'Het is toe!i 'ii zaak van de gemeenschap AGENDA Mo» lel «meander» woning MODERNERE APPARATUUR HARD NODIG Uitnodiging in Nieuwerkerk a/d IJssel EUR0W0NM6EN SCHEEPSTIJDINGEN - Vijf nieuwe tanks voor Chevron ZIEKENOMROEP START MET ACTIES Leeg v* Sloopy-avond Vijf jongens aangehouden HET WEER IN ROTTERDAM Handbalprograimna Apotheekdienst KERKDIENSTEN Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken W aterhoogten SCHIEDAM KOERIERSTERS M pagina 18 - vrijdag 18 september 1970 1 - if, (Van een onzer verslaggevers) '.SCHIEDAM, vrijdag. In vervolg op de subsidie-aanvrage aan de gemeente Schiedam heeft het bestuur van de Stichting Ziekenom roep Schiedam gisteravond de plannen bekendgemaakt voor verdere acties om uit de financiële impasse te raken. Er is een honderdtal brieven geschreven naar bedrijven in Schiedam met een verzoek om financiële bijdrage. Daarnaast komt er een actie, gericht op particu lieren om donateurs te werven en is er naar een groot aantal instan ties en verenigingen, die een verenigingsblad uitgeven, een artikel gegaan met het verzoek dit in het betreffende orgaan op te nemen. AlHet is een actie onder protest," zo deelde ZOS-voorzitter Maarten J, Brand gisteravond mede. „Onder pro test, omdat het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn geld tc gaan vragen om.de ziekenomroep voort te kunnen laten bestaan. Het doel van deze om roep is om de mensen in de ziekenhui zen het contact te laten houden met de -buitenwereld. En wat daar ook verder aan vast zit: het is een zaak van de gemeenschap. ;Er' is voor ons werk inderdaad een morele steun, maar de mensen moeten weten dat we bestaan. Van de patiën ten in de ziekenhuizen en van zij die daarin gelegen hebben, weten we. dat zo' óns werk waarderen." De subsidie-aanvrage en de verdere acties zijn ondernomen door het be stuur van de ZOS, dat per 1 juni van dit' jaar in functie is gekomen. Het wordt samen met voorzitter Maarten Brand verder gevormd door secretaris Wjm van der Steen en penningmees ter" Jaap Fontijne. -Op de vraag waarom dit nieuwe be stuur nu met deze aeties start, zegt voorzitter Brand: „Met de apparatuur, die we hier in deze kelder in de Dr. KQyperlaan hebben staan, kunnen we technisch geen goede programma's meer maken. Alle apparaten zijn oud en 'al va-schillende malen gerepa reerd. Als we bijvoorbeeld reportages willen maken, gaat dat met de groot ste moeite." De ZOS verzorgt éénmaal per week, op donderdagavond, een twee uur du rend programma voor het Gemeente ziekenhuis en de Dr. Noletstichting, Het grootste deel van dat programma wordt gevuld met verzoekplaten. Daartoe gaan de medewerkers van de ZOS naar beide ziekenhuizen om met de patiënten te praten en hun wensen aan te horen. Maarten Brand: „Vooral bij de mensen, die geen be zoek hebben gehad die,dag,.blij von we wat extra langer. Je kan merken, dat die mensen het fijn vinden om eens tegen iemand van de buitenwereld tc praten." Wim van der Steeu valt hem daarin bjj: „Ook als de patiënten wel bezoek hebben gehad, zijn de uren daarna en vooral 's avonds afgrijselijk leeg. Ze kunnen geen TV kijken en op de radio is meestal veel geklets. Wij brengen ze dan iets wat speciaal voor hen is en daar stellen zc veel prijs op." Na de bezoeken worden dan op dinsdag- en woensdagavond de pro-_ gramma's in de studio in een kelder-" ruimte van de Dr. Kuy pers tra at opge nomen. Daar is men vaak drie tot vier uur per avond mee bezig en vooral 's winters is dat geen pretje. Wim van der Steen: „We hebben wel een venti latorkachel hier staan, maar dat ding maakt zoveel herrie, dat hij tijdens de opnamen uitgeschakeld moet worden Polities van schepen van hedenmorgen. Voor meer scheepstijdingen xie volgende pagina. 5., Grote Vaart Aclïtltcs 18 te Bremen Aclla n Botterdam I? op 575 mijl zo van Bermuda Adonis 18 te New York Aegie 18 ntn te Hamburg ■CCfW. Aeneas p 18 Oran n Ashdod Algol p Montevideo n Hamburg AIkcs 18 te liheus Aigürab 17 v Santos n Bue nos Aires Aiftgland n Rotterdam 17 op iooo mijl zw van Azoren Ampenan 17 v Knohsiung Singapore Aitpfin 17 nm te Maracaibo Amstellaan n Holland. 17 op 360 mijl ono van St Helena Amyntas 19 te Rotterdam venv. Anco Spray 18 te Santos Aftgolakust 18 nm to Ham burg verw. Antarcücore n AcajuUa 17 op 965 mij] zzo van Kamcaht- ka Aritllllan Tiger 17 v Keelung n Vancouver Afchlmedes 18 te Amsterdam verw. Afends&erk 17 Ion anker rede Har es Salaam Are? n Aruba 18 op 2O0 mijt no.von Puerto Rico Artemis 17 v Panataakanaai irSsn Juan de Sur Ave d recht Per2. Golf 17 op 20Q mijl nno van Comores Bil. Bkli'n Amsterdam 18 in. de Golf van Biscaye Balong n Santander 17 op 260 OGÖ'mijl zzo van Kamchat- Banggai p 18 Essaouira n Kaapstad Barok p 17 Dover Koping. BarTad Crest 16 te Newhaven BMtar n Bremen 17 op 410 .mij] no van St Helena Calamares 18 v Cristobal 1 Golüto Capisteria p 17 Port Church ill n Perz. Golf Carbo Tiger 18 te Rotterdam .(verb.) Cftrtago n Gothenburg 17 op 000 mijl w van Scilly cii. Castilla 17 v Charleston Baltimore, 10 tc Baltimore verw. Chevron Rotterdam 17 v New York n Ftceport Ceral Maendra 18 te Rotter- ndam Diloma p 17 Minicoy n Mena al "Fahal Dutch Master 19 te Toespart verw. Dutch Mate 18 V Poole Rotterdam Dutch Sailor 16 te Bostham Eemland p 17 Rto de Janeiro •n -Amsterdam Elisabeth Broere 19 te Bil- tlingham verw.' jjnngnam verw.' Engelina Broere 18 te Dor- THfecht verw. Barms tun n Amsterdam 17 op *"230 mijl n van Azoren Pbrest Hill n Ras Tanurti 17 Tbp 450 mijl o van Kaap lïAguihas Grebbedijk 18 te New Or leans Grotedijk n Havre 17 op 350 mijl zo van Kaap Race Gull Hansa 1B nm te Emden 'NVertv. Gulfr Hollander n Cabinda 17 bp 4lo mijl no van Bermu- - dn GulfItalian p 17 Lands End C n-Las Palm as (verb.) Hollands Burcht 18 te Tre- "dmantlc Hollands Dreef p 17 Rabaul n CYokohama Houtman r. Muscat 18 t.h.c. Chislmaio Jacobus Broere 18 te Lissa bon IflRon n St Croix 17 op sjmtJl zw van Flores Azoren in: Karimata p 18 Kaap Villa uo n Antwerpen Katsedijk 17 tc Houston Katwijk 78 te Manilla verw. Kelictla ifBuenos Aires 17 op 210 mijl 7. van Recife Khasiella 18 te Houston verw. Konlngswaard 17 v. Buenos Aires Rio de Janeiro KopioneUa 18 v Rotterdam n Sal (Kaap Verd. eil.) Korendijk p 18 Acapuico Los Angeles Karenla n Singapore 17 op 250 mijl zo van Hainan Kossmateila n Bombay 18 op 540 mol o van Mombassa Krebsin p.17 Rio de Janeiro n Curacao Kreon n Houston 17 t.h,v. Puerto Rico (ten z.) Leidcrkerk 17 nm te Dubai Leuve Lloyd p 17 Puerto Rico n Cristobal Lion of Judah p 17 Dakar n Rolterdom Libernikust p 18 Canarische eil. n Dakar Medon 18 nm te Georgetown (Guyana) verw Mecrdrecht p 17 Charles eil. (in Hudson Mraat) 11 Euro- pa Mercunus n Rotterdam 17 op 310 mijl zw van Azoren Minos p 17 Saba n New York Musi Lloyd n Durban 17 op 300 mijl ozo van Dar es Sa laam Naess Courier p 17 Kaapstad n Portland (Maine) Ned or Ebro n San Francisco 17 t.h.v. Iwojima Neder Wesor p 17 East Lon den li Bandar Abbas Old eke rk 18 te Pointe Noire verw. Ommenkerk 18 to Hamburg Oranje Nassau 19 te Amster dam verw. Pallas p '18 Kaap Villano m Antwerpen Philldora 17 mm te Curacao 'Poeldijk n Savannah 17 <yp 1-100 mijl ono van Bermuda Poly dor us p 17 Port Eliza beth n Amsterdam Pnns der Nederlanden 38 te Willemstad Prinses Margriet (op schip) U8 te Grcenoek (verb.) Radja 17 b Abidjan <n= Dakar, eo ie Dakar verw. (Rotte n Los Angeles 11 op 590 mijl zo van Kamchatka Rotterdam 48 te Rotterdam Safocean Adelaide 17 v Lou- renco Marques n Sydney Safoceao Amsterdam 14 te Durban Schelde Lloyd n Penang 17 op 380 m(jl no van St Hele na Schie Lloyd n Rotterdam 17 op 840 mijl ono van Ber muda Sertan 18 te Leith. Sirara 17 b Buenos Aires <n Mayaguez Simonskerk p 18 Oporto n Duinkerken Socrates p 18 'Kaap Bougaro- ni n Triest Solon 38 to New York vertv. Stad Delft 17 te Londen Stad Gouda 17 te Bremen stad V3«rardingen 18 -te San tos stad Zwolle verm. 18 v Mi- 1a2M o Dakar Stella An tares p Kaap Cato- che ai Poer to Barrios Stella Maris lfl te Grange mouth Stolt Munttoren n Baton Rouge 17 op 330 mijl n van Belem Stolt Westertoren, n Baton Rouge 18 t.h.v. Jamaica Straat Agulhas 18 te Durban Straat Bali n Singapore 17 op 450 miji no van Saigon Straat Clement 17 V Port Swettenham n Colombo Straat Colombo p 17 Soera- baja n Brisbane en dat betekend, dat je twee avonden per week zit te blauwbekken." Boven aan het verlanglijstje van de ZOS staat een nieuwe moderne appa ratuur, maar direct daarna komt een ruimte om opname te maken. Maarten Brand: „Het meest ideale zou zijn als ■we ruimte hadden in de ziekenhuizen, maar dat is zeer moeilijk te realiseren. Er is tijdens de bouw van de zieken huizen geen rekening gehouden met' een ruimte voor een eventuele zieken omroep. We hebben aan de gemeente ruimte gevraagd in bijvoorbeeld het Prove niershuis, maar ideaal is dat natuur lijk niet Want ive moeten dan een muzicklijn naai' dc ziekenhuizen heb ben, omdat we daar dan weer precies mat dezelfde moeilijkheden zouden zitten als hier, Zo'n muzieklijn is vrij duur; ik dacht dat je voor één Ijjn zo ongeveer 67S moet betalen, maar als het éénmaal zo ver zou komen gaan we eens met de PTT praten." Hoewel erg belangrijk staan dc ver zoekplaten toch niet op de eerste paats in de programma's. Aan repor tages geelt de ZOS een duideijke prioriteit, maar om die reportages zo goed mogeijk ie brengen, ontbreekt het dc ziekenomroep aan geld en technische apparatuur. „De leden van de stichting betalen nu een maandelijkse contributie en dat is natuurijk een krankzinnige si tuatie, maar we kunnen ons anders echt niet bedruipen, 't Is misschien een ver doorgevoerde hobby, maar dan wel één die een verplicht karak ter heeft gekregen", aldus Maarten Brand die tenslotte nog vertelt van de medewerking die de ziekenomroep Overijssel krijgt: „Burgemeester en wethouders van Hellendoorn en Nijverdal hebben daar dc raad een krediet gevraagd van ƒ70.475 voor do omroep, daar. Ik be doel maar: wij zijn hier met onze aan vrage van 5000 toch niet aan de hoge kant". Het gironummer van de ZOS is 736443. SCHIEDAM, vrijdag De nieuwe disco-club Sloopy, tevoren opererend in de hiervoor te klein geworden boerderij Landvreugd in Groenoord en nu samengaand mat de Nieuwland- se sociëteit Candellight, geelt morgen avond zaterdag 19 september de eerste bijeenkomst in het nieuwe trefpunt zaal Tivoli. De avond wordt verzorgd door de Martin Green Drive-in show, compleet met stereo- en lichteffecten. Het entree bedraagt ƒ2 en het lid maatschap ƒ2,50 voor een heel sei zoen. Opgave bij Dick van Scha ik, Willem Pijperstraat 71 of Frcd Velte- naur, Dr. Wibautpiein 26, of telefo nisch op nummers 159618 en 267921. Straat Cooik n Suva 17 op 26U mijl zo van Hongkong Straat Cumberland <1# tc Pe nang venv. Straat Freemanlle p 17 Kaapstad u Luanda Straat Holland 17 v Yokoha ma n Hongkong Straat Le Maire -18 te Singa pore Straat Luzon. 44 te Auckland Straat Mozambique 18 te Port Elizabeth. Subra 48 te Hamburg Tamara m Kiiarg. eil. 17 op 450 mtjl zzw van Karachi Tana mo n Rotterdam 17 01 3-10 mijl w van Flores Azo ren Ta ra p 17 rccife Antwer pen Thaletas 17 v. Amsterdam n Bordeaux Tixemis 18 v. Cristobal n Bal timore Theron n St. Maarten 17 op 808 mijl ozo van Bermuda Tjitarum n Mogadiscio 17 op 270 mijl zo van Ceyton Ulysses 47 v. (Puerto Cortez Savannah Vivipara n Rotterdam 17 op 750 mijl o van Bermuda Vlieland n Honolulu 17 op 339 mijl uw van Balboa Voorne '17 v, Cristobal n Car diff. Walcheren 17 v. Duinkerken n Monrovia Waterland 17 te Lourenco Marques WtfHersutn 18 te Havre Wonojiri n Buena Ventura 17 op 450 mijl nnw van Kaap San. Lucas (Cal.) Wonosarl 9 «te Kobe Weaosobo n San Pedro (USA) 17 op 675 möl n van Guayaquil ZaankerJc Ü8 v. Rotterdam O/lelbourne. Kustvaart Aleltn 17 V Bi Anon 18 tc Londen Aardenburgh 18 tc Rotcrdam Ali p 18 Dungeness n Weston FoinL Anholt 18 te Antwerpen Aplio-2 J8 te Londen Aiglon 18 te Colchester verw. Astra 17 nm to Antwerpen Ask 18 tc Antwerpen Aleor-w 17 te Par Alge 17 v Hamburg n Gun- ness AH-s 18 tc Ipswich Aletta 17 V Blaye n Rotter dam Arncborg 17t c Rotterdam Arroiv 16 te Londen Arvo verin. 18 v Rotterdam Londen Aurora 17 v Hartlepool Sluiskil, 18 nm te Sluiskil verw. Anncmaric Boehmer verm. 19 v Tenerlffe n Las Palmas AIder-1 16 te Rochester Alme 15 te Charles town Audrey Johanna 10 te Stettin Avenir l? te Lemvick Bcyerland 18 tc HarLlngeu Bellatrix 19 te Antwerpen verw. Brinda 18 te Duinkerken Bab-t 18 te Ranrna verw. Breezand p 18 Hirsthals 1 Ha min a Balileborg 17 v Delfzijl n Bo- bus Blanea 13 te Rotterdam of Dordrecht verw. Binnenhaven verin. 18 v Ko penhagen n Rotterdam Bothnia 17 te Delfzijl Breewijd 17 te Par Con fid 17 te Rotterdam Continent 18 te Se]by verw. Capireomus 18 te Montrose (verb.) Corona 18 te Wisbcck venv. Concepcfon 17 ie Amsterdam (verb.) Citadel 17 te Selby (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, vrijdag. Che vron zal in het Botlekgebied op een terrein van 56 ha. vijf opslag tanks voor ruwe aardolie bou wen. Iedere tank heeft een capa citeit van 90.000 kubieke meter. Tevens zullen daarby een bedie- ningsgebouw, een schakelstation, een brandbeveiligingsinstallatie en een pompstation worden aangebracht. De tanks zullen drijvende daken krijgen ter beperking van de luchtverontrei niging. Het opslagterrein zal verbonden worden met de bestaande pijpleidin gen tussen Europoort en de raffinade rij te Pernis. De itotale kosten van het project, waarvan het ontwerp en het bouwtoe zicht zijn opgedragen aan bet inge nieursbureau Bechtcrl te 's-Gravenha- ge, woren begroot op 30 miljoen gul den. Naar verwacht zal dc installatie midden 1971 in bedrijf genomen war den. (Van een onzer verslaggevets) SCHIEDAM, vrijdag. De politie heeft deze week de daders aangehou den van een aantal inbraken en be schadigingen in diverse scholen in Schiedam. Het zijn vijf jongens in de leeftijd van 10, 12 en 13 jaar, Zjj had den uit de scholen een hoeveelheid speelgoed gestolen. AUTORADIO GESTOLEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Uit een ge parkeerde auto op de Rotterdamsedijk is gisteren een portable autoradio ge- stolen. Opgave van het KNMI (filiaal Rotterdam) Waarneming 8.43 uur Heden Gisteren Luchtdruk 1026,5 1024,5 Windrichting z zzW Windkracht 2 4 Weersgesteldheid onbew. nv, hew. Temperatuur 14,0 14,1 Neerslag In 24 uur 0,6 M Max. temp. gist. 14.00 uur: 18,4. Min. temp. heden 7.00 uur: 11,8. DRINKWATER ROTTERDAM Bedrijf Uonlngerdljk VcrwachltnK van 18 t/m 21 september: Gemiddeld keuRenzoutgeliflltc 240 mg per liter; gc- mlddcJd gtleldlngsvcrmogcn 710 micro Siemens; gemiddelde hardheid 13,0 Dultso harUIiddsgraden. BcdrlJ Be ren plaat Verwachting van 18 tóm/ 21 september: Gemiddeld ketiken- zoutgchaltc 240 mg per liter; gemiddeld geleidingsvcrmogm 740 micro Siemens; gemiddelde hardheid 14,0 Duitse hard- heldsgradcn. DAMES From, klasse: Hoogvliet—Kollandiaan, Spiufcaan—iftoda, UVG—DWS 1. From, Masse: Nepiunus—Spartaan, UVG —Hollandlaan, Roda-iHV Zuid, Hoogvliet ©WS 2. Afd. eerste klasse: Actief 2—(Dynamo, OilveoDWS 3, Wilton 2—Schutters 2, Scyllo taa—Meeuwen. Afd. tweede klasse: Atomium—Vires 2, SaeiwTek 2—UVG 2, WIK-OUveo 3, Scylla —ADO z, Afd. derde klasse: Meeuwen 2—Actief 3, Spoha—Vires 3, Hollandiaan 2—Spartaan 2.7P HZREN Front, klasse: Hollandiaan— Jnitas, WIK —Wilton, Snelwlek 2—DWS 2, From, klasse: Meeuwen 2—WIK, Snci- wiek 2-Unitas. Wilton—Schutters 2, Hol landiaan—DWS fi. ACd. eerste klasse a: Atom mm 2—Nepto- nus 2, Actief 3—Snelwick 3, WIK 2—Wilton Z, DWS 3—(Dynamo 2, Afd- eerste klasse B: Spartaan—Actiel 2, Achilles—'VI res S, UVG—MOK, Sndwiek 4'Hoogvliet. Afd. tweede klasse A: Unltas 2—Meeu wen. 5, Vlres 3—Scylla Roda 2—DWS 4, Spartaan 2, Hollandiaan 3. Afd. tweede klasse B: Olympla—Meeu wen 3, Hollandiaan 2—MOK 2, Spoha—UVG 2, Schutters 3—Vires 4. DAMES Land. eerste klasse: De Blinkcrt—EBHV. VZV—Athleta, Schutters—SEW '69, Ateben DWS-A'dam. Reg. 2c klasse: Vlres—(Hercules, DWS— Quintus, Actief—Westtandla, Animo—Snel- wiek. HEREN Land, eerste klasse; Eindhoven—Athomic Hennes—Dongen, De Meeuwen.POsterholt. Reg. 2e klasse: Dynamo—HVL, DWS— Qntntus, SchuttersTVestlandia, Hellas 2— Snelwtek, Derde klasse; NepUmta—2£VP, Roda—Vi res, Actief'Ahlmo. SCHIEDAM, vrijdag. Apotheek Rem brandt, Bembrandtlaan 5, tel, 268855, neemt dit weekend van vrijdag 18 uur tot maan dag 8 uur de wachtdienst voor apotheken waar en gedurende de volgende week ook de nachtdienst. in spoedgevallen zijn de huisartsen te bereiken via de telefonische Boodschap pendienst op nummer 206611, SCHIEDAM. Ned. Hervormde Gerc, Grote kerk: 10 uur ds H, J. Grocncwegen en 17 uur ds S. J. Jansen Afscheidsdienst. Bethelkerk: 16 uur ds A. D, Kiaassen. Op- standingskerk; 10 uur ds D. J. Spiling, 17 uur ds A: Vroegindewcij (Veenendaal) en 19 uur dhr R. Smit Jeugddienst. Vredes- kerk: 10 uur ds A. A. Bos (Viaardingen). fierv. Gcm. Kethcl. Dorpskerk: 10 uur ds S, Gerbrandy en 19 uur ds B. Verwaal. St. Martinuskerk9.30 uur ds E. Verwaal. Ncd. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds A. Vroegindewcij (Veenendaal). Opstandingkerk: 17 uur ds A. Vroeginde- waij. Ned. Prot, Rond. vestvest 90: 10.30 uur ds A. D, Kia assen. Evang, Lutherse Gcm. 10 uur ds A. Stelnhart. Leger des Heils.,Lange Haven 27: 10 uur en 19.30 uur samenkomsten. Hoogstraat: 1830 uur Openluchtsamenkomst. Alle bij eenkomsten o.l.v. kapitein cn mevr. H. J ■Rcntink-Geboers. Arena, dag. 2, 7, 9,30 uur, zat. en zond. 2, 4.30. 7, 930 uur: Ldefdesvarlatles, 18 Jr. Calypso, dag, 2, 7, 9.30 uur. zond. 2, 430, 7, 9,30 uur: M.A.S.H. 18 jr. Centraal, dag. 2, 7, 9.15 uur. zot. en zond. 2, 4.30, 7, 9^50 uur; Eiland der erotiek, 18 jr. Cineac-Bijenkorf, dorKl., vrijd., maand, en dlnsd. 9.30 tot 5 uur, zat, en woenffd, 9.30 tot 1 uiu-t Betoverde eilanden, al- zat. cn woensd. 130 en 3.3Ö uur, zond. 0^0, lil.30, 1A0, 3^0 uur: Kuifje en de zonnetempel, ah, elke avond 530, 7.30, 9A0 uur: Zeg het met vrouwen, 18 jr. Cineac-Beurs, dag, 9,30, 111.30,'1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 8.30 uur. zondag vanaf 130 uur: Viva Guerrilla 18 jr., zondagmorgen 11 uur: de Zotte wereld van Laurel en Hardy, al. Cinerama, dag. 13.45 en 19,45 uur, dond. 20.30 uur (première): Cromwell, 14 jr. Colosseum, dag. 2 en 8 uur, woensd. alleen 8 uur, zat. 7, 9,30 uur, zond, 430, 7, 9.."" uur: Django, de bastaard, 14 jr. Corso, dag. 2 en 8 uur: Gejaagd door do wind, 14 jr. Grand, dag. 2 en 8 uur: West Side Story, 14 Jr. Harmonie, dond. t-itn. zond., dag. E, 7, 9.15 uur: Zes zwarte ruiters, 14 jr., maand. 2, 7, 9.15 uur: Vlucht naar een onbe kende planeet, 14 jr. Kritcrion, dag, 2.30, 7, 8.30 uur, zond. 2, 4.30. 7, 9.30 uur: What's new pussycatf 18 jr. Lumicre, dag. 2. 7, 9.30 uur, zat. en zond. 2, 4.30, 7, Ö30 uur: „Lef", 18 jr. v Metro, dng- 2 en 8 uur; Angelique en de koning en ontembare Angcüquc, 18 jr. Passage, dag. 2 en B.!5 utir, zat. 2, 7, 9.15 uur, zond. 4,16, 7. 8.15 uur: A professio nal gun, <18 Jr. Prinses, dond, t.m. ditisddag. 2 en 8 uur, zat. en zond. a uur; De vijf getekenden. 18 Jr., woensd, 8 uur: Moord Jn do slaapwagen, 18 jr. Rex, dag, 0 (beh. zat. en woensd.) 7. 9,16 uur, zond. 2, 4,30, 7. 9-15 uur: Alt Baba en dc 7 wereldwonderen. 14 Jr. studio '62, dag. 215, 7. 9,30 uur, zond. 1,45, 4.15, 7, 9.30 uur: They shoot horses, don't they, 18 jr. Tha.Ua, dag, 2, 7, S.30 uur, zat. en 2»nd. 1.30. 4, 7, 9.30 uur; RorsaHnö, 18 jr. 't Venster, dag. 2 en 8 uur: Woodstock, al Victoria, dag 6.45 an 9.15 tiur: The good, the bad and the ugly, 18 jr, NAOHTVOORST1ELLINGEN Arena, vrijd. en zat. 0.15 >uur: The wild gels, 18 jr. Calypso, vrljd. cn zat. 0.15 uur: Diep in het graf, '18 jr Cineac-Beurs, zat. 12' «ur; De lange heto zomer, 18 Jr. Colosseum, zat, 12 uur; Andrea, vrouw zon der schaamte, 18 jr. Grand, zat, 0.I5 uur: Das Madchen mit dem sexten Sinn, 18 Jr. Prinses, vrijd, en zat. 12 uur: Moord in de slaapwagen ,18 jr. 't Venster, vrijd, en zat. 12 uur; Liefdesspel In Finland, 1® jr. KINDERMATÏNEES Cir.cac-BiJcn.korf, zat. en woensd. 130 on 3.30 uur, zond. 930. 11 AO. 3.30, 1,30 uur: Kuifje cn de zonnetempel, -al Colossctim, zat., zon'd, Stooges contra Passage, zond. schoen, al. i uc «yjjincic-rnpc-i, *u :at„ zon'd. en woensd. 2 uur: 3 »ntra Hercules, al: id. 2 uur; De ijzeren hand- Da hond van Vlaanderen, a. Rex, zat. cn woensd. 2 uur; Laurel c dy door dik en dun. al. Victoria, zat. en zond. cn woensd. z i De gouden pijl, al. Cabaret-Café ïn. den Twijfelaar, 19,W uur; V/arm en koud dtrom end water, 't Winkeltje, is.oo uur: Ineke van den Meildenbcrg ej) Ansjo van Branden berg, 't Hoefje (Holbeinhuis) 20.00 uur: Yvonne van Ëlbubg (cabaretliedjes) Luxor, 2000 uur: Snip en Snap (Revue Van toeft tot Thans Hervormde oude Kerk, 20,15 uur: Egbert KLfeün orgel Piccolo 20:16 uur: NRT Het archief en gottogot of dc goddelijke conrödle. Dolfirodam, dag, 10.80 42.30 1330 55 18,30 1730 uur: Doelen, grote zaal, .15.00 uur: Kamiel v d'Hooghe orgel 't Winkeltje, flo.oo uur: Ansje van Branden berg en Motfke Dagan, Cabaret-Café ïn den twijfelaar, 16.30 uur: Worm en koud stromend water, 't Hoefje (Holbeinhuis) 20.00 uur: Yvormo van Elburg (cabaretliedjes) Luxor, 20,00 uur: Snip en Snap Revue Van Toen tot Thans Rottendftmse Schouwburg, 20.15 uur: NRT— Het leven van Eduard (première). Ficcolo, 20.15 uur: NRT Het archief eo gottogot -of de goddelijke comectie; Doelen, Grote zaal, £0.15 uur: HBhO olv Edo de Waard, Bas Dekker Trombo ne (promenadeconcert) Stedelijk Museum Schiedam, 20.15 uur: Re sidentie orkest. Voor eert overzicht van de exposities in Rotterdam zie ons blad van. donderdag. Mnthcnesserapotheck, Mathenesserweg 10 tel 370066; Apotheek Van Senus, Avenue Concordia 490, tel, 123807; Apotheek Kostense, Peppelweg 135, tel. 181600; Apotheek 't Gouden Hert, Goudseslngcl 233a. tel. 136900; Apotheek Kruti Burg, Meineszlaon 57, tel. 230477; Apotheek Zeelt en Co, Bergweg 133, tel. 241031 Apotheek De Lange, Dorpsweg 160, fel. 276073, Apotheek Vissclier, Prinsenplein 23, tel. 197251 (b.gjg. ÜBQ673) Apotheek Felle, ïhrtsebocht 42, tel. 270541; (van J7.30—23 uur op maand, t/ra vrijd,, verder tussen 6 uur cn 23 uur op za- tetxi, en zond.). Apotheek 't Gouden Hert, Goudscsingel 233a, f«). 133900; Apotheek Krull, (Burg. Melneszflaan 57, tel. 230477 Apotheek Zeelt Co, Bergweg 233. tel. 241631 Apotheek De Lange, Prlnsenptein 23, tel, 273073; ApotbeekVlsscher. Prmsenplain 23, tel 197216 (b^^. U9O070): (van 23—8 uur op maand, t/m vriid., tot 8 uur op zateid. en zondag). PERNIS-Hoog-zliet-SpijkeniEse Apotheek v,d. Berg. Desdemonastraat 1. Hoogvliet, tel. 463243; Viaar dingen: Apotheek Wester, Voorstraat 53, tel. 342883: Tandartsen: Pcmis en omgeving, uitsluitend van vijf uur tot half zes )um.: L. VJs van Heemst, Ravelijstraat, 1, Hellevoetsluis; Rotterdam, uitsluitend van lil12 en <17—18 uur: H. G. Lodder, Borgsingrt 03 en Marselje, Fleinwey 114a. 19 september. Hoog water tc: Botter dam le tij 7^8. 2e tij 1900. Dordrecht le tH 811, 2o tij 20^2. Hellevooteluis le th 5.54, 2c t?y8.15. Hoek van Holland le tij 5.16, 2e tij Foto, film en projectie PASFOTO'S KLAAR TERWIJL U WACHT. Foto Van Vuuren, Hoogstnr. ICS, Sdhiedam, telcf. 286720. Let op 't juiste adres. Personeel gevraagd Diversen De Schiedammer (Het Rotter dams Pa^oofl) waagt VASTE BEZOHGERS(STERS) voor Schiedam cn omstr. Aamn. tel. 267279. 'e avonds na 6 uur iel. 155950. 1>02O Steeds vorse batterijen en grote lampen voorradig. Waar-dat- sortering zaklantaarns, pech- wicl-draait. Hoogstraat 67-69, tel. 010-268436, Schiedam. S250 Bekendmaking Gemeente Schiedam Met ingang van 18 september 1970 zal do Afdeling Bevolking, Ovorschissestraat 2, op de vrijdagavonden voor het publiek geopend zijn van 19.00 uur tot 20.00 uur voor reisdocumenten en visaWen, U denkt over een eigen huis. U weet nog niet wat voor'n huis en waar. U wilt zich eerst eens oriënteren. Uitstekend. Dan nodigen wij u uit voor een vrijblijvend oriëntatiebezoek aan de zojuist geopende (10 minuten van Rotterdam) Adres:Schumannpad9 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 19 tot 21 uur zaterdag van 10 totlBuur zondag van 12 tot16uur, Rotterdam, Mathenssserlaan 371, telefoon 010-259940 Den Haag. Bezuidenhoutseweg 117,telefoon 070-055505 Amsterdam, Herm. Heijermansweg 20, telefoon 020-762744 Amersfoort, Arnhemseweg 26, telefoon 03490-18548 Eurov/oningen bouwt meander-woningen in diverse uitvoeringen in: Alphen a/d Rijn, Hendrik Ido Ambacht, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuwkoop. Papendrecht, Sassenhsim en Zevenhuizen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 5