Golf van kapingen door Palestijnen 'Staking in Rotterdam kost 50 miljoen per dag Jumbo-jet PanAm na landing in Cairo tot ontploffing gebracht Canadees na acht moorden DOOR EL AL GEWEIGERDE PASSAGIERS IN JUMBO HET ROTTERDAMS PAROOL Kogel die agent Moolenaar doodde niet teruggevonden Fusie tussen drie belbedrijven Matroos vermist Jongeman verdacht vau overval station Dirigent Bill Stanford (54) overleden Bromfietser ten val Maunen mishandelen meisje in Eindhoven |jpü jsWCMWKS |TvJ Vrij warm Dinsdag Woensdag SEPTEMBER <1970 .pagina 17 Aantal uren zon: 2 tót 8. Mln.tomp.: omstreeks normaal. &Iax.temp,: O tot 3 graden onder nor maal. Kans op een droge periode Van minstens t& uur: 80 procent. Kans op een geheel droog et-" De jumbo-jet van PanAm op het vliegveld van Caïro in een zee van vlamrnen nadat tijdbommen tot explosie waren gekomen. SCHIPHOL/LONDEN, maandag Commando's, van liet Volksfront voor tie bevrijding van Palestina hebben gis teren boven Europa vier verkeersvliegtuigen met in totaal 650 mensen aan boord en allen met bestemming New York gekaapt, iffwee kapingen geschiedden kort na vertrek van Schiphol. In drie gevallen lukte de kaping en eindigde deze met een landing iu Jordanië en Caïro. Het betrof twee Amerikaanse toestellen en een Zwitsers vliegtuig. Een van deze toestellen, een Jumbo-jet van PanAm, werd van morgen op het vliegveld van Cairo mulat alle 175 inzittenden, on der wie negentien Nederlanders, waren uitgestapt, door dc kapers tot explosie gebracht. Het hoofdkwartier van ket Volksfront voor de bevrijding van Palestina heeft inmiddels vanuit Amman in een communi qué ultimata van 72 uur aan de regeringen van Zwitserland en Engeland gesteld om de iu die landen in hechtenis zijnde Pales tijnse guerrillastrijders vrij te la ten. Het Zwitserse kabinet kwam vanmorgen om 8 uur in spoedbe raad bijeen om een beslissing te nemen over de eisen van de Pa lestijnse guerrillabeweging. Het ultimatum aan de Engelse rege ring geldt bet meisje dat betrokken was bij de ene niet gelukte kaping gisteren, van een El Al-vliegtuig bo ven de Noordzee, Kort na het vertrek van Schiphol probeerden een man en een vrouw de El Al-Boelng met 151 in zittenden te overmeesteren. Zij wer den door bemanningsleden en passa giers onschadelijk gemaakt waarbij de man werd doodgeschoten. Het meisje werd na de tending-op het Londeixsc Heathrow gevankelijk weggevoerd. Israël heeft Engeland om uitlevering van de vrouw gevraagd. Het is de 24-jarige Leila Chaied, ciio in augustus vorig jaar deelnam aan de, wel geslaagde, kaping van een Ame rikaans Üjntoestel naar Damascus. EI-AI-steward Shlomo Vider (39) kreeg drie, scholen.in de rriaag'bij de mislukte'kaap van zijn toestel. De 24-jarige Lei te Khsieci, lid van de guerrilla-organisatie Volksfront' voor; de'bevrijding van Palestina, werd' na •"de- landing op Heathrow gearresteerd. Represaille (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag Het poll- tie-onderzock naar de identiteit van de Zuidmolukker, die vorige week maandag bij de bezetting van de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur het dodelijk schot op hoofdagent J, Moolenaar afvuurde, wordt ernstig bemoeilijkt doordal de kogel, die de hoofdagent dodelijk in de hartstreek trof, onviodvaar is. Het projectiel moet volgens de deskundi gen het lichaam hebbben doorboord. De sectie op het stoffelijk overschot en uitgebreide naspeuringen op het terrein van de ambtswoning hebben tot nu toe niets opgeleverd. De kogel is een belangrijk bewijs stuk, omdat men aan de hand van dit projectiel kan nagaan uit welk wapen deze is afgevuurd. De drieëndertig verdachten hebben volgens inspecteur A. Rijken tot nu toe niet/losgelaten wie het dodelijk schot heeft gelost, maar wel staat vast welke wapens de Zuidmolukkers tijdens de bezetting in handen hebben gehad. De officier van justitie, mr H. van 't Veer, die de leiding 'heeft van het on derzoek in deze zaak, wildé geen com mentaar geven op het ontbreken van dit belangrijke bewijsstuk. „Neemt u van mij aan dat wij er best uit 2tüien komen wie het schot heeft -gelost," zo zei hij desgevraagd. ROTTERDAM, maandag. De Ballest-Nedam Groep NV (Amster dam), Dirk Verstoep NV (Den Haag; en Guis' Heibedrijf NV (Rotterdam) hebben het besluit genomen tot sa menwerking over te gaan. De nieuwe onderneming, die zal optreden onder de naam Guis' Heibedrijf, is thans het grootste gespecialiseerde heibedrijf. in Nederland.De directie zal orden ge voerd door de heer L. J. Guis. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag.In Rot terdam wordt sinds zaterdag de 24-ja rige Spaanse matroos M, Portas Vin- cente vermist. Vermoedelijk is hij verdronken. Het laatst is hij gezien aan boord van zijn schip, Wintrans 12, dat aan de Maaskade lag. De Boeing is inmiddels met een nieuwe bemanning in Necv Vork ge land. De kaping van het Zwitserse toestel met 155 inzittenden had kort na het vertrek van het vliegveld Kioten bij Zurich piaats, en was volgens het guerrilla-communiqué een represaille voor het gevangen houden door Zwit serland van drie Arabische comman do's die veroordeeld zijn wegens een aanslag op een El Ai-vlicgtulg op het vliegveld van Zürieh, afgelopen win ter. De verlengde DC-8 van Swiss Air. en een Boetng-707 van TWA die gis teren na vertrek uit Frankfort met 145 passagiers werd gekaapt, landden onder dwang van de kapers op een klein vliegveldje in de Jordaanse woestijn op 20 km ten noorden van Amman. De passagiers worden gegij zeld in „afwachting van de vrijlating van alle in Europa gedetineerde com mando's". Itt een inmiddels uitgegeven nieuw communiqué heeft de voor de kapin gen verantwoordelijke guerrilla-orga- nisatie gezegd dat het hoofddoel van dc acties een „weerwoord" is „op het misdadige komplot tot liquidatie van dc rechten van het Palestijnse volk, georganiseerd door de VS die hefc vve- rcldimperialisme aanvoeren". Waar nemers leggen dit uit als een actie te gen het in New York gehouden vre desoverleg. In vlammen Inmiddels staat definitief vast dat de vanochtend tc Cairo opgeblazen jumbo-jet werd gekaapt door zes mensen, van wie drie Palestijnen, wier identiteit bekend is. Zij werden allen op de luchthaven van Cairo gearresteerd. De drie anderen zijn twee negers en een blanke. Het toestel werd eveneens kort na vertrek van Schiphol gekaapt. De -reusachtige Boelug-747 was eerst in Beiroet geland, waarvoor de plaatselij ke luch th a venau toritei ten aanvankelijk toestemming hadden ge weigerd. Na een oponthoud van drie uw. waarin brandstof werd ingeno men en de kapers overlegden met vertegenwoordigers van het "Volks front voor de bevrijding van Palesti na, waartoe zijzelf ook behoren, steeg het toestel weer op. Het zette eerst koers in de richting van Jordanië maar vloog daarna naar Cairo, waar uitgebreide veiligheidsmaatregelen werden getroffen. De internationale luchthaven daar, is evenmin als die van Beiroet, bere kend op vliegtuigen van dat type- De jumbo-jet landde zonder moeilijkhe- den, maar korte tijd later klonken op de afgelegen plek waar zij «tot stil stand was gebracht, twee schoten, ge volgd door vier explosies. De staart vloog in brand en daarna explodeerde het toestel. Aanvankelijk heerste er op liet vliegveld grote paniek omdat men we- gens duisternis en afstand niet had kunnen waarnemen of de inzittenden het vliegtuig verlaten hadden. .Dat bleek wel het geval te zijn, en de pas sagiers e«n bemaningsleden werden overgebracht naar het hotel op het terrein van de luchthaven. Journalis ten mochten niet bij hen komen. De brandweer spoot grote ladingen schuim over het brandende wrak, maar het vliegtuig ging met alle baga- ge in vlammen op. ZIE OOK PAGINA 3 SCHIPHOL, maandag. De rijkspolitie op Schiphol tastte gis teravond nog in het duister ov.er dc rol, die twee jonge buitenland se reizigers met paspoorten van Senegal zouden hebben gespeeld in dc vlucht van de gekaapte Jumbo-jet van Pan American. Blijkens inlichtingen van mr A. J. Fontcijn, voorzitter van de commissie veiligheid burgerlucht vaart en tevens ioco-secretarisge- ncraal van het ministerie van justitie, hadden deze twee jonge lieden eind augustus lit het Et Al-kantoor te Amsterdam ieder een vliegbiljet eerste klasse be steld voor een enkele reis van Schiphol naar New York. Zij betaalden bet relatief toch hoge bedrag voor deze reis con tant uil eigen zak en dat wekte bij de nogal argwanend geworden Israëlische maatschappij achter docht. Op verzoek van El AI ging de recherche na wat bet tweetal in Amsterdam had uitgevoerd. Ze bleken in een Amsterdams hotel te hebben gelogeerd en voor zo ver kon worden nagegaan waren het gewone touristen. Bij de poli tie bestond dan ook geen enkele achterdocht meer tegen het twee tal. Zij zouden zondag naar New York vertrekken, maar op Schip hol weigerde dc El Al lien mee te nemen met als reden, dat de eer ste klasse vol was. De twee jon gemannen wendden zich vervol gens tot Pan American en daar werden de biljetten overgeboekt op de jumbo. CHESTON .(Canada),.maandag De Canadese politie heeft' zon dag in de buurt van Crestón, - in de Canadese*- provincie British Columbia, een man. gearresteerd in verband met de moord op acht mensen in twee afgelegen boer derijen dicht bij de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. De slachtoffers waren allen doodge schoten, dc meesten werden daarna met een mes verminkt. Een meisje wist te ontsnappen en alarmeerde de inwoners van nabijgelegen boerderij en. Een ander meisje verschuilde zich in het struikgewas en moest toezien hoe haar moeder en haar zusje wer den afgemaakt. Zij werd later met e«n shock in het ziekenhuis opgenomen. De moordenaar nam een 1-jarig jon getje ais gijzelaar mee, maar later werd ook zijn verminkte lichaam ge vonden. De mees ten van de inwoners van he heuvelachtige gebied waar de moor den werden -gepleegd, vluchtten naar bekenden in het plaatsje Creston't zij die bleven waren, zwaar .bewapend. Nadat de moorden bekend waren ge worden werd door de politie en boe ren een uitgebreide jacht op de dader ontketend. Met behulp «van speurhon den wist men. de dader op te sparer, en te arresteren. Het bleek de 30-jari- gc Dale Merle Nelsen te zijn die pas onlangs uit een psychiatrische iorich- tLr.g was ontslagep. WYCHEN, maandag (ANP). De 21-jarigo Wychenaar W- E. is zater dagmorgen in. alle vroegte gearres teerd, verdacht van het plegen van een overval op het station in_ zijn woonplaats. Hoewel liet daarbij ge roofde bedrag van bijna duizendgiil- den in zijn huis werd gevonden, blijft h(i ontkennen. De jongeman zou tégen drie uur in dc nacht van vrijdag op zaterdag door een achterdeur het station zijn binnen gekomen en een NS-man hebben ge dwongen de brandkast te openen. De overvaller verdween met bijna dui zend gulden, madr de NS-beambte kon de politie zo'n goed signalement geven, dat men R. kort na de overval kon aanhouden. (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM, maandag —••De Ne derlandse dirigent Bill Stanford, die de laatste- vier jaar was- verbonden aan do Amerikaanse ijsrevne' Holiday Oil Ice, is gisteren in Amsterdam op 54-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden. Hij is in Nederland vooral bekend ais dirigent van de Sleeswijk Revue, waaraan bij ruim vijftien jaar verbonden was. Hij maakte ook deel uit van het orkest van Boyd Bachman en van De Zaaiers. (Van onze soc.-ecón. red.) ROTTERDAM, maandag. De staking in de Rotterdamse haven kost volgens directeur C, Swart- touw van het havenbedrijf Quick Dispatch rond 50 miljoen per dag. Overigens bleek vanmorgen dat eon toenemend aantal stakers weer aan het werk gaat. Onder meer wordt er door de volledige dagploeg van het Europese Con tainer Terminal gewerkt en is ook bij Quick Dispatch en Pak hoed op kleinere schaal het werk hervat. Elders in het land is het op het ogenblik nog rustig rond de 4C0- kwestie. Hier en daar wordt echter al gerekend op acties. Het NW heeft verklaard dat deze vakcentrale alle acties zal steunen die door de bonden worden ondernomen om hun eigen in gewilligd te krijgen. ZIE OOK PAGINA 4 Bij alle grote havenbedrijven in Rotterdam hield de politie vanochtend een oogje in het zei! voor het geval dat stakers zouden.verhinderen dat werkwillige collega's de poorten binnengingen. SCHIEDAM, maandag De 23-ja- rige L. van M. is zondagavond met zijn bromfiets op de Vlaardingerdijk ten val gekomen. Hij -raakte in een bocht met de standaard van de brom fiets de trottoirband. Evenals zijn duopassagïere, de 19-jarige mej. W. T., is de bestuurder met klachten over pijn in hoofd en borst naar het Holy- ziekenhuis in Vlaardingen gebracht. Na behandeling konden beiden naar huis terugkeren. EINDHOVEN, maandag (ANP). De Eindhovense politie heeft vrijdag nacht vier mannen, A. B- (22), J. B. (28) en de broers A. T. (21) en H. T. (23) aangehouden in verband met mishandeling van een Eindbovens meisje en een in Eindhoven woonach tige Engelsman. Het 25-jarige meisje E. van Z. liep .vrijdagnacht omstreeks half drie met een vriendin door de Dommelstraat. De vier jongens hielden de meisjes te gen en werden even later handtaste lijk. Mej. E. van Z. verdedigde zich door met haar tasje te slaan,- waaróp de jóngens haar beet grepen. Zij werd ernstig geslagen en tegen haar buik en rug geschopt. Zij moest worden opge nomen in een ziekenhuis. Het tweede meisje wist te ontkomen en kon vla een voorbijganger, de politie waar- schuwen. Toen deze-arriveerde" wilden de vier mannen juist wegrijden'iri een auto. Zij konden ter plaatse worden aangehouden. Zij bekenden eerder op de avond ook de in Eindhoven wónen-, de Engelsman R. L. te hebben "mis handeld. Zijn; verwondingen waren niet van ernstige aard. DE SCHIEDAMMEL Hoogstraat 76, Schiedam.» Telefoon: Redactie (010) 266505. Administratie (010) 267279, r.a 17.30 our (OIO) 135430. Abonnement J 1,12.per weck, 14,43 per kwartaal. Losse nummers 25 ct. Postgironummer 398644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank to Rotterdam.» 30e JAARGANG No. 210 ONAFHANKELIJK DAGBLAD. UITGAVE N.V. HET PAROOL ^HOOFDREDACTEUR: Mr. H, W.SANDBERG DIRECTEUR: J. VAN GINKEL MAANDAG 1 een maal: 50 procent. Brons voor Cobi Buter pagina 6 Tydelyk meer bewol king maar op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend ma- tige wind tussen zuid en zuidoost. VrÖ warm. Zon op: 06.22 - onder: 19.12. Maan op: 15.02 - onder: 21.37, Derde zege van Sparta had weinig glans j pagina 12 coureur Jochen Bindt verongelukt pagina 18 Coen Moulijn gaf Go Ahead op valreep de genadeslag paglha 12 Bené van de Kerkhof knakte moreel van Excelsior pagina 13 nar—aimminn» Grafs temming Lij Ajax pagina 15 Roeiers stelden teleur pagina 16 Formule 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1