BRANDARI ©Zware shag! ROTTERDAM RIJNMOND Iets minder animo dan vorig jaar: dag toch geslaagd Ongewoon publiek voor Arie Keijzer De Doelen Piccolo Schouwburg Hof pleintheater Discotheek leende 1400 platen uit en werd f 500.- armer SIMPELE ENQUETE Feestjes waren niet zo leuk ZWARE SHAG .fijn war Ai uil' «79 pagina 4 - maandag 12. Kinderen, 1 n diepe aandacht voor het. werkelijk leuke poppentheater van Felicia en Guido van Deth. Nieuw Rot terdams To neel heeft met 'het onaange kondigd afge lasten van de eenakter „Gottegot'V zaterdag avond, een scheve schaats gere den. Het was bijna publiek geheim dat „Gottegot" door de ac-. teurs en actri ces die het speelden als - een misbaksel werd be schouwd. De première (medio sep tember) werd over het algemeen zeer slecht ontvangen en in de serie voorstellingen die volgde is er bin nen NRT heel wat gekankerd op „Gottegot". Enfin, met veel hangen en wurgen werd de serie uitgespeeld 2oals de subsidie-verplichtingen dit schijnen te eisen, erg griezelig en na de laatste keer „Gottogot" voor betalend publiek moeten er in de kleedkamers van Piccolo diepe zuchten van verlichting zijn ge blaakt, De eenakter zou echter toch nog één keer gespeeld moeten, worden, en wol voor „Fijn voor niks.uit". Dot was zo geprogrammeerd. Woensdag morgen jl. stonden de decorstukken nog in het theatertje, woensdag avond waren ze verdwenen. „Gotto got", beslist d« directie, „wordt niet meer gespeeld." John van de Rest, namens NRT: „We vonden het artis tiek ge/zien niet verantwoord om dit stuk aan het voor-niks-uit-publiek voor te zetten." Nu was het dan wel zo dat zaterdagavond niemand op de ■tribunes van Piccolo ook maar van iets wist. Dat had voorkomen kun nen worden door een /tijdig persbe richt va n NRT. En. nu kan men wel zeggen dat het zaterdag al improviserend toch een leuke avond is geweest, maar dat is een doekje voor het bloeden. „Fijn voor niks uit" heeft tenslotte tot.doel nieuw -publiek naar de Rot terdamse theaters te trekken. In hot Piccolotheater was een toneelstuk beloofd. Die belofte moet dan ook worden nagekomen of tijdig, en met redenen omkleed worden ingetrok ken. De bezoekers van Piccolo wer den nu met veèi kunst en vliegwerk gelijmd voor iets anders. Tijdens een discussie na afloop werd uit de zaal-/gesuggereerd dat „Gottogot" best gespeeld had kunnen worden, ook al was het dan niet ar tistiek verantwoord. Na afloop dan een gesprek tussen acteurs en pu bliek over- het stuk en de fouten die ér aat» kleefden. De nu gepousseerde (zogenaamde) openheid van de NRT-directie om het stuk .te.schrap pen zou dan zuiver zijn geworden. Het gebeurde niet. Er werd geïm proviseerd. Met John van de Rest, Eric Schneider, Ad Hoeymans, Camil- le de Vries en Herman. Frank. Heel bekwaam en ook wel amusant. Maar waar waren Enny Meunier, Cockie Boonstra, Gees Linnebank, Sacco van der Made en Elly van Sfcekelen- bnrg, die -die avond eigenlijk „GoUo- igot" moesten spelen? Zij hadden kunnen bijdragen tot. méér welsla gen. Ik neem aan dat men thuis was. Mokkend. Wanneer we ïm een vergelijking trekken met de getallen, van vorig jaar (13.300 "bezoekers bij 14 voor stellingen) dan kan de (grove) con clusie getrokken worden dat „Fijn Wor niks uit" dit jaar minder in de belangstelling van het publiek heeft gestaan. Is dat inderdaad zo? Rien PröUch, publiciteitsplan van do Dienst Gemeentelijke Kunstge bouwen kan deze mening niet hele maal delen. Hij zegt: „Op de dag zelf was niet die overweldigende belang stelling te constateren van verKden jaar. Maar, dat zeg ik met nadruk, voor vrijwel alle voorstellingen zijn op 26 september alle beschikbare gra tis plaatsbewijzen afgehaald. Geble ken is nu, dat een aantal mensen /met de gratis kaarten .in hun bin nenzak zaterdagmiddag en zaterdag avond thuis <zijn gebleven. Bijvoor beeld zo van ,,we hebbsn eigenlijk geen tijd en die kaarten kosten toch niets, dus laat maar lopen1'. En dat is natuurlijk erg jammer, vooral ge- ei en het feit dat zaterdag aan de kassas van de diverse theaters erg •veel mensen vooral voor hot Pro menadeconcert van het RPhO kaarten probeerden le krijgen. We moesten nee verkopen, want alle kaarten war en Immers uitgereikt". De heer Frölich is daarbij -van mening dat het totale programma pakket misschien iets minder aan trekkelijk is .geweest dan vorig jaar. Als voorbeeld noemt hij dat deze keer de openbare repetities van het 'RPhO niet geprogrammeerd konóen worden. Zijn slotconclusie: „Ik wil zeker zeggen dat Ik „Fijn voor niks uit" ook dit jaar een geslaagd evene ment heb gevonden. Alles is mis schien iets geruislozer verlopen. Dat kwam dan voor een groot deel door dat de algehele organisatie met alle ervaring van het vorig jaar soepel kon draaien". Alle geplande voorstellingen voor „Fijn voor niks uit" zijn op écn na ook "gegeven. Die uitzondering was de eenakter „Gottogot", zaterdag avond in het Piccolotheater te spelen door Nieuw Rotterdam Toneef. De directie van NRT besliste dat het in het kader van „Fijn voor nik» uit" niet verantwoord was om „Gottegot" to spelen en verving de eenakter door een improvisatieprogramma. De .gratis uit-dag speelde zich ge heel binnen de theaters af. Ket Schouwburgplein gaf hetzelfde beeld als op iedere „normale" zonnige za terdag. E» dat js dan weer een ver schil met vorig jaar, toen muziek korps en roffelend en toeterend tot de algemene feestvreugde bijdroe gen. "QE activiteiten in De Doelen wa- ren verdeeld avor drie fronten: de grote zaal, de kleine zaal en do hal In de /grote zaait /werd 's middags gestart met een openbare /repetitie •van het Rotterdams Danscentrum o.Lv. Ineke Sluiter. Geen 'gave, complete balletten, maar verschillende onderdelen van dhoreografiën die bij het Danscen trum of al op het repertoire staan of er op zullen /komen. Zuiver repete ren. Toch eon bijzonder oantrekke- IEDEREEN die kaartjes had afge- liaald voor de avondvoorstelling ln het Piccolotheater, verkeerde tot en met 20.15 uur in de veronderstelling dc eenakter „Gottogot" te gaan zien. Maar NRT besliste anders. John van de Rest: „Wij hebben gemeend van avond „Gottogot" om artistieke rede nen niet ie moeten spelen. Daarvoor in de plaats willen enkele acteurs Van NRT met u sa-men gaan improviseren. Wie daar geen belangstelling voor heeft is nu geheel vrtj om weer te vertrekken". Verwondering alom. Vrijwel nie mand vertrok, het werd een bijeen komst vol vrije expressie, toneelspel letjes door leek en vakman. Heel ge noeglijk, maar toch bleef er gemor over het afgelasten van „Gottegot", hetgeen in de discussie na afloop tot uiting kwam. Van de Rest en Eric Schneider tracht/ten een en ander zo goed moge lijk uit te leggen. Hot kwam er ten slotte op neer dat men zo goed als eensgezind concludeerde dat het een interessante avond was geweest, maar dat tevoren gemeld had moeten wor den dat „Gottogot" niet door zou gaan. Improviseren was ook 's middags hot devies in Piccolo. Maar dan met jonge kinderen. Onder leiding van John van de Rest, Pieter Lutz en Her man Frank. aartje niet door FRANS HAPPEL ,4?ijn voor niks uit", tie slogan die de Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen heeft meegegeven aan die ene dag per jaar dat een groot aantal voorstellingen in Rotterdamse theaters gra tis toegankelijk zijn. Vorig, jaar voor het eerst beproefd. Een succesvol experiment, bleek aan het einde van de dag. Dus alle reden om „Fijn voor niks uit" ook kort na het begin van het nieuwe theaterseizoen weer te organiseren. „Fijn voor niks uit" zaterdag 10 oktober 1970 bezoekersaan tal van totaal 18 voorstellingen in De Doelen, de Rotterdamse Schouwburg, het Piccolotheater, het Hofpleintheater, Luxor en De Lantaren: JO.OOfl, lijk schouwspel en dat spiegelde zich dan ook af in het aantel kijkers (zo'n 800) en in de inzet .van de dansers en danseressen van Ineke Sluiter. 's Avonds in dc (volle) grote zaal het Rotterdams Rh '(harmonisch Or kest mot een pro/memadccoricart dat .was samengesteld uit Proikovjeffs „Peter en de Wolf", het vierde pia no-concert van Saint-Saëm en Brafxms derde symfonie. Het ust-geberjxen ;.n de kleine zaal bogon met een teleurstelling, daar niet meer dan 100 mensen aanwezig waren bij een concert van het Rijn mond Ka-mcrensemJble o/».v. Jan van der Waart. Een grotere trekker was het barokke cabaret „Neeriands Hoop in Bange Dagen". Freek de Jon/ge cn Bram Vermeulen. Succesvol <luo. oevk in de kleine zaal. NRT droeg ln de Schouwburg aan ..Fijn voor niks uit" met twee voor stellingen van dc thriller „Sleuth" (Speurhond), met in de hoofdrollen Tim Dikkers en Bas ten Batenburg. Voorstellingen die bijzonder veel btf- val kregen van in totaal 1800 bezoe kers. Een van de aardigste onderdelen van het uit-programma viel in de pauze van „Sleuth" m'ddags) te noteren. In de hal van de Rotter damse Schouwburg werd door NRT gebruikte toneelkleding tegen fan- cyprijzen te koop aangeboden. Al toen de mensen de schouwburg bin nen kwamen werd er druk gegras duind. Allerhande kledingstukken, waar onder militaire jasjes, lange capes, bontvesten, middeleeuwse tunieken, noem maar op. Voor enkele rijks daalders. Maar in de pauze mocht er pas gekocht worden. Acteur® van NRT waren van da handel uitgesloten. Tot grote spijt van enkelen die geestdriftig een pak dat collega's vroeger gedragen had den wilden laten Inpakken. Pech voor die acteurs. Goed, in de pauze was h"t net de eerste dag van de uitverkoop in een groot warenhuis. De beste kleding stukken waren binnen enkele secon den verdwenen en nog eeh Ütn mi nuten latet- hingen er alleen nog wat zielige jasjes aan de rekken, die voor iedereen of te groot of te klein moe ten zijn geweest. Zo bon het ook gebeuren dat diver se kopers 'hun nieuwe aanwinsten maar direct aantrokken en kleurig uitgedost hun plaats in de zaal weer innamen. Een mollig dametje, met een oran je vest over een bloemetjes-jurk: „Leuk hè, dat vest. Heeft Aart Staartjes aangehad in „Twee heren uit Verona. Vind. ik toch een leuk idee TLTET was by ons een rustig huüsje". Uitspraak van Herman Jansen, adjunct-directeur van het Hof pleintheater. „Alle "beschikbare plaatsen waren uitgereikt en iedereen is ook gekomen. Leuke dag, geen pro blemen. Weer mooie publiciteit voor Rotterdams nieuwste theater." Waar dan ook alweer NRT zich presenteerde. Met het blijspel „Vrou wen??.geen probleem!", dat voot een veel-Iachénde zaal zorgde. Waren er nu veel mensen die vol gens Jansen nog nooit eerde/r in een theater zijn geweest? Jansen: „Ja, er liepen zeker een aantal bij die volgens my als „nieuw publiek" gekenmerkt kunnen worden. Percentage? Dat .is moeilijk te zeggen. Dertig procent? Zou kunnen". 's Middags in het Hofpleintheater een /hele ris goochelaars, die vooral bij het jeugdige publiek opperbest in de 3maak vielen. NRT-direcleur Marius Kip, in de slag om de toneeikleding. TT/E hebben 1400 of 1450 platen gratis uitgeleend, zaterdag, maar precies weien we het niet. Wc moeten nog tellen en of we bet dan kunnen zeggen is nok nog de vraag, want er Is zaterdagnacht bij ons ingebroken", vertelt Fob Maas, directeur van de Centrale Discotheek in De Doetcn. „fk geteof niet dat do inbrekers platen hebben mesgenomen. We! Js de kassa, waarin 500,-, ver dwenen". "te.dereen tee da' -"kte. lid of geen lid v? i de DV-iOOh-nk kon in b vl ka der van ,.Fij.n voor n'ks uil" f.'.ve-; lao'Tspeelplal'tn lenen. Van d e mcpc- lljkhe!d !s weer driOt'/g gebruik ge maakt. Rob Maas: „Het wat krankzin nig druk. Net zoals vorig 'aar. Fti ie dereen die-bij ons rs -ga1 vees', heeft erte nog koffie gekregen. "We hebbrn ons best weer -gedaan". DE bezoekers van alle „Fijn- voor-niks-uit"-evenemen- ten hebben ioecr een simpel enquête-/ornmIier op hun stoelen gevonden. Drie vragen: 1. Hoe wist U dat „Fijn-voor-niks-uit1' werd gehouden? 2. Bent u cd eer der in dit theater geweest? 3. Adres (zonder huisnummer) De Ingevulde formulieren uorig jaar,gaven o.a. als totaal- uitkomst dflt 30n/o van alle bezoe kers nog nimmer een theater had bezochtDe Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen hoopt de resulta ten van deze mini-enquête zo snel mogelijk bekend te kunnen maken. Fijn voor niks een mi-ni-enquête. "70"VVfX in de Doelen als in De Rot- Z~J terdamse Schouwburg werd „Fyn voor niks uit" besloten mei „bal na" in respectievelijk de hal en de foyer, ïn Dc Dooien speelde „The jug session group". Veel jongeren In een kringetje cr omheen, maar dansen ho maar. Vén eenzelfde pop-laken een pak in do schouwburg waar „Act on Green" (alléén bekend van „Fijn voor niks uit"..) de kalk van bet plafond speel de. De overvolle foyer liep snel leeg, op een dertigtal muzieklief hebbers na, die zich op de grond lieten zakken en een uurtje een soort privé-optreden kregen. Er was één paar dat toen nog met overgave danste. Een eenzaam stel, dat toch wilde laten zien wat ei genlijk de bedoeling van het gebeuren in de foyer was geweest Nou kijk es, moe, hoe staat het,...? QRGANISTEN zijn bij de uitoefe- v-' rting van hun kunst gewoonlijk voor het publiek onzichtbaar, waar door ze «ich iets gemakkelijker kun nen concentreren dan andere instru mentale of vocale solisten. Weliswaar is het isolement in moderne kerken steeds meer opgehewn geworden, doordat de speeltafel zichtbaar is op gesteld, maar vast staat, dat ,geen t>r- gan.st zó op zijn handen en voeten wordt gekeken als gewoonlijk Aria Keijzer, de populaire Doelenorgahist. Dat. was zeker zaterdagmiddag het go- va1.; een juffrouw die doodgemoede reerd over de speeltafel hing om eens gezellig visueel le genieten, een jonge tje dat naast de registrants ging staan cn om de onrust compleet te maken wa ren er nog de jochies die dichtbij de conccrtgever verstoppertje en krijger tje speelden, plus het va-et-vient van volwassenen, jeugd en hele kroostrij ke gezinnen tegelijk- Het was dan ook de dag „Fijn voor niks uit" er» van het gratis entree werd druk gebruik gemaakt door talrijke families en gr os pen kinderen. Arie Keijzer, die zijn programma wijselijk ad hoeinrichtte, liet zich door niets afleiden; hij bleef de on verstoorbare rust zelve. Zijn interpre ts ttes -van bekende werken, reeds verivuldlg door hem gespeeld, noop ten niet tot kritiek waaruit men welke bedenking dan ook zou kunnen op merken. Men hoorde Vierne's Carillon de Westminster, het eerste deel uit "Wi dow Vijfde symfonie, Air en gavotte van Wesley, „de'1 Toccata in d van Bach, steeds in een muzikanteske, smetteloze verklanking en een fanta sievolle improvisatie op bekende kin derliedjes. S. NI0BOBR (ADVERTENTIE) Maimenmesk: xceilen iSCLECTED DARK SHAG TOBACCO O mensen betaalden hun oktober 1970

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1