarlijk niveau. De Hoogoven- vestiging op tie Maasvlakte mag dit niveau niet wezenlijk verslechteren." Een ander punt in het concept-pro gram (bijdrage van de PvdA) is het instellen van een rechtstreeks gekozen orgaan voor Zuid-west Nederland, dat als taak krijgt het ontwikkolen van een voorbereidingsplan inzake de ruimtelijke ontwikkeling in dg Delta, waarin alle sectoren van de maat schappelijke ontwikkeling gelijkwaar dig worden beoordeeld. Aan dit plan moet een ontwikkelingsprogramma voorde Delta ten grondslag liggen. Het nieuwe dagelijks bestuur zal voorts moeten werken aan een geïnte greerd regionaal recreatiebeleid, on aan cm versnelde uitvoering van een vergroot Bernisseplan, Vanavond bespreekt de PvdA-frae- tie in een besloten bijeenkomst het concept-program. Op 18 augustus be gint het overleg over de vorming van het dagelijks bestuur met alle fracties. D'66 zal aansturen op openbaarheid van dit overleg. ROTTERDAM, vrijdag De «0- meremise van. de „Nieuw Amster dam" naar Scandinavië iblij'M zo sue- ceavcfl geweest te zijn, dat de Holland Amerika Lijn heeft besloten ook vol gend jaar een dergelijke cruise te or ganiseren. Het schip zal dan waar schijnlijk op 3 juili 1971 vertrekken, de steden Sklblden, Bergen, Sta vanger en Kopenhagen, aandoen en op 11 juli in Rotterdam terugkeren 1 augustus. Hoog water te: Botterdam le tu 4.34. 2e tii 36.43. Dordrecht le tij 5.21, 2e tij 17.47, Heilevoetsluis le tij 3.03, 2e tij 1.23, 2e tij ROTTERDAM, vrijdag Prijsberlcht van donderdag 30 juli 1970: Dore'a Gr. 33-40 p, kg. Dore's P. 11-23 p. kg. Eersteling Gr. 30-30 p. kg. Eersteling P. 10-30 p. kg, Ei genheimers Gr 25-38 p kg. Eigenheimers P 10-10 p. kg. Andijvie 35-58 p. kg. Bloem kool 5 st. p. bak lU-lia p. gt. O st. p. bok 83-110 p. st 0 sl p bak 72-83 p st. 10 st, p. bak 80-Q0 p. st Dubbele bonen 104-132 p kg. snijbonen 190-240 j>. kg, rodo kool 8-18 p, kg, spitskool 37-51 p. kg, Kroten 10-26 p. kg, uien Ia 40-51 p. kg, peterselie 14-21 p, bos, postelein 41-49 p. kg, prei 80-74 p. kg, selderij 8-13 p, bos, Sla 7-18 p. st. spinazie 64-75 p. kg. Tomaten Ia 310 p. bak, Ib 310 p, bak, Ic 310 p, bak. Block Alicante 310-1" p. kg. Frankenthalera 330-400 p, kg. Beau 140-170 p. kg. Golden Japan 16D-190 p. 1 Early Laxton 72-99 p. kg. Ontario 150-200 p. kg. Met meloen 5 st. p. bak 99-110 p; st 0 st p bak 97-101 p st 8 st p bak 75-94 p st Oogmeloon 6 st p bak 179-202 p st 7 st. p. bak 145-175, 8 fit, 132-164 p. st. Anna- nas meloen 6 st p. bok 198-209 p. St. 7 st, p. bak 172-188 p. St. 8 St. p. bnk 167-181 p. st. '8-72 p. Ds Rotterdamse brandweer neemt half augustus (de juiste datum is r.og niet bekend) een nieuwe brandweer post aan de Laanslootseweg (tl gebruik. De post Laanslootseweg is gebouwd om de ultrukstations Overschie en Westzeedijk te ontlasten, in net gebouwtje, een ontwerp van Gemeentewerken, worden vier brandweervoertuigen ondergebracht. t. en zond'. 1.30, 35 uur: Satyr Icon, 18 jr. Calypso, dag. 2. 7. 9.30 uur, zond. 2. 4.30, 7, 9.30 uur: M.A.S.H.. 18 Jr. Centraal, dag. 2, 7, 9.15 uur. zat. en zond. 2, 4.30, 7. 9.30 uur: Meisje voor dag en nacht, 18 Jr. Clncac-BlJenkorf, dag. 9,30, 1140. 1.30, 3.38 uur: Kuifje cn de zonnetempel, al., elke avond 5.30, 7.30, 9.30 uur: Fanny Hill, 18 jr. Cineac-Beurs, dag. 9.30. 11.30, 1.38. 3.30, 5.30, 7.30, 9.30 Uur, zondag vanat 1.30: Com mando Attack. 18 jr., zondagmorgen 11 uur: De zotte wereld van Laurel en Hardy, al, Cinerama, dag, 13.45 en 19.45 uur: Wood- etock, al, ColosKuum, dag. 8 uur, zat. 7, 9,30 uur, zond. 4.30, 7, 9.30 uur: Kogels voor Gringo. M Jr„ elke middag 2 uur: Zor- ro kruist do degens, at. Corso, dag. 2 en 8 uur: Koningin voor dui zend dagen, 11 jr. Grand, dag, 2 en 8 uur: West side story, 14 Jr. Harmonie, dood. t/m zond., dog. 2. 7, 9.15 uur: De vijf vogelvrijen, 18 jr., maand. t/m woensd., dog. 2, 7, 6,15 uur: WBcht tot het donker is, 18 jr. Kriterlon, dag, 2.30, zond. 2 en 4.30 uur: Asterix en de helden, al., elka avond 7, 9,30 uur: The sex o£ angels, 14 Jr. Lumlftre, dag. 12, 2.15, 4.15 uur: Onkruid zaaiers in Fabeltjesland, at., elke avond 7, 0.30 uur: Het plezierigste huis in Londen, 18 jr. Luxor, dag, 7. 9.30 uur: Gentleman dief Je richo. 14 Jr; Iedere middag 2 uur, zond. 2 cn 4.38 uur: Het zal je kind maar we zen, al. Metro, dag. 2, 7. S.30 uur, zond, 2, 4.30. 7, 9.30 uur: Pa Int your wagon, 14 jr. Passage, dag. 2 en 8.15 uur, zat. 2, 7, 8.15 uur zona. 4.15, 7, 8.15 uur: Heliboats, 14 jr. Prinses, dond. t/m dlnsd,, dag. 2 en 8 uur, zat. en zond. 8 uur: De wraak van de Saint, 14 jr; woensd. 8 uur: Vrouwen In het donker, 18 Jr. Rex, dag. 2 (beh. zat. en woens.), 7, 9.1S uur, zond. 2, 4,30. 7, 9.IS uurr: Tarzans verborgen schat, 14 jr. Studio '02, dag, 2.16, 7, 9.30 uur, zond. 1.45. 4.15, 7. 9.30 uur: Midnight cowboy, 18 Jr. Thalia, dag, 2, 7, 9.30 uur, zat. en zond. 2. 4.30, 7 9.30 uur: nu, The magie chris tian, 14 jr. 't Venster, dag. 2, 7, 9,15 uur. zond. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Easy rider, 18 jr. Victoria, dag. 2 uur, maandag geen voor stelling: Onkruidzaaiers In Fabeltjes- land, al., elke avond 7, 9.30 uur, zond. 4.30, 7. 9.30 uur, maandag geen voor stelling: Matt Helm en de verdrukkers. 14 jr. Nachtvoorstelllngcn: Arena, vrjjd. en zat. 0.15 uur: Hercules in rle hel van Dzjengls Khan, 18 jr. Calypso, vrijd. en zat. 0.15 uur: Bodyguard P. J.. 10 Jr. Clncae-Bcurs, zat. 12 uur: The Incident. 18 Jr. Colosseum, zat, 12 uur: None but the brave. 18 jr. Grand, zat. 0.15 uur: De rode lampjes, lï Jr. Prinses, vrijd, en zat. 12 uur: Vrouwen in het donker, 13 jr. 't Venster, vrijd. en zat. 12 uur: Orfeu ne gro. 18 jr. ADVERTENTIE) is het geen heerlijke gedachte elke morgen prima uitgerust op ta staan.,.,, nu dit fijne poly- aether matras verzekert U zo'n gezonde nachtrust. 1 Persoons polyaether matras sen, aan één zijde doorgestikt, 12 cm hoog, In da maten 80 x 190 en 90 x 190 cm verkopen wij met een -flink prijsvoordeel. 80 x 190 cm 90 x 190 cm Vrijdagavond om 6 uur begint, op de 1e etage de verkoop van deze 1 persoons polyaether ma- trassen, aan één zijde doorge stikt, 12 em hoog, in da maten 80 x 190 en 90 x 190 cm. Elke vrijdagavond tot 9 uur open Duur van da opruiming IS juli tot 6 augustus. Géén tel, of schrift, best Kinder matinees: Cineac-Bijenkorf, dag. 9.30, 11.39, 1.30. 3,30 uur: Kult je en de zonnetempel, a.l. Colosseum, dag. 2 uur: Zorro kruist da de gens, al. Lumiètc, dag. 12. 2.15. 4.15 uur: Onkruid zaaiers ln Fabeltjesland, ai. Passage, zond. 2 uur: Van de marine moet je 't hebben, al. Prinses, zat., zond. en woensd. 2 uur: Hel teken van Zorro, al. Rex, zat. en woensd, 2 uur: Flipper de dol fijn. al. Victoria, dag, 2 uur: Onkruidzaaiers in Fa beltjesland, al. Cabaret-café Inn den Twijfelaar, 19.00 ui Uit den Twijfelaar., 't Winkeltje, 20.00 uur: Trio Paul Ruys., Rotterdamse Schouwburg, 20.1fi uur: Da kleine parade., Groote Schouwburg, 20.15 uur; Hair., Doelen, grote zaal, 15.09 uur: Davld Plzarro Cabareticaffi Inn den Twijfelaar, 19.00 uur: Wit den Twijfelaar,, 't Winkeltje, 20.00 uur: Trio Paul Ruys., Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: De kleine parade., Groote Schouwburg, 20.16 uur: Hair.. Lauronspiaats, 21.30 uur: Klank- en licht spel.. Voor een overzicht van de exposities ln Rotterdam zie ons blad van donderdag. Rechter Maasoever; Buiterman en De Groot, Be'nthulzerstraat 13, tel, 243815., Mej, Th, J. Bouwman. Schiekade BBa, tel. 24334.1 of 248833., Kugel, Cl, de Vrleselaan 2, tel. 232228.. Lagaay, V. Vollenltove nstra at 68. tel. 123750., Ovêrschiese Apotheek, Hotterd. Rijweg 36. tel. 158255., Ranilehapotheek, Ramlehweg 43, tel. 1307G4., W. v. d. Vecht. Mathenesserweg 1.11c, tel. 3*0058.. HIHegersbcrB-Schlebroek: Ploeg-Groot. V. Beetbovenslngel 2. tel. 227190 Linker Maasoever: Apotheek Heijplaat, Courzandseweg 49, tel. 290921., Pteinwegapotheek, Pleinweg 68a, 2TU55,, A. Riet, .Langeiïhorat 255, tel. 274293., Dr. P. F. van Senus, Beijertondselaan 142, tel. 193581., Pernls-Hoogvllet-Spljkcnisse; Apotheek „Hoogvliet", Micx Havelaarweg 2, tel. 180030 (b.g.g. 162628), Vlaardlngen: Apotheek v. d. Corput, Sahledamseweg 83, tel. 249224., Tandartsen: Pernis en omgeving, uitsluitend van vijf uur tot half zes n.m.: A. P. G. Baart- man, Kaftanjestraat 38. Spijkcnisse., Rotterdam, uitsluitend van 1112 en 17—18 uur: A. J. Wierema', Molenlaan 20!., M. Ellendt, hiathenesserlaari 3B8a„ (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag Feijen oord staat vanavond voor z(jn eerste serieuze krachtmeting in het nieuwe Belzoon. In St Etienne ontmoet het de Franse kampioen en bekerhouder, waarvoor sinds vorig jaar ook Paja Samardrio uitkomt. Ernst Happcl heeft vijftien spelers meegenomen, liet is de bedoeling dat ze allemaal i) actie komen. Hoewel Feijenoord zich «Is Euro pa-Cuphouder niet kan permitteren om een slechte beurt te maken, is Ernst Happel toch niet van. plan zich in de kaart te laten kijken. St Etienne neemt immers aan het Europees toer nooi voor landskampioenen deel en de mogelijkheid is dus niet uitgesloten dat Feijenoord later in dit seizoen nogmaals met de Fransen in de slag moet. St Etienne blijkt reeds in een goede vorm te steken want dinsdagavond won het met 61 van Oiympique Lyon, de nieuwe club van de Portuge se veteraan Colima (cx-Benfica). De Franse kampioenen hopen dit seizoen wat meer plezier te beleven van Paja Samardzic dan vorig jaar. De Joegoslaaf raakte toen reeds vri. vroeg in de Europa-Cupwedstrijd tegen Legia geblesseerd en heeft daarna lange tijd gesukkeld. In het Rijnmondgebied worden in het komende weekend de volgende oefenwedstrijden gespeeld: zaterdag 12 uur Excelsior—Dé Zwerver, 18.30 uur Sparta-Aberdeen, zondag 14 uur Hermes DVSSW, 10 uur Fortuna Anderlecht Van een medewerker ROTTERDAM, vrydag Het pro gramma voor Sparta en Feijenoord vertoont dit weekeinde veel gelijkenis met het programma van vorige week. Speelde Sparta toen tegen topploeg Storks en Feijenoord tegen het in de- gradatiegevaar verkerende ABC, deze week treedt Sparta aan tegen koplo per Haarlem Nlcols en ontmoet Feijenoord opnieuw een degradatie kandidaat, namelijk OVVO. Vdot zsparta zou eenzelfde resultaat als tegen Storks (gedeelde winst) ver dienstelijk zijn. Haarlem Nicola is dit seizoen veruit de sterkste in de hoofd klasse en het wisselvallige Sparta valt nogal itegen, het zou toch bepaald te leurstellend zijn, wanneer de Rotter dammers er niet in zouden slagen dit seizoen tenminste één heer van de Haarlemmers te winnen. Sparta zal ongetwijfeld alles in het werk stellen om, dit te bereiken. De thuiswedstrijd begint zaterdag om drie uur. Op dezelfde dag en tijd speelt Feijenoord zijn thuiswedstrijd tegen het Amsterdamse OWO. Voor Feijen oord zou eenzelfde resultaat als togen ABC (ook Feijenoord won an verloor één keer) teleurstellend zijn. De Rot terdammers hebben de nederlaag te gen ABC voornamelijk aan zichzelf te wijten. Wanneer de slagmensen tegen O WO op de beslissende momenten iets doortastender zijn,- dan moet uit deze strijd dubbele winst gehaald kunnen worden. Eerste klasser Neptimus ontvangt ook al zaterdag om drie uur het ogen schijnlijk niet zo sterke Schoten, m3ar ook in daze afdeling lijkt het gevaar lijk om voorspellingen te doen, omdat verrassingen de laatste Ujd niet van de lucht zijn. Neptunus leed twee ach tereenvolgende nederlagen tegen de „zwakke broeders" RAF en Volewijc- kers. Willen de Rotterdammers de race met Ajax kunnen volhouden, dan zullen dergelijke misstappen niet meer mogen worden begaan. Tegen Schoten heeft Neptunus de kans zich enigszins te rehabiliteren. De resulaten van Euro Stars laten de 'laatste weken niets te wensen over. De Rotterdammers behaalden de ene monsterzege na de andere. Zondag gaan zij naar Hazenkamp en daar zal het beslist allemaal niet zo eenvou dig gaan. Maar een in de "winning mood" verkerende Euro Stars moet in staat worden geacht -de kleine, theore tische kans op de titel te behouden. ROTTERDAM, vrijdag'. On een persconferentie heeft Feijcnoo-rds voorzitter Guus Couwenberg gister avond uit de doeken gedaan waar om de stadionclub ln de afffelopen transferperiode niet is ingegaan op de financiële wensen van de Zweedse rechtsbuiten Roger Mag- nussOn. „Als we het salaris buikcv: beschou wing laten, dan zou Magnusson Feijenoord over een periode van twee jaar 500.000 gulden hebben ge kost en dat vonden we onverant woord", al-dus de heer Couwenberg. De transfersom die Juventus vroeg was geen bezwaar. Het bedrag van -ongeveer 200.000 gulden dat de Ita liaanse club eiste mag voor een be gaafde speler als Ma-gnusson eerder laag dan hoog genoemd worden. De voorwaarden van Magnusson zelf ■waren voor Feijenoord echter on aanvaardbaar. Ten eerste wi'lde hij ivoor elk jaar 175.000 gulden „teken- geld" hebben en bovendien wilde hij de garantie dat hij na twee jaar voor slechts 100.000 Zweedse kro nen (ongeveer 70.000 gulden) naar een Zweedse club zou Kunnen over gaan". Grote Vaart Abida p 30 Pulowe n VokkaS- Acila n Durban 30 op 400 mijl ono van Recife 3a v Rotterdam o vnlow Adu'his n Aruba 3D op 750 mijl sw van Savannah Acteon 31 te Saigon Alte 31 te Bremen Ameland 31 te Rotterdam Ammoa 31 te Oranjestad verw. Atnpcnan 30 v Flsco n Chan- AmsteHawd n Hamburg 30 op 350 mUl w van Port Etlen- Amstelaluls n Durban 30 op 550 mijl no van Mauritius Anna Broere 31 te Bayonn-e Anco Spray n Bahla (Salva dor) 30 op 250 mijl no van Cayenne Antarctlcore p 31 Midway n Honolulu Antiliu Cape tl Chiba 30 op 300 mijl zzo van Bougain ville Ardcas 31 te Napels Arendskerk 31 te Melbourne Artemis 9i v Philadelphia n New York Atlantic Star p 31 Punta Are nas n Houston Attls p 30 Puerto Rico n Ant- werpeii Atys 30 v Bangkok n Singa pore Bastlaan Broere 30 te Rotter dam Bat jan 31 te Dar es Sallam Bawean 30 ten anker rede Tanga Bengaien 31 te Fenang Bengkalis n Genue 30 op 400 mQl ono van St Helena Boreas p 31 Kaap Saoratlf n Genua Brltsum h Houston 30 op 300 mijl nno van Kaap Kenne dy Calchas p 3i Kaap Ferrat n Bordeaux Capituna 31 te Balnaa Copulonlx n Kharg ell. 30 op 300 mijl zo van Bombay Carbo Dragon l aug, te New Orleans verw. Ceres n TenerRfc 30 t,h.v. Ruerto Rico Charls p 30 Santo Domingo n Savannah Chevron Delfzijl p 31 Kiel n Kopenhagen Chevron Madrid p 31 Las Palm as n Kharg Chevron NapeLs n Perz. Golf 30 op 400 mUi zzw van Congorlvier Chevron Nederland n El Seunto 30 t.h.v. Singapore Chevron Rotterdam 30 Perth Amboy n Maracalbo Chevron The Hague Sydney n Kumeil Chirlqul n Cristobal 30 op 580 mijl zw van Azoren Coral Acropora n Abidjan 30 op 40O mijl zzvr van Dakar Coppename 30 v Tela n New Orleans Cornells Broere 4 aug. Antwerpen verw. Crania 30 v Shellhaven Mohammedia Dallifl 31 V Mena LAhmadi Dania 31 te Aarhus Deltadrecht 31 te Seven Ell. Diogenes 30 v Rotterdam n Amsterdam, 31 te Amster dam □ulvendrecht 31 te Seven Ell. Dutch Faith 31 te Rotterdam Dutch Mate 31 te Antwerpen Eeomstroom p 30 Kaap Race n Saint John Elizabeth Broere 31 te Ant werpen Engchna Broere 30 v Rotter- dam n Bitlingham, 31 te BllUngham verw, Forest Hill 31 te Karachi Forest Lake n Curasao 30 op 30D tnljl zw van Azoren Forest Town n Lagos 30 op 450 mljl ono van Vltorla Gaasterdljk 31 te New Or leans Geroet n Papeete 30 op H00 mljt ono van-Marquesas Giessenkerk n Hamburg 30 op 200 mijl w van Mossa- madea Goeree 31 te Three Rivera Gorredyk n Wilmington 30 op 200 mijl w van Landsend Graveland 31 to Rio Grande Grebbedijk 31 te Rotterdam Gui£ Italia p 30 Plymouth n Gulfhaven Kolendrecfrt n Rotterdam 30 op 1200 mijl zw van Kaap Verdtsche ell. Houtman 31 te Doha verw. Jacobus Broere l te Bilbao Jacqueline Broere 3 aug. te Tallinn verw. Jason 30 v La Gualra Guanta Johannes Frans n Seven ell. 30 op 315 mlj'l zo van Hali fax KabyUa n Madras 31 op 360 mljl zzo van Bombay. JCamptrdljk 30 v Hamburg o Londen. "arachi it mijl zo van Karlmata 31 te Kaapstad. Katsedtjk n Havre 30 op 250 mljl zo van New York. KeOetla p 30 Turks Ell. n Port Everglades. Khaslella 31 te Thamcshaven- Kloosterkerk 30 V. Kaohslung n, Hongkong. Konlngswaord 30 v Jamaica ÓD 500 mono v- Midway. Fatro n. ti Spezia 30 00 240 m z v. Dakar. Pandrecht 31 te New Orleans. Pericles 31 te Bridgetown. PhlHppLa 30 v. Las Falmas Q. DaKax. Polyphemus P. 30 Port Eliza beth n Eurban, Purmerénd 31 te Singapore. Radja 30 te Duinkerken. Rotterdam 31 te San Juan, SenegaUcust p. 30 Kasp Blan co n. Vllss&ngen, Sepia 30 v. Puerto Miranda n. Teesport. Simonskerk p, 30 nm Port Etienne n- Kaapstad. Slnoutskerk 30 v. Rotterdam n. Amsterdam. 31 te Am sterdam. Socrates 30 v. Rotterdam n. Antwerpen,31 te Antwer- pe-n, Solon 30 te New Orleans. Spaarnekerk n. Antwerpen 30 op 240 m zw v. Luderi' baai. Stad Utrecht n, New York t.h.v. Bermuda. Stella Antares 31 te Jmmlng- Stolt Munttoren 31 te Kara. chl verw Stolt Westcrtoren 11. Port Es- quivel 30 op 475 wnw v, Ja maica. Straat Freetown 31 te Abid jan. Straat FusJUml p. 31 Sabang n. Singapore. Straat Futami n. Durban op 480 m W v. Djakarta. Straat Torres 30 v. Lourenco Marques n. Muscat. Straat v-ain Dlemen n. Durban 30 op 400 m x v. Takoradi, Streefkerk n. Antwerpen 30 op 1020 m ono v. Nagoya. Tahama p. 30 Muscat n. Ras Tanura. Tallta p. 31 Palormo n. Mar seille. ouwenberg; „We vinden het jammer dat aan alt soort zaken in de afgelo pen transferperiode zoveel aandacht is besteed, We hadden liever gez!en dat de pers wat meer nadruk had gelegd op het feit dat we on2e posi tie hebben proberen te consolideren door het afsluiten van een Hink aantal meerjarige contracten". Thalotas 30 v. Rotterdam Amsterdam. 31 te Amster dam, TSiuredr-ecb-t n. Brake 30 600 m zw vFlores Az. 31 nm te Osaka. Velox p 30 Kiel n Sunnsvall - Viola p 31 Kiel n Domsjoe - Valiant 31 v Duinkerken n - Casablanca T Volharding 31 te Jersey Willem Koerts 31 te' Amster- dam - Westercems 2 aug. te Nice - 2Iceburg Sl v Botterdam n - Amsterdam, 31 te Amster- dam. Aangekomen schepen Centrlclty Eng. Dordrecht De- Jeatr S lot ertoe rk Ned. Morgrletha- ven T.H3. Ruys Melrose Abbey Eng. Bea- trtxh. M. Progress Hum- 'l Owen8 Kersten. Dts Beatrlxh. Presto Kerste Hunik Norwave Eng. Benoluxhaven - NE.F. Sehiekerk Ned. Lloydkade LD£. Java Ruys Hansa Dts Waalh, Aogir M on taa n Diane Lib. Botlek VcroUne TV C. Vlnke Leon Id aa Baatrlxh, KR3N, - Hudag Veder Repeto Ned. Mcrwehaven S.O.M. v. Uden Olympic Garland Lib,, Shell Europoort 101 v. Ommeren Ushgorod Rus. Botlek N. Ma- tex 3 Paikhoeto Freja Dts B&mhavcn Burger Hudig Veder Noordenhaven Ned. Papen- dreclït James Co Bogumilfl Dts Schlekanaal v. Stolk Slav Huyzer Iseriohn, Dts Merwehaven M. Ërogress Muller Claudia Maria Duits Maasha ven T.H.B. Fumess Paulina Duits Dordrecht G. Maurits Temar Ned, Spoorweghaven Sanana Jagah Mohtnl Ind. Botlek Aluohemle do Groot Bij ka Rus 2 de Fethaven N.O^l, Pakhoed Durham Libcr 4 de Pethaven '240 növ. Saigon. TJinegara 30 v. Sydney tx. Tj^angi>ar3l te Brisbane verw. Toloa p. 30 Flores n. Cristo bal. Toltec tl. Golfito 31 op 450 m zw v. Aca-puloo. Ulysses 31 to Antwerpen verw. Vlllsrlea p. 30 Kaap Frlo n. Newport Nwea. Vltea 31 v. Punta Cardor n. Buenos Aires. Waardrecht 30 nm te Klei. Westorkerk 3 v. Hobaxt n Sydney. Wonoreto 31 te Manila. Wonosarl 30 te Hongkong. Wonoaobo n. Buena Ventura 30 op 600 m nmv v. Galapa gos Ell. Zaanland 31 te Genua, Kustvaart Rotterdam SJoholt Noor Waalhaven p7 S.H.V. Veerhaven SestroRa Noor Maad haven Haai no BurgM Traquatr Eng Elbehaven ten Naker Burger Sir Tristan Eng Beneluxha- ven T.FB, Gen Steam Texalco North America Noor Europoort Chevron St. 2 Ruys c Tunadal Zweed Alexanderfw- ven S.CA. Svenska Steady Ned Vteardlngen KW Haven Wagenborg Mey LbUlghiettt ital. Waalha ven Dashboei van Omme ren Ine Ned Pemis A^.F. Boet AU Damhof 31 te Rotter dam. Alpha 30 v. Rotterdam Londen. Antarctica 30 v Rotterdam o Delfzijl. 11 3 aug. verw. Aacunalon p 31 Rio Grande n Rosarlo. Atlantic Trader p 31 Mono ell n Miami. Audacia 30 te Antwerpen Aruba 30 v Amsterdam Huil- Aaltje 30 tc Amsterdam 31 te Rotterdam Aeglr 30 te Amsterdam, 31 v Amsternam n Maldon. Aardenburgh 31 v Gefte n Rotterdam. Alcor 30 te Selby. Aan da 31 te Krokstad verw. Arvo 30 ta Mlstley. Aurora 31 v Exmouth n Par. Avenlr l aug .te Rotterdam Bernina 31 v Dublin n Par. Binnenhaven 3L v Aarhus n Rotterdam. Brinlo l v Colchester n Ter- Koi n Punta Cardon, oploneila 30 v Plymouth a Korendijk n Antwerpen 3u op 450 mül nw van Florc* Azoren. Krebsla 31 te Takoradi, Kreon 31 v New York n vannah. Kylix p 30 Kaap Flnlsterre n Freetown. Kryptos p 30 Alicante n Rot terdam, Laarderkerk p 30 Durban n Bushlrc. Leendert Broere 21 te Port Jerorac, Leltkerk 30 rede Men a la Fahal. Leuve Lloyd 31 v Noumea Balboa. Libertas p 30 Izmir n Pi raeus. 3l te Izmir, Loire Lloyd 30 v Rotterdam n Bremen. Lion of Judah 30 nm te Dji bouti. Lovellla 30 nm te Es Sider, Magas 30 te Rotterdam. Mare AJlum 31 te Vlasrdln- gen. Marian Maria p 31 Malta n Famagusta, Marion n 30 Esbjerg n Ar changel, Meerdreeht n. Maeapa 30 op 800 mill nno van Maeapa. Merwe Lloyd p 30 Acapulco n Balboa, Metula n Thameshaven t.h.v. Stcotra «11. Montferland n Santos 30 op. 250 mljl ono van Salvador (Bahla). Mus Lloyd n. Mena al Fahal 30 op 3S0 mljl nw van Kaapstad. Neder Eems 30 nm te Port Swettenham, Neder Llnge 31 te Rotterdam. Nener Rijn p 30 Kaap Blanco n Barcelona. Neder "Waal p 30 Kaapstad n TeneriHe, Neeltje Broere 31 te Bilbao, Neptunus n Willemstad 30 op .380 mljl zw van Flores Azoren. Olrtekerk 30 te Hamburg. Ommenkerk 30 v. Las Palmas n, Tripoli. Ondina 30 nm te Mena al Fa hal. Overijsel 30 te Rotterdam. Pallas 39 v. Hamburg n. Rottendam, 31 te Rotterdam verw. Papeadreeht n. Yokohama 30 Cornelia B 4 l auk. te Shoxv- ham verw. Conlid 31 v Rotterdam Boston. Candlde p 31 Purjta Borico n Balboa Calvljn p 30 Klei n Holland Conception p 31 Kaap Viliano n Antwerpen. Utrecht Continent 30 v Amsterdam n Casablanca. Carebeka 2 30 te Casablanca CateU 31 v Belfast n Par. Domburgh 30 v Rotterdam n Harwich Dongeborg p 31 Kiel n Ko penhagen Deo Duee 30 v Antwerpen n Vlaardlngen Dependance 31 v Greenwich n Brussel Embla 31 te Antwerpen. Eddystone 30 te Scloy- Ela Teekman 30 te Delfzijl. Frema 31 te Antwerpen. Ferocla 30 te Hull. Florida, 1 aug, te Rotterdam verw. Fokke de Jong Sr 31 v. Brest n. Ted-gnmouth. Gazelle 30 te Koog a, d. Zaan,. Hendrik Maria 30 v. Rotter dam n. Teignmouth, Ine 30 tie Rotterdam, Ida D 30 v, Rotterdam Londen, Imber p. 30 Stavanger Onega. Ionian p. 30 Kiel n, Londen, Jan Tavenier p. 30 Klei n Kotka, Jacob Teckman, 2 aug. te Lis sabon. verw. Jell 30 te Londen. Lea 30 te Amsterdam. Leuvehawn 31 v. Kopenha gen n. Rotterdam. Lubox 30 v. Mer1K.va.7k n. Amsterdam. Lumey 30 v. Delfzijl n. Skutskaer. Lydia 31 v,' Hariingen a, Hamburg. Majorca 30 te Rotterdam. Munte 30 te Antwerpen. Mark 30 te Amsterdam, 31 v, Amsterdam n. Goolc. Markborg 30 te DeUzljl. Merwehavem 30 te Duinker ken, verm. 1 v. Duinkerken n. Rouaan. Noordzee 30 v. Hamburg Londen. Nonvlnd 31 te Rotterdam. Netty 30 te Selby. Olive 30 v. Amsterdam Milford. Prinsenbeek 30 v. Rotterdam - Noorkoping, Aquabelle Liber Waalhaven boet 101 R.S.B. Homlsse Duits Shell Pernis v, Weelde Sulfurlco Spamj Botlek Pak hoed 9 Soet. en Fekkes Majorca Ned, I Eombaven Deltaport James Contid Ned Parkkade V.SB, SmiUloyd 16 Ned Eemhaven NAM. van Ommeren Franz held Duits Parkkade Pakhoed He ye p. Duits Dordrecht MburitJ! Kongsfjord Noor Lekhaven TH.B. von Ommeren Rye Trader Eng Maashaven RB.M. Fumess Bp 28 Noor Shell 30 Fur ness Ay mate Fin Joh. Frlsohaven Burger Glenroy Eng Waalhaven, pi C.Sw. Meyer Trlca Ned IJsselmonde Hul- zinga Spliethoff Hard wick grange Eng -Maas haven REM. Fumess Neckar Dts Parkkade So gen- tra Bulko Noor St Kade Dults- Und J. Smith Ursa mLnor Ned Westerkade R.R.B. Niev. Goudrlaan. Werrastein Dts. Waalhaven Multer-Frogress Muller. Sea Challenger Lib. Waalha ven Prl Felshaven Kersten Hun Ik. Magas Ned, Waalhaven. F 2 Pakhoed. Telena Ned. Werf Waalhaven V.SB, Yamashlro Maru Jap. Merwe- haven M. Pr. v. Ommeren. Brilliant Noor IJsselhaven Burger Emsstrom Dts, le Eemhaven Deltapoort Schulte cn Bruns. Benledi Eng. Waalhaven Orient Burger. Bastlaan Broere Ned. Botlek Nw. Ala tex Broere. Michigan Frans Rijnhaven San Francisco A.C.M. Kis Skou Deen Bottetk boei 1 Trias. Saggo Ffn Merwelvaven Vijf winkel Muller. Overijsel Ned. Bijnhaven Ruys. City of Dublin Dts, Beatrix- haven v. Ommeren. Colchester Eng. Margrietha ven E.C.T. Hafa. BritSh Kestrel Eng. Euro poort BP, St. 4, V. Omme ren, themburg. Riet 31 te Vlaardlngen, Rubicon 30 te Sfax. Steady 30 te Vlaardlngen Spirit 30 v Rotterdam r. Ro- ohefort Santa Lucia n Port Swetten ham 31 Op 230 m(jl zo van Kaap de Goede Hoop Sporonio p 31 Cristobal New Orleans Schiehaven 31 te Cadiz Schokland 31 te Rotterdam vctw Setas 31 v Howdendijke Rotterdam Steady verm 31 v Vlaardln gen n Drogheda Trlca 30 te IJselmonde Tubo 30 v Amsterdam n Par Trio 3D v Hull n Temeuzen Tromp 31 V Bapoiïne n Bel fast Ursa Minor 30 te Rotterdam Unden p 39 Kaap d'Antr Rouaan, 31 te Rouaan. Maria Venizelos Lib. Euro poort Mobil Buys. Plura Peru Merwehaven C.Sw. A.C.M. Bush wood Eng. Europoort RMS. K.S.D. rebbed kade 1»-.— Peder Lysgaard Dts. Shell Pemis 18 V. Ommeren. Queen Solioa Lib. Botlek T.T.R. Broere. OUva Cypr. Dordrecht D.E.K.A. Border Falcon Eng BP Eu ropoort V Ommeren Klaus Bloeit Dts Rijnhaven Fenlx Stelnweg AUurity Eng Botlek b 1 Trias Mare Altum Ned Vlaardlngen K.W. Haven RBSM Apollo Lib Waalhaven 12 Oudkerk Nuolja Zweed Botlek bil Veerhaven Cecil H Green (Supply) Amrk Vidgn Vulcaanh N.B.K. Olympic Garland Lib (zwaaien) Shell 31 V Om meren nistein Dts Waalhaven M. Pr Muller Smitlloyd 15 Ned Eemhaven N,A,M. V. Ommeren Cap Race Dts Merwehaven thb ïntermar Northern Venture Grik Waalhaven p 6 Aeglr Har.- no OteW Rlver Ghanees Schie haven M Pr V,D, Heide Wheelsman Eng Botlek N, Matex LDG Broere Olaf Dts Parkhaven Wnmber* sle Rudotf Broltacheid O-Dts Waalhaven P.H.M Pakhoed Eland Dts Waalhaven S.M.H. Eur AH Damhof Ned Botlek GE.M. Furneas Evgenfa-G Lib Botlek G.EJVf. O.A.L. Neder Llnge Ned Lloydkatle Ruys Atrevida Deen Beatrlxh Q.D, Cornelder Bruneval Marok Maashaven Silo Hansa Worms Acclilivlty Eng le PethaVcn P.HM, TriaB Otelia 2627 Zweed Shell Fer- nla 5 Trias Europic Ferry Eng Benelux- haven T.F.S. Sofia Bulgaar Waalhaven Fclahaven Volgt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1