'Bij Excelsior was ik ha tg mor 'n Sparta sterk in laatste half uur ISM Zeeman in Amerika onderscheiden met R'damse penning Hans Bassant ging voor f 125.000 naar SVV Excelsior versloeg Wageningen ROTTERDAM RIJNMOND Perplex MILITAIREN MET 6-0 GEKLOPT Hennes DVS en SVV scoorden lustig tegen amateurs B achprogramma Addie de Jong Rijnmond organiseert waterpolotoemooi WILT U DICHT BU BE STAD EEN MOOI HUIS' itDÜÜRj IÜNNUmM OI850 "421ZÓ KIRK DOUGLAS AMERIKANEN ONDEROEKEN GEVOLGEN VAN VESTIGING HOOGOVENS OP MAASVLAKTE TFEE RET-ERS 25 JAAR IN DIENST VRIJDAGVOORDEEL EESMANN pag. 4 - donderdag 6 augustus 1970 door HANS REISMANN Het ideaal van elke voetbal ler elke sportman is bet hoogst mogelijke te bereiken, maar Hans Bassant beeft de kans om in de eredivisie te spe len opzettelijk laten schieten. Vier jaar beeft Bassant (26) zijn beste krachten gegeven aan Excelsior, bij deelde in de vreugde na de sprong naar de top, maar nu de Rotterdam mers bun doel hebben bereikt, ia Hans Bassant niet meer van de partij. Hij keerde Excelsior de rug toe en koos voor bet zo juist uit de eredivisie terugge keerde SVV*. Heit waarom is niet moeilijk te raden: Hans Bassant kan in Schiedam aanmerkelijk meer verdienen dan in -Kralingen. Los van deze financiële motie ven blijft de vraag of eergevoe- lens voor de langharige links buiten dan geen enkele rol heb ben gespeeld? Of hij zijn over gang niet als een anti-climax beschouwt? Hans Bassant, vroeger speler van Leonidas en Nep tonus, haast zich te verzekeren dat hij -wel degelijk idea len koestert, „Natuurlijk", zo betoogt hij, „wil ik graag in de eredivisie spelen. Maar -dan moet er wel een goede basis zjjn. En die zie Sik bij Excelhior niet. Ik ben bang voor een afgang, Begrijp me goed, ik hoop uit de grond, van mijn hart dat ik 't bij het verkeerde eind heb. Tenslotte zijn de spelers an'n beste vrinden. Maar ik aie het somber in." Bob Janse had al lang voor de transferperiode gezegd dat het elftal op minstens drie plaatsen geducht versterkt diende te worden om een goed figuur te kunnen slaan. Het was duidelijk dat daar niets van kon komen. Excelsior bezat geen gelden om nieuwe spelers aan te trékken en men durfde zich niet in de schulden te steken. Ik z3e het verblijf in de eredivisie voor Excelsior als een ui terst hachelijke onderneming. Van daar dat ik er helemaal niet om treur dat ik er niet bij ben. En dat zeg ik niet om na te trappen. Het is een kwestie van de reaJitieit onder ogen Zien". De reden voor 3iet feit, dat Hans Bassant elders zijn voelhorens ging uitsteken, stond geheel los van de sportieve aspecten. De kleine Rotter dammer, elektromonfceur van beroep en vorige maand vader geworden, van. een dodhter Babette ging niet akkoord met 't nieuwe contract, dat Excelsior hem. voorlegde, en hij besloot zich op de transfer-lijst ite la-' ten plaatsen. Er kwamen twee kan didaten, NEC en SW. Bassant: „NEC bood me een goed contract -aan. Er was bovendien een huls voor me en ik zou halve dagen gaan werken. Maar twee dagen la ter kwam SVV, eveneens met een aantrekkelijk' contract. Ik ben alle voors en tegens gaan afwegen en toen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het beste naar SW kon gaan. Het verschil bedroeg een paar dui zend gulden, maar daar tegenover stond dat ik hier in de buurt zou blij ve>n. Dat heeft do doorslag gege ven. v Ik heb wel vreemd opgekeken toen ik de transfersom (125.000 gul- dein red.) vernam, die Excelsior vooav me vroeg. Die stond in geen cnkelè .verhouding met het mij aan geboden contract. Ik was gewoon even perplex. Zo'n hoog bedrag brengt ook met zich mee dat je wat moet laten zien: in je achterhoofd speelt onwillekeurig de gedachte dat je het waar moet"«maken. Het is vre selijk veel geld, in het bijzonder voor een club als SW. Het betekent overigens niet dat ik er wakker van Hans Bassant (rechts) heeft al enkefe oefenwedstrijden bij SW achter de rug. Hier is hij m duel met John van Baarle van Hermes DVS. li'g. Wat dat betreft ben. ik een nuch tere jongen." Hans Bassant („Ik heb vier jaar met plezier bij Excelsior gespeeld, maar bij mijn vertrek hébben senti menten geen rol gespeeld. Excelsior as erg zakelijk en dat ben ik ook.") weet van het 'kaliber' van zijn nieu we werkgever weinig af. „Ik heb natuurlijk wel de verrichtingen van SW in de eredivisie gevolgd", ver telt hij, „We hoeven er niet omheen te draaien: het was een Maar de indruk dat SW verder om laag zal duikelen heb ik niet. Er is gezegd dat dat de beste spelers ver kocht zijn, maar of dat in de prak tijk zo'n groot verlies zal zijn geloof ik nie*. tLrect. Jan v.ct. Velden doet voor Ed v.d. Roer niet onder en van Koudijzer heb ik gehoord, dat hij vorig seizoen nog geen deuk in een pakkie boter heeft kunnen schoppen. Natuurlijk zal het zwaar worden. Daar is iedereen bij ons van door drongen. Maar er is volop vertrou wen en de sfeer ds bijzonder goed gebleven. Dat is een belangrijk punt." WAGENINGEN, donderdag. Op de Wagenlngse Berg heeft de nieuwe eredivisieclub Excelsior gisteravond met 2—1 gewonnen van het naar de eerste divisie gepromoveerde Wage ningen. Pe Rotterdammers begonnen wat nonchalant en. liepen al na twee mi nuten een achterstand >op door een doelpunt van Meurs, een van Kestercm. overgekomen amateur, die de schut ters Posthumus («nog niet getekend) en Janssen («naar NEC) bij Wagenin gen moet doen. vergeten. Excelsior, dat met Van Toom, v. d. Heijden en Aad den Butter op het middenveld speelde, herstelde zich goed, maar kwam voor de rust niet verder dan schoten van Aad den But ter en Kwakkernaat tegen Je lat. In de tweede helft profiteerde Kwakkernaat al snel op handige wijze van een Wageningse defenslefout en een kwartier voor tijd bezorgde hij Excelsior ook de zege, toen hij snel reageerde op een schot van Van Tole do dat voor het doel langs dreigde te gaan. Bij Excelsior werd Thijs Ubregts na de rust vervangen door Bakker. Trai ner Bob Janse haalde zijn aanvoerder ■veiligheidshalve uit de strijd omdat deze overhoop lag met de autoritair loidende scheidsrechter Barmentlo, Vanavond speelt Excelsior op het KNVB-sportcentrum in Zeist, waar het ai sinds maandag verblijft, tegen de Duitse amateurdub Auerbach en morgenavond trekken <le Kralimgers naar Breda voor een oefenduel met Baronie, dat getramd wordt door Ber ry Janse, een neef van Excelsiors oe- fênmeester. (Van onze sportredactie) WARMOND, donderdag Hoewel Sparta gisteravond op het ter rein van Warmunda uitemdcluk toch een royale 6—0 zege behaalde op het Nederlandse militaire elftal, heeft Georg Kessler het lange tijd helemaal niet naar zijn zin gehad, Dat was tijdens de eerste helft en ook nog een deel van do tweede, toen Sparta tamelijk stroef speelde. Herhaaldelijk klonken toen aamvijzingen en woorden van kritiek uit de mond van de vroegere bondscoach. Pas in het laatste half uur werd het stil op de reservebank van' Sparta. De conditioneel sterke Rotterdammers hadden toen duidelijk het juiste ritme gevonden en door doelpunten van Kowalik, Krist en- sen, Van Staveren en Venneker werd de ruststand van 2—0 opge voerd tot 60. Dat het bij Sparta nog niet hele maal naar wens gaat is voornamelijk toe .te schrijven aan het povere mid- denveldspel. De Quant was gister avond opnieuw een zwakke schakel en ook Jan van der Veen moet nog op toeren komen. De beide backplaatsen waren wat beter bezet dan .afgelopen zaterdag tegen Aberdeen. Hans Ven neker speelde nu met veel overtuiging en Cees van de Munnik maakte op links een sterkere indruk dan Dries Visser, die nu, evenals Peter Drijver, aan de kant van de militairen streed. De terugkeer van Jöregen Kristen- sen bleek een aanzielijke verbetering. De Deen begon als reserve, maar toen Aad Koudijzer al na een kwartier met een enkelblessure moest uitvallen, kreeg de kleine balgoochelaar de gele genheid te tonen wat hij waard is voor Sparta. Nadat Hans Eijkenbroek Sparta uit een strafschop de leiding had gegeven, legde Kristensen na ruim een half uur op schitterende wijze de basis voor de tweede treffer. Hij gleed behendig langs drie tegen standers en plaatstede bal zeer zuiver op het hoofd van Nol Heijerman. Na de rust lieten de 2000 toeschou wers duidelijk blijken dat hun sympa thie uitging naar het hardwerkende, maar vrij zwakke militaire team. Dat veranderde echter toen de geblesseerd geraakte Nol Heijerman zich bij de stand van 40 liet vervangen door de plaatselijke favoriet Arie van Stave ren. Deze veelbelovende achttienjarige jongeman werd enkele weken geleden door Sparta gecontracteerd en Georg Kessler beloofde toen aan het bestuur van "Warmunda, dat hij als pleister op de wonde met zijn keurploeg gratis een oefenwedstrijd in Warmond zou komen spelen. Tot groot enthousiasme van zijn streekgenoten profiteerde Arie van Staveren at heel snel van een misver stand in de verdediging van de mili tairen, waarin doelman Van Dongen zich zeker niet onverdienstelijk weer de. Het zesde en laatste doelpunt van Sparta was tevens het mooiste. Van de rechtervleugel af loste Hans Venneker met zijn linkervoet een juweel van een schot, dat vlak achter de verste paal In het net sloeg. SCHIEDAM, donderdag. De Schiedamse semi-prof-clubs SVV en Kermes DVS hebben gisteravond in oefenduels met respectievelijk Excel sior '20 en VDL lustig gescoord. Op Thurlede won SW met 70 en op Ilarga kwam Hermes DVS tegen de Massluise derdeklasser tot een score van 132. Bij SW was de Joegoslaaf Slobo dan Dutina opnieuw de opvallendste figuur. Hij speelde uitstekend en scoorde vier doelpunten. Wout van Meeleren nam twee doelpunten voor zijn rekening en Warnaar een. Bij Hermes DVS was Kees van Kooten mat zes treffers topscorer. Na hem kwamen Bakkes en Ruis met elk twee doelpunten. Van Duppen, Lagendijk en Klein scoorden eük «en maal- Bij de rust was de stand 80. TpERWIJL beneden In de hal vele -*■ geïnteresseerden in de expositie „Rondom het orgel" een kakofonie van klanken aam de daar opgestelde in strumenten ontlokten, luisterden zeei veel anderen in de weldadig koele grote zaal van de Doelen naar het Bach con cent, dat de Rotterdamse or gan at, Addie de Jong op het Flentrop-orgel gaf. Het is bijzonder goed, dal de Doelen zo nu en dan vrij toegankelijk is. De gastvrijheid wordt m'et misbruikt, integendeel. Zij helpt sommigen, de laatste schroom te over winnen en het gevolg is dat midden op de middag van een gewone werk dag een uur lang naar Bach geluisterd wordt, óók door mensen, die mis schien dachten, daar muzikaal mot aan «toe te zijn. Addie de Jong, altijd een knap en zeer betrouwbaar instrumentalist, vertolkte de door hem gekozen werken gaaf en met weldoordachte registraties. Dat zijn spel wat minder spiritueel klonk dan anders kan oen gevolg zijn geweest van een overmati ge zorgvuldigheid nu het Bachs strenge polyfonie bstrof. Inderdaad stelt een Bachprogramma hoge disci plinaire eisen en het is juist in een vertolker mot een bruisende kunste naarsnatuur als Addie de Jong te lo ven, dat hij zich geen vrijheden heeft willen veroorloven. Nog éen stap ver der in zijn ontwikkeling en de disci pline laat zich ongestraft met vrijheid combineren. De organist speelde achtereenvol gens de Prelude en fuga in C, de 6de Tricsonate, het vierde fconcerto, zes SchüblerlSche Chor&le en de Pas- sacalia en fuga in c. Behoudens een enkele te penetrant uitvallende regi stratie vatte hij alles in een fraaie, homogeen-doorzichtige klank. Het succes was zeer groot. ELLY SALOMË Van een medewerker ROTTERDAM, donderdag Rijn mond organiseert zondag in het zwembad Kralingen een nationaal waterpolotoemooi voor dames en he ren. De deelnemende ploegen zijn: bij de dames HDZ, Surae en Rijnmond en bij de heren KAZ, De Gouwe, Z.Y.V en Rijnmond. De wedstrijden begin nen om twaalf uur. Zaterdag houdt Rijnmond een asplrantentoernooi. Hieraan nemen deel Lammetjeswie], SZC, RWV en Rijnmond. Dat toernooi begmt om twee uur. (ADVERTENTIE) Kunt u mtiem g vragen naar het speciale boehj* over wonen in Klaaswaal (ADVERTENTIE) 6 t/m. 18 RUg. elke avond 7—-9.30 Ella Kazan's PKBMIÈItE Indrukwekkendste verfilming van zijn best-soller "MM the arrangement I.UXOft Kruiskade Iedere middag 2, zOndag Z*.30 HEINTJE In ztJn grootste succes IK ZING MIJN LIED SEATTLE. Burgemeester "W. Thomassen had geen betere datum kunnen kiezen om kapitein Tont Sweeney een zilve ren Van Borselen-penning te overhandigen. Het is 25 jaar geleden dat kapi tein Sweeney met .de William Few, een Liberty-schip, als eerste Amerikaanse vrachtschip na de oorlog, de verwoeste haven van Rotterdam binnenliep om 9.000 ton voedsel af te leveren. Als dank daarvoor kreeg hij de Rotterdamse onderscheiding, onderhet felle licht van de Amerikaanse televi sie. Als hoofd van de afdeling Noord- West vam de States Marine Lines zat kapitein Sweeney gisteren aan bU de lunch die, Rotterdam In Seattle gaf, net terug van een lange reis naar Alaska. Ontroerd, dankte hij voor de pen ning en haalde herinneringen op aan de gebeurtenis, die grote indruk cp hem had gemaakt, zoals hij zei. De overhandiging van de medaille was een menselijke onderbreking van de twee dagen durende, nogal inten sieve, conferentie tussen de zuslerha- vens Kobe, Rotterdam 01 Seattle. Er werden onder werpen behandeld als" computers in de haven, opleidingen, materieel en tarieven, waarbij de Rot terdamse delegatieleden mr W. H. Fockema Andreac, J. S. C, Schoufour, Ch. C. van ELdercsi en F, J. N. Spoke hun partijtje mee bliezen. Burgemeester Thomassen gaf een overzicht van de ontwikkeling in de haven en vertoonde de Engelse versie van de Dim „Mond voor mammoets". De heer Van Eldoren zorgde in Seattle ook voor een première: hij draaide daar zijn film „Move", een impressie in kleuren van de Terminal van ECT (Europe Container, Terminus). Rotterdams Japanse zusterhaven kwam met de mededeling dat het kunstmatige haveneiland dat nu in aanbouw is, al te klein 1s om de ver wachte groei in de toekomst op "te vangen. Vandaar dat er een nieuw project komt, anderhalf keer zo groot, 750 hectare, dat Nieuw Kobe Eiland gaat heten en dat ten oosten van het in aanbouw zijnde schiereiland komt te liggen. En de groei van het contai nerverkeer zorgt in Kobe ook voor de' nodige druk. Op het in aanbouw zijn de project waren zes containerkranen ■gepland, maar dat aantal is nu uitge breid tot elf. Het is nu ai zo dat.65 procent van het goederenverkeer tus sen Japan en de westkust van de Ver enigde Staten gecontaineriseerd Ls. Volgend jaar begint de container vaart op Europa. Tegelijkertijd hoopt men met de diensten op New York te starten. Gisteren is beslist dat de con ferentie tussen de drie havens volgend jaar augustus in Rotterdam zal wor den gehouden. De Rotterdammers rei zen morgen verder naar Vancouver in Canada. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Een Amerikaans onderzoekbureau stelt op het ogenblik een onderzoek in naar de milieu-hygiënische gevolgen van de vestiging van een hoogoven- cn siaalbedrjjÉ op de Maasvlakte. Het onderzoek, waartoe op dracht is gegeven door de Rotter damse commissie „Bodem, "Water en Lucht", is waarschijnlijk eind augustus gereed. Zoals bekend zal het convenant tus sen Rotterdam en Hoosovens/Hoesch, waarin ook eisen ten aanzien van lucht- cn waterverontreiniging wor den gesteld, op 20 augustus worden gepubliceerd. De opdracht aan de Travelers Re search Corporation of New England te Hartford (Connecticut) luidde een rapport samen te stellen, waarin oe invloed van een hoogoven- en staalbe drijf op de Maasvlakte op het «natuur lijk milieu in Rijnmond nauwkeurig wordt bepaald. Daarbij ls rekening gehouden met het specifieke karakter van het Rijnmondgebied. Een con cept-rapport, voorzien van commen taar van de commissie, wordt «thans door het Amerikaanse bureau tot een definitieve versie uitgewerkt. Volgens de heex W. H. van Dijk, medisch adjunct-directeur van de Rotterdamse GG en GD is de opdracht aan het Amerikaanse bureau gegeven „omdat de commissie Bodem, Water en Lucht een 20 objectief mogelijk beeld van de konsekwonties van de vestiging van Hoogovens/Hoesch op de Maasvlakte wil hebben". Of de inzichten «van de Amerikaanse onderzoekers ook gebruikt zullen wor den bij de opstelling van het „techni sche" deel van hot convenant, kon dokter Van Dijk niet zeggen. Dit lijkt niet waarschijnlijk omdat het overleg inzake het convenant at in een verge vorderd stadium verkeert. Naar verluidt zal het Amerikaanse rapport wel worden gebruikt bij de opstelling van de Hinderwetsvergun ning aan Hoogovens/Hoesch als deze staal combinatie inderdaad toestem ming krijgt om zich op de Maasvlakte •te vestigen. Of het Amerikaanse rapport gepu bliceerd zal worden dit zou begin september kunnen gebeuren kon men vanochtend niet meedelen Even tuele puhlikat.e zou plaats hebben midden in de door de gemeenteraad overeengekomen „discussieperiode" van zes weken tussen de publikatie van het convenant en de vergadering van de gemeenteraad, waarin het con venant besproken zal worden. ROTTERDAM, donderdag. Twee functionarissen van de RET zijn van morgen gehuldigd cn toegesproken door Ir. L. Tlssot van Palot, technisch adjunct-direkteur, vanwege het feit dat zij 25 jaar aan dit bedrijf verbon den zijn. Het waren de heren P. 1. Hassing, bankwerker bij de afdeling elektrisch materieel, en de heer S. Dek, controleur buitendienst bij de af deling vervoer. GEBOREN B. A~ Verschuren-Vao der Gra»f, 2; ff. OasthoekLuhettUijft, i: L. M. Hendriks- Groot, C. A. Corver-Wüms, d; A. Oprel- Gommers, d: L. W, Rootc-IJspecrt, d: A, do Ruiter-Vuijk. d; A. van Essen-Tuk. x:H. P. Touwslager-Ven:toep. d.: E. van Wljhen- Koopmana, d: T. Evll-KooabiUi, d: A. J. P. Hissfitikhan-Toebak, t; W. Trwvrt-VeUlnga. d: M. Mallegrom-Van der Linden, Z| G. K. Huisman-Holverdü, d: A. C. Meerendonk- Janse. 2; J, A-. van der Stel-MJehielsen. d; 3. Rey Fal!as-Pena Pallas, d: H. J. ilecse- laars- Heikoop, z; L. B. R, Dt Haas-Doeke- mei/er, 2; I. B. W. DIJfcstra-Qon Brwjen, S J. Wlgmans-Swank, z; H. van der Kraan-BuiJtejtfjek, z; T. AI. Gonuner*- KJeSss, 2, T. A. At de Graat-Bomere, z; A. Schooteineljer-Bletveld, d: A. Holverda-EJ- zinga, 2; G. L. Boekholt-Cozljnscn. 2: M. M. Al. van Keulen-Van der Zande, z: M. M. Wesdorp-Rcdclljk, z.; A. G. Bogerd-Treu- rea, d; H. J, van Beljneui-Vldvolje, d: C, Stroes-Roosjen, z; W. Groeneveld-Koali- man, z; F. P. Mak-Van der Hoek, z; 3. J. Moes-Van Dtroren, z; M. Jekel-Bax; II. P. voor den Öag-Wlxrneyer, 2: J. W, dsu Adel-Van de Graaf, z; L. A, Zwikstra-Mou- rls. z; A, Rath-Van den Brink, d; M. da Groot-Van Overmelrc. d: A, L. H. Lune- burg-Verve Ij, d; A- J. G, Janse-Bioemink, d; J. S. M. Pijl-ErkeJens, d; I. At. Geer- llngu-Orouwers. <1: J. Perez Lotwtte- GonzAlcz Mart!ne2, d; A. J. Schenderling- Mjcldelman, d; H. G. Vogels-Butst, d: C. M. van Houten-Van de Plasje, z, B. Hoogen- diJk-Van Wingerden, d; G. de Klerk-Ko ning, z: F, de Groot-De Graaf, d: M. L, vHn Driel-Rltmeyer. d; J. D. Jongeling-Te Voorde, d: T. Esterhuizen-Molendljk, d; G. A. R. M. Noorderme-er-Dc Tombe, d; Schnfts-Serendrecht, 2. Ondertrouwd: E. Compan Martinez en Af. H. Kop, S. F. Cchung en A. Baalj, W, H. Beruda en A. F. M. Bakker. A. C. Been en E C. v. d. Griend. J. Kooij tm M. A. Schansman, A. P. de Groo* en H. A. Nlco- lai, R. Heljman en Y. I. Wagner, W, C. de Bmln en P. A. Fasol A. G. Former en M. Aibeda, W. P. N. V. Duijvebode en A. M. Smeeta. D. Dirks cn A. P. v. Zandvliet, J. H Scholte en J- W. S. v. d. Poel, J, Groe- neveld en A, AI. Smit. R. A. Kalm en J. E, PotuOt. j. D. Rltsema en A. E. H. Baalj, G. M. A A. v. d. Hij de cn M. E Hussaarts. C. Kraak en J. C. Noordzij, J. 3. J. Groc- newegen en K. G. Sevlnk. W. B Groene- veld en M. A. WeJjts, A. Kuindensma cn H. R. W. Ouwehand, A. M. Geene en C. v. Herk, R. Kok en P, L, de Lecuwe, J, Pip- pel en A. D. Melsen, H. J, Mol en P, J. v. Koolj, N. J. P. v, Maaren en A. E. Zijlstra, A. A, J. Geers en Z. J, v. d Merwe, D. J Hartog en A. v. Wetten, D. J. Tas en P. J. de Koning ft. F, Zötach en J. A. M. Ham- mersteln, A. Viergever en M. MaJssan, J, H. Verhuist en C. V. Woelden, G. L. Nagteganl en A. M. Hoogstad, A. A, Moree en A. Schot, A, Heizen en L. C. M. Honig, P. Hollebrandse en H, A. Verschoor, W, C. v. d. Poel en M. C. Takken, P, v. Bodegom en A. M, Versloot, R. M. C. F. v. Vliet en C. S. NofM, J. v. Berghem on J. H. de Winter, L. v. Dalen en I. Meertena, P. v. Antwer pen en W. Hazenbroek, W, Akker cn J. W. Debbink. ft. Bakker cn E. C. Kruljsbeek, D. P. Strijker en C. Visser, A. B. M, Bor- gart en L. WIJnolst, W. Blacqulère en M. A. A. L. Janoslk, H. J. v. Dordth en A. A. Groen, D. Bufja en E, v. d. Boom. H, C. DJkmans en G M. L Veenswijk, G, Capi- teln en M. H. Kldderhof, J. C, Hendriks en G. Bourn, J. v. d. Zee en T. Mullender, H. F, G. M. v, d. Berg en M. E. van der Hom, B. v. Gelder en L. Bcrgwerff, J. C. de Bak ker cn J, P. Quwens, w, Pieters en C. P. Berrcvocts, P. E, Plak en M. G. de Vroedt, W. J. de Wreede en J. W. Koppenol. C. Slnjorgo en M. Boshamer, A. Troost en M. M. H. Bota, E. J. de Wtt en M. A. v, Gel der. B. Marras cn M. C. E. Spronk, B Rij ken cn K. G, G. B Oldenburger, 3. N. F. Tuk en Y. L, M, v. Krulnlng, L. G. Neder- lof en L Louwerens K. E. L. v. Os en E. J. A. v. d. Vooren, A.'v. Londen en W v. d. Most. G Verhoeven en N. J. Kioct. de Vos en J. C. v. d. Woldt. W. p, v. d, Wal en H M. L. Wijsbroek. K. v. Tuljl en H. A. de Kok, G. E. Tijtel en ft. V. Mijn als, C. v. splumer en J. G. Llnaen, H. M. Smit en C. V. d. Vlfea, J, H, v. Eek en M. C. Spee, M. J. Kreuger e« A. Scholtens. H. Wijnand en A. de Baat, J. Schouten en A. C. Roozcn- daal, C, H. Velthoven en J. M. v. d. Gaag, R. Wiegmann en Y. de Lange, F. E Frater- mm «n A. Boekee, p. A v Welaenia en H Arends, F. J. A. v. Veldhoven en M. P. Kersing, G. A, M. v. Steenveldt en B. Langhorst, j. c. v. d. Wijk en W. Grauss. F. Robbers en J. Pomp, C. M. Goor en J. Bos, C. v. Ameijde en T. Valk, P, v. d. Ber£ e£ p.- Hagendoorn, W. v. d. Hoeven C. Stokman, A. G. Kraan en J, M. v. Heel, J p Koning en C. H. J. Spijkerman, S. den Hollander en A. M. v, Heugten, P. J. Ï-J;rif ïï1 Simons, w. J. Sondaar en C. Seheffere, R. R. WaJthaua en H. C. J. van 't Hoff. Kindervelligheids- gordel goedgekeurd door RAI - TNO. Geschikt voor alle automerken. 25.- Enorme sortering in weekenders, overhemden en tricot shirts met korte mDuw.Invele kleuren en kwaliteiten. Per stuk slechts 10.. cêlcuü 7 AUG. SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE 'P NIET AANGENOMEN "Fairmate" cassette-recorder in notenhouten kast. Speelt op üchtneten batterijen. Met grote luidspreker. Afm. 23x11x21 cm. Katalogusprijs 248.- N" 149.50 Moderne Beha, met of zonder beugel, lycra zijpanden. 3Dellge voorgevormde en niet voorgevormde cups. A-B cup in wit en huidskleur 5.25 Met lange maagband 9.95 Revue glasloze diaraampjes. Voor kleinbeeld 24x36 of half kleinbeeld 18x24. Per doos lOOstuks 445 ROTTERDAM VLAARDINGEN Jongens sport- horloge met wereldtijd en stop watch. Met radium cijfers en wijzers en lederen band, 1 Jaar schriftelijke garantie 3K9Q Unieke aanbieding slopen met modern ingeweven ruitjesdessin. Royale maat. Keuze uit meerdere kleuren. Per2 stuks 5.- Vendexwasmerkpen. Eenmerkpenvoor al uw wasgoed, met strijkvast band. De inkt is absoluut was- en watervast. 1.45 Sportieve iak-regenmantel met staande coi en ritssluiting. In vier pastelkleuren. Maten 36-44 21.75 Boekensteunen van stevig metaal. Uitgevoerd in vele moderne kleuren. Perslei 25 Helanca turnpakje Vendek Sport, Met ronde hals|n zwart en koren blauw. Maten 98 FhiE.E. large, Maat 96 c QQ Maat E,E. large KI, st. p. m. 13.25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1