Hoogovens krijgt twee onvoldoendes In milieu rapporten m af TER DAMS DAGB ,OI EH Ëf RET schaft het 'spoorboekjeaf UITWORP FLUOR EN STOF MOET MINDER RAAD BESLIST OP 17 DECEMBER' ROTTERDAM RIJNMOND COLLEGE VAN B EN W HEEFT GEEN MENING 'Experimenten in Lantaren KRITIEK OP AMERIKAANS RAPPORT Najaarscollecte Hippety in 'Le Bateau' D'66 wil uitspraak over dubbelfuncties EISEN IN RAPPORT CONVENANT asglski ffilj - GEVANGENISSTRAFFEN VOOR VERDUISTERING BI.T GLASFABRIEK 1 Brief aan dagboek DR ALBRECHT: UITSTEL IS MOGELIJK Haltebordjes Zelf niet Verontrust Rein Bril exposeert pagina 4 - woensdag 14 oktober 1970 (Van een ouzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De gemeenteraad van Rotter dam zal op 17 december bet voorstel tot vestiging van een hoogoven- en staalbedrijf be handelen. In een brief aan de raad, waarin, dit wordt meege deeld en waarbij alle tot nu toe geproduceerde rapporten en meningen wnren gevoegd, ne men burgemeester en wethou ders nog geen standpunt in. Zij zeggen: „Het dg nog niet mogelijk de vraag te beantwoor den of de vestiging uit milieu-hy giënisch oogpunt verantwoord is. Een ontwerp-antwoord bereiden wij thans voor en het resultaat zullen wij de raad zo spoedig mo gelijk voorleggen. Indien de raad dit resultaat negatief beoordeelt, zullen andere gegadigden voor de Maasvlakte moeten worden ge zocht Indien de raad positief oor deelt, zullen wij een voorstel tot uitgifte van terrein ontwerpen." Hot college zegt in de brief aan de raad ook, dat het nu volstaat met toe zending van een aantal stukken, aan gezien b. en w. „terstond wilden vol den aan de grote behoefte aan publi citeit». Voorwaarden Bij die stukken bevindt jrfdh onder nveer de mening van de Commissie Bod om, Waiter en laidht. De Commis sie zegtj dat een hoogoven- en staal bedrijf op de Maasvlakte, gezien de berekende lucfhtveranferelnigingscon- centratle. kan voldoen aan de huidige gebruikelijke eisen, behalve voor wat betreft fluoriden en stof, Voor d° fluoromiesiebeporiklng (moet een ftedh- nisdhe oplossing worden (gevonden en voor de stofemisslèbepoxiking zijn naar het oordeel van de Commissie „betere maatregelen dan oorspronkelijk door hat bedrijf gedacht noodzakelijk". De directeur van de GG on GD waarschuwt ervoor, dat „de tot nu toe. geconstateerde medische goedaardig heid van de bestaande verontreiniging met zwaveldloxyde verdwijnt als de belasting van de lucht met fijn zwe vend stof toeneemt. "Uit dierproeven en epidemiologisch onderzoek Is dui delijk gobtóken, dat men. medisch zwaveldioxyde -vooral moet -vrezen als het gemengd met- fijne stofdeeltjes wordt ingeademd". De directeur van de GG en GD ad viseert dan ooik ten aanzien van de stof verspreiding te komen tot een grensbepaling. Voorts wUst de directeur van do GG en GD op de verspreiding- van sporen metalen, die „via de long- ln het men selijk organisme terecht kunnen komen en daar schade aanrichten. Men dient rekening te houden met opstapeling in het lichaam". (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag. De Rotterdamse Kunststichting cn het kunstcentrum 't Venster organiseren ook dit seizoen weer cbo Scrio „Expe rimenten ln De Lantaren". Ook weer gratis toegankelijk voor passcpar- tout-houdera van de RKS en wederom toegespitst op drie kunstcategoricbn: muziek, toneel en letterkunde. In to taal 24 voorstellingen en dat zijn er zes meer dan vorig jaar toen de serie voor het eerst werd geprogrammeerd. Een kleine verandering Is dnt do toegangsbewijzen niet meer tevoren hoeven worden afgehaald in. de lees zaal van. Da Doelen, maar op de avond van do voorstelling op vertoon van de rassepartout-kaart aan de zaal ver krijgbaar zijn. De letterkunde komt het eerst aan bod en wel morgen, 15 oktober, wan neer Elias Canetti, schrijver van o.a. „Het Martyrium" on Masse und Macht", uit eigen werk leest. Verder zijn o.a. to verwachten een dlchters- avond (met Mischa de Vreede, Ru teer Kopland, Johannes van Doorn, Ellen Warmond, Fritsy Harmsen ten Beek e.a.) een avond gewijd aan de toneel schrijfkunst (met Hugo Claus), een Willem Elsehot-programma waaraan Simon Carmiggelt en Louis-Paul Boon zullen medewerken en een ontmöetlng met de Klisjeemtmnetjes (Kees van Kooten en Wim de Ble) (aanvang 20,00 uurl). Vrijdag 30 oktober de eerste toneel avond, Het Weense Café-Theater pre senteert dan de koi'te produktics „Tilt" en „Revue". De programmering -wordt verder vrijwel geheel geput uit het nu nog onbekende Mickory-reper- toire. De categorie muziek. Donderdag 8 november een „Groot Nummer Con cert", expose van hetgeen drie Rotter damse musici (Öiliuö van Borgcljk. Klaas de Vries en Jan Zekveld) tül opening van het seizoen hebben be stemd, Totaal vijftien musici zullen werken uitvoeren van Bergeljk, Von BïleJ, Jan Boerman, John Case, Mor- tóti Feldman, Karei Goeyvaetts, Char les ïveè, Mischa Mengelberg, Erie Sa- tie, Kurt Schwitters, Jöh van Vlijmen, Klaaa de Vries, Christian Wolff en i-amonte. Evenals verleden seizóeii Züllên passepartout-houders van de RKS ook reductie op een aantal evenementen kunnen krijgen. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam, woensdag Hoogovens IJmuiden zet zich in een commentaar scherp af tegen de bevindingen van de Research Corporation of New England over een eventuele Hoogovenves- tiging op de Maasvlakte, Op verzoek van de Rotterdam se GG en GD heeft dit Ameri kaanse bureau een studie ge maakt over de milieuverontreini gende aspecten van zo'n vestiging en komt in het vandaag gepubli ceerde rapport inderdaad met een aantal zeer algemeen ge houden bevindingen, De voornaamste bevindingen zijn: - Het staalbedrijf zal een beduiden de bron zijn van zw&veldioxyde emis sies, vooral in de laatste fase wanneer de omvang did van enkele grote raffi naderijen zal benaderen. Het geprojecteerde staalbedrijf zal de grootste bron zyn van dtofemlssles in het Europoortgebied. Hoogovens meent dat de nagestreef de objectiviteit beter gediend zou zijn geweest wanneer de opmerkingen van Hoogovens in het rapport van hel Amerikaanse bureau waren verwelkt. Hoogovens protesteert ook tegen de „tot het laatst toe bewaarde geheim zinnigheid, die er onder meer toe heeft geleld dat de auteurs zelfs geen bezoek aan hst iJmuidense bedrijf konden brengen". De slotconclusie van Hoogovens is dat het Tapport van The Research Corporation of Now England zóveel fcalen heeft dat het rapport ondeugdelijk is om cis grond slag te dienen voor een verantwoorde meningsvorming rond het Maasvlak teproject. ROTTERDAM, woensdag. Alles gebreid b(J Hippety, Gisteravond heeft zij haar najaarscollectïo ln discotheek Le Bateau prijsgegeven. Aanvankelijk ln een Intrigerend slow-motIon-tempo werden lange jurken, jassen en spen cers getoond. Do soepele trlcotweefscls in gematigde kleurstellingen bewijzen zich het best rond slanke lichamen. Toch krijgt het materiaal langzamer hand wat meer benadrukt door tusscn- zolsels, zakken cn kleppen. Ook bij passende spencers of pantalons in aanvullende kleurtjes kunnen een niet zo volmaakt lijf een kansje geven in tricot. Het leek wel of de breisels ge zandstraald waren: een heel fijnzinnig mêlé maakt van ieder violet, beige, oranje of ecru een raadsel naar de oorspronkelijke kleur. Aan de tmidt-lengte passen zich ook de pantalons aan. Ze kunnen bijeen genomen zijn onder de knie of gewoon Ineens op die plaats eijn afgeknipt en omgozoomd. Hippety showde enkele modellen ln rLbbeü effect tot op de voet, .maar die ook zonder meer soepel vollen wanneer de pijpon ln laarzen gesloten worden. Bijpassende lange truien met cols zijn .dan wel noodza kelijk. Wanneer de truien zeer lang 2yn en mtdi-japonnen genoemd wor den kan een del koordje op heuphoog te door de stof gehaald, Incern een vondst blijken. Degelijk van Buit wa ren de rokken met korte jasjes, waar bij veel knoopjes, ook in de rok, en zowel kleppen als aparte zakken zor gen voor wat vrolijkheid. Dwarse ba den laag over de heupen herinnerden aan de anode uit de oorlogsjaren. Wie wil lean nog steads in tuniek- pak -voort. Het verdient dan weJ aan beveling een extra spencer over de tuniek te dragon en doönmeo de ge compliceerde „look" van dit seizoen te (gehoorzamen. In Lo Bateau werden dergelijke complets godragen in com- bunatics van aacht-hard roze en bei- ige-negrc. Van de Franse ontwerper Claude de Coti. wenkend voor de Duitse betere confectie, kwamen perfect zittende jurken, dte op zo'n modeshow <nèt niet maar daar bulten misschien wel gauw tuttig zijn. In oen iets -hoger tempo werden wat -verlate mini-jurkjes en jurkjes boven de knie 'getoond. Zc waren van diepe stolpplooien aan de voorzijde en soms rijnpelrokjes aan do achterzijde voor zien en uitgevoerd in alweer tricot- kwaliteiten. Een zekere helmwee «aar an ïm-tij cl e>n is dan moeilijk te onder drukken. Da haarboutique Fifth Ave nue van De Bijenkorf zorgde staande de show voor ingewikkelde coiffures met veel haarspray en ikruïletjes, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag-. De D'66-fraötic ln de Rotterdamse ge meenteraad wil in de eerstvolgende raadsvergadering het vraagstuk van de onverenigbaarheid van functies aan de orde stellen. Met name gaat hst om Rijnmondge* committeerde dra L. Van Leeuwen die tevens lid Is van de Rotterdamse raad, ên de wethouders H, C. G. L. Polak, G. Z, de Vos en drs H. Viersen die lid van de Rijnmondraad zijn. De Democraten hebben een verzoek daartoe gedaan aan burgemeester Thomassen. (Van. een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinadag - De uitworp van fluorverbindingen van het Hoogovens-complex op de Maasvlakte zal tot een derde deel van de getaxeerde uitworp moeten worden teruggebracht. Dan wordt voorkomen dat voor deze stoffen gevoelige gewassen binnen een afstand van 8 tot 14 kilometer af van het Maasvlak te-bedrijf schade zullen lijdon. Dit is een van de opmerkelijk ste conclusies van de zgn. techni sche eonvehantscommissie, die belast is met het omschrijven van de voorwaarden, op grond waar van de gemeente Rotterdam eventueel aan Hoogovens-Hoesch een Hinderwetsvergunning af geeft. Voorafgaande aan het opstellen van acze voarv aarden heeft de commissie die samengesteld is uit deskundigen van alle overheidslichamen die part ners zijn in het convenant met Hoog ovens (Rotterdam. Rynmond, Zuid- Holland en het Rijk) een rapport uit gebracht ter informatie van de Rot terdamse raad, Hierin worden een aantal conclusies gegeven inzake de milieu -hygiënische gevolgen van de vestiging van het hoogoven- en staal bedrijf op de Maasvlakte. Tussen de regels door wordt in het rapport echter een voorwaarde ge noemd: de uitworp van Ö02, fluor verbindingen en andere verontreini gende gassen wordt beoordeeld als deze uitworp plaats heeft via schoor stenen van ..minstens 200 meter 'hoog". Naast de mogelijke effecten van de fluor-verontreimgmg wordt dan ge concludeerd dat de invloed van de S02-lozingen „in Oostvcornc, Hoek van Holland cn verder gelegen plaatsen onbelangrijk zal zijn" - de uitworp van koolmonoxyden en sitikstofoxyden „geen gevaar of be langrijke hinder zullen opleveren" de luchtverontreiniging door slof binnen 8 km afstand ven het bedrijf met 25 procent zal toenemen. Op gro tere afstand zal de toename niet meer dan 10 procent bedragen. Op af standen van meer dan 15 km enkele procenten er geen stank zal worden veroor zaakt (cht verschijnsel kan worden voorkomen bij moderne kooksfabrie ken, „hetgeen ook zal moeten worden verlangd". Het forum op de Pvd A-bij eenkomst over Hoogovens bestond uit v.r.n.!. dr M. Afbrecht, directeur toekomstige staal fabriek, dr D. Dolman, lid Tweede-Kamer, voorzitter mr Y. Schilthuis, mr H. Versloot, lid Eerste-Kamer en drs P. A. de Ruiter, lid Rijnmondraad. Over de vraag of de uitworp van stikstofoxyden do waarschijnlijkheid van het optreden van fotochemische smog zal vergroten, doet de commissie geen uitspraak „gezien net fundamen tele gebrek aan kennis ter zake". Wel kan worden opgemerkt, aldus het »ap- port, dat de bedoelde uutworp niet van zodanige omvang is dat op dit gebied problemen dienen te worden ver wacht. Voorts constateert de commissie dat geluidshinder kan worden voorkomen en dat „ontoelaatbare waterverontrei niging kan worden voorkomen". KNMI Deskundigen van het KNMI zijn tot de conclusie gekomen, blijkens een rapport dat als bijlage bij het rapport van de convenantscommissie is ge voegd dat het optreden van mist bij Hoek van Holland als gevolg van het lozen van koelwater van de naast de staal fabriek te bouwen elektrische centiale slechts bij uitzondering zal voor komen. Hierbij wordt echter het voor behoud gemaakt dnt dit verschijnsel ernstiger kan worden als de tempera tuur Van de Rijn ln -de loop der jaren met enkele graden oploopt, In een andere bijlage constateert het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater, dat de gevolgen van de Hoogovenvestiging voor de water verontreiniging heeft onderzocht, dat uit dit oogpunt geen argumenten kunnen woiden gevonden om deze vestiging geen doorgang te laten vin den. In een commentaar op deze rap porten zegt prof. dr D, J. Kucnen, di recteur van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer dat ondanks de exacte gegevens, die zijn gebruikt bij de stu die van de milieu-hygienische ge volgen „er nog te weinig bekend ii over de invloeden van verontreiniging op de levensgemeenschap van plan! en dier". Met name op het gebied van het toevoegen vian giftige stoffen aan hot zeewater is nog te weinig bekend. „Het toevoegen van nog meer door het Hoogoven-complex houdt oen nsioo in waarvan de grootte nog niet is te schattan". Tenslotte constateert prof. Kucnen dat eon hoogoven!nduotric op de Maasvlakte „meetbare schade" zal veroorzaken aan de natuurgebieden ln do Voornse duinen, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. We gens diefstal van mallen in een Schie- damse glasfabriek eiste de officier bij de Rotterdamse rechtbank mr A. Nie sen gisteren een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan twee voorwaarde lijk tegen dc 30-jarige Schledamse chauffeur C. M, en de 34-jarige vork heftruckchauffeur P. van B. uit Rot terdam. Wegens verduistering blj'de- zelfde fabriek hoorden dc 20-jarige transporteur D. de B. en dc 19-jarige löswerkman J.8., beiden uit Rotter dam, oon gevangenisstraf van resp. 5 maanden, waarvan twee voorwaarde lijk en 1 maand tegen zich eisen. M. en Van B. hadden De B., die als magazijnbediende werkzaam was, ge vraagd of er wel eens oud koper was. De B. wist wel wat. Onderling werd afgosproken dat De B. reserVërhallen in een doos zou doen en ergens neerzetten. Beide andere mannen haalden ze dan weg. Deze geschiede nis had zich in een half jaar tijd 4 5 keer herhaald. De verkoop van de vormen als oud koper had ieder een bedrag van 700 gulden opgeleverd. De waarde van de mallen lag rond de 56.000 gulden. De löswerkman J. S. hoorde een la gere straf tegen zich eisen omdat hij slechts een keer had meegedaan. De officier was het in het geheel niet eens met het reclasseringsrapport dat van een Incidentele gebeurtenis sprak. Hoe kon men het incidenteel noemen als het feit zich over een half jaar uitstrekt zo vroeg hij zich af. Mr Niesen wilden niet meegaan met het advies een voorwaardelijke gevange nisstraf op te leggen. Gezien het lange dienstverband, M, was reeds dertien jaar in dienst bij de fabriek en Von B. vijf jaar, had de werkgever f.n hen mogen vertrouwen, aldus mr. ri*esen ln antwoord op de bewering van de raadsvrouwe van Van B. mevrouw mr H. M. de Kat- Presser, dat de controle onvoldoende was geweest. De rechtbank zal op 28 oktober uit spraak dom I 1 A •AA.-'.;:- F AN AF 1924 ben ik gemoto riseerd op de weg, daar Ik •72 jaren tel. Elke zondagmor gen rijd ik van Rotterdam naar UtrechtOp de weg Rot terdamGouda passeer ik twee kruispunten met borden voor afnemende snelheid van 70 naar 50 km- per uur. Dan rem ik af tot de aangageven snelheid. Achter mij knippert men dan met de lichten als te ken dat wen op dezelfde mei heid wil doorrijden. Dan zoek ik mijn plaats in de rechterfi- le, die bezet blijkt. Als ik de achterbumper zie en toil in voegen, tref ik de knipperende automobilist daar aan, die pan de ruimte gebruik -maakt om rechts te gaan passeren. Hy wringt zich tussen mij en de voor hem op de rechterrybaan rydendc wagen om met grote snelheid zün weg te uerwolcen. Achter hem volgen nog twee luagens, die mij op dezelfde wijze beletten Tiaar de rechte r- file te gaan. Als het dan ein delijk zal lukken, zie ik het bord 50 km met twee strepen erdoor. Het is dus niet meer nodig. Ik kan zelf wettelyk verantwoord versnellen. Hoe lang zullen de waanzinnigen voor mij ongestoord voort kunnen jagen? Welke therapie, zo zou ik de politie tuitten vragen, moet op deze peesteiyffl gestoorden worden toegepast? Of liever weet u het lezer? Schrijf het mij danIk zal uw brieven opzenden aan het Verkeersbu reau Driebergen ter doorzen ding dan de veffceersautofitei- ten Zal ik het u zeggen: als ik 's avonds vim Utrecht naar Rot terdam terugrijd komt het mij voor, dat de patiënten eniger mate gerevalideerd zijn in de rustige natuurverpozing. Men stoort niet en Temt rustig af op de wettelijk gevraagde snelheid. Men gaat immers naar huis en heeft dan geen haast meer om in het zieken huis te belanden. Pas ik op myn 72-ste jaar niet meer in het snelverkeer omdat ik nog normen ken. Ik macht uw brieven vol spanning. Hoogachtend G. Blok Rotterdam DE PENSIOENBOND hoeft mij aangeraden mijn giro rekening, waarop maandelijks mijn pensioen wordt gestort ook op naam van mijn vrouw tc stellen, opdat na mijn over lijden de girorekening niet ge blokkeerd kan worden en mijn vrouw derhalve over het te goed terstond kan beschikken. Gaarne zal ik van ti vernemen of het advies van de Pensioen- bond juist is. Indien het inderdaad juist is, geldt het dan ook voor het tegoed op mijn boekje bij de Rijkspostspaarbank wanneer mUn vrouw over een algeme ne machtiging beschikt. Hoogachtend Uw abonnee (Het verdient inderdaad aanbeveling een girorekening rotuel op naam van dc man als de urotttn te stelten. Wan* neer de man overlijdt ert de girorekening staat alleen op zijn naam, wordt deie reke ning geblokkeerd. Als de vroutu over het tegoed tolt be schikken zat zij een aattefage tót deblokkering moeten indie nen. Het kan weken duren vDor zo'ti rekening is gede blokkeerd. Een man kan zijn (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „Wanneer Rijnmond tot sane* ringsgebied wordt verklaard moet staatssecretaris Kruisinga zich een vent tonen, en zeggen of een Hoogoven-vestiging op de Maasvlakte toelaatbaar is of niet.1* Deze uitdaging doet Hoog oven-directeur dr M. Albrecht, de beslissing over een staalfa briek bij Hoek van Holland, en niet de Rotterdamse gemeente raad. Albrecht verwacht „voor negentig procent" dat de vesti ging „op zijn minst" uitgesteld wordt. Hoogovens zijn serieus aan het kijken naar alternatieve plaatsen voor de bouw van een staalfabriek. „U moet eens zien wat een storm van verontwaardi ging opsteekt, wanneer wij ons buiten onze landsgrenzen, bij voorbeeld in Bretagne, gaan ves tigen." Een en ander zei do IloOgovcn-dl- recteur gisteravond tijdens een to-' rumdiscussic van de Partij van de Ar beid in bet Groolhandelstfebouw. Hij uitte daarbij scherpe kritiek up do wijze waarop een beslissing over do geplande fabriek op de Maasvlakte tot stand komt; „Wc worden nu al vier Jaar door de mangel gehaald, Dat is irecn manier om een onderneming te behandelen. Ais deio metbode ken merkend 1», dan Is bet allerberoerdst fresteld met het industrialisatiebeleid n ons land." Albrecht zei alle begrip te hebben voor gewenste Inspraak, maar do procedure moet naar zijn mening veranderen: „het is nu con soort catch-can". Scheidsrechter Over de ïïiüUeu-thygiënisdhe gevol gen Vjn een eventuele staalfabriek voor Rijnmond wüJe ALbrccbt met oordelen, „Ik zie geen kans andere da.n econwnluche aspecten aan te voe ren voor de vestiging. Ik vind n.et dat het tot de vexantwoordoliikheid van het bedrijf behoort 4e eeigen of die vertlglrug toelaatbaar d& of niet uit mi- Reu-hygiënisch oogpunt. Wij hoeven een beslissing mot te beoordelen, II moet Siet zo zien: Wij proberen de toail ln het dool te eahoppen, ©n u probeert dat te voottemen door or een verde diger voor te zotten. Maar daar moet wdl een scheidsrechter 'bij zijn. en dat is naar mijn mening dc rljk3C»ver- bold." Het socialistische Tweede-Kamerlid D. Doknan gaf een uitvoerig econo misch betoog, nadat hem was ge waagd of naar zijn mening een „ver lies" van negenhonderd mittjoen gul den ('kosten Maasvlakte) opweegt te gen dc winst van minder vui'ie ducht in Rijnmond, wanneer Hoogovens er niet komen. In liweede Instantie &t- woord.de hij positief maar corrigeerde zijn standpunt later weer met te stel ten, dat bet een „tijdelijk verlies" zou moeten zijn. Hij erkende op dit mo ment „nee" te zeggen tegen de staal fabrieken, imaar is voor uitstel. HET „spoorboekje" van de RET doet het niet goed. In 1968 begon het openbaar ver voerbedrijf met de uitgifte uan een dienstregeling voor bus, tram e» Tnetro in boekvorm. Vorig jaar verscheen een soort gelijk boekje. De RET vond de uitgave om representatieve re denen van belang, maar 't pu bliek was er niet kapot van de vraag ernaar was klei» en het boekje werd dan ook slecht verkocht. D',t heeft de RET doen besluiten publikatie van de dienstregeling in boek vorm stop ie zetten. Maar er komt iets anders. Met als titigangspunt de op 19 oktober (dat is aanstaande maandag) van kracht worden de uiinterdicnst zijn nu gesten cilde dienstregelingsbladen verschenen. Voor elke lijn is een afzonderlijk blad samen gesteld, dat behalve de dienst regeling tevens in/ormatie geeft over rijtijden, belangrij ke haltes en verkoopadressen. De afzonderlijke dienstrege- Itngbladen hebben als voor deel dat zij, zo nodig, gemak kelijk door een gewijzigd vrouw ook machtigenhetgeen ook geldt voor de RPS. Alge meen gebruikelijk is het de laatste tijd een girorekening op naam van man èn vrouw te stellen, mede in verband met de girobetaalkaarten. Dag boekschrijver. exemplaar kunnen worden vervangen. Bovendien hoeft de passagier zich nu slechts te voorzien van de gegevens over hjnen die voor hem van be lang zijn. Gedurende enige tijd worden deze losse bladen gra tis verstrekt in de bussen en rijtuigen. Hiermee is inmid dels een begin gemaakt. Binnenkort zullen de bladen ook kosteloos verkrijgbaar z(jn bij de eigen verkooppunten van de RET, Ook een aantal agentschappen zal de passa giers in beperkte mate aan de dtenstregelmgsbladen kunnen helpen. De agentschappen mo gen echter een verkoopprijs van 5 cent per blad berekenen, HET is best mogelijk, dat dit losbladig systeem goed zal functionerenmaar ik had toch liever gezien, dat de 2?£T op een ander punt meer en betere informatie ging geven. Ik bodoel de haltebordjes. Als de RËT nu eens begon met daar wat meer op te zetten, dan zou ook de vreemdeling of althans de mensen die niet da- gct(jka van het openbaar ver voer gebruik maken wat beter de weg weten te vinden i» het l(jnennct van da RETVan de route vindt men alleen begirt- en eindpunt en daar heeft ze ker een met-ingcttiyde in de RET-geografie bijzonder wei nig aan. Geef mij maar die goeie, ouwe haiteborden, die grote vierkante bakken; daar stond ten minste vla welke route een tram of bus reed. Onlangs moest ik van de Goudsesfogei naar het Cen traal Stafion. Op het halte bordje van lijn 1 vond ik de mededeling dat deze tram rijdt van Kralingen naar Schiedam. Maar vla welke routeDat moest ik eerst aan de conduc teur vragen. Ik zie nog steeds niet in toat er tegen is om de meest belangrijke onderdelen vaneen route op de halte bord jes aan te brengen. EEJV buschauffeur met wie ik onlangs in gesprek raakte, vertelde dat hij zelf nooit van het openbaar vervoer gebruik maakte. Hij deed het liever per auto. Waarom? Het openbaar vervoer is niet be trouwbaar, ik heb geen zm om een kwartier te wachten, was zijn antwoord. Het doet mij denken aan een slager cite zijn eigen worst niet lust. r\E KVP is beronfrust over LJ de luchtverontreiniging in Rynmoni Wethouder G, Z. dc Vos van Rotterdam is: a. be heerder van de portefeuille „volksgezondheid" en b. een KVp'ar, Heeft wethouder De Vos nagelaten zijn KVP op de hoogte te stellen van de lucht vervuiling i» Rijnmond of heeft de KVP nooit iets gevraagd aan wethouder De Vos? Gevaarlijk (Zijn collega idr Lamberts sr herin nerde eraan dat -vorig jaar een Ameri kaanse studie-conferentie concludeer de dat een hoogoven dlchtibij petro- chamiscb-e industrie gevaarlijk voor de volksgezondheid, is. „Wanneer er op <M moment een hoogoven op de Maasvlakte graaide, eau de afgelopen dagen ,m "VHaardingen een ramp zijn ontetaan, aJdius Lamheiiits, 'Hij veroordeeT.de sdhenp het feit dat tal van gegevens over de Hoogoven- zaak geheim wenden -gehouden: „Wis heeft op 't stadhuis 't lef het Yocom- rapport geheim te houden. Hoogovens wilden hun eigen rapport publiceren. Maar dat werd door BeuW "tegenge houden. Wij, ibungers van dit bcdreng- de gebied, hébben er iredht op eflko dag met de nieuwste gegevens geïn formeerd te wonden. Convenant Gav-aagd naar commentaar hierop vertelaarde wethouder Jettlnghoff vijf weken afwezig te zijn geweest, en „dus niet te kunnen antwoorden. Collega Reehorst weerlegde dat de rapporten vorige week pas op tafel gdkomen zijn. Mij zijn de eisen ivan Rotterdam dn het Convenant bekend gemaakt. Het antwoord is nu aan Hoogovens of zij aan deze eisen witten en kunnen voidoen. Reehorst vroeg zidh af waarom Hoogovens, „een goeie, die helaas hel laatst komt" ge weigerd zou snoeten worden, en waar om niet d& reeds zware vervuilers aangopRitet wonden. Overigens Is hij er „niet zo gerust" op, dat dn 1990 vol doende werkgelegenheid in dit gebied venzeikerd is, (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag. In de expositiezaal van kunstcentrum 't venster aan de Gouverneurs tra at worden van 17 oktobor tot cn met 6 novamber schilderijen van Rein Bril tentoongesteld. De expositie is dage- Ife van 13-00—:16.00 en van 18.00— 23.00 uur gratis te bezichtigen. Bij aankoop is de rijkssubsidieregeling van toepassing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1