Leidse hoogleraren vragen verwerping van wet-Veringa Wight heeft strop van ruim vier ton 1 Koos zo maar geslaagd GHDI35E5Ö Piraat Nord see door Manders geënterd Wereldbank geeft 100 min dollar aan arme landen hnfImommk (■VOORGESTELDE STRUCTUUR IS „WAAGSTUK" it o Viet Cong in actie tijdens verkiezingen in Z.-Vietnam FORSE FOREL VOOR DE JONG Jongen overleeft val tussen trein en perron Grondlegger modern Maleisië treedt als premier af Toestel kan na kaping niet in Albanië landen Indiase werkte „als slavin" in klooster PROGRAMMA'S" ]feg. 4 - maandag 31 augustus 1970 'd v SAIGON, maandag Bij pogingen - t om de senaatsverkiezingen te ont- '^'wichten, die zondag in Zuid-Vietnam -.'■Verden gehouden, hebben Noordviet- -fjnamese en Viet Cong-guerrillastrijders gedurende het weekeinde hun zwaar- - ste aanvallen sinds het geallieerde op treden in Cambodja gedaan. Volgens de officiële berichten zijn bij de over- vallen op 60 dorpen, steden en mlÜ- 7^taire bases minstens 42 personen ge- dood en 87 anderen gewond. Tot de - doelwitten behoorden onder raeer een weeshuis, een ziekenhuis, een boed- "dhistische tempel en tal van stembu- "Jte'reau's. Onder de doden bevonden zich --vtïen kinderen en ook de meeste ge- m '"wonden waren kinderen. Alhoewel de 1 pro-regeringsgroepen bjj de verkle- zingen voor de helft van de zestig ze- ,tels tellende Zuidvietnamese senaat 'een duidelijke voorsprong hebben genomen, bleken de leden van de op- positie veel stemmen te hebben ge- kregen, nadat meer dan de helft van het uitgebrachte aantal stemmen was - geteld. Op 70 Ion ten noordoosten van Sai- gon zijn drie Vietnamese burgers om gekomen, terwijl 13 anderen gewond raakten toen Amerikaanse militairen tijdens een vuurgevecht bij vergissing een gehucht bestookten. Een Ameri- kaanse woordvoerder heeft meege- 'deeld dat de zaak wordt onderzocht. - In. Cambodja woedt ten zuidwesten van de hoofdstad Phnom Penh een hevige strijd. Volgens een militaire woordvoerder hebben de Cambod- jaanse regeringstroepen zich onder 1V druk van de communisten uit de stra- tegisch belangrijke stad Srang terug- getroldcen. DEN HAAG, maandag (ANP) Ongeveer 120 hoogleraren en lectoren, verbonden aan de Rijksuniversiteit te Leiden hebben een dringend beroep op de Staten-Generaal gedaan het ontwerp van wet universitaire bes tuur sliervorming 1970 te verwerpen. Zij zijn zich cr van bewust, zo zeggen zij in hun brief aan de volksvertegen woordiging, dat verwerping van de wet ernstige politieke conse quenties kan hebben. Zij achten het belang van goed functioneren de en hooggekwalificeerde universiteiten en hogescholen voor ons land echter zo groot, dat zij van mening zijn dat deze consequenties aanvaard moeten worden. In het adres wordt onder meer de vrees uitgesproken dat „be paalde actieve groeperingen" in de raden oververtegenwoordigd zullen zijn, dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit zal gaan en dat de universiteit van de sa menleving zal worden geïsoleerd. en faculteitsniveau. Hierdoor kan vol gens hen de kwaliteit van het onder wijs niet langer worden gegarandeerd. „De wet-Veringa is een compromis tussen enerzijds de extreme eisen van een kleine groep studenten en ander zijds de wens om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs te hand haven. Er is echter geen compromis mogelijk tussen standpunten die prin cipieel met elkaar in strijd zijn", aldus de adressanten. Tot -de ondertekenaars, die ruim een derde van het voltallige hoogleraren- en lectorencorps van de Leidse uni versiteit vertegenwoordigen, behoren prof dr K. van het Reve, prof dr E. van der Beugel, prof. mr N. van Es- veld, en prof. dr P» Idenburg, De gemeenschap die gelden voor het wetenschappelijk onderwijs en onder zoek bijeenbrengt, dient een belang rijke stom te hebben bij de beslissing voor welke doeleinden deze gelden worden gebruikt, aldus de docenten. Aan deze eis wordt volgens hen in geen enkel opzicht voldaan wanneer de beslissingen in handen worden gelegd van een „zeer klein gedeelte van deze gemeenschap (studenten en universi tair personeel), waarvan de belangen bovendien nog verweven zijn met die van onderzoek en onderwijs". Waagstuk Een „waagstuk" noemen de onderte kenaars de in de ontwerp-wet voor gestelde universitaire structuur, die volgens hen geen zekerheid geeft dat de universiteit beter zal functioneren. Ook zijn zU ongerust over de samen stelling van de raden op universitair EINDHOVEN, maandag (ANP). De zestienjarige J. van Hooft uit Eind hoven is zondagavond op het station van Eindhoven tussen een trein en het peiron gevallen. Hij werd veertig me ter meegesleurd, maar liep alleen ver wondingen aan zijn voet op. De jongeman had twee meisjes naar de trein gebracht. Een van de twee raakte met het hoofd bekneld tussen de portierdeuren, toen die bij het ver trek automatisch dichtgingen. De jon gen rende met de trein mee, nadat deze was gaan rijden, en probeetde tevergeefs de deuren te openen. Daar bij viel hij van het perron. De trein kwam tot stilstand toen een conduc teur aan de noodrem trok. In het Japiksgat bij Raalte hebben leden van het parlement de traditionele viswedstrijd gehouden tegen 8Bn team van de Nederlandse pers. De eerste vangst van minister-president De Jong: een flinke forel. Naast hem Carel Enkelaar (NOS), die voor het verliezende) pers-team uitkwam. PARIJS, maandag De Wereld bank zal ln het boekjaar 1971 100 mil joen dollar beschikbaar stellen voor hulpverlening aan de ontwikkelings landen. Dit staat in het verstag over het boekjaar 1970 dat onlangs is ver schenen, Het bedrag zal op 21 septem ber in Kopenhagen worden overge dragen aan de Internationale Ontwik- kelings-Associatie (IDA), een dochter- Instelling van de Wereldbank. Uit het jaarverslag blijkt dat de netto-inkomsten van de wereldbank in de twaalf maanden tot 30 juni van dit jaar 213 miljoen dollar hebben be dragen. Dat is meer dan ooit te voren en 41.5 miljoen meer dan in het voorafgaande boekjaar. Na aftrek van de 5 100 miljoen voor de IDA zal de winst worden overgeboekt naar de aanvullende reserve, die daardoor op $1150 miljoen zal komen. De Wereldbank heeft ln het argelo-i pen boekjaar 69 leningen verstrekt van samen 1589 miljoen. De brulo- inkomsten bedroegen in het boekjaar 1970 504 miljoen, waarvan 149 miljoen uit investeringen. Dit laatste bedrag is 69 miljoen hoger dan in liet voorafgaande boekjaar, zowel door hogere investeringen als door eën groter rendement. Zuid-Jemen Is in het afgelopen boekjaar lid van de We reldbank geworden, waardoor het aantal aangesloten landen op 113 is gekomen. KOEALA LOEMPOEH, maandag Toenkoe Adboel Rahman, de pre mier die als architect van het moder ne Maleisië wordt beschouwd, zal op 1 september aftreden. In een toespraak aan de vooravond van de nationale feestdag van het land deelde de 67-ja- rige eerste minister mede, dat hij de koning van Maleisië zal verzoeken zijn vice-premier, de 48-jarige Abdoel Razak, tot premier te bcedigen. Onder Brits bestuur werd de toen- koe (prins) in 1955 eerste minister, welke functie hij behield toen twee jaar later de onafhankelijke federatie Maleisië werd gevormd. De neef van de toenkoe, de sultan van Kedah, za] op 21 september ais koning van Ma leisië worden beedigd. De toenkoe zei dat hij zijn volle aandacht wil gaan wijden aan zijn nieuwe functie als se cretaris-generaal van het Islamitische secretariaat ln oprichting. BRINDISI (Italië), maandag. Drie vliegtuigkapers hebben gister avond een toestel van de nationale Algerijnse luchtvaartmaatschappij ge dwongen naar Albanië te vliegen. Het toestel is inmiddels in de Joegoslavi sche plaats Dubrovnik geland. Het vliegtuig, een twee-motorige Convair-640 met 36 passagiers en 4 bemanningsleden aan boord, bevond zich op een binnenlandse vlucht toen drie met vuur- en steek wapens gewa pende mannen de "piloot dwongen koers te zetten naar Albanië. Aanga pen het toestel voor dergelijke lange ■vluchten niet is berekend, was de pi loot genoodzaakt een tussenlanding te maken op het vliegveld van Cagliari op het eiland Sardinië. Nadat het vliegtuig van brandstof was voorzien, mochten alle vrouwen en twee mannen, die zich ziek voel den, uitstappen. Onder de vrouwen be vond zich een bruid op haar huwe lijksreis, de bruidegom werd door de kapers aan boord gehouden, NE W DELHI, maandag. Een meisje uit de Indiase deelstaat Kerala, dat onlangs naar India terugkeerde nadat zij in een Italiaans klooster was geweest, heeft verklaard dat zij er „als een slavin" heeft moeten werken. „Van de ochtend tot de avond moest ik zalen schoonhouden en patiënten wassen m een inrichting voor geestes zieken bij Rome," Anna Thomas Elakkattu verklaarde dat zij met hooggestemde verwachtin gen naar Europa was gegaan nadat pater Cyriac Foethenpoera haar en an dere meisjes had beloofd dat zij er een opleiding zouden ontvangen en misschien zelfs voor arts konden stu deren. Tijdens haar verblijf in een klooster bij Rome bleek het tegen overgestelde: „Ik heb nergens les in gekregen, ik moest alleen maar slo ven, vloeren boenen en patiënten was sen, de hele dag door." Van te voren had ze een opleiding van slechts drie weken op een door pater Foethenpoe ra geleid instituut gehad waar ze, naar ze zei, „een paar Italiaanse woorden" had geleerd. Toen ze zich over de haar opgedra gen werkzaamheden had beklaagd werd haar verteld dat er niet minder dan 800 dollar voor haar was betaald. „Toen kwam Ik er voor het eerst pas achter hoeveel geld er voor ons was betaald." Op de vraag wie haar vlieg reis terug had betaald, ze ize: „Het klooster. Eerst weigerden ze onze reis te betalen, toen vertelden we ze dat we de zaak bij de Indiase ambassade aanhangig zouden maken, daarna kochten ze tickets voor ons. De krant meldde dat zij juffrouw Elakkattuur vonden in een plaggenhut op 16 km van het instituut van pater Poehen- poera. door JOJANNEKE CLAASSEN Het popfestival "Wight van het afge lopen weekeinde is een veel te zware naaaltijd geworden. Wel erg lekker, maar tenslotte kun je geen pap of pop ''meer zeggen. Het achter elkaar con- ^'certen opgediend krijgen van The Who, The bloody Blues Jtmt Heü- drix, Donovan, Joan Baez, Richie Havens, The Doors, John Sebastian, Ten Years After en Miles Davis om maar tien van de dertig Wight-attrac- ties te noemen, la eigenlijk niet te verteren. Sly and the Family Stone, 'die gisterochtend om halfzeven na 'Melanie kon beginnen is door vele in slaap gesukkelde ritme knik kende hip pies gemist, en Richie Havens die vanmorgen nog gitaarstampend bezig was bleek voor de meesten een niet haalbaar toetje. Met deze luxueuze dis vol poparties- ten hebben de organisatoren, Fiery Creations Ltd, veel te hoog gegooid. Bedragen van 200.000 zijn uitgereikt aan mensen als Hendrix en Jethro Tuil en de 150.000 kaartjes die ver- kocht zijn laten deze NV zitten met een tekort van ruim vierton, t Ook het aantal belangstellenden la ■yeel groter geworden dan men had verwacht. Het Is een zeer riskante zaak geweest voor ruim driehonderd- -«dttizend om zo geconcentreerd te zitten -met een hospitaalverz'orging van 'slechts zes artsen, twintig zusters en „tléén ambulance. Mensen van Release - hebben dag en acht gewerkt om kin deren op te vangen. De politie is met enkele honderden continu in tcuw ge weest. Tientallen Bobby's waren V 'ómiddeHijk ter plekke toen vannacht om twee uur vlak voor het optreden van Joan Baez brand op het podium 't scheen uitgebroken. Twee brandweer wagens leken uit de lucht te zijn ge vallen, maar het was allemaal voor niets. Vuurwerkstaven waren op het decor gegooid, waardoor een enorme rook- en lichtzee ontstond, "Wight is ontzettend gelukkig ge weest. In het overbevolkte popdorp hadden rampen kunnen ontstaan, maar tot nu toe is alles redelijk verlo pen. BBC- en kranteberichten die spreken van venerische ziekten in hel jongerenkamp worden officieel door de hospitaaltent tegengesproken, „Twaalf gevallen in totaal hebben behandeld", aldus eeh zegsman. Dit popfestival aan eer, zijden draadje is ondanks de spanning ln het begin toen de jeugd zonder geld te be talen de heuvel bestormde en de orga nisatoren dreigden het festival niet door te laten gaan, een vrolijke hap pening geworden. Het scheen de hip pies te ontgaan of ze vonden het nfet belangrijk dat er een slechte water toevoer was, dat de sanitaire omstan digheden bijzonder slecht waren en dat communicatie tussen medlsche- teamleden, Release en geestelijke ver zorgers aanvankelijk nihil was. De Ci- Genieten ln de zon vil Aid, Simon Community Trust en de 24-uur-nooddienst hebben gisteren dan ook de lokale autoriteiten be schuldigd van onverantwoordelijk ge drag. De sanitaire voorzieningen wa ren voldoende maar de reinigings dienst kwam niet vaak genoeg. Het grote probleem waar deze vrij- vvilligersgrDepen mee zitten is de drie- Si vierhonderd Jongeren die beroofd van officiële papleren en geld vastzit ten. op Wight. Voor deze kinderen Is geld nodig en behalve de 4C0 van de bisschop van Portsmouth hebben de ze mensen moeten werken met col lectes van het veld. „De jeugd toont zich meer verantwoordelijk dan de bevolking van Wight," zei broeder Bowyer vannacht, „Zij hebber, 16.000 bijeengebracht voor Release, waardoor alle op drugs gearresteerde kinderen vrijkomen, zy hebben /50Q verzameld om ons ln ons werk van voedselvoorziening te steunen, De be volking laat niets van zich horen." VANDAAG HILVERSUM I 18-00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18,25 Ik verbind u door...., praatje. 18.30 Stereo: Krab bels ln de kantlijn-, licht muziekpro gramma en praatje. 19.30 Nieuws. RVU: 19.35 Vijfentwintig jaar Ver enigde Naties. Spreker: Mr. N. W. A. v. EIjk. NOS: 20.05 Stereo: Tosca, ope ra van Puccini, uitgevoerd door Om roep Orkest, koor van de Nederlandse Opera en solisten (opn.). 22.30 Nws. 22.40 Mededelingen. AVRO: 22.45 Ra diojournaal. NOS: 22.55 Stereo, Me tro's Midnight Music: licht muziek programma met Metropole Orkest, In strumentaal trio en solisten. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 18 00 Stereo. Meisjeskoor en licht instrumentaal sextet. 18.19 Uitzending van de Chris telijk Historische Unie. 18.30 Nieuws. 18.41 Hier en Nu: actualiteiten. EO. 19,00 Wij hebben een woord voor de wereld: veelgevraagde geestelijke mu ziek, 1D.20 Reformatie en reveil. 19.35 Muzikaal intermezzo. 19.45 Opbouw: wekelijkse Bijbelstud e. NCRV: 20.00 Stereo: Kamerorkest met solist: klas sieke muziek. 20.20 Stereo. Bas en Ra dio Kamerorkest: moderne muziek. 20.45 Stereo: Muziek, muziek, muziek: licht gevarieerd muziekprogramma. 22,00 Stereo: Licht orkest met zang- solisten. 22.20 Avondoverdenking. 22,30 Nieuws. 22.40 Stereo: Platen- nieuws. 23.30 Stereo: VerbosonJka: voordracht en muziek. 23.55-24.00 Nieuws. MORGEN HILVERSUM X, AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8,11 Radiojournaal, 8.20 Lichte grammofoonmuziek vervolg;. (8.30-8.33 De groenteman.) 8.50 Mor genwijding. NOS: 0.QD Uitgebreide re portage of herhaling NOS-programma. 9.35 Waterstanden. Ö.4o Muziek uit Middeleeuwen en Renaissance. AVRO. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeids- vitaminen; populair verzoekplatenpro- gramma. (11.00-11.02 Nieuws. 11.30 Rondom 12: programma voor de vrouw. 12.30 Overheidsvoorlichting Uitzending voor de landbouw. 12.40 Toppers van toen (gr.) 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojournaal. NOS: 13.30 Spie gel van België: muziek en nieuws van onze zuiderburen, 14.00 Stereo: Pro- menade Matinee door het BBC Con cert Orchestra met solisten. AVRO 15.10 Amerikaanse muziek van onze eeuw, muzikale lezing. 15.35 Oude in strumenten uit het privé-bezit vin de klavecimst Gustav Leonhardt 16.00 Nieuws. 16 03 Kwispel, quiz. 16.10 Va- mos a Eschuchar: serie programma's over Spanje en zijn muziek. 16.35 Ste reo: Nieuwe grammofoonplaten met toelichting. 17.30 Trefpunt: duakus- sie-rubi.ek voor aktuele zaken, HILVERSUM EL NCRV. 7.00 Nieuws. 7.11 Herlevende woord. 7.16 Stereo: Op bet eerste gehoor: klassie ke muziek (gr.). (7.25 Hoi en en zien, 7 30 Nieuws; 7.32-7.50 Hier en nu: ac tualiteiten.) 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum laudamus: klassieke gewij'de muziek. 8.30 Nieuws. 8.32 Stereo: Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de vrouw.) 9.35 Schoolradio, 10.00 Bijbelse verkenningen. 10.15 Stereo: Óperafragmenten (gr.), 11.00 Nieuws, 11.03 Stereo: Klassieke ou vertures (gr.). 11.25 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. KRO: 12.00 Ste reo: Van twaalf tot twee: gevarieerd programma (12,22 Wij van het land; 12.26 Medelingen t.b.v land- en tuin bouw; 12-30 Nieuws; 12.41 Actualitei ten; 13.00-13.05 Raden maar...) 14.05 Schoolradio. 14,30 Pizzicato, muzikaal middagmagazine. (16.00 Nieuws.) 17.00 Overheidsvoorlichting: Suri naamse Luchtpost. Afzender Tjark Petzholdt, Paramaribo. 17.10 Voor do kinderen. 17.15 Haii: DEN HAAG, maandag Het pira tenschep van Radio Nordsee Intcrnati- nal, de „Mebo V', is het afgelopen weekeinde de inzet geweest van een kleine zeeslag tussen de ontslagen commercieel directeur Kees Manders cn de bemanning van het schip onder aanvoering van kapitein J, Harteveld. Zaterdagmiddag rond kwart over een voar Kees Manders met een sleep boot, de „Huski", langszij het radio schip geval zei door een sloep, de „Vi king" do Panamese vlag voerde. Volgens mededelingen van discjockeys van Radio NirJbee gn* Manders met een. tweede man oan boord van het ïad.oschip en dreigde h j dc ankerket ting door te kappen of door t» bran den met de bedoeling het schip naar de haven van Schevenmgen te VEr- voeren. Zoals bekend is het radioschip vorige week woensdag in opdracht van Kees Manders aan de ketting ge legd omdat hij een vordering op de Zwitserse eigenaars zou hebben. De kap.ts n van de Mebo 2 wees Manders ei op, dat z.m daad zeerove- r j mh eld e i sommeerde hem van boord te gaan Manders en ztjn broer Tom gaven h.jraan gevolg. Kees Manders vlndv de veronder stelling van de bemanning van de Mebo 2, dat hij het zendschip wilde kapen erg vermakelijk. „Als commer cieel directeur officieel weet ik nog niets van een ontslag wilde ik mij op de hoogte stellen van de toestand, waarin het schip zich bevindt. Dit met het oog op de vorderingen, die ik nog heb op de Zwitserse eigenaars. Ik ben door de kapitein uitgenodigd aan boord te komen eu ik heb daar in de beste verstandhouding een zakelijk gesprek gehad met de kapitein, aldus Manders. Daarna hebben we niet met waterwerpers gericht. Wel stond ie mand op de Mebo met een waterslang klaar en stond de bemanning van het schip met hakbijlen en flessen langs de reling", aldus Kees Manders. Het marine fregat van Nes, dat zaterdag op bevel van de commandant zeemacht naar het zendschip was gekoerst, heeft gistermorgen het anker gelicht, nadat het de voorgaande nacht in de buurt van het zendschip was gebleven.. ■pLF maal heeft Koos Postema centraal gestaan in het programma Zomaar een Zo meravond. Deze gecommitteerde acht hem, zowel als de formule van het program ma, geslaagd voor hun examen. Pos- tema, omdat hij bet vermogen heeft een zo heterogeen geheel als Zomaar een Zomeravond tot een betrekkelijke eenheid te maken. Hij heelt voor dit programma de vereiste spot en zelf spot en hij slaagt er in „ontspannen" over te komen bij de kijker, maar is niettemin even alert als een „wissel wachter om, als er iets mis dreigt te gaan (geen paniek, mensen!), ai Im proviserende de situatie te redden. Het programma zelf vind ik beter dan vorig jaar- Omdat het, zonder een se rieuzer probleem als da problemen van Artis te vermijden, van de kijker niet vraagt het ene moment mee te la chen om eer komiek en het volgende mee te wenen om het leed van de we reld. De uitzending van zaterdagavond was, met de drie vragen aan Herman Wigbold, een beetje te veel Gooise jongens en meisjes onder elkaar; maar vooruit, deze bestraffend geheven vin ger neemt maar één keer afscheid. Berend Boudewijn kreeg ditmaal voor Improvisaties een samenscholing van artiesten voor zich uit. Zij gingen passanten uitbeelden die aan een ra dio-verslaggever hun opinie gaven Over het Dam-gebeuren der laatste dagen. Voor de meesten een tè verbale opdracht om zich er in te kunnen In leven. Mot uitzondering dan van Henk Molenberg, die zelfs hiervan en dat in drie versies, iets moois maakte. Eigenlijk heb ik de zaterdagavond hiermee wel gehad. Wel keek ik aan sluitend nog naar het door de NCRV uitgezonden beeldverslag, van het in ternationale festival voor jeugdorkes ten, dat vorig jaar werd gehouden in het Zwitserse St- Morltz. Maar, afge zien van beeld en geluid van de hoog bejaarde Leopold Stokowsky tijdens de repetities met de jeugd inspire rend maar als mens, geloof ik, even kribbig als de opa van Gewit Wel daar weinig aan af te zien. TTET eerste half uur van de zondag- avond was voor het IKOR-CVK- programma over een hoogst opmerke lijke Londense vrouw, Sally Trench, die op 17-jange leeftijd de banden met haar familie verbrak om, ge roepen door praktisch christendom, te gaan leven tussen en hulp te verlenen aan het wrakhout van een wereldstad. Zij deed me, ln meer dan één opzicht, denken aan Bernadette Dovlin. Studio Sport mag je je gezin niet onthouden, zeker niet als er zoveel doelpunten te melden vallen. En na Studio Sport vertrokken wij naar de door de AVRO uitgezonden Duitse filmproduktie over Spaanse folkloris tische en amusementaire muziek. In dat folkloristische genre reken ik de Spaanse variant, met lonkende wijfjes en hanig stampende mannetjes niet tot mijn favorieten. Maar m deze Duitse produktie, vol van technisch vernuft, was voor elk naturel dan ook geen plaats meer. Heinz Liesendahl serveerde een kakelbonte taart. Niet eens een echte taart, maar bedriege- Iijk in plastic nagebootst. Aansluitend een programma van Frans van Houtert over mogelijke ooraken van storing in het tv-beeld. Die storing kan ontstaan door ondeug delijke elektrische apparaten, brom mers of naburige hoge gebouwen en volumineuze metaalconstructies. Als uw beeld wordt gestoord, wendt u dar» schriftelijk tot de PTT in Den Haag, afdeling Radio Storingsdienst. Het is mij een raadsel hoe iemand met een mededeling als de boven staande, waaruit ik niets essentieels heb weggelaten, de kans krijgt bijna een half uur zendtijd te vullen. Helemaal aan het slot van de avond nog even naar Soeharto gekeken. Hij streeft er naar de corruptie te be strijden en de welvaart te verhogen. Ais een en ander met lukt, zal hij dus altijd nog kunnen zeggen; ik heb er wel naar gestreefd, Verder hoopt hij op een tegenbezoek van koningin Ju liana aan Indonesië. Soeharto iverö geïnterviewd door mr A. C. A. Dake. Ik hoorde onlangs dat deze tot het Inzicht is gekomen dat hij geen begenadigd TV-intervie- wer is en wil hem zijn falen daarom niet inwrijven. Misschien had Brand- ptmts Aad van den Heuvel (momen teel eveneens opererend in Indonesië; niet veel meer uit Soeharto gekregen; hij zou er toch meer een programma van hebben gemaakt. Sommige vragen noopten Soeharto tot het raadplegen van iemand of een wajangpop buiten beeld. Dat consult en de daarop gegeven antwoorden waren waarschijnlijk Interessanter dan het hele interview, maar juist dat beraad werd niet ondertiteld. W. j. 'satelB gegevers VANDAAG NEDERLAND I 18.45 Plpo de Clown 18-55 (K) Journaal 19.04 De Scheepsjongens van Bonte koe, vervolgverhaal 19.13 (K) De wetten van de wilder nis, serie over het dierenleven in de wildernis van Centraal- Afrlka 19.30 (K) Trausworia Top Team, quiz tussen Engelse en Nederlandse middelbare scholieren 20-00 (K) Journaal 20.20 Hier en Nu besteedt o-a. aan dacht aan de havenstaking en de bezetting van de Indonesische ambassade. 20.45 Met liedjes het land in 21.35 Ik zie, Ik zie, quiz 21.45 De Comedymakers, documentai re over grote en kleine flgisrfin In de Engelse humor-industrie 22.30 Een hemel op aarde7, monumen tale kerken in Duitsland: kapel van het Benedictjjnerfeiooster te Brauweiler 22.40—22.45 (K) Journaal. NEDERLAND II 18.45 Plpo de Clown 18.55 (K) Journaal 19.04 (K) De 21e eeuw: Ogen in de ruimte, documentaire serie 19.30 Coronation Street, TV-serie 20.00 (K) Journaal 20.20 (K) Hier is Lucy, TV-eerio 20.45 Het compromis, speelfilm 22.00 Achter liet nieuws brengt o.a. een reportage van een perscon ferentie door de Egyptische mi nister van voorlichting Hetkal 22.25—22,30 (K) Journaal. DUITSLAND I 20,00 (K) Jour naal en weerbericht. 20.15 (K) Pano rama. 21.00 (K) Relsen in Deutsch- land, amusementsprogramma, 21.45 Balance-Akt. 22.30 (K) Journaal, commentaar en weerbericht. 22.50 Do* cumentaire over Amerika. MORGEN ®USTSLAND I 10.00 Nieuws. 10.05 Journaal van gisteravond. 10.30 Amusementsprogramma. 11.15 Ge- heinwisse des Meeres, documentaire- Pflhorama. 12.50 persoverzicht. 13.00-13.30 Journaal. 16.35 (K) Nieuws. 16.40 V.d, kinderen. 17.00 V.d. kinderen, 17.25 Das Tonbandseminar, tv-serie. 17.55 (K) Nieuws.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1