ROTTERDAMS DAGBOEK NIEUWE TEST VOOR BRAM ó- GEILMAN Wat doen we met ons vuilnisvat? Ooi nfortabel, veilig, maar fórs geprijsd Sparta won met 5-1 ROTTERDAM RIJNMOND VANAVOND FEIJENOORD-SCHALKE MN "Radioflitseii vanuit Feijenoord-stadion NIEUW TARIEF PARKEERMETER: KWARTJE PER HALF UUR Notities Flat in Hoek van Holland open Speeldag voor jeugd in Rotterdam-Zuid Kandidaat-wethouders voor Maasluis B. Iloppener overleden WIJZER OP DE WEG Saab introduceerde viertakt-99 met uit oude tijd stammend freewheel-systeem NIEUWE LUXE: WISSERS VOOR KOPLAMP Comfort DE Zweedse vliegtuig- en au- Freewheel pagina 4 - woensdag 12 augustus 1970 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Feijenoord. speelt vanavond ora half negen in eigen stadion tegen Schalke '04, de Bundesligacluh, waarvan WV zondag in Duitsland met 42 won. De Eindhovenaren toonden zich in die wedstrijd zoveel sterker dan trainer Kurt Linder na af loop zei: „Van dit soort tegenstanders kunnen we niets meer leren'V Rudi Gntendorf, de extraverte trainer van Schalke die om de 'ha verklap met zijn werkgever in de clinch ligt, bevestigde dat PSV een klasse beter was geweest, maar voegde er aan toe dat zijn ploeg zich tegen Europa Cuphouder Feijenoord zou proberen te revancheren, ren. Ben attractie apairt in Ret team van Schalke '04 fe rechtsbuiten Hednhard „Stam" Libuda, die rtijidens de wereld kampioenschappen -in Mexico ia enke le wedstrijden furore maakte met zijn dribbels. Feijenoord heeft doze zomer. REINHARD LIBUDA ROTTERDAM, woensdag'. De NOS-radlo *endt vanavond vta Hil versum XI tussen acht uur en half elf reportages uit van de vriendschappe lijke wedstrijd tussen Feijenoord en het Duitse Sohalke '04. In dit door muziek afgewisselde pro gramma zullen tevens uit Leicester reportages komen van de wereldkam pioenschappen wielrennen. Verslag gever in het Feijenoordstadion is Wim Hoogendoorn en in Leicester Theo Koomen. ■toen de onderhandelingen met Mag- nusson .vastliep nog geprobeerd om Libuda te contracteren, maar Sohalke wilde zijn rechtsbuiten, die een meer jarige overeenkomst had gesloten, on der geen enkele voorwaarde ilaten vertrekken.. Een andere speler naa-r wie Feij enoord wel eens 'heeft gehengeld, is de middenvelder Holnz van Haaren, die de Nederlandse nationaliteit heeft. Twee jaar geleden vroeg zijn itoecuna- ILge club MSV Duisburg echter zo'n •hoge -transfersom dat Feijenoord te rugdeinsde,, Feijenoord komt dn de volgende op stelling uit: Geilman; Romeijn, Lazer- oms, Israel, Van Duivenbode; Hasil, Jansen, V«m Hameigem; Wery, Klnd- v-all, Moulijn. Over de opstelling van Gailman zei trainer Kappel: ,,Ik wïl hem nog eens een hele wedstrijd aan het werk zien. Over Tcreij-tal heb ik geen hoofdpijn. Eddy is voor mij op hot ogenblik de keeper." Dure aankoop Dick Schneider, die tot nu toe zwakker heeft gespeeld dan Romeijn en Van Duivenbode, zit van avond in de dug-out. Of de Deven- tenaar in de tweede helft zal spelen, kon Happel aiiot zeggen. „Dat hangt helemaal van het spel in de eerste 45 minuten af." Wim .van Hancgcm fc hersteld. Om zijn achterstand an condilfcioneel op zicht j.n te halen heeft 'hij maandag en -gisteren, extra-hard getraind. (ADVERTENTIE) Perfekt brillant voor elke beurs MAX. PARKEERTIJD KWARTJES ^ri»«nd«g t/m zmrdig v<n'g—17 uur^ In enkele straten van de bin nenstad van Rotterdam zal het nieuwe parkeermetertarlef, waar toe de gemeenteraad begin van dit jaar heeft besloten, worden ingevoerd. Als eerste straat is door het college van burgemees ter en wethouders aangewezen het gedeelte van de Meent tussen beurs en postkantoor. Met ingang van 15 augustus zal het parkeren daar ƒ0,25 per half uur gaan kosten, met een maxi mum parkeertijd van twee uur. Onder het nieuwe tarief ls de gene, die slechts een half uur parkeert niet duurder uit dan voorheen. Dit beoogt te bevorde ren, dat meer parkeerders per dag van een parkeerplaats ge bruik kunnen maken. Anderzijds brengt het tot uitdrukking, dat parkeren in het hart van de stad hoger gewaardeerd wordt dan daar bulten. Geleidelijk aan zal dit tarief tot meer slraten van het centrum, waaronder de Coolslngel, worden uitgebreid. (Van onze sportredactie) ZWIJNDRECHT, woensdag, Sparta heeft gisteravond met S—1 van het naar de cersto klasse gepromo veerde ZwUndrecht gewonnen. Peter de Quant gaf Sparta In deze vrij tamme oefenwedstrijd een 1—0 voorsprong, waarna de ook nu weer uitstekend op dreef zijnde Jan Klijn- jan twee doelpunten aan de score toe voegde. Na do rugt werd het door Kowalik 40 en door Klijnjan 5—0 voordat Boudewl'jn voor Zxvijndreöht ken te- gans cor en. Sparta speelde in dezelfde opstelling als tegen Dukia. Klijnjan en Van Ster varren werden in de tweede helft ver vangen door Wijs en Van Slaveren. Aad Koudijzer die afgelopen zaterdag ontbrak wegens een enkelblessure, was nu ziek. Hij lag mat 39 graden kcrorts op bed. TOALS u in deze krant heeft kunnen lezen wordt iSp per I januari het gebruik van de plastic zak voor het aanbieden van huis vuil verplicht. Dat houdt in, dat de Rotterdammers peen tmiZntebakfce» meer op straat mogen zetten. Er zijn mensen die zich daar verschrikkelijk over opwinden. Een meneer, die zijn naam niet in de Jcrant- totl zien, schry/t Plastic zakken goed, maar dan imilntsbakfcen weg, dat is ie grootste waanzin of moet ik zeggen flessentrekkerij iets te moeten betalen wat je toch niet meer gebruikt. Wij worden uiel erg misbruikt, schrijft deze meneer, f30,—- per jaar voor een uuilnisyat. Wie heeft daar vroeger van gehoord Deze briefschrijver is slecht op de hoogte. Hij betaalt niet f30,per jaar uoor een vuilnisbak, maar doodeenvou dig voor het feit, dat de Roteb zijn huisvuil ophaalt. Met flessentrekkerij hoeft dit niets te maken, Wat doen toe nu met onze vuilnisbakken, die we na I januari niet meer kunnen gebruiken voor het aanbieden van huisvuil? Heel eenvoudig. Die mogen we van de Roteb houden. Dat is niet een vriendelijk gebaar van de reinigingsdienst; het is een kwestie van zuinigheid. Het terug nemen van de vuilnis bakken zou de Roteb te veel kosten. Wat we nu met onze eigen vuilnisbakken gaan doen moeten we zelf weten. We kunnen hem in gebruik houden als houder voor de plastic zakken, die daarvoor op maat zijn gemaakt. We kunnen ons vuilnisvat ook wegdoen en dat kan door het gewoon aan de Roteb mee te geven. Dus na 1 januari ge woon buiten zetten, Het tot huisvuil gedegra deerde vuilnisvat hoeft voor deze gelegenheid niet in een plastic zak te worden gestopt, wat trouwens erg moeilijk is. Beter lijkt het mij uw vuil nisvat niet weg te doen. In de eerste plaats is dat ding over vijftien jaar antiek en honderd gulden waard; in de tweede plaats kunt u die bak voor al lerlei aardige doeleinden ge bruiken: de vuile was er in doen, Ipeschttderen of be plakken, er een bloembak van maken of een paraplubak. Nou ja, uziet wel. TDO EYL, Reigersingel 10 te Krimpen a/A UsSel, tel. 0180782344, is bezig aan een historische reconstructie van dg Malfestsplele in de Groote Schouwburg, die in 1907 be gonnen. Daarvoor heeft hij nodig prorramma's, foto's of ander materiaal. HIJ doet een beroep op oudere Rotterdamse muziekliefhebbers hem te hei pen. T)E Rotterdamse Euro-Band heeft op het wereld mu ziekconcours in Kcrkradc de wereld cup Yoor band net niet kunnen bemachtigen. De Na tional Band of New Sealand on het Larense M.C.C. waren naar het oordeel van de jury nog iets beter, Met 21814 punt werd dc Euro-Band derde. TFT1E de Euro-Band nog eens in levende lijve wil zien krijgt daartoe de gelegenheid aanstaande vrijdag. Om acht uur geeft de band een korte show op het Schouwburgplein. /~)P 4 en 5 september wordt de Jaarlijkse collecte voor de kankerbestrijding gehou den, "Wie wil helpen kan zich nu al opgeven bij het Konin gin Wilhclmina Fonds, afdc- TAE parkeeranarchle op de parkeerterreinen In de binnenstad wordt met de dag groter. Er wordt volop raast de vakken geparkeerd. Wie zijn auto goed neergezet heeft kan soms uren wachten voor hij hom er weg kan krijgen. Het consequent bekeu ren van de dubbelpar- keerders door de politie zou het euvel drastisch kunnen terugbrengen. ling Rotterdam, Westcrsiögel 62, tel. 11.07.29. Giften zijn natuurlijk altijd avelkoro (postgiro 10.29.00), HOEK VAN HOLLAND, wcensdag. Mr H. C. G. Polak, wethouder van vulk^bulsvestlng, stadsontwikkeling en verkeer, heeft g'stermiddag de eer ste van de 270 Elementum-Oats offi cieel geopend. Het flatgebouw van tten verdiep "jigs-n sta at aan de Prest- den: J. van Wicrdsmastraat, Er kamen er nog twee bij. „We zullen in Hack va.n Hofland aan het silhouet ven deze fiat moeten weevnen," zei de wethouder. ROTTERDAM, woensdag. De korfbalvereniging Unicum organiseert zaterdag op het terrein aan de Nieuw Vossemeerweg In Rotterdam-Zuid een speeldag voor de ieugd.:Er,wr>rdon.di verse 'Wedstrijden georganiseerd, waaraan een puntenwaardering Is verbonden, zodat aan het einde van de dag per leeftijdsgroep een winnaar nöar voren komt. Iedereen in de leeftijd vön 8 tot 14 jaar kan gratis aan dete speeldag meedoen. De inschrijving begint za terdagmorgen om half tien. Het spel gaat om tien uur draaien. (Van een ortzer verslaggevers) MAASSLUIS, woensdag. De ze ven 'fracties uit öeVnieuwe raad heb ben de volgende kandidaat-wethou ders voorgesteld. Het zijn de heren P. van der Snoek, J. Smit. I. van der Knaap en J, A, Hummelen. De verdeling van de portefeuilles heeft nog niet plaats gevonden. ROTTERDAM, woensdag Tijdens zijn werk is gisteren de heer B. Hop- pener, chef van de administratie van Unilever inkoop maatschappij N.V. cn erevoorzitter van de voetbalvereniging Progress, op 59-jarige leeftijd ovrole- dcn. Dc heer Hoppener was ook veie jaren voorzitter, van dc hengel- en. bridgeclub van Unilever. DEN BRIBL, woensdag. De raad heeft gisteravond haar goedkeuTing gehecht aan het voorstel van burge meester en wethouders om dc graf- en begrafenisrechten te verhogen. Het was noodzakelijk doordat de begraaf plaats moet worden uitgebreid. SAAB 99 groter, sterker, duurder Als eerste Europese automo- bieifabrikant gaat SAAB binnen kort als standaard op de luxe 99 modellen wissers voor de kop lampglazen monteren. Deze wis sers treden, in combinatie met een watersproeier, in werking, zodra de echte ruitenwis sers Öp''de hoogste snelheid wor den ingeschakeld. De lampewis- sers worden door één, centraal geplaatste motor aangedreven. Dit systeem moet een eind ma ken aan het vervuilen (ook door vliegen e.d.) van de koplamp glazen, waardoor enerzijds de lichtopbrengst nadelig wordt be ïnvloed en anderzijds het gevaar van verblinding van tegenliggers (strooilicht) wordt vergroot. Aan de veiligheid Is ruim aan dacht besteed. De carrosserie heeft een extra zware constructie, terwijl voor- en achterkant zo geconstrueerd zijn dat zij bij een ongeval de bot singsenergie kunnen absorberen. Het remsysteem (schijfremmen rondom) heeft diagonaal gescheiden circuits, een rembekrachtlger en een waar schuwingslampje dat gaat branden als er in het systeem iets niet in orde is. Drlepuntsveillgheidsgordels voor in zijn standaard. Hot niet erg han dig op de grond aangebracht con tactslot vergrendelt bij uitgenomen sleutel de versnellingsbak. De stuur kolom. is tweedelig en indrukbaar. Verder heoft de Saab een waarschu- wingskmpperlichtinstallatie. De indruk die dé Saab 9D na onze „Verkenningsrit" achterliet was die van een degelijke, comfortabele en veilige auto, waarop het ouderwetse predikaat „Zweeds Kwaüteitspro- dukt zeer goed van toepassingis. Voor dat produkt moet echter wél erg veel betaald worden: een prijs van dertienduizend gulden is voor een wagen in deze klasse beslist fors te noemen. Gegevens: motor: vierciJinder viertakt met bovenliggende nokken- as. Cilinderinhoud: 1709 cc. Com pressie verhouding: 9 op 1. Vermo gen: 80 DIN-pk bij 5200 t.p.m. Vier versnellingen. Voorwielaandrijving, 12 volts elektrische installatie. Lengte; 4.35 meter. Breedte: 1.G7 m. Hoogte: 1.45 m. Draaicirkel; 10.20 m Gewicht: 1035 kg. Inhoud benzine tank: 48 liter. Benzineverbruik (fa- brleksopgave) 1 op 11. Prijs: tweedeursult voering 12.990,88 (incl. BTW). traal, dankzij en ondanks de voor wielaandrijving, Ook de goed uitge balanceerde vering draagt hiertoe het zijne bij. Voor zijwind is de Saab 09 geheel niet gevoelig. Dit al les maakt de wagen tot een onder alle omstandigheden makkelijk in de hand te houden vervoermiddel. De behandeling van de bedie ningsorganen levert geen problemen op. De pedalen zijn goed opgesteld, evenals de knoppen op het dash board en aan de stuurkolom. Extra vermelding verdient wel de bedie ning van ruitenwissers en -sproeier, door middel van een handeltje aan de stuurkolom, waardoor men niet steeds naar voren hoeft te buigen. De diverse meters zijn overzichtelijk ondergebracht in drie ronde klok ken, Wel misten wij een zogenaamde dagteller. Vermeldenswaard is ook het extra steuntje voor de linkervoet naast het koppelingpedaal. TTET comfort in de 69 laat weinig te wensen over. Een uitstekende ver warmings- en luchtverversingsin- stallatie, veel ruimte en zeer comfor tabele zittingen, De voorstoelen zijn ruim in de lengterichting verschuif baar, de rugleuningen kunnen trap loos tot in slaapstand versteld wor den en de bestuurdersstoel is boven dien nog in hoogte en helling ver stelbaar. De achterbank kan op een voudige wijze naar voren geklapt worden, waardoor de toch al grote bagageruimte nog aanmerkelijk uü- gebreid wordt. tofabriek SAAB heeft vele jaren lang slecbts één type auto op de markt gebracht: het bekende, enigszins bolle model met de typische schuin aflo pende achterkant. Indertijd was dit model nogal vooruit strevend van opzet; het was een van de eerste personenau to's met voorwielnandrijving en de stroomlijn maakte jaren lang een zeer moderne indruk. Hieraan was het feit dat Saab ook en vooral vliegtui gen maakt zeker niet vreemd. Langzamerhand begon de oude Saab te verouderen, on danks het feit dat de fabriek haar model aan een aantal ver jongingskuren onderwierp. Ook de traditionele tweetaktmotor is de laatste jaren vervangen door een viertakt. Het basismodel bleef echter ondanks alle veran deringen duidelijk herkenbaar. Het viel dan ook niet te verwon deren dat Saab ruim twee jaar gele den dan toch met een geheel nieuwe auto voor de dag kwam: De Saab 99. Het „oude" model 98 bleef in produktic. De 99 is groter, sterker en duurder en uiteraard moderner dan de 96. Hij is eveneens voorzien van voorwielaan&rljving en zowel in twee als in vi eröeuxs-uitvoering verkrijgbaar. De carrosserielijn .is-'' robuust, maar bepaald niet lamp; een vrij lange, lage motorkap en eén kor-.--' te, gewelfde achterzijde, die voor een sportief uiterlijk zorgt. De viercilinder motor, met een in houd van 1709 cc, is watergekoeld (met een thermostatisch geregelde electrische ventilator) en levert een vermogen van 80 DIN-pk. Volgens de fabriek moet deze motor, die ove rigens afkomstig is van Triumph, in staat zijn de wagen een topsnelheid te gever in 156 km/uur. Het exem plaar waar wij onze „Verkennings rit" mee maakten, braoht het op de vlakke weg (bij windstilte) echter niet verder dan' een krappe 145 km/uur. De. awelératrëUJalfvboFëé^ wogén van' dit gexvlcht "(1035 kg) daarentegen bijzonder mee, waaraan de soepel schakelende vierbak, met goed gekozen overbrengingsverhou dingen, zeker bijdraagt. "W/ONDERLIJK genoeg heeft Saab het nieuwe model 99 uitgerust met het, uit de tweetakt-periode van dit merk stammende, freewheel-sy- steem. Dit systeem ontkoppelt de door Andor Kircz en Robbert Keegeï Het vrij eenvoudige, maar overzichtelijke dashboard. aangedreven wielen bij niet trek kende motor en grijpt weer aan zo dra voldoende gas wordt gegeven (net als een freewheel op een fiets). Bij een tweetaktmotor heeft zo'n sy steem zin, omdat remmen op de mo tor, daarbij nauwelijks effect heeft en de motor sterk doet vervuilen. Waarom Saab deze freewheel ook op de viartakt-modellen handhaaft en bovendien in het instructieboekje aanbeveelt de freewheel altijd te ge bruiken (behalve in de bergen) is ons volstrekt onduidelijk. Het enige zinvolle argument dat de fabriek hiervoor aanvoert, is dat bij een slip de aangedreven wielen automatisch ontkoppeld worden als men het gas loslaat. Maar dit voordeel weegt niet op tegen de onhandigheid van het systeem bij normaal gebruik. Dat de wagen met ingeschakeld freewheel zonder gebruik van het koppelings pedaal te schakelen is, is wel aange naam, maar de schok waarmee bij gasgeven de aandrijving weer pakt, vergalt dit plezier. Het systeem maakt de 99 bovendien nog duurder. De wegligging is voortreffelijk en het stuurkarakter is vrijwel neu-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1