loeneu brand koel- lóods schade ROTTERDAMS DAGBOEK VEEL HERFST A 1TE VOOR JEUGD IN Y er keer smaatregelen metroaanleg het Oosten voor naar Kindervreugd Sg£fK£=?s y Vragen over sluiting van Laurenshotels Notities ROTTE RDAM RIJNMOND TsomoM gesÊha' °P tat&ï?SS* VIamaen SSJS&SSrg:De woning liep Johanna Martzy na vele jaren weer terug PSP eist staking van alle lueht- vervuilende activiteiten Eerste voor stelling „Spring uiL hel raam" gisteren opgeschort Ovrvaller van bejaarde hoeren voor gerechtshof HOOGOVENS VREEST VERDER UITSTEL VAN BOUWPLANNEN Thomassen: Regering laat Rotterdam kastanjes uit vuur halen' BANDRECORDERS EB PLATENSPELERS Ir y Uil }lM™ELUNnsTH-« Tegen handelaar in opium anderhalf jaar geëist - Overvallei' dreigt met wraak na nieuwe eis van vier jaar k f&sjtYèlF;™* aT«- pagina 4- donderdag 15 oktober 1970 MM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag - Een geur van geroosterd vlees hing gistermiddag boven de Rot terdamse wijken Noorden en Crooswijk toen een felle vuur zee een van de koeiloodsen van het koelveemcomplex naast het Rotterdamse veilingterrein aan de Boezemljocht in lichterlaaie had gezet. 2400 ton vlees, opveslaeen In aT fe,elkameri;. Verbrandde. Van ten rokïïfd loods bieef een rokende puinhoop over. De -Vlees tl fen het verbrande ,T= l, vertegenwoordigt een waarde van 1,2 miljoen De eerste zotg van tie brandweer gevestöd In°5SUi5 an £cztn Petersi gevestigd in de kop van het fel bran dende gebouw. Mevrouw Peter1? r>n tiïdfie-fnaÏAU^K kinderen konden w5u vei]igheid worden, gebracht, H^ huis werd voor het grootste ge deelte ontruimd en kon voor -de vlam- Terwijl brandweerlieden bezig wa- «ren het huls te ontruimen en de eerste slangen uit te rollen verplaatste perso neel van heit .naastgelegen terrein van Stmca in allerijl 240 auto's vm dit merk, die dreigden vlam te vatten. Het gras tussen de loods en dit terrein was al in brand geraakt door over waaiende vlammen. Geen der auto's liep schade op. De brandweer kampte aanvankelijk met een tekort aan water. De eerste pomp werd aangesloten op de drink waterleiding, die weinig druk gaf. Da- ter werd het bluswater gepompt uit de Boezemvliet. Dit karwei werd ge klaard door een Ahrens Fox motor spuit Doordat er in het begin van het blusslngswerk weinig water was, gin gen kostbare minuten verloren. De brandweer, die na het middelalarm al spoedig groot alarm gaf, bestreed met zes waterstralen en een waterkanon het vuur dat aanvankelijk nauwelijks in te tomen bleek. Om kwart voor drie kon. echter ai het sein brand mees- ter worden gegeven. Koelveem behoort toe aan de firma f gebroeders Kloosterboer te Sint Pan- cras, Noord-Holland, een im- en ex portbedrijf van gekoelde etenswaren, voornamelijk vlees. De 13 jaar oude „in steen en zink opgetrokken Joods 'tiras met een koelinstallatie en het vlees verzekerd tegen brand. Het vlees was bestemd voor binnen- en buiten land. VOOR. het eerst na geruime tijd heeft het Rotterdamse rauztekpu- bliek weer eens kunnen luisteren naar de Hongaarse violiste Johanna Mart zy» die enkele jaren na <le laatste oor log muziekminnaars in veie landen imponeerde met haar bijzonder ener gieke en tevens diep doorvoelde ma nier van spelen. Johanna Martzy handhaafde zich vele jaren op dat hoge peil, totdat ze een jaar of tien, twaalf geleden opeens haar zelfbe wustheid scheen tc hebben verloren. Men hoorde na enkele minder ge slaagde speelbeurten lange tijd niets van haar, maar een paar jaar terug hegon ze weer op te treden, en. kenne lijk met herwonnen zekerheid. Gisteravond heeft haar aduditorium in de kleine Doelenzaal leden van de Rotterd. Kunstkring daarvan overtuigende bewijzen gekregen in so nates van Handel (in E), Brahms en Ravel en in de de bekende Partita in d voor vioolsolo van Bach. Klonk er In de eerste delen van deze partita nog iets door van mindere intensiteit, de Interpretatie kreeg allengs meer allure en deed het publiek met spanning luisteren naar de grandioos gespeelde Chaconne aan het slot. De pianist Jstvan Hajdu, die in de sonate van Hinde] volgzaam secon deerde, kreg na de pauze pas een dankbare taak in de Sonate op. 100 van Brahms en in de unieke Sonate van Ravel. Hij benutte die kans voor al in Havel bewonderenswaardig (zijn spel maakte in Brahms een iets te routineuze indruk), door de cli maxen in de boekdelen meesterlijk op te bouwen en de „blues" (middendeel) precies te geven wat het stuk behoef! met een quasi-nonchalant- maar ge raffineerd toucher. Johanna Martzy overtrof haar overigens sensitieve Brahmsvertolking eveneens in Ravel: het spannende werk, waarin men o.a elementen uit Ravels beide pianocon certen terugvindt, kreeg in de ver vaarlijke vioolpartij de juiste dosering van verfijning en meeslepende musl- ceerdrlft van Johanna Martzy. Toe gift; een teer gespeelde Berceuse op de naam Fauré van Ravel. S. NIEBOER De vuurzee braakte dikke rookwolken en de geur van geroosterd vlees uit. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Voor de komende herfstvakantie staan tal van, activiteiten, op het programma. In Kralingen kan de la gere schooljeugd werken aan de opbouw van een „speelstad" in en om het oude klooster aan de Waterloostraat. Iedere dag van 19 tot en met 23 oktober kunnen de kinderen naar hartelust hulzen bouwen, standbeelden maken, een postkantoor en een bank beheren, vuilnis man spelen of een tuintje aanleggen. Tekenen en kleien kan ook. De toegangsprijs bedraagt 80 cent per dag, van 10.00 tot 16.00 uur. In Zuid-wijk. worden do attracties verdeeld over -de "buurthuizen. Ilpen- stem, Schuilenburg, Jcugdveld en Zuidwijk, Van imaandag ,tot en met vrijdag (met uitzondetxmg* van dins dag) kan de jeugd bezig zijn met tekenen en schilderen, vliegers maikc-n, knutselen of poppenkleertjes maken. Dinsdag speelt de pret zich af in de Larenkamp; waar onder meer een poppendokter spreekuur houdt. (Van een onzer venslaggavens) ROTTERDAM, donderdag. Het WD-raadslid W. Baggerman vraagt het college van b en w of het wij na gaan welke maatregelen zijn te nemen om te voorkomen dat de Laurens ho tels in de Hoogstraat gesloten moeten worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Naar aanleiding vvan de luchtve-, rontreinging van de laatste dagen heeft de PSP-afdeling Rotterdam van de directies van de betrok ken industrieën geëist t,dat zij met onmiddellijke ingang alle ac tiviteiten, waardoor deze milieu vervuiling in de hand wordt ge werkt, zullen staken." De Pacifistische Socialisten eisen van het college van b. en w. van Rot terdam en het bestuur van Rijnmond dat „deze s'lle ten dienste staande wettige machtsmiddelen aanwenden om de bevolking te beschermen tegen een voor het hele leefklimaat fatale industriële ontwikkeling. De PSP doet tenslotte een beroep „op alle werkers in het Rijnmondgebied, om bij fa lend ©verheids- en ondernemersbeleid zel'f die maatregelen "in hun bedrijven te bespreken en toe te passen, die een aanslag pp de gezondheid van de be volking van Rijnmond kunnen keren." (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag, Dc eerste voorstelling in Rotterdam van de vrije produktie „Spring uit het raam schat, we gaan trouwen" (Hof- pleintheator) moest •gisteravond het laatste nippertje worden a~ fgelas' ad ee lichte maagbloeding gekregon. Wan neer Lutz weer kan spelen s nog niet bekend. Vanmiddag ,ging hij voor on derzoek naar een internist. De ver wachtingen zijn dat hy in ieder geval tot en met zondag a.s. uitgeschakeld zal zijn. Verder is er een typehoek, een flheesa- Jon, een postkantoor, een was-afdeling en nog veel meer. Toegang twee kwartjes per dag, van 10.00 tot 19.00 uur. Dc commissie Vakantiebcsteding heeft een serie filmvoorstellingen in het voor-uiifczicht gesteld. Bet program ma ziet er als volgt uit: maandag 19 oktober voorstellingen in Alexandeer- polder (ImmanueLkerk) en Zalmplaat (Antwoordkerk). Aanvang 10.00 uur. 's Middags om 14.00 uur: Heyplaat (Courzandseweg 40) en Ommoord (Noodkerk, Stresemanpiaats Dinsdag 20 oktober: om 10.00 uur in Charlois (Oudehoornstraat 17) Noord (Kammenstraat 15). 'sMidd..=_ 14.00 uur: Katendrecht (Volkshuis) en Lombardijen (wijkgebouw Menander- •straat). Woensdag 21 oktober: om 10.Ü0 uur dn Pernis (Gereformeerd jeugdge- Uouw) en Crooswijk (buurthuis). Om 14.00 uur in Feyenoord (Paramont) en Schiebroek (Brandaius). Donderdag 22 oktober: om 10.00 uur in Ommoord (Noodkerk) en Hoogvliet (recreatt ©gebouw Oude Wal), om 14.00 uur -in Hillegersbeng (Bongka- pel) en Pendrecht (Triumphatorkerk), Vrijdag 23 okiwbsr: om 10.00 uur in Charlois (Clemenshttis) en Schiebroek (Hervormd centrum), om 14.00 uur in Alexander polder (Immatiuelkeric) en Reijerocrd (Pelgrimkerk). De toe- igangsprijs bedraagt steeds 0,50. DEN HAAG, donderdag (ANP) Een van de vier Rotterdammers die op 23 februari een overval pleegden op twee bejaarde boeren in Ruiner- ivold (Dr) stond woensdagmiddag in hoger beroep terecht voor het ge rechtshof in Den Haag. Het was de 30-jarige Gerrit B. HU vond de hem door de rechtbank in Rotterdam opge legde straf van een jaar en drie maanden met aftrek van voorlopige hechtenis, te zwaar. Met zijn drie stadgenoten was B. met een gestolen auto naar Rulner- wold gereden om de halfbroers Meeu- wis Bolding (74) en Albertus Lensing (76) te beroven. De bejaarde mannen hoorden twee van de overvallers, toen die het huis binnen probeerden te dringen. Ze grepen een stuk ijzer, en het kwam tot een treffen tussen hen en de indringers, die ten slotte ver trokken zonder geld te kunnen mee nemen. De advocaat-generaal mr G. de Lint vroeg bevestiging van het rechtbank- vonnis. Hij vond dat de ion laste ge legde delicten zwaar aan B, moeten worden toegerekend. B.'s raadsman, mr J. de Jonge, stelde dat de rol van zijn cliënt bij de mislukte overval veel minder actief was geweest dan die van de anderen, van wie er twee da- zelfde straf kregen als B. Hij vroeg een strafvermindering van enkele maanden. Hel hof zal op 28 oktober arrest wyzen. (Vun een onzer verslaggevers) IJMIHOEN, donderdag. De politieke ontwikkelingen in het Rijnmondgebied en het moeilij ker geworden economisch klimaat baren de directie van liet Hoog- oven-Hoesch concern grote zor gen. Dit is te lezen in een circu laire die de raad van bestuur van Hoogovens ter kennis van het personeel beeft gebracht. Gezegd wordt dat men vreest dat politie ke cn economische factoren kun nen leiden tot verder uitstel van de reeds anderhalf Jaar geleden ingediende plannen. In de circulaire wordt ver klaard dat naast de acties die een aantal comités ter bestrijding van milieuverontreiniging voeren vooral rekening moet worden ge houden met vertraging door te genstand in regerings- en "be stuursorganen. Zo wordt de mogelijkheid ge noemd dat de meerderheid van de Rijnmond raad zich tegen de vestiging van een staalberljf zal uitspreken. Gezien de beperkte bevoegdheden van deze raad be hoeft dit niet doorslaggevend te zijn, maar het kan wel leiden tot een procedure, waardoor de ver wezenlijking van het project ver traagd wordt. Op welke termijn en hi welke zin de gemeenteraad van Rotter dam zich over het staalbedrijf zal uitspreken is nog onzeker, maar ook indien de raad een positieve beslissing neemt, is nog niet be kend wanneer met de bouw een aanvang kan worden gemaakt. Dit is een gevolg van het feit dat de Maasvlakte een geheel nieuw terrein is, dat nog niet gemeente lijk is ingedeeld. DEN HAAG, donderdag (ANP). Minister Ndissen van -economische za ken is duidelijk voor vestiging van de Hoogovens om de welvaart en het welzijn, aldus burgemeester Thomas sen woensdagavond in een tv-uitzen- ding van de actualiteitenrubriek „Achter het n-ieuwss', „de heer Rool- vilrfk dubieert over het arbeidsvrai stuk, maar ihJJ weet tussen 1966 en - 1,6 miljoen arbeidsplaatsen moeten worden ^geschapen en dat de huidige ontwikkeling leidt tot het opruimen van een groot aantal zwakke bedirij- „De iaatste in de rij, de staatssecre taris voor -de volksgezondheid, die heeft natuurlijk de meeste twijfels om dat daar de ge veren liggen," De -vraag is dus of de regering aanstonds zal spreken uit één mond, zei de heer Thomassen. „Tot nu toe heeft -de rege ring Rotterdam de kastanjes uit het vuur laten halen. Support van econo mische zaken moet nog komen, of schoon wij weten dat economische za ken zeer graag ziet dat Hoogovens ko men." Van de kant van sociale zaken en de medische heren zijn tot dusver alleen kritische vragen gesteld, Ik ben er zeker van dat die kritische vragen kunnen worden beanwoord aan de hand van het samenwerkingsrapport van de Convenantscommissie", aldus de burgemeester. (ADVERTENTIE) VELG GOEDE MERKEN, B, EN O., PHILIPS, SONY, LENCO E.A. BU A ft I ICKf AERT V- NSSSTRMT 38 I TEL- 116S11-235327 (Vaneen onzer verslaggevers) BOTTERDAM, donderdag. Tramlijn verdwijnt van de Blaak. Dit gebeurt zodra de me trolijn CentrumOost (naar Alexanderstad en Ommoord gebruik wordt genomen. Lijn 8 wordt omgelegd met een grote boog langs de noordzijde van het toekomstige wegencircuit voor de toeguig tot de Willemstunnel, De verdwijning van IUn 8 van de Blaak ia een van de verkeersmaatre gelen, die het gevolg zullen zijn van de metro-aanleg naar hei oosten. De maatregelen zijn neergelegd in een voorlopig rapport van de afdeling tunnelbouw van gemeentewerken. Verdere verkeersomleggingen zijn, vooruitlopend op de onteigeningen, als volgt voorgesteld: 4 Het reeds gebouwde gedeelte van de OostWest metro op de Blaak moet worden verlegd. Vervolgens moet de Blaak ter plaatse van het NS-station over dit tunneldeel worden omgelegd langs het noorden van de Markt. Dit tunneldeel sluit aan op de verlengde Willemsbrug. Daarna komt het bouwterrein vrij voor het metro station Blaak en het verkeersplein Wil lemstunnel. 6 Op de Groenendaal moeten wegen naar het zuiden, worden verschoven. De tramlijn via dc Mariniersweg cn de Goudsesingel naar het Oostplein gelegd. Het omleggen van tramlijn 8 naar de Goudsesingel moet gepaard 'gaan met het maken van een vrije baan op deze singel. 0 Bij het Oostplein moet de Boezem van Sehieland worden gekruist met een zogenaamd syphon onder de tun nel door of. wanneer er een nieuw ge maal wordt gesticht, met persleidin gen over de tunnel heen. De wegomleggingen worden .geënt op een nieuw Oostplein met een aan liggend eemlchtingsverkeercircuit uit Slaak—Gerdesiaweg—Boezemsingel. 0 Aan. de Slaak gaat d-e tunnel onder een vleugel van de r.-k. huishoud school door. 9 Op de Gerdéstaweg kan de we,gom- iegging een gedeelte van een toekom stig wegenplan vormen. 9 De flats aan de Chris Bennekers- laan en aan de Adamshofstraat wor den ondertunneld. DEN HAAO. donderdag (ANP) De advocaat-generaal btf bet ge- rechtsbof in Den Haag heeft gister ochtend bevestiging geëist van het vonnis van de rechtbank in Rotterdam waarbij de 30-jarige op Aruba gebo ren cn in Rotterdam wonende Ludovic H. veroordeeld is tot een gevangenis straf van één jaar en zes maanden met aftrek van preventieve hechtenis wegens het in bezit hebben, gebruiken en verstrekken aan derden van opium, •H, gaf voor het hof toe volledig ver slaafd te zijn geweest aan opium, maar zei dit middel niet meer te wil len -gebruiken. Hij ontfleende echter opium te hebben verhandeld. Zijn raadsvrouwe, mr R. Lensink-Bosman uit Rotterdam verduidelijkte dat H. o\ zijn adres in Ka tend recht bezoek kreeg van mensen die naar opium snakten. Ludovic ging dan met hei geld,naar de goktent van de Chinees bij 'hem om de hoek en haalde opium zonder winst te maken. Zelf kreeg hij voor de bemiddeling gratis opium van de Chinees. „Hij was dus geen hande laar, maar „makelaar in drugs", aldus üe raadsvrouwe. Ze vroeg een gedeel telijk voorwaardelijke straf: „De dooi de rechtbank opgelegde straf rs funest voor mijn cliënt. Verslaafden zijn pa- tienten en geen criminelon". r^R/E scnieniucr- ring als onzin te bestempelen, uit gaat. In het tehuis zullen is kende kinder- Het grootste deel van de dag namelijk kinderen komen uit tehuizen tn Hotter- bevinden de fcf«dtfre« »ieh in zwak sociale gezinnen en ook dam hebben plan- het kindertehuis, uiaar men in pupillen -uan Roden «oor de «en voor de bouw van een verband met het vliegtuigla- Kinderbescherming. Tegen J^ERKEN gaan er steeds meer toe over bijzondere diensten te houden. Zo gaat dc gaan Kunt i ma ar verhuizen, dat, bewoner van vier verdiepingen hoog pand waai de ramen gesloten zal deze achtergond moet, dacht Crooswijk, Af'rikaanderwiik of m Schiebroek bil het stntinn moeten ha «rie» Wr,^ *a ikf Qok de ureeg worden gQ„ Hoorder eiland? Wie 20 makke- zien, dat de prijzen van de lijk een ander woonoord kan huizen sterk zullen dalen. Dit opzoeken omdat iets in zijn doet mij onmiddellijk denken, wijk hem niet bevalt, fs in aan een verschijnsel dat men wezen niet gedupeerd in Schiebroek bij het station moeten houden. Waar de over- Wilgenpias. Bewoners «an het last uandaan moet komen is Wilgenkwartier zijn daar u mij onduidelijk. Uit ervaring raadt het boos cn veront- weet ik dat het «tonen bij bij- waardigd over. Kinderen zijn voorbeeld een lagere school nar dip, maar niet uoor je deur. (nun- en uitgaan, speelktoa. En dan zeker «iet deze kinde ren. Het gaat namelijk om kin deren cite als geuolg van ge zinsmoeilijkheden in een tehuis moeten worden geplaatst. tier) heel erg meevalt. Slecht: WVIV enkele periodes vaneen dag is nentrekken keidererT'de prij- het wat rumoerig. Zen van de huizen. Bovendien is het zo, dat km- Jk hoop vurig, dat het argu- deren van kindertehuizen bin- ment van de Wilgenkwattier- Tijdens een op het stadhuis n<*n het gebied van schoolge- bewoners (daling van de hui- Behouden hearing is gebleken, bouw «m schooier/ moeten zenprijzen) geen gehoor zal dat „de buurt" tegen is. Men blijven. Maar afgezien van dit vinden bij de gemeentelijke vreest drukte en overlast en Mies, het lawaai van de vlieg- met de startbaan van Zestien- tuigen is zo overheersend, dat hoven in de buurt heeft men bijvoorbeeld kindergejoel daar al lawaai genoeg. niet bovenuit komt. Bewoners Blijkens een kranteartikel van her Whgenkwartier die nu overwegen te verhuizen had den dat al veel eerder moeten doen. autoriteiten. Als een gemeente daar rekening mee moet hou- tievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad; „We zijn op weg naar twintig miljoen mensen, we zullen moeten ervaren dat we elkaar steeds meer gaan hinderen." Het standpunt van de Wil- genktuarfcierbetvduers is nu precies die positieve, dgnami- overwegen sommige bewoners zelfs om te verhuize». Hun motivering luidt: a. wc zijn hier voor onze rust komen «jonen, b. het is hier toch al 30 lawaaiig met die vliegtuigen en c. met dat kindertehuis komt er nog meer hierrie. den kun je vrijwel nergens in sche Mn Semeenschapszin ge- Rotterdam meer bouwen. tuigende houding die wr - dc*e benarde tijden zo hard Overigens zou men zich nodig hebben, kunnen afvragen of de prijzen Er is onder de bewoners van De werkelijke reden van de van dc -woningen hier «iet al lang gedaald zijn als gevolg van dc geluidshinder die door verontwaardiging moet geloof de vliegtuigen wordt veroor- ik worden gezocht in de angst zaakt. m de bewoners, dm mei dc Eén ding leeft mij in ha komst van dit kindertehuis dc bi,'.-onder: het gemak waarmee dan ik ben eo vrij üere redend.standing van üe buurt „ebrer- de bZone 7eZn het WÜgankwartier toch 1oei iemand die zegt: ife woon hieT al in de herrie van vlieg tuigen, wat fcinderlaioaai kan er 'ook nog wel bij Schrijft 11 mij eens, ik zal uw bri .-ƒ in een vrolijk kader in mijn dag boek afdrukken. Remonstrantse Gemeente vier diensten geven in het kader van het Europees natuurbe- scheraiitigsjaar. De diensten worden gehouden in de kerk aan de Mathenesserlaan om half elf 's morgens. 18 okt. „Dag bomen" (dr. J. F. van Royen over „de mens In het natuurlijk milieu"), 25 okt. iJDag vissen, dag vogels, (ds G. S. Westerouen van Meeleren over „de mens een tra het natuurlijk milieu"), 1 nov. „Dag bloemen" (ds. J. Laforêt over „de bloem als taal"), 8 nov. „Dag mensen, tenzij...» (dr, JU. j. Adrian!, ds. C. E. Offcrhaus en ds. J. W. Wery over „wat kunnen we eraan doen"). ^LS u wilt protesteren tegen de belastingplannen van minister Witieveen om het au torijden weer duurder t© ma ken kunt u meedoen met de protestoptocht van de Stich ting voor Economische Auto- mibillsten. Als u In Rotterdam woont moet u zich op zaterdag 24 oktober mei auto melden op de Sint Jacobspiaals, Plak stickers op achter- en zijruit, maak zelf spandoeken met passende leuzen. DEN HAAG, donderdag. (ANP) „Een zo hoge straf zou voor mij aanleiding kunnen zijn opnieuw waak te nemen," 20 zei gisterochtend de 24-jarige la Lctiaud geboren cn in Rotterdam wonende Wladlmir J. voor hot gerechtshof in Den Haag, De ad vocaat-generaal vroeg daar bevesti ging van het vonnis van dc rechtbank In Rotterdam tegen J. waarbij deze wegens het plegen van een roofover val met bedreiging, een poging tot een roofoverval en drie inbraken veroor deeld ls tot een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van voorlopige hechtenis. Wladlmir had .voorts volgens zijn eigen schattingen nog 1'14 diefstallen en uitbraken gepleegd in de algelopen jaren, Hij heeft verklaard tot zijn da den -gekomen te zij-n om wraak te ne men voor wat zijn familieleden zou zijn aangedaan. Zo is rijn zusje door dc 'kinderbescherming uit het gezin gehaald. Hij zei ook geld te 'hebben willen verzamelen voor de verpleging van dit (debiele) zusje. De advocaat-generaal mr G, de Lint noemde vier jaar gevangenisstraf •voor de serie ten laste gelegde en door Wladimir bekende misdrijven bepaald geen onproportionele straf. Doze man die de draagwijdte van, zijn handelen heel goed kan doorzien, heeft d-aze straf volledig verdiend, aldus mr De Lint. De raadsman mr F. Strengers uit Rotterdam, wees erop dat "Wladimir en diens familie vol haat en wraakge voelens zitten jegens de politie, de kinderbescherming en de maatschap pij. Hij stelde dat de rechtbank, te weinig tekening heeft gehouden «met •verzachtende omstandigheden. Het ihof zal op woensdag 28 okto-ber arrest wijzen. ROTTERDAM, geboren: K. I>. Boon de Buck z, P. Niemcijcr-Dekker z, M. SSag- boom-Drcnth z, C, Hoogendoom-PhlUps A, F. A. Couv.-eleers-Oouerllng a; W. Stig- ter-Stut»be z, F. C. J. Hobelman—Iding z. s. M. G Wolters-Beekers d, I. Manders- Fost d, J. Danielsc-Huys d, M, van der Horst-Westdorp d, F. J, Hessels-Torlouw d, M, D. P. Jimenez iVS.irin-Sanch.cz Martin 7. M. Hansen-Leenttanr z, A. F. M. J. Zeven bergen-Zevenbergen z. H. P, Jonckheere- an Oorschot 1. M. C. Lortva-Vos z. S. J. v.d, Htjde-Jnnscrt d. E. Huisman-Kool z. II. M. M .Rot-Teunissen z, A. M. Schrcuder- Keur z. G. H. M, Nleuwcnhuis-van den Borg z, tV, J. Verhel)-Verhoef z, M. S. J, Feddes-Schimmei d, H. Moerman-de Jonii d, c. R Huibers-Ferverda d. T. E, Brlgge- man-van Neutegem d, S. Bennis-.de Wit z, J. M. Soudyn-van Es z, G. Flores-Ruiz-y.d. Buse z, B, v.d. Kroft-Carrick z, C. A, M. Foots-Fransen d, M. M. Kendriks-Gee.is d, G. Wensveen-van Priel d, I. H. M. Smit- Ranke d. ondertrouwd: F. J. Koodertngs en C. J. Roggeveen, B. K. v. Duljn en A. M. v. d, Sa.-ide J. C v Deuraen en M, Boerman, R. v Es en M. A. Coert. A. L. D. v.d. Berg en A. M. Jansen, W. C. v. Boom en W. M.v Zanten T, Kamphuis en t>. C. v.d. Have, M. X. Kracht en L. J. de Suiter, G. v.d. Ham en E, Verschoor, R. J, A. Hoorman en S. Rosbergen. F. J". M. Gelun.se en M. E. Groen loo, p. H. p. Huijbcrs cn C. H. v.d. Ent, J, Koudstaal en j. I. Zaanen, P. A. Hoogenboom cn A, A. P v, Meeuwen W. Giorgl en J. Siebol A. v.d. Oven en K. Meyer M. A. Potjes en AI. T. A. E A erts. L. A. H. Prins en A. V. Dee, J. V. Overecm cn B C. J. MoeJiker, T. W. Kievit en F de Graaff. A. v. Beteren en L. M. v. Dijk.' D. J. Pols cn C. Wendricb. C H. Relcher en C. M. A, V.d. Geer, R. R. de Haas en H. Bou- man, J, de Neef en J. M. de Jager. P. J. H. Pijl en J. Vaandrager, H, Loopfk cn H. M. M- van Tour, E, J.I. Verhaar en A. Kornet. G. Wens ink en C. J. v. Emmerloot. H, S. Teunlssen en E, J. M. v. Doorn. F, 3. B Slnnema en I. A. T vd. Kooy, M. W, Vier gever en E, B. J. OdHk.M. C. Geleijnse en T. v.d, Tol P. J. M de Ble en C C. Bison, c~ v. Batenburg cn H. A, Vitters. C. W. J, ï- Jkk en G. A. Kleboom, J. J. Paling en ÏJ Oostcrhoff, F. W. J. Holterhucs en A. v p-M. TeuJings, J. de Col en J. Huijs- kens, C. Blommers cn S. A. Krul. I. Hoek- stra en H. S. Smit, A. C. Rommens cn G. Verberne, J. w Kimme! m M. Hulsker, A. J. v Dam cn E. M, Jansen, R. Blokland en R. M. v. Rfjswoud, A. Hogerwaard en S. J- G. Fonseea en. A. C. Govcra. J. J. Heljboer en 1>. I. Noordzij, P. A, Honkoop en T E. v.d. Kraan. Reto Viterl S en M. E. de Groot, J. stedehouder en E. W. v.d. r LojP?'dt en W. A. Jankok. L Ju v;d'3laQs^cn A- Keus, H. D. v Meel -v* Nikkelen Kuüper S* Boers, H. K. Barendregt en E. Coppejnns, J. P. K. Mosrdjiman ni J. Zuil, E- B arendregt, A, C. v. Vel- t'me5?»C' p-uv- Oorschot en C. v.d. M- StroosnUder en M. C. J. Vlas- OnieV Ju ?erb^rg,Prl L- A- Muller, C. C. ril rLTóA J-1- Waag- J v. Veen en F. t Valk en M- aen Outer J. vi-rkiiu® Vterrd cn c- Gevaerts. L. J. cJ -vr n+IÜ- t, TA-Mcenhorst. A. J. Kleijn A r" v;,Merrienboer en M. J Ki«»2i5sÏUJi T;P' Kleirt Spiering. M nKtS r JS' Mass- R- A. Korsius cn G. nA„» ,Bos en s- Meijer. A. F. v. Donge cn P 'n 't Veld, L. F. Vlot on J. E. v v«in!n r i?J M' Schellen en E. J.O. Ke«rif r-' o ^Vicmsn en W. Knuist, J, G v H wn»l, ^o' A, v, Veenendaal en y- v.d- Hoeven, j, c. Wcsek en \t w Vries^A d«?ni rZü.lmanf en E' 8 J'- d« A n!.£.S;iuol(,aalen J- Thicrmann, R. J. L?rr w C M Ovcrkleelt. H. C. T v p- Hammer en S. v' Sirien P r J o* Delen en A> L- yl- Poort r' t nU& Bremer en A. E. Valder- T A* m £fkker cn A. J. v. Rumpt, N. Brouw H' r w8H? neg0üvvcn cn M- J- G m Hu'bers en M, M. Knieriem, nén c„ H. v. Maa- w n M- Sterkenburg, F j M. de Vré en BiLr?J n3k' T*i' Ue Koker en M. A. J. de M Smit en M. Berkhout, C. F. h. A. P Guidotti, H. .J M. Schrêy 'èn V. Straub cn J. BiUüorp Lee?»'h-n:T *iu3?ats man v p- va* dcr h C Kamlat ber rnan v E Hoefman 82 Jr E m^n v A. C Snelleman. 62 nA„ i Boscl" vr, v D- van der Waet 85 jr F fs C gchgew m E. T. Gerritsen 76 F K AP* IehgeiV m T. Oldenhof 80 Biil Bn iV 1- Ho?,s,i ?a,s v H, P. T. de van den w vilet> vr gehgew m A, gew m t t van Putten, vr geh- gew m J. Langendam 78 jr. L, G HuÜs- Waard"1^ v 4' CMouthaaA 65 jr'. P. de üar?'5.v T. van Etc 67 Jr. K. Nonrkrlf. vr v G. A. Ger- maA V C T ,S 3r' A. Lorwa. man v C.'b' Verifaeéi?Ki LoenEn' gehgew m 6 „ir- p- M. Acke. vr mafv A c Sngweo«f ?4 ^p- s p Keizer, "»ShL&i?A?Aec: !r. A perSDonkerV E' Ml 'J' Vcr'l;1tult'n" 64 Leerlntvéla n f''."S" m P- W. M. Sailors 73 tl r w ^?aMon- man v A. W. LoIimans <kmr w Maas- man v p- T- T. vm of™«1 jj p'wKJ""' VI""St' v' J. Quak 67 ir r1eda' vt" eebgew m 43 jr N HorA^;„ tersp0cr.' vr v W. Bijl Hnbcrmêhf efw w"1 H m A' C' esuse» m M. RTiSnS.?,?;™™5'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1