goed figuur slaan mm ROTTERDAMS DAGBOEK ARBITERS NIET BANG VOOR MOEILIJKHEDEN Oranje-dames willen 'n COEN MOULIJN VERBAASD OVER PRODUKTIVITEIT Femina 23 duurt drie dagen langer in nieuwe Ahoy' De Wielewaal eh zijn autoproblemen Notities ROTTERDAM RIJNMOND Zuidamerikaans trio gearriveerd Erekwestie Spelers Estudiantes sterk in vrije trappen en corners Wim Jansen trouwt Volharding organiseert laatste zeeheldentoclit FE1JENOORDERS 'BEJAARDER' DAN ESTUDIANTES TWAALFDE BASKETBALL IN LEEUWARDEN EN ROTTERDAM SVV zaterdag al tegen HVC drukstof 12Ü cm breed voor Van onze sportredactie ROTTERDAM, dinsdag. Oranje is er op gebrand om een goed figuur te slaan tijdens de Europese kampioenschappen bas ketball voor dames, die vrijdag a.s. in Leeuwarden en Rotterdam van start gaan. In de eerste plaats omdat Nederland een EK voor het eerst op eigen bodem af werkt, en daarnaast ook om zich te revancheren voor de matige prestaties tijdens het vorige kam pioenschap ('68 te Sicilië), waar de Hollandse meisjes niet verder reikten dan een twaalfde plaats. Trainer-coach Jan Burgert heeft gedurende dc voorbereidingen niets aan het toeval overgelaten. Al vorig jaar oktober begon hU met de eerste selec tie. De toen gevormdo groep van acht tien. meisjes is inmiddels terugge bracht tot twaalf, het aantal waarmee Oranje zich in de strtfd werpt. Jan Burgert, een 40-jarige leraar MO uit de hoofdstad, die al dertien jaar trainer is, en ;,zijn" meisjes heb ben sinds eind vorig jaar hard en in tensief getraind. Op het programma stonden o.a. ontmoetingen met Pools"? en Franse damesploegen, stage-bij- eenkomsten (o.a. in Zeist) en weke lijkse trainingsavonden in Amsterdam. Deze dagen worden de voorbereidin gen afgesloten met een stage met de Bulgaarse damesploeg In de Energie- hal, toneel van de Europese titelstrijd. Jan Burgert over de voorbereidin gen: „Ik wil de loftrompet steken over de meisjes. Vaak gebeurde het da": ze na hun werk nog op eigen houtje wat met een bal gingen schieten. Ik ben ook büj met dat contact' met de Bul- ADVERTENTIE) Voor weinig geld koopt U nu gezellig bedrukte gordijnstof, waar U vast en zeker veel ple zier van zult hebben. 100% katoenen gordijnstof, be drukt in een leuk dessin, 120 cm breed, in 2 van de meest gevraagde kleuren nu bijna een gulden goedkoper. Deze overgordijnstof voor de huis-, slaap- en logeerkamer uit de serie van f 3,95, koopt tl nu per meter voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze 100% katoenen gordijn stof, bedrukt in een leuk des sin, in 2 mooie kleuren 120 cm breed, per rr.vr,* Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. Thea Hoek is het enige Rotter damse meisje dat deel uitmaakt van da selectiegroep voor het EK basketball,. Evenals de Oud- beijerlaridse Carla de Liefde komt Thea Hoek (23) uit voor BOB. Tot vorig jaar heeft zij voor RZ gespeeld. Thea Hoek behoort al vier jaar tot de geselecteerde dames. Daarvoor speelde zij twee jaar in het nationale jeugdteam. De speelster van BOB heeft 37 interlands op haar naam staan. gaarse dapies. Na Rusland beschouw ik Bulgarije als de tweede ploeg. Het speelt hard, manlijk basketball. Onze dames spelen anders. Opvallend is dat ze voor Nederlandse l begrippen te hard spelen, maar in feite zijn ze te week. Ze krijgen nu mooi de gelegen heid hardheid op te doen." Het twaalfde Europese kampioen schap voor dames wordt in twee ste den afgewerkt Rotterdam, dat een bedrag van 70raii]Ie beschikbaar heeft gesteld, komt het best af. Vrijdag 18 en zaterdag 19 september vinden ;n de Energiehal de finalewedstrijden1 plaats en ook wat de voorronden be treft komen de Rotterdammers goed aan hun trekken. In poule B zijn na melijk naast Polen. Frankr.jk, Italië en Hongarije de huidige en ongetwij feld ook nieuwe kampioen Rusland (met als opvallendste speelster de 18-jarig'S, 2.08 meter lange en 120 kilo wegende Uljana Semjonova uit Riga) en Nederland zelf Ingedeeld. Leeuwar den, dat met 40 mille voor de dag is gekomen, krijgt Joegoslavië. Bulga rije. Roemenië, Tsjechoslowakije, Bel gië en Oostenrijk op bezoek. Sportief gezien betreurt Jan Bur gert de indeling van zijn ploeg In zo'n sterke groep. „We hadden ook bij Bel gië en Oostenrijk kunnen loten er. dat zou in ieder geval twee overwinnin gen hebben betekend", zegt hij. „Toch hopen we ons, achter Rusland en Po len. te plaatsen voor de niddenpoule. Dat betekent, dat we als derde of vierde moeten eindig-in en dat moet mogelijk zijn. De strijd gaat tussen Italië, Frankrijk en Nederland. Hon- gar je Ls voor mil een vraagteken. De resultaten van a<> Hongaarse dames heb ik de laatste tijd wel gevolgd, maar ik heb ze twee jaar mat zien spelen. Niet alleen trainer Burgert en de meisjes, bok de organisatoren van het EC hebben reeds de nodige inspannin gen achter de rug. Met de voorberei dingen is het organisatiecomité, dat onder leiding staat van de" héér W. Hakman, oprichter en voorzitter van 'de afdeling Rotterdam van de'Neder landse Basketball Bond. vorig jaar augustus begonnen. Wim Hakman („Organiseren is een ziekte van me") noemt de organisatie voor Rotterdam een erekwest.e. „Het toernooi is ook uit propagandistisch oogpunt van gro te waarde", aldus de oud-chef d'équ:- pe van de nationale damesploeg.. „We hopen dat het een flinke stoot' voor het damesbasketball teweeg zal bren gen." W. Hakman, die meedeelt dat er voor de eerste kesr een sex- en do- pingscontrole wordt uitgevoerd (door een NSF-team onder le.ding van dr De Jongste), is „enorm blij met de nieuwe E-hal." Hij rekent ook op een behoorlijke interesse van het, publiek. „lasid'ïrs verwachten avon den met zo'n 3000 toeschouwers, maar ik zal ai tevreden zijn als er gemid deld 1500 komen. Dan durf ik van een goede opkomst te spreken." W. Hakman: „Organiseren is een 2tekte van me". f/tDVSRTEiVTfE) (Van onze speciale redactie) ROTTERDAM, dinsdag De spe lers van Estudiantes gelden In Argen tinië als specialisten in het nemen van vrijs trappen en hoekschoppen. Die specialiteit heeft nu al heel wat doel punten opgeleverd. Toen Estudiantes twee jaar geleden kampioen van Zuid-Amerlka werd, kwamen twintig van de achtentwintig doelpunten uit vrije schoppen en corners tot stand. Ock in ne wedstrijd tegen Manches ter United waarin de Argentijnen we reldkampioen werden, hun gerucht makende duel met AC Mlian en de ontmoeting met Feljenoord in Buenos Aires vormde een vrije schop of een hoekschop de inleiding van de doel punten. Het is morgenavond dus uit kijken geblazen voor Feijenoord. ROTTERDAM, dinsdag. Voor de 23-jarige Wim Jansen, die deze zomer een vijfjarig contract met Feijenoord afsloot, is sep;ember een maand vol hoogtepunten. Na het duel met Estu diantes en de thuiswedstrijd tegen UT Arad treedt hij op maandag21 sep tember in Rotterdam in het huwelijk met mej. Coby Engelenburg. CAPELLE AAN DEN IJSSEL, dins dag (ANP) Op zaterdag 12 septem ber wordt op het slotplein voor het raadhuis van Capelle aan den IJssel een kunstmarkt gehouden, georgani seerd door de culturele commissie van deze gemeente. De heer A. Viruly, schrijver en oud-KLM-vlieger, opent -deze kunstmarkt om half elf. (Vair. een sportredacteur) ROTTERDAM, dinsdag. Dc drie Zuidamerikaanse scheidsrechters, die morgenavond met de leiding van do wedstrijd Feijenoord-Estudiantes zul len worden belast, zijn gistermiddag op Schiphol gearriveerd, Twee van hen, de 37-jarige Guillermo Velasquez ROTTERDAM, dinsdag. Coeti Moulijn pleegt in een heel seizoen niet meer dan drie, vier, hooguit vijf doelpunten te maken. Teweinig om op de topscorerslijst voor te komen. In de huidige competitie heeft de 33-jarige linksbuiten van Feijenoord tot nu toe echter een opval lende produktiviteit gedemonstreerd. Tegen FC Utrecht en AZ '67 nam hij telkens één van de vier 'Rotter damse doelpunten voor zijn rekening en zaterdag was hij tegen Go Ahead met zijn derde treffer zelfs matchwin» naar, Coen Moulijn was er zo blij mee aLs een kind heel Nederland heeft dat zondagavond in Studio Sport kun nen zien. „Ja, het maken van een doelpunt geeft me toch een bijzondere voldoe ning," erkende hij gistermiddag kort voor 'het vertrek van het Feijenoord- fezelschap naar Zeist. ,iAls je de bal laar legt voor een ander geeft dat ook een prettig gevoel, maar zelf sco ren is toch wat anders." Cocn Moulijn kan zich niet herinne ren dat hij ooit zo produktief Ls ge start. „Het verbaast my en Happel net zo erg als ieder ander. Ik heb er geen Coen Moulijn: „Het maken van een doelpunt geeft me toch ean bijzon dere voldoening." DE Wielewaal ujorstett wet een parkeerprobleem, De gemeente wil daar tuat aan doen en is met een plan, geko men: een aantal wegen twee meter verbreden aan beide zijden verbreden éénrich tingsverkeer - smalte tuoon- straten vóór het rijverkeer af sluiten. De Rotterdamse ka bouters-hebben een alternatief plan: niet meer parkeren in de woonstraten en op de asfalt wegen de ïooonstraten blij ven alleen toegankelijk voor bedienend verkeer wet eert snelheidsbeperking tot 20 km per uur de bouw van. de parkeerboxen aan de rand van de Wielewaal. De huur van deze boxen zal naar kabouter- berekening niet meer dan f30per maand kosten. De kabouters hebbeu in de wijk een enquête gehouden om na te gaan hoe de bewoners over hun plan denken. De resulta ten ervan zijn thans bekend gemaakt. De kabouters berichten„De formulieren voor de volks stemming werden bezorgd op 545 adressen. 288 gezinnen le verden het formulier weer in (S3 procent), 136 gezinnen (25 procent) deden niet meer om dat ze er geen belang bij had den (vertelden se) of omdat ze de kabouters niet aardig von den of geen mening hadden." J2fl gezinnen (45 procent) vonden het kabouterplan het beste, schrijven de kabouters. Dat lijkt een mooi succes voor de -kabouters, maar er blijft niet zo érg veel van over als even daarna wordt meege deeld, dat (slechts, red. R.D.) 89 mensen belangstelling heb ben voor een garagebox. Daar van zijn er 79 bereid 20'n box te huren en de helft ervan (dus 40 mensen) willen er wel twintig gutden per maand voor betalen. Het komt er dus in wezen op neerdat het Kabouterplan uitvoerbaar is voor veertig be- u?oners/automobilisten. Niettemin blijf ik sterk ge porteerd voor het plan voor de bouw van garageboxen. De Wielewaal zou een oord van rust kunnen worden en teuens een bezienswaardigheid. Een to ijk zonder auto's. Waar vind je die? DE Bejaardenpartij 65 plus houdt niet van half werk. Als meii wat vraagt doet men het goed. Daar gaan we: geen ongevraagd ontslag met 65 jaar en daarna onderbetaalde baantjes, meer AOW, ver plicht waardevast pensioen, aangepaste tarieven voor openbaar vervoer, hetzelfde voor gas, electra, huisvuil enz., stopzetting van alle belasting verhogingen, zeer snel betaal bare huurwoningen uit de grond stampen, vrije huisjes met voorzieningen voor be jaarden en invaliden, bejaar den zoveel mogelijk in de sa menleving laten ais nuttige raadgever met veel ondervin ding, onafhankelijke controle en inspraak in bejaardente huizen en verpleeginrichtin gen, suggesties: kleine 'menu keuze, gemakkelijker stoelen (vaak voor hele dagen!) met hoofdsteun (zoals vroeger thuis.'waar zijn die toch? Nergens! Onmiddellijk ingaand minimum loon, zo lang als no dig en gegarandeerd. Dit was een bloemlezing uit het verlanglijstje van de be- T")E vraag die ons biyft be- zighonden waar doe» de mensen het van? -Daar kan ik nachten van wakker liggen. Goed je kunt gaan re kenen: hij verdient zoveel, zij >jverkt er by en moet toch on geveer zoveel thuis brengen, doe daarbij de kinderbijslag en je weet zo ongeveer wat zo'n gezin te verleren heeft. Maarwaar doen ze het van. Om dc twee jaar een nieuwe auto, leder jaar met vakantie naar het buitenland', ze zijn dit jaar ook weer naar Spanje geweest en toen ik er van de week was, zag ik dat ze een nieuw bankstel hadden en die kinderen lopen er toch ook altijd behoorlijk gekleed jaardenpartij, Waar ik zo be nieuwd naar ben is naar die makkelijke stoelen voor hele dagen. ALS u het voorgaande heeft xx gelezen is het misschien ttfel eens aardig er by stil te staan, dat er ook nog welva rende bejaarden bestaan. Be jaard betekent niet automa tisch arm. bü. Nee, hij kan toch niet meer dan zoveel hebben, want hij zit nog In het ziekenfonds, hoorde ik toevallig van de week. Snap jij non waar die mensen het van doen? TQE vraag kwam gisteren weer bij mij op toen Ik stakende, havenarbeiders bü hun bedrijf zag arriveren in auto's, die u en ik misschien ook nog wel eens kunnen ko pen als we goed ons best doen. Plotseling begreep Ik waar ze die f75,per week meer voor nodig hebben. ^IST 5T u dat er in Nederland nog gevolksdanst wordt? Eerlijk! Maar dan zijn er ook volksdansverenigingen! Maar natuurlijk! Eén ervan: Volks dansvereniging VRttA. Wie er lid van wordt kan kiezen: Is raëlisch, Joegoslavlsch, Roe meens, Grieks, Schots, Ameri kaans. Even bellen met me vrouw D. Trouwborst, tel. 194353. Doen! Volksdansen ls gewoon trimmen op de maat! "Y^/TJ van het Rétterdams Pa rool hebben een nieuwe telefooncentrale gekregen. Als de dialoog tussen u en ons wat moeilijk tot stand komt, weet n waar dat aan ligt. verklaring voor. Ik ben er beslist niet op uit óm doelpunten te maken. Het merkwaardige is dat ïk twee keer met mijn rechterbeen heb gescoord en bei de malen na een een-tweetje met Joop van Daele. Als ik dit gemiddelde van één kan volhouden, kan hét een leuk jaar worden. Maar tiet,zal vanzelf wel weer overgaan." Coen Moulijn spreekt er laconiek over. Dat neemt niet weg dat h(j mor genavond tegen Estudiantes zijn pro- duktïe graag wil voortzetten. Het zou zijn eerste doelpunt in een internatio nale Cup-ontmoeting worden. In de meer dan twintig Europacup-wedstrij den die hij voor Feijenoord heeft ge speeld, heeft hij het scoren altijd aan anderen moetnen overlaten, zelfs in de wedstrijd tegen Reykjavik. Coen Moulijn zal morgenavond met een andere tegenstander worden ge confronteerd dan in Buenos Aires. 2u- beldia, de coach van Estudiantes, durft het niet aan Pagnanini opnieuw met de Rotterdamse grootmeester te laten duelleren en heeft daarom aan voerder M-albernat van links naar rechts overgeheveld. Volgens Ernst Happel zal het voor MouJijn geen beletsel zijn om toch openingen te maken in de Argentijnse defensie, maax Coenlzelf is -nooit zo'n optimist."1 „Ik moet het nog zien dat het 30 en 0 wordt zoals Happel heeft voorspeld. Ik weet niet wat ik van die Argentijnen moet denken. De vraag die me bezig houdt is: kunnen ze niet beter dan ze in Buenos Aires hebben laten zien of zijn ze door die snel verkregen 2.0 voorsprong inge dommeld. In ieder geval is Feijenoord favoriet en. daar houd ik niet van." uit Bogotó (Colombia) en de 44-jarige Alberto Tcjada uit Lima (Peru) wer den, verwelkomd door 'oud-collega Piet Roomer en ziin onmiddellijk doorge reisd naar Rotterdam. Dc derde, de 44-iarige Carlo Robin» uit Santiago (Chili) kwam later aan en is pm onduidelijke redenen in Am sterdam achtergebleven. Het heeft het Feije~oordybestuur en Piet Roomer enige moeite gekost om hem op te sporen maar dat is tenslotte toch ge lukt en gisteravond nam men aan dat Robles zioh vandaag bij zijn twee col lega's zou voegen. Wie van de drie de wedstrijd zal leidden cc wie als grensrechters zul len optreden zal pas kort voor de wedstrijd door loting worden beslist. De spelem van Estudiantes zijn voor Velasquez (vertegenwoordiger in con fectie) en voor Tejada, (rijksambte naar) pee-. onbekenden. Beiden heb ben twee wedstrijden van Estudiantoe in het kampioenschap van Zuld-Atne- rika geleid. Van Feijenoord weet hot tweetal niets af. Tejada is al elf jaar FIFA-schoids» rechter en heeft negenenvijftig in terlands geleid. Velasquez draagt pas vier jaar het FEFA-embleem, maar behoorde niettemin tot de goslectcer- den voor Mexico, waar hij vier keer als grensrechter optrad in dc groep waarin ook Lau van Ravens was on dergebracht. Velasquez en Tejada hebben'van Teofilo Salinas, de voorzitter.van de Zuidamerikaanse voetbalbond, die met hen is meegereisd, vernomen dat de eerste wedstrijd in Buenos Aires correct is verlopen en zij eijn er van overtuigd dat er ook morgenavond geen moeilijkheden zullen ontstaan. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Zaterdag 29 september organiseert de wandel sportvereniging Volharding voor de laatste keer de traditionele zeehelden- tocht. De tocht staat dit jaar iö het te ken van dc burgers, die in de oorlogs jaren '40-'45 deel uitmaakten'van de zgn. koopvaardijvloot. Er zal worden gelopen over afstanden van 35, 25, 18, 12 en 8 kilometer. Gestart wordt bij school De Clematis, Hoornweg 45, Overschie. Inschrijving is o.a. moge lijk bij de hoer K. W. Mallan; Patijn- straat 31 b, Rotterdam-Overschie. Tel. 159746. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De Femina de 23ste al duurt dit jaar drie dagen langer dan ge bruikelijk, Volgens de directie is dit"1 gedaan om zoveel mogelijk belangstellenden in staat te stel len met de nieuwe Ahoy-hal ha' Zuid, en de Femina, kennis te maken. Femina 23 duurt van 16 tot en met 30 september en is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en 's avonds van 19 tot 22.30 uur. Op zondag van 10 tot 17 uur De toegangsprijs ls drie guldeia. Op de eerste Femina-beurs in de nieuwste omgeving staan 141 stands die tezamen 207 standplaatsen inne men. Omdat Femina 23 in het teken van „feest" saat, ontmoet de bezoeker bij de ingang van de nieuwe Ahoy' in het zogenaamde cireulatorium een bloemenzee van. 7500 chrysanten en 10.000 dahlia's, die dankzij de mede werking van 250 volkstulnders en de wijkradenin Zuid, door bloemsier- kunstenaar Paul van Bekkum tot een aantrekkelijk bloemstuk zijn ver werkt. Femina komt ook dit jaar met veel woomdeeën. Er zijn inzendingen van Plet van Reeuwijk, De Stam, Fokkel- wan, De Hollandse tapijt-industrie, li- noleumfabriek Krommenie, Bérgoss. Royal Sphinx en Vroom en Drees- xnann. Vijfmaal per dag zorgt V en D voor mode-pop-shows, waar aan twaalf dansers en danseressen van Halr en Sweet Charity hun medewerking ge ven. Het museum voor Land én -Volken kunde komt met een presentatie van oosterse kleding. De bezoeker krijgt indrukken mee uit Japan, Tunesië, In donesië en India. Welzijn Voorts is er een stand waar ieder een kan praten over meer welzijn in Rotterdam. Het is een initiatief van net katholiek centrum voor welzijns zorg. Hoe veelzijdig de, Femina is blijkt uit een inzending van de Rot terdamse politie die met behulp van een computer de rijvaardigheid van weggebruikers test. "Wat volgens de directie „het klapstuk" van de Femina is, is „Evarama" een paviljoen waarin honderd jaar vrouwenemancipatie in beeid wordt gebracht. Niet minder aan 28 vrouwenorganisaties verlenen hun medewerking aan deze presenta tie, waarvoor ruim duizend dia's zijn vervaardigd. Op Femina 23 is voorts voorlichting: te vinden op het gebied van parttime hulp aan bejaarden de verzorging van planten en bloemen, cosmetica, lucht vervuiling (de meting en bestrijding ervan), volksgezondheid en gezonde voeding, bloemschikken en kleurente levisie, de tweede woning en de toe passing van gas en elektriciteit. (Van onze speciale medewerker) ROTTERDAM, dinsdag. De ge middelde leeftijd van het elftal van Feijenoord is aanzienlijk hoger dan die van Estudiantes. De elf Rotter dammers tellen in toïaal 300 jaar (gem. 27,3) en de Argentijnen 281 (gem. 25,5). Coen-Moudijn is met zijn 33 jaar de ouste van de 22, na hem komt dr. Carlos Biladdo. pagina-4 - dinsdag 8 september 1970 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag - De KNVB heef ingestemd met een ver zoek van SW om de voor zondag a.s. vastgestelde competitiewedstrijd tegen HVC een dag te vervroegen. De Schiedammers hadden daartoe de wens te kennen gegeven In verband met de concurrente van H&rmes DVS en Fbrtuna Vlaardingen, waarvoor zondag eveneens een thulBwedstrijd is vastgesteld. De strijd op het veld van SW be gint zaterdagmiddag om drie uur. Oud-scheidsrechier Piet Roomer in gesprek met Velasquez (li.) en Tejada (midden). Trainer Jan Burgert geeft „zijn" meisjes aanwijzingen tijdens de laatste voorbereidingen voor het Europese kampioenschap, een trai ningsbijeenkomst met de Bulgaarse dames in de Energiehal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1