en op geen BOE Enkele uren achter Russische tralies Bernadette Devlin naar Rotterdam CDUZY B n morgen opent femina 23, een feestelijke femina ROTTERDAM RIJNMOND ÏMTWASMACHMES Oplossing komt als gezonde verstand doorbreekt Bouwvakkers eisen ook vierhonderd gulden Beneluxtimnel krij gt voorschot van 4 miljoen BELANGSTELLING POLITIE VOOR BUA-TOESTEL jfjggsijiis# U.S,On met onconventionele orkestwerken Groei Zestienhoven 'minder uitbundig' dan van Schiphol EUROMAST OP FLUIT-TOER R Lerarenkoor uit Bratislava in Laurenskerk pagina 4 - dinsdag 15 september 1970 (advertentie; DOOR JARENLANGE ERVARING KUNNEN WU U GOED ADVISEREN - 10 MIDDELUNDS7R. 72 TEL. 010-235327 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De regering wijst <le omwikkeling van zeehavenindustrie op Voor- nc en Puften eu in de Hoekse Waard van de hand, zo blijkt uit do begroting voor bet jaar 1971 van minister drs J. A. Bakker van Verkeer en Waterstaat. Verdere uitbreiding van het Rotterdamse havengebied zal zich moeten beperken tot op- en overslag en tot vestigingen, die absoluut gebonden zijn aan de in dustriële agglomeratie van Rot terdam. Voor de laatste soort ves tigingen is dan wel een sterke ar- gumentatie nodig om een ver gunning te krijgen. ■Bedrijven die niet in het zeeha vengebied gevestigd kunnen wor den, krijgen aantrekkelijke moge lijkheden aangebodenbij vesti ging in de zgn. stimuleringsge bieden. Zeehavens De regering vraagt rich in de be groting af hoe groot het uitstralingsef fect van de Rotterdamse Industriële agglomeratie zal zijn. Dit zal namelijk V?nwvh..et "eh&vengebled in geheel West-Nederland bepalen. Hoe groter de invloedssfeer van Rotterdam door stimulerende maatregelen, bij voorbeeld pijpleidingen, deg te groter ij d® mogelljlcheden om de verdere industriële expansie m de rest van het Westen van ons land in goede banen te leiden, zo zegt minister Bakker en hy gaat verder: „De regering hecht grote waarde aan «en nadere analyse van het uitstralingseffect en is van plan om de Commissie Zeehavenbc- langen op zeer korte termijn hierover om oen oordeel te vragen." Over dc samenwerking tussen de ha vens zegt de begroting het volgende: 5 t^,t,CTe coördinatie tussen de af zonderlijke havenbeheerders is van lD'it om dezelfde vestigingsvoorwaarden te krijgen, zo dat op -dit punt de concurrentie weg valt, om prioriteiten te kunnen stellen en om overinvesteringen te vermijden, «üu minister Bakkers begroting wordt Ook melding gemaakt van een onderhoek dat het Centraal Planbu reau heeft gehouden naar de beteke nis van de zeehavens voor de nationa le economie. Hieruit blijkt dat het na- ï«S2?lè ]nkoiT>eh in de periode 1970- iwO met 500 miljoen gulder. extra zou stijgen, als men l miljard gulden ex tra zou investeren in de zeehavenin- duatrieën. ..Frappant bij dit onderzoek is voor- el dat extra uitbreiding van de zeeha venindustrie ook produkUestljglng buiten de haven tengevolge heeft en wel meer dan een derde van de stij ging in de haven zelf; en bovendien dat ex bulten de havens evenveel ex tra werkgelegenheid wordt gecreëerd ais daarbinnen. Ook het spreidingsbe- ieid zal men mede tegen deze achter grond moeten bezien," aldus de begro ting van ht ministerie van Verkeer en Waterstaat. Minister Bakker maakt In het stuk ook melding van een overleg, dat aan net einde van dit jaar gehouden zal worden tussen de zeehavenheheerders Uit onsjand en België. Tijdens dit ge meenschappelijk overleg zal men zich dan beraden over de optimale benut ting van dc mogelijkheden voor een setóhavenontwlkkeling In belde lan- ■In het kader van een nauwere sa menwerking met België past ook de mededeling dat de regering het inita- tief heeft genomen tot het aanleggen van een pijpleidingstraat van Rot terdam vla Klundert naar Zeeland en België. Uitbouw „In 1971 zal de definitieve toegang tot de havengebieden van Europoort er. de Maasvlakte gereed komen. Voort gegaan zal worden met de verdere uitbouw van de noordelijke en zuide lijke havendammen ln diep water, waarbij gebruik gemaakt wordt van grind, steen en betonblokken. Naar verwachting zullen deze werkzaamhe den omstreek» 1074 gereedkomen. De toegangsgeul wordt met één meter verdiept, waardoor Europoort/Maas vlakte over hoog water toegankelijk wordt voor 65-voetsschepen (thans 62 voets). De veirdiepte geul wordt aan gesloten op de definitieve toegang naar Europoort/Maasvlakte. Deze ligt namelijk, hoewel binnen de nieuwe havendammen, toch zover zeewaarts, dat de verdiepte geul geen invloed meer kan uitoefenen op de mate van verzilting van de Rotterdamse Water weg. De werkzaamheden worden door de gemeente Rotterdam gefinancierd," aldus het stuk. Navigatie Over de. toegang tot en het varen op de Nieuwe Waterweg wordt, met be trekking -tot de navigatie, in de begro ting gezegd, dat.de huidige radarketen langs de Waterweg verbeterd moet worden, Er ia namelijk behoefte aan een grotere nauwkeurigheid en aan automatisering van een deel van de informatie, die voor navigatie nodig is. Met de bouw van een nieuwe ra- da rin stall at iete Hoek van Holland ia .«eds begonnen. Ruim driehonderd bouwvakkers personeel van aannemingsmaatschappij J. P. van Eesteren, dat werkt aan de bouw van de Medische Faculteit maakte vanochtend een geïmproviseerde protestmars door Rotterdams centrum. „Wij willen ook die vier honderd gulden erbij", zei een van hen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Het ligt ln de bedoeling om een voorschot van 4 miljoen galden te verlenen aan dc N.V. Beaeluxtunnel op het bedrag, waartegen het Rük ie zfluer tljd.de tunnel «al overnemen, zo deelt minis ter drs J. A, Bakker mee in zijn me morie van toelichting op de begroting van het Rijks wegenfonds voor 1971. Verder wordt in de memorie «lei ding gemaakt van onder meer de -werkzaamheden aan het wegennet rond Rotterdam. Het belangrijkste project in dit pro gramma is de bouw van de tunnel on der de Oude Maas bij Dordrecht, dia de huidige brug zal moeten vervan gen. Rijksweg 16 die vanaf de Brie- nenoordbrug zal gaan aansluiten op de nieuwe tunnel wordt dan ook grondig gereconstrueerd en verbreed tot twee rijbanen met elk drie rij- stroken. Hierbij zal eveneens het knooppunt van weg 10 met weg 21, ten zuidoosten van Rotterdam, aange legd worden. Verder wordt de voltooiing uitge voerd van het gedeelte Msasdijk- "Vlaardingen van weg 20, Ook zal men beginnen aan de aanleg van het deel van weg 20, dat als noordelijke rand weg van Rotterdam gaat fungeren met daarbij de voltooiing van het Klein- polderplein, De zuidelijke randweg van Rotter dam, Rijksweg 21, zal verder aange legd en voltooid worden en men gaat beginnen met de aanleg van weg 18, althans het deel van Rotterdam tot Delft. De experimentele componisten, die gisteren prijkten op het orkestpro- gramma van de jubilerende stichting Gaudeamus (Utrechts Symfonieor kest, Doelen) vermeden, zoals te ver wachten, zorgvuldig het schrijven van herkenbare melodieën en harmo nieën: zulk een componeertechniek, waar ook zin voor constructie nodig Is om vormloosheid te vermijden, wijzen ze minachtend als zijnde „verouderd" en zelfs als burgerlijk van de hand. Het is inderdaad moeilijk om ln dat systeem nog pakkende, originele mu ziek te schrijven. Wie iets heel nieuws probeert, kan er vrijwel van verze kerd zijn dat zijn produkt noch als pakkend, noch als origineel wordt er- v.areN en was gisteravond ook steeds het geval. Louis Andriessen spande met irritante verveling wel de kroon in zijn „Hoe is het", een stuk „tegen" het symfonieorkest, maar vóór «rijkorkest, basblokfluit en twee kin derfluitjes. Het was alles zeer preten tieus van opzet: de strijkers hadden hun snaren zo verstomd, dat een ge heel van chromatische tonen op losse Bnaren ontstond, en tegen deze kale klanken bracht Frans Bruggen op een elektronisch versterkte en vervormde basblokfluit griezelige lage geluiden te berde. Andnessens protest tegen de gevestigde orde van het symfonieor kest zal de meeste hoorders wel wat lang gevallen zijn. "Uitvoerigheid was de drie andere componisten eveneens te verwijten, maar de klankencascades van de Hymne van de jonge Rus Silvestrov hadden nog wel iets aardigs door hun geraffineerde, gevarieerde instrumen tatie. Jammer, dat ze toch alleen maar effectbejag als doel hadden. De qua- sl-dlepzinnlge toelichting van William Hellermnnn op zijn stuk Time and Again (de componist acht zich in staat de visuele waarneming van b.v. een landschap met klanken te imiteren) moest men tijdens het luisteren wel als grootspraak typeren. Elliott Schwartz (evenals Heïlermann Amerikaan) probeerde met orkest klanken drie eilanden uit te beelden twee kleine en een groot, n.l. Enge land! waartoe de orkestrale sonlek soms werd onderbroken met zeurige flarden lichte muziek op magnetofoon, (ADVERTENTIE) Geüniformeerde agenten en rechercheurs van de Rotterdamse gemeen tepolitie hadden gistermiddag op de luchthaven Rotterdam veel be langstelling voor de passagiers van een vliegtuig van de British United Airways. vy «uagucwiuoil, begeleid door het kapotschieten rau gekleurde plastic ballonnen en in cidentele verduistering van de zaal. Wat ons b(j deze presentatie van wereldpremières 't meest bevreemdde, was de traditionele toedracht van een en ander. Wanneer ergens deelneming van het publiek nodig was, dan was het wel hier ai w*S het alleen maar om ergernis en frustraties te ul- teni maar neen, de gewone concert- ceremonie speelde zich af, met een braaf passief publiek, applaus, bui gende dirigent (Paul Hupperts) en componisten, die op het podium de bijval trachtten te verlengen. a.i. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag „De groei van luchthaven Rotterdam was wat minder uitbundig1 dan die op Schiphol", zo staat te lezen in de be groting voor 1971 van minister J. A. Bakker van Verkeer en Waterstaat. De staging van het aantal passa giers en de hoeveelheid vracht be droeg respectievelijk 9 en 14 procent. Bij het vrachtpercentage is niet het vervoer van auto's inbegrepen; dit liep enigszinsterug. Het aantal com merciële bewegingen op Zeaüenhoven bleef in 1969 ongeveer gelijk aan dat van het jaar daarvoor. ROTTERDAM, dinsdag. Op vrij dag 2 oktober zal de heer J. Huisman 101 jaar worden. De lieer Hulsman ia op 2 oktober 18S9 in ,Oud-Alblas ge boren. Hij was schipper op de binnen vaart en vestigde zich in 1024 in Rot terdam. Sedert het begin van dit jaar woont de heer Huisman in het bejaar dencentrum „Meerwekle", Femfrm 23, als eerste in de Rotterdams nieuwe Ahoy-hal Zuidplein, met als thema feest, brengt u onder (véél) meer: Evarama: de vrouw In meer dan duizend bewegende beel den Mode-Pop-SJoo: een wervelende dans-mode-show/Wonen1971:de allernieuwste woonldeeën Bloemenshow: duizenden herfstbloemen in prachtige arrangementen Wolehow: doorlopend wol-mode-ldeeën Feestelijke Oosterse Mode: een presentatie uit een andere wereld Drivo-trainers: een rijvaardlgheldstesl op 's werelds modernste manier Uw tweede huls Muziek hoort erbij Eet beter - leef gezond... en in 207 Inzen dingen nog veel meer. Rfe Elké dag nieuwe attracties op Femina 23: i:3| een nieuwe Femina, een gezellige Femlnal JV Femina 23: t/m 30 september, dagelijks ft van 10-17 uur en van 19-22.30 uür, zondags H van 10-17 uur. Entree f 3.-, kinderen f 2.- -B ...U bent er zó met de metro W* vla de speciale "metrobrufl" lussen station Zuidplein en de nieuwe Ahoy'-hal. Sinds de golf van vliegtuigkapingen wordt ook hier de bagage van de passagiers gevisiteerd. De marechaussee van de luchthaven, die voor deze gelegenheid overigens niet versterkt is, houdt zich hiermee bezig. Wel assisteert de politie de marechaussee bij de verscherpte controles. In dit licht moeten, volgens een woordvoerder van de politie, de activi teiten van de politiemensen gistermiddag op de luchthaven V°rden gezien. De controles, die zich vooral richten op passagiers van vliegtuigen die lange afstanden afleggen, hebben tot nu toe niets opgeleverd.' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Binnen een maand hoopt men de geluidshin der, die veroorzaakt wordt door de spacetower op d« Euromast, te hebben opgelost. Al enkele dagen ondervinden de be woners in de verre omtrek van de Eu romast overlast van een schelle, irri terende fluittoon, die wordt veroor zaakt door de felle wind, die om de „naald" loeit, klathten werden gede poneerd bij de Gemeentelijke Dienst van bouw- en woningtoezicht en bij de Centrale meldkamer voor Rijn mond. Het gebied vanwaar de klach ten komen is zeer afhankelijk van de windrichting en verschilt bijna dage lijks. Een lokatie van de telefonische klachten uit Rotterdam-Zuid spreidt zich uit van Zuiderpark tot Pernis. Het euvel is inmiddels door enkele Ingenieurs van de dienst van gemeen tewerken gevonden. Het materiaal, dat nodig is om het gefluit op te hef fen is inmiddels besteld, maar kan niet direct geleverd worden. ROTTERDAM, maandag, Zater dagavond is ingebroken in het bejaar dentehuis Tonnenburgh aan de Schulpweg. Uit de woning van de di recteur -werd ongeveer J 450.- en een doosje met sieraden ter waarde van f 2000.- OB VAN DE WETERING, 33-jartge copy writer vit Reijer- oord, heeft tweeëneenhalf uur achter Russische tralies geze ten. Achteraf kon de hele zaak min of meer worden terugge bracht tot een iaat ruwe paro die op een spionageverhaal. Zijn relaas blijft niettemin zeer de moeite waard en mag leerzaam heten voor toekom stige bezoeken van de Sow jet-Unie, Rob van de Wetering: „Ik kon op uitnodiging van een Russische fabrikant een trip naar Rusland maken. Het ging om een commercial trip van een gezelschap fotohandelaren. Ik bcti er heen gegaan met de instelling misschien is dit de eerste e» laatste keer, dat ik in Rusland kom en mijn doel was zoveel mogelijk ouer dit land te weten komen. camera nam ik mee. Nu moet ik voorop stellen, dat ioe wat fotograferen be treft verkeerde voorlichting fiadden gehad. Van het reisbu reau kregen wc een stencil, ie aar in stond, dat je in Rus land overal en alles mag foto graferenbehalve vliegvelden, militaire objecten en colonnes. Eerst even iets anders ver- tellen om de sfeer te typeren. Een van mijn reisgenoten, een fotograaf, had van Karei van 't Reue het adres gekregen van Amalrifc. Hij vroeg of ifc met hem mee tollde. Nou beti ik volkomen a-poUtieJc, maar het leek me geieoon interes sant, We zijn drie keer in de straat geweest, waar Amalrik woont en telkens toerden toe aangesproken door mensen, dfe iets van ons wilden kopen. De vrouw van Amalrik - Amalrik zelf zit gevangen bleek steeds niet thuis. Dié fo tograaf is nog voor een vierde keer teruggegaan. HO vertelde, dat hij materiaal van haar had gekregen. Wat voor materiaal weet ik niet, of het nou ma ntis crlpfen waren of andere dingen, ifc weet het niet. Die fotograaf had die spullen in een zwart koffertje. Dat kof fertje bleek verdwenen te zijn op de laatste dag toen we in Moskou waren. Op een avond raakte ik in gesprek met een vrouwelijke arts uit Polen, die in Rusland met vakantie was. Het was voer haar het eerste contact met het westen. Tijdens een wandeling, zei ze, dat we wer den gevolgd. Ik kon het niet geloven. We maakten een af spraak voor de volgende dag. Dat was in Sofchi aan de Zwarte Zee. Ik had een paar Avenue's bij me, maar ze durfde die niet aanpakken. Ze vertelde, dat ze door haar reisleider was onder vraagd over haar contact met my: wat deed jij daar met die dollartoerist? We hebben toen nog kans gezien elkaar te ontmoeten in de Botanische Tuin. Die urouto liep een enorm risico, /Je heb ook nog een gesprek gehad met een meisje op het Intourkt strand. Ze wilde van alles weten over popmuziek en mode, maar Iets aanpakken durfde ze niet. We toerden op een a/stand door ie mand in de gaten gehouden." Dan komt Leningrad. Rob van de Wetering: Het was de laatste dag van ons be zoek aan Leningrad. Er schoot op het officiële programma nog een uur over. Met René van de Meulen, een fotograaf uit Beverwijk, sprak ik af de buitenwijken in te gaan, Ik heb dat steeds gedaan in Rus land. Wat de gids je laat zien is groots, prachtig en indruk wekkend, maar dat is niet al leen Rusland. We namen foto's van gebou wen die gerestaureerd werden, e.d. In een achterafstraatje za gen we tegen de muur van een gebouw zeven dikke regenpij pen. Zoiets is karakteristiek, ffc zag daar een leuk plaatje in. Opeens kwamen er uit een fabriekspoort twee kerels op ons af. Ze wilden onze came ra's afpakken. Toen -we hard weg toitden lopen haalden ze twee gigantische pistolen te voorschijn. Het was toen half vier en om vier uur zou de bus vertrekken. We moesten tegen de muur gaan staan en de pistolen bleven op ons ge richt. Er kwam een derde ke rel b(j. We moesten het terrein van die fabriek op. Binnen teerden we opgesloten in een getralied vertrek. Communica tie met die mensen toas niet mogelijk, We probeerden ze duidelijk te maken, dat toe toeristen waren. René va?i de Meulen zag kans, onder het voorwendsel dat hij naar het toilet moest, te ontvluchten. Later hoorde ik, dat hy door een zijingang was weggelopen met gewapende kerels achter zich aan. Het lukte hem in de bus te komen die voor het ho tel stond. De bus werd omsin geld door gewapende militai ren en mannen in burger. Ntt is de organisator eert man van Russische afkomst, die vloeiend Russisch spreekt. Hij zag kans via een tolk van Intourist een gesprek te ar rangeren. Ik moest vertellen wat ik gefotografeerd had. Ik vertelde, dat ik in alle landen waar ik kom, dingen fotogra feer, die karakteristiek zijn, Dat werd geaccepteerd. We kregen onze camera's terug, maar de films -moesten toe te ruggeven. 7fc pakte mijn ca mera, ontgrendelde hem, maar vergat de film terug te spoe len, zodat die belicht werd. Door die hele toestand was ifc Inmiddels zo zenuwachtig ge worden, dat ik de hele film er uit trok. De tolk vroeg zich wanhopig af waarom ik dat deed. Ik zei, dat Ifc het in m'n zenuwen had gedaanHet ver oorzaakte gelukkig geen nieu we verwikkelingen. Na nog enig heen en tueer praten tuerd ifc vrijgelaten. Op het moment van mijn arrestatie schoten m(j allerlei verhalen door het hoofd over mensen die dagen achtereen worden ondervraagd, We zijn door de bevolking steeds gewaarschuwd niet te fotograferen. Maar waarom niet. Het schijnt, dat ze bung zijn dat je die foto's gebruikt voor anti-propaganda. Toen ik weer in Nederland was, heb ik beseft icat vryheid eigenlijk betekent. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM,1 dinsdag. Berna dette Devlin komt a.s. zaterdag in Rotterdam spreken. Dat gebeurt in het kader van de Vredesweek, die hier van 19 tot 26 september wordt gehou den. Bernadette Devlin, voorvechtster van gelijke rechten voor de katholie ken in Noord-Ierland. zal een lezing houden na de officiële opening door mevrouw A. -N. Thomassen om 14,00 uur op ihet Schouwburgplein. Daar is een Vredesmarkt ingericht. De Vredesmarkt is geopend van 12.00-23.00 uur. Er is gelegenheid itot het bijwonen van filmprogramma's en discussies. Ook prof. dr, J. Tinbergen en prof. mr. B, RÖling hebben hun medewerking toegezegd. Tot het besluit van de Vredesweek wordt er een groot straatfeest georga niseerd, waarbij op sommige plaatsen de Rotterdamse binnenstad voor ge motoriseerd verkeer afgesloten zal zijn. Voor dit feest worden alle Rot terdamse artiesten, sprekers en zeep- kistenredenaars uitgenodigd. (~)P uitnodiging van Rotte's Mannen- v koor en ter gelegenheid van het feit, dat Jacob Amos Comenius, de laatste bisschop der Moravische Broe ders, 300 jaar geleden in Amsterdam overleed, is het koor van professoren en leraren der Universiteit van Bra tislava naar Holland gekomen om er enige concerten te geven, waarvan twee op achtereenvolgende avonden in Rotterdam. Gisteravond was het koor te horen in de Laurenskerk, waar een groot auditorium de sonore mannenkoorzang blijkens een zeer hartelijk slotapplaus uitermate heeft gewaardeerd. Dit ensemble vertegen woordigt dan ook een koorstijl,, die nog geheel stoelt op de idealen van de romantische tijd en de gemakkelijke aanspreekbaarheid daarvan oefent nog steeds een grote aantrekkings kracht uit op een luisterende schare. Bovendien had het merendeels Tsje chische en Slowaakse repertoire van deze mannen een duidelijke verwant schap met de liedertafelstijl, waarin een royaal vibrato en een veelvuldig gebruik van falsettonen de geëmotio neerde klank teweegbrengen, die voor velen een grote bekoring bezit. Het Slowaakse lerarenkoor maakte van deze klank het dient erkend een fraai gebruik en het kwam maar zelden voor, dat in de galmrjjke akoestiek de duidelijkheid van het no tenbeeld verloren ging. Dat gebeurde eigenlijk alleen in Santa Helena van Alexander Moyzes, een wat meer re cente compositie met vrij Ingewikkel de modulaties, waarbij echter naar het ons voorkwam de inzet ook niet hele maal zuiver was. .Overigens konden prestaties, zoals deze koorleden die zelf ook koren leiden ze leverden, slechts van. muzikaal enigermate ge schoolden worden verwacht. Er werd onder leiding van prof. dr. Jiiraj Ha- luzicky dynamisch zeer geschakeerd (en geheel uit het hoofd!) gezongen. Enige orgeisoli werden door: Jirl Ropek uit Praag ter afwisseling van de koorzang gespeeld. Met veel gevoel voor het historiserende aspect, ver tolkte Ropek drie stukken uit oude ta~ bulaturen. Uitermate virtuoos klonk zijn weergave van de Finale aus der Sonntagsmusik van Petr Eben. Iets minder voldeed (door de wat Ijle regi stratie) Bachs Prelude en fuga in a. Pii -e or8aïllst mocht een applau3- hulde in ontvangst nemen. ELLY SALOMé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1