.Bonden ke ;n siieti tegen overname van Gerzon Man (26) steekt ecl dood met aardappelmesj e OUD-MINISTER GEORGE BROWN WORDT LORD - HET ROTTERDAMS PARCDL Handelaar in onroerend goed man achter de schermen Ontploffing richt grote schade aaiï Soeharto zal koningin uitnodigen DE SCHIEDAMMER BRITSE DIPLOMAAT VERZON KIDNAPPING zingende dolfijnen, Bergman gaat Engels talige film maken Aanslag in Ziiricli op kantoor Iberia OVER MOTIEF NIETS TE ZEGGEN Cholera bedreigt stad Astrakan Clara Clairbert (71) overleden Kapelaan van ketterij beschuldigd Roemeens theaterman wordt in Den Haag leider van liet HOT Varkeu veroorzaakt dodelijk ongeluk Grote sterfte ouder eenden in Deu Haag Jongeu (15) bekent zeven aanrandingen Baby stikl in deken Plaatselijk neerslag Zaterdag Zondag Strandprognose DOl.rST'.fiiUM VTB N.V. DE SCHIEDAMMER Hoogstraat 6, Schiedam,» Telefoon; Redactie (010) 26 65 05, Administratie (010) 267279, na 17.30 uur (010) 1354 30. Abonnement 1,12 per week, 14,43 per kwartaal. Lot se nummers 25 ct. Poatgirontimmer 338644 Bank; Amsterdam-Botterdam Bank to Botterdam.* 30o JAARGANG No. 184 ONAFHAKKELTJK DAGBLAD. UITGAVE K.V. HEI PABOOL HOOFDREDAOTEÜB: Mr. H. W.SANDBISBG DIRECTEUR: 3. VAN GINKEL. VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1970, (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, vrijdag De vakbonden in de detail handel beraden zich vandaag over dc manier waarop zij een overneming van Gerzon's Modemagazijnen door A. Schroder en Co. N,V. kunnen verhinderen. De vakbonden hebben dit besluit genomen, nu ssij hebben gemerkt dat de man achter de schermen hij Schroder, de heer C, M. de Ruiter, zeer bekend is op het gebied van onroerend goed. Zij vrezen, dat Gerzon overgenomen 16 om de panden tc zijner tijd als onroe- rend-goedobject te kunnen verkopen „liet is .een ellendige ge schiedenis". zo verklaarde ons vanochtend een woordvoerder van dc IWV-ljond Mercurius. De vrees van de bonden is vooral opgekomen, nadat bekend werd dat A. Schroder Co. nog geen jaar geleden is overgeno men door de N.V, Centrum bank, die volgens de registers van de Haagse Kamer van Koophandel als bankiersbedrijf is ingeschre ven en kantoor houdt op de Plaats no. 20. Een pand, waarin' behalve de bank ook een accoun tant, een advocaat en een consu laat is gevestigd. De Centrum- bank heeft daar een geheim tele foonnummer- Tijdens een bezoek van een onzer verslaggevers bleek dat de beer X>. A. I. van den Gever, directeur van de Cenbrumbank, op nets ia in Duitsland. Zijn secretaresse wist niet precies wat de Centrumbank Is en verklaarde dat er geen jaarverslag of andere schrifte lijke gegevens over de bank tc ver krijgen zijn. Ook de Ncderlandsche Bank kon vanochtend mets over het bestaan van de Oentrumbank meedelen, omdat deze xuet in haar registers is inge schreven. „Maar dit wil niets zeggen", aldus een woordvoerdster van de cen trale bank, „omdat iedereen die dat wil 2ich als bank m de handelsregis ters kan laten inschrijven. Dat een bank bij ons mot voorkomt, kan het gevolg zijn van het feit dat de Neder- èandscho Bank geen termen aanwezig acht om de "boeken. 4e controleren. De betrokken bank valt dan niet onder de wet toezicht kredietwezen". Ook de Nederlandsche Bankiers vereniging kent dc Cen-kumbank niet. De Centrumbank voert op dit ogen blik ook nog onderhandelingen over de overneming van „Het Lingcrie- huis", een naamloze vennootschap met ongeveer 60 filialen. Directeur S, B. De Poorter van dit bedrijf verwacht dat de onderhandelingen binnen af zienbare tijd rond zullen komen. De heer De Poorter: „De heer De Ruiter is een duidelijke onroerend goed-man; oen soort Caransa, Hij heeft Schroder ook gekocht en daarna twee van de drie filialen, namelijk die in Rotter dam en Amsterdam, aan Kroonen- berg's Kledingmagazijnen verkocht. Bovendien gaat de N.V. Cityplan, een bedrijf waar de heer De Ruiter tot voor kort directeur van was, het ge bouw van Schi'öder in Den Haag ge heel verbouwen om er een aantal boe tieks in te vestigen. Deze boetieks zul len dan aan eventuele gegadigden worden verhuurd." Sluiting De heer De Poorter, die 260 mensen bij Het Lingeriebuis in dienst heeft, zegt op het verzoek van de heer De Ruiter om nog geen filialen tc sluiten, te zijn ingegaan. „Er zijn een paar winkels die te klein zijn en die ik graag dicht wilde doen. Dat zal de heer De Ruiter nu wel doen", 20 ver klaart de heer De Poorter. In een verklaring aan de vakbonden heeft A. Schroder Co. beloofd, dat er weliswaar een reorganisatie zal ko men, maar dat de identiteit van Ger zon en nog eventueel over te nemen andere bedrijven zal worden gehand haafd, „20wel door het gebruik van de NEW YORK, vrijdag (NY Times) Ingmar Bergman begint op 15 au gustus in Stockholm met de opnamen voor zijn eerste Engelstalige film „The touch". Elliott Gould speelt de hoofd rol: een jonge archeoloog, die, nadat hij in het ziekenhuis is opgenomen, een verhouding krijgt met de vrouw van een arts. Bibi Anderson en Max von Sydow, die vaak in Bergman- films zijn opgetreden, spelen er ook nu weer in. De film, waarvoor een budget van ruim vijf miljoen gulden zou zijn uit getrokken, zal 'in samenwerking met American Broadcasting Pictures ge produceerd worden. ZÜÏtICH, vrijdag, Vanochtend vroeg heeft een bom aanzienlijke schade aangericht aan het kantoor in Ziinch van de Spaanse luchtvaart maatschappij Iber.a. De bora was bij de ui gang van het gebouw' geplaatst. Niemand werd gewond. naam Gerzon in enige herkenbare vorm als door de aard van het be drijf". Later stond dè vertegenwoordi ger van Schröder eiop, dat daaraan weid toegevoegd: „Een en ander voor zover zulks redelijkerwijs van de koper kan worden verlaagd". „Mei deze bij voeging kun je best 1400 mensen ont slaan," aldus de NW-bond Moreu- rius. Een van ae panaen van Gerzon tn de Amsterdamse Kalverstraat. (Van een onzer verslaggever?) SCHIEDAM, vrijdag In de distil leerderij van de Erven Lueas Bols aan dc Burg Honnerlage Gretelaan heeft gisteren een ontploffing m een grond - vat grote schade aan het bedrijf aan gericht, De directe schade die ontstaan is door stagnatie in het productiepro ces is nog niet te schatten. Met ingang van maandag 10 augustus zou het be drijf na een verbouwing in vol cont- contmudiensl gaan werken. De ontploffing is waarschijnlijk ontstaan door vonken afkomstig van een slijptol waarmee men op de eerste verdieping aan het werk was. Door een luchtrooster zyn de vonken ep het grondvat terechtgekomen cn hebben daar vermoedeelijk een verbinding van de zuurstof en alcohol banden vlam doen vatten, die door de peilstok in het grondvat is geslagen. Verscheidene apparaten tn het bediijf werden on herstelbaar vermeld. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. (Van een ouster verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag. De 26-jarige A. T. de R. zonder Re- roep heeft bekend vannacht tussen hvaalf en een uur zijn 40-jarige echtgenote Jenny Pielstecker in hun woning 111 de Burraanstraat i« Amslerdani-Oosl niet een aardappelschilmesje te hebben doodge stoken. (Van onze correspondent) LONDEN, vrijdag, George Drown, dc kleurrijke vroegere Britse minister van buitenlandse zaken, wordt in de adelstand ver heven, Dat betekent dat hü af scheid neemt van de actieve po litiek en als Lord Brown zitting krygt in het hogerhuis. „Maar Ik hoop dat ze me gewoon George Brown blijven noemen", was het spaarzame commentaar van deze 56-jarige zoon van een vrachtrij der. Behalve Brown zijn nog 7 an dere prominente politici uit de vroegere Labourre gering voor het leven tot de adelstand geroepen; onder meer mevrouw Jenny Lee, destijds minister van kunst en weduwe van de vroegere minis ter Aneurin Bevan. De namen komen voor op de traditionele erelijst, die een afgetreden pre mier in dit geval Harold Wil son aan de koningin voorlegt. Bij de verkiezingen in juni werd Brown met een gering verschil verslagen door zijn Conservatieve tegenstander. Brown zei toen in een bewogen toespraak in zijn kiesdistrict Belper: „Ik geef mijn tegenstander mijn zetel niet, ik leen hem alleen maar uit voor een tijdje." Nu hij naar het ho- gerhuis gaat, verliest de Britse politiek een stuk onberekenbaar heid en speelsheid, dat vriend en vijand zal betreuren. Talloos zijn de anekdotes rondom „brother" (de titel waarmee hij vorsten en mijnwerkers aansprak) Brown. Hij stak haar enkele malen in de hals en in de borst- en hart streek toen ze op bed lag. Ze overleed door bloedverlies. Dc man en de vrouw trouwden in maart van dit jaar en hadden vijf kinderen. Dc man meldde zich kort na de steekpartij, omstreeks kwart voor twee, bij de wachtcommandant van het bureau Singel. Hij deelde mee zijn vrouw te hebben vermoord. Hij werd daarna overgebracht naar het bureau Kattenburgergraeht, waar onder de Burmanstraat ressorteert, maar van een verhoor kon nauwelijks sprake zijn. „Hij kon geen zinnig woord uitbrengen, raakte steeds van de kaart en wjst zich rn^ts te herinne ren", aldus hoofdinspecteur J. B. Schreur. Over het motief van ziju daad valt dan ook nog niets te zeggen. Wel is vast komen te staan, aldus oc politie, dat hij een verslaafde was aan „alle mogelijke verdovende middelen". Gis teren, zo weet de poli tie, snoof hii de hele dag aan een fles met trichloor. ook een verdovend middel. „Mogelijk is hij onder invloed daar van tot zijn daad gekomen, maar ik ben natuurlijk geen arts", zegt de hoofdinspecteur. De R, is, voor zover bekend, clne maal in verband met gebruik van ver dovende middelen opgenomen geweest in een inrichting. Hij onderging enke le malen een ontwenningskuur, aldus de politie, de laatste maal begin dit jaar. MOSKOU, vrijdag. Het Russi sche ministerie van volksgezondheid heeft gisteren nationale voorzorgs maatregelen afgekondigd om te voor komen dat in de stad Astrakan (361.000 inwoners) een eholera-epide- roie zal uitbreken. In Astrakan, dal volgens betrouwbare bronnen geheel in quarantaine wordt gehouden, zijn enkele gevallen van cholera geconsta teerd. De stad ligt in het bekken van de rivier de Wol Ra op ongeveer 1ÜÜ kilometer van de Kaspische Zee. BRUSSEL, vrijdag (Afp). Clara Clairbert, die tussen de twee oorloger in Belgie grote bekendheid verwierf als operazangeres, 13 m Brussel op 71-jarige leeftijd overleden. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, vrijdag Een woord voerder van de Indonesische ambassa de bevestigde ons gisteren dat pres.- dent Soeharto van Indonesië, bij diens bezoek san Nederland op t totrn mei 4 september a.s. konmgui Juliana 2al uitnodigen een bezoek aan zijn land te brengen. Het ligt in dc lijn der verwaent;n- gen dat de vorstin deze invitatie zal aannemen Zij zal dan vaarscm,niijk in hol voorjaar van 1971 naar Indone sië gaan. (Van onze correspondent) MAASTRICHT, vrijdag. Een grote groep katholieken in Geleen heeft in een brief aan het bisdom -Roertnonn en dc militante Confronta- ticbcweglng van verontruste katholie ken de Geleense kapelaan J. <5, A, Fraats van ketterij beschuldigd. De kapelaan heeft in zijn parochii blad „Heremietje" geschreven dat de rooms-katholieke mis en de consecra tie als een soort spel mogen worden beschouwd. De confrontatiebeweging eist van het bisdom dat kapeiaan Fraats als priester wordt geschorst hangende een onderzoek naar zijn be weringen. Tot de ondertekenaars van de brief aan Confrontatie behoort me vrouw H. van Banning-van Opjïen, echtgenote van de burgemeester van Geleen. Kapelaan Fraats heeft desgevraagd gezegd dat het niet zijn bedoebng is geweest de mis te ontluisteren. Hij had de consecratie spel genoemd Eis grond vertaling van het Griekse woord „mysterium". Een woordvoerder tan Confrontatie noemde dit excuus van de kapelaan „een uil vluchtje". DEN HAAG, vrijdag (ANP) Da Roemeen Ricaido Nastasi (32) is be noemd tot leider van het HOT, het Haags Ontmoetingscentrum voor Theaterkunsten. Hij zal zijn taak or.- der supervisie van de Haagse Comedie ui Lvoeren. Nastasi studeerde aan de universi teit van Freiburg en wil binnenkort promoveren op een onderwerp ovei marionetten. Zelf had hij eu-n mario nettentheather en deed ook theaterer varing op o.a, als organisator van eve nementen, leider van een. experimen tele toneelgroep, regisseur en acteur. Sinds vorig jaar is hij als dramaturg, regisseur en acteur werkzaam bij het stedelijk theater in Konstanz. GERONA, vrijdag Twee Neder landse toeristen zijn gisteren bij het baden aan het strand van Gerona, aan de Costa Bra va, verdronken. Het zijn de 84-jarige Alette Verste^gs uit Lienden, die volgens de artsen een hartaanval kreeg toen zij in zee was en de 50-jarige Jan Veenendaal uit Utrecht. Ook hij zou, volgens de art sen, hartpatiënt zijn geweest. Roos' pógma Augustus brengt vreemde vruchten pagina 2 Stayers horen marken rammelen pagifla 11 Roeikampiocn- schappen begonnen rael spektakel (Van onze correspondent) RIJSBERGEN, vrijdag. Twee vrouwen ztön vannacht om het leven gekomeu toen dc auto's waarin zij za ten op de weg Brcda-Rijsbergcn op elkaar reden, toen een van de wagens na een botsing met een overstekend varken op de verkeerde weghelft te recht kwam. De heer W. Ier Wee, bestuurder van de auto die het varken aanreed, werd ernstig gewond. Zijn vrouw was op slag dood. Mevrouw Broeksteeg, vrouw van de bestuurder van de te genligger, werd eveneens op slag ge dood. Haar man is zwaar gewond. DEN HAAG, (ANP) De GG en GD in Den Haag zoekt samen met de veterinaire diensten in Leiden, Utrecht en Rotterdam en met TNO in Dol ft naar de oorzaak van de sterfte van eenden in Den Haag gedurende de laatste weken. Volgens de dieren bescherming zijn er rond 350 dode eenden uit het Ververs Lngskanaal bij Scbevcningen gehaald en een tienta) uit vijvers bij de Segbroeklaan. BEVERWIJK, vrJ-dag (ANP). De 15-jarigc Beverw v J. D. heeft be kend de afgetopt jrie maanden ze ven aanrandingen te hebben gepleegd. De jongen kon dankzij oplettendheid van voorbijgangers worden gearres teerd in het, Heemskerkse Molenbos, waarhij een-mejsje lastig viel. EERBEEK, vrijdag (ANP) Het 9 maanden oude zoontje Martin van de familie Stangers in Eerbeek is giste ren door verstikking om het leven ge komen. Het kind had zich vastge snoerd in een dekentje. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen of onweer. Zwakke tot matige wind, in hoofd zaak tussen noord en oost. Ongeveer dezelfde temperaturen als van- Zon op: 05.12 Onder: 20.18 Maan op 12.04 Onder; 21.31 Aantal uren zon: 2 tot 10; Min. temp.: om streeks normaal; Max. temp.; omstreeks nor maal; Kans op een dro ge periode van minstens 12 uur: 90 procent; Kans op een geheel droog etmaal; 60 pro cent. (Van onze weerkundige medewerker) Zwakke storingen zui delijk van ons land zijn weinig actief. Ook mor gen overwegend droog Voornamelijk in r.h.<?t„ zuid-westen een' kleine onweerkans, Zwakke tot matige veranderlijke wind. Temperatuur 21 lol 23 graden, zeewater 19 graden. Vooruitzich ten; Ook tijdens het weekeinde Jicht onsta biel maar overwegend zonnig en zomers strand weer. ALLICHT! Noteert u mij als abonnee van De Schiedammer. Q Ik wil graag De Schiedammer 14 dagen g ratis op proef. Naam:. Adres;- Plaats:- Gironummer;-. Gemakkelijk. Het gewenste hokje zwart maken, de bon invullen, uitknippen» in envelop doen en zonder post zegel opsturen naar De Schiedammer, Antwoordnummer 1705 in Rotterdam. (Van onze correspondent) LONDEN, vrijdag. De Britse rechter vau het hooggerechtshof in Oeganda, Russell, die in opdracht van president Milton Obote een on derzoek heeft ingesteld naar de beweerde ontvoering van de Britse di plomaat Brian Lea (49) in mei van di* jaar, is tot de conclusie gekomen dat de zaak door de diplomaat zelf vi.icxaen is. De conclusie van rech ter Kussel is gisteren gelijktijdig iu Londen en de hoofdstad van Oegan da, Kampala, bekendgemaakt. In het rapport wordt het verhaal van Lea „onjuist" en „verzonnen" genoemd. Lea, eerste secretaris hij de Britse hoge commissie in Oeganda, wordt omschreven als een man met een week, instabiel en emotioneel karakter, die „hoogst onvoorzichtig" om ging met allerlei Aziaten in het land. Het onderzoek dat president Obote Instelde, toen Lea hero had laten weten dat hij was ontvoerd en werd vastgehouden op een eilandje ïn het Victoriameer, kostte Oeganda tienduizenden guldens. Rechter Rus sell noemt Lea's verhaal een keten leugens. Volgens hem sympathiseer de Lea in het geheim met de Aziaten in het land, die een Brits paspoort bezitten. Door de gefingeerde kidnap zou Lea de aandacht op de slechte leefomstandigheden van deze bevolkingsgroep hebben willen vestigen. Lea is verzocht zich uit de diplomatieke dienst t^rug te trekken, aldus is in Londen meegedeeld. Hij heeft hiertegen beroep aangetekend. (ADVERTENTIE in bet dolfinarium Harderwi fc In het grootste overdekte Dolfijnensta dion ter wereld met 2500 zitplaatsen ziet u een unieke show van zeeleeuwen en dolfijnen in één program ma.Tijden: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,16.0Q en 17.30 uur (op zondag niet om 10 uur). SPEELTUIN RONDVAART VELUWESTRAHD 1 tl. 034X0. bOH. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1