Record aantal (6000) klachten bij Meld- en Regèlkamer ROTTERDAMS DAGBOEK ■11 Metourtje zon en F b Hifi II MIK Piet Struijk bracht Verdi s I Lombardi OMLEIDING RUS 34 ■JVed. Strijk- Kwartet in werk van Frank Martin Rotterdam en Schip Ahoy Chris Nobels tot het einde ongenaakbaar Oude Westen klaagt over hinder van vrachtauto's AM Jü AMI studerenden m.b.a./s.p.d./nivra ROTTERDAM RIJNMOND Stank, lawaai en overlast Bejaardenflat op plaats van Konïngiiinekerk Brief aan dagboek Bodediensten ZEVEN RET'ERS JUBILEERDEN nec/erlanc/se accountants-maatschap BEL 13 54 30 VOOR Koeriersters VRIJDAGVOORDE VROOM DREESHANN ■pagina 4 - donderdag 8 oktober 1970 'VisS M', TiB artistiek meest bevredigende taak voor een operakoor is het ■uitvoeren van werken, die in de thea ters min of meer -worden verwaar loosd, zodat hun muzikale inhoud, ver borgen zou blijven Indien zij niet van tijd tot itijd in concertvorm tot klinken zouden worden gebracht, Nu zjjn er voor de stelselmatige verwaarlozing van vele opera's wel zinnige argumen ten te maken, vaak ook betreft hei vroege composities van grote mees ters, wier rijpere werken vanzelfspre kend de voorkeur genieten. Bij Verdi's „I Lombardi alla prima crociata" spe len vermoedelijk beide factoren een rol. Het verhaal van de kruistocht- vaarders laat zich. niet zo gemakkelijk verbeelden en uit de pen van Verdi zijn in latene jaren dan 1843 zoveel knappe theaterwerken gevloeid, dal de keuze niet gauw op MI Lombardi" valt. Toch herkent men de grote Ita liaanse ver 1st ook in. dit stuk reeds uit iedere maat en. Piet Struijk heeft er dan ook .goad aan ge-daan, de partituur onder de aandacht te brengen. Er was gisteravond zeer veel publiek opgeko men om de weergave ervan door het- Rotterdams Operakoor, orkest en zes solisten te horen en in de grote Doe lenzaal (heeft menig tussentijds ap plaus die dankbaarheid van het audi torium onderstreept- Lof verdient vóór alles de dirigent, wiens vakmanschap altijd borg staat voor een bewonderenswaardige coördinatie van. het omvangrijke ap paraat, waarvan het ad hoe samenge stelde orkest uiteraard niet bepaald vertrouwd is met de materie. Plat Struijk houdt de zaken desondanks volkomen in de 'hand en ziet intussen kans de koorleden een laatste inspire rende injectie te geven, zodat er goed en vooral met bezieling kan worden gezongen. Onder de solisten itrof alle reerst de hier onbekende sopraan Su sanna Ghione, een zangeres met een zeer fraai dramatisch, timbre van ty pisch Italiaans karakter. De Rotter damse Trudy Koeleman gaf haar prachtig partij. Bert van 't Hoff en Nino A da mi waren de tenoren, de eerste bijzonder mooi, de tweede met nogal wat sterallures, o.a. tot uiting komend in. een al ite grote ritmische vrijheid. Coxnelis Schell en Gert Lan- geler. .beiden bassen van aparte stem- kwaliteiten, completeerden het uitste kende solistenteam. ELLY SALOMÉ. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. verband met werkzaamheden aan de Schaardyk ter hoogte van de Van Brienenoordbrug zullen van Ï2 tot en met 17 oktober de RET-busscn van lijn 34 in beide richtingen worden omgeleid. Gedurende deze periode rijden de bussen niet via de Nesser-, Schaar- en Nsseldijk, maar via de Abram van Rij cke vo rselweg, Usselmondeselaan en IJsseldijk. Da thalten. bij de metaal- gieterij en bh Kralingseveer komen tijdelijk ite vervallen. Behalve op saterdag zal op deze da gen een extra-dienst worden onder houden tussen het academisch zieken huis Dijkzlgt en het parkeerterrein op de SChaardijk. De vertrektijden vanaf het ziekenhuis zijn 7.30, 7.40. 8,r". 10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 16.45 en 18.20, Vanaf het parkeerterrein 7.45, 8.05, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45. 16.55, 17.10 en 18,55. De route van deze ex tra-dienst is: Academisch ziekenhuis Dijkzlgt, Honingerdijk, Abram van Rijckevorselweg, Kralingse Zoom, Nesserdijk, SchaardJjk en parkeerter rein. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag In Eet tweede kwartaal van dit jakr zijn -bij de Centrale Meld en Regelkaraer van Rijnmond (telefoon 262626) 3205 klach- ten binnengekomen over stank, lawaai en andere overlast. In het derde kwartaal zijn ruim 6000 klachten binnengekomen, een absoluut reeord in liet be staan van de Meld- en r< De toename van het aantal klachten (ter vergelijking: in het tweede kwartaal van '69 kwamen 1574 meldingen binnen) stelt de staf bij'Rijnmond voor grote ad ministratieve problemen reden waarom nu pas het verslag over het tweede kwartaal gereed is. Van het totaal aantal meldingen, die in het tweede kwartaal binnenkwa men, kon bijna de helft, nl. 1317 met zekerheid worden teruggevoerd op een of meer van 32 bedrijven, die vrijwillig afspraken hebben gemaakt met de Centrale Meld- en Rcgelka- mer. Opvallend is dat over slechts een bedrijf geen klachten binnenkM'amon, Over drie bedrijven kwamen meer dan honderd klachten linnen, met aan de top de Gekro, waarover 359 mel dingen kwamen. Een groeiende agressiviteit kan ge constateerd worden uit de gesprekken met de klagers over de Gekro, aldus schrijft de chef van de Centrale Meld en Regelkamer F.' R. Quast in zijn /verslag. Uitingen als ,jwe zufflen de kabouters erbij hallen" en ,Jhet zal «iet lang meer duren of dk ga er een bom in gooien", zijn indicatief voor een zich verder kristalliserend gevoel van onbehagen. Veel (klagers wijzen voorts op een waardevermindering ,van hun hulzen (van 25 (tot 30 procent), die naar hun oordeel te wijten js aan de stank van de Gekro en het vliegtuiglawaai van Zestierthovem TwaalC Tn het tweede kwartaal heeft de Centrale Meld- en Regel kam er blij kens "het verslag twaalf keer een voorwaarschuwing aan de industrie uitgegeven en zes keer waarschu- •wingsfase 1 afgekondigd aan de hand van de uitkomsten van het meetnet en de te verwachten weersomstandighe den. De heer Qu'ast constateert dat het vooralsnog niet mogelijk is een uit spraak te doen in hoeverre dit sy steem een duidelijk positief effect heeft opgeleverd. In 2014 gevallen heeft de Centrale Meld- en Regedkamer de oorzaken van de moldingen kunnen opsporen. Opvallend is dat itt 1082 'gevallen on gunstige weersomstandigheden een rol speelden, In 800 gevallen vloeide de overlast echter voort uit de „normale bedrijfsvoering" en slechts in 278 ge vallen waren de meldingen te wijt'-1 aan „onzorgvuldige bedrijfsvoering". Bedrijfsstoringen waren 242 keer de oorzaak van overlast, Spreiding De geografische spreiding van de meldingen is in het tweede kwartaal groter dan in voorgaande (tijdvakken. ■Er kwamen meldingen binnen uit Den Haag, Delft, Oud-Beijerdand, Oukf- dorp, Tinte en Zwijnrirecht, In het tweede kwartaal van. 1989 kwam uit 'deze plaatsen geen enkele klacht bin nen. Het grootste aantal klachten kwam uit Rotterdam (1203), Vlaar- dingen (731), Schiedam (322), Hoog vliet (217) en Maassluis (148). Over de aard van dc meldingen kan gezegd worden dat er ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar sprake ia van een duidelijke toename van klachten over roet en stof en over lawaai. Bij de klachten over scherpe prikkelende lucht valt een duidelijke afname te constateren. ttet eerste concert van de Kamer- muziekvereniging in dit seizoen bood gisteravond een. interessante kennismaking: het in 1987 door Frank Martin gecomponeerde strijkkwartet beleefde in. de kleine Doelenzaal zijn Rotterdamse première. Van deze m ons land wonende Zwitser valt altijd wel iets zeer zinnigs te verwachten en dit vierdelige werk stelde de vele toe hoorders ook niet teleur, zeker niet wat de langzame delen betreft, waarin zich de klank van het Nederlands Strijkkwartet ook het homogeenst presenteerde. Het laatste (snelle) deel bood de minste verrassingen, maar we kunnen ons voorstellen dat dit werk na meerdere audities en gepolijster qua individuele afwerking gespeeld (de primarius toonde zich ui zijn into natie en vibrato nogal wisselvallig) nog vele geheimen aan de luisteraar zal kunnen openbaren. Sterk kwam ook wesr in dit werk Martins contra- puntisch meesterschap naar voren. Een groot publiek ontving deze in ie der geval waardevolle aanwinst voor de strijkkwartetliteratuur uiterst dankbaar. In Ravels strijkkwartet revancheer de Nap de Klijn zich gelukkig volko men, zodat het ensemble geen belem mering meer in de weg stond voor een hyper sensitief en gaaf musiceren, ge heel adequaat dus aan dit verfijnde werk. Met Brahms' prachtige strijk kwartet in a, op. 51 nr. 2, besloot het Nederlands Strijkkwartet dit harmo nisch geprogrammeerde concert. Tot de fraaie totaalklank droeg zeker in niet geringe mate bij de warme, sono re toon van de cellist Michel Roche, die een oud Italiaans instrument be speelde. In de pauze werd de heer H. B. Verbon sr gehuldigd voor zijn 50-jang jubileum als administrateur bij de Kamermuziekverensging. De heer Verbon volstond met een kort •'dank woord. aan de voorzitter van de, ver- eniging, mr H. J. Adèr, en aan dt voorzitter van de Rotterdamse Kunst stichting, de heer Bartels, -die de jubi laris hartelijk (toespraken. De voorzit ter van de RKS prijsde zich gelukkig de Penning van de Maze aan de heer Verbon uit te reiken. Een op schrift gestelde rede, waarin de heer Verbon een terugblik geeft op het werk van de Kamermuziekvereniging, werd aan de bezoekers van dit concert uitge reikt. S. NTEBOER (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Koningintiekerk op de hoek van de Boezemsingel en de Goudse Rijweg g.iat plaatsmaken voor een bejaardenflat van de Stichting Bej'aardenhuisvesting Rotterdam. Over de verkoop van de kerk aan genoemde stichting wordt op het ogenblik onderhan deld. De uit 1904 daterende, sterk in ver val geraakte kerk komt niet voor een opknapbeurt in aanmerking. (Restauratie zou miljoenen gaan kos ten. Het besluit de kerk te verkopen is al oud. Twee jaar geleden al nam de •kerkraad van de Hervormde gemeente de beslissing te wachten op een gun stig bod. Voor het aantal kerkgangers is de Koninginnekark intussen veel te groot 'geworde. Er kunnen 1600 (men sen in. Maar zoveel komen er nooit. De Hervormde gemeenste streeft er naar dn het centrum van Crooswijk een kltine, moderne kerk te bouwen. T>ÏJ ministeriële beschikking Is aan de AOW-trekken de n een vakantietoeslag van 6 procent toegezegd; dit jaar 3 procent of te wel 162,50. Te gelijkertijd met de uitkering van dit bedrag ontving ik van Sociale Zaken de mededeling, dat dc gebruikelijke uitkering van zomer- en winterultkering resp. ƒ82 komt te vervallen. Dit is een schadepost voor de bejaarden van 2 x ƒ82 164. Mijn opmerking is nu - waar blijft voor de AOW'crs die bijstand van Sociale Zaken krijgen nu de welvaart Ik misgun nl diegenen die ƒ400 uitbetaald krijgen hun geld niet (zij hebben ervoor gewerkt) Door de pers wordt medede ling gedaan van verhoging van de AOW, maar vergeet erbij te vermeiden dat aan de ande re kant Sociale Zaken eraf haalt wat de regering erbij doet. Protesteren heeft geen zin, noch door de bonden noch door de gedupeerden zelf. WU zijn overgeleverd aan instan ties die wel meewerken aan de ophemeling van Rotterdam als Rotterdam zat op 24 oktober het centrum zijn van de actie (Schip Ahoy. U kent de bedoeling. Et moet vijf miljoen gulden warden opgehaald om liet Roode Kruis ee» nieuw hospitaalkerkschip ie geven. De huidige Henry Dunant is hard aan vervan ging toe. Er moet een modern schip konen, dat bewegingsmo gelijkheden biedt aan chro nisch invaliden en zieken Van 20.20 uur tot tia mid dernacht zendt de NOS een speciaal marnthon-sport-ua- riété programma uit op het havenstad, maar die geen be grip tonen voor de Inwoners. De burgemeester besteedt zijn vakantie op kosten van de gemeente (o.a. Amerika, Ja pan, Engeland), maar de be woners van Rotterdam kunnen van hun vakantiegeld kleding en kolen betalen en van het resterende bedrag een bezoek brongen aan het Kralingse Bos, lopendAls AOWer ben je als individu geduld, maar ais mens niet meer geaccep teerd. Hopende uw medewerking te krijgen om bovenstaande onder de aandacht van uw le zers te brengen teken ik, hoogachtend, Een AOW'er eerste net. De uitzending ge scJuedt vanuit het nieuwe wv A/toy-gebouiö aan de Zuider- parkweg. In totaal zuilen zes tienhonderd -mensen daar gra tis ge fcuige kunnen zijn van dit bijzondere evenement, waar aan een groot aantal topspor ters en topartiesten zullen meewerken. Presentator is Henk nan Stipriaau. HET kost vaak veel moeite de bodedienst te vinden, die men nodig heeft voor het vervoer over een bepaald tra ject. Goederen die per bode dienst worden verzonden, zijn soms lang onderweg. Onze er varing is, dat in veel gevallen meer wordt gevraagd dan het toegestane tarief', zo luidt de conclusie van de Consumen tenbond na een onderzoekin gesteld mar de bodediensten, De Consumentenbond zegt verder: „Het vervoer van goe deren wordt soms geweigerd ondanks het feit, dat er een uerwerplieJtt bestaat. Vracht brieven tvorden niet of onvol ledig ingevuld of niet ver strekt. Voor de verzender is het vrij moeilijk de kosten te berekenen. Overheidscontrole op de tarieven vindt kennelijk met plaats". ■yoOR %vie het nog niet weet: 10 oktober (dat is zaterdag!) is de „dag van de postacgel". Wat dat Inhoudt? Eigenlijk niet meer, dan dat er in het postkantoor aan dc Coolsingel een tentoonstelling wordt gehouden van postze gels, bijzondere enveloppen en stempels. Op 9 oktober van 19.00 tot 21.00 uur, op 10 okto ber van 40.00 tot 20.00 uur en op 11 oktober van 10.00 tot 15.00 uur, T)E verzamelwoede heerst alom en rullen Is het de vies. De Nederlandse Bond van Speciaal Verzamelaars „Uniek" houdt iedere eerste donderdag van de maand een ruilbeurs in café Laurenstoren aan de Westewagenstraat 72. Vroeger was het op woensdag avond, maar daar is men maar van afgestapt, vanwege het voetballen op het televisie. Wie meer wil weten mag met voorzitter Pb. H. van Westen bellen: tel, 253904. TN-DE Noorse kerk (aan de Westzeedijk tegenover het Dijkzigtriekenhuis) gaat men experimenteren met kerkdien sten, De eerste proef wordt aanstaande zondag gehouden. Onderwerp: „de stad der toe komst"; aanvang 12.15 uur; spreker drs J. A. M. Weter- man. van de Sociale Academie. Hij spreekt over; „wat is toe komst" en over futurologie en eschatologie (dat is de theolo gie die zich bezig houdt met de laatste dingen). De dien sten zijn he! initiatief van een oecumenische commissie. yiJFENZESTlGPLUSSERS SEKS mogen ons dan ver- tend over de schouder aan kijken en „iets om handen" vragen, het maandblad voor de Rotterdamse Bejaarden blijft vragen om bodes voor het ophalen van de contribu tie. BELEZEN in Risiko (uitgave van het Landelijk Cen trum voor Gereformeerd Jeugdwerk): „Een idee voor dc Shell-copywriter -mijn luchtverontreiniging is scho ner dan de jouwe-, J^E Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers vindt, dat alle jeugdige voet- gangera vanaf acht Jaar re flex-laarsjes moeten gaan dra gen. Bestuurders zullen deze feJ oranje gekleurde laarsjes eerder opmerken, sneller kun nen reageren en bierdoor makkelijker onheil kunnen voorkomen. E lectric-kudertoernooi (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Hoe wel het al vast stond, dat de Haarlem mer Chris Nobels winnaar was van de wedstrijd van de Electric wisselbeker bleef hij ook in zijn slotpartlj onge naakbaar voor de Hagenaar Piel Buys, zoals hij ook voor dc andero deelnemers was geweest. Ongeslagen kwam Nobels uit dit kadertoernooi, waarin meermalen heel sterke partij en waren gespeeld, waarin veertig se ries van drie cijfers waren gescoord cn Nobels er elf voor zijn rekening had genomen met één van 319 als hoogste!'Het tocrnoolgemidöeMe was met 26.02 hoger dan verleden jaati toen het 24,94 bedroeg. Op de laatste avond leek het of Hendriks rustig op de matohpunten zou afstevenen, wanit na tien beurten had hij al ruim honderd carambole? voorsprong. Maar toen van Spronse enkele goede series scoorde, waren de bordjes verhangen, 275 tegen 225 in het voordeel van de man uit Monster Dat prikkelde Hendriks en met in- spannig van alle krachten bereikte hij remise. Dat was voor de tweede keer en dat bracht hem de derde plaats op de ranglijst Hij had totaal acht matehpunten. Jaap Schmitt en Bas de Zeeuw hadden er evenveel, maar een deelnemer die op twee re- mtsepartijen kont bogen, werd regle mentair, ondanks een lager algemeen gemiddelde, iocfh vóór de anderen met evenveel punten geklasseerd. Die re- misepartij betékende voor Hendriks twee plaatsen hoger op de ranglijst. Zijn clubgenoten Schmitt en de Zeeuw waren in dit toernooi minder goed op dreef. Er waren misschien wel verklaringen voor te vinden, maar daar wordt in een wedstrijd niet naar gevraagd, Bep Horsten bleef beneden de -maat. Dat was ook met Onno van Waardenberg het geval, doch hij was op het laatste moment bij de deelne mers ingedeeld, terwijl bekend was dat deze debutant, wat sterkte betreft, niet in het gezelschap thuis behoorde. Dank zij de goede organisatie van de biljartvereniging Het Noorden had ook sdit toernooi weer een vlot ver loop. De laatste partijen Van Spronsen 400 18 100 21.05 Hendriks 400 10 110 21.05 216 12 De eindstand: J. Nobels 14 2800 61 318 2. Buys 0 2411 60 172 3. Hendriks 8 2263 63 145 4. Schmitt 8 2107 73 188 5. De Zeeuw 8 2393 87 185 6. Van Spronsen 5 2317 110 U0 7. Horsten 4 1732 87 128 8. Waardenberg 0 1729 101 122 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De akticgroep 't Oude Westen en de be woners van dc Sint Mariastraat, de Bloemkwekersstraat' en de Gaffel- dwarsstraat hebben een brief geschre ven aan de directie van Vroom cn Dreesmann en de gemeente, waarin z(5 klagen over toenemende last, die wordt veroorzaakt door het vracht verkeer naar en van het V en D-pand, gelegen tussen de Gouvernestraat en de Bloemkwekersstraat. De grote vrachtwagens kunnen an de nauwe straten moeilijk insteken en uitrijden en daarom lossen an-laden zij op de rijweg. Dit .veroorzaakt ver keersopstoppingen, lawaai, stank, schade en gevaar, aldus de brief schrijvers. De bewoners van de genoemde stra ten en de aktiegroep dringen aan op .een gesprek tussen ben w, gemeente raadsleden de commissie voor stads ontwikkeling en verkeer, de commis sie voor vakaangelegenheden, de di rectie van V en D en de betrokken bewoners, Als een mogelijke oplossing ziet do aktiegroep 't Oude Westen ondermeer een verhuizing van het genoemde be drijf, die mot de hulp van de gemeen te tot stand gebracht zou moeten wor- den. Aan de commissie sadsontwik- keling en verkeer is voorgesteld an de Bloemkwekersstraat overdag een stopverbod in te voeren, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Zeven personeelsleden van de BET vierden gisteren hun 25-Jarig jubileum. ZU werden hiervoor gehuldigd door de heer drs C. G. van Leeuwen, directeur van het bedrijf. De zeven mensen zijn: De heer Den Ouden, chef van het bureau werkvoorbereiding en techni sche administratie bij de afdeling weg en werken, de heer A. J. Damme, af deling algemene en personeelszaken, de heer N. Hordijk, controlebeambte, de heer P, H. I. Nordlotvne, conduc teur, de beer N. Nugteren, hoofdcon troleur, de heer B. van der Poel, bus chauffeur. de heer J. van Wijngaar den, buscnauffuer. ROTTERDAM, donderdag In het Zuiderziekenhuis slaagden voor de aantekening kraam verpleging: L. den Boer, C. L. Homberger, R. C, Lont- Turney, G. P. Muiier-Butler, J. van Twist, Y, Werner. Amsterdam Rotterdam Den Hoog Almelo Amersfoort Arnhem Beverwijk Breda Eindhoven Enschede Gouda Groningen Haarlem Heerten Hilversvm Leeuwarden Middelburg Tilburg Zwolle Brussel Wtj zijn een onderneming die diensten verleen! op bet gebied van finan ciële en administratieve controle, die bedrijfseconomische adviezen geeft en management-services biedt. Wij beschikken daartoe aver vestigingen in heel Nederland, eigen organlsatle-advlesafdelingen en computercentra. Wij bieden goede toekomstmogelijkheden aan hen,die in de bovengenoem de soktoren carrière willen mcken.Studerenderf voor een der examens ntba, spdofvoorean dernlvra examens worden uitgenodigd te solliciteren naar een van de vele funktles In onze onderneming.*} ook jongedames. De salariëring en promotie geschiedt volgens een modem salaris- en pro motiebeleid, De secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten met name; pen sioen voorziening, stud le-kostenvergoeding en -begeleiding en maximaal 22 vakantiedogen per jaar. Wanneer Uvoor een carrière bij ons belangstelling hebt verzoeken wij U te schrijven, met op de enveloppe de vermelding van de letter B aan de af deling personeelszaken van één van onze vestigingen: Amersfoort, Zuidsingel 35, tel (03490) - 13347 Amsterdam, Jan van Goyenkade 11, tel (020) - 733012 Hilversum, Koninginneweg 39, tel (02150) - 43241 Voor overige vestigingen: Algemeen Secretariaat, Heemraadssingel 319. Rotterdam - 3006 Helanca pantalonln wel 10 verschillende modellen verkijgbaar. Kleuren mar/ne, bruin, zwart en rood. 17.95 Moderne Click voorsluiting beha, met stretch rug. a-deilgecupmet beugel. Kleuren wit, huidskleur, noisette, groen en clementine.-»' A-B-CUP 5.95 GELDIG 9 OKTOBER SCHRtFTELUKE EU TELEFONISCHS BESTELLINGEN WOW. HIEROP NIET MNGENOVEN Mousse nylon kindermalllot, gebreid In leuk kabeld039ln.Zeor elastisch. Kleuren rood, marine, groen, belgeen wit, Maten 92-152. Maat 92 Ktat.p.m, 3.50 Damescol met royaal rolboord, Met veel mogelijkheden, verkrijgbaar In 1D kleuren 5.95 «Am «oi iTTEFtOAM VLAARD1NOEN Jumperpakkel, bevat voldoende wol om een warme trui te breien voor uw kind In de leeftijd van 4t/m10]aar. Leuke kleuren, Slechts 6.- Herenslippora met origineel coay zool. In moderne slangen print. Maten 39 t/m 45 7.95 Stretch badstof boxpak. Leuk dessin In dlversefrlsso kleuren w,o. rood, groen, oranje, koren, bleu en rose. Leeft.: van4 mnd.-1'/ï|r. 7.95 Schosnanrakvan zwaar geplastlceerd draadmetaal.Voor 3 paar schoenen. Gemakkelijk Ie bevestigen. Ideale ruimtewinner tn uw kast. 2 stuks voor 2.50 W •*-<- ,$5 Speciale aanbieding slopen, bedrukt met frisbloemdessln. Keuze uit diverse kleuren. Nu per23tuks 5.50 Damea-autohand- schoenen van varkensleer. Met knokkelgaten en verstelbare gesp- sluiting Kleuren beige, cork, tabak. 10 dagen per KLM naar Weston dort/Oosten rijk. 'g Fonduabord met een charmant parel- randje rondom. Keuze uit olijfgroen of cognac, g 5Q Bijpassend fondua- kommelja voordtv. sausjes Bij het reisbureau van Vroom Dreesmann weten ze «(lei van wintersportreizen en -vakanties.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1