Vraagtekens bij Sparta voor topdue! met PSV DE MUSSCHEN EN CVV AZEN OP EERSTE OOGST szs Eerste tienkamper die medaille behaalde Zo bereikte Nusse brons Vergoeding voor arbiters in stedentoèmooi Lotus niet in Grand Prix van Canada JAN KLIJNJAN VANAVOND VOOR STRAFCOMMISSIE Xcrxcs neemt overdekte tribune in gbruik Pupillenwedstrij d op aangepast veld Vuurproef voor Meeuwen-heren Jaap Schmitt sneuvelde na fel gevecht gSSSSE START VAN BADMINTON- COMPETITIE hsg.' vrijdag 18 september 1970 - pagina 11 Frank Nusse een nuchter toptalent door LED BOLLE AMSTERDAM, vrijdag Frank Nusse is er doodnuchter onder gebleven. De zeventienjarige atleet van AAC, die het afgelopen weekeinde in Parijs, tijdens 'de Europese jeugdkampioenschappen bïons won op het zwaarste nummer dat de atletiek kent, de tien kamp, is zelf maar nauwelijks onder de indruk van zijn prestatie. En ook het feit dat hij tevens de eerste Nederlander is die ooit een me daille op een internationaal kampioenschap heeft veroverd, raakt hem nauwelijks. Frank Nusse geelt alleen -toe dat hij verrast was door het goede resul taat en wil tenslotte ook wel kwijt dat het een aangename surprise was. Hij zegt: „Ik had van tevoren in het Westduitse vakblad Leichtatle- tiek een Tanglijst zien staan van Eu- Met deze tien prestaties ver overde Frank Nusse het afgelo pen weekeinde in Parijs zijn bronzen plak. 100 meter: 11,3 sec; verspringen: 6,74 meter; kogelsto ten; 9,68 meter; hoogspringen: 1,92 meter; 400 meter: 48,6 sec; 110 meter horden: 15,0 sec; discus werpen: 37,30 meter; polsstok- hoogspringen: 4,10 meter; speer werpen: 43.42 meter; 1500 meter; 4 min. 16,7 sec. ropese jeugdtienkarapers. De eerste negen zaten allemaal boven de 7.000 punten. Ik kwam met mijn 6G54 punten pas op de vijftiende plaats en don voel je je eigenlijk wel kans loos. Maar in Parijs bleken er nog maar zes boven de 7000 punten te zitten en stond ik echtste, ook omdat om de een of andere reden de Oost duitsers ontbraken. Nou ja en achter af viel het allemaal reusachtig mee. Ik sta nu zelfs zesde op de interna tionale lijst, maar je moet daar niet al te veel op af gaan, want als je die lijsten van tevoren bekijkt dan Is iedere Nederlandse atleet al bij voorbaat volkomen kansloos." Op zes van de tien nummers ver beterde Franje Nusse in Parijs zijn persoonlijke record. Hij bereikte een totaal van 7129 punten en sprong daarmee naar de vijfde plaats op de lijst van Nederlandse tlenkampers aller tijden. En dat allenraal in de dorde tienkamp waaraan Frank Nusse tot nu toe meedeed. Want met zijn zeventien jaar is dc eerstejaars student medicijnen ook nog een „groen" in zijn sport. Eigenlijk is hij ais B-junior nog helemaal niet ge rechtigd om aan tienkampen deel te nemen en met seniorenmateriaal te werken. Maar de KNAU verleende zijn talentvolste pupil met gretige graagte dispensatie van deze „papie ren" regels en zoals gebleken is te recht De KNAU ging nog verder en droeg Frank Nusse voor bij het Leo van der Karfonds voor een stage in het buitenland. Dat wordt dan West-Duitsland, hoewel Franks trai ner Wil Weslphal liever had gezien dat zijn leerling een tijdje naar de Oostduitsers was gestuurd, omdat de training op Franks zwakste num mers, de werpnummers. daar beter is. Frank Nusse zegt daar zelf over: „Inderdaad liggen de werpnummers me niet zo. Alleen met de discus kan ik aardig overweg, maar met de speer en de kogel ben ik nog te zwak. Ik train de laatste tijd veel met de handballer Frans van der Heyden, die ook a'an atletiek doet. op die nummers." Wanneer Frans naar West-Duits land vertrekt weet hij nog niet, Dat zal waarschijnlijk ook wel afhangen van zijn studieresultaten. De studie is zo denkt hij, toch wel te combineren met zijn sport. Op de middelbare school bewees hij dat reeds, want ondanks een trainingsprogramma van zo'n zesmaal twee uur per week, voltooide hij zijn school zonder tc blijven zitten. Hij zegt: „Ik geloof dat het op de universiteit ook wel zal lukken. Er zit i-n AAC nog een FRANK NUSSE student medicijnen, die al vierde jaars is. en die kan het ook combine ren". Frank Nusse begon met zijn sport op dertienjarige leeftijd. Veroverde al snel een hele rist clubrecords en had eigenlijk geen voorkeur voor een bepaald nummer. Daarom rolde hij In de richting van de meerkam pen en werd achtereenvolgens Ne derlands kampioen bij de B-juniorcn op de zeskamp en op de achtkamp. Wil Westphal, een van AAC's trai ners, ontfermde zich over item. Frank Nusse zegt daarover: „De vrij goeie bij AAC komen allemaal bij Westphal terecht, De andere zijn ei genlijk alleen maar hobby trainers." Frank Nuösc die naar zijn gevoel maar weinig laat voor zijn sport („ik rook en ik drink niet") is nog erg jong. Dat acht hij een enorm voerdeel, hoewel er altijd wordt ge zegd dal tlenkampers pas 'het hoog tepunt van hun kunnen bereiken tussen de 25 en 30 jaar. Nusse: „Dat is waarschijnlijk ook wol zo en BUI Toomey was pas op zijn 29ste het sterkst, maar toch hoor ik alti>d van de andere jongens dat ze er spijt van hebben niet eerder te zijn begonnen. Zo hebben, allemaal moclijkheden met een tekort aan trainingsopbouw Ze vinden het allemaal stom dat ze te laat zijn begonnen". Volgend jaar tnag Frank Nusse als A-junior bij de senioren gaan mee doen. Een jaar later zijn de Olympi sche Spelen in Münchpn. Daar denkt hij nog maar niet aan. „Want," zegt hij zelf, dan ben ik pas negentien." En zo ver wil deze atleet, die van de winter met ex-t urnkampioen Klaas Bcot gaat trainen om zijn prestaties bij het polstokhoogsprin gen (4.15 meter) tc verbeteren, nog niet denben. Daar is hij te nuchter voor. Vaneen, medewerkeriiibiib [lil AMSTERDAM, vrijdag Naast de soelers worden ook de scheidsrech ters betaald op het Stedentennlstoer- nooi dat zaterdag 26 en zondag 27 september in park „Leouwenbefgh" irt Voorburg wordt gehouden. De spelers op dit toernooi, waaraan deelnemen teams uit Amsterdam, Rot terdam, Den Haag en de rest van Ne derland, krijgen voorzover zij op de Nederlandse ranglijst voorkomen, een startbedrag van 75,-. Niet-natio- naal geplaatsten ontvangen vijftig gul den. Do scheidsrechters krijgen ook een vergoeding voor hun aandeel in het toernooi, namelijk vijf gulden per partij. De spelers in dit door het district Den Haag van de KNLTB georgani seerde SLedentermistoernooi zijn voor Amsterdam: Nick Fleury, Peter Ehr- lich, Fred Dogger en Piek Stradmeij- er; voor Rotterdam: Jan Hordijk, Paul van Min, Eddy Knol en Pere Vaar- ties; voor Den Haag: Fr cd Hemmes. Fried Schmitz, Peter Soeters en Wil lem Pufkcs; voor de rest van Neder land: Marian Laudin, Peter Scholtz, Look Sanders en Lex Constandso. 'Zaterdag speelt Amsterdam tegen de rest van Nederland en Rotterdam tegen Den Haag. Zondag spelen de winnaars en de verliezers tegen el kaar. De wedstrijden beginnen beide dagen om half elf. MONTREAL, vrijdag (ANP) De Engelse remvagenstal Lotus heeft besloten niet deel te nemen aan de Grote Prijs van Canada, die zondag wordt gehouden op het Track-Circuit (150 km ten noorden van Montreal). Per telegram berichtte Peter Wnrr, dc team manager van Lotus, aan de Canadese automobileclub: „Het Lotus team heeft onder de gegeven, omstan digheden geen andere keus dan in schrijving voor Canadese Grand Prix te annuleren." De omstandigheden, waarop Warr doelde, houden verband .met de dood van Jochen Rindt, de ^.nummer een" van Lotus. {Van onze sportredactie) EXCELSIOR: v. d. Roer; G. den Butter, Tettcroo, Mühlen- bruch, Kleingeld; A. den Butter, Librcgts, v. d. Heijden; Bakker, Van Toledo, Kvvakkcrnaat, SVV: v. d. Velden; Van Beek, Ciric, Maurlts, v. d.' Korput; Mul der, Wsrnaai, Pansier; Dutina, Van Herpen, Vorstenbos, Sparta, Fojjenoord en Hermes DVS: elftal nog niet bekend. ROTTERDAM, vrijdag. De straf commissie van de KNVB ikorat vanavond in liotel Terminus in Utrecht bijeen om uitspraak te doen in de zaak van Jan IClijnjait, die zondag in de enerverende wedstrijd tegen FC Twente door scheidsrechter Koen Brouwer uit het veld werd gezonden. Op verzoek van Sparta zal "daarbij ook Jan Klijnjan zelf worden gehoord, die hardnekkig volhoudt dat hij zich alleen maar heeft „losgerukt" van Eddy Achterberg. Hoewel Sparta de hoop nog niet heeft opgegeven, dat de zaak met een sisser afloopt, is trainer-coach Georg Kessler er bij. de voorbereiding voor de belangrijke wedstrijd tegen PSV van uitgegaan dat hij zijn. „Spielana- cher" en schutter zal moeten missen. Voor zichzelf zal de vroegere bonds coach ongetwijfeld als hebben uitge maakt, wie Klijnjan eventueel zal vervangen, maar hij wenst zich daar nog niet over uit tc spreken. „Ik zit op bet ogenblik in moeilijk- seden", aldus Kessler. „Er staat niet alleen een vraagteken achter de naam van Klijnjan maar ook achter die van Kristenseo. Jörgen heeft tamelijk veel last va-n een liesblessure. Daarnaast heeft Stef Walbeek een bloeduitstor ting in een dijbeen. Gelukkig is Peter de Qunat herstellende van zijn achil lespeesblessure: Ik heb goede hoop dat hij zondag kan spelen". Kessler heeft woensdag de wed strijd Gottwaidov—PSV op de t.v. ge zien en het zal hem daarbij ongetwij feld zijn opgevallen hoe zwak PSV's middenlinde was, hoe gemakkelijk de Deen, Munk Jensen zich uit het cen trum liet weglokken en hoe weinig or ganisatie er was in de Eindhovense defensie. Kessler weigert daar echter bepaal de conclusies uit te trekken. ;.Deze zwakke prestatie van PSV zegt me niets", merkte hij op. „Iedere wed strijd is anders. Psychologisch gezien verkeert PSV nu wellicht zelfs in een gunstige uitgangspositie voor het duel met Sparta. De situatie van PSV Is te vergelijken met die van Sparta na de 04 nederlaag tegen Anderlccst. Ik wist toen dat Excelsior het een paar dagen later moeilijk zou krijgen legen onze jongens. Ze waren er immers op gebrand om zich te rehabiliteren. Het zelfde kan nu voor PSV gelden". Ernst Happel wil voorlopig niets meer over de Europa Cup horen. De gedachte aan de tweede wedstrijd te gen UT Arad probeert hij geheel van zich af te zetten. „De competitie is voor mij op het ogenblik het belang rijkste", zei hij en die mening wordt gedeeld door manager Guus Brox, die het niet nodig vindt dat er voor de 30e september nog iemand in Arad gaat kijken. „We hebben de film. van de eerste wedstrijd en we kunnen de won. Jan Bens is bereid om het tegen Blauw Wit, dat zich afgelopen zondag tegen Heracles van een zwakke start herstelde, voor minder te doen. Bij Hennes DVS zijn zoveel spelers in de lappenmand v. d. Voort, Klein en Lagendijk dat trainer Joop Castenmiller nog geon opstelling bekend kon maken. Hij wacht er moe tot morgen. De Schiedammers -gaan bl] het door Berry Jans3 getrainde Baronie op bezoek en zuilen in geer, geval mogen verliezen om n:e; te ver bij de kopgroep achter te raken. ROTTERDAM, vrijdag Xerxes zal zondag voor - de wedstrijd itegen Laakkwartier zijn nieuwe overdekte tribune,, die plaats biedt aan 2000 toe schouwers, officieel in gebruik nemen. Tussen hall twee en kwart voor twee Piet Hoogenboom namens de oomvcommissie de tribune overdragen aan voorzitter Bram Quist. ROTTERDAM, vrijdag Het duel opartaPSV' zal zondagmiddag op het kasteel worden voorafgegaan door een duel tussen de pupillen van Sparta en De Musschen, De wedstrijd zal een experimenteel ka rakter dragen. Met lint wordt een verkleind speelveld uitgezet, dat loopt van strafschopgebied tot straf schopgebied De breedte zal slechts iö meter zijn, Verder zullen speciaal hiervoor geconstrueerde doelen ge plaatst worden. Het experiment jvordt genomen op initiatief van Georg Kessler die het voor pupillen juister acht op aangepaste velden te •pelen. JÖRGEN KRISTENSEN ...liesblessure.., zaak nog eens goed gaan analyseren. Ik verwacht niet dat de Roemenen an ders zullen spelen dan. in Rotterdam, Natuurlijk gaan ze proberen die 00 stand vast te houden". Feijenoord kan zondag in Maas tricht opnieuw op hevig verzet reke nen, Zowel Estudiantes, NEC als UT Arad heeft bewezen dat je tegen Feijenoord een heel eind 'komt als je het middenveld afgrendelt en de Rot terdamse aanval geen ruimte geeft. MW's trainer Knobel zal daar onge twijfeld lering uit hebben getrokken en Feijenoord zal dan ook wel weer met een 433 of 442 opstelling worden geconfronteerd. Ernst Happei heeft zijn formatie nog niet bekend gemaakt, maar het zou ons niet ver bazen als de met een inzinking wor stelende Ove Kindvall door Van Daele wordt vervangen en ook Jan Boskamp en Dick Schneider worden opgesteld, Na drie achtereenvolgende nederla gen krijgt Excelsior tegen NAC kans om zijn schamele puntentotaal -wat op te voeren. Waarnemend trainer Jaap Kouters fs er zich van bewust dat er zondag gewonnen moet worden om niet helemaal in de versukkeling te raken. Hij overweegt daarom met een man meer in de aanval te spelen dan tegen PSV. Dat zal dan Thijs Libregts of Ad Bakker moeten worden, waarbij de laatste vanwege zijn snelheid wel licht de voorkeur verdient. Kouters stuurt overigens dezelfde elf spelers in het veld als tegen PSV. Bij SW staat het vast dat Wout van Meetoren fknieblessure) tegen Blauw Wit nog niet kan spelen. Trai ner Jan Betis durft ook nog niet op Hans Bassant te rekenen en hij maak te zich bovendien een beetje zorgen over Leen Waxnaar die met een lies blessure tobt. De laatste komt echter wel in de opstelling voor. Het elftal is gelijk aan dat wat met 50 van HVC Van een medewerker ROTTERDAM, vrijdag. De heren van Meeuwen staan zondag voor een vuurproef. Ze krijgen bezoek van het Limburgse Posterholt, dat nog onge slagen is. Meeuwen moet evenwel Jn staat worden geacht zich te herstellen van het teleurstellende resultaat tegen Athomie, zodat een spannende strijd tegemoet gezien kan worden. Bij de heren in de regionale eerste klasse komen de 'twee koplopers, DWS en Quintus, tegen elkaar in he; veld. In kracht zullen ze elkaar niet vee; ontlopen, maar we nemen aan dat het ■grotere enthousiasme van de Schie dammers de doorslag zal geven. Dy namoHVL zal wel geen wedstrijd op hoog peil worden. Een kleine over winning voor de groenwitten zit er wel in. Schutters nog puntenloos krijgt Westlandïa op bezoek. De Naaldwijkers hebben pas één punt be haald en wellicht zullen de zwart groenen, die meer en meer op elkaar ingespeeld raken, nu eens met een goed resultaat voor de dag komen. Voor Snelwiek is tegen Hellas 2 een gelijkspel zeker haalbaar. De Schut- tersdames zijn gastvrouwen voor SEW'68, dat helemaal uit Nibbïxwou- d« in de kop van Noord-Holland komt. Schutters zal de zege wel niet vit handen geven. Tegen Quintus zullen de DWS-da- anes, die in de tweede klasse de lijst aanvoeren, hun handen waarschijnlijk goed vol krijgen. Een overwinning zit er echter toch wel in, Snelwiek doet het dit seizoen nog niet zo best, maar het moet in Den Haag op het zwakke Animo toch wel een zege kunnen be halen. Actief .kan tegen Westlandia een ruime overwinning boeken. Electric kadertoernooi (Van een onzer versalggcvers) ROTTERDAM, vrijdag. Reeds de tweede avond van de wedstrijd om de Electrle-wisselprüs bracht een grote verrassing. Jaap Schmitt, een van de kanshebbers moest het onderspit del ven tegen een van de zwakkere deel nemers. Voor Van Spronsen zal deze zege ccn aansporing zijn om ook an dere kopstukken onverschrokken te lijf te gaan. Nobels was weer dc grote mail, want de Haarlemmer versloeg in vier beurten onze stadgenoot Hen driks. Door het gemiddelde van hon derd In deze partij, bracht Nobele zijn algemeen moyenne op ruim 47. Buys, ook nog ongeslagen, die de tweede plaats op de ranglijst inneemt, bleef er met 34,78 ver beneden, terwijl Bas de Zeeuw, zo ferm begonnen, door een heel slechte party, tn gemiddelde sterk zakte. In het Electric-toernooi werden be halve goede moyennes ook rijkelijk grote series gescoord. Nobels bracht met 203 de eerste serie boven de tweehonderd. Met een eindserie van 160 caramboles .maakte hij aan alle il lusies van Hendriks een einde. Deze kan zich mot twee verliespartijen uit geschakeld beschouwen. En dat kun nen ook Van Waardenburg en Hor sten. Dat Hendriks door -de knieën ging: tegen Nobels, was gesn schande, want na drie beurten had de Haarlemmer 240 caramboles. Een mooie serie van Hendriks maakte diens tegenstander duidelijk, dat hij op zijn qui vive moest zijn. Hij maakte daarom met 160 caramboles een einde aan hei duel. Ook bij Schmitt ging het niet best. Van Spronsen speelde produ klief en zag onet flinke series zijn toaal om hoog gaan. Na zes beurten was de stand 159 tegen 69 in het voordeal van Van Spronsen. Toen herstelde Schmitt zich cn .met een beurt van 188 drong hij zijn belager achter zich. Met 257 caramboles in zeven beurten was het gevaar waarschijnlijk geweken. Maar Schmitt klapte in elkaar en maakte slechts dertig caramboles in zes beur ten. Dat verschafte de man uit Mon ster de gelegenheid om zijn -rivaal te veilen. De uitslagen: Buya 400 6 172 68.60 Horsten 123 6 75 20.50 De Zeeuw 400 23 88 17.38 Waardenburg 249 23 81 10.32 Nobels 400 4 203 100,— 39.- Hendriks 156 4 83 Van Spronsen 400 13 73 30.78 Schmitt 287 15 138 22.07 ROTTERDAM, vrijdag (ANP)- Aan de Medische Faculteit te Rotter dam is de heer H. G. Scholten -gepro moveerd tot doctor in de medicijnen op het proefschrift „Urolithiasis bij kinderen". Zijn próm&tar was prof dr N. J. Bakker. Dr Scholten, geboren in 1929 is thans werkzaam als kinderarts in het Juliana-kinderziekenhuis te Den Haag. ROTTERDAM, vrijdag Aan de Oldegaarde gaan zondagmiddag twee Rotterdamse eerste Wassers tegen elkaar de eerste punten van het seizoen proberen te pakken. De Musschen, dat begon met verlies bij UVS, krijgt bezoek van CVV, dat de competitie veertien dagen ge- leden startte met een ivat ongelukkige nederlaag tegen Overmaas. In - hun tweede derby zullen de Charloisers zich ongetwijfeld willen're- vancheren en dat geldt ook ten aanzien van de gastheren. In het elftal van De Musschen is één wijziging aangebracht. Den Otter is in Leiden geblesseerd geraakt. Hij wordt vervangen door Vermeulen, die de rechtsachterplaats zal innemen. Noordhoek speelt nu in het centrum .van de verdediging en De Kok is op geschoven naar de middenlimc. CW-trainer André Corveleijn weel nog niet precies waar hij aan toe is. Van de geselecteerden is niet iedereen fit en daarnaast staat ook nog niet vast of Van de Lek -vrij van militaire dienst kan krijgen. Corveleijn wacht derhalve met het samenstellen, van zijn pioeg. Overmaas is na de triomf op CVV vol goede moed voor de thuiswedstrijd tegen Lugdunum, dat met een doel puntloos gelijkspel tegen Roodenburg debuteerde. Trainer Piet Boekee. die zijn team in een 4-3-3-opstelling laat opereren, heeft twee veranderingen moeten aanbrengen. Kwist is gebles seerd en Voogd met vakantie. De ver vangers zijn Masson -en L. Spierings. Over het lot van Goedkoop, die tegen CVV een officiële waarschuwing op liep is nog niets bekend, zodat zbn naam „gewoon" in de opstelling «voor komt. Neptunus trekt met gemengde ge voelens naar Fluks. Enkele jaren gele den greep het in Dordrecht de afde lingstitel en vorig seizoen behield het daar zijn kans de degradatie te ontlo pen doordat Fluks zo „vriendelijk" was een. strafschop te missen. Gijs Doolaard rekent andermaal op een warm onthaal. Hij prijst 2ich daarbij gelukkig dat v. d. Merwe en Bakker van hun blessures hersteld zijn en dat ook Leupe weer (beschikbaar is. Ben en ander is ten koste gegaan van El- vers, De Ruiter en De Korte. De opstellingen: CWelftal nog niet samengesteld. DE MUSSCHEN: Zoeter; Vermeulen, Noardhosk, Verschoor, Boogart: De KoK, Lanser; Van Driel, Verhelj. V. d. Mos*.. Ro- «ngarbsn. NEPTUNUS: v. d. Merwe; Den Ouden, B-ldker, Holzhaucr, v, d. Lmde; Leupe. Van Beek; Van Zessen, v. d, Poel, Hoek, De Hoog, OVERMAAS; Van Horik; Souwens, Ba tenburg, Qtten, V-an Celderen; De Greaf, v. d. -Most. Kreiieima&t; L, Splermgs, Goed koop, Wesson. ROTTERDAM, vrijdag, (ANP) Aan de Nederlandse Economische Ho geschool in Rotterdam is de heer A. L. Hempenius gepromoveerd tot doctor in de Economische Wetenschappen op het proefschrift „Monopoly with ran dom demand". Zijn promotor was prof. dr. T. Kloek. (ADVERTENTIE) |Soc. de Kun.Btm.in, Boelekade la.H. zaterdag ivan ll tot S2 uur a.s." zondag van 11 tot 19 uur ROTTERDAM, vrijdag Komend weekeinde gaat de Nederlandse bad minton competitie weer van start. Evenals vorig jaar zal Rotterdam ln dc landelijke Klasse vertegenwoordigd worden door Hoogvliet, Metro en Rot terdam. BC Botterdam is een nieuwe naam in de BadmintonwereW- Rotterdam is ontstaan uit een fusie tussen Eva, Ser vice en RVS. Htet brengt met de oud Eva-spelers en de dames Schoenen. en De Rijk een heel sterk team op de been, dat voor de bezetting van de eerste plaats zeker niet kansloos is. BC Metro is dit jaar versterkt door de komst van Ingrld Korperaal. Deze ex-speeister van Capelle won verle den week nog het damesenkelspel in een groot en sterk bezet toernooi te Voorschoten. De andere dame is Cor- rie de Koek, die voorlopig Pat Vrugt (wegens blijde omstandigheden) zal vervangen. Bij de heren verdedigen voorzitter André de Koek, Peter Fran se en indien nodig Erwia Goldman de kleuren van Metro. BC Hoogvliet telt in het eerste team in vergelijking met verleden jaar een nieuw gezicht. Het is het jeugdige speelstertje Paula Tahtu. Dit talent volle meisje uit eigen kweek is in kor ts tijd zeer sterk gaan spelen. Zij wordt torzijde gestaan door de gerou tineerde speelsters Kitty v. d. Hofl en mevr. Plevier. Bij de heren komen Blomrr.aert, Leygraaf en Matulessi binnen de lijnen. Het op papier sterkere Hoogvliet gaat zaterdagmiddag voor zijn. eerste wedstrijd op bezoek bij stadgenoot Metro, Deze derby begint om «14.00 uur in de sporthal De Enk, BC Rotter- - dam ontvangt Dulnwijck 8 (Haar lem). In deze derde klasse zijn verder Robad uit Roosendaal, Iduna uit Utrecht en Zwaluwen uit Breda on dergebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 4