wil voor eind een ROTT ERDAM S D AG BOEK Wereldbeker VRAAG IN METAAL NAAR RECORD Gevaar I ROT*RÉRDA/VU/ RIJNMOND OPZET OM PER WEEK 50 VROUWEN TE BEHANDELEN OVERGEHAALD Trekvogels voor zware opgave Voor hockeyers wordt het ernst NEDERLANDSE LESSEN VÖÖR GAST ARBEIDERS Sarrasani had last van felle wind Veertig jaar bij PTT gg«gs' pagina 4 - woensdag 9 september 1970 (Van een onzer verslaggevers) BpOrTERDAM, -woensdag. Stimezo, de ■Stichting voor medische zwangerschapsonderbreking in Rotterdam,, gaat de komende weken een geldinzamelingsactie -voeren om nog vdór 'het eind van. het Jaar een abortuskliniek te kunnen openen, waaar vijftig vrouwen per week zullen kunnen worden geholpen. De vorig jaar door enkele artsen op gerichte stichting, die adhesiebetuigingen van 23 organisaties en 8300 particulieren kreeg voor haar streven, heeft minimaal 300.000 gulden nodig om met de kliniek te kunnen beginnen. Stimezo heeft op dit moment slechts vijftienduizend gulden. „Ondanks deze grote morele steun z|Jn we sinds de oprichting niet vol-., doende opgeschoten, aldus de voorzit ter, zenuwarts C. Th. van Schalk. We hadden liever gezien dat de zieken huizen hun taak, ook in geval van abortus te helpen, zouden uitvoeren. Aangezien dit niet of te weinig ge beurt, hebben we besloten zo snel mogelijk naar de totstandkoming van Een kraanmachinist wordt door havenstakers overgehaald het werk .neer te leggen. de kliniek te streven. In een noodsi tuatie is'een noodoplossing vereist". Het Stimezó-bestuur "is"- verzekerd 'van "me'dewei-kitig van gynaecolo gen,, nnaesthesisten en andere artsen en verpleegsters, nodig om in. <eetï kli niek met twintig bedden ongeveer vijftig vrouwen' per week te helpen. Dit zal' tegen kostprijs gebeuren: min der dan vierhonderd, gulden. De Stichting overlegt, met de gemeente Rotterdam over de huur v&n, een ge schikt gebouw. Dokter v„ Schaik: „Dit overleg zal binnen niet al te lange tij.d •kunnen worden afgesloten. Bij de ge meente zijn. naar mijn indruk geen principiële 'bezwaren tegen ons stre ven". Het bestuur van een algemeen ziekenhuis lh*Rotterdam heeft Stimezo toegezegd met de abortus-kliniek' een regeling te treffen opdat in geval van complicaties de medici in de kliniek kunnen terugvallen op het ziekenhuis. Toestemming Het Stlmezo-bwiuuir hoopt- de kli niek: te kunnen openen 'voor het van bracht worden van de nieuwe Wet op de Ziekenhuisvoorzieningen, die reeds In de Tweede Kamer Is behandeld. Voorzitter van Sehaik: „Na het in werking treden van deze wet moet nl. voor het openen van categorale zie kenhuizen (waaronder de Stimezo- künleh valt) toestemming worden ge vraagd. Uit 't overleg dat wij met de hoofd inspectie voor de volksgezondheid /hebben gevoerd, menen "wij te mogen afleiden' dat het .wel e.ens ,lang kan durenvoordat we die toestemming dan krijgen. Onder de. huidige rege ling is toestemming vooraf niet nodig. Wanneer een regeling met een alge meen ziekenhuis tot stand komt. moet de kans dat de kliniek wordt gesloten op last .van de Hoofdinspectie klein worden geacht", aldus dokter van Sehaik. Financiering Van een medewerker ROTTERiDAJVr, woensdag Na twee weken competitie hebben zich in de A- en de C-afdding van. de over gangsklasse CKB-clubs aan de kop van de ranglijst genesteld. In A heeft Pernix als enige de volle winst bin nengehaald. De Leidenaren zijn ko mend weekend vrij en ze zullen de kop wol moeten' afstaan aan één der concurrenten, Dee tos of De Regen boog. Laatstgenoemde gaat op bezoek ■bij Asko met goede kansen het pun tental op vijf te brengen. Deetos heeft op papier tegen debu tant Trekvogels de (beste kansen op de zege. In. afdeling B is Spangen, dat het niet verder dan één punt uit de twee partijen heeft kunnen, brengen, vrij. In deze afdeling gaan >de koplopers Samoa en Wordt Kwiek in Utrecht uit maken. wie voorlopig alleen de leiding (behoudt. In C krijgt Het Zuiden zon dag aan de Enk bezoek van het ZaanV ae Z.K.V., dat reeds drie punten ver- f aarde.Deze partij moet door de ulndorpera gewonnen worden, willen zij de aansluiting met de kop niet ver liezen. Op papier 2lt dat er ook wel in. P.K.C. uit Papendrecht heeft een ster ke Indruk achtergelaten. Het leidt met vier punten. Doordat deze ploeg vrij 1$ krijgt P.S.V. (uit tegen A.K.C.) de kans de kop over te nemen. In de Westelijke eerste klasse B leidt Bolnes met vier punten. Tegen het puntloze SJM.S. zullen de leiders hun. positie wel weten te handhaven. Xinderdijk, één der rivalen zien we op de tweede plaats blijven door een zege exp het Gorkumae G.K.V. In afde ling C lelden het Amsterdamse Swift en het Haagse Pams, dat uitstekend debuteert, met vier punten. Het toeval •wil dat beide ploegen zondag vrij 2ljo. waardoor de concurrentie de kans krijgt wat dichterbij te komen. K.V.S. uit Schoveningen zal daarbij wel van KNS, Leiden weten te winnen, even als Vicus OrientJs van D.T.V, In de D-afdeling doet D.K.C. uit Delft het ditmaal uitstekend: volle wimt. For- tvrna, met één punt minder, kan door een zege op Phoenix de kop wellicht overnemen. :,;.riDe' geldinzamelingsactie zal op. ver schillende manleren worden gevoerd. Een serie van drie „harde" adverten ties (die verschillende manieren van abortus provocatus in beeld brengen) zal worden geplaatst in dag-, week en damesbladen, huis-aan-hulsbladen en opiniebladen. De ontwerpers van de advertenties, Louk Varossfeu en Jan Veth, die dit belangeloos hebbenge- daan, hebben toezeggingen voor gratis plaatsingen binnen tot een bedrag van meer; dan honderdduizend gulden. Er komt een tv-uitzending. Daarnaast zal in Rotterdam waarschijnlijk een pop concert worden gegeven door enkele popgroepen die ook tijdens het Kr a- lingse festival optraden,dat georgani seerd wordt door diskjockey Joost de Diaaijer en Bovema-directeur Hans Boskamp, die zich financieel garant zouden stéllen. Voorts komt er moge lijk nogeen langspeelplaat met pop- muziek, waarvan de opbrengst, even als van die van het concert, ten goede komt aan Stimezo. De stichting zal voorts de organisa ties die. adhesie hebben betuigd (vier politieke partijen, NVV, maar ook de Hendrik Piersonvereniging en de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrou wen) vragen haar leden „te wijzen op de noodzaak de daad bij het.woord te voegen". Tenslotte zal alle particuliere adheslebetulgers worden verzocht een financiële bijdrage té leveren (giro nummer 203164). De geldinzamelingsactie is nodig omdat net Stlmezo-bestuur de kliniek zoveel mogelijk uitgiften wil finan cieren .Financiering van de kliniek met Jeningen zou de verpleegprijs sterk verhogen, zodat minder draag- kraahtigen (die zldh thans evenmin een reis naar Londenae klinieken kun nen veroorloven) niet geholpen zou den Runnen worden. Voorts schept le nen de verplichting de kliniek voort te zetten tot het geld Is afbetaald. Maar Stimezo streeft ernaar de kliniek zo spoedig mogelijk op te heffen (als de ziekenhuizen hun beleid gewijzigd hebben). Tenslotte is hef feit dat de kliniek „met kwartjes en dubbeltjes" wordt betaald een illustratie van het feit dat aan de officiële hulpverlening let» schort, hetgeen een verbetering kan helpen bewerkstelligen. Optiamebcleld Over het opnamebeleid van Stimezo werd nog meegedeeld dat alleen Ne derlandse vrouwen voor opname in aanmerking kómen en dat patiënten over een verwijzing van hun huisarts (of een andere arta, van de dr Rut- verss tl ch ting bijv.) moeten beschik ken. Bestuurslid huisarts B. Looy: „Wij zullen verlangen dat die verwij zing behoorlijk geargumenteerd ia Aangezien ongeveer vijftig procent van de Rotterdamse huisartsen zich in 'principe bereid verklaard heeft' met Btimezo' samen te' wérken, acht ik de. Rans dat zo'n -verwijzing Wet behoor lijk geargumenteerd is, betrekkelijk klein." De capaciteit van de kliniek (50 vrouwen per week, die na behan deling tenminste een dag in de linie zullen moeten blijven) is volgens de heer Looy „ongeveer voldoende voor de ..nood .in Rotterdam en omgeving". Van de ervaringen van Stimezo zal -het mede-afhangen of groepen artsen in Arnhem, Groningen, Amsterdam en Utrecht ook het initiatief zullen, ne men tot de. stichting van abortuskli nieken. Een aanvraag om officiële er kenning, - welke vergoeding van de kosten van behandeling door ziekte kostenverzekeringen en ziekenfondsen - mogelijk maakt, zal om tijdverlies te voorkomen pas na opening Van de kliniek worden ingediend. Dit is een van de drie advertenties waarin de Stichting tot Medische Zwangerschapsonderbreking oproept tot een financiële bijdrage voor het stichten van een abortuskliniek. De breinaald die de appel doorboort brengt een van de methoden In beeld die nog veel gebruikt wordt om'een onge wenste zwangerschap te beëindigen. Stimezo heeft al toezeggingen ter waarde van een ton dat deze en de twee andere advertenties gratis zullen worden geplaatst in dag-, week- en damesbladen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, -r- De personeelssituatie in het Rijn mondgebied is in de afgeJópen maand weer meer nijpend ge worden. Zo js de vraag in Rotter dam in de metaal opgelopen tot de recordhoogte van 5747 aanvra gen. Een vrijwel onoplosbaar probleem omdat ook het Inschakelen van meer buitenlandse arbeidskrachten gebon den Js aan de hulsveslingscapaciteit, aldus GAB-directeur J. A. de Jon* giateren. In het gebied Nieuwe Waterweg Noord (Vla ar dingen.. Schiedam en Eu ropoort) is eenzelfde stijging in de vraag naar metaalarbeiders geconsta teerd- Ir J. P. Nugteren, directeur van dit arbeidsbureau illustreerde de.si tuatie met de wooden: „De mooie or ders, die de bedrijven In het Water weggebied 'zich weten te verwerven lees je op de voorpagina's van de kranfen. De consequenties hiervan echter lees je op de achterpagina's bij de personeelsadvertenties," Het Rotterdamse AAB heeft onder zoek uitgevoerd naar bereidheid om te werken van gehuwde vrouwen. Hier uit is gebleken dat gehuwde vrouwen een sterk gestegen belangstelling aan de dag leggen om aan het werk te gaan. In de 300 geënqueteerde bedrij ven steeg tussen 1966 en 1970 het aan tal gehuwde werkende vrouwen van 2528 naar 4810, een stijging van 30 procent. Van een medewerker Een proces voeren is een dure zaak. Ook in deze tijd van welvaart gaat het voeren van een burgerlijk proces de draagkracht van dege nen die tot de lagere inkomensgroepen behoren te boven. De advocaat en de deurwaarder moeten betaald worden evenals sommige door de griffie geheven rechten, zoals vast recht. vermogen, aangeduid. De verklaring zegt namelijk op zich nog niet of de aanvrager onvermogend is. In deze verklaring worden zo volledig moge lijk de gegevens omtrent het beroep van de aanvrager, zijn gezin en zijn Ip- komsten vermeld. Met deze verklaring van de burgemeester gaat men naar het Bureau van Consultatie, dat ge vestigd Is In het gerechtsgebouw aan de Noordsingel. Het bureau houdt zit ting op maandag-, woensdag- en vrij dagmiddag om twee uur. In Nederland moet iedere party *Un eigen kosten betalen. Alleen als de tegenpartij tn de proceskosten veroor deeld wordt kan de andere party een deel van haar kosten terugkrijgen. Deze hoge kosten zouden het on gewenste gevolg kunnen hebben dat iemand die een proces tegen een an der wil beginnen, hier maar van afziet omdat z(jn financiële positie hem dit niet toestaat. De Wet rechtsbijstand San on- en minvermogenden alsmede -enige andere wetten bieden echter de mogelijkheid om vrijstelling van de eigen kosten of althans vrijstelling voor de helft te verkrijgen, Er wordt onderscheid gemaakt tussen on- en minvermogenden. Wie, naar bepaalde maatstaven, gerekend, als onver mogend wordt beschouwd, kan in aanmerking komen om kosteloos een proces te voeren. De minvermogende wordt geacht wel een deel van zijn kosten te kunnen betalen en kan slechts -vrijstelling voor de helft ver krijgen. Of men tot een van bovenge noemde -groepen behoort, en - zo ja, tot welke, is afhankelijk van een groot aantal factoren, Zoals de hoogte van het loon,, wel of geen kinderen, be paalde lasten en dergelijke. Hoe kan nu iemand, die kosteloos of tegen verminderd tarief wil proce deren, zijn verzoek indienen? Allereerst moet men bij het ge meentehuls, hier in Rotterdam by de afdeling Bevolking, een verklaring halen. In de praktijk wordt deze ver klaring foutief met de akte van on- Van een medewerker (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woenBda*.Het actiecomité Pro Gastarbeiders wil in oktober gaan beginnen met het geven van Nederlandse lessen aan buiten landse werknemers. Voor dit Initiatief kreeg zij grote medewerking van de gemeente Rot terdam en met name van de vorige wethouder van onderwijs, dra. J. G.- van der Ploeg. Deze stelde de gemeen telijke talenpractica gratis ter be schikking en gal het actiecomité een startsubsidie. Onlangs stuurde het actiecomité een brief naar de bedrijven waar gastar beiders werken met het verzoek fi nanciële bijdrage te leveren voor de honorering van de benodigde docen ten. In de brief wordt gewezen op economische en süciale aspecten van de kennis van de Nederlandse taal bij buitenlandse arbeiders. De bijdrage die per cursist gevraagd wordt omvat 200 gulden. Ook hierbij gaf wethouder Van der Ploeg weer zijn medewerking door ln een begeleidende brief, het verzoek om een geldelijke bijdrage te ondersteu nen. ROTTERDAM, woensdag Heeft tot nu toe en niet zonder indruk te maken alleen nog maar eersteklas ser Victoria de stick gezwaaid ln de Btrfjd om do punten, zondag beginnen alle Rotterdamse hockeyclubs aan-het serieuze werk.. - - .n: In de twee tweede klassen treft men liefst vijf clubs uit het Rotterdamse rayon aan: Aeolus, Tempo, Hillegers- berg, Spirit en BBC. Waren er ln het gesloten seizoen aanvankelijk hoop volle geruchten over fusies, de fusio- ntsten hebben zich niet waar kunnen maken: Rotterdam gaat weer goed versplinterd verder. Het mag dan ook. worden betwijfeld of één van de vijf 2ri 70/71 een stap omhoog zal kunnen maken.: In afde ling A krijgen de Rotterdammers te maken met Lelden on Strawberries en in B niet Gooi en HBS. Misschien werpt de wedstrijd RBC Leiden een licht op de krachtver houdingen, Hillegersberg. hoopt,dat Strawberries minder sterk I* dan wordt verwacht. Spirit start mét kansen tegen de Kraaien, terwijl Tempo bepaald niet kansloos Is bij Soest. Aeolus daarente gen krijgt -het bij Gooi zwaar.te ver duren. Het Schiedamse Asvion, dat als pro motieklasse? een gunstiger uitgangs stelling heeft dan de genoemde clubs, kan zich veroorloven naar consolidatie te streven. De thuiswedstrijd tegen Hudito ls wat dit betreft zeker een gunstige gelegenheid; er zit een kieine winst In. De dames van Victoria hebben vorig jaar de eerste klas net niet kunnen halen, Slagen ze er in dit jaar beter op krachten te blijven, dan biedt de afdeling waarin Victoria is Ingedeeld kansen- De eerste wedstrijd gaat tegen stadgenoot RBC. Door het bureau, dat nadere ge gevens aan de belastingdienst kan vragenj wordt uitgemaakt of de ver zoeker in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Wel moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Het is tenslotte niet dc bedoeling dat voor ieder wissewasje de bemiddeling van het bureau wordt ingeroepen. Het bureau kan nu twee dingen doen. Of het geeft een advies aan de aanvrager of het geeft hem de steun van een advocaat. Deze is verplicht dr- rechtsbijstand te verlenen. Van de staat ontvangt hij voor zijn diensten een, zij het vaak kleine, vergoeding. De term „pro deo" is dus uit de tijd. Na de toevoeging van de advocaat moet aan dè rechter, voor wie men wil procederen, nog een vergunning worden gevraagd om kosteloos of tegen verminderd tarief te mogen procederen. Alleen toevoeging van een advocaai door het Bureau van' Consultatie is dus niet voldoende. Deze vergunning mo-et aan de rechter worden gevraagd bij request. Veel moeilijkheden zal dit niet opleveren omdat de advocaat hierbij hulp kan verlenen. Ook de rechter kan gegevens opvragen bij de belastingdienst. De rechter kan het verzoek wei geren aLs h(j van mening ls dat de verzoeker niet on- of minvermogend is. Ook als zijns inziens bv. de vordering of de verdediging „klaarblljketjk van elke grond is ontbloo: of het belang van de verzoeker het procederen niet rechtvaardigt" zal h(j afwijzend op het request beschikken. Wel kan hij vergunning verlenen om tegen ver minderd tarief te procederen, als hij het -gratis-admissie verzoek afwijst. De hiervoor omschreven procedure is kosteloos'. Alleen het Bureau van Con sultatie kan een geringe vergoeding in rekening brengen voor het verlenen van rechtsbijstand. Dit naar gelang van de financiële positie van de cliënt. Van welke kosten, kosten die hij zelf maakt, kan de on- of minvermogende resp. geheel of voor de helft worden vrijgesteld? Allereerst van het salaris van de advocaat en de deurwaarder, die de dagvaarding heeft uitgebracht. Verder nog voor de kosten voor vast recht en de eventuele executiekosten. Men zij er echter wel op bedacht dat voor sommige kosten nimmer vrijstelling wordt, verleend. Dit. betreft de sala rissen en voorschotten van deskunt digen, als deze tenminste bij het pro ces moeten worden betrokken, en in dien getuigen moeten worden opge roepen: hun reis- en andere kosten. Heel belangrijk is dat noen niet uit het oog verliest dat Lndien het proces verloren wordt men in de kosten van de wederpartij kan worden veroor deeld, Of men kosteloos dan wel tegen verminderd tarief procedeert heeft hierop geen enkele Invloed omdat deze gehele of gedeeltelijke vrijstel ling van de proceskosten alleen be trekking heeft op de eigen kosten. D« hierboven omschreven regeling is alleen van toepassing op het bur gerlijk proces. Niet dus op het proces voor de strafrechter. Hiervoor geldt een ander regeling.' Vermeld moet worden dat men tegenwoordig yeel problemen aan- de sociale raadsman kan voorleggen. Door deze kan men eventueel worden doorverwezen naar het Bureau van Consultatie, Ni door de tele- loon, woensdag- avond kan Ik niet. Jij dan wel, pa j(i dan niet kij ken?" De kennis aan de andere kant van de lijn begreep niet waar ik het over had, Ik moest hem uitleggendat de Rotter damse voetbalclub Feyenoord woensdagavond een -tvedsfryd zou spelen om het wereldkam pioenschap voor cltibvoefbaL ,»Al weer", sprak mijn kennis verbaasd, „ik dacht dat de we reldkampioenschappen allang gehouden waren in Mexico". Geduldig heb ik hem verteld over nationale competities, Europacup, Wereldbeker, landenteams, wereldkampioen schap. En dat is heel moeilijk. Probeert u dat een leek maar eens duldeRjfc te mafcen. Tij dens mijn uiteenzetting stief ik kennelijk bij hem op een minimale rest voetbalkennis, want plotseling anderbrak hij mij met speelt Feijenoord dan tegen AC Milan? Eigenlijk had ik mijn Jour nalistieke plicht moeten doen door de man een interview af te nemen, want zulke mensen zijn „nieuws", omdat ze zo schaars zijn. Mensen die niet van voetbal (of niet van Feijenoord) houden en daarom vanavond «lef kijken zijn er genoeg, maar -mensen die van totaal niets toetenFan zul ke mensen zou ik alles willen weten. Ik zou willen weten hoe dat komt en of ze dat al tijd al gehad hebben en of ze er mee b(j de dokter zijn ge weest. jLS kind mocht ik alleen zi meedoen met voetballen als ,pte" Iemand tekort kwamen en een heel enkele keer als vliegende kiep. Ge volg,- jeugdtrauma's en fru straties. Maar Feijenoord en de NOS hebben mij erover heen geholpen. OOK ïiet nu volgende kunt u rustig lezen, want het gaat er ook over. InHet pro» gramma van de Gaudeamus- muziekweek staat, dat burge meester Thomassen het con gres over nieuwe muziek zal openen. Dat is vanavond/ Maar toen de organisatoren dit Heten drukken hadden ze buiten de voetbalhobbv van de burgemeester gerekend. Tho massen. gaat vanavond k\|fce«, Gatideamus of geen Gaudea mus. Maar Gaudeamus gaat gewoon door, Feijenoord of geen Feijenoord. De enige \oethouder die vanavond moet werken ii wethouder G, Z, de Fos, Hij moet naar Gaudeamus, Insi ders menen te weten, dat de wethouders erom hebben ge loot wie de wedstrijd moet -missen, maar dit gerucht kon nergens bevestigd toorden, FERZUCHTING van een Feijenoord-vijand; iaat deze beker snel aan m(j voor bij gaan wat een lelijk ding is het: een bal op stokjes, een moeilijk geval voor «teutetfumgerjabri- fcanten, DE reactie van het alge meen informatieblad INFO heeft de volgende uit spraak van Wim van xH&ne- gem op getekend; „Ik ga d'er weer lekker met kromme ballen tegenan!" DE verkoop van kaartjes voor de wedstrijd Feyen oordUT Arad gaat niet zo hard, zo bericht my. een be vriende kaartjesverkoper. Vol gens diepe' denkers bestaat er een rechtstreeks verband met de havenstaking. Er kan in Rotterdam niets gebeuren of Feijenoord ls er op de een of andere manier bij betrokken. A LS ik aan straks denk, krijg tfc zo'n raar gevoel in de maagstreek. Iedereen doet alsof Feijenoord die we reldbeker al heeft. Ik houd daar niet van, ik vind dat ge woon doodgriezelig. HET mag dan heel wat zijn, A/fAAR als Feijenoord die die wereldbeker maar IV1 beker tuint, ja. dan -moet het gemeentebestuur zich er in ernst over gaan beraden of het peen tijd wordt straten naar Feijehoordspelers te noemen. Maar dan wel graag een beet je royaal. Geen Wervpad en geen 3e Fan Hanegemtiwaw- straat. Er moet iets vanuit gaan. Er moet een Israëlplem komen en een Moulijnlaan, A ES m(Jn oude tante dit leest roept ze: „voetbal- verdwazing". Kom tante, niet zo zwaar op de hand. Het is niet meer dan voetbal, gewoon voetbal, onbelangrijk, genoeg om je over op te winden. Hoeven we eens euen niet te denken aan die luchtverontrei niging, EN als Fe(jenoord die beker niet wint? Dan is er niets aan de hand. Het leven zal ge woon doorgaan. Tenslotte een tip voor mensen die niet willen kijken. Dit is een mooie avond om naar het circus te gaan. Geen parkeerproblemen, geen geduw en gedrang. Een heel circus voor u alleen.' door DICK VAN DEN POLDER (Het bestuur van Feijenoord en de "Nederland se pers hebben, gistermiddag op een bijeenkomst in de koffieka mer van het sta dion van hun Ar gentijnse colle ga's een gram mofoonplaat in ontvangst mogen ïemcn, die twee jaar geleden is uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Estu- diantes de la ?)ata de Wereld Cup had gewonnen. De ene kant ls gevuld met hal clublied van Estu- di antes en strijdkreten van de sup per Iers en aan de andere zijde hoort men kcr.o interviewtjes met de terhn'sche leiders en de spelers. Os- valdo Juan ZubeWia, de coach van Estudlantes. zegt daarin o.a. „La unica verdad es trabajar De enige waarheid ls werken". Ik geloof dat ln dit ene zinnetje het voornaamste gevaar ligt opgesloten dat Feijen oord vanavond bedreigt. Argentijnse collega's hebben mij verzekerd dat Estudiantes ln zijn geschiedenis al heel wat slechte wedstrijden heeft g:speeid. maar het heeft nog nooit wat cadeau gegeven. Het ls een ech te stuntploeg. Vooral in Cupwed strijden kunnen de spelers zich overtreffen. Dan veranderen de stu denten vaak in ware duivels. Als alles normaal verloopt, dan wordt het vanavond ongetwijfeld veer een mooi Fcijenoord-fecst. Het ls mijn stellige overtuiging dat de Eurc-pa Cup-houder veel meer kwa- lUeL in de ploeg heef: c'an Estudian- tes. dat afgezien van Malbernat. Bi lardo en Veron geen grote persoon- l'jkheden telt. Voora! omdat de Ar gentijnen in het centrum van de verdediging kwetsbaar zijn en in Pezzano geen sterke keeper hebben, zou het me helemaal niet verbazen als het 30 of 40 voor Feijenoord wordt. Maar kwaliteit ls niet altijd doorslaggevend. Eén verkeerde be slissing van de scheidsrechter, één misgreep van Treijtel, één ongcluk- k ge overtreding van Israel of Lase- roms of een volkomen off-day van Ove Kindvall kan alles in het hon derd gooien. Het boeiende van voet bal is dat alles vaak heel anders uit pakt dan men had verwacht, dat zorgvuldig uitgestippelde plannen door een persoonlijke fout of door een verkeerde mentale Instelling van he team in duigen kunnen vallen. Vier masnden geleden nog trokken 33.000 Schotten met vliegende vaan dels en slaande trom Milaan binnen. Geen Schot iwijfelde er aan dat Cel tic de Europa Cup, zou winnen. JWc are the champions" klonk het da genlang in het centrum van Milaan. Men weet hoe duur Celüc zijn over moed heeft moeten bekopen. Ik zou nog vele voorbeelden kunnen geven van sportmensen die zich vergisten, maar laat ik volstaan met wat dok ter Carlos Bilardo, de middenveld speler van Estudiantes, in Buenos Ais heeft opgemerkt. „Twee jaar geleden", zo zei hij, „dachten de spe lers vtn Manchester United na de —O nederlaag fn Buenos Aires ook dat hun de wereldbeker niet meer kon ontgaan, Ze waren zo zeker van hun zaak, dat ze zich hier na de wedstrijd vol met whisky hebben gegoten. Maar in Manchester waren wij het die feest konden vieren". Voor zover mij bekend is, hebben de spelers van Feijenoord zich in Buenos Aires ntet aan dergelijke uitspattingen overgegeven, maar het zou' onverstandig zijn om de waar- achuwlng van Bilardo niet ter harte te nemen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De middagvoorstelling van het circus Sarrasani 1* giateren niet doorgegaan m verband met de plotseling opgesto ken atorm. 3>e mensen van het circus hadden grote moeite om de tent overeind te houden tijdens de harde windvlagen, Bezoekers die al een kaartje voor de voorstelling hadden, kunnen nu op een andere dag het circus bezoeken of aan de kassa hun geld terughalen. ROTTERDAM, woensdag. De employe 2e klasse van de PTT, de heer D. Faber, heeft gisteren zijn 40- Jarlg ambtsjubileum gevierd. De jubi laris werd waarderend toegespoken door de heer S. A. Harteveld, ad junct-directeur van het postdistrict Rotterdam. De heer Faber kreeg daar bij een oorkonde, een gouden Insigne en een bedrag onder couvert aangebo den. Van het personeel kreeg de jubile rende PTT-employe een verrekijker cadeau.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1