LUCHTVAART SHOW VOOR LAATSTE KEER DAGBOEK Volwassen, intelligent cabaret was 'In den twijfelaar' Glimlach van een haven ROTTERDAM RIJNMOND - ACTIE 'ARTIS MOET BLIJVEN' BRACHT AL F 150.000 OP Sportinstuif RSS begonnen femina 23 in de nieuwe grandioze Aiioy' tial Voor hof boete van 50 gulden geëist tegen medewerkers Erotisch Panorama Slot lustrum 'Leonardo da Vinei Jongen (13) botst met brommer tegen trein burgerlijke Stand Stichting opgericht voor Antillianen pagina 4 - vrijdag 18. september 1970 Bezoekers van de 23-ste Femina- ."tentoonstelling kunnen nu vanaf het -Zuidplein veilig het Ahoy'-complex v bereiken. De drukke Zuiderparkweg kan men „vermijden door gebruik te maken van de gisteren gereed gekomen /luchtbrug, die vanaf de Voetstraat bij het metro-complex Zuidplein leidt naar het tentoonstellingster- rein. - De foto's geven een overzicht van deze nieuwe situatie, er is koorts achtig gewerkt, zo laten de Ahoy'- en Feminadirecties weten, om deze veilige oversteek tijdig gereed te krijgen. De bovenste foto toont hoe de be zoekers door de lucht naar het Ahoy'-terreirt kunnen komen, daar bij de riskante Zuiderparkweg mij dend. DE enige Kotterdamse cabaretgroep „In den Twijfelaar" had gisteravond een klein beetje last van zenuwen. En dan niet alleen dc mormale plankenkoorts voor en tijdens een première. Nee, er speelde nog een factor mee. Vorig jaar september startte „In den Twijfelaar" voor het eerst professioneel in het nieuw verwor ven theatertje aan de Mauritsstraat. Twyfelaar-haas Louis Lemaire had grote plannen. Zoveel premières per seizoen, enzo voort, enzovoort. Het eerste program- ma „Uit den. Twijfelaar" werd wei- willend ontvangen. „Och ja, pas be ginnen, niet zoveel geld, geef ze een kans", was de stemming. Na dat eer ste programma'kwamen er géén nieu- i-we premières. Lemaire had zich door zijn teveel aan .jeugdig" enthousias me stevig verkeken op de moeelijkhe- den. Eén nieuw programma per seizoen /Is voorlopig meer dan genoeg, bleek hem. Het theater ging ongeveer april 3.1. al dicht. Men ging aan het werk. En het wantrouwen rondom groeide. Zie je wel. die redden het ook al weer niet, was net. Geruchten die versterkt werden door het vertrek van Herman Frank naar Nieuw Rotterdams Toneel, Zie je, ze redden het toch. Gister avond, half elf, Lee* Vo>», nieuwkomer Louis Kockelmann, Louis Lemaire en pianist Bentus Nicodem speelden en zongen de laatste maten van „Mc warm en koud stromend water", pro gramma „In den Twijfelaar" 1870- 1971. Ze redden 'het toch. Waarom? Omdat de groep duidelijk toonde mè&r volwassen te zijn geworden cn vooral cabaret op een intelligenter niveau te kunnen brengen. De middelbare-school-studen'dko- ze-ha-ha-lol is verdwenen. Het we- ven-niet-zo-goed is ook weg. Meer r wfHen-wel-actueel-zijn-maar-we-dur- pluspunten. Louis Koekelr.iann is dui delijk een- aanwinst voor de groep. Mimisch minstens even. sterk als zijn voorganger Herman Frank, maar .daarbij heeft Kockelmann. een veel - breder scala van mogelijkheden, Loes Vos heelt geschaafd aan haar zang stem -vLn de hooffte gaat ze toch nog wei eens de i operettekant uit en Louis Lemaire heeft ingezien dat hij niet moet zingen en zich voornamelijk bi] spreekteksten en korte conferenties moet houden. „Warm en koud stromend water". Teksten van Appie (Leids Zolderca- baret) Verwaayen, Gerard Bijnsdorp, Lemaire zelf, Jan van Bergen en He negouwen en Gcert-Jan Laan. Muziek: Berths Nicodem (onopval lend, maar uiterst daadwerkelijk ach- ter de Twijfelaar-plano), Apple Ve-r- :waayen en Hugh den Ouden (door In timi samen met Geert-Ja» Laanwei de Rotterdamse Rogers en Hammer-, stein genoemd). T1 ENprogramma dat ondanks veel actuele (Rijnmondiale) teksten luchtvervuiling, pop ln het Kralingsc- obos, staking, Verohne geen geën gageerde pretenties heeft. Niet voor bijde-tc-zeer-bljdetijdse vogels om te gen het plafond te gaan. Voor .anderen en dat is loch nog altijd de meerderheid van het publiek is er veel te luisteren en tc lachen. Zwakke tekstdelen zijn er nauwelijks. lk herinner me in deze alleen een dia loog over dienstplicht er, een paar grapjes over stakers. Positief blijft er daarentegen veel meer hangen. Locs Vos me'. „In bed" en „Vroeger was je nog een heel klein meisje" (een dot van een liedje), de meezinger „Dolfij nen", de zwakzinnige pastoor van Louis Kockelmann, het ondanks Paul van Vliet eigen popjargon van Lemaire. Drie delen, waarvan het tweede deel als totaal wat sterker is dan het derde, zodat eon paar omzettingen misschien op hun plaats zijn. Ook aan belichting en kleine details is deze koer naar behoren aandacht geschon ken. Nogmaals, „In den Twijfelaar" u volwassen geworden. Dat maakt de groep nog niet helemaal eers,te-plans, maar het garandeert wel een uiterst genoeglijke avond cabaret. FRANS HAPPEL (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, vrijdag. De voorlopige opbrengst van de actie „Artis moet blijven" Is gister avond gestegen van eeu ton tot 150.000 gulden. Op aandringen van presentatri ce Eugenie Hcrlaar In het TROS-programma Barbecue-par ty boden honderden televisiekij kers geld aan en bestelden zo shirtjes. Van bedrijven kwamen grote schenkingen. Opel-dcaler Amsterdam N.V. Riva heelt Artl3 voor de verloting een Opel Rc- kord ter waarde van ruim 11.000 duizend gulden geschonken. De auto wordt bovendien gratis twee jaar onderhouden, Is twee jaar all-risk verzekerd en krjjgt voor 40.000 km gratia benzine, Een van de reacties op de TROS-ultzending kwam van de heer Luoas uit Amsterdam, die ln de Haarlemmerstraat een bakke rij heeft, H(j bestelde meteen voor al zijn personeel Artis-shir tjes en wil alle andere bakkers overhalen hetzelfde te doen. „De bakkers dragen in hun werk toch shirtjes cn ze kunnen dan in moeite door voor Artis Uveren." De heer Lucas wil de hakkers ook bewegen om het oude brood eens in dc paar dagen naar Artis te sturen. ROTTERDAM, vrijdag Met een startschot veroorzaakte wethouder H, van der Pols van Sport en Recreatie gistermiddag grote activiteit in het studentensportgebouw „Woudestein" bij de N.E.H. Deze sportieve activitei ten wftren dc eei-ste «n het. Vadsr van d-e Sport Instuif van de Rotterdamse Academische Gemeenschap, Spirag, georganiserd door de Rotterdamse Studenten Sportraad. Spiraggen heet het deelnemen aan de instuif en 't bestuur van de sport raad hoopt, dat vele studenten deze gelegenheid.. r>m nissen dc middag eens te komen kijken en proberen of ean bepaalde sport in de smaak val: zonder direct verplicht ts worden tot een officiële inschrijving, zuilen aan grijpen. Na de start van de Spirag maakte wethouder Van der Pols een wande ling door het sportcomplex, dat in mei van dit jaar geopend werd. Het com plex heefi vier kleinere en één grote zaal en wordt voor de verschillende sporten door bijna een derde deel van de Rotterdamse studentengeinsen- schap gebruikt. Ln de weekends ma ken de volleybalverenigingen A.M.V.J. en Libanon eebmik van de prachtige accommodatie. (ADVERTENTIE) U komt ogen èn tijd te kort op Femina 23, een feestelijk nieuwe Femina... een gezelliga Femina in de gloednieuwe Ahoy'-hal (die móet u zien) in Rotter dam-Zuid. Met 1000 en 1 attracties voor hst hele gezin. (eindpunt Metro) t/m 30 september, dagelijks van 10-17 en van 19-22.30 uur. Zondags van 10-17 uur! ...U bent erzó met de metro vla de speciale 'metrobrug' tussen station Zuldpleln en de nieuwe Ahoy'-hal. (Vaneen onzer verslaggevers) AMSTERDAM. vrUdag Procu reur-generoal mr J. Kemper bjj het Amsterdamse gerechtshof heeft gister middag v{jftlg gulden boete, dezelfde straf als de Amsterdamse rechtbank in eerste instantie had opgelegd, we gens „openbare schennis van de eer baarheid" geëist tegen vier medewer kers aan het „Erotisch Panorama", dat anderhalf Jaar geleden in het Miero- theater in Amsterdam een voorstelling gaf. Volgens de procureur-generaal waren in het openbaar .taferelen ver toond, die voor mensen „met een nor maal ontwikkeld gevoel voor eerbaar heid en schaamtegevoel" kwètsend waren. Raadsvrouwe mr H, de Kat- Presasr achtte de opzet om iets te schenden niet bewezen. Zij vroeg vrij spraak. De verdachten hadden volgens de tenlasttlegging ln „Erotisch Panora ma" deelgenomen aan onder meer een sadistische en masturbatie-scène, waarin zij naakt of nagenoeg geheel naakt optraden. De show was georga niseerd door filmverhuurder K. K. (33). Medewerkers waren dc fotomo dellen R.G. (21) en D. van L. (32) en de journalist H.£. (25), Op 1 oktober wijst het hof arrest. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Vrijdag. Waar schijnlijk voor de laatste maal zal volgende week zaterdag een lucht vaartshow gehouden worden op Lucht haven Rotterdam. Deze show zal de afsluiting zijn van een lustrumweek van de Vliegtuig- bouwkundige Studievereniging „Leo nardo da Vinci" die daarmee haar 35-jarig bestaan viert. „Leonardo da Vind" is een vereni ging van studenten van de Technische Hogeschool te Delft, afdeling ■vlieg- tulgbouwkunde. Op het programma van des5e lustrumviering staan behal ve het vliegfeest nog andere activitei ten van feestelijke en wetenschappe lijke aard. Het organiseren van het vliegspektakel op Zesbienhoven heeft echter de meeste moeite gekost, omdat vergunningen en toestemming vrijwel niet te krijgen waren in verband met de geluidshinder en de grote drukte van lijnvliegtuigen op de luchthaven. Er mag dan ook verondersteld worden dat dit de laatste anaal is dat een der gelijk festijn wordt gehouden en het stelt de organisatoren tevreden dat zij de traditie van een vliegfeest op elk lustrum ook dit keer nog hebben kun nen behouden. Aan de luchtvaar-tshow op 26 sep tember zal deelgenomen worden door een stuntteam van de Engesle R.A.F. de gehele bemanning van de Marine Luchtvaartdienst en vele binnen- er buitenlandse burgerluchtvaartmaat schappijen. Het aantal bezoekers dat men hoopt te ontvangen wordt ge schat op 30.000, Andere festiviteiten, in de lustrum week zijn een educatieve tentoonstel ling, een internationale lucht- en ruim tevaarttentoonstelling en een sympo sium. Tentoonstelling De educatieve "tentoonstelling wordt van 19 tot 20 september gehouden in het gebouw voor Vliegtuigbouwkunde van de T.H. Kluyverweg 1 te Delft. Alle informatie over opleidingen op het gebied van vliegtuigbouwkunde en luchtvaart kan men daar krijgen. Aan de tentoonstelling wordt o.a. meege werkt door de Rijks- en Nationale luchtvaartsehool, de Fokker bedrijfs- schaol, de T.H. Delft en het geweste lijk arbeidsbureau. De lucht- en rulmtevaarttentoon stelling met de titel „Machnix" wil meer belangstelling wekken voor de lucht- en ruimtevaarttechniek. Ook deze expositie wovdt van 19 4pt 26 september gehouden inhet T,H.-ge- bouw voor vliegtuigbouwkunde. bij de opening, zaterdagmiddag 15.30 uur, worden demonstraties gegeven door parachutisten en modelbouwers. Op de tentoonstelling kan men onder meer een model -van de Gemini-capsu le, een echte Tibère-raket uit Frank rijk, een satelliet, een landingsgestel en een Starfightermotor vinden. Een speciaal hoekje van de tentoon stelling is ingericht voor het zelf- bouwvliegtuig PH-Cor van hobbyist C. Dijkman Dulkes, die ongeveer een jaar geleden tot zijn verbazing merkte dat het vliegtuigje uitgerust met een 30 P.K.-motor, nog vloog ook. Een zuiver .wetenschappelijk karak ter heeft het symposium dat op tvoensdag 23 september gehouden werd onder de li-tel „lucht- en ruimte vaart en de samenleving." De lucht en ruimtevaart zullen .bezien worden in hun relatie mat oorlog en vrede en met de ontwikkelingslanden waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de technische als de sociologische kant van de zaak. PURME'REND, vrijdag. - Op een niet beveiligde overweg tussen Pur- merend en Hoorn is gistermiddag de 13-jarige Jos Klebach uit Hoorn met zijn bromfiets tegen de trein Amster dam- Hoorn gebotst. Hij was op slag dood. Een duopassagier kwam met de schrik vrij. De treinen hadden door de botsing aanzienlijke vertragingen. Er is een boekje door de geografische ligging verschenen over wan het gebied toch al tot (ie de oroenuoorzie- zorgenkinderen behoort en dat ntng l.n de haven, uan nature slecht en eenzijdig Lf moet daar niet de wenk- met ontsvanmngsmogelijkhe- brauujert over fronsen en vra- den is bedeeld. gen: zijn er dan groenvoor- Het boekje, hoe aardig ook, zieningen in dc haven? is- niet helemaal eerliik. Wie Die zon er inderdaad en er Het doorbladert en de foto's wordt hard gewerkt aan verde- bekijkt moet gelovendat het re uitbreiding. Zo zullen op de' Rotterdamse havengebied één Maasulakte vele tiertdnizenden groen lustoord is. Die indruk bomen worden geplant. kun je gemakkelijk wekken Groen: glimlach van een met bepaalde foto's. Een brede haven", heet het boekje van middenberm is groenmaar het Gemeentelijk Bureau bepaald geen recreatie-aard. Voorlichting Rotterdam, dat in Eerlijker was het geweest ook drie iate» ts verschenen, wat te laten zien van de din- „Hebt u ooit een groene haven gen die juist aan fret groen ten gezien?", wordt gevraagd. En offer zRn gevallen. De knipselkrantredacteur, wiens taak het ts, kranten en tijdschriften te selecteren op artikelen en berichten over Rotterdamts «iteroard sterk gespitst op het woord „Rotter dam". Dit levert wonderlijke dingen op Bijvoorbeeld een bericht over een Amerikaanse hoogleraar Paul Rotterdam dis een bezoek aan Wenen brengt. tussen 6 en 16 miljoen Amen- plaats vond: ze urilden er vaak kanen doof worden doar het niet meer uitZo ontstond lawaai in werkplaats en fa- de IJ.E. De sloop van de mu- briek. ren tussen de kerken was be- gonnen. In Rotterdam ontston- //t L den 'W* Ais worden heeft dat wel één voordeel: geen communicatie stoornissen meer. DE Vereniging voor Inter kerkelijke 'Jeugd Evange lisatie bestaat binnenkort twintig jaar .Even terugblik ken: in 1950 kwamen in Rot- Op zaterdag 24 oktober wordt in de grote zaal van het buurthuis De Putse Poort, Zwederstraat 52 's middags van 2 tot 5 uur een receptie ge houden. uidrieii. TH /vut- 7 ET terdnm-Zuid een aantal jonge- J~J kend" het antwoord: Bij Europoort er een besig te ontstaan. „De Brlelse Maas ts pas een eerste aanzet. Dit waren dc overwe gingen om het haven- en in- ROTTERDAM heeft een ge meentelijke knipselkrant, een dapeltfks „orgaan" bedoelrt voor gemeentelijke functiona- kij elkaar, die het als hun. rN het jaar 2000 zijn alle plicht zagen de straatjeugd Rotterdammers stokdoof, tenminste als u>e Amerikaanse toef enseftappe Hike onderzoe kers magen geloven, wat wc beslist niet altyd moeten doen. Ontdekt is, dat in New York mensen van 25 al enigszins hardhorend beginnen te wor den. Ook in sommige fabrie- PTT-blad Aangete Is een actie begon nen voor een nieuwe bril voor van ik tijd, die niets betm J°Z IVa" DlJ,e tuist te doen dan ooorbfann- ,T eewfrkt>- Het sees tastio te vallen, op te aiknst ietsje' van Joop ts een vangen en hen door mWel brtlL "f,ela°s van instuij- en filmavonden, A ,n ei Ie ,f:oü\:eBt een zinvoller vrtfetyds-beste- ding te geven. Het was moei lijk werk: het kostte aanvan kelijk de grootste moeite hen j - - - - - ,cen ia «r zoveel laioaai, dat het biune» de deuren «en hot tZTBm °iVL% TlSF*0m.Sna0Pie,h°Zate* geh°°' öoor w°rit bonn. TimotLeti aaTde Éoer- groen. By te dragen tot ae raken met wat er i» Rotter- tast. Medische kringen in verbetering van het milieu dat dam en omsreken gaande is. Amerika hebben ontdekt, dat goensestraat te krijgen waarbij ook het omgekeerde maar al vast weer aange schaft, maar dit zit lang niet zo goed. Ik ben benieuwd hoeveel honderden brillen Joop van Daele nu van de lezers van „Aangetekend" krijgt. ROTTERDAM, Geboren: C. F. Veen- stra-Oprsl» z.. J. G. van der Kaag-Bijl. d., B. Oskam-Mulder, z., A. J. van der Ven- Cterx, d., C. van Heumen-Konlngs. z„ M. van,der Klooster-van der Horst, z.-fd.. M. T. Bosma-Drapaeka, d.t V, Bnrranco Fe- laez-Pércz Cuba, d.. E. M. C. C. Bertens- Daems. d., M. G. Nachtweh-Ligtvoet, d., P, A. G. Groos-van der Horst, z„ S. C. 1. Schouten-Gorter, z.. C. A. Tlllomans-vun Wljland, d., A. 'M. W, Moerkerken-Woon- tng, d., N. C. de Zwart-tie Koning. d„ E. A. van Tal-Koets, z., E. P. Ouwerkcrk-van Houwelingen, z., A. M. H. von Styn-de Vos, d„ G. J. Sllva Manlcfiü-van den Berg, 2z„ J. C. Groeneveld-Boer. z., E. C, BJflak- Toornvttet, z., H. L. van Traa-EngeLman, W. B. Valk-Kin ts, z., F. Shabanl Moa- zam-panabl, z., E. J. van Buren-Hörreman, d., W. van der Wal-Lourens. d., S. M. Paans-Nfooljen, z., 3. Tijsma-B&bm, d., A. rie Kleljn-van Spronsen. z.. H. Twtgt-RfJ- gersberg, d.. V. Spiercnburg-GojnJs. «i., A. F. Leipoldl-Sleeuwlts, d. ROTTERDAM, ondertrouwd: M.J.W. Aiessle 21 en W. I. Schippers 23, E. Stevens 21 en AM J. Has gen 21, A. Bobbe IS en 3. h. Swanborn 18, A. Dubbetd 21 en J. v. Dongen 18, J. A. R. M. Beks 24 en P- C, Schuljer 21, G. F. M, Blom 23 en A. E. M. Buckers 24: W. F. Coops 25 en J Smit 24; A. J- A. Bosch 24 en A. Zee 21; 3. Dam- mers 64 en M. T, E. Slavenburg 50; A. G. P. Dekker 24 en A. H, Voordernaak 17; J. Kerkhof 23 en P. Draat 18. J. E, AI. v. Kan 26 en A. A. G. Flapper 27; A. M. W. Peter son 24 en R. v.d. Arend 23; H J. Kradolfer 28 en. M, Rogman 24: G. Koppers 25 en J, JVÏ, de Felj 34, K Klappe 19 en J. H. Uien- berg 17; H, W. Hekkers 24 cn F. C. Ltcrop 23; R. Erlng 23 cn T, W. M. Kevenaar 19, H, J. Kleen 23 «n 3. w. Ale%vijn 20, A, Stormezand 25 en B, M. 3. Borst 24, 3. C. Grauto 21 en R. E. Relth 21, G. C. Schot man 28 en H. M. SÖffker 24. P. F. Sljbel 23 en 3. J. Verhaar 16; R. G. 'Plomp 22 en G, *•- - zó; H. vjd. Veen 18 en S. v.d. Verde 23 P. Hengstmengsei z( v. Leeuwen 16; J, Hoeven 23, M. 3. Manneke 22 en M. Dahrs 22, M. C. J". Wiering 23 en AI. C, de Waard 18; J. G. F. de Geus 24 en N. Dik 21; D. Dunk 21 en H„ v. Erkelcns 19: R. H. Drab- be 21 en A. F. W, Versteeg IS, H. C, M v. Bokhoven 24 on 1. A. G. da Costa 23; C. J. Bekeer 24 en L. H. Polderman 18, J. W, Roosen 19 en J, C- Termijn 21, J. EUgftls- hetm 22 en AL F. Verheven 20, D. H, L, Jorna 28 en P. A. 3. BdBsaard 25; J..Groot- huljzen 27 en S, R, Doorewaard 22; M. v. Dongen 27 en E. 't Hart 23, 3. Hollander 23 en 3. C. Beer 19, B. J. Groeneweg 22 on H. Weggeman 22. H, J. F. Everaerts 23 en M, C. Ruygera 22, J. Hnuns 52 en E. G. M. v. Vliet 42. T. H. J, Derksen 23 en W M. Ak- velcl 21. A, Racitl 32 en E. Y Croese 23, 3, B. Daalman 18 en S. M. v. Prooljen 18; T. C. Santbergen 21 cn J. M. Landman 23, A. H. Vet 23 en L. M. van As 21: A. A. G. At. Smits 20 cn w. A. v.d. Graat 22; C. J. de Vrüer 24 en W. C. Schotting 20: C. L. Mo lendijk 21 en E. A. J. Bot 21; J, Wouwen 28 en H. Chiang-Ching H 25: D. P. v.d. Wiel 25 en 3 Bremer 23 C Overhand 22 en J Kamphulsen 26 J K vd Most 24 en C N Blankfin 18 H v Vreeswijk 20 cn M C Meljndert 20. J. C. v. Wingerden 71 en N. Seheurwater 68. T. Bezemer 28 en G. C. F, de Poel 22, J, de Bruün 30 en J. C. Niks 26. G. Bouten 33 en M. Boelhouwers 10: M. J, v.d. Hurk 29 en J. H. M. v.d. Lans 26; P. G. den Adel 23 en M, A. Loots 23, A. v. Ake- lijcn 33 en H, v. Lempen 30: G. W. Adapnse 02 en E. de Looze 18; H. Lecuwenstcln 21 en L. G. v. Schalk 19: W. R. Heppener 23 en A. Hommersom 20; E. F, Moots 24 en 3. H. Stroobond 20, A. KI Inge 23 en H. J. Schoon derwoerd 22, H, Visser 25 en "Y, Struljk 20, P. A. v, Viigt 24 en W, M, v.d Plas 21, A. M. de Vos 22 en P. M Aïetjer 22, L. G, Nobel 24 en E I. S. Cunes 24, J-H, Sehreurs 38 en P, M. J. Verrocn 30., J. Klein 18, en AI E. Boele 18, P- Bouman 23 en W. C. F. Capiteljns 22. H. B, Ben 1st 22 cn E, W. C. Veenenbos 22, R. C. Corbet 23 en W, A, Corbeth 21. S. A Huisman 19 en H D, M. Roest 49, 3. B. Rntten 20 en K, Winkel 20. P. H. Kleingeld 23 en C. J. Jonkman 20, 3. Jonas 27 en 3. A, W. v. Paossen 23, J, O, Boone 20 en L. Paerel 24, R. OKIers 24 cn P. M. Degenaar 21, C. Meijer 26 en D. v.d. Ster 22, R. v. Putten 21 en N, J. v.d. Vijver 18; A. Stoffelb 20 en C. B. Niesen 17; L. J.M.Lucas 23 en G.3. H. M. Verzijl 21. 3. ten Wolde 24 en J. T. Hartman 16, J. P. A. Steennis 64 en P, Sla ger 59, C. F. M. Langer 21 en AI, 3. de Ho O ge 22, A, L. Otte 22 en G. C. M. Spar- naalj 20, H C. Vlasblom 23: en W. E. Hoe- gee 21, P, J. v. Westen 19 en Y. Kanselaar 18, H. C. M. Oomcn 24 en A. J. v. Brakel 20, T. A. v.d Wiel 25 en A. J Koorn 1?, L. Plek 25 en M. Geelcn 22, B. F, M. v.d,. Meer 19 en Y. Scheellngs 17, D. F. W.T. Pleter- maat 24 en M E. Kros 24. IJ Kroeger 25 en AL A. J. Beernlnk 23, J. Jansc 24 cn M. Baartman 20, J. Stuifzand 23 en. B, Ouwens 20, J. v.d Merwe 00 en 3. y. Us 62, A, Schenk 22 en M. 3. Moulendljk26. Overleden; jr. H. den Boer, vr v G. Wlel- houwer; A, Zeeuw, ong vr.; C. G. van Nleuwland. man v J. W. Bouman; D. Post- ma. man gehgew m M, M- L. Opdebeke; C. Oosthoek, vr v A. Hazebroek; A. Hagers, man v M. A. Wijgers; J. Velthul]zen. man gehgew m J. G. de Lange; G. M. Jasen, man v A. van Gerdlngen; B. B. G, Kalkbo- yen, vr gehgew m J. M. van Santen; D. Kool, ong. vr.; W, J. van der Hoeven, vr gahgew m P. van Dijk; J. Brand, man v 3. Anker; C. J. Soetens, vr gehgew m A. M. T, van Baarle; L. Vermeulen, vr gehgew n J. Spek; N. van Netten, man v A, J. Hek- kom aC. M, Gerla, vr gehgew m C. J, Re- bers; C. Tulling, man v M, Heijmans; J. C, Seholts, vr v P. de Groot; L, van. Lit, vr v C. H, Mvtllcr; W. M. Suljkerbuitk man v E. G. Pols; C. E. Romers, man v G, Degellng; S. w. Verschoor, ong man; J. Kooper, man v N. A. Leering; van der El, man v L. ■M. M. Meijorfnk; J. C. Slmmere, vr gehgew m J. van der Heijden; A, de Melker Worms, man v J. Visser; 3. Nleuwstraten. man v B. van der Linden; P. W. Vermeu len. man gehgew m J. G- J. Eielts; M. C. Barto, vr gehgew m C. W. Verhoaven: 3. M van der Sluis, vr gehgew m E. Schulte- ma; G. Burgmans, vr v P. van Tigchelho- ven. AMSTERDAM, vrUdag (ANP) In Amsterdam Is opgericht de stichting „NANZI". die „het welztftt van Antillianen van welke levensbe schouwing ook, woonachtig in Am sterdam en omstreken", wil bevorde ren, „mede door een redelijke Inpassing en opneming In de Nederlandse sa menleving". Da stichting tracht dit doel te berei ken door: het bevorderen van activi teiten gericht op de sociale en culture le ontwikkeling van de Antilliaanse groepering, het bevorderen van con tacten op sociaal en cultureel gebied tussen de Antilliaanse groeperins en de Amsterdamse samenleving en het verschaffen van wederzUdse voor heb ting en informatie. Tenslotte wil de stichting maatschappelijke begelei ding van individuele Antillianen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1