Feijenoord bleef legen S t. Etiemie overei n1 flBïlllMf WAKfflE- JEZORGERStSïEfiS] Gulf INKOOPMEDEWERXER VAN DALLE KOPTE VLAK VOOR TIJD TEGEN DE PAAL Raadsvoorstel over betere behuizing van gastarbeiders Jeugdvierdaagse zit er op W$y^ÊW$ GULF OIL RAFFINADERIJ N.V. EUROPOORT. HBEi ^mmsÊfSMU: «fc Stemmen bij volmacht gebonden aan gemeente Jubilarissen bij Wilton onderscheiden Vanavond optocht historische kledij 500.000 bezoekers in Shellpaviljoen VEROLME DOK- EN SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ N.V. plv.CHEF PERSONEELSZAKEN Het Rotterdams Parool Leeftijd vanaf 15 jaar In - ert Exportgroothandel boekhouder(ster) assistent boekhöudet(ster) ASSISTENTE ven de DIRECTIESECRETARESSE Pelt Hooykasa N.V., Wij werken voortdurend aan de verdere uitbreiding van onze raffinaderij en onze petrochemische fabrieken. Ook ons personeelsbestand groeit derhalve gestadig door. Chef Personeel Gulf Oil Raffinaderij N.V. Postbus 18, Rozenburg. De Heer's Chocolade- en Suikerwerkenfabrieken N.V. telefoniste pag. 4 - zaterdag 1 aug. 1970 door DICK VAN DEN POtDER SAINT ETIENNE, zaterdag. Toen enkele weken geleden int Gejièvo de loting werd verricht voor de eefste ronde Van liet nieuwe Europa-cuptotwnooi^ Leeft de vertegettwooftlige!' van de Franse kampioemploeg St. Etienne er nijdig tegen geprotesteerd, dat Bo- russia Mënchengladbach wel tot de geplaatste ploegen Behoorde en zijn eigeli equipe nfe.t Die Franse verontwaardiging was niet helemaal ongegrond. St. Etietuie fmtnerg schakelde vorig jaar de töeiïmalige Duitse kampioen Bayetrt Miinchen tiit éti behaalde in vorige toernooien op eigén véld. overwinningen op Behfica (1—0) en Celtic (20). Tegen Europa cup-houder Feijenoord heeft St. Etienne gisteravond DpnlélrW bewe zen, dat het tot de betere ploegen van Europa behoort en dët het straks tegen de Iitaliaanse kampioen Cagliari helemaal niet kansloos is, De zo fel begeerde overwinning konden de Fransen niet grijpen, maar vooral in de eerste 25 minuten speelden ze zo goed, dat Ernst H&bpel na de onbeslist geëindigde strijd (0—0) zonder voorbehoud concludeerde, dat Sb Etiemie veel meer klasse bezit dan bijvoorbeeld Legia of Vorwarts. Hat heeft er la de eerste helft ge- ■mfine tijd naar uitgezien, dat Feijen oord voor de Franse geldingsdrang zou moeten buigen. De Rotterdam - mers begonnen dn zo'n traag tempo vooral wlttt van Ranegem nam de za* ken veel te kalm op dat We] Verrast moesten worden door de blik semsnelle aanvallen van de Fransen, bij wie de 23-jarige kleurling Sallf Kelta zich als een tweede Ëusebio ontpopte. Moeilijk ErnM Rappel oordeelde later, dat „van Hanegem en Basil helema&I oilet op het veld waren geweest", maar ook Wim Jansen speelde niet-die glansrol, eie men van hem gewend Is. De blon de middonveldspsler kon aanvankelijk helemaal geen vat krijgen op de van Mali afkomstige Keita, die enkele ja ren geleden op de bonnefooi naar Frankrijk kwam, zioh irt een taxi van Fan ja naar St. Etienne liet. rijden en zich daar bij de plaatselijke voetbal club meldde. Maar er waren nog meer Feljenöorders, die hat moeilijk had den, Theo Laseroms had enkele keren grove middelen, nodig om Revelll te stuiten en zelfs Rinus Israel, die in de tweede helft zou uitgroeien itot de siter van het veld, speelde in die eenste periode niet vlekkeloos. Toen hij een kopduel met Revelli verloor, knalde deze de bal meteen uit de lucht vla de vuisten van Eddy Treijtel -tegen de lat. Ernst Happel was later over dlo zwakke start van Feijenoord helemaal niet te spreken. „Enkele spelers waren onvoldoende (geconcentreerd" vond de Ostenrijker, „Ze beseffeti kennelijk nog niet, dat de v&Kantie voorbij is. De manier, waarop vanavond de war- ming-up wend uitgevoerd, beviel me helemaal niet. Ah een Europacup houder moet je er op voorbereid zijn, dat je agressieve tegenstanders tegen over je krijgt. Dat wordt straks nog erger, wanneer we eventueel de we reldcup zouden winnen11. Ba due moei lijke beginperiode heeft Feijenoord zich overigens sterk hersteld. Toen de Fransen na een half uur de reactie kregen op hun snelle start, kon Feij enoord het spe] gaan dioteien en kreeg het zoveel kansen, dat een voor sprong van één of twee doelpunten bij de rust niet eens onverdiend zou zijn geweest. Wery, Kind va 11 en Hasil kwamen om beurten in uitstekende schietposities en zeLfë Theo Lasaroms kreeg ter hoogte van de strafschopstip een prachtige kans, maar op het be slissende moment misten de Feijeh- oorders de nodige zelfbeheersing. Trainer Ernst Happel: „Waarom moeten Ze nu allemaal zo hard Schie ten, Een eenvoudig tikje met de bin nenkant van de schoen zou in enkele gevallen al voldoende zijn geweest", Gemis Ondanks het gemis van doelpunten was or voor de 15.000 toeschouwers voldoende spektakel. De strijd werd op het scherp van de snede uitgevoch ten on over en wcèr werden overtre dingen gemaakt, die in een Europa cupduel niet zouden hebben „mis staan". Vlak voor rust dreigden or zelfs even ornstlge moeiUjkhede, toen de Franse centrum-verdediger Bös- qperior 'n nekslag uitdeelde aan Henk Wery die hem met eén forse tackle de bal afhandig had gemaakt Scheidsrechter Vigltani slaagde èr echter in de orde te herstellen. Iti de tweede helft hadden Komeijn en Basil bij Feijenoord plaats ge maakt voor Van Duivenbove en Bos kamp en bij St Etienne had Paja Sé- mardzie het veld moeten ruimen voor Pari zon. Dat moet voor de Joegoslaaf een geweldige ontgoocheling zijn ge weest, Juist tegen zijn oude ploeg- makkers had-hij goed voor de dag willen komen, maar van dat plan kwam niets terecht, Paja bleek nog niets aan karakter gewobnen te hebeh en zijn technische handigheidjes haal- deh daft ook weer bijzonder weinig uit, Diek Schneider had voor rust geön kIM aan hem, Feijertoords ftieltwe VolUgelverdedieer maakte gigtefavörtd een uitstekende indruk* Toén. hij na de rust van links naar rechts verhuis de, werd zijn spel nog sterker, Hap pel; „tfick Schneider was vanavond een grote verrassing voor mij. Hij speelde met veel mèer overtuiging dan tegen De Graafschap. Na de rust Is hij pen paar keer zeer goed opgeköméh." Evenwicht In de tweede helft er was toen veel meer evenwicht dan voor de rust werd Hénk Wery nog vervangen door Joop van Daele. Deze had Feij enoord bijna nog aan de overwinning geholpen. Drie nSftuten voor het einde Sopte hij een voorzet van Coen Mou- lijn zeer góed In, maar ongelukkig voor hem sprong de bal van de bin nenkant Van de ronde paal In de han den van doelman Cewius. „Dit was de: enige aanval, die goed werd afge werkt", meende Ernst Happel, „Het was zonde, dat de bal er niet inging. Bij de anderè kansen zijn we veel te slordig te werk gegaan." En daarbij moet hij onder meer gedacht hebben aan de mógelijkheden, die Coen Mou* lijn en Ove KindvaU hadden gekre gen, St Etienne was in die tweede helft - lang zó gevaarlijk niet meer als in do beginfase. Alleen eon geraffineerd nomen vrije trap van iteftö was Fetj- noord bijna noodlottig geworden, Eddy Treijtel haalde de bal echter met een pimtersprong uit de boven hoek on daarmee deed hij de twee foutjes, dia hij voor de rust bij hoga voorzetten had gemaakt, vergeten. Feijenoord: Treijtel; Romèijn (Van Dulvonbode), Laseroms, Israel, Schneider; Hasil Boskamp), Jansen, Van Hanegöm: Wery (van Daele), Kindvall, Moulfjn. St Etienne: Camus; Durkovio, Her- bin. Bosquler, Polny; Camerlni, Lar- qué} Samardzic (Farizon), Revelll, que; aammaz Keita, Bereta. (Van een önièi* vêfBlaggevefs) ROTTERDAM, zaterdag In ver band met de soms gebrekkige hui»\'e3 ting van buitenlandse gastarbeiders heeft het college van b. en w. de ge meenteraad voorgesteld de bestaande voorschriften te verscherpen en de togemettteftverordcülög i86l te her- ried. Dé bestaande verordening verklaart de voorschriften van toepassing op in richtingen waar acht of meer peisonen verblijven. De nieuw** vei ordening zal van toepassing zijn op Inrichtingen waar acht of meer slaapplaatsen aan wezig zijn. (Deze wijziging is om praktische redenen aangebracht, om dat het aantal slaapplaatsen gemakke lijk is vast te stellen en bij een poging t&t het vaststellen van hét aantal per sonen wordt soms door belanghebben den aangevoerd, dat bepaalde aanwe zige slaapplaatsen buiten gebruik zijn*) voortaan zullen alle slaapvertrek ken onafhankelijk Van elkaar bereik baar moeien zljh. Teh aanzien van de licht en luchttoetfêdlng tot dagVerbiy- Veh en slaapkStnefs Wordetl Voortaan dezelfde eisen gestold als Vöof Woóh- eh slaapkamers in. Woningen. Voorts moet m eéft slaapkamer per persoon een ruimte van tenminste acht kubieke meter beschikbaar zijn (was zes) en een oppervlakte Vön 3^ vierkante meter (was 214) en zal wor den verboden dat bedden continue worden beslapen. Voortaan is het verboden dat in een inrichting verplaatsbare verwarmings toestellen aanwezig zijn. Hét college van b, én w. stelt zich voor „gebruik te maken van de be voegdheid een inrichting te sluiten, indien een onverwijld ingrijpen nood zakelijk is." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag - Het «temmen bij volmacht voor de Rjjn- mondraad is gebonden aan de ge meente waar de volmachtgever woont. In deze geest antwoordt het dagelijks bestuur van Rijnmond op vragen van het raadslid dr W. de Kwaadsteniet (CG). Deze had o m, geïnformeerd waarom de inwoners van Rijnmond niet in het gehele ge bied bij volmacht konden laten slem- men, daarbu wijzend op artikel E. 15 van de kieswet, Het antwoord van het dagelijks be stuur is gebaseerd op een koninklijk bosluit van 6 maart jl. De jeugÜVierdaagse zit er ap. De dappere wandelaartjes kregen gisteren vlak voor dB start van de laatste tocht een WelVerdiehde beloning. Nadat zit de ochtend in Diergaarde Ölijdorp hadden doorgebracht, werden zij op het CnarloKe Hoofd öp muzikale wijze begroet en werden zij door ouders en andere belangstellenden in de bloemen gezet. Vandaar ging de hele stoet op weg naar de speeltuin Charlois. Dat waren de laatste vermoeiende kilometers. Maar 's avonds was Iedereen weer fris voor het biarenbal. SCHIEDAM, zaterdag Negen leden van het persoïieél van de Dtik- en Werf Mij Wilton Ftfenoord N.V. te Schiedam zfjn gisteren gebuiaisd voor een 4<P en zelfs 5fl-Jaflg jubileum. De tocoburgemcester van Schiedam, wet houder nu- M. J. HL van Kludenm, heeft ttfdfcöfi een bijeenkomst ia öe kantine Van het hoofdkantoor aan de jubilarissen een kon- onderscheiding uitgereikt. Ir B. Wilton, lid van de directie, heeft met een hartelijke toscpraak de gebruikelijke geschenken onder cou vert, de vererende getuigschriften en de daarbij behorende Insignes aange boden. De eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, is toegekend aan de heer J. G. Ooster hout, smid-brandei* uit Rotterdam, met Vijftig dienstjaren. Zilver ook voor de heer J. P. Tootien, kassier uit Vlaardingen, die 40 jaar in dienst is. De andere jubilarissen, allen met 40 jaar dienat, ontvingen de eremedaille in brons. Dit zijn de heren R. van den Berg, ijzerwerker-perser uit Vlaardin gen; H. A. V. Gtiidchïond, itzerwerker uit Rotterdam; J, ven der Hoeven, timmerman uit Schiedam; M. Jorna, mach, staalgritter uit Vlaardmgen; C. W. Otto, voorman-bankwerker repa ratie uit Rotterdam; A. C. M. Suvaal, Ij r er werker uit Schiedam; A. vati der Velden, stelüngmaker uit Rotterdam. ROTTERDAM, zaterdag, De ruim 250 opvarenden van de vloot plat- on rondbodemjachten, die van daag omstreeks zes uur in Delishaven arriveren) zullen vandaar met bussen naar het centrum worden gebracht. Op het par keer ter-rem achter Hotel Atlanta (Aert van Nesstraat) ïulien de in historische kledij gestoken va rensgasten zich opstellen achter het muziekkorps „Dockyard" van de R.D.M, Begeleid door poUlie te paard trekt de stoet omstreeks 18 00 uur naar -het stadhuis, waar een maaltijd .geserveerd wordit. Zoals eerder gemeld, wordt deze tocht gehouden ter herdenking va» de Pilgrim Fathers, die 350 jaar geleden. Delfshaven aandeden (Van een ónzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het C'70-pavlljoen van Shell aan het Weena heeft al meer dan oen half miljoen bezoekers getrokken. De half- miljoenste werd gisteren werwolkomd. Het was mevrouw W. Koopmans- Tjasslng uit översehie die met een zoon en een neefje een bezoek aan het paviljoen bracht. Zij kreeg onder meer een cadeaubon aangeboden en werd uitgenodigd een keer een bezoek te brengen aan do Shell-bed rij ven in Europoort en Pevnis. Op ons bedrijf bestaat de vakaturs van Naast het toeïlcht uitoefenen op de dagelijkse werkzaamheden van do afdeling Personeels zaken zal deze functionaris bijzondere aandacht moeten öchenken aan het begeleiden van het geïntegreerde beoordellngs- en beloningssysteem. Tevens zal Hij zich intensief bezig moeten houden met de Introductie en follow up van nieuw personeel, waarbij vele contacten onderhouden moeten worden met bedrijfsleiding, ödmlni- etratie, medische dienst sd. Bovendien wordt van ham een positieve bijdrage verwacht In de ontwikkelingen van het personeelsbeleid. Om deze functie óp de juiste wijze te kunnen vervullen, dient als basis een middelbare school opleiding en een voortgezette studie, richting personeelswerk, aanwezig te zijn. Ervaring In de Metaalindustrie Is gewenst, doch niet vereist. Geïnteresseerden in deze functie wordt verzocht een schrijven met vermelding Van opleiding, ervaring etc. te richten aan Veróime Dok- en Scheepsbouw Maatschappij N.V., ta.v. Chef Personeelszaken, Postbus 610, Rotterdam. Vraagt Aanmaiden; Wastblaak 9, Rotterdam-Centrum Telefoon: 19 64 30-15 59 60-23 21 14-28 61 92. vraagt Voörzo fepoëdig mogelijk* èn Brieven met leeftijd, referenties en verlangd sala ris onder nr. 810 aan Braun N.V., Refclame-Advies bureau, Postbus 727,Rotterdain-i. "Wij vragen voor óns kantoor In he* ceótmm vaA Rotterdam! Leeftijd circa 1? to* 3D jaa*. Bij voorkeu* in het beri* gintama'è M.H.L1.O. en typen. Schiedamsedjjk 50 - RQttqRiatfc Tel, 0i0-13 00 40. it uromsnmeven, die voigetu oiu aerosol tust ter *ské doende féésten op dé'lnhöttd tiö dé wtoertentie, watthnt niét déorgéttodên. Qalvanistwat 10 - Rfittsrdöm-300? tel. 235800 vraagt voor èpoedige indiefisttrëding: met enige vaërdlflhëld In typen, Voorkeur gènlet 2fj, dlè na de lagere söhoól nog enkèle Jüreri vervolgonderwijs heeft geno ten. Geboden Wordt eert batige Werkkring, gunstige vakantlêvoöfWaarden en pen sioenregeling. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan bovenstaand adres. in ons bedrijf kunnen wtj plaatsen een die na een ruime Inwerkperlode een Zelfstandige taak zal krijgen op onza Inkoopafdeling. Vereist: tenminste MAVO of dètailhart- delsschocl. Leeftijd 21-25 jaar. Onsfc onderneming Reakties Pietemlërt Werkt g/as. Maekl hatdyl&3t spiegels, bedrUkf Qlaa, gëbotiên glas en g/asapparëten. riW( bovendien alleenvërtêpeh- Woötdigingen ft\ iBChniêSho ëppêrètUur ert eèn etdelmg meet- en f-egelteöhhlek Pleterfriën Is gevestigd Ift Schiedam, heeft daptoêast ook f abt leken In Züêtét- meet én Oosferivoide (Fr.). Belangstellenden wórdt verzocht een met de hand geschreven sollicitatie te zenden tan de afdelifitj Persohéelsj zaken vaft Glasindustrie Pieterman N.V., Nieuwpoortweg 12, Schiedam. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met onze personeelschef, tel. 010-154433, toestel 118.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1