'Sociale democratie als aanvulling op politiek systeem msmai Y 0 0 Kunt u een paar iaat zonder pW? Blank en zwart op weg naar de hel HBU Wijkopbouumrganen voor zowel informatie als relatie Stimulerende èn kritische taak van de kunstenaar in het culturele leven Jubilerende Geron speelde Misdrijf bij verstek SUGGESTIES IN WELZIJNS-NOTA GEEN KRANT ONTVANGEN? Primeur voor Nederland MOBIEL TBC CONSULTATIE BUREAU IN HOOGVLIET Met géést ander artikel heeft "Modem" ooit zoveel dankbare klanten ffpftad AFSPRAKEN IN AHOY' TABOE In Passage: Bij ongeval linkerhand verbrijzeld Dader van diefstal collectie wapens aangehouden Prijsuitreiking bij T hurlede-tuinders KOERIERSTERS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag „Als de burgers te weinig interesse heb ben voor het totale politieke terrein, moet men. trachten de vereiste informatie te verkrijgen via de verschillende belangstellingssferen, die de burgers wèl blijken te hebben. Dan zal men relaties tussen ge meentebestuur en burgerij moeten opbouwen met de verschillende groeperingen binnen de gemeente, die zich voor bepaalde onderwer pen interesseren. Dat zijn er zeer vele." Zo wordt opgemerkt in de Welzijns-nota, bijlage bij de gemeentebegroting 1971 van Schiedam, die óók een discussiestuk wil zijn. In het hoofdstuk „Bestuurlijke aspecten van de samenlevingsopbouw" wordt een analyse gegeven van de werking van het huidige democratische stelsel, „dat ln de praktijk niet allen blijkt te voldoen". Toch is er, in staatsrechtelijke zin, geen systeem dat beter functioneert dan het democratische stelsel. Daarom is in dc nota gezocht naar een aanvulling van het bestaande systeem waardoor het een dimensie meer krügt en zo beter aan het doel beantwoordt, De nota noemt dit „Sociale democratie". donderdag 8 oktober 1970 - pagina 5 Bel voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam, Schiedam, kunnen zich wen den-tot onze plaatselijke agen ten. ROTTERDAM, woensdag. Een autobus van ilijn 34 is (gisteren op de kruising OostzeedijkSlaak in brand geraakt. De vermoedelijke oorzaak ds kortsluiting, waardoor de motor vlam vatte. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Het vuur as onmiddel lijk door de brandweer geblust. De samenstellers van dc Wclzyns- nota komen met een suggestie: w\}k- opbouw-organen. Deze kunnen twee nuttige, nauw met elkaar verbonden functies vervullen. Ten eerste wordt de politieke democratie zo verrijkt met een stuk „sociale" democratie, waardoor dc informatie van het ge meentebestuur naar de bestuurden, maar ook omgekeerd, verbeterd wordt; wat kan leiden tot een verbe tering van de verhoudingen en tot meer waardering voor het gemeente bestuur. 'Daarnaast wordt echter ook de opbouw van de relatie tussen de wijkbewoners gestimuleerd, zodat het samen wonen in een wijk kan uit groeien tot een samen leven. Als uitgangspunt wordt nadrukke lijk gesteld, dat het gemeentebestuur zijn /taak niet doelmatig kan vervul len, als over de grondgedachten waar op het gemeentebeleid berust, geen grote mate van overeenstemming tus sen bestuur en bestuurden bestaat, Maar wanneer van de .burger ver langd wordt, dat hij zijn opvattingen kenbaar maakt, mag ihij van bestuur en ambtelijk apparaat de linCormatie verwachten, die hij voor de vorming van zijn. mening nodig heelt. Geen eenrichtingsverkeer dus. Er wordt van uitgegaan dat er een mo gelijkheid is, oi zal worden orooerd, om vruchtbaar van gedachten te wis selen. Maar ook wondt ihet nodig geacht wegen te zoeken, opdat deze contacten minder incidenteel zijn. Er moet een kader komen, waarbinnen dit contact voontdurend wordt onder houden en .waarin de vraagstukke® van zelf en tijdig aan de orde komen. Politieke en De nota neemt de politieke demo cratie onder dc loep. Het principo hiervan ligt in het kiezen van de be stuurder door de bestuurden voor een beperkte tijd volgens het stelsel van dc evenredige vertegenwoordiging. Daardoor is een gelijkwaardige positie van alle burgers formeel gewaarborgd. De burger geeft bü de verkiezing de bestuurder zün vertrouwen en deze krijgt de bevoegdheid beslissingen te nemen; met de taak om verantwoor ding af te leggen. Theoretisch is -dit systeem water dicht, in de praktijk voldoet het niet in alle opzichten. De nota noemt en kele oorzaken. De problemen stijgen in aantal en worden steeds ingewikkel der, zodat voor de oplossing meer des kundigheid wordt gevraagd. Het ont wikkelingspeil van de burgers stijgt, waardoor zij over meer zaken een oordeel kunnen hebben, maar ook willen hebben. Doch het belangrijkste is dat dn een gemeente van 83.000 in woners de persoonlijke relatie tussen de burger en zijn vertegenwoordiger verloren gaat. Wat de politieke partijen betreft, deze nemen un hun programma's wel de algemene wensen op, doch het aan tal burgers wat belangstelling heeft voor de terreinen van gemeentelijke activiteit ds gering. Daaruit is de ver minderde interesse voor de politiek te verklaren. De politieke partijen slagen er niet in een voortdurende relatie op te bouwen. me.t grote aantallen leden en kiezers. 'Daardoor raakt men van beide kan ten te weinig geïnformeerd. De be stuurders nemen beslissingen zonder precies tc weten wat de wensen zijn m specifieke vraagstukken en de bur gers kennen te weinig de achtergron den van de genomen beslissingen, om deze op hun waarde te kunnen beoor- delen. sociale democratie Zo komt de nota, zie dc aanhef van dit artikel, bij de oplossing: de „socia le democratie". Er bestaan in Schie dam vele verenigingen, stichtingen, werk- cn actiegroepen op het terrein van de sport, kunst, gezondsheidszorg, lichamelijke en geestelijke ontspan ning, maatschappelijke zorg; ook ge richte belangengroepen als voor de jeugd, de bejaarden, de alleenstaan den, enz. En daar bestaat wél belang stelling voor. Via deze verenigingen enz, kan nu een „informatiestructuur" worden op gebouwd, die .gelegenheid geeft voor een /informatiestroom van burger naar bestuurder en omgekeerd. Deze groe peringen kunnen de wensen spontaan formuleren. De groepen zijn welis waar niet representatief voor de be volking naar aantal, maar wei naar de aard van probleem. Bovendien kan de samenstelling van do verschillende groeperingen geheel vrij zijn naar het eigen onzacht wan de (groep. Deze groeperingen kunnen alle wensen op tafel leggen, doch niet alle kunnen tegelijkertijd maximaal wor den vervuld. Er zal dus gewogen moe ten worden, wat dan weer kan ge schieden in het politiek democratische orgaan, het gemeentebestuur. Doch iedere burger heeft er recht op dat dit afwegen geschiedt niet alleen naar het belang van de wensen doch ook naar de aantallen burgers, waarop de te ne men beslissingen betrekking zullen hebben. Een organisatie voor de gehele ge meente is denkbaar, doch het blijkt dat elke wijk haar eigen problemen heeft. Het leefmilieu verschilt per wijk, afhankelijk van woonvormen, gemiddelde leeftijd van de bewoners, de gemiddelde economische positie, de belangstellingsobjecten, maar ook de storende elementen, in de welvaarts sfeer. W ijko pbouivorganen Zo komt de nota dan tot de sugges tie van de wykopbouworganen. Deze kunnen functioneren niet alleen in de relatie tussen bestuurder en bestuur de, doch ook voor de persoonlijke re latie tussen de wijkbewoners. In het verleden en ook nu nog in oude wij ken, krijgt men relaties met mede wijkbewoners via familiebanden, kïn- dercontaclen, burenhulp, levensbe schouwing, enz. In de nieuwe wijken zouden deze relaties ook kostbaar zijn, maar het kost vrij veel tijd om ze op te bouwen en de mogelijkheden zijn beperkt. Als de bevolking bereid is om dit systeem tot leven te brengen, dan moet het gemeentebestuur van zijn kant zorgen voor de voorzieningen. Zowel voor de sociale democratie als voor de relatie-opbouw in de wijk is de aanwezigheid van een wijkcentrum van belang. Gepleit wordt ook voor de opbouwwerker, die op .grond van zijn gerichte scholing, de opbouw kan be geleiden en de wijkbewoners op de mogelijkheden kan wijzen. Het meest gunstig is, zo stelt de nota, als het initiatief voor dergelijke samenwerkingverbanden uitgaat van de wijkbewoners zelf, met medewer king uiteraard van het gemeentebe stuur. In bijvoorbeeld Groenoord en Bijdorp zijn de eerste stappen reeds gezet. Deze aanpak is zowel voor de wijk als voor het gemeentebestuur nieuw en dus zullen dc gedachten hierover nog een ontwikkeling moeten doormaken, alvorens gesproken kan worden van een volkomen overeen stemming en wederzijds begrip". Al dus de Welzijn-nota. ADVERTENTIE Nou ja, zónder. Maar, pak weg, zo'n 5000 gulden? Suggestie: zet het op een rekening bij de HBU en vergeet het voor een jaar of 3. Krijgt u het eerste jaar 7J% rente. Het tweedejaar ook. Het derde jaar ook. Bij eikaar zo'n slordige 23 Oftewel 1150 gulden. Niet mis? Dachten wij ook. En zo zijn er nog veel meer pientere spaarsystemen bij de HBU. Stap maar gauw eens bij ons binnen. Dan leggen we u uit welk systeem voor u het beste is. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Het eerste Nederlandse mobiele consultatiebureau voor bestrijding van tbc in Hoogvliet. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Sinds begin september heelt de Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose te Rotterdam in Hoogvliet een mobiel consultatiebureau in bedrijf. Deze Ne derlandse primeur functioneert voor lopig eenmaal per week in deze wijk (dinsdagmorgen van 911 uur). Wanneer voldoende ervaring is opge daan zalhct mobiele bureau volgend jaar ook in Hoek van Holland Om moord en mogelyk ook in Alexander - stad worden ingeschakeld. De wagen (gewicht maximaal 3500 kilo) werd vervaardigd door de Ca- rosscricfabriek Harderwijk na inten sief overieg tussen de Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, de Ge neeskundige Hoofdinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de afdeling Ge bouwen en Materieel van dit ministe rie en de Rijks Automobiel Centrale. De „bemanning" bestaat uit röntgen- Sssistente mej. M. H. Bruijn, die de wagen ook bestuurt. De drie vormen van onderzoek naar het voorkomen van tbc kunnen alle in de wagen worden verricht. De kosten van de wagen an van het róntgenapparaat bedragen resp.40,000 en 51.000 gul don. Het mobiele consultatiebureau is bedoeld voor de zogenaamde artsloze spreekuren, voornamelijk bedoeld voor controle van oud-patiënten en in het algemeen voor patiënten voor wie controle -nodig is, ook in verband met algemene klachten. De wagen kan ook gebruikt worden voor het onderzoek van bewoners van bejaardentehuizen, die met m staat zijn naar het consul tatiebureau te gaan. (ADVERTENTIE) Moet u nagaan: gemiddeld staat de huisvrouw een uur per dag aan de vaat (en de man misschien ook). Dat is dertig uur per maand of wel een dag en een nacht en nog zes uur. En dat, terwijl er een Indesït vaatwasautomaat is voor 698 gulden. Waarom hebt u daar niet eerder aan gedacht of wist u het misschien niet? Voor 698 gulden, als u dat beter uitkomt voor een aantrekkelijke weekprijs zonder vooruitbetaling, bBnt u van dia ellendige afwas verlost. Hij spoelt - hij wast (en hoe!) - hij droogt. Kortom de beste vaatwasmachins hoeft niet duur der te zijn dan do Indesit. Ruimte probleem? ln 92 van alle gevallen op te lossen. Vraag het maar eens in één van die 16 winkels van "Modern". Daar weten ze er alles van. Ook van die ideale vaatwasser, die pracht-lncfesit van 698 gulden. Dertig uur per maand afwassen,we kunnen er met afgrijzen aan terugdenken. Bedankt, Indesit! kmkctkhwi itiea ROTTERDAM, donderdag. De directie van het sportpaleis Ahoy' heeft gesproken met ee,n deputatie van Nederlandse stayers en gangma kers met ihet doel te voorkomen, dat in Rotterdam sftayerwedstrijden zullen worden beïnvloed door afspraken. De bijeenlkomst werd belegd op verzoek van de heer Wierstra, coach-tramer van dc Nederlandse Stayers. De directie heeft zijn standpunt aan de stayers en gangmakers bekend ge maakt en laten weten, dat nauwlet tend zal worden .toegezien -dat uitslui tend de sterkste rijder zal winnen en dat onderlinge afspraken tot uitslui ting van de betrokken renners van verdere wedstrijden dn Ahoy zullen leiden. De wederpartij heeft dit stand punt aanvaard. Zowel de gemeente Rotterdam, de directie van hot Sportpaleis als de Ne derlandse gangmakers zijn, zo bleek op deze bijeenkomst, van mening dat het publiek recht heeft op eerlijke sport. (ADVERTENTIE) De naam, die u onthouden moet bij het kiezen yan een goed tapijt. CL il* (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag „Van kunstenaars kan in alle ob jectiviteit gezegd worden, dat zij van betekenis zijn voor het cul turele leven door hun stimule rende, vormende en ook kritische taak. Dat laatste aspect wordt wel eens vergeten. Zij moeten worden gerekend tot de voorlopers, die impulsen geven tot maatschap pelijke veranderingen, door hun fantasie, die hen verder doet den ken dan de huidige loop der din gen." „Dat zy zo nu en dan wat opvallend van hun waardering voor de materiële belangenbehartiging blijk geven, bi! voorbeeld in verband met de z.g. „één procent-regeling" (bij nieuwe bouw werken) cn het probleem der z.g. hang- en staangelden (bij expositie van hun werk in bv. musea) valt te billijken door 'ieder die bedenkt op welke onzekere basis deze groep be staat in vergelijking met nagenoeg alle andere maatschappelijke groe pen". Aldus wordt opgemerkt in de Welzijnsnote, bijlage bij de gemeeu- le-begroting 1971 van Schiedam, on der het hoofdstuk Kunst en Cultuur. De gemeente Schiedam heeft hef initiatief genomen om te trachten in samenwerking met andere gemeenten die een museum hebben en- met de Ver. va® Nederlandse Gemeente® het probleem van de hang- en. staangel den tot ee® oplossing te brengen. Daarbij is ook het ministerie van CRM betrokken. Gehoopt wordt dat een regeling niet te lang op zich zaj laten wachten, want zonder deze is een vast itentoon- stellingsbeleid moeilijk te realiseren. Voor gemeenten -als Schiedam is de regeling vooralsnog zeer ongunstig. In de nota wordt opgemerkt dat ge streefd moet worden om de cultuur zoveel mogelijk in de samenleving te integreren, waartoe het een democra tische aangelegenheid dient te wor den. Dit kan verwezenlijkt worden door bevordering va® de eigen creati viteit zowel op het amateuristische als op het professionele vlak. In het dagelijks leven zou het es thetische meer ingang kunnen vinden door de kunstenaars meer te betrek ken bij de stedebauw, de parkaanleg, de architectuur (ook binnensbuis) en de industriële vormgeving. Zijn be trokkenheid bij wijkopbouworganen bv. kan hiertoo een belangrijke bij drage leveren. Voor het Sted. Museum is in dit be leid een belangrijke uitvoeringstaak weggelegd, zo constateert de nota. Doze kan later van nog groter gewicht worden, wanneer het museum 'kan worden uitgebouwd tot een cultureel- eentrum, on tmeetings- en gespreks- plaate. Daarin kunnen ook meer actie ve vormen van cultuurbeoefening een plaats vinden. In workshops e.d. kun nen amateurs en beroepskunstenaars elkaar stimuleren en samen kunnen zij weer het publiek activeren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De amo- teur-toneelvereniging „Geron" heeft gisteravond haar 25ste seizoen ge opend met de thriller „Misdrijf bij verstek" (A shred of evidence) van R. C. Sherrif. Voorafgaande «au de voor stelling maakte Ceron-voorzitter Noordzij bekend, dat dit jubileumsei- soen niet onopgemerkt voorbij zou gaan. En van de hoogtepunten zal wallen in april van het volgend jaar, wanneer dc lang gekoesterde wens van de Geron-acteurs in vervulling zal gaan en zij „De Gecroonde Leerse" gaan spelen onder regie van niemand minder dan Kees Kooïe. Na bet openingswoord ging dan in zaal Irene het doek op voor „Misdrijf bij verstek" een thriller in drie bedrij ven die speelt in Engeland. Thema van het stuk is een, automobilist, die onder invloed van alcohol een wielrij der dodelijk zou hebben doen veronge lukken. Zeer veel aanwijzingen zijn tegen Richard Medway de hoofdrol, die ge speeld werd door Freek Kregel. Hij was op dezelfde tijd dat het ongeluk gebeurde met zijn auto in de buurt, althans dat vermoeden heeft hij, want door de alcohol kan hij zich niet meer precies herinneren welke weg hij heeft genomen nadat hij twee kennis sen die hij ontmoette tijdens ee® diner had thuisgebracht. Een deuk in het spatbord van zijn auto, dezelfde klem- verf als de fiets, een afgerukte chroomstrip; het zijn allemaal tekenen die er op wijzen, -dat hij het was die de fietser aanreed. Zijn vrouw Laura, gespeeld door Trix de Berg en zijn vried John Cart- wright, de advocaat (een sterke rol van Koos de Groot) geloven aanvan kelijk in zijn onschuld, maar naar mate de bewijzen zich verder opstape len wordt dat allengs moeilijker. Hoe de situatie zich dan verder ont wikkelt kan beter nog even in het duister blijven, want vanavond geeft „Geron." in zaal Irene aan de Nieuwe Haven wederom een opvoering van „Misdrijf bij verstek". Negersoldaat Ray Saunders toont een merkwaardige aanhankelijkheid tot een heel klein Italiaans jongetje m 'De weg -naar de hel'. De weg naar dc hel (Salt ia the wuund loopt door een van Duits oorlogsgeweld bulkend Italië naar een stil dorpje, San Michelc, waar drie losgeraakte Amerikanen als bevrijders worden ingehaald. Twee van hen, een blanke korporaal en een zwarte soldaat (je moet toch wat als, je geen verhaal hebt!), zijn ontsnapt aan een vuurpeloton, waartoe zij wa ren veroordeeld wegens moord, dief stal cn verkrachting. De derde, een kersvers opgeleide, fanatieke luite nant, die met de toediening van de fa tale vuurstoot was belast, is met hen meegetrokken, omdat er voor hem niets anders overbleef. Het is duidelijk, dat de luitenant (George Hilton) de twee (Klaus Kin-s ky en Ray Saunders) onderweg be hoorlijk dwars zit, omdat hij er alles voor over heeft om zijn opdracht als nog uit te voeren. Maar die plichtzie- ke ijver is er gauw van af, daar er met de twee doorgewinterde knapen niet te spotten valt. Dus moest het scenario iets anders verzinnen om de anderhalf uur vol te krijgen. Nou, en dat gebeurt, in het -dorp, -op een ma nier waar de 'grootste fantast van op kan kijken. Zo heeft de liefde van een popperig, .boltoetig meisje lachwekkende invloed op de blanke rauwdouwer, die in haar armen alle doorgemaakte ellende weghuilt en ook nog zijn moeder, die hoer was, vuil maakt. Eu zo grijpt de aanhankelijkheid van een klein Ita liaans jongetje (dat zonder problemen ook vloeiend Engels babbelt) onwe zenlijk in het gemoed van de ruwe neger, die tegen het ventje klaagt over te veel huidskleur en te wei nig liefde en ondertussen vliegers maakt. Gelukkig schieten de inmiddels op gerukte Duitsers kor,t -daarna alle lie felijke flauwiteiten aan 'gruzelementen in het van de Italianen bekende soort filmbloedbad. Alleen de correcte luite nant overleeft de slachtpartij. En om een eind a-an de film te krijgen, volgt dan nog een verrassing, waarbij een onderscheiding, een kwaad geweten, een graf van ee® onbekende soldaat en een. immense witgekruiste militaire begraafplaats een rol spelen. De bedenker van dit alles is ene Teodore Ricci, die in zijn Weg naar de hel niet alleen bewijs.,, een weinig op windend filmer te zijn, maar ook nog een religieus verknipte paljas, die val se sentimenten en oorlogsgeweld aan eenrijgt en -opsiert imet kerkelijke folk lore en- daarmee samenhangende, -on passelijke symbolen. Ja, in Italië kan dat allemaal, als de filmindustrie er maar wel hij vaart. Voor de zondagmiddag-matinee om 14 uur vertoont het Passagetheater voor alle leeftijden „De kampioen van Miami Beach" met Elvis Presley. BEJAARDE VROUW AANCEREDEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Op "de Rotterdamsedijk is de 72-jarige me vrouw M. Hensel, toen z-ij plotseling het rijwielpad opliep, aangereden door een bromfiets, bestuurd -door de 16-ja rige M. P. De bejaarde vrouw is ver moedelijk met een hersenschudding in het Gemeenteziekenhuis opgenomen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In een bedrijfsruimte van de Verenigde Glas fabrieken aan de Buitenhavenweg heeft de 35-jarige O. Kurt tijdens werkzaamheden aan. een metalen - vorm zijn linkerhand verbrijzeld. Het slachtoffer is naar het Gemeentezie kenhuis en vandaar naar het acade misch ziekenhuis Dijkzigt dn Rotter dam gebracht, waar men genoodzaakt was de hand te amputeren. De politie stelt m samenwerking met de arbeids inspectie een onderzoek in. SCHIEDAM, donderdag. De poli tie heeft de dader aangehouden van inbraak op -een woonboot eind vorige maand, waarbij een collectie -antieke •wapens werd ontvreemd. De wapens vertegen. woordige~. -«en handelswaarde van ca. 9000, Jis de 26-jatige C, de Z, uit Spijk* .tisse, -die inmiddels voor de -officier van justitie in Rotter dam is geleid. In verband -met deze diefstal is ook aangehouden de 25-ja- rige J. W. uit Schiedam, die verdacht wordt van heling. Na verhoor is hij weer vrijgelaten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Als sluitstuk van het seizoen komen de ia den van da Volkstuinders vereniging Thui'lede zaterdagavond bijeen in het eigen clublokaal dat een „new look" heeft gekregen. Op deze avond wor den de prijzen uitgereikt van de Op 12 en 13 september gehouden tentoon stelling van bloemen en andere tutn- produkten. Ook zullen de winnaars worden -bekend gemaakt van de tradia tionale iuinkeuringen. Er zei gelegen heid zijn voor een spelletje bingo en voor het maken van een dansje waar voor organist Egberts op het elektro nische orgel de muziek produceert. VLiAAiRDlNGEN, donderdag Het eerste tiental van VDV heeft de thuis wedstrijd tegen Ma eslandtsLu ys met 128 gewonnen na een spannende strijd. Wel was VDV tevoren favoriet, maar de dammers hebben zidh tot het uiterste moeten geven om de zege vei lig te stellen. Foto, fibn en projectie Personeel gevraagd Pasfoto's klaar terwijl u wacht. PO TO VAN VUUREN, Hoogstr. 106, tel. 266720, Let u op juiste adres. SI80 Dc Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt VASTE- BEZORGERSfSTERS» voor Schiedam en constr. Aanm, tel. 207279 's avonds na 6 uur, tel. 155960. S023 Diversen Woningruil verdamfingsbakken v.a. S 1,25. Hardglas en mica; ka- ehelteLt ƒ1.-. Alle maten ka chelpijpen en ellebogen voor radig. Butagaskachel ƒ69,-. „Waar dat wiel draalt". Hoog straat G769. Schiedam, tel. 268136. S250 Aangcb. - 3 ;k.'-woning, Ze etage, R'dam-Znlcl. Gevr. 4 k. woning te Schiedam- ot cmgev. Br. o nr. 2063 De Schiedammer, Hoogstraat, Schiedam. S050 Van Loenen voor autoiakken Spuitbus! n In 550 autokleuren. Dam 41 Schie Telefe n 266102. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2