Voor spoedrecept 's na ch ;s taxi op kosten apothekers AGENDA ROTTERDAMS DAGBOEK Treiteractie van kabouters Heren AVR en Metro in landelijke finale 97 SCHEEPSTIJDINGEN ROTTERDAM RIJNMOND Kindermodezaak Wiers verhuist naar binnenstad Ook AVR-dames succesvol Bioscopen BRAVENBOER HAALDE DE WIT IN Midrlelflijk afgesloten Remise hij jeugddammen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken W aterhoogten Posities van schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen zie. de pagina Beurs en Financiën. HET WEER IN ROTTERDAM Popgroep The Who in Rotterdam D' Elektricien gedood na aanrijding met personentrein pagina 4 - dinsdag 18 augustus 1970 Uitgerekend is dat een spoed recept straks van elk punt in de stad binnen een kwartier bij een apotheek kan worden aangebo den. „Recept-taxi's" krijgen steeds voorrang bij de taxi tele fooncentrale. De apothekers moeten uit economi- Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Patiënten die in Rotterdam 's nachts na het wegvallen van het openbare vervoer een spoedrecept van de behandelende arts krijgen, kunnen in het vervolg op kosten van de gezamenlijke Rotterdamse apothekers een taxi bestellen om het recept te laten afhalen. De apothekers hebben deze maatregel genomen omdat met ingang van 28 augustus het aantal nachtapotheken wordt verminderd van twaalf tot acht, maar in de regel tot zes. sche redenen tot vermindering van het aantal nachtapotheken overgaan. Op het ogenblik zijn er 's avonds na elf uur in de gehele stad twaalf apo theken open. Met ingang van 28 au gustus worden het er op de Rechter; Maasoever in de regel vier, een enkele keer vijf, en op de Linker Maasoever twee en soms drie. De waarneming in de uren na de gewone sluitingstijd van half zes tot elf uur 's avonds blijft ongewijzigd (op de rechter Maasoever acht of ne gen en op de linker drie of vier) Het departement Rotterdam van de Koninklijke Nederlandse Maatschap pij ter bevordering der Pharmacte heeft ds nieuwe regeling getroffen aan de hand van een enquête die in de afgelopen maand is ingesteld- Het bleek dat gedurende de nachte lijke uren van twaalf tot acht uur per dienstdoende apotheek gemiddeld niet meer dan vier recepten in één week werden aangeboden. Tussen elf en twaalf uur 's avonds was dat aantal vier en een half recept per week. In deze aantallen zijn inbegrepen de re cepten van enkele artsen die een avondspreekuur hebben. Het aantal 's nachts aangeboden re cepten is pei* weekdag sterk wisse lend. Een onderzoek hiernaar gaf per groep van tien apotheken het volgen de resultaat te zien: Maandag twee recepten, dinsdag drie. woensdag nul, donderdag vijf. vrijdag zeven, zaterdag elf en zondag vijf. Slechts vijftien procent van de nachts aangeboden recepten bleek be stemd to zijn voor patiënten van bo ven de zestig jaar. Veertig procent was voor personen beneden de 25 jaar en 45 procent voor 25 tot zestigjarl gen. De nachtelijke recepten werden voor vijftig procent per eigen auto ge bracht, 45 procent per flets, bromfiets of te voet, drie procent met een open baar vervoermiddel en twee procent met een taxi. 's Nachts bij mooi weer is het merk baar drukker dan bij slecht weer, zo bleek uit de enquête. ROTTERDAM, dinsdag. De kin dermodezaak van de gezusters Wiers, nu nog gevestigd aan de Nieuwe Bin nenweg 148, gaat verhuizen naar de Van Oldebarneveldtp'laats 406, Op 21 augustus wordt de nieuwe winkel, die bijna 4 keer zo groot is als het huidige pend, geopend. De geschiedenis van Wier-kinder mode gaat terug tot 1898, toen de ge zusters op de Blaak hun. zaak begon nen. Na het bombardement van mei 1940, dat van de Blaak vrijwel niets overliet, kregen zij een pand aan de Nieuwe Binnenweg toegewezen. Het aanzien van de zaak veranderde enigszins toen. in 1956 mevrouw S. Herzberg de zaak overnam. Samen met haar zoon stelde zij alles in het werk om exclusieve modellen van Ita liaanse en Franse modehuizen in de collectie op te nemen. In het nieuwe flatgebouw aan de Van Oldebarneveldtplaats vindt het huis de ruimere behuizing die nodig is om de uitgebreide collectie kleding voor kinderen van O tot 12 jaar aan haar klanten ts tonen. (Van -/nze atletiekmedewerker) ROTTERDAM, dinso^g De herenploegen van A.V.R. en Metro en de damesploeg van A.V.R. hebben zich het afgelopen weekeinde ge plaatst voor de finale voor de strijd om het clubkampioenschap van Nederland. De dames zullen daarin strijden om de P.J.-beker en de heren om de P.H.-beker. (ADVERTENTIE) V'té Ir» het groot inkoopt kan een grote korting bedingen zo gfng het -ook met deze grote parti] drukstof en daar-kunt. U nu van profiteren. Wij houden een extra verkoop van een grote partij 100% ka toenen drukstof van 120 cm breed. .Er zijn 2 goed verkochte kleuren'/'norjmal vragén wij voor deze overgordijnstof 2,95, riu nog géén twéé gulden'per tOOyó kaloonen drukstof 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op de eerste etage de verkoop van deze partij 100% katoenen drukstof in 2 leuke kleur stellingen, 120 cm breed per meter Arena, dag. 2. 7. 0.30 uur: Pak de poen en smeer 'm, 14 jr. Calypso, dag. 2. 7. 9,30 uur: IX A.S.K., 18 jr. Centraal dag, 2. 7, 9.15 uur: Naakt in vreemde bedden, 18 jr. Clncac-Bijenkorf, dag. 9.30, 1130. 1.30, 3.30 uur: Kuifje en de zonnetempel, al, elke avond 5 30, 7.30 9.30 uur: Fanny HUI. 18 jr. Cinerama, dag. 13 45 en 19.45 uur: Wood stock. a!., Colosseum, dag. 2 en 8 uur, woensd. 8 uur: Machinegun McCain, 18 jr woensd. 2 uur: Jerry als babysitter, al. Corso, dag. 2 en 8 uur: Gejaagd door de wind, 14 jr. Grand, dng. 2 en 8 uur: West Side Story, 14 Jr. Harmonie, dag. 2, 7, 915 uur: Als een rat In de val (maand, en üinsd. gesloten). 18 jr. Klassement Parool-fiets Alg Wlm Bravenboer nog oven gewacht had met zijn overgang naar de professional» zou hij een uitstekende kans gemaakt hebben om de Paroolfiets ter waarde van 500 gulden to winnen. Nu 1» h(J door zijn overwinning in de ronde van Maassluis wel naast Gerrit de Wit aan de kop van het klassement gc- gekomen, maar omdat hU in de res terende amateur wedstrijden niet meer van de party zal zijn, zal die fraaie positie wel verloren gaan. Na de ronde van Maassluis ziet het Parool-klassement er als volgt uit: X, G. de WH cn W. Bravenboer 112 punten, 3. S. v, d. Burg 101 pnt. 4. H. van Leeuwen 09, 5. R. Liebrcchts 93, 6. A. Koster 88, 7. L. Boose 86, 8. W. Liebreehts 65, 9. W. Breukel 04, 10. F. Ouwerkerk 63f 11. J. Schelling 69, 12. M. Fennlngs 56, 13. J. Kocvermans 53, 14. M, Vemvey 49, 15. W. van Stéenis 47, 16. M. van Venrooy 39,17 B. Sllngs 38, 18. B. van Borth 37, 19. K. v. d. Knaap 36, 20, H. Nak en S. Berk hout 35. OoA- maandagmorgen apen Géén tel. of schrift, bett BAJRENDRECHT. dinsdag. Vanaf morgen is de Mlddeldijk van 2e Ba re ndrech;se weg tot de Korte Koedood afgesloten voor het veikeer. In de diik worden werkzaamheden voor de aan leg van een nieuwe du k»:r gestart. Eén en ander houdt verband met het nieuwe ontwateringsplan voor de pol der Buitenland. ROZENBURG, dinsdag (ANP). De eers e par'ij voor de beslis?1'ngs» 'driekamp om ha', nat'ons al jeugdkam pioenschap schaken tussen de Hage naar Max Viergever en Job de Lange uit Amsterdam eindigde maandag te Rozenburg in de derde zVtlng na 66 zet en in remise. De dorde deelnemer is Rob Wi t iut Rotterdam. Het is rsrds do twe:de beslis3lngsdriekamp. aiumcz cn de eerste en'-ele maanden geladen onbesbst eindigde. Een internationale onderscheiding Is gistermiddag in het Hilton Hotel uit gereikt aan de heer H. Herschberg, directeur van Herman Hij mans N.V. in Rot erdam. De bronzen medaille is aan het bedrijf toegekend door het ..Instïtut international de promotion et de prestige" in Genève. Het Zwitserse instituut reikt regel matig onderscheidingen uit op het ge-: bied van kunst, wetenschap, dp Horna- tioke dienst en bedrijfsleven. (ADVERTENTIE! Zo'n oude piano kunt U bij ons inruilen bij aanschaffing van een nieuwe, is jdff» 5i RUKENe deLANGE KORTE LIJNBAAN 28, ROTTERDAM Kriterlcn dag, 2.30. 7, 8.30 uur: More IB jr. Lumière, dag, 2, 7, 9.30 uur: Mickey Mouse jubileert, al Luxor, dag, 7, 930 uur: Affaire in Las Ve gas. 18 jr, elke middag 2 uur: Ik zing mijn lied, al. Metro, dag. 2 cn 8 uur: Patton. 14 jr. Passage, dag. 2 en 8.15 uur: The love bug, al. Prinses, dag. 2 en 8 uur, woensd. 8 uur: El- vis vliegt er uit,.. 14 jr. Rex, dag, 7, 9.15 uur: Kogels voor Gringo, 14 jr. studio '62, dog. 2.15, 7, 9 30 uur: Satvricon. 18 jr. Thalia, dag. 2, 7, 9.30 uur: The april fooi», al. 't Venster, dag. 2, 7, 8,15 uur: Easy Rider. 18 jr. Victoria, dag, 6 uur, maandag gestoten: Mv fair lady, al Klndermatinecs: Cineac-Bijenkorf, dJV, 9.30, 1130, 1.30, 3.39 uur; Kuifj* er, d« zonnetempel, al. Colosseum, woensd, 2 uur: Jerry als babv sitter, al, Luxor, dag, 2 uur: Ik zing mijn lied, at. Lumière, dag. 2 uur: Mickey House jubi leert, al. Prinses, woensd, 2 uuf: Botman, al. Rex, dag. 2 uur: Onkruidzaaiers in fabel- tjesland. al. Victoria, woensd. 2 uur: Bug's bunny naw»- de, al. Dolflrod&m dag. 10.30, 12.30, 13.30. 15.00, 16.30, 17.30. Rotterdamse Schouwburg: 20.15 Hoofdstad operette Dfc Ztrkusprinzessin". Laurensp laats, 21.30: Klank- en lichtspel. Dolflrodsm, dagelijks: 10,30. 12,30, 13.30, 15.00, 16.30, 17.30. Openluchttheater Dljkzigt, 14.00 uur: Pssst De avonturen van Piccolo. StadhulsbeJaard: 20.00 uur Leen 't Hart, stadsbeiaardler, Rotterdamse Schouwburg, 20.10: Hoofdstad- oplette: .,EHe Zirkusprinzcssin". Stadhuisplein, 21.00 Optteden van het Ra dio Romantica Orkest o.l.v. Cas Oost- noek. Laurens plaats, 21.30 uur Klank en lichtspel. Voor een overzicht van de expositie In Hot ter dom zie in ons blad van iotia-r- dag. Rechter Maasoever: Apotheek Rozenburg, Chr. Bennekerslaan 47, tel. 1235B8; M, Cohen. Schicdamse- weg 183, tel. 232110; Apotheek Meer burg, Crooswijksoweg 124, tel. 136727. De oude binnenweg, Binnenweg 115," tel. 135588; Overschlese apotheek, Rot- terd. Rijweg 36. tel. 15625j; A. Vei dan. Bergselnan 133, tel. 242465 Al exa ndc rpoider Apotheek Nieuwe Maas. Samuel Esmelj erpl. 3, tel. 201202. IlilUgersberg-Schiehroek; apotheek, Straatweg 31. tel. Linker Maasoever: Apotheek Van Afkel, Lange Hillewcg 109. tel 373120; Charloise apotheek. Wo'- phacrtsbocht 105, tel. 290983- dr. H K Cohen, Van der Taks traaf 32, te!. 138120; I, R. D Rijken, Spino/aweg 285. tel. 191811. P ernls- U o o g vl iet- S p I j kenisse apotheek v.d. Berg, Desdemonnstraat 1, Hoogvliet, tel. 163213. 19 uug. Hoog water te; Rotterdam le ty 6 31, 2e tij 18.34; Dordrecht le tij 7.14. 2e tij 19.37; Helievoetsluls le tij 4 56. 2e ty 17 2!Hoek van Holland Ie til 4.13. 2c tH Grote Vaart Abbekerk 18 te Durban. Abida n Singapore 17 op 240 znljl w Manila Aoila n Ango Ango 17 op 240 mijl zzw Mo warned ei Aontaea 17 v Teesport n Iile of Grain, 18 te lsl« gr. Acteon 17 v Singapore o Sai gon Ad utls p 17 L. Marques n R'dam. Aegis n Paramaribo 17 op 420 miji wzw Flnisterro Alcetas p 17 Gibraltar n Ant werpen Alcor 18 t# Buenos Aire* Algol p 17 Madeira n Las paimas Alkes p 17 Sao Vicente Sflntoa Alkmaar 17 v Singapore Perzische Golf Ameland te Lagos verw Amsteihof 18 port Lincoln Amstelsluls n Singapore op 1000 miji zw Ceylo» Amatelstad P 17 Falua Eil. Queensland Amfitelveld n Durban 17 op 720 mijl no Mombasa Annenkerk n Kaapstad 17 op 500 Ij, zxw Abidjan AnUrctlcore n Japan 17 op 300 mijl no Galapagoseil, Arcs 18 te Callao verw. Artemis 18 te San Juaji dal Sur Atys 17 v Singapore n Bang kok Avedreeht p 17 Cape Blanc n Port Foxï Ball P 17 I-as Palmas n Ca sablanca Band* 17 v Apapa n Poe* Harcourt Banggai 17 v Las Palmes n Hamburg Barrad Wave Waarneming 8.40 uur. Heden Gisteren Luchtdruk 1010,6 3006,4 Windrichting zzw uzw Windkracht 3 We*rsgeiteldheld licht bew. iw, hew Temperatuur 15,0 17,9 Neerslag in 24 uur 1,0 1,0 Max. temp, 16,45 uur: 16.7 Min. temp. heden 12.30 uur: 13,5 Verwachting van 18 t/m 20 aug. Gemiddeld keukenzoutgehalte 210 mg per prr liter, gemldeld geUidlngsvermoBen "00 micro Siemens, gcmldeide hardheid 13,5 Duitse hardheidsgradc**. Bedrijf Bcrcnplaat: Verwachting van J8 t/m 20 aug. De heren van Metro hebben in Kerk- rade grote moeite gehad om zich tij dens de derde competitiezondag te plaatsen voor de finale. De Rotter dammer misten Hans van Enkhuizen en Geruits, "waardoor het puntentotaal van de voorgaande wedstrijden niet verbeterd kon. worden. De beste prestatie werd geleverd door Jan Drenth. Met een sprong van 6.86 m werd hij eerste bü het ver springen en zijn tijd van 15.3 op de 110 m horden was goed voor een tweede plaats. De juist uit de Antillen teruggekeerde junior Rob de Jong legde met een worp van 45.20 m bij hot discuswerpen beslag op een fraaie derde plaats. Op de loopnummers was alleen De Bode succesvol met een tweede plaats op de vijf kilometer in 15 min. 31 sec. In Groningen kwam de herenploeg van A.VR. beter voor de dag. De Rot terdammers eindigden als eerste vóór VL en. TC en AAC, Hans Steenkist won zowel de 800 als 1500 meter. Eveneens een eerste plaats behaalde Rijn van -den Heuvel od de 400 m, E>e 110 m horden werd gewonnen door Hans Smeman in 15,4 sec- en Edward de Noorlander won. met een sprong van .vier meter het polsstokhoogsprin ger De damesploeg van AVR legde in Den Haag met een ruime voorsprong op het Bredase Sprint beslag op de eerste plaats. Twee overwinningen (Stans Brehm 400 an cn de 4x100 m.). drie,tweede en twee derde legden de basis voor dit succes? {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. The Who zal woensdagavond 16 september optreden In De Doelen. Een dag later zal de groep bestaande uit Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwhistle en Keith Moon, een con cert geven in Amsterdam. The Who zal gedeelten uitvoeren uit de roek-opera „Tommy" en uit hun album „The Who live at Leeds", een elpee die in Amerika al een gouden plaat heeft gehaald- hebben vrij- dagnacht en zater- dag een actie ge voerd tegen automobilisten die hun voertuigen op de stoep hadden geparkeerd. Deze auto's werden beplakt met de tekst „Op de stoep staan gewaarlyk." „We proberen hiertnee", zo schrijven de kabouters, „iedere stoepparkeerder er aan te herinneren, dat hij op de stoep geparkeerd staat en zodoende kostbare ruimte voor de voet ganger en spelende kinderen inneemt. Officieel mag dat ook niet, viaar de politie heeft gewoon te weinig mensen om alle auto's te bekeuren". Een leuke actie van die ka bouters, dacht ik tot en met bovengemelde citaat. Tot ik verder tas: „Om de stoeppar- keerders wat langer over hun onjuiste manier van parkeren te laten nadenken dan ze zou den doen als ze een bekeuring krijgen, hebben we de plak plaatjes vlak voor hun neus op de voorruit geplakt en op de buitenspiegel. Wanneer ze weg willen rijden moeten ze eerst tien minuten het plak plaatje wegkrabben". Dit heeft natuurlijk niets meer te maken met actie voe ren. Dit is gewoon treiteren van automobilisten, een type rende houding voor een groe pering die zijn zin niet kan krijgen. Ongeveer duizend automobi listen zijn op deze manier door de kabouters gepest. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat de Rotterdamse ka bouters op deze manier geen bijdrage leveren aan de ver mindering van het parkeer probleem. De kabouters ma ken geweldige anti-reclame voor zichzelf. Niet alleen door hun manier van doen. ook door hun stupide redeneringen. Zij vragen zich .af maar om au to's eigenlijk op straat moeten staan. De straat is een ver keersweg cn geen opslagter rein van blik", menen zij. Van een dergelijke vuilnisbak-logi ca heb ik «iet terug. Kabouters hebben iets tegen auto's. Dat is wet duidelijk. Toch is het niet 20. dat kabouters geen auto's be zitten. Waar ze die parkeren? Geiooon op straat, zoals ieder ander. Nu we het toch over kabouters hebben. Onlangs bezocht ik een door kabouters belegde bijeenkomst, bestemd voor de bevolking van de Wie lewaal. Dit voiksberaad heette te beginnen om acht uur. Het ujerd evenwel vijf over half negen. Reden: nog met alle kabouters waren gearriveerd Reden daarvan: de kabouters hadden nog niet gegeten. Toen de kabouters gegeten hadden arriveerden ze per auto. Die auto parkeerden ze op de voor het verkeer be stemde straat. Onze kabouter tjes ivaren «aar de Wielewaal gekomen om hun visie te ge ven op het parkeerprobleem. A UTOMOB1LISTEN, die tast hebben van plakkende kabouters en er iets tegen wil len ondernemen, het adres van de kabouters luidt: SafHaven straat 4Qb, Rotterdam, telefoon 23.12.42. FAN 28 augustus tot 6 sep tember wordt in de zaal die hoort bij de Salvatorkerk aan de Mozartlaan 25 een ten toonstelling gehouden waar o.a, een maquette is te zien van het nieuwe recreatiege bied Rattemcren. Dczo ten toonstelling biedt een over zicht van hetgeen in de ko mende jaren in die omgeving tot stand zal worden gebracht. Tot en met 25 augustus ts de tentoonstelling te zien in een houten barak op de hoek van de Gerdesiatoeg en de Willem Rups laan. Als de tentoonstelling daar weg is komt het gebouw ter beschikking van de Wijkraad voor Kralmgen, die er in het kader van C 70 feesten in gaat organiseren. Die feesten wor den dan weer gehouden in het kader van een feestweek, die wethouder Langerak op 28 au gustus opent. Op het program ma staan zeilwedstrijden op de Kralingse Plas, openlucht- voorstellingen, gekostumeerd voetbal, een popavond en een drive-in show. jDEZE PLAATJES plak- Iken kabouters op auto's ■die op de stoep staan ■geparkeerd. Ze doen dat |bij voorkeur midden op |de voorruit en op de iachteruitkijkspiegel, zo- idat de bezitters van de Bauto's veie minuten be- gzig zijn om de zaak weer ■schoon te krijgen. De ■kabouters noemen hun ■actie een speldenprik- ffiactie. Niek«tle 17 jP 2M mijl no Las Palmas Batjan n Genua 17 op 30f mij! no Lourencomaraues Boreas 17 v R'dam n A'dam Brits Hm p 17 Puntaren ai n Japan Camltta n. R'dam 17 Pp BW m'Jl ozo Newtoundlsnd Cartigo p. 17 Kingston New York Challenger n. R'dam 17 op TOO ro'jl 110 BirbadoH frevron Amsterdam 17 v. pert Hwrtioy n. San Lorsa- ■to Clrvron B.ndmv-n n. Port Kaiser 17 op SJ5 mijt n Pa rs n»ïT!l>& Chev.'on Nederland 18 te El- segimdo verw. Chevion Rotterdam 17 v, New York P'inta de Pal- ma? Chevron tho Hague n Bah rein 17 4W mijl 0 Co- lomlta Chiron p 17 Ou «sant n A'Cam Coral Aeropx>ra n. Puerto R'co l"7 tip 250 mijl atv Freetown Drphnr p 17 enpp Coovj.-i" n. Mtn* J OHalrecht p 17 Magdalen- Philadelphia Dlioma. n, Me*sa 17 op 44» mijl n, Mirt Diogenes 17 W Kingston verw. Dutch Master p 17 Newark n. R'dzi» Eemhawen 57 v. Santos n. JJ- heui Eojo Nedarlarsd p. 17 Durban n Ras Tanura rarmsitm n Baltimore 17 op 1430 mijl ozo Bermuda Forert Hlll 17 v Ras Tanura n Bin a/ Forert Lake p. 17 Maceio n R'o Grande Forest Town p. 17 Abidjan n "aasterLmd p. IB Salvador n Ganymèdas 18 te Antwerpen G-eostland n. B»rb2tioj 17 op 1100 mUl no Barbadoi Gperee p. 17 Galapagoseil. n. Brisbane Gooiland p 17 Kaap Finister- re n. A'dam Graiveiand n. A "dam 17 op 480 miji raw to. Verdische ell. Grebbedijk 17 v. Antwerpen n. SaVamnah Gulf Hollander 1-7 ten Anktr b-j Eicravos Hollands Dreef p 17 Sabang n Singapore its a. R'dam 17 op 210 mU' rvw Finisterre Jwon n. A'dam 17 op 81W mijl zw Azorer, Johannes Fnxns N. San Fran' Cisco 17 op 280 mljl Ohfl Cristobal Kaiydon 17 v R'dam n Tha mes haven KamperdUk n. Cristobal 17 op 830 mijl o Bermuda Katelysia 18 v. Hamburg Holtenau. Kats&dijk 17 v Rotterdam Bremen Katwijk 17 v. Manila n. Dja karta KeUetia p. 17 Guayaguii n Valparaiso Kenia 17 v. Danvln n. Stnga' pore Kennemerland 18 v. Santos n. Porto Alegro Kermia 18 te Ambaril verw- Koratia n. Bandarmahshahr 17 op 270 mijl ono Belra KoTsmatella p. 17 Ceylon Perz. golf Kryptos p. 17 Brest n. Ltsss- bon Kylix p. 17 Sao Tome n Pointe Noire. La bo tas p 17 Finisterre r A'dam Lelykerk 17 te rede Bedrbun- der 250 mljl nno Fernando No- ronha SHedrecht n Cristobal 17 op 520 mljl iw Flores Socrates n Willemstad 17 op 900 mljl o Bermuda Solon p 17 Georgetown n Sa vannah Spaamekerk 19 v R dam n A'dam Stad Utrecht n Sagunto 17 op 400 miji nw Flores Stella An tares 17 v R'dam n Lissabon Stmat Aeulhas IB te Buerx»» Aires Straat Chatham 16 v Bang kok n Manilla Straat Colombo 17 v Bombay n Cochin Ftraat Lombok 17 te Louren- co Marques Straat Rio n Singapore 17 op £80 miji wzw Sabang Straat van Dlemen n Hong Kong 17 op 1200 mijl m Djakarta Streefkerk n Antwerpen op 305 mijl nno San Juan Tana Halq n. R'dam 17 op 600 mijl ono Ascension Theron P 17 Finisterre A'dam TJlmanuk n Singapore 17 op 230 mijl o Noord Sumatra 'Jlponok 18 te Beira ver jitarum p 17 Shnng Hal p. H*inkang "oloa n Tol OIO Acapulco Toltec n Tokyo 17 op mljl wiw San Francisco TJlywea p 17 Ouessont p Maarten Viuum lfl tn Durban Vlana n Rdam 17 op 600 mijl wzw Azoren Vivlpara p 17 Mona Pass Havre. Willemskerk n Duinkerken 17 op 500 mljl z Madagascar Wornsdrecht n Montreal 17 130 mljl «w Monrovia n Peratsche Golf 17 op mijl w Penang ZonneKerk p 17 Cape Blanc Le Havre Leuve Lloyd 18 v Curacao r Hamburg Libertas 18 v R'dam n A'datn Macoma p 17 Sabang n Mena al Ahmadl Marne Lloyd p 17 Naeab n Durban Mercurlus 16 v R'dam n A'dam Merwe Lloyd n Kaapstad 17 op 820 mijt w Walvlsbaai Minos p 18 Jamaica n Savan nah Moerdijk p 17 Monapassage n Antwerpen Neder Llnge 18 te Cristobal Neder Rijn 17 v Tripoll Belrulh Neder Weser 17 v Houston Beaumont Neeltje Broere 18 v R'dam n ïmmlngham Neptunus n R'dam 17 op 1000 m 1 no Paramaribo Neverita n Mena 17 op 379 mljl o Dar es Salaam Ommenkerk p 17 Finisterre n Antwerpen Ondina p 17 Okinawa a Wil mington Ooatkerk 17 v Madras n Chit- tagong Ossendrecht n Ossendrcchj n R'dam 17 op 998 mljl wzw Ouessant Ouwerkerk n Kaapstad 17 op 420 mijl O St Helena verijsel - Kaaps ta PelrJ- Pall_ Parthenon 17 v Famagusta n Iskenderun Pendrecht 10 v Mazatlan n Los An gele» Phldles 17 v Hamburg n Bre men Phlllne n Kharg 17 op 310 mijl z Karachi PhiHppia n Curacao 17 op 450 mij! no Belem PrLnsea Margriet 17 v IJmul- den n Coruna Radja p 17 Kaap Blanco Dakar Rijn n Sydney 17 op 280 mijl o zo Guam Schiekerk n Yokohama 17 op 215 mijl wzw Macallan Sepia p 17 Las Falmas n Mena Servaaskerk p 17 Port Swet- tenham n Antwerpen Situla n Porto Alegre 17 op Kustvaart Arvo 17 te Ipswich Atlantic n Catalitia 14 op 36} mijl ono Belle Isle Auora 17 v Fismborough* h-ad n R'dam Aarderaburgh p, 17 Kiel n. A'dam Albert-1 P. 18 Esbjerg n. Wis- beek Aak IT v. Sandarne n, R'dPm Binnenhaven 17 te R'dam verw. _'«ava 17 te R'dam Bonefaassmita p 17 Ouesaant n R'dam Brlnio 16 tt Avonmouth Breeveld p 17 Landsend Runcorn Blanca p. 17 Tuberon n Huil Boncfaassmlts p. 18 Wight R'dam Brittenburgh 17 v. R'dam n. M'bro rouwe rag racht p, ]B Noord- hinder n. R'dam Calvljn 14 te Delfzijl Capricorn 17 te MaoduM Corona 16 te Methil Clarissa 19 te Hartingem Cornelia B4 15 v Harllngen n Lelth Duurt 2 17 v. R'dam n, A'dam Edda 18 te Ge'fe verw. Eis Teekman 14 v Delfzijl n Co'chester Eemsborg p. 17 Kiel r., DkU- ïljl Ellaflbeth Hllwcrda p. 17 Kaap Villano n. Laspezla Energie 18 v. R'iam n. Ter- Falcon p. 18 Cromer n Port Allan Geestduin 17 v. Maassluis n. Ipswich Grecian p. 17 Ouwsant n. Fe lixstowe Esma-B 14 te Londen Explorer 17 te Vla a rd in gen Fcm H v Delfzijl n EsbJerg Ferocla 15 te Avonmouth Flducla 17 te Cardiff Florida 16 t« Plymouth Francle 15 te Lldkoping Geulborg 18 te Delfzijl Keemskrk 17 v A ex&und tl R'dam Helios p 17 Mo»taeanem n Gyon Hagito 17 v. R'dam n. Dublin Ipswich progress 17 v. R'dam n Ipswich Jenjo p. 17 Kiel n. GeCle Johanna p. 18 Caboo range n. Paramariba Jolanda Smits 18 te Hamburg Jell 14 te Londen Johanna Buitelaar J5 v Har- llngen n Bost-on Kroonborg p J7 Kiel n A'dam Kirstensmits p. 17 Ouessaht n, Casablanca Lloyd is c.v. Hamburg n. R'dam. Leonard Boehmer p 17 Bar celona n Sete Lsuvehaven 171« R'dam Lfngeborg 15 ts Delfzijl Lizard 16 te Zaandam Markab p 17 Ouessant n La Coruna Mare Altum 17 te Shcllhaven Mars 15 te Delfzfjl Mees Cremer V p 17 Hutsl Liverpool Menna 15 te Delfzijl Msrwahaven IS v Casablanca n R'dam Maud p 17 Lizwdhaoad R'dam Merwebaven p 17 Vtllano R'dam Mintaka-N p 17 Sunk Great Yarmouth Nassau borg p 17 Kiel Zashdam Noord 15 v Ardrossan n L sabon Nora p 13 Kiel n Skutskaer Parma 15 te Rouaan Pleter Wlnsemlus p 17 Sletlili n Ska ra manga Plrola 16 tc Skutskaer Proeyon 17 te Barry Pleter Winsemtus p 17 Kaap Matapan n Skarnmanga Prlnaenborg P 17 Kiel n Deif- Prlnsengracht p 18 H. v. H. n Mustola ,a Prinzes Wllhelmlna p 18 Wlgh n R'dam Regina p 18 n Umul- Santa1 Lucl. X Portstvetisn- ham 17 op 850 mijl w Sa- Sarn^Elizabetth p 17 Minorca n Livorno Reestborg 14 te Delfzijl Rossen 14 v Delfzijl n Skog- Santa Maria p 17 Dungenesa n Antwerpen Spirit p 17 Northforeland a Boulogne Spithoad p 17 Texel n Lulea Schoonebeek p 17 Bayonne p Rouma Shorthorn-Express P 17 Al giers n Ierland Spithead p 10 Kiel n Lulea Stella p 18 Kiel n Krlstine- ham Surveyor P 17 Kaap Tenss n Hor.fleur Sylvia 1 p 17 Kaap Barfleur n Plymouth Talita P 17 Boavissta n Las Palm as Terschelling p 17 Kiel n Hei- llgenhnfen T3tmy 17 te Yarmoutii Tasman 15 V Delfzijl a Gro ningen Tasmanlë 16 te Avonmouth Tlbona 14 v Tonnay Charan- C8 n Birkenhead Tempo p 13 Belle Isle n Kungshamn Trio 17 te Plymouth Tubo p 17 Smalls n Liverpool Twee Gebroeders 15 te Duin kerken Vega 16 te Rouaan Volente 16 te Wcs»'" - Point Valkenswao-' -o Aberdeen n USA Vlistborg p 18 Kiel h A'dam Volharding p 17 Kaap Roca n Aberdeen Wlm 2 17 ten anker by rede Gela Willem Koerts 17 te Liver pool Aangekomen schepen Adamantios Lib Schiedam T C'eanlng R.S3. Dlna Ned Botlek G.E.M vs.o. Domburgh Ned Morgrieth< ven E C.T. H.A PA. Zeester Ned Vlaardlngen Kw. haven Wega Dts Uselhaven O.Z Burger Skierka Pool Waalhaven N.T.B. N.TH. Bourgogne Noor XJaelhaven O Z Burger Llangorse Eng Shell Perni* 31 v. Ommeren Ausplclty Eng Pemls Pak- fank Trl3S Magnus Stove Noor Botlek bost 21 Oudkerk Rsgna Dts W. Alexander ha ven E.C.T. Sfta Land American Liberty Anjer Mar griethaven E.C.T. U.S.L. Naess Endeavour Eng Botlek Vcrolmt T. C. Norpe's Wieland Dts Dordrecht Wam- beril D.D.T Border Castle Eng. BP. Eu- ropoort 3 v. Ommeren Smitlloyd-1 Ned Parkkade Ruya Mojtnngen Noor Wllalexsm- derheven E.C.T, Sea Land Jacqueline Frans Vlaardingen H.V.O. van Ommeren Wilhelm Sehuize Dts gaat via Dordrecht naar Gent Trico'or Noor Maashaven t.h.b. Carnelder Dido Noor Waalhaven JS Han-? a Worms D'Artagnan Frans Europoort Mobü Nlgoco ar Dts Margriethevcn E.C.T, Comar Kathe H Dts Waalhaven Pak hoed Lehnkerlng Aconcagua Fin Joh. Frisoha- ven Burger Burger Efbek Dts Waalhaven pier Acglr Doka British Captain Eng Euro poort Chevron 1 v Omroe ren Hangard Dts Parkkade Pak hoed Taurus Fin Joh. Frisohaven Burger Grille Dts Pernis Shell 30 v Weelde Pass of Meifort Eng. v. Om meren gaat naar Shell Per- nis 18 Kolomma Rus Waalhaven pier 2 Pakhoed Pakhoed Granitz Ctost-DW. Shell at. .16 van Uden Wunner Sana ra naar Waalha ven boei 79. Portsmouth Eng. Waalhaven boei 24 Oudkerk Bra ge Ned Eemhaven Burger Burger Geestahils Ned. Maassluis Dirkzwager Pacific Exporter Eng. Rijn haven N/Z HAL. Lodon Ned Beatrixhaven KR.Sil. Hudig en Veder Cap San Antonio Dts Mer- wchaver» T.K.S, Inlermar Parkhaven Nod Merwehavcn C. S.W.T. Intennar Strymon Lib Waalhaven boei 102 Veerhaven Nelandia Ned Beatrixhaven K-N.SA4, Hudig en Veder Ban ketone Eng. Waalhaven pier 4 Deka Marthom Eng. Dordrecht G. Mauritz Deborah Ned. Botlek Fr. S.W.T. Gans Transport Pedro Noor Europak Euro poort Solt Nielsen Dutch Mester Ned Vlaar dlngen Kw, Haven Nylot- salt Pakhoed Europle Ferry Eng. Benelux- haven N, T.F.S. Peter Schaa Du. Pemls A.S. Soetermeer Fckkos ROTTERDAM, dinsdag Op de spoorwegbrug over de Del fshavense Schie is gistermiddag de 63-jarige eiectricien van de Nederlandse Spoorwegen H. C. V. Hemelman uit ds Hondsidijkstraat door een perso nentrein aangereden De man werd onmiddellijk naar het Dijikmgtzieken- huis vervoerd, waar hij bleek te zijn overleden. Het ongeluk gebeurde toen de heer Herzelman langs de rails de brug overliep juist op het moment dat een personentrein in de richting C,S- na derde. Met ingang van 25 augustus is de neer H. Boer uit Heusden benoemd tot burgemeester van de gemeenten Groot-Ammers, Langerak en Nieuw- poort. De van de ARP lid sljnde heer Boer was voorheen secretaris van de gemeente Heusden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1