Raad .gaa: in zee met out/- vi kk elingsbureau n AFSCHEID VAN ZEVENTIEN RAADSLEDEN 2 88 ONDANKS VEEL ACHTERDOCHT t.a.v. EMPEO Aan overeenkomst werd\ uitvoerig geschaafd 'BARREREN' BIJ SW Grote namen bij Green's Society 42 korpsen in Drumband concours feijenoord in de finale! mu mu SCHIEDAM Sarrasani komt een dag later GEEN KRANT ONTVANGEN? f? Vrouw krijgt - hersenschudding Internationale roeiwedstrijden voor zeevarenden NIVON GAAT VERHUIZEN MATROOS BIJ VAL GEWOND Fusie van N.V. Muys en N.V. Zomerhof 00 SPQRTTÖTO Lau van Ravens diende klacht in tegen Peys KOERIERSTERS gehuwde dames dinsdag 1 september 1970 - pag. 5 ROTTERDAM, Het op treden van het circus Sarrasani aan de Hofdijk "begint niet op 1 september, zoals de bedoeling was, maar een dag later, op Z september. De oorzaak biervan is, dat voor de opbouw twee dagen nodig is en. niet één. Het kermisterrein dat door het circus zal worden gebruikt kon niet vanmorgen schoon worden opgele verd, maar pas in de loop van van daag. Volgens de organisatoren van „Communicatie '70", in het kader waarvan Sarrasani optreedt, was dat ook steeds de bedoeling geweest. De persdienst van Sarrasani heeft meege deeld, dat de reduptiékaarten voor ouden van dagen nu op 2, 3 en 4 sep tember geldig 2ijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Zonder hoofdelijke stemming en met slechts de twee stemmen van de PSP-fractie tegen heeft de gemeen teraad van Schiedam, voor het laatst in de ,',oude" samenstelling, gis teravond de goedkeuring gehecht aan het voorstel van b. en w. om met de N.V. Maatschappij voor Project Ontwikkeling „Empeo" te Utrecht een overeenkomst aan te gaan ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een sanerings- en reconstructieplan voor de bin nenstad. Doch de raad heeft wel tweeëneenhalf uur van zeer gedetailleerde discussie nodig gehad om tot dit voor de verdere ontwikkeling van Schiedam zeer be langrijke besluit te komen. Hoewel geen van de fracties, afgezien van de PSP, bij voorbaat „nee" zei tegen de overeenkomst, bleek er toch wel bij meerdere fractie» een grote twijfel, zelfs achterdocht, tö bestaan, jegens de Empco als partner in de reconstructie van dc binnenstad. Er is dan ook {jverlg gevijld en geschaafd aan dc tekst van de overeenkomst en niet minder dan zes amende menten zijn hierop ingediend. Burgemeester II. Roclfscma, voor het laatst optredend in zijn hoedanig heid van beheerder van de portefeuil le van Gemeentewerken en het Grondbedrijf, liecft moeten praten als Brugman om liet telkens weer blij kende wantrouwen over de goede be doelingen van dc Empco weg te ne men en om de raad te overtuigen van de juistheid van de te al uiten overeen komst. Hei bleek een gelukkige omstandig heid, dat de behandeling van dit voor stel, eigenlijk bedoeld voor de raads vergadering van 2 augustus, een week is uitgesteld, Daardoor was burg. Roclfscma in de gelegenheid om voel van de bezworen van de raadsleden, die, dank zij een goed samenspel tus sen college en dc raad hem eerder waren voorgelegd, m de afgelopen week te bespreken met de leiding van de Empco. Daardoor kon burg Roelf- soma veel van de kritiek gisteren reeds ontzenuwen. Zoals ook een aan tal bezwaren tegen de tekst van de overeenkomst opgeheven konden wor den, aangezien de Emopo daar reeds de goedkeuring aan had gehecht. Slechts voor twee amendementen, uiteraard de meest ingrijpende, moet nog de goedkeuring van de Empco worden verkregen. "Want deze over eenkomst is uiteraard tot stand geko men m een samenspraak tussen het College on de Empco en dan kan de laad niet eenzijdig de teksl van de overeenkomst gaan wijzigen. Knelpunten Deze twee uiteindelijk overgebleven knelpunten betreffen dc mogelijkheid tot Inschakeling van Schiedamse aan nemers bij dc uitvoering van de plan nen en het eigendom van de studio, die door dc Empeo ondernomen zal worden om te kunnen beoordelen of dc plannen ook financieel en econo misch uitvoerbaar zijn. Op deze twee punten heeft dc Empeo voorshands negatief gereageerd. Ut blijft dus de vraag of de twee gisteravond aangc nomen amendementen door de Empeo geaccepteerd zuilen worden. Zo niet, dan zal dc raad zlrh nogmaals met deze overeenkomst bezig moeten hou den. „Dc Empco, een clüb van banken cn bouwers, wordt een te grote macht gegeven bij de beslissing hoe de bin nenstad cr w de toekomst uit zal zien", stelde mevr. A. C. M. Blaauw- „Rieu (PSP) hel simplistisch. De afge- ro fracties gingen .niet zó ver in hun veroordeling, doch ook ?.ij wensten garanties legen de „macht" van de Empeo. Vandaar de lange reeks van voorstellen tot wijziging en verbete ring van de tekst van de overeen komst, opdat duidelijker vastgesteld zou worden dat de eindbeslissingen bij.de raad zouden blijven en dat de vrijheid van handelen van de gemeen te gehandhaafd zou blijven. Zo kreeg burg. Roelfsema heel wat zaken recht te zetten eh te verduide lijken, Dc Empeo heeft duidelijk ge steld, zien niet te zullen bemoeien met de stodo bouwkundige kanten van de reconstructie. Dat blijft de verant woordelijkheid van het gemeentebe stuur. De Empeo zal wel „mede-stu deren" op de plannen die haar worden vooi gelegd. Alle plannen en sugges ties; niet alleen het Structuurplan en de alternatieven van het Bureau Fled- derus/van Gent, maar ook de alterna tieven van het Plan C (van de FJG), van de Middenstand, enz. Bei var 19.30 uur telefoon 13 54 30 Abonnees buiten Rotter dam, Schiedam, kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. (Vnn ecu onzer nersloggeuers) SCHIEDAM, dinsdag. Het ziet er naar tót dat óok in het komend sei zoen de Green's Society haar goede reputatie zal gaan waarmaken. Op het programma van de .belangrijkste dochtervan Green's Society de BJticsyiile '<>9 Club staan weer een aantal zeer gerenommeerde name» van het Nederlandse popgebcuren. Zo zijn er al contacten met groepen die in het verleden grote successen hebben geoogst in zaal Arcade; Cuby 4- Blizzards, Brainbox, After Tea, Su per Sister en Golden Earring zullen zoals het bestuur van de Green's So ciety belooft evonzovele trekpleis ters zijn voor het komend jaar. Voor de eerste avond (5 aspiember) opent de Bluésville '09 Club de deuren van zaal Arcade aan de Lange Haven voor een optreden van niemand min der dan „Bobby's Children". Deze 4 man sterke blues'groep uit Den Haag houdt een grote belofte in voor de toe komst, Een deel van die belofte heeft de groep af ingelost in eerx show in het Duitse Essen, waar Bobby's Chil dren tussen topformaties als Colos seum, Keef Hartley en Deep Purple zeer goed „overeind" bleef en zelfs enkele malen een toegift moest spelen. Het bestuur heeft de toegangsprijs voor deze avond zeer laag gehouden, ui. 2,Dit omdat ook het lidmaat schap voor het komend seizoen a 2,voldaan moot worden en het to taalbedrag anders te hoog zou worden. Ook de discotheek Red House gaat het komend weekend weer van start. In zaal Tivoli, Nieuwe Haven 237, draait disejockey Martin Green zon dagavond 6 september vanaf 7.30 uur weer de progressieve hits uit binnen- en buitenland. Belangstellenden kun nen zich nu al als lid opgeven by Green's Society, Boerhaavelaan. 12 b, tel. 268750. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag „Het is voor vélen in deze gemeenteraad oudejaarsavond". Zo is burgemeester H. Roelfsema gisteravond zijn toespraak begonnen, waarin hij afscheid nam van de zeventien raads leden, die geen zitting zullen hebben in de „nieuwe" raad, die van avond officieel zal worden beëdigd en geïnstalleerd. Dat er zeventien nieuwe raadsleden gaan optreden betekent een ingrijpende „vernieu wing", maar ook een belangrijke „verjonging" van de Schiedamse ge meenteraad. Sinds SW de nieuwe tribune in gebruik heeft genomen en voortaan de thuiswedstrijden op eigen terrein gaat spelen, heeft de politie van Schiedam er een „parkeerprobleem" bij. In grote getalen worden nu 'szondags fietsen en bromfietsen voor het hek bij de hoofdingang aan de Sportlaan geplaatst, zodat de stromen voetballiefheb bers, die SW hopelijk zullen bezoeken, moeilijk de doorgang kunnen vinden. De politie is inmiddels al bezig een oplossing te zoeken. Er is op de Sportlaan een parkeerverbod en dat geldt voor alle voertuigen, dus ook voor fietsers en bromfietsers. Maar om aan dit verbod streng de hand te houden, vindt de politie een moeilijke zaak. „Je zou natuurlijk ook de Sportlaan voor alle verkeer kunnen afsluiten, maar daar dupeer je de mensen mee, die nacr Vlaardingen willen fietsen. En dart zou je aan het begin van de weg steeds moeten vragen, waar de mensen heen moeten,",aldus hoofdinspecteur H. Wijlems van Beveren. Hij vertelt, dat er ook gedacht wordt over de rriègelijkheid om SW te verzoeken een aantal fietsen binnen de hekken te doen plaatsen. Twee fasen Dc beoogde samenwerking valt uit een in twee fasen. De eerste begint wanneer de overeenkomst met de Em pco is gesloten.. Dan zal er een ver- keersomlerzoek worden gehouden (kosten GQ.000, te betalen door dc gemeente), dat gebruikt mag worden door Empeo èn gemeente. Daarna zal binnen zes maanden de Empeo alle plannen en suggesties toetsen» aan de financiële en economische haalbaar heid, a vaar van de bevindingen neerge legd worden in een rapport. Een fi- nancieel-cconomïsche „doorlichting' dus, verklaarde burg. Roelfsema. Dan zal dc gemeenteraad moeten uitmaken welk plan hoe wordt uitge voerd. Indien de raad en de Empeo van mening verschillen, dan gaan de partijen uit .elkaar en de gemeenten heeft mets te betalen. Doch net uitge brachte rapport blijft dan eigendom van de Empeo en mag door de ge meente, die mets betaald heeft, ook niet gebruikt worden. Dit werd een „blokkering" gevonden, vandaar een amendement van mr M. LM. vanKin- deien, waarbij het mogelyk werd dat de gemeente dit rapport koopt van do Empeo. Worden raad en Empeo het wel eens, dan begint de tweede fase, zijn de de uitvoering van dc plannen. Doch daarvoor zal eerst een tweede overeenkomst met de Empeo worden afgesloten. Hoe deze zal uitpakken is nu nog met te zeggen, omdat immers nog niet bepaald is welk pian uitge voerd zal worden. Wel staat vast, dat de Empco de financiering van de op bouw zal regelen en helpen zal bij het aantrekken van opdrachtgevers bij de nieuwbouw! (grootwinkelbe drijven en anderen). Daarvoor zullen dan gezamenlijk bestemmingsplannen worden opgesteld, die binnen tien jaar gerealiseerd kunnen worden. Doch de bouw zelf zal door de Em peo geschieden of door gelieerde be drijven, met slechts ec» beperkte mo gelijkheid tot inschakeling van andere aannemers. Dit laatste was het andere grote bezwaar van de raad. Met een amendement werd getracht een ach terdeur open te houden voor andere, niecr speciaal Schiedamse, aa"nemer9. „De inschakeling van ontwikke lingsbureaus heeft elders in Nederland tot goede resultaten geleid. "Waarom zouden we in Schiedam moeilijkheden moeten krijgen?", zo heeft burg. Roelf sema aangevoerd. De Empeo is het grootste bureau, met zeer veel erva ring in soortgelijke grote objecten. Bovendien heeft de Empeo blijk gege ven ,te streven naar een goed samen spel met de raad. Burg. Roelfsema was volledig be reid om deze belangrijke beslissing over het inschakelen van het ontwik- kelmgsbureau over te laten aan de „nieuwe" gemeenteraad. Doch aange zien deze nieuwe raad nog niet inge werkt is, zal dit een uitstel van vele maanden geven. ,,En we hebben toch al een achterstand op het schema van meer dan een half jaar". Nadat nog vele detailkwesties wa ren uitgepraat, is uiteindelijk de raad schoorvoetend akkoord gegeaan met do op vele plaatsen gewijzigde over eenkomst. r (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Aan het Drumband Concours Schiedam, dat voor de twaalfde maal wordt gehou den op zaterdag »12 september iu de Planagc,, is door 42 bands cn korpsen Ingeschreven. Dit grote aantal deel nemers maakt dat, terwijl 6c eerste band om 13 uur "begint, de laatste pas legen 20 uur aan de beurt zal komen. Wederom is een défilé ingelast dat door burgemeester H, Roelfsema, staande op een podium in de Lange Nieuwstraat, tussen 16 en 17 uur zal worden afgenomen. Ingeschreven is kunnen, worden in zeven afdelingen, te weten de Erc-af- deling, waarin de Schiedamse Rijn mondband (bekerwinnaar 1969) en Forssando uit Utrecht uitkomen; twee korpsen in de superieurenafdelmg; vijf in de afd. uitmuntendheid; elf in de eerste, vier in de tweede en zeven m de derde afdeling. Elf korpsen in de junioren-afdeling. Het grootste deelnemende korps is de Jeugddrumband PLAT uit Delft met 75 medewerkenden, gevolgd door de drumband Leiderdorp met 65 en de show- en drumband-fanfare De Gla zen Stad uit 's Gravenzande. Con Spi rit© uit Joure heeft de langste reis moeten maken. Uit Schiedam doen mee de Rijnmondband (ereafd.), Wilton Fijenoord (afd. uitmuntend heid), DOK'(2e afd.), St. Ambrosius (3e afd.} en de Jeugd-Rijnmondband bij de junioren. N Een deskundige jury bestaande wit de heren A. Boer uit Apeldoorn, G. Brinkman uit Den. Bosch,- J. H. Jansen uit Zaltbommel en P. v.d. Zalm udt Amersfoort, beoordeelt de deelnemers aan de 'hand van een loopmars, te spe len bij het Plein Eendragt en een stil staand werk. Ook voor de tamboer- maitre, de majorettes en het defileren zijn er speciale prijzen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Bij het op haar fiets stappen lette de 48-jarige mevr. G. R.-H. gistermiddag in de Burg. Koappertlaan niet op oen nade rende bromfiets, bestuurd door de 37-jarige F. de la F. uit Rotterdam. Bij de botsing kreeg de vrouw een ge broken pols en een hersenschudding, waarvoor zij in de Dr Noïetstichting werd behandeld. (ADVERTENTIF* Zorg dat U morgen niet achter 't net vist (kom vroegI want wij' verwachten veel animo voor deze speciale aanbieding. De laatste 50 stukken van een extra zware weefstof gaan dan voor da halve prijs de deur uit. Deze moderne overgordijnstof is 200 cm breed (bijna dubbel- breed) en er zijn 4 leuke kleu ren, nu per meter voor.„„ nog géén drie gulden. «Jubbeibreed 200 cm voor de helft' van de prijs Morgenvroeg om 9 uur begint op de le etage de verkoop van deze extra zware moderne weefstof in 4 mooie kleuren, breedte 200 cm, nu heel voordelig, per meter Ook maandagm orgen open Géért tel, of jchrjft best SCHIEDAM, dinsdag. Op de kruising HoofdstraatLekstraat is de 19-jarige telefoniste R. W. E. V. met haar bromfiets aangereden door een personenauto, bestuurd door de 24-ja- rige J. B. L. De bromfietster kreeg bij de botsing een vleeswond aan de knie. Na behandeling in de Dr Noletstich ting kon zij naar huis terugkeren. (ADVERTENTIE) bij Uw T.V. Feijenoord in de finale. Uw maag speelt mee. Overtollig maagzuur zet U buitenspel. Norac overwint het! Zorg dat V Norac bij de hand hebt. Uw apotheker cf drogist heeft het Op ï?n toonbank. ROTTERDAM Begun stigd door prachtig weer en onder grote belangstelling van supporters van de dselnemende schepen zijn za terdag de internationale roeiwedstrij den voor zeevarenden in. het kader van C'70 te Rotterdam een groot suc ces geworden. Tien ploegen, gevormd door zeeva renden van een aantal alhier binnen- liggende zeeschepen, bekempten el kaar op de Maas ter hoogte van de Oozterkade nabij de Maasbruggen. Aan deze wedstrijd werd deelge nomen door Britten, Polen, Bulgaren. Noren, Finnen," Portugezen, Spanjaar den en Kaap Verdianen. In groep A ging de 1ste prijs naar de Portugese ploeg van Stella Maris en in groep B naar het Noorse schip „Makefjelï". - De prijzen, werden uitgereikt door wethouder G. Z. de "Vos, in zijn hoe danigheid van voorzitter van Stiehting Zeemans'welvaien Rijnmond. Boven dien ontvingen de -winnaars van Stich ting Havenbelangen toegangsbewijzen voor een aantal evenementen van C*70. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Volgen de week zal de federatie Rotterdam, van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrien- denweek (Nivon) verhuizen naar een nieuw inkomen. Jarenlang was het federatiekantoor gevestigd aan de Noordsingel, maar dit gebouw moet in verband met sa neringsplannen van deze buurt ont ruimd worden. De nieuwe huisvesting van het Ni von is een oud schoolgebouw in de Dirk Smitsstraat 76, Daar zal het fe- öeratiekantoor vanaf maandag 14 sep tember weer geopend zijn. De Nivon-jongeren, die ook gebruik maakten van het pand aan de Noord- singel zullen nu een eigen gebouw in gebruik nemen. Op 26 september zul len zij hun ruimte aan de Van Evers- dijekstraat 25 in Rotterdam zuid ope nen. ROTTERDAM, maandag. Bij het aan boord gaan van zijn schip, het m.s. Expres 62 In de Rijnhaven, is de 31-jarige matroos H.R, uit het West duits e Kreis Neuwied tussen wal en schip gevallen. Politiemannen en eükele zeelieden haalden de man bewusteloos uit het water. Met ernstige hoofdwonden moest de matroos in het Havenzieken huis wordn oógenomen. Het is een algemeen verschijnsel dat na dc verkiezingen raadsleden af scheid nemen van hnn raad. „Doch deze keer is het vertrek van raadsle den wel bijzonder groot. Dat 13 het geval in heel Nederland en ook zo in Schiedam", constateerde burg, Roelf sema. Als verklaring voor dit verschijnsel zag hij de drang tot vernieuwing van de vertegenwoordigende raden. Maar ook een algemeen gevoel van onvre de in de politiek, met als gevolg snelle politieke verschuivingen, wat mee brengt 't vertrek, van. vele raadsleden. Opmerkelijk is ook dat 40% van de bevolking ditmaal niet naar de stem bus Is geweest. In het buitenland is dat een normaal verschijnsel, doch in Nederland heeft dat een algemeen ge voel van onbehagen gegeven. Maar de vertrekkenden hebben boeiende jaren meegemaakt in de raad, zeker in de laatste vier jaren. .Meermalen, zijn er belangrijke kwes ties aan de orde geweest, die aanlei ding hebben gegeven tot sterk geëmo tioneerde discussies. De burgemeester bracht vier affaires in herinnering; de Brandersbuurt, de brandweerkazerne, de woningbouwpojitiek en het grond- uitgiftebeleid. „U hebt- zeer belang rijke besluiten genomen in de afgelo pen vier jaar, U mag dankbaar zijn dat u dit hebt mogen doen, zoals de ge meente dankbaar moet zijn, -dat u dJt bobt willen doen". Grote druk Over de hoofden van dc scheidende raadsleden lieen kwam burg- Roelfse ma met een waarschuwing. ,J>c be stuurders in de raad willen graag veel doen. Dat is begrijpelijk, dat kan niet anders. Maar daardoor wordt er een grote druk uitgeoefend op het ambte lijk apparaat van de gemeente. Er zijn veel vacatures; het is moeilijk om ze te vervullen. Ik heb de indruk dat ons ambtelijk apparaat nu aan de grens van de capaciteit werkt. IVij moeten oppassen dat die druk niet zó groot wordt, dat deze averechts gaat wer ken!" Daarna had burg. Roelfsema nog een persoonlijk woord voor de zeventien scheidenden. Voor de drie dames was er een fleurig bloemstuk je, Zeven le den vertrekken na één periode van 4 jaar lid te zijn geweest. Dit zijn de heren drs J, Bastiaans en J. J. Hoog- carspel van de PvdA; de heren C. Mays en A. Roede van de Boerenpar tij (die imaar heel kort één fractie hebben gevormd) en de dames A- C M. Blaauw-Rieu en J. H. H. Gerding- Eggink van de PSP. Drie leden hebben, acht jaar zitting gehad, t.w. de heren H. W. Metaal (KVP), H- W". G. Hoek (WD) en drs J. H. Simons (PvdA). Mr J. B. Sckueler is elf jaar lid van de raad geweest en twaalf jaar de heren P. J. Beekman (KVP), ir C. Boerman (PvdA) en S. Kuiper (PCG). Een speciaal woord kregen de drie leden, die aftreden na zeventien jaar dienst in de raad: mevrouw W. R. Drukker-Bnnk (PvdA), J. ARjk (KVP) en J. J, Bieze (PVdA). „Dit zyn wijze mensen, die in de raad niet veel zeggen, doch naar wie in de com missies terdege wordt geluisterd" vond burg- Roelfsema, die er op wees dat met hot vertrek van de zeventien leden, „een groot stuk ervaring uit de raad verdwijnt." Als nestor voerde de heer J. Alijk het woord namens de vertrekkende raadsleden, terwijl de heer S. Kuiper voor een poëtisch slot zortde met een afscheidsrede op rijm, dat eindigde met „ik vond het fijn, om mede-lid te zijn". ROTTERDAM, De N.V. Zomerhof en de N.V. Muys, beide makelaars en beheerser van onroeren de goederen sullen gaan samenwerken onder de naam Zomerhof-Muys N.V. In deze vennootschap zullen de acti viteiten wat betreft de makelaardij, beheer, assurantiën worden geconcen treerd. „Deze concentratie geschiedt mede ten gerieve van de vele cliënten van biede ondernemingen, welke komen uit de sectoren van institutionele be leggers, pensioenfondsen etc. Zomer hof N.V. blijft onder deze naam en de huidige directie haar activiteiten uit oefenen op het gebied van het aanne men van bouwwerken, het uitvoeren van verbouwingen en onderhouds werkzaamheden." Aldus het perscom muniqué van. de nieuwe N.V. 1 n.a.c,-0.w.s.v2 Ho», SporuA;D.O. '3 Haorlem-N.EX. 'A UJieckt-po A^aad 5 S.Y.V.-Carrtbour 6 Vltsue-Wagoningen/T' F4.C.-m 'H 8 Cl'veen-Htlra. Sp. 9 £Jj7j g Vc»ndöirr-Heiacl»«|Q j Bf. WllDen Boichj] j Rodo 3C-Ümburgia)2 j f Fortuno-R.B.CiJ2 J 3 29en 30-8-'70 Inleg: ƒ1.429.408.' Totaal aan prijzen 643.234. Eerste en derde prijs 225.132, Tweede prijs 160.808. Extra prijs ƒ32,162. Tot en met zondagavond waren er twee deelnemers met dertien Eoed voorspelde uitslagen. ROTTERDAM, dinsdag. Ten ge volge van een technische vergissing zyn. enkele sportberichten gisteren in een klein deel van onze edities niet geplaatst. Denuitslagen van de sportto- to, die ontbraken, treft men op deze pagina alsnog aan. (Van onze sportredactie) De van ROTTERDAM, Schiedamse scheidsrechter Lau Havens heeft bij de KNVB een offi ciële klacht ingediend tegen Haar- lem-speler Gerrit Peys, die in een in terview in een Haarlemse krant scherpe kritiek heeft geuit aan het adres van Van Ravens, vorige week zondag scheidsrechter (bij Go Ahead- Haarlcm. In het bewuste vraaggesprek heeft Peys de Schiedamse arbiter onder meer „een. knudde figuur en een zeer slechte scheidsrechter, die de spelre gels met kent", genoemd. Lau van Ravens liet het er niet bij zitten en. zaterdagmorgen heeft hij 'n rapport opgesteld. De klacht is pas gisteravond de deur uitgegaan, omdat de heer Van Ravens veT-wacht had dat Peys tijden? het weekeinde zijn excu ses zou aanbieden. ROTTERDAM, maanag Op 72- jarige leeftijd is op 25 augustus over leden de heer H. M. Foks. De heer Foks was oud-directeur en commissa ris van l'Air Liquide Nederland NV, zuurstoffabriek De Alblas NV en de acetyleen-dissousfabriek De Graaf stroom NV. De begrafenis heeft in middels in stilte plaats gehad in Rid derkerk. De heer S. Boersma, bedrijfsleider van de filialen in Rotterdam van Peek en Cloppenburg—Lampe Nederland N.V., werd vanmorgen in het filiaal aan de Hoogstraat gehuldigd, wegens zijn 40-jarig jubileum, Foto, film en projectie PASFOTO'S KLAAR TERWIJL U WACHT. Foto Van Vuuren, Hoogstr. 108, Schiedam, tel. 266720. Iet op 't juiste adres. Personeel "gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vr. VASTE BE- ZORGERS(STERS) voor Schie dam en omstr. Aanm.: tel. 267279, 's avonds na 10 uur: tel. 435900. S020 Diversen Grote sortering voor de tuin: tuinslang v.a. 40 ct. p. meter. Gras harken v.a. 2.05, Gras- Tnaaimachines vanaf ƒ37,95. „Waar dat wiel draait". Hoog straat 6768/ Schiedam, tele£. 016-268436. S250 In onze inpakafdeling hebben wij nog plaats voor voor de avonduren (van 17.45-22.00 uur). Voelt U iets voor een lichte bijverdienste? Zittend werk! Inlichtingen: W. Kester N.V., Broersveld 67, Schiedam, tel. 264855.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2