m AGENDA DAGBOEK Menig tonnetje in de vest geleegd KAMELEONS m mm. mm gran 11 DE GOUDSCHE OF OOSTSINGEL TACHTIG JAAR GELEDEN HHh 1 uitnodiging ROTTERDAM RIJNMOND LI Êimm ïïhéfë HET WEER IN ROTTERDAM Aad Jansen bokst tegen Delgove HUIZENVEILING Waterhoogten Vau Riet manager van FC Utrecht Afscheid J. de Jtmg van ambtenarenbond Japanse supertankers zouden niet dengen Bioscopen Apotheken Voor heden Voor morgen Exposities 1395 )pag. 4 - donderdag 1 oktober 3970 i Als we de omgeving van de Goudsevest b i op een plattegrond van 1839 bekyken (dat h\ is een andere dan de hierbij afgedrukte), zien.; \ve langs de buiienzijde al een vrijwel ononderbroken bebouwing. Er lagen daar i drie hofjes, o.a. het bekende Hofje van Gerrit de Koker op de foto links, achter de paardetram en niet minder dan der- ktien blekerijen. Op de plaats, waar later *'77—de Jonker Éransstraat zou komen, lag de azijnmakerij „Het Klaverblad". Br kwamen nog maar ■weinig straten uit op de Oostsingel, zoals de buitenzijde van de vest toen heette: de Goudseweg, de Jodenlaan en de Hovenierslaan. Behalve over de brug bij de Goudse weg, kon men met een pontje, aan het eind van de Heerenstraat, de vest oversteken. In de loop van de 19e eeuw begon de stad .zich steeds meer buiten, de singels uit te breiden; deze lagen toen niet langer aan de randen van de stad. Het zwemmen in de singels, dat aan de grens van, de bewoonde wereld gewoonlijk wel geduld werd, ging nu aanstoot geven. Zo verscheen in de Nieuwe Eotterdamsche Courant van 21 juli 18C8 het volgende ingezonden stuk: „„Benige bewoners van den Oostsingel wensehen de aandacht van. de poifitie te vestigen op de verre gaande onhebbelijkheid, waarvan de laatste warme dagen, «iet alleen bij avond, maar op klaarlich te dag, het schoouwspel op leverden dat zelfs nL. opge schoten knapen, en mannen met of ook geheel zonder zwemcostuum (soms vijf of zes gelijktijdig zich te midden van wandelaars en zich verzamelende buren de Sin'gelgracht >tot zwem plaats kozen. Men vraagt of die o'nwélvoegelijkheid ook in Blaak, en Wijnhaven ..wordt toegelaten? Zoo ja, of dit in eene beschaafde stad mag worden geduld? Zoo neen, waarom dan den bewoners van den Oostsin- gel het voorregt van dat schouwspel gegeven? Zij hopen, "dat. de agenten de vereischte lastgeving en ook den- noodigen steun zullen erlangen., 'om aan de aangewezen onvoegzaam heid voor goed perk te Stel len." Twee 'dagen later staat ir, dezelfde krant weer een in gezonden stuk, waarin aan de „zich niet-noemende Oostsingel-béwonors, die het baden aldaar zoo ijsse- lijk vinden", en-kele pijnlij ke zaken onder ogen ge bracht worden, o.a. „dat de meeste baders in den Oost-" singel enz. zelfs niet één maal per week, laat Staan dagelijks een stuiver kun nen missen om in de bad plaats in de Baan te gaan" en „dat vele van die zoo genaamde beschaafde men- schen, die het ijsselijk vin den om een bader in of ■buiten het water te zien, zich zelfs geldelijke opoffe ringen getroosten, om bij kermisvertooningen en mu ziekpartijen, zelfs in gezel schap van Dames, naar waariij'k zedekwetsende houdingen van ar listen en toeschouwers met genoegen te kijken." Zijn bewering „dat de zedelijkheid van den echten stempel niet ge kwetst kan worden, door .een naakt mensch te zien, vooral tijdens hij baadt of als hij dit gedaan heeft", stempelt de inzender,«Jacob de Vletter, tot een man, die zijn tijdgenoten minstens een eeuw vooruit was. Het is dan ook niet te verwon deren, dat hij herhaaldelijk met het. gezag in botsing kwam. Van eer> oproer, la ter in het jaar 1868, werd De Vletter als aanstoker beschouwd en daarom verb oord eelde men hem tot een langdurige gevangenisstraf. Het zwemmen in de Oostvest werd kort daarna gelegaliseerd en er kwam zélfs, aan het eind van de Goudse Wagenstraat, een ■zwembad In de vest. Vol gens de verhalen waren de bewoners van de nabij de Goudsevest gelegen sloppen en stegen, evenmin op de zwemmers in hun nabijheid gesteld, als in 1868 de beter gesitueerde singelbewoners. Br werden nogal eens ste nen gegooid. Alweer volgens verhalen, kan het zwemmen in de Goudse- of Oost vest trou wens niet erg fris geweest zijn. In de tijd dat nog niet alle woningen op de riole ring waren aangesloten, hadden velen een tonnetje in huis. Voor 2 cent kon ,men de inhoud laten opha len, maar voordeliger was het, om het tonnetje zelf De omgeving var» de Goud- sche Vest op een kaart uit 1891. naar een faeeaiiënstort-' plaats te brengen. Daar kostte het ledigen maar 1 .cent. Vaak weiden de kin deren met de cent en het ■tonnetje naar de stortplaats gestuurd. Ook aan de Oost singel, in de buurt van het Oostpleir, was er een. Maar omdat de meeste kin deren, evenzeer als hun ou ders, op voordeel uiit \va- reh. werden vele tonnetjes in de vest geleegd en de bijbehorende centen ver snoept, In verband met de gelei delijke demping van de vest werd. het zwembad en kele keren verplaatst. Aan vankelijk lag het bij de Gou-dsebrug (nabij de Goudse Wagenstraat), later ten westen van de Nieuwe* Goudse Draaibrug, d!e ca 1877 ter hoogte van de Heerenstraat was gebouwd. Deze brug gaf aansluiting op de Jonker Fransstraat, een jaar of tien eerder aan gelegd. Vanaf deze brug is de hierbij afgebeelde foto .gemaakt. We zien 'op deze foto links een paardetram rij den langs de Goudsesmgel. Vergeleken met de trams die tegenwoordig de stad doorkruisen, is 't een nietig •voertuigje. Toch eiste de paar-detram in de toen over ihet algemeen veel smallere straten, heel wat ruimte op. 'Dit was een van de rede nen voor het besluit de stadsvesten te dempen. In 1885 wend met de demping van de oostelijke vest be gonnen, een jaar of twintig later was dit werk voltooid. (wordt vervolgd) P. RATSMA OPGAVE VAN HEX KNMt (filiaal Rotterdam) Waarneming 8.40 uur heden gisteren Luchtdruk 1010,1 1015,3 Windrichting wnw 4 Windkracht 4 4 Weersgesteldheid bew. zv, bew. Temperatuur 13,1 14,8 Neerslag ln 24 uur 14,8 0 Max. temp. gisteren 18,50 ut it; 15,3 Min. temp. Heden. 1.15 uur: 11,1 DRINKWATER ROTTERDAM Drinkwater Rotterdam: Bedrijf Hotiln- eerdljk: verwachting van 30 september t/m 2 oktoher; gemiddeld keukenzoutge- balte 28» mg per liter: gemiddeld gelel- dlngsvcrnxogen 840 micro Siemens; ge middelde hardheid 14,0 Duitse hardhelds- gradett, Bedrijf Berenplaat: verwachting van 30 September t/m 2 oktober: gemiddeld keu kenzoutgehalte 300 mg per liter; gemid deld gcleldlngsverjnogen 8,0 micro Sie mens; gemldelde hardheid 15,5 Duitse Itardheldsgraden. ROTTERDAM, donderdag (ANP) De Rotterdamse bokser Aad Jansen (weltergewicht) zal op 12 oktober in Rotterdam (in gebouw Odeon) uitko men togen de Fransman Jean-Claude Delgove. Deze foto werd gemaakt tijdens het dempen van de Goudsche Singel, iy 1895. ft 'sf, ~y- T, r{'.. - - Openbare .verkoping van onroeren de goederen door de N.V. Notarishuis op 30 sept. 1970 jn zaad V «van de Koopmansbeurs te Rotterdam. Definitieve afslag: kandidaat-nota ris W. A. J. P. Stouthart, wsarn. van het .vacante kantoor van wijlen -nota- lis iinir. A. S. H. A. Blaisse te Sehie- daim en de notarissen H. A. Sprengers on J. G. Sieijn: 1 pand en erf Buiten- hofetraat 72 a-tb, inzet 13.600,-, af slag; 13.660,-. 2 okt, Hoog water te: Rotterdam le tij 5.53. 2e tij 17.54. Dordrecht le tij 5.49. 2e tij 19.00. Hellevoetoluis le tij 4.26, 2e tij 16.43. Hoek van Holland ie tij 3.53, 2e tij 10.07. DEN HAAG, donderdag (ANP) De eredivisieclub FC Utrecht heeft gisteren de -hoer C. van Riet aange steld ais manager. Hy is werkzaam op het bondsbu- reau. van dc KNVB en was eerder ma nager by het Rptterdamse Sparta. ROTTERDAM, donderdag De hoofdopzichter van de Stichting Volkshuisvesting „Tuinstad Zuid- wijk", Laurens van Delft, is gisteren op 58-jarige leeftijd overleden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag - De heer J. dé Jong heeft afscheid genomen als voorzitter van de Algemene Bond van Ambtenaren, afdeling Rotterdam. Na elf jaar werkzaam te zijn ge weest bij de ABVA, waarvan 7& jaar nis voorzitter, is de heer Do Jong thans gecommitteerde van de Rijn- mondraad. Vele Rotterdamse gemeenteambte naren waren op dc afscheidsreceptie aanwezig. Namens het gemeentebestuur was het -wethouder J. Worst, die de heer De Jong dankte door hetgeen hij voor de gemeente en zijn ambtenaren •betekend had. Daarbij bood de heer Worst het zil veren boek van de gemeente Rotter dam aan. TOKIO, donderdag (ANP)* Het verbond "van Japanse zeeliedenvak- verenigingen beweert, dat bijna alle grote olie- en ertatankers, die tussen 1964 en 1966 In Japan z(jn gebouwd, ondeugdelijk zijn. Het vakverbond dat 142.000 ledne telt, zegt dit In een rap port, dat is gebasseerd op een uitvoerig onderzoek van 66 supertankers en erisachepen, dat drie maanden in be slag heeft genomen. Het onderzoek is verricht naar aanleiding van het ver gaan In de Stille Oceaan van twee Ja panse ertstankers in januari en fe- bruari 1969, In het rapport staat, dat btf zes on derzochte schepen 1.087 scheuren en vervormingen op 452 plaatsen zijn ge vonden. ROTTERDAM, donderdag Van t/m 23 oktober zal in wijkhuis „Het Oude Noorden" een expositie gehou den worden van de sohet&club „Tedi- ro". ATtna, dag. 2. 7. 950 uur. zat. en zond. 2. 4AO. 1, 9.SO uur: De geweldenaar van de jungle, 14 jr: Calypso, dag. 2, 7, 9.30 uur, zond. 2, 4 30, V, 9.30.uur: M.AA.H,. 18 Jr. Centraal, dag, 2, 7, 9j15 uur; zat. en zond. 2. 4A0, 7. 9.30 uur: Groupie gin, 18 jr, Cineac-Bijenkorf, dag. 9.30, 1150. 1-30, 3.30 .3 jV; Cineac-Beurs, daig, 9.30, 11.30, 130, 3.30, 5.30. 7.30, 9.30 uur:, zondag vanaf 130 uur: 5 erfenissen voor «en weduwe, JB jr„ zondagmorgen H uur: De zotte .wereld van Laurel en Hardy, al; Cinerama, dag. 13.45 en. 19,45 uur: Crom well ,14 Jr, Coiojseum. dag. 7.30, dtmd.; vrijd., maand, en dinsd. ook 2 uur; Gejaagd door de wind, '14 jr» Corso dag. 2. 7. 9.30 uur. zat. en zond, 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Sunflower 14 jr.; Grand, dag. ten 6 uuir: West Side Story, 14 jr.: Harmonie, dag. t/m maand, 2, 7, 9.15 uur: Terug uit de hel, 18 Jr.; Kiiterlon, dag. 8.30, 7, 8.30 uur, zond. 2, 4.30. 7, 9.30 uur: What's new pussycat?, 18 Jr.; Lumlere, dag. 2, 7, 930 w, zwt. en zond. 2, 4AO, 7, 0,30 uur; You caj»*t win 'em all, •14 Jr.; Metro, dag. 2, 7, 9.30 uurs m.s. The magic christian, .14 Jr.;, Passage, dag. C en 8.13 uur, zat. 2, 7, 8.30 ■uur, zond. 4.15, 7, 930 uur: Satyricon, 16 Jr.: Prinses, dond, t/m dinsd-, dag. 2 en 0 uur, zat. en zond. 8 uur: Meer dood önn Ie-, rend, 18 Jr„ woenad. 3 uur: .Fantastisch ■uur, z»nd. 3, 4.30, 7, 9,13 uur: Hercules - tegen de zoon van de' zon, 14 jr. Studio '62, dag. 2.15, 7. 930 uur, zond, 1.45. 4.15, 7, OAQ uur: BOTsattrw, 18 Jr.; ThaJJ». dag. 2, 7. 9.30 uur. zat. en zond. 2. 4JQ, 7, 9.30 uur: If, 14 jr.; t -Venster, dag- 2. 7, 9A5 uur. 2ond. 2, 4.1S. 7, 9.15 uur, maandag gesloten: Het brandt, m'n liefje, 18 Jr. Victoria, dag. 7, 8.30 uur, zond. 4.30, 7, 9.30 uur, maandag gesloten: Rtflfl onder de gangsters, 18 Jr.; - - J» achtvo o r st e hingen Arena, vrjjd. en zat, 0,1S uur: Five for hell, 18 Jr.: Calypso, vrfjd, en zat. 0.13 uur: Duel in diablo, 13 Jr.; Ctacac-Beurs, zat. 12 uur: Geluidloos als de nacht, 18 Jr.; Colosseum, zat. 12 uur: Hogeschool der on derwereld. 18 jr-: Grand, zat. 0.15 uur: Anna. 18 jr.; Prinses, vrfjd. en zat, 12 uur: Fantastisch experiment. 18 jr.; 't Venster, vrijd. en zat. 42 uur: Zoals vo- 3ets sterven in Peru, 18 jr.; ermatlnees; Cineac-Bijenkorf, dag. B30, 11. Belastingmuseum prof. dr. Van der Poel; Geschiedenis van de belasting mot o.a. •fltuokkelaftJeling", „Open Boek"; Kaarten, grafieken, fotos en tekeningen van de ontwikkeling van de stad en naven Rotterdam. Bouwcentrum; „Bouwproces t» ktjlc „We reld nu". Herrezen steden". „Bewoon bare toekomst et» ontwikkelingssamen werking", drie modelwoningen. „Rulm- te voor de jeugd", „Plastic festival", „School Ui. beweging", „Volk onder dak". Galerie Maas: Permanente expositie van ■moderne kunst. Hcetman Lijnbaan: dag. 8-5 uur; Demon stratie diamantslljpen. Nationaal Instituut voor scheepvaart cn Scheepsbouw: Exposities op maritiem technisch gebied. Verrijzeniskerk (Alexanderpolder)„Met kralen de wereld rond". Galerie Design: Arle van Geest: schilderij en en ïekeningen; Gaierle Delta: expositie van hedendaagse schilders. Apotheek Rozenburg, Chr, BennekcrsSaan 47, tel. 123598; Apotheek Cohen, Schlodamseweg 183, tel. 232110; Apotheek Verdam. Bergselaan 133, tel. 242455; Apotheek Nieuwe Maas. Samuel Eamüer- plelti 3. tel. 201202; Apotheek Dc Oude Binnenweg, Binnenweg 115, tel, 135590; Meerburg apotheek, Crooswtjkseweg 124. tel. 136727: Overschiesc spotheek, Rotterdamse Hij Weg 36, tel, 150255; IflllcEcrsborgse apotheek. Straatweg 31. tel. 189883; Apotheek Von Arkel. Lange Hillcweg 109. tel. 273120: Charlolse apotheek, Wolphaertsbocht 105. tel. 280983: - Apolhoek Rijken, Spinoza xveg 285, tel. 191611; Noordorcilandapotheek. Van der Takstraat 32, tel. 138126; (Van 17,30-23 uur op maand, t/m, vrijd.. verder tussen 9 uur cn 23 uur op 2at. en zond.). Apotheek De Oude Binnenweg, Binnenweg US, tel. 135598; erburg a-" tel. 13673., Overseblese apotheek, Rottendamse HU weg 36, tel. 15C&5; Hillegcrsbergse apotheek. Straatweg 31, tel. 180883; Apotheek Van Arkcl. Lange HUleweg 109, tel 273120: Apotheek Rijken, Splnozawcg 285, tel, 19161U Noordercilandapotheck, Van der Takstraat 32, tel. 138126; i, al.; 1.30, 3.3Q 'éensd. 2 uur: Colosseum, zat., zond. Stad op stelten, al.; Passage, zond. 2 uur; The geisha boy, al; Prinses, zat., zond, cn \Voensd. E uur: Ge vangen in de tunnel, al,; Rex, za,t. en w.oensd, 2 uur: Abbot en Cos- teiio als loodgieters, .al.: Victoria, zat., zond. en •woensd. 2 uur: Jon- •gensranch, al.; 'l Winkeltje, 16.00 uur: Motke Dagan; Luxor, 30.00 uur: Potwcii cn Perlemoer in textiel; Doelen, Got« zaal, 20.J5 uur: BPHO olv Jean Fournet, David Oistrach viool: Rotterdamse Schouwburg, 20,15 uur; Cen trum Kees de Jongen; Hofplrlntheater, 20.15 fhtr: NRT Vrou wen? geen probleem: Piccolo, 2QJ3 uur: NRT Gottegot of een goddelijke comedis; Groote Schouwburg, 2QJl6uilr: Hsijr; Cabaret Inn den twijfelaar, 20.30 uur: Warm en koud stromend water; Dotttrodam. dag- lfl.30, 1230, 1330, 16, 16.30, 1730 uur: 't Winkeltje, 19.W uur; Ineke van den 'Meljdenberg en Arvsjfc van Branden berg: Luxor, 20.00 uur: .Potasch en Perlemoer In textiel; Doelen, grote zaal, 20,15 uur: RPHO olv Jean .Foumet, Davld Oistrach viool; Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: NRT De speurhond; Hofplelatheater, 20.15 uur; Ü4RT Vrou wen? Geen probleem; Piccolo, 20,15 uur: NRT Gottogot of een goddelijke comedie; iRabaret Inn den twijfelaar. 20.30. uur: Warm en koud stromend water. Museum Boy mans-Van Beunlngen: aan winsten oude graf lek: glas en ceramiek uit TsjeeboslowaJdjke; Bdvard Mujich t&kenlngen en aquweJlen. Museum voor Land- .en Volkenkunde! een kunstreis In de tropen: pracht cn praal bij de Papoea's: Asmat. een koppen- snelleraultuur; Hlndujstlsche en Boed dhistische sculpturen; de Esklma's: uit oerwoud «n Savanna; kunstschatten van de Ivoorkust. Kunsttaal Zuid: Bas Kloens. Kunstcentrum 't Vemter: slight pressure Andre Eysackers. Stedelijk .Museum Schiedam; Confrontatie 4; Wil Bink - zeefdrukken: Erik Pape - grafiek; Wim Smits - black, white ond chromium: John Wortel - schilderijen; Anne Wortel-van der Wneiden - kera miek; prof. Ir. M. J. Group re Mollere - aquarellen. Historisch Museum: KeramJeken, zilver, poppenhuizen, 17e eeuwso herberg. Maritiem Museum prins Hendrik*. Verza- meünff op historisch scheepveartkundig gebied. Galerie Fenna de Vries: Hans de Jon keramiek en Harry van Kuyk - rel drukken. Verzameling Willem van der Vorm, Wes- temingel 66, Rotterdam. Zakkendrager shuts je; Tinnegieterij In be drijf; prenten van Delfshavcn. Galerie De Graaff: Permanente expositie van moderne kunst. Expositie De Schans; hapdgedreven koper en klein ptastiek. Kunstkopersmld A. W. Uithol. Mathenes- senveg 331, Rotterdam, (ADVERTENTIE) om eofiB ooheel zonder plIcWIng ONZE GEVARIEERDE COLLECTIE le komen bezichtigen. Kom rustig I kijhen on Dassen; ook ot koopt u niet, u bent hartelijk we'kom. L. Nertz Bisam Koop in een speciaalzaak! Deskundig advies. Volledige garantie. Eigen atelier. Bontmantels In elke prijsklasse. Grota J sortering bonistola's, cravalten 9" bonlhoedon Nieuwe Binnenweg 178 j Rotterdam Z (b,J 'a-Gravendljkwal) J Tel. 234577, 362185 J Vrildapsvond tot 9 uur fleooend j Bankdirecteuren, sommigen altftans, ?yn af en toe met ka méleons. Soms zijn zij gewoon bank directeur en bestleren zij, zoals hen betaamteen of meer bedrijven waar geldhan del wordt bedreuen. Andere keren zijn zij pers voorlichter. DU UJanneer er meer een kantoor of bijkan toor geopend loordt. De pers wordt met open armen, sherry en bitterballen ontvangende journalistehoeven niet hun eventuele vragen echt niet lang rondt te lopen want de di recteur of een van zijn secon danten popelt om te vertellen in welk een behoefte het nieu we bijkantoor uiel Doorziet. Soms ook zijn bankdirecteu ren kleurloos: noch bankdirec teur, noch persvoorlichter. Deze toestand treedt in wan neer hun bedrijf toordt be zocht door inbrekersoverval lers of ladelichters. Dit verhaaltje geënt op een gebeuren: eer gistermorgen haalde» ladelichters een geld bedrag td£ de kassa van het bijkantoor van de Boerenleen bank aan de Mathenesserweg. De bij het kantoor verzamelde pers, die de gegevens zo snel mogelijk nodig had om ze nog in de krant van dezel/de dag te kunnen verwerken (de diefstal was eoen voor half elf) werd niét even twee minuten te woord gestaan om van feiten materiaal te worden voorgien. Via een persvoorlichter van de politie kwamen de 'journa listen slechts te toeten dat „vijf mannen en een vrouw enkele duizenden guldens uit de kassa hadden meegeno men." Een collega beide directeur J. v.d.Velde uan dc Boeren leenbank in Rotterdam. V.d. Velde: „Belt u vanmid dag maar terug/' Collega; „Dat is te laat voor de fcrant uan vandaagKunt u niet nu enkele gegevens ver strekken opdat wij geen on- yolledige en daardoor mis schien onjuiste berichten iti de krant zetten?" V.d. Velde: ,JIet is niet mijn zaak dat er foute din gen in uw krant komen," Jïet. was natuurlijk wèl zijn zaak maar de heer V.d. Velde loas plotseling geen bankdi recteur meer. En zéker geen persooortiehfer todnt over het bedrag dat gestólen is, doet hij helemaal geheimzinnig. „Enkele duizenden guldens", zeggen zowel hij als politie- persvoorlkhting. O us antwoord: „Dat kan twee- en tiendziizend gulden zijn." Persvoorlichting: „Het is minder dan f 10.000 maar het juiste bedrag mogen wij van de bank niet zeggen." V.d. Velde: „Ik zeg het niet. Wij hebben bepaalde a/spra ken en instructies." En daar zitde pers weer met een, in dit geuai mis schien niet zo belangrijke, maar wel hoogst hinderlijke onvolledigheid. Intussen zien wij een uitnodiging voor de opening van het zoveelste bij kantoor tegemoet. Met ye- mengde gevoelens. j jLRICH (u weet wel, die xy van die taartjes) is over genomen door een Engelse lekkemijenfabriek. OJJicieel heet dat heeft de meerder heid uan de aandelen verwor ven. Dat Engelse bedrijf (Lyons Company Limited) gaat de zaken op de Neder landse taartjesmarkt drastisch aanpakken. Ulrich gaat Lyons heten en er komen heel andere gebakjes in de toinkels. Wat er voor deze revolutie op gebakgebied komt kijken: een persconferentie {met di recteuren en topfunctionaris sen), een demonstratie (ieder een kreeg een witte jas aan en een wit mutsje op, het uias net een kaakchirurgencongres, ge lachen dat-ioe hebben, vooral om die ene meneer die een te kleine jas aan had), vijf folio vel informatie.tot we mis selijk van de koffie en de Lyons-taartjes zijn dit laatste kan worden gezongen op de wijze: „naar de speeltuin"). Allemaal gekheid natuurlijk. In ernst nu: Lyons Bakke rijen N.V. voorheen Ulrich) heeft niets van doen met The Lyons Club. Ik zeg dit mfltr even, omdat er altijd mensen zijn die overal -iets achter zoe ken, hoewel er natuurlijk best Lj/ons-lede» zijn die van VI- rick gebak houden. Wie nu denktdat Lyons al leen i» de zoetigheid zit, zit er naast. Ik, citeer; „Men is actie/ op het gebied van het bak kers- en broodbedrijf, maalfa- brikage, koffie- en theepro- duktie, verpakte vlees waren- industrie, consumptie-ijsfa- bricage en diepvriesartikelen, limonade-produktiehet be heer en de exploitatie van ho tels, restaurants en Wimpy- snackbars, onroerend goed, wasserijen, parkeergarages en zelfs in de autohandel. Rotterdam wordt het hoofd kantoor voor Lyons in de EEG. Het eerste Lyons hotel wordt samen met de KLM in Amsterdam gebouiod. In de fabriek in de Spaanse polder gaat Lyons nu 24 soor ten gebak maken. Slagzin wordt: „voor iedereen op elk moment".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1