UHi Knokploegen van ers m nieuwe onlusten ÉS 1 Staking Wilton breidt zich uit Géén koopavond in deel centrum A'dam HET ROTTERDAMS PARGDL «fel? L Tegenstanders van politie maken gebruik van molotov-cocktaiïs GROOTS HERSTEL VAN FEIJENQORD NA KEEPERSFOUTEN fiiflflis® mm Protesten Feijenoord Vragen aan Haex over dienstplicht Vrij zonnig Vrijdag Zaterdag Strandprognose Sowjet raketproeven in Stille Oceaan - •Hoogstraat 76, Schiedam.# Telefoon: Redactie (010) 26 6505. Administratie (010) 26 7270, na 17.30 uur (010) 13 54 30. Abonnement J 1,12.per week, 14,43 per kwartaal. Losse nummers 25 cl. Postgironuraraer 30e JAARGANG- No. 200 ONAFHANKELIJK DAGBLADUITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W.SANDBBRG DIRECTEUR: J, VAK GINKEL Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank to Rotterdam.* DONDERDAG '27 M .OPSTIjS WW (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, donderdag De eerste offleïele koopavond in Am sterdam gaat vanavond voor een deel van de "binnenstad niet door. Na dat gisteren nog de voorzitter van de Federatie De City van Amster dam", de lieer G. J. >1. Siegers, verklaarde, dat de besturen van de sa menwerkende winkeliersverenigingen in de binnenstad geen. aanleiding hadden gezien om hun leden een advies tot sluiting te geven, is het standpunt na dc gebeurtenissen van gisteravond gewijzigd. „WU vinden, dat na wat nu gebeurd is het gooien met brandbom men - het niet verantwoord is om het publiek naar de binnenstad tc trekken. Daarom Is besloten om de eerste koopavond uit te stellen tot het weer rustig is. Het betreft hier de winkels aan het Damrak, de Nieuwendijk, Kalverstraat, Hèllïgcweg en Reguliersbreestraat." Het be sluit is op eigen initiatie! genomen. De voorzitter vun de winkeliersvereniging ,»Van Koningsplein tot Leidseplein", dc heer J. F- ten Barke deelde vanmorgen mee, dat het bestuur haar leden liecft geadviseerd dc eerste koopavond wel tc laten doorgaan. (Van onze verslaggevers) AMSTERDAM, donderdag Knokploegen van barkee pers en café-eigenaars van cïe Nieuwen dijk hebben zich, gewapend niet stokken, knuppels en ijzeren slaven, ge mengd in de ongeregeldheden die gisteravond opnieuw hebben plaats gehad In bet centrum van Amsterdam. De politieleiding heeft dit ei gen mach li ge optreden, evenals dat van de mariniers op dinsdagavond, afgekeurd. Politiemannen van (1c mobiele eenheid en motoragenten, die charges op de Nieuwe»" dijk uitvoerden, ontzagen echter bij hun acties dc Nieuwen dij kers. Er deden aich herhaalde malen situaties voor waarbij politiemannen met de lange wapenstok en Nieuwen dijkers met de knuppels ge zamenlijk insloegen op relmakers. ir Zeker vijftien mensen liepen bij de ongeregeldheden van gis teravond, waarbij ook een tiental brandbommen werd gegooid, ver wondingen op. Daaronder waren drie politiemannen, van wie cr twee met een hersenschudding, na behandeling in het ziekenhuis, naar huis werden gebracht. De derde politieman had eeji ver wonding aan de voet. De politie verrichtte ruim twin tig arestaties. Veel van de arres tanten waren buitenlanders.. Zij werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging. Evenals dinsdagavond had dc poli tieleiding een pblltiemacht van ruim drielionderdvijftig man op de been ge bracht. De opdracht was dezelfde als dinsdagavond: het in dc kiem smoren van elke haard van onrust. Gewapend De ongeregeldheden begonnen gis teravond om acht uur by dc Dam. Voor het monument bevonden zich honderden jongeren, van wie vele tientallen, meest buitenlandse jonge lui, waren voorzien van stokken, ijze ren staven, flessen en brandbommen. ZU waren daarmee gewapend, ver klaarden zij, om zich togen politie en eventueel mariniers tc verweren. Toen drie busjes met marechaussees van 't bijstandspersonecl zich op 't Ho- kin bij de Dam opstelden, stormde- de jongeren erheen cn bekogelden de voertuigen met uit de grond gerukte stenen. Tegelijkertijd gooiden enige anderen twee etalageruiten op het RO" kir. aan diggelen. Dc politie, die van alle kanten in tientallen busjes en overvalauto's te voorschijn kwam, ontruimde daarop de Dam en hield het plein tot. laat in da avond bezet. Kort na de ontrui ming werd va*: verschillende kanten met brandbommen gegooid, die vuur tjes op het D3mterrein veroorzaakten. Een van de marechaussee-busjes reed door zo'n vuurtje en -vatte vlam. Het brandje koh tijdig worden geblust. Op de treden van het Damnionu- menl raakte de kleding van ee-, jon geman, die een brandbom wilde gooien in brand. Door zijn kleren uit ernstige brandwonden opliep. Ter hergte van het Beursplein for meerde dc politie een kordon in af wachting van nadere bevelen. Grote groepen jongeren maakten op hei Damrak van de gelegenheid gebruik om een barricade op tc werpen. Er werden nog enkele brandbommem ge gooid. In totaal zijn er, uitsluitend aan hel begin van de ongeregeldheden, ongeveer tien gebruikt. Motoragenten en politiemannen te voet voerden daarna een charge tot aan hel Centraal Station uit, waarbij van de lab ge wapenstok gebruik werd gemaakt. De menigte werd naar de omliggende straatjes en steegjes ge dreven. Op de Nieuwendijk werden degenen die voor de politie op de vluchtwaren geslagen, opgevangen door de knup pels van de bi rkeeperp en café-eige naars. Zij hadden, zoals ze de avond tevoren al hadden aangekondigd, een knokploeg gevormd van ongeveer twintig man- „We staan niet meer toe dat schorem hier de ruiten komt in gooien, We verdedigen ons brood en rossen met de politie mee", aldus een van de Ni eu wend ijkers. Al na de eerste charge had de poli tie de situatie vrijwel gehéél onder controle. De groepen jongeren waren zodanig verspreid dat er van georga niseerde actie niets meer kon komen. De knokploeg hield de Nieuwendijk onder controle. Bij het Centraal Station kwam het even tot een treffen tussen burgers en jongeren, waaraan door de politic een eind werd gemaakt. Dc burgers waren volgens de politie vermoedelijk mari niers die hun uniform thuis hadden gelaten. Het hekwerk van het C-S. werd enige tijd neergelaten. Om kwart over negen veegde de politie in felle chax-ges nogmaals het Damrak schoon. Tegelijkertijd waren er charges op de Nieuwendijk. Ter hoogte van de Karnemelksteeg wer den ir het nauw gedreven jongelui enerzijds door Nieuwendijkers, ander zijds door motoragenten bewerkt. Tegen half twaalf werd het rustiger. Het verkeer werd toen weer op de Dam toegelaten. m Nederland zag Feijenoord vannacht een wereldprestatie leveren. De Europacupiiouders hielden in Buenos Aires Estudiantes op 2—2. Na ruim tien minuten hing er nog een debêcie in de lucht. Door fouten van doelman Eddy Treijtei stond Féijenoord met 2—D achter. Hier het tweede doelpunt. Treijtei, misleid door een Kopbeweging van- Veron, slaat een hoekschop in zijn eigen doel. Na deze tegenslag toonden de Rotterdammers hun ijzersterke, men taliteit. DoDf kopballen van Kindvali en Van Hanegem kwamen zü nog op 2—2. „De wereldcup is nu voor het grijpen," schrijft onze man in Buenos Aires, DICK VAN DEM POLDER. Zijn verhalen op de pagina's 11, 13 en 15. BUENOS AIRES, donderdag. Nog voor de wedstrijd. Estudiantes— Feijenoord begon, hebben de Rotter dammers twee protesten ingediend bij de Zuidamerikaanse voetbalbond die met de organisatie van de wed strijd was belast. Het eerste protest behelsde het incident met Jan Bos kamp en het tweede het verlate aanvangsuur. Feijenoord hoorde pas in het stadion dat de wedstrijd niet onv negen uur, maar om kwart over negen zou beginnen. DEN HAAG, donderdag (ANP) Het Tweede-Kamerlid Tj. Walburg (ARP) heeft staatssecretaris J. C. E. Haex van de defensie gisteren schrif telijk gevraagd o£ het juist is „dat de staatssecretaris in een vraaggesprek heeft gezegd dat de tijd waarin de overheid de burgers kan verplichten tot staatsdienst eigenlijk tot het ver leden behoort" Het Kamerlid wilde ook weten of de staatssecretaris van. mening is, dat bij dienstplichtigen de bereidheid ont breekt om land en volk te dienen voor vrede cn vrijheid. De knokploeg van Nieuwendijkers, gereed om in actie te komen. Foto Rob Vos (Van onze economische redactie) ROTTERDAM, donderdag, De staking bij de werven Wilton- Fijènoord, de Nieuwe Waterweg en de Rotterdamsclie Droogdok breidt zich uit en is nu ook overgeslagen naar de werf Gusto, Vlaar- dingen-Oost en Scheepswerf A. de Jong. Dit betekent dat zich bij de 3000 stakers van liet eerste uur nu nog 2300 mensen hébben aangesloten. (ADVERTENTIE) Modieuze gouden oorknoppen. Een kunstig dubbel vlechtwerk met cultivé oësterparel 99,-. JUWELIERS Rotterdam - Stadhuisplein 24-26 - CoolsingelêO Amsterdam - Kalverstraat 123 Den Haag - Lange Poten 9-11 Haarlem - Grote Houtstraat (33 De ondernemingsraden van deze laatste drie werven zijn in hun ge sprek met de vakbonden en di recties die samen wel een ak koord hebben bereikt tot de conclusie gekomen, dat de voor waarden uit dat akkoord voor hen onaanvaardbaar zijn. De stakers eisen dat hun lonen, die achter liggen bij die. van de werknemers bij koppelbazen, in één klap tot dezelfde hoogte wor den opgetrokken. De bonden en directies waren overeengekomen om de handarbeiders een voor schot van ƒ150 te geven en het kantoorpersoneel een van ƒ50, waarna aan het eind van.liet jaar de eindafrekening zou komen. Het door de stakers verworpen ak koord tussen bonden en directies was na een nacht lang onderhandelen be reikt. Daarvoor was binnen, de Raadl van Overleg in de Metaalindustrie (ROM) al een principe-akkoord be reikt over een openbreking van de metaal-cao. Binnen de Raad van Overleg in de Metaalindustrie (ROM) is nu van nacht een principe-akkoord bereikt over een tussentijdse wijziging van de metaal-cao. De wijzigingen hebben, betrekking op de bepalingen over „vreemde werknemers". De menmgen van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers liepen overigens na het-akkoord op verschil lende punten nog uUeen'. Zo vinden öe werkgevers dat het: verschil in loon van eigen personeelsleden en de zoge naamde „ingeleende" Werknemers on geveer 12 procent mag belopen. De metaalbonden menen, dat dit verschil maximaal 10 procent mag bedragen. Ook over. de tijdsduur die een inge leende werknemer, maximaal bij een en hetzelfde bedrijf mag werken, zijn de meningen niet eensluidend. De Kranten. hebben STER-geld blijvend nodig pagina 7 Soeharto wat voor man is dat? flp. V ÏS pagina 7 Hans Jacobs wil Barend tegen Biesheuvel zeggen pagina Weersverwachting': Droog, en morgen over dag vrij zonnig weer met weinig wind en on geveer dezelfde tempe raturen als Zon op: 05.44 A onder: 10.37 Maan op: 01,20 onder: 18.37 Aantal uren zon: 4 tot 12. Min, temp;: om- streeks normaal. Max. temp.: 0 tot 5 graden boven normaal. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 pro cent. Kans op een ge heel droog etmaal: 70. procent. (Van onze weerkundige medewerker) Het hogedrukgebied bo ven de Noordzee en ons land brokkelt aan de noordkant wel iets af, maar er z(jn nog geen depressies die een drei gende houding aanne- men. Hierdoor blijft het ook morgen zonnig en droog, met een zwakke zeewind. Temperatuur ruijn 20 graden, zeewa ter 18 graden. Vooruitzichten: voorlo pig nog -zonnig en zo mers. WASHINGTON, dondeidag. ïfflS Sovrjet-TJnic heeft vorige week wriAj dag twee intercontinentale rakette,N van het type SS-ll gelanceerd, diö itiW- der op hun beurt weer kleinere raker; Tf ten in een doelgebied in de StüLjfi Oceaan hebben afgevuurd.' Dit: isvb«>i kendgemaakt door de Amerikaan! Al sische proeven, op: een afstand', geslagen, aldus Laird. Deze RussfscLm raketten kunnen, een atoomkop ttjy'M een lading van een megaton meevóz A "n,= i'-AfNl" vakbonden stellen deze periodëK< hoogstens een half jaar, terwjjl.:.;c werkgevers vinden dat éen .faeej&ïf werknemer ten hoogste een jaas&B dezelfde onderneming magwepke; De metaalbonden tillen overigens firó, zo zwaar" aan dit punt: volgens'-$? heer M. Zondervan, van' de .Metahlbi drijfsbond (NV?') zouden de w<£kö< mersvertegenwoordigers best met periode van een jaar. genoegen wille nemen,, met. dien verstandeivdaÊAq noodzaak van de laatste, drie maande daarvan dan door de onderneaphrgi? raad moet worden vastgesteld.' AAAM Het terugbrengen van. de: loohva., .schillen tót10 of .12 procent betekëj overigens niet,' dat- de lemen'vailfj)! vreemde werknemers tot een lagèjM? veau worden teruggedraaid. Die '-vs de eigen werknemers zullen namèlij zoveel verhoogd worden dat .het ve x schil tot het af te spreken ver^ch*: wordt teruggebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1