;enzorg m regionaal verband 'MIDNIGHT COWBOY' MET EEN TE STATISCH SLOT Parkeergelegenheid Willem Landréplein VERLICHTE OVERLOOP5 NAAR AHOY flfc Protest van SVZ naar Den Haag In Passage: Roemeense meldt zich Delwaide wil overleg over havengelden SCHIEDAM ^GEÊNKRANp] ONTVANGEN? Behandeling begroting '71 VERLORENEN GEVONDEN Met SP. C- V laard in gen als centraal bureau VERZOEK VAN BEWONERS AFGEWEZEN Nieuw bestuur voor democratisch akkoord Aantrekkelijk door tivee goede rollen Boertjes van Bnt'n in Vlaardingen GEMEENTE SCHIEDAM Van Loenen voor autolakken GEHUWDE VROUW KOERIERSTERS SCHIEDAM donderdag 24 september I9TÖ - pag.'fl' Bei voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam, Schiedam, kunnen zich wen- öbrvtot onze plaatselijke agen ten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag -De openbare behandeling door de ge meenteraad van de begroting 1971 zat niet meer dit jaar plaatsvinden doch Is verschoven naar maandag 4, woens dag 6, vrijdag 8, maandag 11 en even tueel woensdag 13 januari. In verband daarmee zal de gebruikelijke nieuw jaarsrede van de burgemeester komen te vervallen. ■1 De .begroting 1971 >van Schiedam zal binnenkort verschijnen; op 27 oktober zal de raadscommissie ivoor de vast- stcüling wan vragen 'bijeenkomen en er wordt; naar gestreofd dat het Alge meen Verslag van bet orcdoiv.oek van de bogrotlng omstreeks 8 december zal verschijnen. SCHIEDAM Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dage lijks van O—47 uur. behalve op zaterdag en zondag: tas mot sporUdcding, brlt mot een flos. jongens regenjas, jongensjack, blauw Jontfiensjack, IrtnUervestjc, bromf (etsplaat je, plastic dekzeil, politie ilaagsevcer. doos met boodschappen.. Te bevragen bij vinders: Zilveren arm bandje met plaatsje, Zuiclgeest, Valerius* «traant Stenen ketting. De Koning, Roellatraat 31. Kt nd c rarmba nd J e met ins criptie, Mevr. G, van Veen. Ilenrt Polnk- straat St. Gouden armbandje met plaatje. Hollcrhöek. Chopinplcin 12D. Dameshorloge zonder band. Mevr. Groonewcgen, Bach- plejn 5C. Knijpportcmonnee met inh., Koosendyk, Ban Verhaltenpiein 01. Da- mesportemonnee met 1nb., Visser. Mgr. No tenslaan' 5GG, Diatenorteinoniiec met Inh., Mevr. Brunek-ncef, Choplnpletn 31, Porte feuille met ïsth. c. N. Geest, Konlngiane- laajt 38, Vlaardingen, Etui «iet sleutels. J. Zwaan. Klaas Katerstr. 170. Ring met sleu tels, Wiegman. Jac. Vrlusplein 45. Ring met 2 sleutels. Mevr. Eacluse, Bange Singel - straat 34, iStul met Kt sleutels, mevr. Riet- veld. Mozartlann 175. Etui met sleutels, F. Brist Icpcnlaan 12. Ring niet 2 sleutels, smakman. Hoogstraat J10. Herenzonnebrll, Luter, Chopinplein 40, Windjack, Ven Hui ten van Os. Fr. Haversehmidtlann 31. Zwembroek, mevr, Bijtoo, V. Oidcnbame- vdtstraat 83, Regenbroek. J. van Hagen. Steenstraat 5. Kunstleren Jctnderjasje, J. Schra,Mgr. Nolenstaim 818, tel. 263780. Wit kort jackjc, V .d. Kuil. Frans Halsplein II. Daxnesccintuur, mevr. Llntzel. Bart v. Hal- Icapleln 54. Sierdop en s ierstrip van auto- wie;, Verhoeckx, M. C. M. <te Grootstraat 98. Glassnijder. J. v.d. Ban, Tuinlaan 60 Autostep. It. Kolling. Brugnianstraat 23, C pakken cleetroden, D, v.tl. Schalk. Hogen- dorpstraat 73. Pakje Inh.: 2 stel herenon dergoed. KooUre. Beeningerstraat '18c, Itot- teraatn, N. S. abonnement, J, A. Jacht. D. Curtiusstraat 80. Witte poes met Vlekken, Maas. Meeuwc>nstngel 1, {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag In de gemeenten Schiedam, Vlaardin- gen en Maassluis wordt al sinds jaren er naar gestreefd om tot een meer effectieve regionale bundeling te komen van het maatschappe lijke werk voor zwakzinnigen. Daarbij zal fiefc reeds in Vlaardingcn werkzaam zijnde Sociaal PedagogischBureau uitgebouwd worden tot een centraal bureau voor de zwakzinnigenzorg in, wat genoemd wordt, de „regio Waterweg-Noord". Zo blijkt uit de toelichting bij een voorstel van b. en w. van Schiedam. Gedurende enkele Jaren zijn er al besprekingen gaande over deze zaak. DaarbU zUn niet alleen betrokken de vertegenwoordigers van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, doch ook die van dc drie op dit ter rein werkzaam zijnde landelijke orga nisaties, te weten de Ned. Ver. voor Sociaal Pedagogische Zorg, de Katho lieke Landelijke Ver, voor Sociaal Pe dagogische Zorg en de Prol, Chr. Ver. lot bevordering van Sociale cn Peda gogische Zorg. Gekozen is voor de figuur dat in de „regio Waterweg-Noord" (dus omvat tende het territoir van de gemeen ten Schiedam, Vlaardingen en Maas sluis), drie stichtingen gevormd zullen worden, t.w. een algemene, een rooms-kathollekc en een protestant- christelijke, Deze drie stichtingen zul len dan gezamenlijk één federatieve overkoepelende stichting in het loven roepen met een gemeenschappelijk bestuur. Onder dit bestüur zal één bureau ressorteren, waarbij dc door de afzon derlijke stichtingen benoemde gespe cialiseerde maatschappelijke werkers en werksters zullen worden gedeta cheerd. Ook zal dit bureau de ge meenschappelijke administratie ver zorgen en het gemeenschappelijke contactpunt zijn voor overheidsorga nen, Als dit centrale bureau zou dan kunnen optreden het Sociaal Pedago gisch Centrum in Vlaardingen, dat dan wel o.a. voor het houden van spreekuren dependances zou moeten heben in Schiedam en IVjaaassluis. Om het maatschappelijk werk in deze organisatievorm te kunnen reali seren, dienen dc deelnemende ge meenten zidh garant te stellen voor de financiering hiervan, voorzover dat niot reeds uit andere overheidssubsi dies of andere middelen gebeurt. De minister van CRM heeft in het voor uitzicht gesteld dat met ingang van 1 januari een deel van de koaten van sociale zorg van hel gemeentefonds naar de rijksbegroting zal worden verschoven en dat voor de zwakzinni genzorg de rijkssubsidie verhoogd zal worden van 40 tot 90 procent, dit vanwege het regionale karakter van het werk. Maatsch .-werkster Wat Schiedam betreft is de situatie momenteel zó dat ergeen enkele voorziening meer Is op het terrein van de zwakzinnigenzorg. B. cn w. nu stel len de raad voor om aauvullcndc voor zieningen te treffen. De in Rotterdam gevestigde R.K, instelling St. Jozef Zorg heeft per 17 augustus een maat schappelijk werkster aangetrokken. Zij zou, in afwachting van de tot standkoming van het Sociaal Pedago gisch Centrum Waterweg-Noord, al vast in Schiedam, kunnen gaan wer ken, echter onder de voorwaarde, dat zij ook de zwakzinnigen zal opvangen, die tot de andere bevolkingsgroepen behoren. In een later stadium zou deze maatschappelijk werkster verbonden kunnen worden aan een Schiedamse Stichting Johannes Bosco, die dan weer de rooms-katholieke deelneem ster zal worden in de regionale orga nisatie. Zowel de nieuwe organisatievorm als de aanstelling van dc maatschap pelijk werkster heeft dc instemming van de minister van CRM, die ook be reid is subsidie te verlenen in de oude vorm. Voor Schiedam betekent dit voor dc resterende maanden van 1970 een subsidie van ƒ3.200 aan de St Jo zef-Zorg te Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. - Een aautal inwoners van het Willem Landréplein In Groenoord hebben op 6 april een brief aan dc gemeenteraad geschreven inzake de parkeermoge- Iijkhedcn op het plein. De daar aan wezige parkecrslrokcn ztfn n.f. opge heven en dat willen de bedoelde bewo ners weer ongedaan gepiaakt zien, Over deze kwestie hebben b. en w. nu een pre-advies aan de raad uitge bracht. met het voorsteL om het ver zoek van dc bewoners af te wijzen. Op de volgende argumentatie: Langs de voorzijde van de gara ges aan het Willem Landréplein be vonden zich een circa 5 m brede rij baan on een rirca 2 m brede parkeer- strook, Een zelfde situatie deed zich voor op het Bernard Zweersplein. De parkeerströken waren veelal bezet waardoor het regelmatig voorkwam, dat grote personenauto's niot in of uit de garages konden worden gemanoeu vreerd. Over die in- en uitrijmoeilijk- heden zijn klachten binnengekomen, waarnaar een onderzoek werd inge steld. Van sommige van die garage? heeft de deuropening een breedte van 2.40 en van andere 2.20 m. Dc werk zame breedte van de deuropening van laatstbedoelde garages kan worden ge steld op 2 m,, hetgeen recht in- en uitrijden vergt als het om een brede auto gaat. De klachten, moesten dan ook als gegrond worden aangemerkt. Op advies van de verkeerscommis- sle hebben b. en w. daarom besloten de parkeerströken tegenover de gara ges aan het Bernard Zweersplein en -het Willem Landréplein op te heffen, door de gele klinkers te vervangen 'door rode klinkers, waardoor de stro ken bij de rijbaan werden getrokken en kwamen te vallen onder het voor beide pleinen geldende verbod om buiten de vakken te parkeren. Vervangende parkeergelegenheid zal verkregen worden door aanleg van parkeerströken langs dc noordzijde van de Toon Vcrheijstraat. Doch dit zal pas gerealiseerd worden gelijk met het op peil brengen van de wijk om streeks 1972-1973. Tenzij eerder par- keernood ontstaat op de pleinen of in de omgeving van de pleinen. Enkele leden van de verkeerscom- missic hebben een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de onder tekenaars van bedoelde brief. Nadat hem de totstandkoming van de getrof fen maatregelen was toegelicht, ver klaarde mede-ondertekenaar beter be grip voor de zaak te hebben. Om verbaliserend optreden van de politie te beperken of te voorkomen, zijn belanghebbenden bij rondschrij ven geattendeerd op de consequenties van de getroffen maatregelen. Het was beter geweest als ook bekendheid was gegeven aan de gronden waarop ons desbetreffend besluit steunde en de wijze waarop zo goed mogelijk aan de bezwaren tegemoet zal worden ge komen. In voorkomende gevallen zal daarmee rekening worden gehouden, aldus b. en w. Op gezette tijden vinden op ge noemde pleinen 's nachts tellingen van.de geparkeerde auto's plaats. Zo dra uit deze tellingen' blijkt, dat er een tekort aan parkeergelegenheid is ontstaan, zal tot aanleg van genoemde vervangende parkeerruimte worden overgegaan. De verlichte passerel over de Zuiderparkweg bij het nieuwe Ahoy-gebouw in Rotterdam biedt des avonds een feestelijk aanzicht Helemaal klaar is de over- loop nog niet, want de „poot" naar het metro-station Zuid is nog in aanbouw. BAREND HECHT, dondenlag. Hot Democratisch. Akkoord Baren- drecht hoeft een nieuw bestuur en een schaduwfractie geformeerd. De scha duwfractie zal 'het DAB-raadslid A. P. J. Govaert bijstaan. Op de DAB-bijeenkomst werd door het bestuur nog eens onderstreept dat de openheid aai Barendreeht te wensen overlaat. DAB-bestuur:' „Het begrip openbaaiiheid ligt, voor zover niet wettelijk verplicht, nog voor een be langrijk deel in de 'taboe-sfeer". De nieuwe voorzitter is J. E. van Dijken, gekozen tot secretaris werd D. R. H. Schuurman, terwijl K. M. Adams tot penningmeester werd ge kozen. Dustin HCifnan en Jon Voght spelen vaak de naar het slot toe toch te ondiep blijkende rollen in John Schlesinger's eerste Ameri kaanse speelfilm „MIDNIGHT COWBOY". Dc Engelse regisseur John Schle singer heeft het vak stevig in de vin gers cn bedrijft het met. veel flair. 55\jn filmstijl Is vitaal en levendig, zijn sjïelregic raak, wat vooral ook bltfkt uit het snel cn markant neerzetten van bijrollen. Sinds „A kind of lo ving" Is liü I» ..Billy Liar" cn „Dar ling" gegroeid tot een peil dat goed zou zün als het niet net te veel op handigheid berustte. Wat dat betreft doet hij een beetje denken aan een andere John van Amcrlkaansen hul- ms Frankciihcimer, die in dc eerste helft van zijn films soms ook het ge voel geeft dat het echt goed gaat wor den, maar dan op een dood punt komt ende toeschouwer niot verder mee kan krijgen. John Schlcsiriger heeft nu zijn eer ste Amerikaanse film gemaakt. „Mid night Cowboy" pleit voor zijn aanpas singsvermogen. Het ds een Ameri- kaanse film oiaar stijl en inhoud. Hij doet door dc vaart waarmee hij van start gaat en in de kijk op de rollen een beetje denken aan Mike Nichols. Ook mot de sfeer van zijn typisch Amerikaanse gegeven heeft Schlesin- ,gor ,geen moeite en dat is iets wat met handigheid alleen niet kan worden opgebracht. Het gegeven is interessant door de twee hoofdrollen en de kijk op een ïandsector van .de Amerikaanse sa menleving. Een simpele bordenwasser uit Texas wiens eni-ge itrots bestaat in zijn sek suele potentie trekt zijn mooiste eow- boypak aan en besluit naar New York te gaan. Hij heeft gehooid dat de mannen daar nietdeugen.de vrouwen dus -veel te kort komen en besluit zich daar te gaan wijden, aan 'n carrière als betaalde bedgenoot. De flashbacks, waarmee de film zijn voorkeur voor dit beroep als „hustler" probeert te verduidelijken, doen soms wat over dreven aan en waarschuwen er met een al voor dat Schlesinger niet alle emoties zuiver kan afwegen. Maar de rol ds verder karakteristiek genoeg en de situaties waar hij in belandt ver scherpen de kennismaking. Goed spel ook van een -nieuwe acteur, John Voight genaamd. In New York maakt hij kennis met een na „The Graduate" nauwelijks herkenbare Dustin Hoffman. Deze zet nog wel zo raak een kreupele outcast neer die de cowboy eerst zijn laatste geld afzet, maar later vriendschap met hem sluit. Door rle wijze waarop Schlesinger hun karakters tekent en door de navrante avonturen van de cowboy die in zyn armoede af en toe homoseksueel contact moet zoeken om niet te verhongeren, blijft het boeiend, maar de rollen worden geleidelijk sta- tdscher en de film groeit na een zeker ogenblik niet verder meer. Als er een psychedelisch feestje wordt ingelast wórdt het te modieus en het itragisch bedoelde slot ads „Ratso" (Dustin Hoffman) de reis naar zijn beloofde land Florida in de bus net niet over leeft, maakt veel minder indruk dan men halverwege de film zou verwach ten. De fout van Schlesinger ös dat hij zijn rollen te nadrukkelijk in hun handicaps toont en het scenario heeft ook details die net ite sentimenteel •aandoen. „Midnight cowboy" is een aantrekkelijke, maar, zoals aan 't slot blijkt, toch geen goede film. Voor de ikindermatinee op zondag middag 14 uur wordt voor alle leeftij den vertoond „Thunderbirds gone". ROTTERDAM, donderdag;' De Scheepvaart Vereniging Zuid,! de werkgeversorganisatie in de Rotterdamse haven, heeft een telegram gestuurd aan de minister van economische zaken en verkeer en waterstaat, waarin nogmaals gewezen wordt op de „noodzakelijke aanpassing, van de tarieven-in de diverse secto ren van de haven". Zoals elders wordt gemeld achten de Rotterdamse stuwadoors het on juist dat de minister van Economische zaken ccn verhoging van dc tarieven met 111/2 procent ongedaaif heeft ge maakt. De inhoud van het telegram luidt: De bij de Scheepvaart Vereenlgin'g Zuid te Rotterdam aangesloten ver enigingen van cargadoors, expedi teurs, stuwadoors, veem- en opslagbe- drijvén hebben zich beraden over de ontstane situatie op tariefgebied als gevolg van de recente havenstaking. Zij zijn van mening dat: a) een ovcrwijlde aanpassing van de tarieven aan het gestegen kostenni veau in. de diverse sectoren van de haven, noodzakelijk en verantwoord b) daar zij overwegend voor buiten landse rekening werkzaam zijn, het prijsbeleid van de Nederlandse over heid niet op deze werkzaamheden van toepassing behoort té zijn; c) deze aanpassing de concurrentie verhouding met andere. West-Europe- se zeehavens niet schaadt, gelet op de aanzienlijke tariefsverhoging welke reeds eender in die havens plaatsvon denen welke daar op 'korte termijn nog te verwachten Zijn." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Maria Bitu, de Roemeense basketbalspeelster, die zaterdag niet met het nationaal Roemeen se basketbaldamesteam terug vloog naar haar land, maar on derdook, heeft zich bij de Rottepr damse politie gemeld. v Dc 27-jarige Maria werd verhoord door de vreemdelingendienst. De re sultaten van dit verhoor worden do#- gespeeid naar he( ministerie van justi tie, die de zaak verder behandelt, Wat de Romeense wil, is 'nog niét bekend. S>n woordvoerder van Jjet ministerie van justitie kon alleen zeg gen, dat irnog niet is gebleken daCzij in Nederland wil blijven". Hieruit zou men kunnen concluderen, dat de bas ket balspeelster, wier paspoort en ba gage door haar ploeggenoten meege nomen zijn naar Roemenië, geen poli tiek asiel heeft gevraagd. SCHIEDAM Gehoren: Eveline d.v.- R. W, Posthoorn en J. Groene. Siizan a.v.21. Kill? en P: Tursun. Johannes z.v. A.'P. van don Berg on A. Stolk. Alexander z.v. Hart en M. Overheul. 'tl overleden: 3. .Romein, 75 Jr. A., van der Meulen, 63 jr.. ..."'C H.I.-AMBACHT, donderdag. "'L- Maandagavond vergadert de 'Am- ba ebtse gemeenteraad over.-de sam'èft- stelling 'van de raadscommissies, tér- wijl men verder zal beslissen over een aantal grondverkopen. Aan de orde komt bovendien een wijziging .van"de „parkeerexcessenverordening", ANTWERPEN, woensdag (ANP) De .Antwerpse wethouder voor de ha ven, L. Delwaide, heeft in de Ant werpse gemeenteraad in. antwoord, op vragen verklaard, dat Antwerpen vooralsnog zijn havengelden niet wil verhogen. Dat zon een overijlde en eenzijdige beslissing zijn, aldus de Antwerpse schepen. Delwaide heeft verder gezegd dat na de verhoging van de havenrechten in Rotterdam (cn andore Nederlandse havens) Rotterdam toch nog goedko per zal zijn dan Antwrpen. Wel achtte de Antwerpse schepen overleg over de verhoging va» de havenrechten nodig. Dat overleg zou volgens hem moeten plaatsvinden zowel op nationaal vlak als in Bencluxverband. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Op maandag 5 oktober a.s. zal in de Stadsgehoorzaal een show worden ge houden met de Hoertjes van But'n". De voorstelling zal rechtstreeks op de KRO-televisie worden uitgezonden. Een beperkt aantal plaatsen is gra tis te 'verkrijgen aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, op vrijdag 2 oktober •van tica tot een uur. De kaarten kun nen niot telefonisch worden besteld. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat op 15 september 1970 zijn uitgeloot 150 obligaties van f. 1.000,- van de 4^% obligatie-lening Schiedam 1952 III, oorspronkelijk groot f. 3.000.000,- en momenteel pro resto f. 1.960,000,-. Uitgelote nummers: 6 606 1206 1806 2406- 26 626 1226 1826 '2426 46 646 1246 1846 2446 66 656 1266 1866 2466 86 686 1286 1886 2486 106 706 1306 1906 2506 126 726 1326 1926 2526 146 746 1346 1946 2546 166 766 1366 1966 2566 186 786 1386 1986 2586 206 806 1406 2006 2606 226 826 1426 2026 2626 246 S46 1446 2046 2646 266 866 1466 2066 2666 286 8B6 1486 2086 2686 306 906 1506 2106 2706 326 926 1526 2126 2726 346 946 1546 2146 2746 366 966 1566 2166 2766 386 986 1586 2186 2786 406 1006 1606 2206 2806 426 1026 1626 2226 2826 446 1046 164G 2246 2845 466 1066 1666 22.66 2866 486 1086 1686 2286' 2886 506 1106 1706 2306' 2905 526 1126 1726 2326: 2926 546 1146 1746 2346 I 2945 566 1166 1766 2366. Y .2965 586 1186 1786 2386 2985 De per 1 november 1967 aflosbaarjgestelde obligatie nr. 467. alsmede de per 1 november 1969 aflosbaar gestelde obligatie nr. 2855 zijn nog niet ter verzilvering aangeboden. A.;?1'''/',1' Betaling geschiedt van 1 november 1970 af, rfiede ten kantore van de kassier der gemeente Schiedam. M Schiedam, 15 September 1970. Spuitbusje in 550 autokleuren. Dam 41—45, Schiedam. Telefoon 266192. Miljoenennota: Belasting voorwerken-1 de -gaat omlaag! ;'V, Komt daarom op onze gezellige inpak- afdeling, werken.. 's Morgens v. 7.50—12.30 uur; 's mid dags v. 13.00—17.30 uur óf 's avonds V. 17.45—22.00uur. Aanmelden: W. KES7ER N.V., Broersvetd 67, tel. 264855; A"-. -." Voor licht fabriekswerk zoeken wij: ENIGE VITALE MANNEN 65+ Uiteraard komen ook Jongere personen voor dit werk In aan* merklhg. Meldt u aan tussen 9 en 16 uur bij: EMPRESS N.V., Kommïszenlaan 1, Schiaüam.tel.l 52211 —vra gen naar hr Blesbroek (vlakbij station Schiedam). Nummertmeven, die volgens ons oordeel mes ter zake doende reageren op de inhond vm de advertentie, worden niet doorgezonden. ''Personeel gevraagd De Schiedammer {Het Rotter dams Parool) vraagt VASTE BEZORGERS (STERS) voor Schiedam en cmstr, Aanm. tel. 267279 's avonds na 6 uur. tel. 155960, T" Foto, film en projectie Pasfoto's iclaar ;erw;jl u wacivt. FOTO VAN VU UREN. Hoogs-tT. IC8, tel. 266720. Let u op juiste adres. S180 Diversen VERDAMPINGSBAKKEN'v.aN ƒ1,23. Hasrdglas en mica; ka-;3 cheUtit 1.—ADe maten ka- 3 ehelpljpen en ellebogen voor- radig. Butaangasfcachela ƒ75,—: - Wnar-dat-wiel-draal'., Hoog straat 57—69, Schiedam..Tel;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2