willen meer weten over Thomassen Shell breidt uit, 150 miljoen 1 VOETBAL-DERBY DEMOS-MARTINIT 'De Beuk' na restauratie heropend Wèl beker voor mooie Stephanie ofwel: hoe Mercedes dieseïzuimgheid met heel veel klasse combineert Cultureel Jongeren Paspoort ROTTERDAM RIJ N MOND P-WenkBy] Najaarsvergadering van Historische Vereniging Binnenschip bij Bergambacht overvaren Modehuizen Van Uffelen bestaat 25 jaar O.B.K. speelt in Beatrixpark Sialic] Mercedes-BenzdieselsL-k.) omwille vaacomfortabele zuinigheid Bevolking van Schiedam is toegenomen G.S. Groningen blijven bij plan vuilwaterleiding Meer dan duizend \issen in nood Actie Doublet voor restauratie orgel Lutherse kerk Vredesweek in Spijkenisse vrijdag 18 september 1970 - pagina 5 (ADVERTENTIE) Hemleui d< kennismakir roet Meent 39, Rotterdam, 5n tel 1150.50 {Van een onzer verslaegeefsters) ROTTERDAM, vrijdag. Twee oude panden aan de Bcukelswcg in Rotterdam, die te zaxnen pension „De Beuk" vormen zijn gistermiddag na een grondige restauratie geopend. In het pension zullen ongeveer honderd Joegoslavische werknemers van de N.V. Wescon gehuisvest worden. ■Wethouder G. Z. de Vos van sociale zaken, die de oflioiële opening ver richtte, noemde in zijn .toespraak dc ondankbare rol van de gemeente inza ke huisvesting van buitenlandse werknemers. De gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor wantoestanden zoals uit buiting van de werknemer door pen sionhouders en verwijdering op ver zoek van de politie, terwijl deze toe standen vaak eigenlijk op rekening moeten komen van de werkgever, die slechts oog heeft voor zakelijke aspec ten van zijn bedrijf. iDe wethouder was daarom zeer ver heugd over het feit, dat de N.V. Wes con ook rekening hield met het sociale aspect bij het aantrekken van buiten landse werkkrachten door voor woon gelegenheid te zorgen. Er zijn in het pension acht slaapka mers voor acht personen en twee voor twaalf personen. Iedere verdieping heelt aparte sanitaire voorzieningen, maar niet overvloedig. De slaapka mers bevatten voor iedereen een bed, een kast, en een stoel en maken een schone, doch bepaald niet gezellige in druk. Die gezelligheid moeten de gasten zoeken in de recreatiezaal, waar zij vrienden kunnen ontvangen, een con sumptie gebruiken, biljarten, televisie kijken of hun eigen platen draaien. Voorts ligt het in de bedoeling een Joegolavische kok aan te trekkon. Dit alles is er op gericht de buitenlandse werknemers gelegenheid te geven bin nenshuis hun vertier te vinden. VLAARDINGEN, vrijdag. De Historische Vereniging Vlaardingen houdt op donderdag 24 september haar najaarsvergadering in de boven zaal van gebouw Triangel, aanvang 19.45 uur. De heer G. Geluk zal tij dens deze bijeenkomst als voorzitter altreden. Er is een voorstel van het bestuur om. de heer J. M. den Draak te kiezen als opvolger van de heer Ge luk. In de pauze zal gelegenheid worden geboden om een belangrijk deel van de verzamelde en opgebouwde docu- mentatie te bezichtigen van de werk groep inventarisatie historische pan den en stadsgezichten. Deze documen tatie maakt deel uit van- het aan het gemeentebestuur aan te bieden rap port en pre-advies. Tijdens het tweede gedeelte van de vergadering zal de heer J. J. FLoeg een causerie houden, over „op zoek naar een haringbuis". SCHIEDAM,, geboren: Karin-, d.v. G. M. SteferfbSKter en -A. T. Jordan. DaïCiél, ZV. H. Kers en L. Zuiderent. Jan-Joris, z.v. G. Ringeiberg en P, A. Verhoeven, Erik C. J., z.v. C, O. Sdhruljer en B. G. M. Vleugelen. Overleden: H. M. van er Heijden, eoh'tg, v. J. A. H. van den Berg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Bur- 'gemeester W. Thomassen wordt door drie socialistische gemeente raadsleden „ter verantwoording" geroepen voor de uitlatingen die hij op 8 september in. de t.v-ru- briek „Brandpunt" deed over de Rotterdamse havenstaking en de actieleiders, leden van het comité .Arbeidersmacht". Via schriftelijke vragen Informeren drs. A. J, Lcms, J. Rizcnkamp en Ch. Ribbius, of het college 'van mening is dat „bij het geven van een oordeel over verlangens van bepaalde groepe ringen niet gelet dient te worden 'op geloof of politieke overtuiging van de leden van die groepering, doch uit sluitend op de redelijkheid en juist heid van die verlangens."1 Zoals bekend veroordeelde burge meester Thomassen in genoemde tele visie-uitzending scherp politieke doel stellingen die arbeiders macht zouden inspireren tot het leiden van de sta king. Hij noemde met name waar de leden van het comité hun politieke scholing ontvingen. De vragenstellers willen weten wel ke de bronnen zijn die het burgemees ter Thomassen mogelijk maakte zulke stellige uitspraken te doen, en voorts hoeveel en welke leden van het co mité „arbeidersmacht" voor scholing naar Albanië c.q. Parijs zijn geweest. Zij informeren tevens naar de visie van het college op zijn rol en -die van zijn voorzitter in crisissituaties als ontstaan door de stakingen in de afge lopen weken, ilet PvdA-raadslid W. J. van der Have heeft het college gevraagd of het juist is dat burgemeester Thomassen onderhandelingen heeft gevoerd om het stakingsconflict in de Rotterdamse haven op te lossen. Hij wil ook weten, of jn dat geval, vooroverleg in het col lege is gevoerd. (Van een onzer verslaggevers) BERGAMBACHT, vrijdag. Op de lek bij Bergambacht is vanmorgen omstreeks tien over zes in dichte mist het met graan geladen binnenschip Sursum Corda (400 ton) uit Gronin gen overvaren door een binnenvaart- tank«r, de Shell 37 (1062 ton). Een opvarende van Sursum Corda, mevrouw Steenstra (49) uil Ha aften, sloeg overboord. Zij werd gered door bemanningsleden van de shelitanker. De heer N. Mantel (37) uit Spijkenis- se, liep verwondingen aan zijn rech terbeen op. i De Sursum Corda, die midscheeps werd getroffen, is gezonken. Alleen de kajuit steekt boven water uit. Het schip verspert het scheepvaartver keer niet. Het zal waarschijnlijk mor gen worden gelicht. „Geen beker voor mooie Rotterdamse" vermeldden wij enkele dagen geleden, maar dat was met helemaal waar. De 17-jarige MMS-leerlinge Stephanie Flatow behaalde bij de Miss Europaverkiezingen in het Griekse Pireus weliswaar niet de beker, maar wel een beker. Dat blijkt uit deze staatsiefoto waarop de 5e-klasser van het Rotterdams lyceum geheel links staat. Zij werd vierde, ofwel een van de „kroonprinsessen". Die vierde plaats was lang niet gek als men weet dat de verkiezing een erg Zuideuropese aangelegenheid was. De nummers eeri, twee en drie kwamen respectievelijk uit Spanje, Portugal en Italië. Vlaardingen, vrijdag Dins dag 13 oktober bestaat dé N.V. Van XJffelen's modehuizen,-waar- van een. filiaal aan de Hoogstraat 202 in Vlaardingen is gevestigd, vijfentwintig jaar. - Men.wll dit. jubileum niet onge merkt voorbij laten gaan en de direc tie van het bedrijf heeft dan ook be sloten een igr-oot aantal feestelijkheden te organiseren. Dit. zal niet alleen bestaan uit -voor delige aanbiedingenin de herencon- fectie en -modezaak, er worden, tevens etalagewedstrijden georganiseerd en op de zaterdag voor het jubileum, 10 oktober, zal een tamboer- en pijper korps ter gelegenheid van het feest éen-uitvoering jgeven. Van Uffelen's 'modehuis wordt om streeks de datum van 't jubileum om getoverd tot een „open" .winkel. Klan ten krijgen sigaren, sigaretten, fris drank of koffie aangeboden, terwijl de kinderen een luchtballon .wacht. Sedert de oprichtingsdag in 1945 heeft het kledingmagazijn een belang rijke uitbreiding ondergaan. De eerste zaak werd net na de oorlog in Delft geopend. Zeven jaar later kon het pu bliek kennis maken met de eerste van een serie filialen. Van Uffelen's mode huis vestigde zich .toen in Vlaardin gen, spoedig gevolgd door bedrijven in Gouda, Rijswijk en Bodegraven. Aanvankelijk -werd alleen heren- confectie verkocht. Later kwam daar ook de dameskleding bij. Bovendien werden een aantal hippe winkeltjes voor de jongere generatie ingericht. Zij gaan door het leven als Jiggless Modeshopps en broekensport- mode. Ook -het bedrijf in Vlaardingen krijgt na zijn Jiggles Modshop eind volgend jaar een ruime sortering da meskleding. Het bedrijf aan de Hoog straat js uit zijn jasje gegroeid en mo menteel is aan hot Veerplein een nieuw pand voor Van XJffelen's mode huizen in aanbouw. Het is de bedoe ling dat dit eind .1971 -wordt geopend. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Het harmo nie orkest „Oefening Baart Kunst" zal op zondagmiddag om 15 uur een con cert verzorgen op de grasvlakte tegen over het parkeerterrein in het Bea- triKpark. OBK zal een licht, vlot pro gramma spelen, afgewisseld -door shows van het majorette-peloton. Het geheel staat onder leiding van dirigent D. H. C. Helmink. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Op het Shell-raffinaderijterrein in Pernis komt een nieuwe aardolie- distiilatiefabriek, evenals een tweede 213-meter hoge schoor steen. De investering bedraagt ca. 150 miljoen gulden. De nieuwe fabriek, dc zesdev an Shell in Ternis, krijgt een verwer kingscapaciteit van 7,5 miljren Ion ruwe olie per jaar, en moet eind 1972 gereed zijn. Op de nieuwe schoorsteen worden twee disUUatiefabrieken en een ketelhuis aangesloten. De eerste 213-meter hoge schoor steen diende ter vervanging van twin tig minder hoge schoorstenen. VLAARDINGEN Gehuwd: Nlcolaas Jo hannes Arnoldus Verhart, 40 jr. en Catha- rlna Levina Coorburg, 34 jr Manuel Cassa- nova Gtmcz. 21 jr en Johanna Adrlana Wjlhelnaina van Havestcljn 20 Jr. Gerard Willem de Kloe, 23 jr en Theresia Marga- reilw Clazlng 20 jr. Geöorcn: Monique, d.v. R. Vijfwinkel cn J. M. v. cl. Hoeven Maassluis Nassaustraat 14, Blanca Martina, d.v. H. van Leeuwen en J. W. Bouman VI: Oliver van NoorUaan 70, Arle Johannes z,v. M. J. C. Posno en J. A. v.d. Mcijrte VI. Bilderdijkstraat 24, Jacoba, d.v. Ph. van der Lee en G. Smits. VI: Cal- Tenburgstraat 74. Marco, z.v. C- Steenber gen en W.G. v.d. Lugt. VJ. Baljuwstraat 27 Petra Marina d.v. A. Bogaards en, E. Ver boon VI.: Van Hagehdorplaan 160 c Martl- aus Cornells z.v, C. van der Linden en M. R. Watvel VI. Roemer ViSscheratr. 204- Overleden Johannes Franciseus van der WiU, 8 maanden VI. Borneostraat 27. (ADVERTENTIE) DieselGT Komt u maai' bij ons binnen. Gaat u er even rustig bij zitten. Dan cijieren we bet allemaal voor u uit. Hoeveel brandstofkosten zo'n. Mercedes 200 D of 220 D u wel bespaart. En dat Mercedes dieselzuinigbeid aan lange- af stand rijders (30.000 ol iO.OOO per j aar) een ali-in kilometerprijs geeft, die niet lioger is dan die fan ."■li 10.000 guiden benzine auto. Zóveel dieselzuinig- beid gekoppeld aan pure Mercedes-Benz allure (pro beer maar eens hoe dat rijdt, zit, stuurt, wendt en keert], dat mag u gerust Diesel "Grand Tourisme"' noemen... Wanneer komt u? AUTOBEDRIJF „VICTORIA" N.V., Rotterdam, Westblaak 20-22, tel. 010- 123666; Zwaerdecroonstraat15,tet, 010-2595 50; Rotterdam-Waalhaven, Albert "Plesmanweg 29-33, tel.010-294866; Schiedam,Strlckledeweg 99, tel. 010-155253Vlaardingen, Van Beethovensingel 140, tel. 010-346305 SCHIEDAM, vrijdag De voetbal competitie heeft wat betreft de Schle- damse clubs niet zo'n beste start ge had, zeker niet voor de clubs die uit komen in dc afdeling Rotterdam, waar Ursus, Martinit cn bet gedegradeerde SVDPW teleurstellende resultaten hebben geboekt. Van de drie KNVB- clubs, die zondag de tweede wedstrijd gaan spelen, kwam er maar één tot winst. Verder werd er een gelijkspel en een nederlaag geboekt. Voor zon dag a.s, staan er weer moeilijke wed' strijden op het programma. DHS ontvangt Leerdam Sport. Dank zij de medewerking van de gemeente lijke autoriteiten kan DHS het veld twee v/eken eerder bespelen dan ge pland was. Secretaris Poelman heeft al heel vroeg de KNVB medegedeeld, dat zijn club niet voor begin oktober over het gerestaureerde .terrein kon be schikken, maar DHS hoorde ,iaa,l nog teken van de bond. Gelukkig heeft de gemeente toestemming gegeven eerder het terein in gebruik te nemen en zo kan DHS zondag de eerste competitie wedstrijd thuis spelen. Leerdam Sport zal dan de eerste vereniging zijn die van de totaal vernieuxvede kleedloka len gebruik gaat maken. „Schiedam" is uit de wedstrijd te gen DOK niet zonder kleerscheuren gekomen. Niet minder dan drie spe lers werden geblesseerd en het is de vraag of trainer Nico Huet voor de wedstrijd tegen Lekkerkerk weer over zijn sterkste team kan beschikken. Het zal 2eker geen makkelijk duel worden tegen de2e uit de derde klasse gedegradeerde tegenstander.. Excelsior*20 ontvangt Aeolus en kan er misschien .van profiteren dat deze club niet op volle oorlogssterkte aan kan treden. Verleden week hebben namelijk twee spelers van het Rotter damse team een officiële -waarschu wing gehad. In de afdeling staat de derby De- mos-Martinit in het teken van de be langstelling:. Demos heeft een zeer slechte start gehad en Martinit een matige. Laatstgenoemde ploeg zou de derby moeten winnen, maar bij zo'n plaatselijke ontmoeting kan bet raar lopen. 'WE gaat naar RDM. De scheepsbou wers van over de Maas lijken meer in hun voetbalmavs te hebben dan de Schiedammers, dus mag WF al heel Mij zijn met oen puntenverdeling. Ursus speelt thuis tegen Germinal en dat is geen club om evèn de eerste doelpunten op te veroveren. Met SVDPW is het een vreemde zaak; het heeft nog maar één winstpunt en daarom verwachten we de volle buit uit de thuiswedstrijd -tegen Dindua. In de 2e klasse speelt FCN op eigen terrein tegen koploper Alexandria en gaat Schicdamse Boys naar Nado. In de tweede klasse zaterdagvoetbal gaat HBSS uit naar Kjjnsburgse Boys en wc hebben we! zoveel vertrouwen In bet team van trainer Bierhulzen, dat we een overwinning durven te voorspellen. PPSC krijgt ARC op -bezoek; net zo'n onbekende ploeg als Haatten ver leden week, nu zal PPSC zich niet la ten verrassen, In de afdeling speelt GTB uit .tegen Oude Maas en GSS thuis tegen VVHR. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag De bevol king van Schiedam is in de maand augustus met 56 personen gegroeid en bedroeg op 31 augustus 83.288. In dc eerste acht maanden van dit jaar is dc bevolking gegroeid met totaal 239 personen. Zo blijkt uit het maand overzicht van dc Bevolkingsstatistiek. Er was zowaar in augustus een po sitief vestigingsoverschot van 4-2, doordat 419 personen uit de gemeen ten vertrokken met daartegenover 421 nieuwe vestigingen, daar komt dan nog bij een geboorteoverschot van 54. In verslagmaand wérden 102 kinderen geboren (59 jongens en 43 meisjes), terwijl er 48 personen over leden (29 mannen en 19 vrouwen). Van de 102 geboorten waren 41 eerst-gëborenen en 4 zgn. „onwettige geboorten". Vier kinderen werden dood geboren. Ia de vakantie-zomermaand augus tus werden 77 huwelijken gesloten, waarvan 38 tussen Schiedammers on derling. Van de jonggehuwde paren konden er 34 een eigen woning in Schiedam betrekken, aéht paren ble ven afzonderlijk wonen en 24 paren vestigden zich buiten Schiedam. Wat de bevolkings-migratie. betreft, was Rotterdam weer een belangrijke leverancier van inwoners, doch Schie dam verloor weer aan Vlaardingen en aan een aantal forensen-gemeenten in de Rijnmond. O GRONINGEN, vrijdag (ANP). Gedeputeerde Staten van Groningen houden onverkort vast aan hun plan nen voor de aanleg van een vuHwa- terleiding van Oost-Groningen naar dc Eems-Dollar. Zij hebben Provin ciale Staten een ontwerp-voordracht aangeboden waarin als oplossing van het afvalwaterprobleem in de, veeako- tegen de aanleg van de leiding gepro- plaatsel(jke zuiveringsinstallaties wordt voorgesteld. Van veel kanten is de laatste tijd kritiek geleverd- op dit Groningse plan, omdat het zelfreinigend vermo gen van dc Eems-Dollard er volgens deskundigen, door wordt aangetast. Zij vrezen dat de visserij en. de recreatie in het betrokken gebied weel schade zullen leiden door het vuile water. Ook van Duitse zijde is diverse keren tegen de aanleg van de leiding gepr- testeerd (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Het droogleggen van de vtfver bÜ het „cemaal in dc Marconistraat voor herstelwerkzaamheden bracht donderdag in de vooravond' een groot aantal vissen (zeker duizend of meer) in barre nood. Een grote hoeveelheid voorn, zeelten, karpers en snoeken, waaronder een- exem plaar van één meter lengte, pro beerden letterlijk de koppen onder water te houden in het kleine plas je, dat hen restte om hét vissenbe- staan zo lang mogelijk te rekken. Bewoners uit omliggende straten schoten evenwel de vïssengemeen- schap te hulp. Met emmers en tei len vol werden de vissen overge bracht naar het water van de Van Swindénsingel. Hier kregen, ze weer volop levensrüimfce. Een mooie geste van deze vissenredders in het natuurbeschermingsjaar 1970; een compliment meer dan waard. (Van een-onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Nu het nieuwe seizoen weer gaat beginnen wordt de aandacht gevraagd voor het Cultureel Jongeren-paspoort dat in Schiedam wordt uitgegeven door het Bureau Jeugdzaken van de gemeente. Dit CJP is beschikbaar voor alle jon geren van 15 tot cn met 22 jaar (stu derenden en dienstplichtige militairen tot 27) en geeft recht op gereduceerde prijzen voor bezoek aan toneel en. mu ziek, ballet en cabaret, opera en film, tevens gratis toegang tot tal van mu sea, ln Nederland én in Vlaanderen. De kosten van een paspoort bedra gen ƒ3,50 voor een heel jaar, van 1 oktober tot 1 oktober. De paspoorten zijn te verkrijgen bij het gemeentelij ke bureau Jeugdzaken, Oude Kerkhof 19a, dagelijks geopend van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Ten gerieve van de werkende jongeren zal het bureau volgende week, op 21, 22, 23 en 24 sepjtember tevens geopend zijn in de lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur en 's avonds van 20 tot 21 uur. Ben start voor het nieuwe seizoen is het concert van het Residentie Strijk trio dat in het Sted. Museum wordt gegeven op zaterdag 19 september, aanvang 20.15 uur. Een CJP-houder betaalt dan maar één gulden. CJP-houders krijgen ook reductie op het abonnement van een groot aantal tijdschriften. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM» vrijdag De Evange lisch Lutherse Gemeente te Schiedam gaat een „Actie Doublet" starten voor de hoognodige restauratic van hst kerkorgel. De naam is ontleend aan bet feit dat er een aanbod is binnen gekomen voor een bijdrage van ƒ10.000, mits de gemeente zelf ook een gelijk bedrag bijeen brengt. Na vijf jaar 'trouw sparen is er in •het orgelrestauratiefonds een bedrag' van 2.500, zodat In ruim een jaar ƒ7,500 opgehaald moet worden. Dc kerk era ad zal o.a. een renteloze lening van 5.000 uitschrijven. De restauratie zal geschieden door de fa. Fontei jn te Rotterdam en ojn- bestaan uit het inbouwen van een tweede klavier;en van nieuwe stem men, ook 't verplaatsen van despeel- tafel naar; de.galerij van de kerk, op dat de organist de voorganger en het koor kan zien, wat nu niet of naüwe- lijks het geval is. SPIJKBNISSË, vrijdag AUe kerkdiensten zullen a.s. zondag 20 september in het teken staan van het onderwerp van de vredesweek „Ver enigde Naties". Gereformeerden en hervormden hebben gezamenlijke kerkdiensten belegd. De gedachte om ook de katholieken dn dit oecumenische appèl te betrekken, kwam wat te laat op om nog te wór den uitgevoerd. Volgend jaar zal deze gedachte zo tijdig worden, gelan ceerd, dat de kerkelijke organen, tijd hebben om hierover ieen beslissing.te nemen. In de kerkgebouwen worden we- xeldhoeken ingericht, compleet met een winkel, waar men artikelen uit de derde wereld kan kopen. Voor én na de kerkdiensten zijn deze wereldhae- ken geopend.. Het onderwerp „VerenigdeNaties" staat ook centraal op de donderdag avond, 24 september a-s., in het ker kelijk centrum „De Kern" aan de Ei kenlaan te houdöm bijeenkomst. Hier spreekt prof, dr. W. Albèda, hoogleraar in het sociaal-economisch beleid te Rotterdam, die het werk van de volkerenorganisatie der VJT. uit ei gen ervaring kent. Ook vóór de aan vang van deze avond zijn wereldhoek en wereldwinkel geopend. Op de verschillende' scholen in Spij kenisse krijgt de Vredesweek die duurt van 20 tot 27 september alle aandacht. Kleuterleidsters, onderwij zers en leraren hebben inmiddels in structiebijeenkomsten bijgewoond eh werkmateriaal en ...projecten nvee naar de klas genomen. De actie in Spijkenisse wordt ge coördineerd door de plaatselijke werk groep Kerk en Ontwikkelingssamen werking.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2