overwinning Arabische verwarring Paroolreizen Actualiteiten en muziek in alle vroegte Tekstschrijvers gevraagd TELEFOON Ditishetrecept: Kaasfonduevan Nederlandse kaas. UITGESLAPEN Vlieg er eens uit naar Londen KRITIEK Twaalf Ridderkerkers in de bloemen gezel vesU.ik'vaicnnlM.1 Vertrekdata Vraagt ons Uitgebreid najaars-en winierprogramma. -70 .'71' 4 - iti kiyUmlkxhtt ibtb „Het Is gek", vervolgt Hans Zoet, „dat ja je volledig niet bewust bent van het feit dat zo een anderhalf mil joen mensen naaf je Zitten te luisteren. Ja zit ln zo een besloten ruimte, je gaat gauw radio'tja voor Jezelf ma ken". Op zondagavond is er een redactie vergadering, waar de onderwerpen voor de volgende morgen vroeg be sproken worden door "Van Stiprlaan, Zoet, Greet Schrelner en Ko van Leest, .Niet Alles staat Wan VAst, want fret voordeel van het live-programma it juist dat er gereageerd kan worden op het nieuws uit de ochtendbladen, zegt Van Stipriaan. De items worden uit kranten gehaald, uit vrije nieuwsga ring verkregen maar „vaak hellen de mensen zelf op of komen ze langs uit eigen beweging", snerpend en snijdend stemgeluid, op haar onaanhoorbaarsfc wanneer zij uit barst in Duits gezang. TT AN de zondagavond wil ik alleen een paar kanttekeningen maken •bij fie NCRV Jan van Bilk) pro- duktlc over de afsluiting van het Ha ringvliet met een gigantische kraan voor onze waterhuishouding antlax kustbeveillglng voor 'n groot deel van zuidelijk Nederland. Een karwei, zo groot en zö goed dn beelden te vangen, dat volledig falen, bijna uitgesloten 8Uit de titelrol viel af te leidon dat de film is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat door het Hiiversumse Cinecentrum en dat de NCRV èv via de persoon van Jan van Billo slechts de interviews, met de autoriteiten aan heeft toege voegd. Hoe hot zij, onontkoombaar vergelijk jc een film ais deze met het werkstuk van Bert Haanstra bij de af sluiting van het Veerse Meer en even onontkoombaar valt zo'n vergelijking ten nadele uit van deze film. Haanstra maake zijn film vanuit de wereld waarin die dam kwam to lig gen en vanuit de mensen die hem met hun handen bouwden. De film Mijl paal in het Haringvliet van gister avond kwam als het ware van boven •af tot stand. Er was plaats te over voor techniek en interviews met top mensen die het project hebben be dacht en zien voltooien. Maar met, ze ker in het tekstgedeelte volledige ver onachtzaming van hen wier loven door die afsluiting rechtstreeks wordt beïnvloed en hen die sinds 13 februari 1957 die dam en die sluizen onder hun handen hebben zien groeien. Door dié manco's droeg de film oen uitgespro ken autoritair karakter. "W. J. door HANS POLAK ^LS op maandagmorgen om 1 uur 23 het grootste, althans werkzame, deel der natie de slaap van het weekeinde uit de ogen wrijft, klinkt de wakkere stem van radio-virtuoos Henk van Stipriaan door de ether: „Dit is Spitsuur Amsterdam, vanuit het Athenaeum Nieuwscentrum, op het Spui, om maur iets ic noemen". (ADVERTENTIE) (AEVERTElYm'l Caquelon inwrijven mat knoflook. Dan 4 dl halfdroge vrtbte wijn in de pan verwarmen tot de wijn gaat bruisen. Vervolgens 50) gr fijngesneden jong belegen Goudse toevoegen, goed roeren en weer aan de kook brengen. Binden met. maïzena, op smaak /SO afmaken metO zout, peper, nootmuskaat en wat kirsch. WBsy Bibberen in badkamer of douchecel 5s er met Inventum niet meer bij. Voor badkamer èn doUChöcel Inventurrt straiere, V.a. f 49.50 u kunt er op rekenenI DOOR J. P. MULDER Een heef aantrekkelijke mogelijkheid om er eens heerlijk tussenuit te gaan, zonder dat het vrije dagen kost. Even gezellig winkelen In dal geweldige Londen, of naar zo'n sfeervolle voetbalwedstrijd op Chelsea, Highbury of Wembley en eventueel 'a avonoa nog even genieten van het gezellige uitgaansleven van deze wereldstad of naar een show ot musical. Den Uyls verkiezing tot lan delijk lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid, zaterdag in Utrecht, was voor hem niet zon der bittere bijsmaak. Het is,waar dat hij een dui delijke overwinning boekte op de stroming in de partij die hem, onder aanvoering van Nieuw Links, wilde inkapselen in een team vnn zes gelijkwaardige lijsttrekkers, zonder de zeker heid van. een gecontinueerd fractie voorzit terschap. Den Uyl is onbetwist opnieuw 'de man die het politieke gezicht van de PvdA in de eerste plaats bepa len zal. Maar op die overwin ning zijn zaterdag twee flinke dompers gezet. De bloedige atriid der Arabische broeders ln Jordanië heeft een drei gende wending genomen door de Sy rische inmenging. Nu lubt de kans niet groot, dat de militaire regering te Damascus een volledige oorlog te gen koning Hoessein wil voeren. Deze zich erg radlbaal gedragende regering heeft ln dc afgelopen jaren wel bewezen dat a(J slechts beperkte risico's durft tc nemen, en dan nog Helst ten koste van anderen, In de Libanon weet men daarvan mee to spreken. Tocli leidt de Syrische be moeienis tot spanningen ook buiten de Arabische wereld. Inbegrepen zijn: de vliegreis, busvervoer, twee overnachtingen met ontbijt, stadabezlchtlgingstocht. 2 x diner In hotel. Verlrek op vrijdagavond 20.00 uur van luchthaven Rotterdam naar vliugveld Stansted. Aansluitend busvervoer naar uw hotel;Op zaterdag ontbijt in uw hotel en verdere dag ter eigen beschikking. Zondag ontbijt in uw hotel en ochtend ter eigen beschikking; gedurende de middag uitgebreide stadsrondrit. Tegen de avond b rengt detouringcaru naar het vliegveld vanviaar uw toestel om 20.00 uur vertrekt. Aankomst Rotterdam 20.45 in Jordanië wordt flink met scherp geschoten, maar tegen deze bloedige achtergrond tekent zich haast cabaret-achtig schouwspel af van Arabische verwarring en eigen baat. Irak heeft zich als niet geïnte resseerd geproclameerd. Denkend aan de olie moet de regering te Bag dad wel overwegen, hoeveel het land heeft te verliezen en hoe weinig te winnen. De revolutionair Nasser moet het op de feodale Hoessein houden, want na zijn eigen revolutie wil hij geen nieuwe. En uit Algiers. Tunis, Tripolls en Khartoem klinken de stommen wel eensgezind ln het bezworen, dat het bloedvergieten moet ophouden, maar duidelijk met veel verschil aangaan de dc basis waarop dit behoort te geschieden. Toch valt moeliyk aan te nemen, dat er enige Arabische rege ring Is dia Iets voelt voor het recept van dr Habbuj van het fanatieks» Volksfront) de man, dlo het zolgetis zUn zeggen desnoods op een öerfle -wereldoorlog wil laten aankomen. Tosslag voor 1-persoonekamers bedraagt/5.-. Niet Inbegrepen: luchthavenbelasting Rotterdam 5.-) en een reisverzekering 2,-^die wij wel voor u zuilen verzorger». In de eerste plaats was er het op- merkelUke aantal stemmen dat Von deling (dlo vier Jaar geleden het veld voor Den Uül moest ruimen) op zijn naam kreeg: 33 legen 82 voor Den Uyl. En dat terwijl het partijbe stuur, inclusief 'Vondeling, unaniem Den "Uyl had aanbevolen nadat een maal voor het eenhoofdig HJsUrex- rschap .gekozen was. Shoppingtrlps Londen Een unieke gelegenheid om eens heerlijk te winkelen ln de Engelse hoofdstad InKerst-pracht en thuisblijvers eens te verrassen met originele Sint Nicoiaas en kerstgeschenken. 2-daagse uitstekend verzorgde wlhkeliochten Slechts/135.- Voorwaaris naar het kampioenschap van 1971 vondt dat hij het vermogen miste om „tot de bevolking te spreken" omdat iiij te ingewikkeld formuleerde en daardoor vaak een verwarde en on begrijpelijke indruk maakte. Alles bijeen geen bemoedigend ge tuigschrift voor de man die een In gisting verkerende Partij van do Ar beid eindelijk weer eens naar een •verkiezingsoverwinning zou moeten voeren. Gelukkig voor Den Uyl waren er ook enthousiaste volgelingen, en na zijn verkiezing sloten de rijen zich snel en hecht en klonk er daverend, applaus; nog een tweede keer nadat de nieuwe lijstaanvoerder in 'n emo tioneel dankwoord even do partij leeuw had laten brullen, zoals Van Mlerlo dat met enige afkeer pleegt te noemen. Den Uyl, gehard in het incasseren van kritiek ook wel bereid er zijn voordeel mee te doen, stond even la ter alweer blijmoedig de pers te woord. Hij gaf de verzekering dal hij, als het moest, een nieuwe vier jarige periode van oppositie voeren niet schuwde, maar dat hij de kans aanwezig achtte dat het niet de volle vier jaar zou hoeven duren. En hij' opende onmiddellijk de aanval op zijn verkiezingsrivalen Geertsema (WD) en Udlnk (CKU), wie hij verweet dat ze met hun „law and orderi'-redevoeringen speculeerden op de angst van de gewone mensen voor alles wat er in de samenleving aar, het veranderen is ln plaats van zich te beijveren meer Informatie te geven over, en begrip te wekken voor wat zich nu eigenlijk ln die samen leving afspeelt. Strijdlust bezit Den Uyl zeker, en onvermoeibaar is hij ook. Over ze ven maanden zullen wc' weten wat het de PvdA heeft opgeleverd. U kunt vertrekken op iedere vrijdag van 2 oktobart/m 18 december. RIDDERKERK, maandag. Dg nannomlngs mij. Van Splunder NV hoeft twaaLf jubilarissen gehuldigd die vijfentwintig jaar in dienst waren bij dc NV, zoels bekend «en opmerkelijk jubileum in de. bouw, waar het perso neelsverloop meestal groot is. Zo kon directeur W. van Splunder Wzn, A. W. van Die, J. Dorsman, J. Flohil, J. de Gelder. A. v. Gemerdeh, C, Heester, L. Jansen, D. v. d. Poel, J. Rijsdijk, B. Vervoor, M. van Winger den en j. de Wit toespreken en zijn niet altijd even gelukkige manier. Maar harder nog zal de kritiek zijn aangekomen dio «nkeie partij raadsleden leverden op Den Uyls vermogen om aantrekkingskracht op de kiezers uit te oefenen. „Den Uyi stoot do kiezers af", zei een Nood- Hollandse.afgevaardigde meer open hartig.'dan vriendelijk. „Hij 1b een hele knappe man, ik hoop dat hij •gauw weer minister van Economi sche Zaken wordt, maar in de verklo- zlngstijd kan hij beter een onderzee boot van premier Da Jong huren en eon poosje onder water blijven". Een ander beweerde ut ervaring tc weten dat Den Uyi „slecht lag bij de arbei- ders in de scha fiketen". Eon derdo Inlichtingen en aanmelding aan onze kantoren of telefonisch: Amsterdam; Wibautstraat 131 en Rokln 110, tel. 020-914400. Rotterdam: Westblaak 9-11, lel. 010-135430. Utrècht: Korte Jansstraat 3, tel, 030-11241. Den Haag: prlnseesegracM 3. tel.070-182308. Dit willen ook do V8 en de 8ow- jet-Unls «let Laat on* hopen, (lat de regeerders In Washington en Moi- kon de hoofden koel houden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1