Inbrekers roven voor half miljoen uil mÊmm jkiStWÉ* STUDENT ZAT 3 WEKEN VAST IN BOLIVIA A m ffjgi wssmamz Dr De Jong wil een minister voor milieu hygiëne ARNHEMMER GEDOOD BIJ SCHIET PARTIJ MET AGENTEN WINKEL IN KALVERSTRAAT GEKRAAKT VANUIT HUURPAND IN VERBOUWING KVP en PvdA D'66 kondigt 'doordouwerige oppositie' aan Aan gevolgen van ongeval overleden MIS® -1M*" Israëli's laten Egyplenaren vrij Groep zigeuners bivakkeert 111 recreatiepark Beekse Bergen Staatsmijnen betaalt schadevergoeding aan hengelaarscombina tie Protest in VS tegen ontslag NBT-directeur Onno Leebaert Herman Vuysje tijdens studiereis om duistere redenen uitgewezen Wervelstorm Italië eiste 35 levens Leidster Viet Cong- delegatie in Parijs teruggekeerd Jeugdige inbreker gearresteerd maandag 14 september 1970 - pagina i.i i:'i|iiii:; h,T-iiii:ii(!iir''.i!:iïi>i *;.i-i i11 Met aanwijzing van de heer Ve- rlnga als HjaUrekKer voor de Kamer verkiezingen volgend jaar beeft de partijraad van de KVP waarschijn lijk een verstandige keus gedaan. Er is veel verschil tussen prof, Verlnga en drs Schmelzcr, fractievoorzitter van de KVP die tot nu toe voor een belangrijk deel het gezicht van de KVP bepaalde. Veel meer dan dc heer Schmclzer die altijd een vriend der liberalen is geweest, is de heer Verin ga gevoelig voor de wijzigin gen, die zich voltrekken in het maat schappelijk denkpatroon. Toen hli minister werd gold hij als een man, die op het laatste ogenblik was aan gewezen voor het enige departement, waarvoor nog geen bewindsman was gevonden; en dat was toevallig on derwijs en wetenschappen. Maar zUn portefeuille liceft hü niet slecht be heerd cn vooral de moeiiykc materie van dc universitaire reorganisatie heeft hij met Inzicht en begrip be handeld, ook al zUn velen bet niet met hem eens. Verlnga lijsttrekker en een aan vaardbaar ontwerp-Steenbamp als program, dat zou stellig c«n KVP *Un met een ander uiterlijk dan die welke vorig jaar van dc Partij van de Arbeid de non-ocöperatle heeft aangezegd gekregen. Moet de PvdA dit besluit handhaven? Een aantal leidende figuren in dc party heeft gosohreven dat het Inderdaad wel moet, maar de motivering overtuigt n|et. Het argumont van eon soort historische onherroepelijkheid Is te mal om los te lopen. Bovendien dreigt de PvdA wat betreft haar mo gelijke partners in een slop terecht te komen, nu de Politieke Party Ra dicalen «iet van de grond komt cn do r»P een buitenparlementaire ac tie wil ontketenen tegen al wat mili tair is In Nederland. De PvdA wUst het leger en de NATO waarop de PSP haar emotionele voltreffers rvll plaatsen, niet af. Het besluit, niet meer samen te werken met de KVP, is in «Ik geval niet genomen om die party to ver sterken, Dit effect dreigt, wanneer de KVP met goede manschap cn aantrekkelijk program voor de dag komt, toch wel zo tc zijn. Het is na tuurlijk mogelUk om tc verönder- atellen, dat de heer Schmelzer zich voor het uiterlijk wel terugtrekt, maar zich achter de schermen go- reed houdt voor een ministerschap. Het beste middel daartegen echter ligt bepaald niet In een hardnekkig vasthouden door de PvdA aan bet non-eoÖperatie-bcsJutt nadat dat over zün tactisch doel Is gaan hecn- schleten. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM» maandag Pe tractie vaa D'06 inde Amsterdamse gemeenteraad gaat in de bomende vier Jaar „een doordouwerige opposi tie" voeren, waarby ze een groot aan tal concrete nota's zat Indienen, aldus de voorzitter van de D'GG-fractie, de heer A. Martini en de raadsleden W- Wessels en mr_ E. van Antwerpen, vo- j rlge week vrijdag op een persbijeen komst la hotel Polén, Als onderwerpen voor concrete no ta's noemden ze onder meer*, eén aan gepast Leidsepleinpïan, een herziening van de Nota-Binnenstad (over de toe komst van het Amsterdamse stadscen trum), een plan voor consequent doorgevoerd en richt ingvsrkeor in do stad, meer accommodatie voor kunst activiteiten, en de economische ont wikkeling van Amsterdam. Bovendien wil D'66 een herziening bepleiten van de voorlopige plannen voor de noord-zuldlyn van de metro, waar- dom* de afbraak van panden aan het Muntplein kan worden voorkomen, CÜLEMBORG, mmaandag. In het weekelDdc is in het Barbarazlc- kenhols te Culemborg de 21-jarige Ja cobus Entjes aan de gevolgen van een ongeval, dat vrijdagavond op dc sta tionsweg te Culemborg plaatsvond overleden. De jongeman verloor up onverklaarbare wijze toen de macht over het stuur van zijn bromfiets en kwam met zijn hoofd op het wegdek terecht. Hij liep daarbij een schedel- basisfractuur op. (Van een ouster verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Nagenoeg de hele winkelvoorraad aan juwelen en sieraden is dit weekeinde uit de juwelierszaak Pao- la Rossi in de Amsterdamse Kalverstraat gestolen, De waarde van de buit wordt voorlopig gescbat op minstens een half miljoen gul- den. De daders drongen de winkel binnen via de naastgelegen winkel van Sporthuis Centrum die een verbouwing ondergaat, ïn een zijwand van het pand, waarin het juweliersbedrijf is ge vestigd, maakten zij een gat en konden zo de winkel binnengaan. nS|] I Egyptische zeelieden, die begin deze maand door Israëli's van hun in brand geraakte zinkende schip werden gered, krijgen op de lucht haven van Tel Avlv een verfrissing aangeboden. Zij keerden zaterdag terug naar huis. Omstreeks vier uur gistermiddag werd de politie van het bureau Singel gewaarschuwd door het stil alarm. Toen zij bij de winkel kwam waren de daders al verdwenen. Volgens de politie heeft het de daders geruime tijd gekost om de hele buit bulten dc winkel te brengen. Een raadsel is dan ook waarom het stil alarm pas zo laat in werking trad. Dit zal nog nader worden onderzocht. In de winkel lieten de inbrekers, op enkele gereedscahppen na die ze bij hun werk hadden gebruikt, vrijwel niets achter. Alleoen een safe, waarin de kostbare stukken worden opgebor gen, hebben ze ongmoeid gelaten, De inbraak doet dc politic sterk den ken. aan de grot juwelenroof bü ju welier Siebel in de Kalverstraat in maart van dit jaar. Daar werd toen voor bijna acht ton buitgemaakt. De daders zijn nooit gepakt. Kor; na de Siebel-inbraak werd ook Paola Rossi door inbrekers bezocht. Ze verzamelden een buit ter waarde van. 32.000 gulden maar werden dooi de politie die dank zij het stil alarm snel ter plaatse was, gearresteerd. Bij balde inbraken profiteerden de daders, zoals ook nu, van de verbou wing vap naastgelegen panden, (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De groep van ongeveer 93 zigeuners, die vrijdag door Duitse douaniers werd teruggestuurd toen zij van Nederland Uit dc grens wilde oversteken, bivak keert op het ogenblik op het terein van het recreatiepark „De Beekse Bergen" nabij Tilburg. Hoewel de directie van het recrea tiepark ernstig bezwaar heeft gemaakt tegen de aanwezigheid var; de zigeu- ners, kan de politie niets doen totdat het ministerie van justitie in Den Haag heeft besloten welke maatrege len genomen moeten worden. De groep, die nu meer dan een week door Nederland trekt, bestaat uit Zuideuropeanen van. verschillen de nationaliteiten. De zigeuners dip geen -geldige reisnapiereh hebben, zijn vanuit Joegoslavië naar ons land ge komen. Volgens een zegsman van de rijks politie in Breda klaagt de bevolking over diefstallen en overlast, „Wij kun nen echter niets doen zolang liet mi nisterie van justitie een embargo 00 alle maatregelen heeft gelegd," aldus de zegsman. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie in Den Haag moet er voor het nemen van maatre gelen eerst overleg plaatsvinden met het buurland waardoor de zigeuners naar Nederland zijn gekomen. Ook zal. voor een eventuele uitwij zing, de nationaliteit van de betrokke nen moeten worden onderzocht. „Voorzover de groep zigeuners niet al uit zichzelf In beweging zal komen, moeten wij op dc kortst mogelijke termijn naar een oplossing zoeken," aldus de woordvoerder van het minis terie. Intussen is de Leidse zigeunerteider Koka Petaio, die zich als bemiddelaar in de kwestie heeft opgeworpen, druk doende om te voorkomen dat de zi- geunergroep het land zal worden uit gezet. (Van onze correspondent) MAASTRICHT, —maandag. De Staatsmijnen in Limburg zullen een bedrag van f 20.000 betalen aan de hengelaarscombinatle. Juhana in Sit- lard in verband met het voorlaatste geval van massale vissterfte In de Maas. De hengelsportcombinatie zal dit bedrag gebruiken om nieuwe poot- vis aan te kopen. Hiertoe is een be drag nodig van ongeveer ƒ40.000. De Staatsmijnen hebben laten we ten zich inderdaad schuldig te achten aan het betreffende geval van vis sterfte. De directeur van .de hengelaarscom- binatïe, J. Geerts, uit Sitlard aoht de Staatsmijnen ook verantwoordelijk voor een tweede geval van vissterfte in de Maas. Dit echter blijven de Staatsmijnen echter hardnekkig ont kennen. WIWAAMOUIEHNMI O Mtk <=3 ito m-, V-Vrtl Xrmrttff It— Hart N plpM*« wtjw I" fa 0» t>i| fa «tarfaaa 7»0 mm tin* HU3HTIW OCCtUlli - Ba W nrtt fa /4-9-/0 f 0700 M.E.T. 1 Amsterdam De SJït D;eipn timt no ven Den Helder LuChth.R d Twente v.lssmgai Z. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Belgrado Berlin Bordeaux Brussel VranKtort Geneve Grenoble Innsbruck Kopenhsget Lissabon Luxemburg Malaga Mallorca Munchen Parijs Rome Stockholm wenen regenbui WiW 8 re£en w 5 rojen wiw a zw. bow. zw 7 rojfen ZW 10 regenbui w 5 regen regen w 0 regen ZTÜW 8 regen pnbew. 1. bew. windst. nrn 4 geb. bew. e. 5 onbew, windst. ragen mw 7 «osj 3 Otibew. windst, rtgen 1 7 n 2 windat. jeii. bjw. w 1 regen i, bew. 2 2 onbew, n no 2 gen. bew. zw e imbew. 0 2 onbew, win dut. mist 15 ju ai 117 11 s 15 IC 0 19 M 14 te ia 7 15 11 ie ia ju i,i 13 M <s 10 ie 16 13 ai 4 15 2 33 Ét'J O 25 10 3 3n M 0.: 117 8 2 21 30 0 16 tO 6 18 R l 18 4. 0 19 7 O 14 ta 16 IB 16 0, 27 1B 0 17 10 13 (Van een onzer verwjryevcrs) NEW YORK/AMSTERDAM, maan dag Vijftien Amerikaanse publi cisten hebben „krachtig" geprotes teerd tegen het on!slag van de heer Onno Leebaert als directeur van het kantoor van het Nationaal Bureau voor Toerisme in Neiv York. De heer Leebaert. öio por 1 september van dit jaar werd ontslagen, ia vanaf 1060 di recteur geweest. Ondertekenaars van tiet protest zijn onder meer de uitgevers van The Sa turday Review en van Travel Agent, de flhrwnroclucan: Normarc Welssmen. rmsradacteur Paul Prtedlandcr van de New York Times en do hoofdredac teur vah Holiday Magazine, In het protest wordt gesteld, dat de heer Leebaert „meer dan wie ook voor de Nederlandse belangen in de Verenigde Stalen heeft gedaan". De heer Lee baert is Inmiddels opgevolgd door de heer J, G, Bertram* (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, maandag De student in de sociologie Her man Vuysje (24) uitgewezen uit Bolivia, is gistermiddag op Schiphol aangekomen. Vuyeje die sinds januari een studiereis door Zuid-Ameriks maakte, lieefl drie weken in Bolivia vastgeze- „Nee, jk weet niet waarom," zegt hij. „Uit de verhoren drie maal vier uur en twee keer drie uur kon ik wel afleiden wat ze wilden weten, maar een echte beschuldiging is er nooit tegen me ingebracht. Ik heb dan ook geen rechter gezien. Het verhoor beperkte zich tot drie punten. In de eerste plaats was er de kaart, die ik bij me had en waarop het plaatsje Ca- miri, met een cirkeltje stond aangegeven. Er gingen geruch ten, dat in dat gebied guerril la's actief waren; daar heb ik overigens nooit iets van ge merkt. Ten tweede vond de Bo liviaanse politie in Oruro, de mijnwerkersplaats, waar ik gearresteerd werd,mijn agen da interessant. In de agenda stonden nogal wat namen van relaties van me, die gecompro mitteerd waren. Maar dat is geen wonder, want in zo'n klein land met zoveel politieke opschudding is iedereen ge compromitteerd. En ten derde waren mijn studie aantekeningen en de aantekeningen voer mijn journalistieke werk voor Het Vrij Volk kennelijk zeer de moeite waard. Er zat bij voorbeeld het interview tussen, dat ik met de, volgens mij tot voor kort gevaar lijkste man van Bolivia, Juan Le- chin, had gehad. AL die aantekenin gen, alle persoonlijke papieren en het geld, ben ik kwijt." De behandeling van. de Boliviaanse politie was, volgens de heer Vuysje, niet slecht. Het bleef bij een vraag- en antwoordspel. Eerst oen week in Oruro, waar Herman Vuysje alleen aankwam zijn reis- en studiege noot Bart van Hoogenhuyze (24) was naar do hoofdstad La Paz ge gaan om geld van de bank <te halen - daarna twee weken in La Paz. „In Oruro zat ik in complete afzonde ring in het politiebureau; ln La Paz mocht ik overdag lekker in de zon liggen op de binnenplaats van het politiebureau met nog andere poli tieke gevangenen, 's Nachts werd ik opgesloten in een cel met ratten en muizen." Vriend Bert ontsprong de dans en kwam oök niet mee terug naar Hol land. „Hij moest Bolivia ook wel uit. omdat hij by mij hoorde, maar ■ik nad alle aantekeningen, dus hem hebben ze niet gearresteerd. Hy zit nu In Lima in Peru in de hoop onze reis, die nog twee maanden zou du ren, te kunnen voortzetten." Herman Vuysje is ten slotte door be middeling van de Nederlandse am bassade tn Bolivia het land uitge wezen. Hoe ging dat in zijn werk? „De eerste twee weken had ik met niemand contact. Het was me ver boden brieven te schrijven of dc «ambassade te waarschuwen. Bert, met wie ik, nadat hij uit La Paz zou terugkomen, in Oruro had algespro ken, heeft de ambassade wel ge waarschuwd om te melden dat ik. weg was. Toen is overigens nog nie mand er achter gekomen, dat ik in Oruro vastzat. Toen Ik met een bus naar La Pa? word overgebracht, mocht ik van de me begeleidende agent aan een paar Amerikanen - vertellen, wat er «gebeurd was. Bel len naar dc ambassade was nog steeds -niet toegelaten. Ik vroeg de Amerikanen of zij dat voor mc wil den doen. Ze deden het niet. maar stom toevallig kwam Bert hen na een tijdje tegen en aan hem vertel den ze hot verhaaj van hun ontmoe ting met mij. Toen eindelijk kon de ambassadeur, de heer Van Swinda- ren, iets ondernemen. Hij vertelde me. dat ik de keus had, óf het land uit, óf wachten op het moment, dat ik zou worden vrijge laten. Maar dat vertelde hü. kon nog wel een half jaar duren. Ik koos het eerste, omdat -ik er gewoon eeoi beetje genoeg van had gekre gen. Drie weken leven op maïs, aard appelen en rijst is bovenlien ook geen pretje. De Nederlandse ambassade heeft, nadat mijn ouders zich tele grafisch garant voor mij hadden «ge steld, mijn ticket betaald. Nu moet ik eerst- zien, dat ik dae ƒ2000 bij elkaar krijg, zodat ik mijn paspoort, aat ze als onderpand gehouden heb ben, terug kan krijgen. Het i-s bui tengewoon jammer vah al die aan tekeningen, die de politie daar heeft HERMAN VUYSJE: uitgewezen gehouden. Ik had er twee scripties uit willen maken plus nog wat arti kelen voor de krant. De ambassade heeft echter beloofd te proberen het allemaal terug te krijgen." Optimistisch Hoe is het nu-met Bert van Hoog enhuyze? „Die zit ln Lima te wach ten op ƒ2000 van zijn ouders. Hij hoopt, dat hij het geld binnen enke le dagen, ontvangt, zodat hij zijn paspoort, dat ook in ruil voor zijn ticket is ingenomen, kan terugkrij gen. Ik weet niet of het allemaal lukt, maar hij is wat optimistischer dan ik. Bovendien had ik geen keus. Hij kan nog even wachten, ik moest direct «terug naar Holland. Tot aan do vliegtuigtrap ben ik keurig door een politieagent begeleid." VENETIë, maandag (AFP) De wervelstorm die vrijdagavond over Venetië en omgeving ss getrokken heeft aan 35 mensen het leven gekost, terwijl ln totaal 225 personen gewond raakten. Van hen verblijven er nog tachtig in ziekenhulz&n. In het zieken huis van Padua zijn twee toeristen overleden, een Amerikaan en een Fransman, die op campings zwaar ge wond werden. De wervelstorm trok met een snelheid van. 20Ö km een do delijk spoor over Italië. PARIJS, maandag- (Rentcr/UPI). Mevr. Nguyen Thl Binh, leidster van dc delegatie van het Zuïüvïetuamese bevrljdlngsfront. de politieke tak van dc Viet Cone, op de vredesonderhan delingen In Parijs Is vandaag in de Franse hoofdstad teruggekeerd. Woordvoerders van het Zuidvieina- mese bevrijdingsfront weigerden ech ter te verklaren of mevr. ïlinh, die te vens minister van buitenlandse zaken In dc Zuidvietnamesc „voorlopige re volutionaire regering js, donderdag de 84ste zitting van de Vietnamese vredesbesprekingen zal bijwonen. Haar terugkeer volgt op die van Xuan Thuy, de leider van de Noord- vietnamese onderbandeliafsdelcgatlc, die onlangs zijn zetel weer Innam na de benoeming van David Bruce als leider van de Amerikaanse delcgatfc. Haar terugkeer betekent tevens dat alle vier delegaties thans weer worden geleid door qua rang geiykeestelden. ROTTERDAM,, maandag. Aan het academisch zlekenhtns Dijk2itg bij de op 9 september jl, gehouden exa mens voor het B-diploma slaagden dc verpleegkundigen: M. Berkhout, E. Brand, W. A, Le Colntre, 1. de Leeuw, G. J Scbuiling, C. M. Stokman en M, A, H. van Weperen. VORM VAN COLLECTIEVE BESCHERMING (Van een onzer verslaggevers) SCHEVENINGEN, maandag Prof. dr. L. de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, heeft zater dagmiddag gepleit voor dé benoe ming van een. minister voor de milieuhygiëne. Hij ziet de taak van een dergelijke bewindsman als een nieuwe vorm van collec tieve bescherming, naast de strikt militaire die hij drie maanden geleden op nogal opzienbarende wijze aan de orde stelde in Delft. Prof. De Jong sprak ln het Circus gebouw te Scheveningen, tijdens een: bijeenkomst pa afloop vah de 25ete dodenherdenking van de Stichting Oranjehotel, die onder anderen «werd bijgewoond door koningin Juliana en prins Bernhaid. „Het wordt tijd," stelde prof. Dc Jong, „dat wij paal en perk stellen aan de uitputting van ons leefmilieu. Is ons dat ernst dan kan dat slechts op één manier jegens onszelf en dc buitenwereld duidelijk blijken; door dat wij de bescherming van dat leef milieu erkennen als een permanente, volwaardige cn zelfstandige taak van staatszorg, zoals ws dat eens met het onderwijs hebben gedaan," Prof, Dc Jong voegde daaraan toe: „Met studiecommissies alleen komt men er niot. Tot regeringsactie wordt uiteindelijk alleen besloten om de re geringstafel, Dadr moet een nieuwe mini sier komen te zitten die wat er aan kennis in het land is bundelt, die voorlicht en waarschuwt, die wets voorstellen en andere overheidsmaat regelen voorbereidt, die deelneemt aan het internationaal overleg, maai' die vooral eik daartoe aanleiding ge vend voorstel dat ter tafel komt. kan toetsen aan do normen die voor het behoud van een dragelijk leefmilieu noodzakelijk zijn." Aldus prof. De Jong die zijn rede besloot met de woorden: „Ons land hcéft een groots opgezet plan nodig ter bescherming van ons milieu- Wij allen zouden graag 2ien dat, wanneer straks de non het leefmilieu gewijde conferentie van de Verenigde Naties bijeenkomt, ons land zich onder scheidt door het naar voren brengen van grootse ep praktische denkbeel den." (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM, maandag De 34-larlge koperslager G. J. Boahoven la vrijdag nacht by een vuurgevecht tussen poli tie cn onderwercidfiguren op dc Arn hemse Korenmarkt om het leven ee- komerv. Het slachtoffer Is door een ko gel ln zUn hoofd getroffen, Wie het sehot heeft afgevuurd te nog niet be kend. Hot aandeel van de politie i«r het vuurgevecht zou alleen utt een tiental waarschuwingsschoten hebben be staan. aldus doelde een ooiitiewoörd- voerdcr zaterdag mee. Uit de tegen partij, die tot een mnn of veertig naar Arnhemse begrippen „zware joneens" was aangegroeid, werden verschillen de schoten afgövnurd. - Aar^eiding tot de schietpartij was de. aanhouding -van de 2B-jarige Jani v, d. B.. een bekende in Arnhemse s 0 ut en eu rskringe nTwee rechercheurs hadden hem zien lopenen wilden hem. In verband met een eender «aval van openlijke geweldpleging, aanhou den. Er ontstond een soherirnutseJing en bijgestaan door een vriend wist v. d. B. te ontsnappen. Op de Korenmarkt waarschuwde v. d. B. andere vrienden «van hem. Hij werd nog enkele malen door de re chercheurs aangehouden, maar wist steeds na vechtpartijen weer los te komen. De groep van vrienden groei de intussen aan tot een man of veer tig. die schoten afvuurde ln de rich ting van een aantal politiemannen dat de twee rechercheurs .te hulp was «e- Komen: Het slachtoffer sprong daarbij, al dus de politie, een van de recher- oheurs ln de rug, maar werd door de politieman op de grond geworpen. Toen klonken schoten waarna de ko perslager neerviel. Er werden drie ar restaties verricht. BERGEN OP ZOOM. meandag (ANP). Bij «en controle van het paviljoen „De Heide" ontdekte een pa trouille van de gemeentepolitie van Bergen op Zoom Jn de nacht van za terdag op zondag een slapende jongen. Het bleek de I7-jarige L- M. uit Ber gen op Zoom, die beg.n augustus uit een tehuis was weggelopen en sinds dien een groot aantal inbraken had gepleegd. De waarde yaxi de door hem ontvreemde goederen loopt in de tien- duizenden guldens, aldus de politie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1