E Nieuwe interesse voor obligaties froêo NOTERINGEN AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS m 'Vervoer in binnensteden bemoeilijkt ons leven5 r IIII BEURS EN FIN ANCIEN VERANTWOORDE GEZINSVORMING 250 gram CONDOOMS (1160 stuks) voor 19,75 Goede resultaten voor SHV en Gevelce Te iveinig parkeerruimte voor vrachtauto's herfst op komst nielvereetenmfrlcoeten OBLIGATIES SiT Sli 1st IÈ;IS «l SB IIP'A 1 1 l»"ï® 'lil S AANDELEN ?s 146,70 146,305 94.—! 03.50* 04,5 70.90 79.00 80.20 287,5 267,9 207.9 63,90 63.40 83,58} 221,— 221,30 221,20 171,50 172.— 172.— 88,50 82.20* 82.50* 93,50 93,30 93,30 'SB T &elie JF cSiw s? st vrijdag 18 september 1970 - pagina 19; BÉURSO VERZICHT (Van onze beursredacteur) AMSTERDAM, vrijdag. De staats- en BNG-obligaties hebben vandaag op de Amsterdamse effectenbeurs -weer behoorlijk in de (met name buitenlandse) belangstelling gestaan. De meeste koersen gingen dan ook fractioneel omhoog. Als oorzaak werd genoemd de gunstige ontwikkeling van de obligatiemarkt in Wall Street, zoals die blijkt uit de stijging van het Dow Jones gemiddelde. Grote buiten landse belangstelling was er ook voor de 8% ABN-lening van 75 miljoen (koers: 99%%), waarop vandaag kon worden ingeschreven. Verwacht wordt dat de lening ruimschoots de eindstreep zal halen. De internationale aandelen stonden overwegend een tikkeltje onder druk, waarbij onzekerheid over de verdere koersontwikkeling in Amerika een rol speelde. Op de lokale markt konden, de uit- geversaandeien zich weer enigszins herstellen van de koersval op donder dag. Bijzonder flauw in de markt la gen aandelen Macintosh Confectie, Over het geheel genomen veranderde er echter niet bijzonder veel aan het koersbeeld. Hoogovens verliet de beurs met een koersverlies van 60 cent op ƒ89,50, Philips moest eveneens 60 cent prijs geven op 63,30 cn Kon. Olie ging 39 cent omlaag tot 146,40. Unilever moest 20 cent prijsgeven op ƒ03,30. Alleen AKZO bleef onveranderd op ƒ82,50. Het scheepvaartaandeel HAL klom met 2,5 tot 103, In dezelfde sector ging Scheepvaart Unie met 2 omhoog tot ƒ82,50. Op de lokale markt zakte Macintosh Confectie met drie gulden in tot een Iaatkoers van 85, Gist Brocades moest ƒ2,80 prijsgeven op ƒ112,20 en Van der Grinten ging met 2.10 omlaag tot ƒ275.70. Opvallend vast was Lucas Bols die na een koerswinst van 5,50 op 130 kwam. Ook Reesink lag vast in de markt, nu via een winst van 8 punten op 158 gedaan en bieden, wat in drie dagen tijd neerkomt op een stijging van 16% punt. Het uitgeversaandeel Kluwer ging met 6,20 omhoog tot 250. Elsevier klom met 10 tot een biedkoers van 455 en VNU was drie gulden hoger op 165. Chemie Naar- den ging met 2,50 omhoog tot 04,50 en Hollandse Beton boekte een koers winst van drie gulden op 82,50. In dezelfde sector ging Ballast Nedam met twee gulden omhoog tot 86,óo. VRG-Papier was tien gulden hoger op 615 en Hoek's Machine- en Zuur- stoffabrlek was opnieuw vast nu via een koerswinst van 6 punten op 601 gedaan en bieden, RommenhllUer ging met tien punten omhoog tot 715 en IHC Holland klom met 13 punten tot 215. y (ADVERTENTIE) ALLEEN BIJ: HEBRU. Oudegracht 322, Utrecht. HEBRU. Kleine Berg 41, Eindhoven. HEBRU, Hinthamerstraat 76. 's-Hertogenbosch. Postorders: HEBRU. postbus 2046. Utrecht. Deze aanbieding is geldig t/m 15 Okt. 1970. Op verzoek zenden wij U GRATIS een monsteren prijscourant. AMSTERDAM/UTRECHT, vrUdag. De winst van de Steenkolen-Han delsvereniging N.V. (SHV) is in de eerste vier maanden van 1070, verge leken met dezelfde periode van i960, gestegen van ƒ7,5 miljoen tot ƒ27,4 miljoen. Deze stijging geeft echter een enigszins geflatteerd beeld, omdat in de winst van 27,4 miljoen circa 18,5 miljoen aan bijzondere baten 1b begrepen, hoofdzakelijk als gevolg van de afstoting van belangen. Dit staat in het bericht aan -de aan deelhouders Geveke Groenpol over het bod dat de SHV op de aandelen van deze onderneming heeft uitge braakt. Uit het bericht blijkt verder Óal Ge veke Groenpol (handel in onder meer machines voor wegenbouw en in tern transport) in het eerste half jaar van 1970 een winst heeft gemaakt van 1,3 miljoen, wat ongeveer de helft is van het uiteindelijke jaarresultaat in 1969. Verwacht wordt dat de resulta ten in geheel 1070 niet lager zullen zijn dan in het voorgaande jaar, De aandeelhouders Geveke Groenpol kunnen tot uiterlijk 8 okto- ter gebruik maken van het door de SHV uitgebrachte bod. Pond sterling Am, dollar» Can. dollar» Fr. franc» Belg. franc» We*td. marken Zweedse Kr, Zwlt». franc» Ital, lire» Deense kr Noorae kr. Oostenr, «ch. Port, eieudo Spaanse peseta's 18/0 8,5614-6,39 3,5911-3,80 j| SA5ft-3.5«Vi 65,1a-85,!fl 09,02 Va -80,07% 83,5014-03.831/» 07.53 ü-ewsii 47,95-48/» 50,33.50,40 W/8 8A814-8,se% 3.Ï03,4-3/50 3W.-3.57 A eMfit&-83,Mk 7,35^,23'4 99.00-88.14 ö9,03%-«Ö,08% 83,S>%-B3.84% 57.52%-OT.57% 47-96-48,00 50.36-50,41 13.94-13,83 12,58^4-12^8(4 3*12-5,27 int Ind schvrt Banden Handel Alg 14/9 107.0 121.7 90.0 107,0 C7A 110 3 15/9 107.3 131.3 eu 107 A »7A 1102 16/9 108.3 123.4 91A icrr.a 98,6 111.7 17/9 we .3 124,7 eiA 1O0A 96A 112,4 DOW JONES INDEX s Ind, Spoorw Obllg Nuuoed Moody 11/9 761,84 140.00 66 00 108.70 417.8 14/0 757,13 139 Ad 05,11 108.42 416,3 15/8 750AS 137,13 05.15 107,43 410A 16/9 754.31 137,61 65.27 103,00 413A 1/7/9 757,07 120,44 85,30 107,62 414,6 (Van onze economische redactie) DEN" HAAG, vrijdag. „Wy wachten op los- en laadplaatsen voor vrachtvervoer." Dat is de tekst van een affiche, die dc Algemene Verladers- en Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) gaat versprei den onder liaar 50,000 leden/bedryven (uit handel en industrie) om op hun bestel- en vrachtauto's te plakken. Op deze wijze hoopt de EVO de aandacht te vestigen op het parkeerprobleem voor bestel- an vrachtauto's, die hun werk in de binnensteden moeten verrichten. Bovendien heeft de EVO een brochure uitgegeven, waarin zij een antwoord tracht te geven op de vraag op welke wijze goederendistri butie voor de Bevolking in stedelijke agglomeraties mogelijk blijft. Deze brochure, getiteld „Goederendistributie in de stad" zal worden toegezonden aan alle instanties die betrokken zijn bij het beramen van verkeersplannen in de steden, zoals colleges van B. en W., dien sten van publieke werken, verkeerspolitie, enz. Beleggingsmaatschappij Protector N.V.: 3,20 per gewoon aandeel van 50 tegen 3 over het voorgaande boekjaar. Bij de samenstelling van de brochu re heeft de EVO overleg gepleegd met enkele ondernemersorganisaties, zoals de Raad voor het Grootwinkelbedrijf, het Koninklijk Verbond van Onderne mers en het Verbond van de Neder landse Groothandel. „De oplossing van verkeersproble men in onze binnensteden wordt niet verkregen door de aan- en afvoer van goederen ten behoeve van de winkel bedrijven vrijwel onmogelijk te ma ken. Toelevering van winkelvoorraad en bezorging bil de klant bleven im mers noodzakelijke schakels in het verkoop- en distributieproces," zo schrijft de EVO in de brochure. Daarom bepleit de EVO, ter ver lichting van het parkeerprobleem voor vrachtauto's in de binnensteden, onder meer: O Het vrijhouden van laad- en loszo- nes voor vrachtauto's, bij voorbeeld tussen groepen van parkeermeters (die voor personenauto's zün be stemd); 0 Het geven van voldoende facilitei ten voor het laden en lossen van goe deren in straten die alleen voor voet gangers zijn bestemd. Daarbij moet bij voorbeeld worden nagegaan of par keren aan de achterzijde van de win kels mogelijk is, Si Een onderzoek van het aanwezige Istributiepatroon (hoeveel goederen worden aan- en afgevoerd en op wel ke tijdstippen), vóór de gemeenten beperkingen instellen ten aanzien van de methoden of tijdsduur van laden en lossen De aanwijzing door elke gemeente van een centrale instantie, waar elke ondernemer ruime en tijd ge informa tie kan krijgen von voorgenomen plannen op verkeers- en vervoersge bied. Vooral dn de grote steden worden de vervoersprestaties nadelig beïnvloed door de parkeer- en verkeersproble men. In Rotterdam cn Amsterdam ligt bij voorbeeld de produktie per uur van bestel- en afhaaldiensten gemid deld circa 10 procent lager dan in an dere steden van ons land. Op dit moment worden in Neder land ongeveer 300.060 auto's gebruikt voor het vervoer van goederen. Deze vracht- en bestelwagens moeten de •weg delen met 2,5 miljoen personen auto's. Bovendien groeit het personen- autopark met meer dan 260.000 stuks per jaar en daar staat slechts een groei van het bedrijfsautopark van nog geen 20.000 wagens per jaar te genover, aldus de EVO. (ADVERTENTIE; SCHEEPSTIJDINGEN AfWHo»— Kl]«Wwtp m M»fJ *»«t *«r». wi", j |W*.) T,rWiriiir Grote Vaart Acilg 26 teDurban verw Acmaea 17 t Teesport Acteon 17 nm te Saigon Adra6tus 19 nm te Amster dam ver Alkmar 18 te Singapore Amerskerk 17 nm te Belawan Amstelmolen n Chittagong 17 t.h.v. Perth Anna Broere lB te Itofeterdam verw AntlUa Cape p 17 Muscat n Ras Tanura, 18 te Ras Ta nura verw Area 17 te Singapore Artemis 19 te Puntarenas verw Asterope 14 te Comeaubay Atlantic Star 16 v Liverpool n New York Atys 17 v Bangkok n Singa pore, 10 te Singapore verw Banda 17 v Apapa n Antwer pen Barendrecht p 17 Cochin n Madras Bovenkerk p 17 Casablanca n Mombassa BritsUm n Paradip (India) 17 op 350 mijl ono van Saigon Capisteria 30 te Mena al Ah- madi verw (Wordt vorm. Kharg ei].) CapiWna 18 te Botterdam Char is 18 te Port o£ Spain verw Chevrom Amsterdam 1B te Punta de Palmas verw Chevron Eindhoven n Bah rein 17 op 315 myi ozo van Dar Es Salaam Chevron Leiden n Singapore 17 op 280 »nijl w van Mani la (20 te Singapore verw) Chevron Madrid p 17 Como- res ell n Kas Tanura Chevron Napels p 18 Kaap St. Vincent Ras Ir Chlriqul p 17 Oué Tela Chiron 17 te Nassau (Baha mas) Clnulla 18 te Stanlow CongokUït 18 te Bremen Coral Acropora 19 te Tema verw. Coppename 22 te Havre verw. Crania 18 te Curacao verw Pallia 18 te Geelong Diadema 20 te Mena al Ah mad! verw. wordt verm Kahrg eu. (17 op 400 mijl wzw van Bombay) Diioma 20 te Mena al Fahat verw Dione 17 v Brest n Mena al Ahtnadi Doel wijk p 17 East Londen n Pers, Golf Dordrecht p 17 Formosa Wakayama Dosrna 18 te Bonr.y Eltabeth Broere 17 te Rot terdam Esso Den Haag 18 te Augusta Esso Nederland n Havie 17 op 445 mijl zw van Mossa* rncdes Gaasterland p 17 Madeira r Hambrug Geestland -n Dominica 17 op 500 mijl zw Lands end Geopotus—6 18 te Rotterdam Giessenkerk p 18 Btssao Bus hr ire raveland tetre n Tlo Gulf Hansa 17 te Rotterdam (verb) Heemskerk 10 te El Ferrol verw Hercules p 17 Startpoint n Curacao Hilversum 18 te Mobile Hollands Duin 17 ten anker rede Adelaide Johannes Frans p 38 Mcma Passage m Boston Kaap Hoorn 17 nm te Gibral tar Kabylte 28 te Durtsan verw. Kalydon 17 te Tripoli tLibye) Karlmun 18 te Manilla verw. Katelysia 18 v Llandarcy n Whitegate, 19 te Whitegate verw. Kermla 17 v Sewaren n Cu rasao Kloosterkerk p 17 Madagas car (ten z.) n Cassablanea Korenia 20 te Singapore verw. Koflsmatella 24 te Bomboy verw. Koudekerk 17 nm ta Moji Krebsla 28 te Curasao verw. (wordt verm. Punta Cor don) Kylix 18 te Thameshaven Ladon p 17 Kaap St Vincent n Rotterdam Loire Lloyd 18 te Noumea verw. Lovellia p 18 Canarisehe eil. n Stockholm Maas Lloyd 18 te East Lon den Maeoma 30 te Tranmere Madison Lloyd 19 te Singapo re verw. Magas 20 te Ventsplls verw. Mare Altum 16 te Kopenha gen Medon 17 te Pointe a Pierre Mersey Lloyd 18 te Antwer pen Metula 27 te Mena al Ahmad! verw. Mynlas 17 v Amsterdam n Casquets) Lissabon 12 te Kasp- Spante (p 18 Cm Neder Rijn 17 te I Ocean Sprinter 1 Straat Singapore 18 te Manll- Taras p 18 Oran n Bari Telana IB te Rotterdam Tjlliwong 16 nm te Singapore# verw. Jy Tjipendek n Port swettonhem 17 op 250 mljl zw van Co lombo ToJoa n Vancouver 17 op 500 mljl zw van Agatu all. Vasum p 17 Ras al Ha«Jd n Durban Waandrecht 19 te Cartagfntf,' (Spanje) verw. Westerkerk 18 nm te Ben-; ghazi verw, Wlssekerk n Dulnkerkwi 17 op 85D mijl 7o van Mauri- tfus Woensdrecht 20 te Gent verw. Zaft-a 22 te Mena al Ahmad I verw. (17 op 400 mljl »w van Socotra) Zarla n Durban 17 op 42<l miji zw van Karachi .J- Zwljnd recht n Port Churchill Kustvaart Ondlna p 17 Okinawa n Sin gapore, 21 te Singapore verw. (Mena al Ahmadl vervallen). Onoba n Ballk Papan 17 op 375 mijl z van Ban Overljsel p 17 Allepey n Ka rachi Parthenon 16 te Amsterdam (verb.) Patro IS te La Spezla verw. Pericles 23 te San Juan (Puerto Rico) verw. PWdlaa p 18 Gibraltar n Antwerpen Philine 18 te Trinidad (Point Forttn) Prinses Margriet (opl. schip) 18 te Oban Provenierssmgel 18 te Anti gua Queen, of Sheeba 17 te Hodei- dah Rlsa Paula 17 t Teneriffe n st vincent, 19 te st Vin cent verw. Rondo n Kaapstad 17 op mijt w van Mossamedes Schelpwilk n Koeweit 17 250 mijl zo van Zanzibar Schiekerk 17 nm te Shlmlzu Sepia 19 te Bonny verw. Siad Zwolle 18 te Milazzo verw. Statendam 17 v Southampton n Fort Lauderdale Steenkerk 17 v Singapore n Antwerpen Stella Antares 18 te Dot- drecht verw. Straat Fijt 17 te Nagoya Straat Fushimi n Durban 17 op 6M mijl zo van. Cbagofl Arch. Straat Hongkong 17 te Dur ban Straat Lagos p 17 Kaap Leeuwin a Portland (Austr.) Alcmaria 20 te Skutsk»«r verw. Aletta 17 te Blaye AmstelbbWg 20 te Mantylua-- toverw. Aaltje 18 te Londen Alge 17 v Hamburg n Enge land Anoemarle Boehmer 18 nm te Teneriffe vew, Arlzone p 18 Gibraltar n Rot terdam Sothntaborg 18 te Heroya verw. Bonefaas Smits 18 te Lel*oe« verw. Breeveld 19 te Londen verw. Brouwersgracht p 18 Bofkum n Kotka Cocclnelle 18 te Sevilia verw. Deo Duee 20 te GijOn verw. - Delfborg ,n -^..1-1...-» 10 Duisburg Antwerpen Erebus verw. Fastnet 18 te Rouaan verw, Gruno 17 nm te Amsterdam Helena 19 t Kenitra verw. Kittlwa-ke 19 te Assab V«rw. Koningshaven 19 te Duinker ken verw. Munte 19 te Belfast veïW. Niagara p 18 Texel n Leixoea Njna n Quebec 17 op 320 mijl z van Bermuda Nora 18 te Zwolle verw. Poolster 18 te Rotterdam verw. Raamgracht n Port St Loui^ du Rhone 18 In de Golf vaai Biscay® Rlen Tetknwn l9nm te Nan-.. tea verw. (verb.) Schieborg 18 te Skoghall vervz. Seven Seas 19 te Syracuse verw. Santa Mnrgherlta 20 te Bure-, la verw, (verb., p 16 Oues- ■ant) 7! jtartpolnt) Twcelo 10 te Dublin verw. (p Wight) 1 Valiant 17 nm te King's Lynn Vechtborg 18 te Bremen Vela 18 te Rotterdam Wega 18 te IJmulden verw. Werterbeek p 18 Borkum U- Yxpila Westerdok 18 te Ll«aabon 18 sept. 1970 Alle noteringen uan oblisatles ztfn (tt procenten uitgedrukt Prov. en gemeenten AZ 7 at 75 7650 82,10 82 01.25 76^5 70 79JO 84 AC 83.76 Asd 524V4 Asd 59 4VW Asd 63 4V4 Asd 53 4 Gv 32 4V4 N3 56 4% NH 60 AY* Rd 85BV4 R52I4V* Rd 39 4V4 Dt IV52 iV* Bank, krediet en verg. ABN 106,50 107b AMRO 8% 10425 1» Atnro'01-n 30120 ÏCO^O BNG '09 8 6917% e9H7«, BNG 0617 09 7 671-ns% 68 I-n 8% 07iea 681 6V> es n m 67 6% 576 SB 534 65 5% 65 5% 64 n 5 58 i-m4% 62-34% 100,20 1COJ.0 93,70 03.00 93A0 03^0 91 A3 62.80 88.10 87,70 sa.'ro 0420 88 90 02^0 88JO 67,80 85 80 84.20 86,00 4% Spbr. 821 S 66 I S 67 I S 67 XI S 87 m S 87 IV S 67 V se? vi 75 75.10 81,90 81.80 70.30 700 J30.50 130,50 150 «1 129 OO a3,50b 126 114/50 114 mw 114,50 111.50 112 123b 110 110 107.50 107,80 ExpFM5B 5 94,50 GIC607«i G1C 68 7% GIC 63 5% GlC'SSSft GIC 52 5 G1C 834% GIC 53 4% GIC 54 4 GIC 55 3% IKABuntj MidK 56 7 98,80 M1UK66 6W 96,20 MldK65 5% 89 NJBSfl 7% 103b 103b NJnvbA% 89.50b 90b ld. 65 5% 00 90 Ned.MJdd,9 100/10 NedOB66 7 89,50 90 Hypotheek bank en 61* 87,50 88 «s 87,10 87,10 97.10 94.10' 84,10 B4J50' 84.50 78* 78,10 77 20* 82.50 77 77,10 73,10 77,10 WH M BV* WH Q 6V* WH Q 844 WH C6% WH B 8% WH B 6% WH X 6 WH A 544 WH Y 5% WH Z 5% WH U 5 WH V 444 WHT4% - Wuhyp 8% 102.40 lölx NwNAHB 22.50* Handel en industrie AJL'55 4 111,25 A.H,'614 113.50 Blauwh IV. 01 id.07 6% 84 50b ld. 84 3% 83 ld. 61 4% BreVG 09 B ld. 65 8 Bred86 7% td.65 8 ld. 62 5 BP 86 7% ld. 65 0 Bijenk 57 6 CO-OP 87 Wl id. rsb 59 l'TTb CMCOQ 7% td. 67 8% Gruyter HeinB 68 7 HoogovöW KZK 91 83,50b 82 91,80X 91* 89.50b 90b 86.50b 8720* 96.50 93 91,10 91,10 ",70b S6,70b 101 1177b 97b 97 95b 085 85,50 05,50 94,35 94 90,30 90 90,30 39^0 7% NGas70 8% 102^0 10250 93 05,10 94,70 01,70 S 91.40 91,20 87,10 74,50b 73,50 86b 74b 105 A3 106 99b 95,80 ld. 660% ld. 68 öVa ld. 65 3% N.StsmB% Nijma 4 Pakh.7 P&C7W FhlL'SI 4 Phil,'4B 3% PBGEM 57 ld. 58 8% PGtïS 578 57 6 .LEM444 PNEM4W Roinev,7H» 75 (8,70 Staatsleningen vK, e k. Uc. 94^0 86,70 79,50 AFrHypa ?,SR8 FGD7% FGE7W FG C 7% FGA.7 FGQ7 fgkö% FG J SV4 FGS6 FGNSW FG L BW SS5,5 FGXA4% FGZ4W FG Y 4% UH AB 7% UH Q 7% UH G7 UH T7 UH N6% UH 06% UHD6% UHZflVi UH Yfl UHX544 UHWfl UHU444 WHDZ8 WHBZ7% 97,60 91,50 94,50b 87 87,40 87.30 96,50 96,80 05.5O 83,10 - 94,70 94,70 83b 83,10 78,10* 78.10 76,55 77,20 77,10 77,15 77,15 74,30* 74,25 73,60 73,50 02,50 92,20 00,60 PO,50 90,50 88 80,10 88,10 95 83,10 83,10 78,10* 78,10 77,10 77,10 76,60 76.60 67,60 87,50 ld. 57 8% ld. 69 444 ld, 61 4% ld. 63 4% Unilever 6 VMF69 7W ld. 58 B ld. 62 5 Zwa OB4% Spoor- en tramwegen NS 4% «50 84A0 NS 3% 93,30 93 AO 94,50 94,50 87.40 87.40 83 80 83.BO 86 86 96.80 96,80 89 8^50 79b° 69 9 60 0 II 102,20 102 20 100.20 100,20 70 8 101.80 101.90 70 8 I 70 8 II 100 9880! 99,00 98,95 99! 70 8 III 100,30 100,40 70 7*/i 99 40 00.35 90,40 69 7% 94.30 0440 08 7 1 91.20 01,20 91 66 7 n 91.10 91,10 69 7 90.80 00,80 90,60 6RU% 6BH6V4 80.10 66 86 80,20 83 881116% 86 80,20 80 08 IV 6% 86 86 66 6% 87,40 84,30 87.40 87 BV* 84,90 67 0 83,70 83.70 05 1 5% 84,80 84.90 65 n 5% 04 15% 84,35 B4.45 82,15 82,15 82,30 82,60 82,70 78,60 78.90 50 4% 59 4% 84,20 84,10 78,35 78.35 01) 14% 00 114% 81,90 82 77,70 77,70 63 4% 76 78.10 04 4% 1000 94,60 94.70 04 4% 94.50 50 4% 81 81 00 4Vi 7CA0 73 30 61 4% 75,65 75.75 0314% 74,60 74,60 63114% 74 74.15 814 77,70 77.00 62 4 73,30 73,30 53 3% 71,20 71.40 Grtb3% 49X Stat 3% 85.70 35,90 513% 80.10 80,— 53 3% 78,90 79,— 50 3% 76.40 76.40 40 3% 82,20 6210 Belc. 3% 60,20 50 3% 65,00 63,50* 65.90 54 3% 68,50 55 13% 67.75 67.75 551X3% 76,80 43,80 76,35 Grtb.3 37 3 82,50 82.40 Grtb.40 3 83,60 93,70 47 3 87 87,20 Bek. 2% 00 2% 10,000 99,50b Grtb.2% 37,40 NI 37 A 3 93 Ins. GB 3 80,80 AKZO ABN AMRO ARubber Dell mij C Dordtae Dord 7% HelnkBB Belneken HAL Hoogov. C HVA KLM Kon Olie KNSM :Nat,Ned. C Ommeren Phlltpa Robcco 'Roltnco Sch Unie Unilever C BNG 57 6 B 58-8 4% 59 4% 3 65 5% 8420 84 Alkmaar ACA 100 3 ACA1000 Afid'561 Asd'SSn Asd'SSIH Ajd '08 Bwf, Limb 00,50 Bank Ned. Gemeenten 30,70 00,50 90.70 78.70 70.90 78,90 80,90 80,00 80.40 80,40 Ned. Antillen NA 670% WO 34,10 - NA 60 5 NA394W NA 62 4% 77,70 77,50 88,70 B8JW 70 AO 70 AO Luchtvaart 87^0 6fr,40 92,80 92/10 Premleleningen 02,30* 62AO 124,05 134,00 101b 175 85 JO 67,40 63,50b 64 64 04.40 7O,40 70.505 70 69,50 S 64,40 64.40 90,50 9S.5W 66,50 54,55 62,50 62,75 62,05 62,75 09,70 71,50 72.95 73,90 69 69,75 05.03 97 81,50* 83 70» 70 71.75 70,05 KLM 7 KLM 5 KLM 4% KLM 4% Int. instellingen E,I,B.03 5* 8Qx 79,50* KSO 65 5¥* 80 86, Engeland AU, Br. 7 90,25 07,43 Convert, obligaties 76 50 76.50 Bi} deze noteringen duidt één decimaal achter de komma op notering m PROCENTEN; twee decimalen o/ de aanduiding: betekent een GÜLDENSnaiering Hoofdfondsen Banken en verzekeringen v.k. e k. t.k. ,50 201,50 232,— 51,60 52,30 52.30 40.3 40* 67 J0 60.— 89,— 895 098 999 097 A 033,8 205.20sAO 206.— £03.50} 103 iOO.5 100.5 05.10 89 JS* B.50 045 AMEV 134 10 134 134 Amfasgr. 107 80 lCd.10 Aas.St. Rot 02,40 93 B enAss.c 75 AO 75 70 7570 BOZ 353 352 Cuhb 112 5 114 114* DelwV.Gr 87 87.50 87 AO EN NUMJj 140 50 144.— 144 KaaAS 67 AO 36 MendGans 275X 275X Ned.Cr. 38,50 38,40 38.50 Ned.Mld. 101,60 102,30 102,30 Rott Diac. Sib 91b Slavenb, 207,5 208 208 PartloipatiebowUzen Alg.F.10 108.50 108,50 108,50 AmFund 18».— 180,— 180,— Conv.115 154,— 154,— 154.— idl 770,770,— 770,— Goldm.1/5 117.40 117,— 117.— Goldm.l S8L- M5.G 585.- HBB1/0 1|7,— HBB 784,— 785,— 785,— HFundl/5 130.— 130.60 130,50 MI 642.— 846,— 845.— ld 10 0420,— 6450,— 6450.- InterbondS Inv. Gold RenteF. Vastgoedfondsen VastgJI, 470,10 470,10 BBv Goed, 110,50 111 112.10* Brec'vast 88.— 88.50 89.— Beleggingsfondsen NgombeJ 66 65 Bundel en industrie ABM DIF HAMBRO T KAB mij Mljbeb. Nefo OBAM Unl inv. Unitas UtlUco 144.— 144,50 146,— 14a^Q 147AO 147,60 B5,7b 68 L72,175,— 175,— B30* 51.— 61,- 78,— TBftO 78,70 146^0 116/50 11650 (Duitsland) Concentra Eurfond3 Unlfonds id 20p Breda Dordr. Eiodh.100 ld,1000 Ensch.lflO ld. IOOO Haag '52 Id/Bfrjï nrTKtuU R'dam '52 id. '52 n idem '57 Utr.lOÖ ld.1000 ZH '57 ZH'59 101 60 10250 1 9950 80 50 - AKZO 69 Amro595W Berk»! 5 Br.-Or.B, Gelder 4% Geveke6% Grieten, Homb. 0W 132 Hoogovens S7 Kluwer 193 KLM c 'BB 83 Mcnebafi'A 97b NDU0% 94 Ommer 8»A 144 144 Philips 0% K8.W 108 Smite 8180 81 St0Kvla4% 80-30 Ver.GiJa. 137 137 VMF 8lb 81 WyersBW 80 86 Eurinv. 1 id 5 ld 25 Euroulon ld 10 Fln.On. interlta Valeur X (Luxemburg) 66^0 66,3) - 332^0 332,50 - 1882,50 1802,50 - ^^0^126,50 - 353',— 354^— - 445,— 445.— - Can.lnv, Can .Fun cl Nat.GrF. lIt/55 111 ^5 16B.Ö0 153 50 87,50 975 (Canada) 3 80 3,80 54 64 660 670 (Amerika) 10,50 - 6 30 0.40 - 15 75 15.75 15,75 5-20 5.20 5 20 1430 14.75b - BtueR B oston CS8 Cbemlc GolGr S Fidelity Invest M- Jap. Fund Oppeith. ■•*- TedmFd. 6 VUL (C) 560 Wellington 10.30 12 12 30 - 7.40 - 6,10 560 - m - A CF A.Heljn Ahog AVIM ADrOogd. ARM Anlem nb AmhSc Assclberg ASW AIRott Ball.-Ned. Bat Aann. Batava Batenburg Beers 309 5 Begemarm 110 Bensdorp 227 215,50 210,— 153,50 153,10 163,50b 150 150 156 180b 160* 100b 134.9 133 133 130 139 71 54 118b 120 120 103.5 103.5 112 113,8 113 212 218* 84,50 86,— 86.50 473 468 472 107 10a 108 1895 1B9 Uk. Flgee 146 148 03 69 AO 69 80 Ford 8711 870X Furuess 66.— 85.30 85,30 Gazelle Gelder Gelder4% Geld.Tlel Geroc Gerzon Gov Gr.o Glessen GlstBroe, GlstBroe.c Coudsmit Grasso Grinten Grofsmed, Gmyt a Gruyt b 141,50 142.60 142.70 14260 142,70 105* S&, 122x 115,— 112,80 112,20 115,— 112,80 132,20 111 111 110,5 179,B 180* 181.5 277,80 277,— 275.70 95,2 97 67 68* 68,5* 79 00,—b Haf Kalberg Hat-Tpr. Hat5%pr. Hatt.&Bl, Hellingma Hero Heybroek Hoek Holec Fm HoU Beton 79.50 HollB c 80,- HMelksUlk 245 Homburg 09.80 Hoogenb, 196 Hoogemtr 53b 146,— Mfl.80 3,19.- 240b p» e m ws 89,90 89,70* 80' 2095 HoolmeljE 114,5 114.— IHC 202,— 215. IndUsMJj 265* 267* IBBKond. 250.— 245.— 244.- Interlas 440 438 439 IntarMtll 58,— 59,50 59.— ÏCM 436— 440* 447* JGB 350k 350 352 Inventura 183 IBOx JHey broek 111 PO Jongenfiel 260* 261* 264 Kemo 206 206 206,5 KempiE W Kiene Kloos Kluwer 72b 211 356 210 2125 196* 197 174 8 174 BerghJ 187b 187 187b ld5% CP Bergoa» Berkel Bemet Blydenat. Beer Bols 124.1 Borsumlj c IBS BraatBouv 260' BrakkeGr, 22 BredVGoe 204 BredVQe 199 Bredero 452 Bredere c Bührmana 75,50 76r— 76^0 BUenkBh ld 6% nr. Calve Calvé c CSM Ghiun Un Cln.K.enK 93.- Crane 10J CurHMlj O 167 Dagra DeilAtJeh Dtwo Dikkers Domus Dorp DrOvHout L8 Dröge I'®; DRU 824. drU a 624, Duiker U3. 377 373,5 3755 71,6 71 573 057 650 659 450<— 462,456,— 169 167 97^0 07/ 110 107A 1® 80,80 172* '114 104 81, 81,40 Elsevier Ebev- c EMBA Enkea ENOT Erdal 207 214 201 199 243,80} 250b 209.5 57.10 13B KNPapier KNTU Korenscn. Koudijs KrasTVap, KVT Kwalta Land ré GU LeidWol Llndet-Taa Unt LlpsSf Gisp Hjempf LIJmGel Macintosh Matntz Matubel Meneba Mees Metaverpa Meteoor MolHand Mosa Mulder MlJpb.W Maarden Naetf zw NED AP 169.5 Nederh. 62.50 NBontwCV 1S5 NDagblad 167 N.Huistel. 920bd NKahel 470 NKabel C 498 111b 170* 305 v.k. e.k. LR. NHExpl. Norit Nutrtc.gb Nutricla c 39) Nyma c Nljv. Cate 100b 123,— 306,112520 307A 307A 24,5 24/1 243 78^ 78,— 79,— OGEM nb Orenst.K Ovin-g Ovlng c Padang Pakhoed Palthe Parkhotel 450b 450b 12 93,— 92,50 84,3 Phll gbo PhU 6% Pont Pont e Poorter PorcFles ProoslB 63,— 02,50 21,70 177,5 176 176 B7 87,5 37,5 105* 105 ÏC6S 134 135 Rademak. 137b 137* 138* Reesink 150b 155* 158' Rceuwljk 314 313 310 Reineveld 11e 117 Relss 178 Rein Werk 500b Riva 208 BI6- RotheJuk 8» 09 89 Rommenh. 705b 715h Ruhaak 152 1Ö2A RljnSM 150 15S.9 158 Sanders 1© 170 170 Schev.Exp 19 80 ?010 20AQ Schokbet. 175 172* Schokb c 174 173 Scholcart, 207 ace- ScholHon. 40 A0 sa -X 50.» Schuitema 170* 179 5 Sehuppen 183b 183b Schuttersv 97.8 m S.deWlt 28"* 285' 288' S.deWlte 287* 285* 288' Slmona 00* 91 SL Stokvis na 113 5 113 5 Stokvis c 112.3 112,5 STwenthe 3-5} 103 64* 64* Synres 194 194 TahPhH 03 94 93 SBMarijn 140 147.5 147 TechXJnia 310 312 312 TH Watert, 346 339 339 Tricotbest 76 7 76A 76.8 TwKabel 460 460 462' Übblnk 83 85* Udenhout 94 5 98.5 98 22.1 22.8 77,50 77.50 77 110b 111b 378 378b 92.— 94.— 84.50 200 202 Unikap Unjtev. e Un.c.7% Ua,e% UQ4 100 Un 4% Utermöhl v.d.Vl, We. Veneta VGlasnb VHSchevn VMF VNKleer VNUJtg vE VTouwc Veielverw Vlha-But. Vredfist. c VRGpap. Vulcaan Waveren Wegener Wereldh. 3C95 131^0' 144 5 96/5 97 5 93/50 93 20 84 5b 739 4S2 48.7 - 305X 133 5 445,— 455—'b- 443.— 453—b- J83 188* 183* 168* ITO* 173.5 2205 220 168.— 170.— Êtna-DaHt 63.50 63 6290 Euraz 10 .a 108 108 Europeh 370* 370b NSprlngst 150A 160,3 NelJe 318b S21K2S* iL29/B 137 Netam Nleaf Nierstr. NEHoüt 09,5 IOC* 102b 191,— 192,50 191,50 73 70,5 70.5 85,— 84,50 Wes&anen 73.50 74,— 74,— VVessem 151 151 151 Wyerao 120,2 125.2 WlJkHarfn 01.5 92,5 92.5 Mijnbouw en Petroleum v.k. e,k. t.k. Bengkal, Bill 1 bui 2 Maxwell Moeaxa ld e ld 0 ld evo ld lw ld 4w ld cv4w Singkep 3x 050 180. 158,50 158,50 2300b 2325b 1I2L 36350.-bd 3775.—3550. 3940,-b - 40ÖO,-' 4100, 820,—b 476.4 Scheepvaart Hiitegb. 301 Houivrt d Oostzee 115,8 V115/2 115 Wijklijn 250* Zeeland 190 Zeevrt llsb - Spoorwegen GTramM 54,5 Buitenlandse aandelen Europa - België (notering in guldens) Solveyen 283— 212. Azië - Japan (notering In U.S.-doilars) (Canada) (notering in Can.-doUars) CanBrew. 7,90 750 7,95 CanPacR 82,70 65,60 64.70 HuntDoug lfliO 10,S5 HüskyOil 12^3 13,45 13,45 10 10,20 44 41,30 5/a 5,60 S^O Ijl A0 11,50 11,50 30.83 33,60 30.60 31,10 33,85 30,85 IhLNot G In tJ4 lekei .O.SJHc MaasevF SbellCZ ld 10 (Amerika) (notering in U.S.-doilars) ACFind 39,73 40 33 40 AS AdmCo BAS 9.4S AlrRed 16,50 16,75b AULudl 30,20 30,25 30,25 AllChem. ai Ao 01,30a 21A0 AmCan d AmCyan 31 31,50b AmEnka 31,56 31,40 31,40 AnvMetal 35d 38.20$ AmMotors 7,35 7,60 7,60 AmSmlO 26 W 26.75 28.7S Am .TT 47/S 45 A5 AmpexC 18,20 19A5 19,86 Arastedl 31 31,50 31 AO Anaconda 21 ei* 21,10 ArmcoST 20 A0 El Ashland O 24.25 Ei A3 24 A8 Atlopeka 17.30 17,50b BaltOR EX BayukO 10AÖ* 10A0 Bell Int. BA0 9 Bendix 25/23 26 Ad 26.50 Beth S 22 A0 22,49 22,40 Boeing 148.40 18,7») 16,70 BriggsM 5,75 Burroughs li 91.50 114,— Celanese 59 Glja 50/» GerroG 19,30 19,40 Chadboun ?Aa 9 ChesopO 41 ChicMll 14X Chrysler 25§ 25,30* 26 AO Citservlce 47 47,85 47,85 ColgPalm, 40 41,2£ 1 Cot.Ind. 83,50 ColGas 31,50 31,85 31,85 CommEd 33,50 33,60 33,8Q ConsEd 22.75 22,65 ContCan ContOil CurtlssW. D.Moh.C. DowChem Du pont 10 Eastman n ElPasalO FedPacEI Fluor C Ford 10 Fruehauf Gen Cable Gen Clgar Gen.El, GenFooda GenMoton GenPD Gen.r&E Getty OU Gillette Gtmbel Goodyear Greyhounc GuIfOU 111 Centr. IBM IFF Int,HarV<8 int,Paper ITT Jones&L KansasP, Kennec C Kroger Lanvln vJt. e.k. 67,50 - 25.55 25,75 - 80,25 81,10 81.10 80 70,70 78,70 72,30 72 72.30 60 41 31.25 31.50 31.50 26.50 27 14,20 14,25 28.50 20,70 28,50 22,75 23,75 23,75 MO 265* 285b 56 50 57 57 24.25 24 30 24.23 34 34 1,75 44.73 21,65 11.75 11,75 23,70 22 33d 33 29.75 - 33 Lehfgh Llbby Litton Ind Lockheed LoncaSC MartlnM MayDs McD Doug Merck Minn-Mln. Mob 11011 Monsanto MontgW NfltBisc. NatCan NatCa»h Nat.Dtst, NatFGa* NatGyps NatLead NatSteel NatTes NAmRwC NorlGas NorPRw Olln Corp PacGaa PacLlg pennC C, PeoplcsG PepalCo PhelpsD phtllMor PhilPet PrOct.&G PubliSG KadCooA RepSteel RexallDr Reynold* Sears R BbellO South,Cy Soupae10 StOllC StONY 10 Studeb. W id pref. Sun OU Swift Tandy C Texaco Texasïn Transom C Union C UnPac. C UnAlrer. UnltedFr. UnSteel 10 WeatUnT. WerthElec. Woolw. 9.75 12,15 33,10 3x 3x 2,05b 6,75 6 75 24,40 24.40 12,75 12 030 34 fll,a5d 23,65 39,50 41.50 d 15.15 22,20 21,20 21,40 21.40 21,75 21.75 9,25 11 10,70 - 31,50 "ÏsT25 18.25 6,75 20,50 22.20 22.40 22.40 8,50! 8,60 8,80 35,70 48 48 40 AO 40,65 40,70 28 28,40 100 109 27.85 27.75 28 27.50 27,50 32 33 42,50 d 64,75 66 68 44,45 44.25 44,25 22.65 23 - 26,50 28.50 28.50 24,20 25,30 25,30 42,25 41.75 16/9 17/9 ACFind AdmlrC Vi Yé 17 AllChem Alut oA AllPovver AmCan AmCyan AmEnka AmMetai AmMmor AmSmelt AmTözT Ampex Amstlna AtKLouI» ArmcoSt AshOil AtlRIChf BayuKC Beodlx BethSt Boeing Buruna Burreugh» 107% 1081) CappIcW 61% CelanCoA 53% 57 CrroCo 18% 18 ChadbGo 7 li 8K ChaieMB 48% 49% Chetnlnd 16.85* 16 fi«« ChesOhlo 42 42 Chrysler 24% CitiesS 46% 47% Colgate 30 39% ColEntrgy },60x 5Aöxd Coltlnd ColumG CommEd ConsEd ContCan ContOil ContTel CornProd CurtWr CurtWrA DowChem DupNem Eastmank ElPaio FedPEI FidCFund FidFund 14A0X14A8X FldTrFd 22,04* 22.3 lx FordMot 40% 49% Fruehauf 26% 26% GenClgar 29% 31 GenElee SO SI 78% GenFood* GenPUt 27% 2T% GenTel GUette GimbelB Goodyeir Grace GulfOU Ilicind 23% 23 IntNICan 40% 40% 96% »%b PhlIMor PhilPet ProctorG PU> E r-idioC RepSteel RaxelDr Reynlnd. Roy»lD SantaFe E >r»R ShellOl! P-i"-Co SouthP SR» 11 SperryR Stand li,- St' "Col StDiiln StQllNJ SterDr Stu 'bak Sunoll TandyCo Texaco Texasl.is TransAm. Untlever U Cr Je UnFlcrtr UnPaclf U-A'rcr UnCorp U Fruit UnGssl USSteel WeatBanc WestUn El Woolw O Omzc A OmietObl 46 65.40 - 48 64.50 45.50 33,50 48,75 45.90 50 16.20 16 d 40 38.40 39 35.25 36.50 ui 31.65 31,21 34,50 36.— B3,BÖd 69 33,20 33 .75 DUBBELDORF 1 c/B ïe/o BASF IS],— 158AO Bayer 133.— 133AO Hoechtte 154/— 158,40 AEG 167,10 176,— Siemens iaz,184, Rh, West 177,50 178,- Hoeach S5A0 66/.. Mannesm 14620 147A0 Rhelnst. 102,— 102A0 77AO 78,— 201,10 203AO OLIO 66 AO -Jg.Thyi Volkswaj Lufthana LONDEN Courtauli 22-0Va 22-9 BRC8BEL Brazilian CBR CockerQ EBES Gevaert Petrutlna So fin* Solvay UnJdln, ÏC1 SheUTT. OUS a Distillers BrAm.Ti BMC UoUJtd Bowater EMI Verklaring van de tekens: d ex dividend; r= gedaan en bieden; gedaan en laten; b r= Heden; x laten; e (achter naam) m cer tificaten; vJs. vorige koers; eJi. =3 eerste koers; Lk. tweede koers 47-3 4S-4% 74-9 75-7% 55-3 50-0 33-0 26-1 110-8 LSO-0 0-0 9-1% 43-3 48-3 44-0 44-0 W-0 37-fl PARIJS Citro#ö Peugeot FrAe Pét Kuhltnenn Péchiney Bul) Pirt» PB AcqulUine Micheiin Riiftne Pot Fund of Fund* 15 MBtraJet 1KB,, 18 Beptember 1970 ƒ2623 17 september 1970 ƒ20.43 18 September 197B ƒ20,84

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 6