[Progressiever! zoeken nieuwe bun deling AGENDA 'Bezin u op beleid ten aanzien van KVP' Man zwaar gewond bij brand in Rotterdam Odile Pierre: voortvarende mucicienne ACTIEGROEP STREEFT NAAR GEMEENSCHAPPELIJK KERNPROGRAMMA Matroos verdrinkt in Binnen-IJ ARJOS TOT PvdA: Hans v. d. Doel wil proefproces I zonda gz wemmen Paus laakt naakt Raadsfracties stellen regels op voor Van Rappard Twee meisjes bij oversteken Arnhemse weg op slag gedood Man bekent plegen ontucht met kind II nt-ff-zajoYTw Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken HET WEER IN ROTTERDAM Waterhoogten Dronken bestuurder rijdt trottoir op Diefstal 11.000 pakjes sigaretten SCHEEPSTIJDINGEN Posities van schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen zie. de pagina Beurs en Financiën. j»g. 4 - maandag 17 augustus 1970 AMSTERDAM, maandag De 25- jarige matroos Jean R. Schram wit Heerlen is zaterdagavond tijdens het afmeren van de binnenvaarttanker „Beyca" in het Binnen U te Amster dam te water geraakt en verdronken. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Het hoofdbestuur van de Anti- Revolutionaire Jongeren Organi satie (ARJOS) meent „dat de KVP stappen heeft gezet die het de PvdA mogelijk maken zich I diepgaand te beraden over een verandering in haar beleid ten aanzien van de KVP'*. De ARJOS doet een dringend beroep op de Federatie van Jongeren Groepen in de PvdA om deze kwestie bin nen de partij aan de orde te stel len. Het ASJOS-bestuur zegt dit in een zaterdag uitgegeven communqué. Als positieve verschijnselen in de KVP signaleert het bestuur het nieuwe kernprogramma, ent worpen onder lei ding van prof. dr P, Steenkamp, en het komende verdwijnen van drs W, K. N. Schmelzer uit de Tweede-Kamer fractie van de KVP. Mede omdat de anti-KVP resolutie van de PvdA ge waagt van „de huidige KVP" meent het ARJOS-bestuur dat er „voor een generale veroordeling van de KVP niet langer plaats ls". Prof. Steenkamp heeft zaterdag avond in de actualiteitenrubriek Echo I van de KRO gezegd dat voor de nood- I zakelijke hervormingen op maat- schappelijk en staatkundig gebied een constructieve Partij van de Arbeid hard nodig Ls, „Maar als de ontwikke- I ling zo doorgaat als thans blijft de I PvdA buiten spel en het is duidelijk I gebleken dat oppositie niet betaalt. Je I moet in de regering zitten en invloed I -op het beleid kunnen uitoefenen. De 1 KVP heeft nu 'n nieuw keraprogram- I ma en aan de andere kantlïgt er de I antl-KVP-motie van de PvdA, Het -woord Is nu aan de PvdA", aldus prof. I Steenkamp, die Nieuw Links „de dood- I graver van de Partij van de Arbeid" I noemde. 't HARDE, maandag (ANP) I Het Tweede-Kamerlid drs Kans 1 van den'Doel (PvdA) wil een proefproces uitlokken door over veertien dagen op zondag te gaan zwemmen in het zwembad De Hokseberg in 't Harde. Dat bad is zoals bekend op zondag gesloten als gevolg van een besluit van de I gemeenteraad van 't Harde. Giste- j ren is het voor de elfde maal ge- I kraakt. Drs Van den Doel wil minister mr I C. H. F- Polak van Justitie vragen een vervolging tegen hem te doen instel- llen wanneer hij over twee weken in het bad zal gaan zwemmen. De ver- I volging moet worden ingesteld door 1 procureur-generaal mr J. P, Hustinx l in Arnhem, aldus de heer Van den iDoeL Deze procureur-generaal heeft I in een vraaggesprek in de Zwolsche Courant gezegd, dat hü de sluiting I van dit zwembad op zondag In strijd I acht met artikel 7 van de zondagswet. I Dit is de reden, dat hij tot dusver de- I genen, die wegens het zwemmen in dit zwembad óp zondag geverbaliseerd zijn, niet heeft laten vervolgen. Het betreffende artikel zeven bepaalt, dat |een gemeentelijke verordening geen I verbodsbepaling inzake sportbeoefe- ning op zondag mag bevatten. Daar niemand op het ogenblik weet I of de gemeenteverordening al dan niet in strijd is met de zondagswet acht 1 drs Van den Doel een proefproces no- I dig. Hij wil daarbij als proefkonijn optreden, omdat hij het nuttig vindt, I dat deze zaak wordt uitgezocht en dat J er een rechterlijke uitspraak komt, Zou de rechter hem vrijspreken, I omdat de gemeenteverordening in strijd is met artikel zeven van de zon- Idagswet, dan zal drs Van den Doel minister mr H. K. J. Beernink van I Binnenlandse Zaken verzoeken de ge- meenteverordening nietig te verkla- ren. GASTEL G AND OLFO, maan dag. Paos Pfiitlus heeft zich zondag in eeu toespraak tot pel grims in zijn buitenverblijf In Castelgandolfo fel gebeerd tegen het nudisme en de verheerlijking van het lichaam. Hij hekelde het nudisme, de overspannen, eroüek, de vrije liefde en „de poging om in het le ven aan het lichaam de hoogste voorrang te geven", omdat de mens zich daardoor steeds meer en vrijwel ongelimiteerd verlaagt. In dit verband, aldus paus Panlus, is het dan rok niet ver- rasftend dat „het egoïsme, de mis dadigheid en het gebruik van verdovende middelen da boven toon gaan voeren in het leven en uitgroeien tot een epidemie die de maatschappij aantast en het le ven verlaagt en triest maakt". Radder Van Rappard GORKÜM, maandag (ANP), De drie fracties. (KVP, PvdA en AR), die de nieuwe wetbouderszctcls van Gor- kura zulien bezetten, hebben in een nota stringente gedragsregels Opge steld over de houding van de raad te genover burgemeester Van Rappard. Burgemeester Van Rappard krijgt géén portefeuille, omdat „mede ter continuering van het beleid de verant woordelijkheid voor alle portefeuilles in handen gelegd zal worden van hen die de politieke verantwoordelijkheid dragen, te weten de. wethouders". Hierbij zijn uiteraard uitgezonderd do aan de burgemeester in zijn kwaliteit opgedragen bevoegdheden en verant woordelijkheden, aldus de nota. Ook wil men de gezaghebbende stem van de burgemeester in de ko mende raadsperiode minder doen klinken. Als burgemeester Van Rap pard een minderheidsstandpunt in neemt zal, nadat hij voldoende gele genheid heeft gehad zijn visie op de vergadering van b. en w. ter kennis van de wethouders te brengen, niet langdurig worden gediscussieerd. Na de stemming zal discussie niet op nieuw worden toegelaten. Burgemeester Van Rappard zal vol gend jaar 1 augustus zijn ambtelijke periode beëindigen wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd. De raad zal daarom direct na l september, wanneer zijn werkperiode begint, sijn wensen over de,«jouwe burgemeester 'bekendmaken. (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM, maandag, Bij een korte felle brand op de eerste ver dieping van een woonhuis aan de Nijverheidsstraat in Rotterdam heeft de 24-jarige kantoorbediende J, E. Pcrotie zaterdag derdegrants brandwonden opgelopen. Hij 1b in zorgwekkende toestand in het Aka- demisch Ziekenhuis Dijk zicht opge nomen. De eerste verdieping brandde geheel uit. Twee gezinnen, van de tweede verdieping, die de vlammen naar boven zagen komen, gooiden twee baby's naar beneden die door om wonenden in dekens werden opge vangen. De brandweer haalde met een ladderwagen de rest van de be dreigde gezinnen uit hun netelige positie. De tweede verdieping liep grote brandschade op. De brand is waarschijnlijk ontstaan doordat er vuur is gekomen bij een brandbare vloeistof uit een spuitbus. Vanmorgen om acht uur werden twee meisjes uit Leusden-Zuid (Utrecht) bij het oversteken van de Arnhemseweg in haar woonplaats door een auto aan gereden en op slag gedood. De meisjes, de 8-jarige Marijke van Dam en de 7-jarige Marjan Blankenstijn stonden op een schoolbus te wachten. Toen deze er aan kwam staken ze zonder op het andere verkeer te letten de weg over. (Van onze correspondent) BORGER, maandag. De gemeen tepolitie te Winschoten heeft de 48-ja- rlge G. M. uit Winschoten aangehou den. De man wordt verdacht van het plegen van ontucht met een 7-jarig meisje. Hij heeft bekend. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag De actiegroep Progressief Alternatief, die zaterdag door een aantal leden van de PvdA, D'66, PSP en PPR ju Amersfoort is opgericht, zal het komende majaar opnieuw probe ren de progressieve partijen in Nederland te winnen voor de doel stellingen van liet progressief akkoord. van. Th«n vast. Het aanvankelijke streven om het algemeen als vastgelo pen beschouwde PAK opnieuw op te zetten, omschreef hij als „het lopen met het hoofd in de wolken". De actie Progressief Alternatief richt zich tot meer partijen dan de ei gen vier. Partijen die zich voor de verkiezingen van 1971 niet willen uit spreken over wat zii na de verkiezin gen zullen doen, bestempelt de actie als niet vooruitstrevend, evenals par- tijen die bereid zijn met de WD sa men te werken. Tot het vaststellen van een mini mumprogramma van een vooruitstre vende regeringscombinatie, waartoe de Amersioortse bijeenkomst onder meer was uitgeschreven, is het zater dag niet gekomen. Het is wel een van de oogmerken van de actiegroep. Pro gressief Alternatief heeft geen officie- Ie status. Zij bestaat uit individueel bij de partijvemleuwing betrokken le den. In een zaterdag aangenomen resolutie hebben de initiatiefne mers een beroep gedaan op alle vooruitstrevende partijen om ten minste tot een gemeenschappe lijk kernprogramma voor de ver kiezingen van volgend jaar en tot een partnerkeuze te komen. Die doelstellingen zijn in de plaats gekomen v - het plan, waarmee men aanvankelijk voor de dag wilde komen om met het pakt formeel opnieuw van de grond a£ te beginnen en te ijve ren voor gemeenschappelijke kandidatenlijsten. „Wat er nu uitgekomen is, ls een realistischer benadering", stelde een van de deelnemers aan de discussie, het PvdA-Tweede-Kamerüd drs Ed W**«- qmMcA, WINOAAMSUIDIMM O Sftlt* Zwo* Amsterdam De Bilt Deelen Eeide Eindhoven Den Helder Luchth. R'd Tweme Vlisslngen Z. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Bclgrano Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Grenoble Helsinki Kopenhagcr LissaCxxn Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Millorea Münohcn Nice Oslo Parljs Rome Stockholm ZüriOh. zw. bew. r.bui ori bew. I. bew. onbew, bul .i. bow. I, bew. 1 bew. onbew. rvjen onbew. mist h bew. r©|en onbew. 1, bew. r.bui ew. bew. i-oren ragen aw. bew. rh. bew bew. zw. bew. 1. bew. onbew. mist zw. bew. 1, bew. zw. bew. onbew. onbew. mist rw. bew. regen zw nw 1' nnw windst, windst. Tizw windst. ZSW 1 mw now wtodst. W2W "0700 M.6.T. 3 D* pljhf** w$M M 4* «iMirblrfta D* clffm bij da grm tvaiparatapr C 10» 7(0 Mt FflOKTIM OCCLUJI1 ■•rat «NT óm kond* graad Arena, dag. 2, 7, 920 uur: Pak de poen en smeer 'm, 14 Jr. Calypso, dag. 2, 7, 9.30 uur: M A.S.H., 18 Jr. Centraal dag. 2. 7, 9.15 uur; Naakt In vreemde bedden, 18 Jr. Cineac-Bijenkorf, dag. 8.30, 11.30. 1,30, 320 uur: Kuifje en de zonnetempel, al. elke avond 5 30, 7.30 020 uur: Fanny Hill. 18 Jr. Cineac-Beurs, dag. 9.30, 11.30, 1.30, 3 30. 530, 720 9,30 uur: Machine gun McCain, 18 i*. Cinerama, dag. 1345 en 10,45 uur: Wood stock, ai., Coioisoum, dag, 2 en 8 uur, vvoenad, 8 uur; Maehlnegun McCain, ia Jr woensd. 2 uur: Jerry als babysitter, al. Corso, dag, 2 en l uur: Gejaagd door de wind. 14 Jr. Grand, dag. 2 en 8 uur; WeBt Side Story, 14 Jr. Harmonie, dag. 2, 7, 915 uur: Ata een rat in de val (maand. en dlnsd. getloten) 18 jr. Krlterion dag. 2.30. 7. S.30 uur: More 18 jr. Lumltire, dag. 2. 7, 920 uur: Mickey Mouse jubileert, al Luxor» dag. 7, 9.30 uur: Affaire in Las gas, IS jr. elke middag 2 uur: .Ik zing mijn lied, al. Metro, dag. 2 en 8 uur: Putton, 14 jr. Passage, dag. z en 8.15 uur: The love bug, ai. Pclntea, dog. 2 en 8 uur, woentd 8 uur: K'- vls vliegt er uit.., 14 jr. Box, dag, 7, 9.15 uur: Kogels voor Gringo. 14 jr. Studio "62, dag. 2.15, 7, 0 3Q uur: Satvricon, IB Jr, Thalia, dag. 2, 7. 9,30 uur: The sprtt fools, al. Venster, dag. 2, 7, 9.15 uur: Easy Rider, 10 Jr. Victoria, dog. 8 uur. maandag gesloten: «v fair lady. oi Kinderaatinees: Cineac-Bijenkorf, du f. 9.30, 11150, 1.30. 3.30 uur: Kuifje en dn zonnetempel, al. Colosjeum, woensd. 2 uur: Jerry als baby sitter, al,. Luxor, dag. 2 uur: ïk zing mijn lied. ut. Lumlère, dag. 2 uur: Mickey House jubi leert, «1. Prinses, woensd. 2 uur: Batman, al. Rcx, dag. 2 uur: Onkruldzaaferfi in fabel- tjcsland, at. Victoria, woensd. 2 uur: Bug's bunny p,"nv. de, al. Dolfirodam, dag. 10.30, 12.30, 1330, 15.00, 16,39, 17.30 uur, Lanrensplaata, 21,30 uur: Klank- en licht spel. Dolfirodam dag. 10.30, 12.30, 13.30, IBM 18 30, 17.30 uur. Rotterdamse Schouwburg, 2015 uur' Hoofdstadoperette Dlc Zirkusprle- zessln. Laurenapiaats, 31.30 uur: Klank- en licht spel.. Vcor een overzicht van de expositie it Rotterdam zie in ons blad van donder dag. Rechter MaasoeVeri Apotheek Rozenburg, Chr. Bennekerslaan 47, tel. 123 5 98; m. Cohen. Sehledamse- weg 103, tel. 232110: Apotheek Meer burg, Crooswijkseweg 124, tel. 138727. De oude binnenweg. Binnenweg 115, tel. 135598; Qverschiese apotheek, Rot- terd. Rijweg -1. 156255: A, Verdam. Bergselaan 13: Ï42435. Alexanderpolder: Apotheek Nieuwe r^as, Samue] Esmelj- erpi, 3lei. 20121,4. Waarneming 8.40 uur Heden Gisteren luchtdruk 1006,4 1005,3 Windrichting ZZW 3 Windkracht 4 4 Weersgesteldheid zw. bew. betr. Temperatuur 15,0 17,9 Neerslag 1,0 0,1 temp, buiten baden Max. temp. gisteren 16.05 19,6 Min. temp. heden 7.40 13.7 DRINKWATER. ROTTERDAM Bedrijf UonineetdUk Verwachting van 14 t/m 17 augugtua; go- mlddeld keukenzoutgehaite 205 mg per liter; gemiddeld geleldlnssvcrniogen 680 micro Siemens; gemiddelde hardheid 13,0 Duitse hatdheidsgtaden. Bedrijf Berenplaat Verwachting van 14 Vta 17 augustus: ge middeld keukenzoutgehaite 210 mg per liter; gemiddeld KeJcidinesVeMnogcn 690 micro Siemens; gemiddelde hardheid 14,5 Duitse hardheldsgraden. HJlUgenbcrg-Schlebroeki HiUegersbergBe apotheek. Straatweg 31, tel, Linker Maasoever: Apotheek Van Arkel, Lange Hilleweg 109, tel 273120; Charloise apotheek. Woï- j phaertsbocht 105, tel. 290983; dr. H, K. Cohen, Van der Takstraat 32, tel. 138123; I. B D. Rijken. Splnozaweg 285, tel. 191011. Ptmls-Hoogvllct-Spljkenlsse: apotheek v.d. Berg, Desdemonaatraat 1. Hoogvliet, tel. 163243. 18 aug. Hoog water te: Rotterdam le to 5 43. 2e tu 17,49; Dordrecht le tij 657, 2e tt) 18.54: HellevoelaluU le tij 4.08, 2e tij 18.36; Hock van Holland le tij 3.24, 2e tij 15.38. dagmiddag een vrij groot publiek in de Doelen geluisterd naar het spel' van de Franse organiste-musicologe Odile Pierre, wier onalledaagse pro gramma met zoveel flair en voortva rendheid werd uitgevoerd, dat de toe hoorders er onontkoombaar door wer den meegesleept. Typerend was In dit verband dat halverwege het concert reeda na de prelude van Baehs Prelu de en fuga in O werd geaupplaudis- aeerd. Inderdaad was dit stuk een voorbeeld van spiritueel, geïnspireerd musiceren, in een bijna roekeloos maar strak volgehouden tempo, dat. wanneer alles technisch ook werkelijk lukt, als een verkwikkende sensatie wordt ervaren. Tevoren, in de oud franse muziek van de Grlgny en Cou* perin en in de oudduitse van Muftot. maakte de neiging tot snelle temp) soms een onrustige indruk, ai dient daarbij wel in het oog te worden ge houden, dat de wat vrije behandeling van het ritme historisch niet onver antwoord is. Het ligt voor dc hand, dat Odüe Pierre, die behalve orgel ook muziekgeschiedenis doceert, zich in de uitvoeringspraktijk van deze werken terdege heeft verdiept, hei geen trouwens ook uit haar registra ties viel af te leiden. De organists opende met een Spaans stuk in oude stijl van Maba- rak en speelde tot slot de gehele derde symfonie van Vieme. Artistiek was dit laatste een daad van betekenis Van de grote orgelsymfonieën worden nog altijd het meest slechts fragmen ten uitgevoerd, ten onrechte, want zoals men bij deze Vieme weer heefi kunnen ervaren bevatten ook de ver- waarloosde delen tal van schoonhe den, die uiteraard op dit veelzijdige orgel prachtig konden worden gereali seerd. Met een langdurig applaus werd de Franse musicienne gehuldigd, ELLY SALOMÈ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. De achtjarige Linda den Breejen en de even oude Willie van der Vliet, beiden uit Rotterdam, moesten gisteravond op het trottoir van de Bergse Dorpsstraat in de Maasstad springen voor hun le ven toen een dronken autobestuurder, de 28-jarige grafisch ontwerper P. 3. V, uit Rotterdam, met zijn wagen het trottoir was opgereden. De wagen schampte drie huizen, verpletterde een bromfiets en kwam tegen een lan taarnpaal tot stilstand. De meisjes konden zich het vege lijf redden door zich tegen een muur aan te drukken Zij kwamen «r af met enkele schaat- en snij wonden, die ter plaatse werden behandeld. V. is aangehouden en op gesloten. TILBURG, maandag (ANP) Bij een tabaksgrossier in Tilburg hebben inbrekers zondagnacht 11.000 pakjes sigaretten met een totale waarde van 20.000.— gestolen. ROTTERDAM GeUoren: M. ThMrvas- se-Venema, d; M. 2wiers-De Vries, z\ E. van den Heerlk-Rlisdljk, d: B. Gr&cne- veW-Lugtonburg, t; M. Verweij-lCok, V, C L. J. Afo-tertman-Zu'dmulder. 2; J. C FranKhuyzen-Slerevogel, d; E. van dt Grasf-Slreefksrk, t t d: a, Zwijnenöurg. Ttavcnschot. z; M. v&n den Bergb-De Jongn, d; E M. van Hnttem-Van der Graft, <3; C a. ae Jager-Meyer, d; C. H. Snel- ders-Van dsr Avoird, d; M. J. Neuteboom- Hegsrs. zT. A. Ruljteubsrs-D> Buljter, z: G, Geeis-Hartmsns, d: T. M. F. de Visser- Zaal. 2: A- K. Wcssels-Franke, d; A. faan- akkcr-De Grazf. z: t. M. MUJers-Ernst. z; S, W Huls-Donlcer. d; C. Oli'.en-Lockharst, z: A. van Kaam-Saly, d; N. Mcljer-R't- m^e ter. rt; W. Vcrxn:at-Ve|dlmljzcn. J. S. W. van den Bacrd-Van Hal. z: W .E. Godthe'p-De Kies. z: W, N. dc Lnng-Goes. z; A. A. Nolet-SchooRfsld, d: M. A. R. van Handenhove-Vaci Kuijen. zi S. Eljslnk- Janssen. z; H. C. Barman-Sterkenburi, d; C, E. Vervoort-Droogleever, z. Ondertrouwd: A. do Nasclmento Santos en M. S. T. G, Akkermana: K. Eter en C M. C. WIJnands; j. W. Rod erker ken en P Trouw; W. v, Mourik en C. K. Wngenmo kers; M. Brons en T. Rl. Tlcl; J. C, Bette en S. v, d. Nnöort; R. W. do Boeck en 0. verspuij; H. Roepman en M. D. de Lao*\ C. de Bruljn en C. H. F, Emmcn: H. A V. d. Keur en C. A, Smit; A. J, J M Ver hoeven en M Smits; A, v. d, Berg en C. D Kaverman: D. v. d. Tak en E. B. Böttchcr; H, B. Rijnberg en M. D. Smit; RI. J. Ras en E. A. it. da Boer; A. Hoogerbrugge tn H Lancee; P. J. Rauso en M K. storm; J. Bala en F. J. op 't Hof; 3. Boom en A Treurniet; M. de Bruljn en J, A. M. Hoek: P. de Graat en M. Qulst; J. Mahle en C. W. v. DUk: J. P. M. Bullter en W, E. v. Koo- ten: R. F. J. Vermeulen cn C. M, C, Jan sen; T. G, M. A. v. Deursen bi H. C, M Schouten; L. J, de KUitar en M. V. Otfster- houdt; H, E, A. Dc VllcBher en B, D. de Han; J. A, vd Hoorn en W. M, Klappe, H, S. de Zwart en W, M. 7. v. d. Klink. Gehuwd: S, A. M. Mulders. 33 en M. Y C, de Maeyer. 27: T. E. G. Kortbeek. 24 en 3. C. v. TuIJl, 22; A. P. C. Intven 21 en A v. d. Tor. IB: J. M. Zandvliet. 35 en J. C. Smit, 30; H. Kroon, 34 en G, R. Claerhout. 46; C. S. de Pooter, 20 en L. D, Hoendefop. 31; A, Belje, 21 en F. Soeters, 20; M. Knoop. 23 en A. Pater, 22; J. G. Hlige- mann. 24 en E. Bax, 21; 3. Hagesteln. 35 en J. C. Vogelezang, 32; J, M- Reedijk 23 en A. W. M. Vermoolen. 21: E, L. A. Schutten 22 en C. A. Buisman. 19; D. 3. G, H. VermeU, 20 en C. M. VlUe. 22; M. Nederlof, 21 en F. v. Gelder 20; R. Sauer, 22 en C, G. SSulJ- ters. 29; t. C. J. v.d. Sluljs, 24 en 3. C Schljvena. 21; 3. Sehraveaanda, 22 en T, G V. Rijswijk, IB; B. 3. V LCeuwen, 24 en M K. v. d- Hoven, 22; v. d. Velde, 25 en M, Eerlng, 29; R. S. v. Zununeren. 23 en C, F. Eymond, 22; L. J. v.d. Ster, 23 en M. Rbs- dfjk, 22! J, A. Rooljakkers 28 en 3. G, H. Ssa3enburg, 22; A. J. de Pater. 24 en C. V. Oudheusden. 23: J. P. v. Dongen, 23 en W. 3. Schuiling, 20; K. Huson 24 en 3, A. Schouten, 21; M. H. KJoqstra, 24 an E. M. de Noorlandor. 24; G. A. Verschoor. 24 en G. V. zullen, 27; B, VelUnga, 22 en C. W. Koopman, 21: 3. 3. Riem, 20 en A. Schnier- maitnl, 20; B. C. Haghuis. 20 en C. 3. de Vos, 28; N. stam, 22 en M. O, v. Oossanen, 20; H. Snel, 10 en M. Goyers, 16: G. v, Boi- legooijen, 27 en N. J. K. Mostert, 19: C. G. Kind, 26 en H. de Groot 22: W, de Jong, 24 en G, 3. GJliebcart, 22; A. Draese, 33 en 3. Dekker, 32; H, Panls, 24 en I. M, vul. Est. 2S; M. T. R. peetere, 22 en H, C, L, rte Goede. 22; P. G. de Bruljn, 21 en J. v. Sa6. 19: R. Roos, 25 en W. M. Bodts, 20. M. L. v. Woerden, 27 en C. J, da Deugd, 21: L. B. Oldenburg, 2o en IW. V. A. Bonnema, IB; R. P. v. Genderen, 23 en A. E. v. Tienhoven. 22; W, D. Gatto, 23 en y, v, Nleuwland, 20; G. H. v. Rij, 24 en M. J 3. Comellssen, 22; B. Lens. 20 en M. Keijzer, 18; A, j. v. Es, 26 en M, M. Takkenborg, 20; O K. D, pat. 24 en E. v, Dorssen, 23; F. J, Slikkerveer. 23 en A, Verhelj, 23; L, P. Grashoff 22 en B. Toornvliet 22. C. Sohoolenberg, 22 en J. Louter, 28; G. J, F. v. Beers, 24 en C. H, - Hattem, 23: C. H. Weatdijk, 23 en T, - Huurman. 19; C. de Lange. 23 en E. H. Mi- zee, 22; w, P, Thljsebaard, 24 en A. A. Vijfhulzen, 21; C, W. Graaf van Llmburit SUrum, 20 en C. de Vrij, 19; L. W. 3. Llo- verse, 30 en Jettl, 23; C, Dtngtnouts. 25 en 5. C. Huybregtse, 22; A. R. Morrison. 20 en B der Held, 20; B. C. de Gier. 24 en A, C. M. HuIJser, 25; G. A. Broer, 25 en ME vd Berg, 27; H M v Ipenburg. 23 en E 1 de Pro uw, 18; 3 Oole 18 en S da Beus, 17; G N. Knoop, 24 en A. C. E. v.d Heuvel, 17; R. K. W. Peytsch, 60 cn U. 3 L. Mehner. 38; D. J. Pols, 48 en U. v, Wa genlngen. 60; J, M. de Groot 48 en H. E, J Bauch 48; O, de Geus. 3ö en J. Baars, 20. H. P. Bruin, 32 en A. M. M. Wicrenia, 24. A. v. Oosten, 31 en S. D. Droogers, 34; A V. Wljgerdeh, 22 en J. B, Visser, 20: C. H. v. Vinnen, 22 en H. B. Loeve, 18: J. Meijer 19 en I. v,d. Perk, 15; G. Pöstma, 10 en Mt de Munck, 19; F. H. Polak. 26 en S. S. A. Wiseman, 26; E. P. de Kok, 22 en A. M, tcr Horst, 23; A. 3. v. Hemsbergen 20 en N. de Haan, 19; C. M, Baars. 22 en C. C. Verhee- zcn. 24; P. Hamellnek 24 en V. H. Kok, 19: W. L. Kok, 25 en A, 6. de Keizer, 23; L. D. 3. v. Zuilekont, 31 en M. 3. Dekker. 31; K. Winkels, 20 en A. H, v.d, Meijde 17; H, K. Bol. 24 en R. 3. Koman, 21; J. P". FIlius, 24 en E. H. de Vos, 21: W. Timmermans, 30 en J. P. Waltman, 32; E. Eilander, 23 en Y. 3d Donker, 22; E. Rutgers, ao en A. 3. Kooren, 29; C. Keereweer, 21 en D, Snaauw. 20; C. I. v.d, Weele. 2t en I. v. Licrop. 20; J, 3. Lenstra, 40 en C. Damen. 38; H, Wobbea. 23 en T. E, M. Cornet, 21; B. L. Kaïn 22 en M. 3. de Reus. 19; F. Drenth. 23 en 6 Bos man, 21; A. C. Tieleman. 23 en M. C. J. M. CrommentulJn. 23; M. J. H. v.d. Breggen. 21 en J J. W. Basart, 18; J, M. Lezer, 21 en C. Balen, 18; J. A. Donkersloot. 24 en S. W. H. Hubers, 22; R. v.d. Adel, 23 en M. A. Malefijt 19; C. M. v. Zanten, 21 en D, Diet- helm, 22; K. P, Hazenberg, 19 en T. Platje, IB; J, Sauljd. 27 en E. Breur 21; R, Krult. 23 en P. v.d. Kraan, 19; G. A. v. Doro. 26 en W. H. Vlieger, 20; F. van 't Hof. 27 en A. M. RJJks. 20; A. H. M. v. Anraad, 28 en M. S, WelJ, 23; A. Lok, 22 en N. v.d. Lugt, 23; J. T Bens. 23 cn G, R. Bijkerk, 19; A. Hoogwerf, 23 en V, J. Poullsae, 22. Kustvaart lahanca p. 16 Kiel n. Oxelou- aund Jupiter 17 te Antw. Juvalta p. 17 Kiel n. England Kraftea p. 16 Kiel n, Teunis Labrador p, 16 W«*tblnder tt. R'dam Lauriergracht 16 te A'dam Lely p. 17 Terschellingerbank n. Antwerpen Lloyd 16 te Hamburg Lubox p. 17 Ameland n A'dain Mngaa p. is Kiel n. R'dam Mongen p. ie CrlsUneham Ipawich MarletJ e Bohmer p. 17 Oues- sant n. Antwerpen Menk«r n 37 te Plraeua MIroehl n p. 16 Kaap Mata- pan n. Elevsls Munte 15 v. Antwerpen n. England Myrn 17 te Hamburg Nerlendia p. 15 Kiel n. A'dam, 16 te A'dam Nlcgla p. 10 Kiel n. Luebeck Noortlkaap p. 15 Terschellin- gerbank n. Liverpool Noord-Holland fsJ.) P. 18 Lis sabon n. AbudhabL Noordzee p. 15 Kiel n. Mal- Nonvind 16 v. R'dam n- Huil Oostero.ep 16 te Antw. Oosterhout p. 15 Kiel n. Wls- Oranieborg p. 16 Kiel 11 A'dam PietST Wlnsemlus P. 15 Kaap Bon n. Ska ra man ga Raamgracht p. 17 Klei Rauma Realengracht p. 17 Casquets n. L3S Patmas Rijnstroom 16 te A'dam 1 Paula n, Mayaguez 17 op 0 mijl o Pramartbo Rowln 10 tc R'dam verw. Seabrezze 15 v, Antwerpen n. Londen Sporonla p. 18 Pontobarios n. New Orleans TexeUtroom p. 17 Umulden n. A'dam Terschelling 16 te Hamburg Tide 16 te Antw. Timca p. 15 Kiel n. A'dam. 16 te A'dam Titan (sl.) 16 te Norfolk Trlca p. 17 Casquets n. Pasa- Jes Tridale p, 15 Kiel n. Grimbs. by Viking 15 v, antw. n. Goole Viscount 13 te Antw. Westerbaek p. 10 Kiel r Topplia Westridge 16 v. R'dam n. Ro chester Westmeep p, 17 Venctie q Chloggia Willem Barandsz (sl.) 16 te N ew Plymouth Zeoburgh p. 18 Kiel n. Stock holm Zeemeeuw p. 16 Kiel n. We- esl. Aangekomen schepen Wescrstroom Dts Botlek Bo rax Oost AH. Lines Arlstokleldis Griek Schiedam Werf Nwe. Waterweg Rot terdam Steam Trfanon Noor Maashaven TH.B. Cornalder Vanda Ned Dordrecht Ërhard Dekkers Brlgltta Dts Waalhaven S.M.H. Nigoco Marie Louise Halterman Dts Vldgn. Kwhoven Arned Brlttenburgh Ned Jobshaven M.PR. Muller Bat. Egmont Dts Mobli Europoort Terminal Seam Marina Tholstrupp Deen Per nis A.S F. Soetermeer Fek- kes Palermo Dts Menvehaven ,Mj.R. Wambersie isara Fr. Shell 101 Europoort Van Ommeren Den eb Lib Waalhaven P.R. SH.V. S.EAM. Unkas Dts Vldgn. Nwe. Ma- tsx Arned Pinja Fin Shell 30 Pernis Van Ommeren Kathe H Dts Waalhaven pier 2 Pakhoed Lehnkerlns' Bencol Eng Msnvrhaven VIJfw. Kersten Hui'k British Dragoon Eng B P Europoort st 4 van Omrnr- Muiuafldea Ned vla Vldgn. Puttershoek Careb"kn Delia Dts Merweheven c S.W. Vlnke Pandora Ned Mcrwehaven S.O.M. H. lhano Geestduin Ned Mnass'ul» Dirkzwager Rhein Dts Stkade Mannes man loxander Dts Dordrecht Wombersie Dord Sclma I3nn Deen Mobil Euro poort van Ommeren Rowln Ned Vtaardlngsn Vul- caanhnven Oudkerk Seven Stars Zweed Shell Eu ropoort vnn Ommeren Loppland Dts Rijnhaven N/Z J. Smith Klngenn'e Eng Pornis Pak hoed Pakhoed Cornells Brocre Ned Botlek T.T.R. Broere Roland Essberger Dts Dor drecht Broere Eland Dts Waalhaven S.M.H. E.U.R. Julia Dis Dordrecht G- Mau- ritz Libelle Dts Shccl st. 20 van Weelde Fcrrlng Eng Waalhaven boei 15 Muller en Co British Fame Eng B P. Euro poort van Ommeren CaPoverde L'b zwaaien Shell st 31 Van Ommeren Pontos Belg Boatrixhaver Progress Muller en Co Stella Maris Dts Dordrecht Wambersie D.D.T. Apollo 1 Ned IJselhaven T«u mlnal HoogerwerH Vesta Ned. Dordrecht Dek a Rentc-r Dts St.kadc Sanara Cornelia Maersk Deen Boa- trlxhaven W. D, Hudlg en Veder Lutro Noor St kario J. Smith Schulau Dts Parkkade Weelde Bell Vallunt van Europoort naar de Parkkade voor van Weelde Spyridon Griek Botlek Essn van Ommeren Slbotre Noor B. P. Europoort van Ommeren Gloria Slderura Lib Rijnha ven SIAM Holseher (zlin twee coasters aan een) Ziemla Marowlecka Pool Botlek Fr. Sw. Gans Tr. Kerm S Dts Dordrecht Er- hard en Dekker* Norwind Ned Beneluxhaven N.S-F. Erleh Retzlaff DU Botlek Fr. Sw. Deka T*. Herman Litmcyer Dts Mar. wehavcn VIJfw. Kersten Hunik Neder Waiil Nod Margrietha ven T.H.B. Ruys Borens Ned Beatrixhavcn KNSM Hudlg Veder John B. Waterman Atner Beatrixhaven M P.R. Wa terman L, Stndt Brake Dts, 2e Kathaven Deka Kersten Hunlk Eastern Moon Amer R.D.M. Muller ErJo Dts vla Parkkade n- Dtslnnd Pakhoed Energie Red. Merwehaven SOM H. Hanno. Muilair Ier Merwchatfn Vijfv, Ruys. Laürador Ned. Spoorhaven Peterson Van Uden Yamasbiromaru Jap Merw- havcn MPR van Ommeren Transatlantic Dts Beatrixha ven Q D Rhunus Tundraland Zweed Waalha ven Oriënt Kuiper van Dam Smeer. Ccuta Dts Menvehaven MPR Muiter. Brattingsborg Deen Botlek boel 1 Martank. Carl Jacob Deen Menveha ven M PH Eurovracht. Algarve Dts Merwehaven Fr. Wambersie. MocrO Bolg Schiehaven Pr, Muller. Aeglr Ned Merwehavcn Vijfv. Holseher. A'blreo DU Waalhaven NTB NTB. Va mos Ned st—kade/Maaracn Pattho on Haontjons. Baabe Oostdts Vlnar dingen KW haven Slavenburg Huyzer. Algorab Nod Waalhoven SMH Nigoco. Texaco Rotterdam Eng Per- nia NOM 3 Ruys, Kaaphoorn Ned Shel 35 Ruya. Balt Vision Dts BflUanioha- ven Bell Line van Woelde. Ansgarltor Dts Vlaardlngen vulcaanhavcn Deka Trans port. Havolstetn Dis Waalhvan M pr. Muller. Gowonbnrtk Eng Merevehoven C S. W. T. General Steam. MuRla Turk Beatrlxhave» Presto Van Ommeren Mugla naar Wllheminakode. Kleine Wcscr Dtj Stieltjes of Parkkade Pakhoed Novotrolslt Rus Waalhaven PPakhaed Pakhoed. Bernd Wesch 2 DLs Waalha ven SMH Dammers v. d> Heide Lenny Fin Botlek Pakhoed Aiplna. Margareta Zweed Dordrecht Wambersie Dordt. Tevlot Eng Botlek ÏCI Bur- Dord recht Bur ger. Neutron Ned Cexa. Hagno Ned Ecmhave: gcr Hudig en Veder Atlantic Princess Lib Che vron Europoort st 2 Esso Nederland. Trans Oregon Amer Mar- Brlethaven ECT Ruy* en Co. Esso Emden Dts Botlekboei 1 Esso Nederland. Stelle An tares Ned Dordrecht Broere. Hektoar Noor Pernis Shell 13 AVK Swltaerlnnd Pan Rijnhaven paal 3 Oudkerk Teeslond Dts. Aloxander- havcn Sealand Sealand Jean LD Frans Maashaven 3 van Ommeren Eglantine Frans Botlek GEM boef Hansa/Worms Hans Egcde Noor Vlaar- dlngen HVO NBK Schwanheim Dts Vlaardingcn Vulcaanhavcn DEKA Allnda Eng. Schiedam Tan ker Cleaning Van Om meren Moanda Belg Schiehaven MPR Hcrfurth Magas Nod. Waalhaven Pak hoed Pakhoed Wanja Zweed Waalhaven 14 DEKA Sprucebank Eng, Waalhaven Orient VJnke Else Tcrkol Deen Botlek N. Matex Broere Uranus Dts. 3 Kat. DAM Kahn Hollondpark Eng. Rijnhaven Ossterom Visser en Viseer Atlantis Dts, st.kade Nigoco Brlcn Dts. Shell Pernis 30 v. Weelde Antilope Zweed Menvehaven C. SWT Vinke silyerfaicon Eng. Botlek Pakhoed Gans Nceltjc Broere Ned. Gulü £u- ropooït steiger Broere Stcphanltor Dts. Botlek FR. 5WBT DEKA Herstein Noor Shell Pernis 33 v. Ommeren Ottawa Eng. Chevron Euro poort iw/Z Scheepv. Siwbck Dts, Botlek Verolmc Waal Dts. Stkade Mannes- monn Europlc Kerry Ene. Benelux- haven TFS Mormacsup AmErtk. Margriet haven ECT v, Ommeren Colohester Eng Margrietha- vcn ECT HAFA Harun Dts. Dordrecht Wam bersie DDT Flnnforest Pin Beatrixhaven Q/O Volgt Overleden! E, de Graatf, man v. J. Gal- Jaardt 82 Jr, P. Metaxas, one. man 18 jr, A. J. L. Janssen, man v. M. A. Kleijn 76 Jr, M. H. van Duren, man v. j. Doterman 77 jr, G. T. M. HomuUe. man v. L, T. E. Splekermar. 74 jr, J. van den Herik, man geh gew m L. J, Leensvaart 59 Jr. A. M, Bom, vr geh gew m A. J. Peel en 66 jr, W. van Splunfcer, vr geh gew m A. B. Drescher 82 jr, D. van der Veer. man v. H, 3. So&ting 58 jr, A. 3. Sigtemwns, man v. 3. Kraak «7 jr, J. Win- kerman. mar. v. W. A, van Leeuwaarden 74 ir' P,V^ J-WestKeest, man v. J. W. A. van ^3,r VïWe 59Jr. T, Dissel, vr geh gew m B. I.ugtenburg tö jr, J. HendrlJcse, vr geh gew m C. Arnold 72 Jr, W. T. van Elswrik. man geh gew m S. van Dijk 72 Jr. A. C. van Lisacxer, vr. v. j. c, Louwerse 80 Jr, W. Verflage, vr geh gew m. C. Neliise 78 jr. C. G. Tramp, vr geh gew m. C. H. van Bslls- gooijsn 90 Jr. 3. H. Bachman. man v. M. E. M. Stok GO Jr. G. van 't Hart, vr v. W. p. Slijp 56 Jr M, G. Lamens, m'an y H. van JUr' A;„B' PeJ4te. vr geh gew m L. Witberg 72 1 r, W. F. H. Touw. man geh gew m P. J, C. de Haas 91 jr, E. van der Meer. vr geh gew m J. OkhuIJzen 83 Jr, 3. L. van Es, vr geh gew m c. van Vliet 81 Jr, J. Schuiz, man v. C. 3. E. van Doorn 5fl Jr, Overleden: A. van der Wel, vr. geh. gew, m, J. J. Hoogeboom, 86 Jr: H. C. Smol. njan Y; van Dalsum. 05 Jr; J. g. Klom, vr, v, '3Jr'- s- Bartel», vr. geh. gew. m. C. F. Hakenkruger, 81 Jr; K. van d& Velde, vr, geh gew. m. M. R, van Erkcl, 88 Jr; J. L. Roeland, man v. J, Heke). 55 jr; A. Noorland, man geh. gew. m, A. Ooms, 88 Jr. T. van der Blessen man geh. gew. m. D. van Son. 63 jr; a. Comató, vr. v. W. H, Sevenoaks S2 Jr; Y. Kay3. man v, G. Ksya. 39 Jr: G. Mooi, ong. vr.. 81 jr; P. A, Guil- geh, gew. m. D, J, Tazelaar, S3 Jr: U Groenfiweg, vr. geh. gew, m. F. H. L. van Dorp. 57 Jr; 3. Hoek, vr, V. H. Schu macher. Tg jn J. B. Mooften. vr. geh. gew. m. L. A, F. Hausch, 83 jr; P. M. de Gilde, vr. geh. gsw. m.. P. de Waal; A. N, Bosch, 84 Kruit, man geh. ?r tT B'oercn, 75 Jr; C. Hulst. ong. vr., 88 jr; K. G. de Otter, man v. K, G. van den Heuvel, 01 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1