1 In weekeinde, veel doden bij slippartijen AFDELINGEN D'66 VOOR POLSEN KVP Acteur wil ook sociale zekerheid Bij rei in Leerdam 2 Ambonezen in been geschoten Storm bracht drie schepen in nood op de Noordzee 'LAMMERS NAM POLITIEKE BESLISSING RAVAGE NA AANRIJDING: 3 DODEN In lederwaren- industrie ook 400-uitkering Schilder Ernest Grips (97) overleden Samenwerking met confessionelen afgewezen Nederlandse jezuïet naar Rome voor overleg kwestie studentenparocliie Eén jaar Niet op rozen Psychologisch Roel van Duyns vijfde boek op de markt Politie slaags met Sittardse jongelui 33SBI3BEB5Z pagina 4 - maandag 5 oktober 1970 Twee personenauto's werden totaal vernield bij de zware aanrijding op de Leeuwarderweg in Amsterdam-Noord. (Van een onzer verslaggevers) BEERDAM, maandag. Be Leerdamse politie, versterkt met manschappen uit de omgeving, heeft in de nacht van zaterdag op zondag geschoten tijdens botsin gen met enkele tientallen Ambo nes e jongeren. Twee jongens werden in een been geraakt. Na ih een Leer dams ziekenhuis be handeld te zijn konden zij naar huis gaan. Gisteren en vanmorgen was het rus tig in Leerdam. De politieversterking uit andere gemeenten blijft echter ge deeltelijk gehandhaafd. Hoe groot deze versterking is wil de Leerdamse politie niet zeggen. De moeilijkheden begonnen zater dagnacht na de nachtvoorstelling in de bioscoop. In, Leerdam, wonende Ambonese jongeren en Ambonezen uit andere plaatsen, trokken zon der enige directe aanleiding ver nielend door de stad in de richting van de Ambonese woonwijk. Een poli tiewagen. werd bekogeld met stenen en flessen. In de woonwijk was onder meer de woning van politieman J, Bastemeijer het_ doelwit van de relschoppers. zy gooiden er enkele ruiten in. De politie verscheen na 't eerste alarm In groten getale in de wijk. Met rieten schilden, de lange lat en karabijnen trad zij de jongelui tegemoet Toen er op waarschuwingsschoten niet werd gereageerd werd op de benen' van Ambonezen geschoten. Twee jongens, de 23-jarlge zoon van de Leerdamse wijkraadsvoorzitter Lo- pulajan en een zekere Watimuri uit Breda, werden getroffen. Toen zij in de ziekenauto's werden weggebracht keerde de rust terug. UTRECHT, maandag (ANP). In de lederwarenindustrie, een bedrijfstak met ongeveer 4.000 werknemers, is overeenstemming bereikt over een extra uitkering van 400 bruto. Volgens een woordvoerder van de bij het NKV aangesloten bond St. Willibrordus wordt het bedrag uitgekeerd in twee termijnen van elk 200, de eerste vóór 15 november, de tweede vóór 15 april van het vol gend jaar. De NKV-bond deelde ook mee dat de 400 eveneens zal worden uitbe taald bij de golfkartonfabriek Van Dam in Helmond en bij Frunt-Stroufi (autotoeleveringsbedrijf} in Gemert. Het actiecomité van horecapersoneel dat in de "Utrechtse stationsrestauratie is ontstaan en dat Ijvert voor uitbeta ling aan het horecapersoneel van de uitkering van 400 bruto ineens, heeft gisteravond op aandringen van verte genwoordigers van NW en NKV be sloten niet te gaan staken. Oorspron kelijk waxen deze mensen van plan het werk vanaf dinsdag neer te leg gen. De bonden hebben van de werk gevers in het horeca-bedrijf nog niet officieel gehoord dat de 400 niet uit betaald zal worden. Zij willen met ac ties wachten tot duidelijk is geworden of de werkgevers over de uitkering willen onderhandelen. (Van een. onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Bij een botsing tussen twee personenau to's na een slippartij op de Leeuwarderweg in Amsterdam-Noord zijn gistermiddag om kwart over drie de 24-jarige mevrouw S. Berk-Gedikink uit Purmerend, haar twee-jarig dochtertje Kora, en de 22-jarige H. J. C. B. uit Leeuwarden om het leven gekomen. De heer C. H. Berk (24) werd zwaar gewond in het Wilhelmina Gasthuis opgenomen. De heer B. naderde met ziin auto op de Leeuwarderweg vanuit de rich ting Monnikendam, toen hij ter hoogte van de afnt ttdoornlaan op bet door regen gladde wegdek waarschijnlijk de macht over hot stuur verloor. Zijn wagen slipte, kwam op de andere rijbaan, draaide een kwartslag en werd in de flank gegrepen door de tegemoetkomende auto van de heer Berk. Bij de bot sing werd het twee-jaxuge dochter tje van de familie Berk op slag ge dood- Mevrouw Berk overleed kort na aankomst in het Binnen Gasthuis en de heer B. bleek bij aankomst in het Wilhelmina Gasthuis aan zijn Verwondingen bezweken. De ravage na het ongeluk was groot: beide au to's \yerden totaal vernield. De poli tie had de rijbaan echter spoedig vrij. GRONINGEN De 43-jarige schoen maker C. L. de Bok uit Groningen is gisteravond met zijn auto In een slip geraakt en tegen twee andere auto's opgebotst, waarna hij in het verbLn- dingskanaal in Groningen terecht kwam. Een politieagent en een kik vorsman van de brandweer ver leenden onmiddellijk hulp, aan komst in. het Academisch ziekenhuis bleek de man echter te zlin over leden. WEERT Op de Bmdihovense weg Iti Weert raakten gisteren als gevolg van het door de regen glad ge worden wegdek een personenauto, bestuurd door een 21-jarige Inwo ner van Weert in een slip en botste tegen een tegemoetkomende perso nenauto, waarin vier mensen zaten. De bestuurder van deze auto, de 36-jardige C. Hoeven uit Weert en zijn 7-jarig zoontje werden, op slag gedood. De echtgenote van de heer Hoeven en zijn 3-jariig zoontje als mede de bestuurder van de andere auto met een naast hem zitten pas sagier werden met zware verwo ningen naar het ziekenhuis overge bracht. WEST MAAS In de nacht van za terdag op zondag nam de 23-jarige beroepschauffeur A. G. Essenboom (23) uit Klaaswaal met te hoge snelheid een bodhit op een dijk te Westmaas, waarbij de auto uit de bocht vloog. De bestuurder was op slag dood. ROTTERDAM De 23-jarige maga zijnbediende J. C. Zwaans uit Rot terdam haalde in de nacht van za terdag op zondag met zeer hoge snelheid een andere auto in waarbij hij de macht over het stuur verloor. Hij schoot door een brugleudnlng en raakte te water. Kikvorsmannen van de Rltterdaxnse brandweer waren binnen vijf minuten aanwe- zdg, de automobilist was echter reeds overleden toen zij hem uit het wrak bevrijdden. BORCULO Op een weg In de ge meente Borculo raakte door nog on bekende oorzaak een personenauto van de weg en botste frontaal tegen een boom waarbij een der in zittenden. de 20-jarlge mejuffrouw M, Brouwer uit Amsterdam op slag werd gedood. De bestuurder van de auto moest ernstig gewond worden opgenomen in het ziekenhuis van Loohem. WISCH De 33-jarige B. te Kamp uit Doetinchem is zaterdagmiddag bij het oversteken van de weg in Wisch door een personenauto aan gereden. Het slachtoffer overleed ter plaatse. HEERHUGOWAARD De 55-ja-, rige mevrouw A. C. Snel-Raven uit Zaandam is zaterdagochtend om het leven gekomen toen de personenau to, waarin zij als passagi-ere zat, werd aangereden door een bestelau to, waarvan de bestuurder geen voorrang verleende. OOSTERWOUDB In de gemeen te Oosterwolde vloog in de afgelo pen nacht een personenauto, be stuurd door de 35-jarige J. Bosma, uit de bocht en botste togen een boom. De 47-jarige mevrouw H. Goozen-Hovinga uit Leek kwam hierbij om het leven. De bestuurder moest zwaar gewond naar het zie kenhuis worden overgebracht. NES Bij laag water is zaterdag-' middag het stoffelijk overschot ge vonden van de 28-jarige kelner B. A. Molenaar uit de gemeente Nes op Ameland. Vrij dagavond is de kelner met zijn auto de 800 m lange aan legsteiger opgereden, vermoedelijk om naar een veerboot waarop hij werkte, te gaan. Naar de politie aanneemt, is de man met zijn auto te water geraakt, doordat tydens sterke wind de golven over de aan legsteiger sloegen. De auto werd op 50 meter van de pier gevonden. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, maandag. De scheepvaart voor de Neder landse kust heeft het in het afge lopen weekeinde zwaar te ver duren gehad. Gisteravond dreef met zware averij midden op de Noordzee nog steeds de onbe mande 498 ton metende coaster Leda uit Heimstadt, die door de vijf koppen tellende bemanning bij windkracht 10 werd verlaten. Twee bemanningsleden werden op gepikt door de Duitse coaster Schar- horn, de overige drie door een heli kopter van het Britse vhegdekschip Royal Oak. Ten noorden van Ameland raakte dc 428 ton metende Zweedse kustvaarder Dalsjö in nood. Het schip met een bemanning' van acht koppen vroeg onmiddellijke hulp. Zowel de reddingboot Carlot, als de sleepboot Holland van Terschelling en de reddingboot Gebr. Ludon van Lau- wersoog voeren uit. De bemanning van de Dalsjö slaagde er in een dek last hout te kappen en het schip kon op eigen kracht de reis vervolgen. Ten noonien van Terschelling raak te voorts de Nederlandse <vraehtvam:- der Schielloyd uit Rotterdam in moei lijkheden door schade aan het dek. -De kapitein liet het schip bijdraaien om beter weer af te wachten. De Sehiel- loyd had zaterdag in Rotterdam moeten afmeren. Naar Engeland Het Britse passagiersschip Orcadds van P. and O. lines heeft zaterdag twaalf uur voor Hoek van Holland liggen wachten op afnemen van de storm om binnen te kunnen varen in Rotterdam. Het schip dat in Rotterdam onge veer 170 passagiers uit Australië zou afzetten, is tenslotte om acht uur *s a- vonds naar Southampton gedirigeerd, waar volgens schema de overige pas sagiers zouden debarkeren. De 170 passagiers voor Rotterdam, in hoofdzaak Nederlanders, komen met de Harwichboot naar ons land. VUGHT, maandag (ANP). De schilder Ernest Grips, de oudste inwo ner van Vught, is vrijdag op 97-jarïge 'neftijd in zijn woonplaats overleden. Morgen heeft in de St Peterskerk in Vught de plechtige uitvaart plaats. Ernest Grips schilderde nog tot kort voor zijn dood. Hij heeft zich vooral naam verworven als restaurateur. Hij restaureerde onder meer drie Rem brandt's en veel werken van andere oude Nederlandse meesters. (Van onze Haagse redactie) DEN BOSCH, maandag. Df66 voelt niets voor samenwerking met de gezamenlijke christelijke partijen. Besluiten de KVP, ARP en CHU op 12 december een week voor het congres van D'66 - om met een. gezamenlijk urgentieprogram de komende verkiezingen in te gaan, dan is de basis van-het D'66-initiatief om KVP en PvdA te ver zoenen verloren. Dat betekent dan echter ook dat duidelijk wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de vastgelopen situatie, zo verklaar de mr H, van Mierlo, fractielei der van D'65, zaterdag in Den Bosch in een vergadering van hoofdbestuur en afdelingsbestu ren. Als de PvdA als enige ja zou zeggen betekent dat niet dat D'66 dan. automatisch voor de PvdA zal kiezen, zei hij met nadruk. Het congres zal beslissen. Hoewel velen igelovon dat de CDU niet meer «tegen te houden is en ook de heer Van Mienlo herhaaldelijk ver- (ADVERTENTIE) klaarde, dat het realistisch is ervan uit te gaan dat het nagestreefde ak-* koord tussen PvdA, KVP en D'66 ei niet zal komen, besloten toch zaterdag vrijwel alle afdelingsbesturen in hun woonplaats contacten te leggen met besturen en leden van KVP en PvdA. Dat gebeurde na een uitvoerige dis cussie, waaruitduidelijk bleek dat niet alle plaatselijke voorzitters on verdeeld achter hun hoofdbestuur stonden. Toen het initiatief een poli tieke noodsprong, die het foutieve be leid van D'66 van de laatste javen er- ikent", werd genoemd, reageerde Van Mier.lo boos: „het initiatief vlooit di rect voort uïit de breekijzerfunctie". De afdeling Leiden stelde voor D'i aan te bieden aan de confessionele partijen als alternatieve partner voor de VVD. „Dan komt er toch ook een andere regering," vtxnd de Leldse voorzitter, De heer Van Mierlo wees döt van de hand. „Alles in mü verzet zich tegen de gedachte djat D'80 de ïnaitresse wordt van de confessionele pairtijen en dat/D'BS met haar vlag van verjonging en vernieuwing deze oeroude lading zou moeten dekken.'" Een peiling maakte duidelijk, dat 17 van de 84 aanwezige afdelingsvoorzit ters tegen .het initiatief waren. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Om te voorkomen dat het hoofdbestuur van de jezuïeten-orde In Rome overhaaste maatregelen neemt tegen de paters Van Kllsdonk en Peters, heeft de Ne derlandse overste van de Jezuïeten J. van Deenen, de Nijmeegse jezuïet prof. Huizing voor overleg naar Rome gestuurd. De paters Van Kilsdonk en Peters zijn werkzaam in de Amsterdamse studentenekklesia en. hebben zich ach ter het voorgaan van de gehuwde priester en ex-jezuïet per brief ovex huis'In ae diensten van de studenten- .gemeente gesteld. door TOON VAN SEVEREN AMSTERDAM, maandag. -„De sociale positie van de acteur is erg zwak, stelt Donald Robert Bleijleve (31), nu zes jaar directeur van de Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars, de vakbond van acteurs, met zowat 550 leden. Wethouder Han Lammers heeft het sociale argument op de voorgrond geschoven bij het motiveren van zijn (en B en W's) snelle beslissing inzake de bespeling van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Donald Robert Bleijleve; contract Is geen argument. Toch gelooft de heer Bleijleve „persoonlijk"", zegt hij met nadruk dat de beslissing van Amsterdams bestuurderen eerder van politieke aard is. „Er zullen, best andere argu menten te bedenken zijn tegen het voorstel van de Amsterdamse Kunstraad om De Nederlandse Cn- medic een jaar extra in de Stads schouwburg te laten zitten", zo zegt hij. „Maar de manier waarop con tracten worden afgesloten, in de Ne derlandse toneelwereld is beslist geen argument. Integendeel. De overeenkomsten met gezelschappen, eti directies worden voor drie jaar gesloten, Als men de Nederlandse Comcdle een jaar uitstel had gege ven, tot het eind van het seizoen 71/72, dan was het aflopen van dit contract samengevallen met het vrij komen van Toneelgroep Theater» van Globe en het Nieuw Rotterdams Toneel, Al is het maar een vermoe den, ik denk toch dat B en W deze situatie hebben willen voorkomen". Hoe ligt de zaak dan wat betreft de contracten met acteurs? „Behalve i« enkele uitzonderlijke gevallen, en die heb jc bij de Neder landse Comedic bijvoorbeeld niet, werken toneelspelers bij de gezel schappen op basis van éénjarige overeenkomsten. Na één jaar kun nen ze dus zonder meer bedankt worden voor do bewezen diensten. Als ze twee jaar of meer na elkaar bij een gezelschap zo'n contract heb ben gehad, moet de directie die hen wil ontslaan daarvoor toestemming vragen aan de directeur van het ar beidsbureau. In de praktijk komt dat er op neer dat di« toestemming zon der meer wordt verleend. Er zijn al tijd artistieke normen in het spel en daarover heeft een arbeidsbureau natuurlijk geen oordeel." De opdracht aan Hugo Claus (en. Guus Oster) was om een nieuw ge zelschap te formeren. Wat betekent dat voor de leden van het gezelschap De Nederlandse Comedie, dat wordt opgeheven? „We hebben het een paar jaar ge leden gezien, toen Ensemble over ging in Globe; er komt een nieuwe directie, met andere artistieke op vattingen, een aantal mensen past niet meer in 't gezelschap en wordt ontstegen. Dat is toen voor enkele mensen vervelend afgelopen. B en W van Amsterdam hebben nu uitdruk kelijk gesteld: Wij willen niet dat zich hetzelfde voordoet als destijds met Ensemble, wij willen geen so ciale ongelukken. Daarvoor wordt een speciale begeleidingscommissie in het leven geroepen, maar we moeten naar een regeling toe waar bij het onmogelijk is dat artistieke maatregelen sociale ongelukken ver oorzaken. Het artistieke en hef so ciale beleid kunnen niet los van el kaar worden gezien, komst van onbeperkte duur moet komen, uiteraard met een bepaalde opzegtermijn, die in dit geval zo groot mogelijk zou moeten zijn, zes maanden bijvoorbeeld, het maxi mum dat de wet toestaat. Dat zou in de praktijk niet eens zoveel verschil uitmaken, maar psychologisch zou het heel veel betekenen: die termijn van een jaar is er niet meer, alles loopt gewoon door en alleen als men iemand echt weg wil hebben zal die het moeten, horen." toegenomen dat de aceurs niet meer' aan tv of andere dingen toekomen. Dat betekent niet alleen financieel iets, maar ook voor de artistieke ontwikkeling van de acteur." Mijn persoonlijke mening is dat er voor de acteur een arbeidsovereen- Wet vindt de heer Bleijleve over de opvatting dat de Nederlandse ac teur het (te) goed heeft, dit tot schade van zijn artistieke potentie? „Van onze 550 leden zijn er zo wat 520 acteurs de anderen zijn regis seurs, decorontwerpers enz. Onge veer 250 toneelspelers werken free lance, meestal niet voor hun plezier, ik schat drievierde uit noodzaak om dat ze geen vast contract hebben. Bij de gezelschappen zijn 270 van onze. leden aangesloten. Die "verhouding geeft voor mijn gevoel al aan dat er van het „op rozen zitten" geen spra ke is. Bij de gezelschappen is er in derdaad een klein groepje dat erg makkelijk zit. Maar jongeren, bij voorbeeld, hebben het niet zo gewel dig. Het beginsalaris is laag, onge veer 650 tot 800 guldon per'maand daar wordt nu gelukkig iets aan gedaan en daar moet dan nog erg hard voor gewerkt worden. Boven dien is bij verschillende gezelschap pen door schoolvoorstellingen en speciale programma's het werk zo (Van een onzer verslaggever AMSTERDAM, maandag. „Schuldbekentenis van een ambassa deur" heet het nieuwe boek van Roel van Duyn dat binnenkort bij Mcuïen- hoff uit zal komen. Het boek van de „ambassadeur van de Oranje Vrijstaat" bij de gemeente raad is een verzameling van nota's, beschouwingen, artikelen en verslagen van discussies in de Amsterdamse raad. De volledige tekst van de sabo- tage-nota van Roel van Duyn zal er in staan, „Schuldbekentenis van een ambas sadeur" is het vijfde boek van het ka bouter-raadslid. Eerder schreef hij „De boodschap van een wijze kabou ter", „Het witte'gevaar", „Het beste uit Provo" en „Miss Blanche eh de Van Moppes diamanten". Het beeld van Roel van Duyn dat in het panopticum Madame Tussaud ten toongesteld was, is op verzoek van de schrijver-kabouter, „aan het oog ont trokken"; er is een wit laken, met de tekst: „Ik wil anarchlsties leven" overheen gelegd. Roel van Duyn had in een bnef, waarin onder meer de zinsnede „Tk wil anarchisties leven" stond, verzocht zijn beeltenis uit het wassenbeelden museum te verwijderen. In een ge sprek beloofde Madame Tussauö-dl- Tceteur E. V. Gatacre daarna dat „het aan het oog onttrokken zou worden", Roel van Duyn verklaarde ons: „Dit Is een frats. Ik neem hier geen genoe gen mee. Xk wil uit Madame Tus saud." (Van onze correspondent) MAASTRICHT, maandag De po litie iu Slttard heeft in de nacht van zaterdag op zondag negen jongelui tussen 16 en 22 Jaar gearresteerd, die op drie verschillende plaatsen In de stad relletjes veroorzaakten. De politie arresteerde ook de kastelein van de Chicago Bar, II. S„ die had gepro beerd een rechercheur met een bar kruk uit zijn door de politie gesloten zaak te slaan. De jongelui begonnen zaterdag avond In de Chicago Bar. Deze is de vorige week op last van de politie ge sloten, nadat aan do kastelein, een vergunning was geweigerd. De jonge ren, ongeveer 5t> .nan sterk, namen deze sluiting niet en drtwgen de bar bmnen. De politie deed een inval en ontruimde de zaal. Een uur later zaten de jongelui weer binnen. Een recher cheur maakte de kastelein er op attent dat hij met verkopen van drank moest cphoiüden. Deze weigerde, greep de barkruk en probeerde de recnerdheur tc siaan. Hij werd gearresteerd. Nadat de politie de jongeren op nieuw de zaak had uitgewerkt, verza melden zij zich bij het politiebureau cn toea het niet lukte de politie naar buiten te lokken, deden zij een mval m eafé MarkUicht. Daar stalen zij flessen drank en bestek, waarna ze de aftocht bliezen. Vandaar {rok d'e groep naar de jon- gerensocleteit Don Quichotte, waar zij de b&ei op stelten zetten. Daar werden ze door de aanwezigen naar buiten gewerkt, waar zij een tiental brom mers vernielden. De politie arresteer de negen jongelui. Er worden meer arrestaties verwacht. AMSTERDAM Do 54-jarige J. H. Schuurman is zondagochtend vroeg overleden aan hersenletsel, dat hij opliep ten gevolge van een val, die hij enkele uren eerder op de Wittenbu-rgergraeht In de hoofdstad met zijn bromfiets maakte. Hij zou onder invloed van alcohol zijn ge weest. Amsier lam De Bilt Deel Belde Bindhoven Den Hoïder Twents Jjueftth R'd VltsjLngen Z. Limburg Aberdeen Athene Belgrado Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Grenoble Helsinki Innsbruck Kopenh Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Mblaga Mallorca Mtlnchen Nice Oslo Parijs Rome Stockholm Wenen ZQrich Ifi 14 14 lö 11 UI 13 10 12 12 13 M 13 14 1,2 10 15 14 12 lil 17 11 ï7 ie 33 13 m. regen geh. bew. m regen geh. bew. m- regen geh. bew regen m. negen onbew. wintlst. onbew. regen mist geh bew geh. bew. mist zw. bew geh. bew regen regen Onbew hll. bew. m, regen bew. windst windst- winost. 31 16 nno wlndst. 20 13 wlndst. nw windst wsw nnw zw. bew. 2e ie 2-1 13 onbew.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1