PvdA zwichtte Hj voor eis van confessionele fracties i§ H SU» INDUSTRIE IN HOEKSE WAARD IS ONGEWENST ROTTERDAMS DAGBOEK 6, Willem en Joop hand in Afgang PvdA Thomassen verricht opening 98 tm 'mÊ femina 23 in de nieuwe grandioze AHpy' hal ROTTERDAM RIJNMOND SCHIEVEN (D'66) BEDANKT ALS LID DB VAN RIJNMOND Sparta voor return tegen ÏA Akranes ongewijzigd D\ geschiedenis heelt zich her haald: net als de Rotterdamse gemeenteraad heelt de Rijnmond- raad oen afspiegelingscollege. En precies zo als in Rotterdam heeft de PvdA dat aan zichzelf te danken en precies zoals in Rotterdam heeft een minderheid in die fractie de meer derheid haar wil opgelegd. W' Nedlloyd wil als laadhaven Rotterdam Wijkraad Pendreeht over vuile lucht INTERNAAT VOOR SCHIPPERSKINDEREN MORGEN OPEN Nationaal record Olympia Ljubljana eerste tegenstander van Blue Stars in' Europa Cup-toernooi Morgen laatste dag Selectie voor WK honkbal pag. 4 - dinsdag 29 september 1970 Burger Van Leeuwen Blerema Van der Drift Roozemond Da Jong (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag D'66-gecomimtteerde drs R. Sdüeven heeft gisteren ontslag genomen als lid van het dagelijks bestuur van Rijnmond, waarin hij woensdag jl. werd gekozen. ROTTERDAM, dinsdag: Het elf tal van Sparta, dat vanavond ln bot Haagse Zuiderpark (aanvang: half negen) de re turn ontmoeting tegen het IJslandse IA Akranes voor do strijd om de Runners tp-CuP speelt, ls gelUk aan de ploeg, die af gelopen zondag tegen NAC aantrad. Aanvankelijk waren er wat vraagte kens rond het meespelen van mid denvelder Stef Walbeek, die al eni ge tijd met een onwillige enkel suk kelt, maar gisteren heeft "Walbeek van de dokter toestemming gekre gen te spelen. In vergelijking met het eerste treffen met de IJslandse kampioen {90) is er dus een wij ziging: Klijnjan is teruggekeerd en Koudljzer verdwanen. Trainer-coach Ge org Kessler over weegt voorts om vanavond va.n een of twee wisselspelers gebruik te maken. Hij denkt daarbij in de eer ste plaats aan de talentvolle links buiten Arie van Staveren. De opstelling van Sparta: Doesburg. Venneker, Ter Horst, Eljkenbroek, Visser, v. d. Veen, Walbeek, Heijer- man, Kowalik, Klijnjan, Krbtensen. door HAN VAN DER MEIJDE Fet mag zo zijn, dat de weggelo pen PvdA-leden gisteren tijdens de verkiezingsvergadering van het openbaar lichaam Rijnmond lachten toen Lutgi van Leeuwen bijna vóór zijn beurt ja zei op de vraag van voorzitter W.A. Ribbe of hij de be noeming tot gecommitteerde even tueel zou aanvaarden hij lacht op het ogenblik het hardste. Hij zit er in in het dagelijks bestuur. Hij lacht nog harden: dan de fracties van de PCG en de KVP, die weliswaar zelf dagelijks mogen meeregeren, want zij hebben toch maar voor de WD de kastanjes uit het vuur ge haald. Hun standpunt was: de WD niet in hat college? Dan de confes sionelen ook niet. Er is nog een vergelijking tussen de gang van zaken in Rotterdam en Rijnmond te maken. In beide geval len is D'66 het kind van de rekening geworden. In Rotterdam zette D'66 zich bij voorbaat buiten spel in Rijnmond liet D'66 zich op de drem pel, met de overwinning in zich, van de bal zetten. 'AT anders: Ribbe heeft de hou- ding van D'66-er R. Sdhie- veu geprezen omdat hij een bestuurscrisis heeft voorkomen door zich terug te trekken als ge committeerde. (Hij was nota. bene al in het Schiedamse paleis in func tie...). Fibbe had beter de 8 man van de PvdA, die voor de totale af gang van de gehele fractie hebben gezorgd, over hun hoofd kunnen aaien. Als hij hen te vriend houdt, weet hij zich misschien voor de hele zittingsperiode van Rijnmond hun steun verzekerd. Het is mogelijk, dat hij dat al zeker weet, omdat ook hij moet inzien dat de tweespalt in de PvdA-fractie compleet en onherstel baar is. Dit neemt allemaal niet weg, dat de gisteren bereikte oplossing een afspiegelingscollege de beste en de meest reële is. Rijnmond staat nog te zeer in de kinderschoenen en heeft nog met zoveel kinderziekten en aanpassingsmoeilijkheden te ma ken, dat het rijkelijk vroeg zou zijn om nu al serieus aan politiek te doen. Afgezien nog van de vraag of de raad voldoende niveau bezit om aan eohte politiek te doen. (Dat geldt trouwens ook voor de Rotter damse gemeenteraad en dat is dan de volgende overeenkomst, die Rijn mond met Rotterdam vertoont). TTET is achteraf erg aardig op te merken, dat PCG tevens KVP als ook WD-onderbande- laar in Rotterdam drs. H. J. Vierson, die een wethouderschap van de ha ven forceerde, nog vóór hij als zoda nig was gekozen, verklaarde, dat de gang van zaken in Rijnmond precies zo zou verlopen als in Rotterdam. Vlersen, die aanvankelijk ook be langstelling had voor het lidmaat schap van het dagelijks bestuur van Rijnmond en die tenslotte toch de voorkeur gaf aan het wethouder schap, moet het brein zijn èn achter de onderhandelingen bij de samen stelling van het college van b en w van Rotterdam en achter de be reikte resultaten in het college van gecommitteerden. De heren Burger (PCG), Van den Drift (KVP) en Van Leeuwen (WD) kunnen hem niet dankbaar zijn. Hij deed dit, nadat de Partij van de Arbeid-fractie was gezwicht voor het onveranderde stand punt van de confessionele frac ties, dat de "VVD in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd moet zijn vóór D'66. PCG en KVP wei gerden vorige week, zoals be kend, twee plaatsen in het d.b. Gisteren koos de onvoltallige Rijnmondraad drs L. van Leeu wen (WD) in het d.b., waarna de opnieuw gekozen KVF'er drs H .P. M. van der Drift en FCG'er drs F. L. Burger hun benoeming alsnog aanvaardden. Het socialistische raadslid P. de Ruiter noemde het „politieke chanta ge" van de KVP en PCG zich niet te willen neerleggen bU het meerder heidsbesluit, volgens welk een Demo craat vorige week in het d.b. was ge kozen. Hij verweet da confessionelen dat zij het algemeen belang van Rijn mond hadden ingezet om hun zin door te drijven. Tot Van der Drift en Bur ger, die woensdag hun benoeming met ruime meerderheid niet aanvaardden riep hij: „Wie bent u dat u de stem van zo'n grote meerderheid naast u neerlegt?" (PvdiA-fractiëleider Barendregt stelde dat het belang van de reg.o vraagt, dat de PCG en KVP in het d.b, zitten, daarbij wijz&nti op het contact met de gemeentebesturen. Hij kondig de aan dat de reeds gekozen socialisti sche gecommitteerden benaderd zou den worden met het verzoek dat een van hen zich zou terugtrekken tenein de een plaats in te ruimen voor de WD. Mr. L. Hanekroot (D'67) liet weten dat dit niet nodig was, omdat zijn fractie tegen een d.b, in de „stijl- Weststrate", wat hij noemde een lach- spiegelcöllege is. Namens gecomit- teerde Sehieven diende hij diens ont slag in. PCG-woordvoerder "Weststrate zei „vespect" tehébben voor de houding van de PvdA-fractie. Voor de stemmm/g liep het 'grootste deel van de PvdA-fractie en de hele D'66-Xractie de zaal uit. Het verloop van de stemming was: vakature Sehieven.: 47 stemmen, 18 blanco, 26 stemmen op Van Leeuwen, twee op mr M. A. B. L. van Meetelen -en een op (een van de twee heren) Bliek, vakature 5; 49 stemme», 17 blanco, 3-1 op Van der Drift, 1 op A. J. Jansen; vakature 6: 48 stemmen, 19 blanco, 28 stemmen op Burger, In een slotwoord zei voorzitter Fib- bc groot respect te hebben voor de heer Sehieven, die met zijn besluit tot ontslag had bijgedragen om Rijnmond uit e«n bestuurscrisis te helpen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De Ujn- dienstenmaatschappij van de Neder landse Scheepvaart Unie, Nedlloyd overweegt voor haar dienst op Zuld- Afrika Amsterdam als laadhaven te vervangen door Rotterdam. Volgens een mededeling van de Nedlloyd zou een en ander in te genstelling tot eerdere verwachtingen binnen afzienbare tijd (kunnen plaatsvinden. Als, reden hiervoor wordt opgegeven de te verwachten ontwikkelingen in het scheepvaartverkeer tussen Europa en Zuid-Afrlka. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag, Het be lang van de gezamenlijke bestrijding van de toenemende luchtvervuiling ia gisteravond tijdens do vergadering van de wijkraad voor Pendreeht nog eens duidelijk uiteengezet door de heer A. Berkenbosch van de „Stich ting Leefbare Delta". Hij sprak vooral over de gevolgen van het in werking traden van een nieuwe hoogoven en staalfabriek, op de Maasvlakte, hetgeen de luchtver vuiling met 40 ton zwaveldioxyde per dag zou vermeerderen. De leden van de wijkraad voor Pendreeht betreuren het, dat het initiatie! van de wijkraad van Cbarlois om met alle wijkraden gezamenlijk hierover van gedachten wisselen, hun niet ter ore was geko men. Het plan is nu om contact op te nemen met de wijkraad van CharloJs om zich alsnog gezamenlijk voor te laten lichten door zowel deskundigen van de gemeente als,door deskundigen, van. de ,,Stlchting Leefbare Delta". Daarna moet men tot een standpunt komen, dat aan. de gemeente meege deeld zal worden,. Het exterieur van de zuid- en oostvleugel van het nieuwe gebouw van het algemeen internaat voor schippers kinderen. ROTTERDAM, dinsdag Het gebouw van het algemeen inter naat voor schipperskinderen aan de Schulpweg in Rotterdam-Zuid is gereed en zal morgen geopend worden. Het gebouw, dat vijf verdiepingen telt, kan in totaal 270 kinderen huisvesten, maar in de bouw is rekening gehouden met uitgroei. De begane grond wordt in de vorm van ccn onderverdieping gebruikt voor het onderbrengen van admini stratieruimten, ziekenafdeling, kook- keakeus, recreatie, fietsenbergplaats, lingerie en hobbylokaal. Over de resterende vijf verdiepte- gen worden de kinderen in groepen van 18, verdeeld, over twee slaapka mers, ondergebracht. Elke wooneen- heid heeft toiletten en wasgelegen heid, maar bovendien een 'woonkamer, waar gegeten, gespeeld en huiswerk gemaakt kan .worden. Het toezicht op de verschillende wooneenheden is aangepast aan de drie categorieën groepen: de jongste, de middelste e oudste groep. Leidster Voor de jongste groepen wordt een zo nauw mogelijk kon takt met de leidster aanbevolen, wat er toe geleid heeft bij deze groeien een woonkamer voor een leidster te reserveren, die daar permanent aanwezig is. Boven dien is er een nachtwacht, die een ge separeerd hoekje van de woonkamer tot z.jn beschikk tig heeft, dat overdag voor andere doeleinden openblijft (tijdelijke afzondering van een kind of hulp van een 'leidster aan een kind apart). De middengroepen krijgen een naohtvvaoht per groep (geen leidster, die permanent aanwezig is), terwijl de oudste groepen kunnen volstaan met een centrale nachtwacht per ver dieping. De wooneenheden zijn gecon centreerd rond de centrale hal, die ook geschikt is .voor recreatie. Open De recreatiezaal heeft een grote c-pen haard om een (huiselijke sfeer te scheppen. Hier kunnen de kinderen samenkomen voor vertelavonden, feestjes en toneelstukjes. De ziekenaf deling is onderverdeeld in 2 zaaltjes met vijf bedden elk. Voorts een zus- terpost, isoleerikamer, spoelkeuken, bad- en toiletru'anten. Woensdag a.s. om 15,00 uur zal bur gemeester Thomassen het gebouw openen. LEICESTER, (ANP). Tijdens internationale atletiekwed strijden te Leicester heeft een Neder landse 4 x 800 meter dames estafette ploeg een nieuw Nederlands record gevestigd. Joke van der Stelt, Bern! Lenferink, Elly Ernest en Anneke de Lange werden in 8.38,2 tweede achter de Engelse dames, die in 8.30,4 zege vierden. De KNAU had een liraiettijd voor dit nieuwe nummer van 9 minu ten vastgesteld. Dc tussentijden wa ren: Joke van der Stelt 2.10.S, Berni Lenferink 2,08.2, Elly Ernest 2.11.4, Anneke de Lange 2,08.1. AMSTERDAM, (ANP). Het Amsterdamse Blue Stars, lands kampioen basketball, heeft ln de eer ste ronde van het toernooi om de Eu ropese beker geloot tegen Olympia Ljubljana (Zuid Slavic). De winnaar van deze wedstrijd komt uit tegen de winnaar van Taplon Honla (Fin land)-Sla via Wroclaw (Polen), welke wedstrijd ook in groep 6 wordt ge speeld. In deze poule Is verder de wedstrijd IJsland (nog niet bekend) Olympique Antibes (Frankrijk) te gen de winnaar Fath Rabat (Marok ko) AEK Athene (Griekenland) vastgesteld. Bij de dames lootte AMVJ (Am sterdam) voor de eerste ronde tegen AU Black Midlothian (Schotland). De winnaar van dezo strijd komt uit te gen de winnaar van MTK Boedapest (Hongarije)-Clermont Ferrand (Frankrijk). Het Haarlemse Flamingo's, beker houder bij de heren, heeft voor de eerste ronde van het Europese beker toernooi geloot tegen het Tsjechinche Dukia Oiomouc. De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen de winnaar van Nendori Tirana (Albanië)Zadar Zara (Zuldslavië), de andere ontmoe ting in dezB groep, (ADVERTENTIE) i Dames, allevoetbalminnende mannen hebben morgen al leen maar aandacht voor radio en TV. Voor u een mooie gelegenheid voor een gezellig uitje naar de feestelijke Femina met de duizend-en-één attracties. (eindpunt metro) luidpiein 'T/m 30 september, dagelijks van 10-17 en van 19-22.30 uur, ...U bent er zó met de metro vla de speciale 'metrobrug' tussen station Zuidplein en de nieuwe Ahoy-hal. ROTTERDAM, dinsdag. (ANP). De Hoeksche Waard moet in hoofdzaak worden bestemd tot woongebied met een landelijk karak ter. Industrie-agglomeraties van formaat zijn hier ongewenst. Dit Is dc mening van een commissie van gemeentebestuurders en niet-be- stuurHJke deskundigen uit de Hoek- gohe Waard, het ten zuiden van Rot terdam gelegen plattelandsgebied dat in de laatste jaren herhaaldelijk on derwerp was van industricplnnning. De commissie is vorig jaar ingesteld door Gedeputeerde Staten vSn Zmd- Holland, ln verband met de voorberei ding van een streekplan voor Zuid- Holland-Zuid, waaronder vallen Goe- ree-Overilakkee. de Hoeksdhe Waard en het eJand van Dordrecht. Thans is een voorlopig rapport van de commis sie verschenen, dat is gebaseerd op de antwoorden van circa 508 belangheb bende parUcuLeren en organisaties uit de Hoeksohe Waard op vragen over de toekomstige bestemming van deze streek- W erkgebieden Naast de bestemming tot woonge bied met een landelijk karakter, waarbij de nu bestaande dorpskernen zouden moeten uitgroeien tot plaatsen van 5 000 tot 20 000 inwouers, moeten in de Hoeksdhe Waard enkele werkge- b eden worden ingericht, die op de behoefte <van -de bevolking zeil 2ïjn af gestemd. De totstandkoming van basis industrieën of industrie agglomeraties op het eiland anaatsn van stonde af aan in het streekplan worden uitge sloten, zegt de Hoeksche Waardse commissie uitdruflckelUk. Ook wordt opgemerkt dat in deze streek geen enkel potentieel industrie- gabled is aan te wijzen, wanneer de maat van vijf km wordt aangehouden, die hot provinciebestuur van Zuid- Holland blijkens zijn nota ruimtelijke structuren ln het algemeen noodzake lijk acht als afst-and tussen industrie gebieden en de gebieden waar de mens woont en leelt. De commissie maakt by haar overigons pertinente afwijzing van industriële agglomera ties voor de Hooksohe Waard toah een voorbehoud: „Wanneer niettemin vocu industrie terreinen moeten worden vrijgehouden, dan moeten deze nu al door groene gordek van voldoende breedte worden omringd". Voorlogige visie Het rapport van de Hoeksche- Waardse commissie kan worden be schouwd als de voorlopige vis.e van de bevolking zelf op de omstreden toekomst van deze streek. Tot 1 november aanstaande kan ie dereen op het eiland erop reageren. Daarnaast zal het definitieve rapport ter beschikking worden gesteld aan Gedeputeerde Staten, die het zullen gebruiken bij de opstelling van een streekplan voor onder meer deze ge bieden. Willem Duys IfcjJ heeft een tBSf boek geseftre- ven: „Foor mijn vuist toep". Hij gunt zyn- werk- ten doop houden in Rot terdam en toeZ m de hal van het ff eb ouzo van het Algemeen Boekendepot De Maasstad op donderdagavond aanstaande om zenen uur. Wie daar ook zal zijn Joop van Daele. Wat de Feyenoordschutter er mee te tnalcen heeft is gauw verteld: er wordt nog een boek ten doop gehoudennamelijk het -nieuwste epos oucr de halfgoden van Rotterdam zuid; „Feijenoord Wereldkampioen". Exemplaren, na» beide boe ken- zullen worden overhan digd aan wat men pleegt te •noemen bekende Nederlanders: Mies Bonman, Godfried Bo- maiis, de gebroeders Lutz, Tom Manders, Herman van Veen, Albert Mol, Rijk de Gooyer, Herman Pieter de Boer en hoofdcommissaris Woltery van de Rotterdamse politie. De bijeenkomst zal het ka rakter krijgen van een „open huis". Dat wil zsggen: ieder een mag komen. Ik geef u het adres: Algemeen Boekendepot „De Maasstad", Graafstroom straat 12. U kunt er gesigneer de exemplaren, kopen. 'VATERDAG 10 oktober. Dat is de dag voor de spelle tjesliefhebbers. Op die dag is er voor ledereen gelegenheid al lerlei soorten spelletjes te spe len. Initiatiefnemer Is het Vor mingscentrum Oriëntatie. Plaats van handeling: het Trefcentrum in de voormalige Jaminfabnek. Iedereen kan daar naar toe komen met zijn spelletje. Wie kan er nog bik kelen of domino? De oppervlakte van het Trefcentrum wordt in twee delen verdeeld: één deel voor de tafelspelen, kaartspelen, halma, dominomens-erger- je-niet, ganzeborden, enz. De andere ruimte is voor de spe len die iulmte nodig hebben, zoals balspelen, zakdoekje leg gen, bikkelen, kennen, tollen, hoepelen, rolschaatsen, kaat sen, jeux de boules, enz. Iedereen die interesse heeft en namen van spelletjes kent en deze voor 10 oktober op geeft of materiaal meebrengt naar de spelletjesdag, krijgt een vrijkaartje. De stichting Oriëntatie probeert hiermee op een plezierige manier haar winterseizoen te openen. De filosofie die erachter zit is: het spel kan een brug slaan om met elkaar te praten en samen met anderen iets te doen waar je je prettig bij voelt. Mensen die suggesties kunnen doen wordt verzocht te schrijven naar René van Elde- ren, Postbus 232S Rotterdam of hem te bellen; tel. 01802 (810). XTOOR de bewoners van het Rottekwartier en de wijk Kubroek en omgeving die door de sanering hun woning moe ten ontruimen heeft de ge meente een tverkteam in het leven geroepen. Dit team gaat binnenkort zijn spreekuren voor de bewoners hervatten, De eerstvolgende spreekuren zijn vastgesteld op dinsdag 6 oktober avan 14.00 tot 15.30 uur en op woensdag 21 okto ber van 19.00 tot 20.00 uur. "Ï/ANDAAG begint de ver koop van kinderpostze gels. Meer dan een half mil joen kinderen gaan van huls tot huis om bestellingen te no teren voor zegels en prent briefkaarten, TA ANK zij een p ublikatie over Mondhygiëne in Ne derland van Fia Press weten we nu eindelijk hoe een ideale tandenborstel erutt moet zien: ,J>e ideale tandenborstel heeft: een kleine borstelkop, niet breder dan 1 cm- en niet langer dan 2,5 cm; zes tot zeven haarbosjes van gelijke lengte met flinke ruimte ertussen (voor kinderen hooguit vijf bosjes; een rechte steel". TffETHOUDER De Vos is gewend aan toespelingen op zijn naam. Kabouters had den ee n tentoonstelling in Zuidwijk, die door De Vos werd geopend, ,4e eerste ge meentelijke sluwe vosshow" genoemd. Niet origineel, vond de wethouder, TWDERDAAD, als je op deze manier woordspelingen moet maken kun je ze beter achterwege laten, Maar som mige mensen hebben een naam, die een wordspeHng op zichzelf is. Zo is er op de Fe mina een stand van invalide- wagens. De betrokken firma heet Beenhakker. Ik bedoel maar. A LS Feijenoord het woens dag niet redtwat moeten dan al die automobilisten die hun achterruit skren met „We hebben "m„ of met „Feijen oord kan alles". Heel eenvou dig: „we hebben ,pn" niet meer" of feijenoord kan niets meer". (ADVERTENTIE) schoènenmarkl entresol Op onze schoenenmarkt vindt U ze, deza ijzersterke jongens schoenen mat warme vacht voering die de komende winter koude voeten voorkomen. Een grote partij jongensschoe- non met gesp en vetersluiting, zowel glad als In lederprint, met warme vachtvoering ver kopen wij nu in bruin en zwart, wegens kleine schoonheidsfout jes die niet var» invloed op de kwaliteit zijn, per paar voor nog géén zevan gulden. verschillende modellen zowel met gesp als vetersluiting Morgenvroeg om 9 uur begint op onze schwnenmarkt, entre sol, de verkoop van deze partij jongensschoenen in diverse mo dellen, zowel met veter als met gesp sluiting en warme vacht- voering, in bruin en zwart en de maten 28 t/m 37, per paar Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM, KNHB-ooacta. Charles Unbanus heeft negentien spelers geselecteerd voor het Nederlandse negentaldat vanaf 15 november aanstaande ln Colombia aan het WK honkbal voor amateurs gaat deelnemen, Daarvoor bezoekt het na tionale team Curacao, Aruba en Vene zuela, waar op de heen- en terugreis naar Colombia enkele wedstrijden zullen worden gespeeld. De uitgenodigde spelers zijn: Pit chers: Leurs en Boenders (beiden Haarlem Nicols), Van Westrenen en De Brouwer (beiden Sparta), Dom en Renooy (beiden SLorics), Ter Neuzen (OVVO) en De Vries (Robus '58); catchers: Augustinus (SparUO Blom (ABC) en Bodaan (Storks); fielders: B. en R. Maat, Jelsma en Rasmijn (al len Haarlem Nicols), De Jager, Van o?n i Bungen Gronovius (beiden Storks), Beckers en Richardson (bei den Sparta). Van Breda (OWO) en E. van de Berg (Sparta) zijn aange wezen als reserves. Verder zullen de reis meemaken: Henk Hendriks (Sparta), namens de Technische Com missie, dokter R. J, Bergmans, mas seur/verzorger A. C. L. Fabrie, assis tent-coach Dolf de Zwart, de heer G. Voogd (Stiohtlag Spartin! tlatieven Haarlem) en bondscoach Ch. Unbanus. Op 64-óarlge leeftijd is overleden de heer Joost Vlasblom, leraar geschiede nis van de christelijke scholenge- meensohap Maarten Luther". In do Open Hofkerk zal donderdag om kwart voor twee een rouwdienst ge~ houden worlen voor de overledene. Omstreeks kwart voor drie zal de ter- aardobestelling .plaatshebben op dc begraafplaats Oharlois van de Her vormde 'gemeente Rotterdam-Zuid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1