Edam rijnmond ROTTERDAMS DAGBOEK Amateurs, en het wel en wee van galeries Een prettig leefmilieu Sparta mist nog lef Vlaardingse scholieren naar Den Haag VJ(j 'VOLKSWONINGEN' WIL GRAAG BOUWEN Autowrakken moeten weg Rotterdam wil deel Poortugaal annexeren Peacock kreeg hoge dunk van Sparta Exploitatiemij voor pijpleiding R'dam-Antwerpen opgericht 12 Brand koelveem kan nog vervelend staartje hebben S pagma 4 - zaterdag 17 oktober 1970 DICK VAN DEN Het ia begrij pelijk dat ei gisteravond m bet kamp van Sparta n» het gelijke spel tegen Ajax grote blijdschap heerste eerste aware krachtproef was door staan het on geslagen re cord gehand haafd en d< voorsprong van drie pun te» op d< landskampioenen behouden Het i_ niet mJD bedoeling om hier af breuk. te gaan doen aan de presta he van Sparta maar toch moet het me van het hart dat er gisteravond in het Olympisch Stadion voor de ploeg van Georg Kessler meer mi heeft gezeten dan een gelijkspel Volgens Gerard Cox ls AJax dood Wel ao erg ts het nog niet met de Amsterdammers maar veel leven rit er niet meer ui Het Ajax dat lk gisteravond aan bet werk zag Is geen schim van de ploeg die twee jaar geleden zelfs de meest chauvi nistUcbe Rotterdammer nog kon bekoren Het is voor Kinus Micbels en Jaap van Praag te hopen dat hun zorgenkindje Johan Cruyff snej hersteld zal gijn want zonder deze wondervoetboUer zit er voor de Amsterdammers dit jaar niet meer dan een vierde of vijfde plaat* in. Oppervlakkig beoordeeld was het misschien zo slecht nog niet wat Ajax gisteravond op de mat legde Op het middenveld werd er In de eerste helft en direct na de rust hens behoorlijk gecom bineerd maar de aanval heeft bij lange na de glans de schittering en het raffinement met meer van en kele seizoenen terug In de eerste helft heeft Vim Doesburg slechts een moei Ijk schot te verwerken gekregen en men kan zich zelfs af vragen of Ajax wel aan «en doel punt toegekomen zou zijn als Haas EiJkenbroek met een verschrikke lijke blunder had gemaakt en Lau van Ravens de Amsterdammers ker wel bepaalde perloden onder druk gestaan maar de belegering vaSparwv-vesie nam nooit zul ke vormen aan als vorig jaar toen Ajax dankzij een fantastische Jan van Bever en niet verder kwam dan 2l Waar het Ajax op het ogen blik aan mankeert ls aan persoon lijkheid. Johan Neesken» mag dan op het middenveld nog zulke voor treffelijke dingen doen een stra teeg als Henk Groot kan hij niet doem vergeten En hetzelfde geldt voor Rijnders en Muhren die te weinig initiatief ontplooien en te vaak de gemakkelijkste weg 1de zen. Sparta is gisteravond wat minder Ju de aanval geweest dan Ajax maar de keren dat Kristesi- sen en Klijnjan aan de bal waren stelden ze de Amsterdamse verde digers vaak voor grote problemen Het is dan ook m n vaste overtui ging dat Sparta met een beetje meer lef overtuiging en rust van dit Ajax had kunnen winnen Sparta is ongetwijfeld op de goede weg maar er zqd enkele spelers die de ontwikkeling nog niet helemaal kunnen volgen en zich nog met los kunnen maken van de speel- trant van de laatste jaren £en gr a te tegenvaller was gisteravond b v het spel van Hans Eukenbroek Spartas aanvoerder was met al leen verantwoordelijk voor het eerste doelpunt van Ajax maar hij plaatste bovendien zeer slordig en was een slecht organisator van de defensie waarin Hans Venneker zeer goed en Visser redelijk speel de AUcs bij elkaar was de wed stnjd van gieteravond kwalitatief gezien zeker een klasse minder dan dl« van vorig Jaar en het was voornamelijk aan de grillen van Lau van Ra-vens te danken dat de toeschouwers onder wie Ernst Happel met echtgenote Klaus Bent hans de coach van Bazel en Ber be Peacock de manager van Cole- rame toch nog enigszins aan hun trekken kwamen Van de drie strafschoppen die de Schiedammer uitdeelde vond ik eigenlijk alleen de derde (overtreding van Kees keus tegen Van Staveren) hele maal juist. Over de eerste viel te twisten De schijnbewegingen ma kende Kristeltóen werd door Huls hof ten val gebracht maar ik had met de Indruk dat hier van enige opzet sprake was En de strafschop tegen Sparta was een lachertje Diok van Dijk greep Ter Horst bu diens middel sleurde hem m het rond en liet rioh toen met een klap tegen de grasmat vallen Lau van Ravens keek vragend naar zijn grensrechter en toen deze niet rea geerde legde hij de bal tot veler verbazing op de witte Btip Lau van Ravens had meer zwakke momen ten gisteravond maar dat gold ook voor de meeste spelers en daarom moeten we het de Schiedammer maar niet al te kwalijk nemen MEVROUW THOMASSEN OPENDE BLOEMENCENTRUM (Van een oneer verslaggeefsters) ROTTERDAM zaterdag Op de Oudedijk in Botterdam heeft me vrouw A N Thomassen Lind gister middag de opening vemcht van het bloemenoentrüm Het bloemencentnuim is een nieuw soort ihloememzaak, die naast het ver zorgen van bloemenarrangementen met een eigen karakter voor iedere gelegenheid zich zal gaan toeleggen op het ontwerpen en uitvoeren van spe male projecten Een van die projecten was de bloe raenshow op de Feminp Ook d« Rot terdamse Ahoy hal was ter gelegen beid van de televjs epitzending ten bate van het Rode Krula aangekleed met bloemen door de heer Paul van Bekkmm en eijn vrouw eigenaars van het blosmencentjruun Mevrouw A N Tnomassen-iLmd ontving uit handen van de heer Van Bekkum een bedrag onder couvert bestemd voocr de NO VXB liMMlm '<£e^n v> Honderden Vlaard ngse schoolkinderen namen gistermid dag de trein naar Den Haag om in de Res dent e te protes teren tegen de m heuvervu 1 ng en stank m hun woonplaats (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag Ter gelegenheid van de opening van haar nieuwe kantoor aan de Oudedijk 21 heeft de Maatschappij voor Volkswoningen N V een persconferentie belegd waar aan de hand van een beknopt overzicht van bestaan en werkzaamheden de aetivi teiten van de woningbouwvereniging werden belicht Als een van de remmingen in het werk van de maatschappij noemde cU recteur H I den Dunnen het ontbre ken van een structuurschets voor de stad Rotterdam. HU toonde dat aan met het voorbeeld van de plannen die de maatschappij had om in Crooswuk een stuk grond aan te kopen om daar na afbraak van de bestaande wonin gen een nieuw huizencomplex te laten bonwen. Maar omdat we niet weten wat de plannen zijn voor dat stuk grond moesten we er van afzien Het zou best moge! uk zijn dat daar een weg zon komen en dan wordt de grond weer onteigend aldus de heer Den Dunnen Ondanks deze bemoeilijking ligt het wel In de bedoeling van de Maat schappij voor Volkswoningen door te gaan met uitbreiding van het woning- bezit in de oude wijken Sanering is niet onze hoofdzaak aldus de heer Den Dunnen maar het zou op onze weg kunnen komen Wij voelen niet zo veel voor een bezit van die erg dure flats Verschillende bevolkings groepen zijn nog in grote nood en be taalbare woningen zijn erg belang rijk Sinds enige tijd is er op bestuurlijk niveau een geïntegreerde samenwer king tot stand gekomen tussen de Maatsenappij voor Volkswoningen en de woningbouw veren g ng Het Zui den Het gezamenlijk bezit van de beide verenigingen is ongeveer S 000 woningen van ruim 2500 flatwonm gen m de Fnns Alexander Folder die een huur hebben van ƒ200 pm tot zeer goedkope woning aan o a de Pensoonshaven met een huuropbrengst van ƒ33 per maand De hees: Den Dunnen Vooral die goedkope wonin gen dus onder de huurgrens zijn bij pas getrouwde echtparen bijzonder in trek Het kantoor aan de Oudedijk zal woensdag 21 oktober door mr J W J van der Hoeven voorzitter van de raad van commissarissen officieel ge opend worden (ADVERTENTJE ROTTERDAM zaterdag Rot ter dam wil autowrakken sneller uit het stadsbeeld laten verdwijnen en gaat dat doen door binnenkort m de gehele stad op autowrakken plakka ten te plakken met de mededeling dat de auto al» wrak wordt be schouwd De eigenaar wordt gesom meerd binnen 14 dagen zelf In te grijpen. Gebeurt dit niet dan zullen politie en reinigingsdienst gezamen l«k optreden het wrak weghalen en laten vernietigen ROTTERDAM, zaterdag B en W van Rotterdam wensen een pro cedure op gang te brengen tot an nexatie van oen deel van de ge meente poortugaal Het gaat om het Poortugaglse deel van een groep, nieuwe stadswijken die samen Hoogvliet worden genoemd. De grens die nu Hoogvliet door snijdt wordt zo stellen b en w ais een absurd anachronisme ervaren Dc stedebouwkundige ontwikkeling van Hoogvliet wordt door die grens bemoeilijkt en in het wy kleven groe t een tegenstelling die iedere werkelijke grondslag mist zo zeggen b en w Het Rotterdamse college wil met deze annexatie met vooruitlopen op beslissingen over een toekomstige indeling van de gemeenten ten oos ten ten westen en ten. zuiden van Rotterdam de eventueele deannexatie van Hoogvliet bijvoorbeeld tot een zelfstand ge gemeente Het wegval len van de grens tussen een Poortu gaals en Rotterdams Hoogvliet is zo menen xy een fase die m iedere verdere ontwikkeling past AMSTERDAM zaterdag Onder de toeschouwers in het Olympisch Sta dion bevond zich gisteravond Bertie Peacock de 42 jarige manager van Coleraine de tegenstander van Spar ta in de Runners Up competitie Peacock bleek een vrij hoge dunk van Sparta gekregen te hebben Normaal gespiïken moet Sparta van m.jn ploeg kunnen winnen zei hij .De kwalite t van de -wedstrijd d e ik vanavond gezien heb ls beter ■dan dat wat wij m Noord-Ierland gewend zijn Sparta heeft in Heijer- nxan Klijnjan en JCristensen uitste kende teohn ci en de verdedig-ng z t v y goed m elkaar Maar tooi aoht uk mjn ploeg met bij voorbaar kansloos Toen we in Schotland bij de rust met 20 tegen Kihnarntjck achter tonden was er voor ons -vrij wel geen hoop meer Ik heb toen te gen de jongens gezegd Vergeet alle afspraken die we vo-r de w'&str jd hebben gemaakt en speel maar voor de vu st weg In de tweede helft m stonden we binnen 20 minuten met 3z voor en. voor het zelfde geld ■was onze overwinning nog groter geworden Ik wil er dit mee zeggen spelers die met hun hart <ipeJen e jn soms gevaarlijker dan spelers die alleen maar hun hoofd gebruik-n ROTTERDAM zaterdag (ANP) De aanleg van de popleiding Rot ter da inAntwerpen met een ge plande capaciteit van 28 min ton ruwe olie per Jaar maakt goede vorderm gen aldus Chevron Petroleum Maat schappU (Nederland) NV Het grootste deel van de leiding waar van met de aanleg in mei 1970 werd begonnen is thans gereed Er wordt naar gestreefd midden 1971 met het werk klaar te zyn In Rotterdam is inmiddels officieel opgericht de Rotterdam—Antwerpen Piipleiduig (Nederland) NV zo blykt uit de Nederlandse Staatscou rant Deze maatschappij gaat z bb bezighouden met de exploitst e van de pijpje ding Het geheel geplaatste en volgestorte kapitaal bed aagt 90 000 Hierin nemen Brtti h Pe troleum Maa-s ha.ppj Neder and N V Esso Holding Company Hol land Ine (dochter van Standard Oil of New Jeraevj en Maf In a NV (on derdeel van het Petroflna concern ieder deel voor ƒ25 000 en Chevron voor 15 OOP DOOR CEES VAN DER GEER In deze rubriek is de amateurschilderkunst er tot nu toe bekaaid afgekomen De professio nele broeders eisten altijd alle ruimte op Dit keer ga ik het echter goed maken In wijkhuis „Het Oude Noorden aan de le Pijnackerstraat viert de schilderclub Tediro met een feeste Iijke tentoonstelling haar 25 jarig bestaan Nu moet u er uiteraard niet heengaan mot de ge dachte ,1 unst te zien gemaakt door .kunstenaars Die vraag stellen ze zich zelf namelijk ook met Hun enige doel is mensen die het tekenen schilde ren en boetseren niet laten kunnen gelegenheid te ge ven om onder leiding van de kunstenaar Dook E verse betere resultaten te krijgen En E verse kan tevreden zijn Onder zijn pupillen zijn er die het beshst heel fij n doen Om de ongetwijfeld goede clubgeest met te verstoren noem ik niet iedereen maar een u tzonde ring maak ik graag voor het werk van Spoelman de wat Jugendstilachtige droom van Feerdeman die met zyn gepolychromeerde spaanplaat ook hele vieemde effecten bereikt de veelzijdigheid van Alblas en de gave houtskooltekening van Sanders Een be zoek maakt misschien bij u ook nog sluimerende drif ten wakker l iPERDGKOMEND op mun wat sombere opmerkin- -1 gen van vonge week over het Rotterdamse gale- newezen (die deels maar al te waar lijn, tie Cycloop zie BK Zuid) kan ik in ieder geval over galerie Delta positieve geluiden laten horen Hans So ruien berg tenminste is beslist niet van plan er het bijltje bij neer te leggen. Hij gaat zelfs groot »er opgezet dan ooit binnenkort weer aan de gang Vanaf zondag 1 november bent u weer welkom Zijn n «uwe seizoen start wat Iaat, omdat hij in september met vakantie was Bovendien zag hij een afspraak met de Engelsman Donaldson (deze zou twee meter hoge plastic taarten exposeren) de mist in gaan Daarvoor in de plaats komt hij nu met werk van Jakob Zekveld en de Belg Goemaere Zekveld met nieuwe objecten twee (of vier it depends) grote los se kubussen, Goemaere met een negen meter lang strip -schilderij Asterix en de gehangene Omdat Sonnenberg voorlopig de beschikking heeft over het hele voormalige kunstkringgebouw aan de W tte de Withstraat .maar het lekt er als de pest heeft hij bovendien ruimte voor de presentatie van grafiek van de Amerikaanse "Westeoast (Ruschka Price en Goode) Mocht he ooit komen tot een overigens al jaren lang geplande afbraak van dit pand dan is er nog feen reden om met Delta te stoppen want aldus onnenberg de kunstkring heeft me gegarandeerd dat ik kan blijven zitten tot ze gaan afbreken En ge lukkig heb lk als het zover komt nog uitvluchtmoge- iijkheden Tenminste een die doorgaat OED Delta gaat dus onvervaard door Het geldt helaas niet voor galerie ,Re Cycloop Aan een tweejarig bestaan Is een eind gekomen Voornaamste oorsaak ls wel het feit, dat de heer Kloosterman ei genaar van de galerie lange tiili ernstig ziek was en feitelijk nog niet geheel hersteld Is Maar tweede en minstens even belangrijke oorzaak waren toch de teleurstellende ervaringen met de ex posities Met name van de laatste expositie werk van de Israehsche kunstenaar Jacob Fins is weinig te rechtgekomen ondanks grote publicite t vooraf Wei nig bezoek nauwelijks verkoop boud er dan de moed maar eens in Op de vraag of men doorcaat ant woordde mevrouw Kloosterman persoonlijk zie ik het met zo Afscheid dus van weer een galer e Dag Cycloop E-N Naaktstudie in houtskool van Sanders ook dag BK Zmd Ten dele tenminste Deze ga- J lerie blijft alleen nog maar voortbestaan als stock-galerie Dit wil zoveel zeggen als verkoopruim te van grafiek die ln voorraad aanwezig is. In dit ge val van Wap Van Epen en Elghout o a Tentoonstellingen zullen er echter met meer gehou den worden Als expositie-galerie kunnen we BK- zu d dus afschrijven Het oorspronkelijke idee om met een groep kunstenaars gezamenlijk de galerie te beheren, mondde m de praktijk uit in veel werk voor enkelen die daarvoor hun eigen werk moesten ver waarlozen Bovcend en waren de kosten (telefoon drukwerk verwarming etc) zeker in verhouding met de omzet te hoog By BK Zuid voelde men dan oo*. zeker wel voor minstens één van de punten uit de nota Eijk man subsidies aan galeries Het zou alsnog te over wegen zijn De stichting BK zelf is echter kerngezond De uit leendienst voor bedrijven loopt voortreffelijk de deze zomer gehouden grafiekcursus was een succes en men verzoigt voor diverse grote bedrijven steeds w sselen de expos t es die door artikelen n personeelsbladen en met vertoningen van films begeleid worden W e zei er dat kunstenaars niet sociaal geenga geerd zijn' pTET heeft wel mets met beeldende kunst te maken AA maar toch vermeld lk het volgende graag Er zijn namelijk beeldende kunstenaar» bij betrokken en aat rechtvaardigt het plaatsen Dne Rotterdamse beeldende kunstenaars Evert Maliangkay Hans Melchior Wap en Kees Spermon hebben samen met de literator Gerard Belart het ini tiatief genomen een uitgeverij op te -ichten Onder de naam Cold Turkey Press brengen zy he dendaagse buitenlandse poez e m Nederlandse verta ling Eerste uitgave van Cold Turkey is de bundel Dronken mirakels en andere offers van de Am°r kaan Charles Bukowski Oplage is beperkt 250 exemplaren Voor zes guldentje» kunt u deze bun del bestellen bij Bert Bakker Den Haag Te veel moeite-' Donner en De Bijenkorf hebben het in voor raad Een enorm fi'n initiat ei Een ding vind ik jammer Juist omdat er beeldende kunstenaars bij betrokken zyn verwacht je op z n minst een illustratie Mis schien bij een tweede uitgave' Het doet overigens mets af aan de waarder ng De barmhartige Samaritaan van J Spoelstra De naam die u onthouden moet bij het kiezen van een goed tapijt Volgende week NOVTB-eollecte in Schiedam (Van een onzer verslaggevers SCHEID AM zaterdag Als onder deel van de landelijke NOVIB actie wordt in Schiedam van 19 tot 24 ofeto ber een inzameling gehouden onder het motje Werk aan de wereld De opbrengst van deze actie is ten behoeve van de ontwikkelingshulp en met name voor het bereiken van vre de vrijheid en gerechtigheid Voor de huis-aan-huismzamelmg ui Schiedam roept de NOVIB collectanten op Zij kunnen zich aanmelden by de heer G. Kens op het bureau jeugdzaken van het stadhuis te Schiedam, tel 269051 yDE Nederlandse Bond voor So ciaal Cultureel Vor mingswerk (district Zuid West Nederland) heeft een brochure de wereld inge stuurd met de vreugdevolle titel Hoe maakt u elf een prettig milten om te wonen en te leven Deze tot lezen no- dende titel t$ wat misleidend want waar het om gaat ts hoe vinden we de weg in het dool hof wan ambtelijke instanties als we in on~e buurt of xvitk Iets tot stand willen brenaen en welke moge 1 jkheden un er ln deze tijd van acties en initiatieven is een dergelijke brochure bijzonder nuttig Maar al te vaak iet men dat mensen die m hun onnndüelu- ke omgeving iets van de grond willen brengen met of nauu e- Ujks weten hoe en waar e moeten beginnen en uielke mogelijkheden hun ten dienste staan Vaak weten mensen met zo zegt de brochure dat er voor dit samenleven dicht bij huis allerlei mogelijkheden en maatregelen van de overheid stjn die hetpen bij de verwe zenlijking van de tdeeen Dicht bij huts op dorps wijk- of buUrtniveau kunnen initiatieven worden ontplooid bijvoorbeeld op het gebied v n speelplaatsen creatie/ en re creatief bezig ijn en het kwe ken van goede relaties tussen verenigingen en groepering en in een wijk Soms is een groepje mensen bezig met ob jecten als een speeltuin of ee i crèche Soms zijn het enkelen die betrokken zijn bij een school een kerk of een bedrijf of tttvng hebben tn het be stuur van een vereniging die het werkterrein tn hun dorp toijJc of buurt uiijflen verbre den Wie het initiatief nemen is ntet "O belangrijk meent de NBV wel is van veel belang dat men bereid is anderen resp andersdenkenden erbij te betrekken De initiatieven kunnen leiden tot het forme ren van een wijk- of dorps raad het stichten van een ont moetingscentrum een ge meenschapshuis of een bureau met een deskundige die zich betast met het begeleiden van allerlei akties en plannen Het kan nuttig zijn om te weten dat het departement van CRM voor dergelijke pro jecten m principe een subsidie kan geven vaak kan er van 40 tDt 80 procent in de kosten worden bijgedragen, uooral als de gemeentelijke overheid meewerkt In beginsel kan iedere groep van jongeren of ouderen die be tg zijn met de samenle- vingsapbouw m hun woonge bied rekenen op de steun van het bureau Ook al zijn het maar enkele mensen die Jan nen hebben ook al un de tdeeen nog maar vaag een te lefoontje of een briefje met een indicatie van de richting waarin men denkt kan leiden tot een vruchtbaar kontakt De Nederlandse Bond voor So ciaal-Cultureel Vormingswerk heeft *n het land al ongeveer 150 organen m dorps- wijk of buurtverband Op vele ge bieden wordt door de NBV se- vice aan deze organen ver leend en het uierfe waar moge lijk gestimuleerd ln Zuid-Holland kan men ieli voor adviezen en hulp u enden tot het bureau Zuid West Nederland aan de Mathe nesser aan m Rotterdam tel 25 28 63 De brochure wordt op aanvraag toegestuurd Tellen Rotterdamse huisvrou wen krijgen binnenkort de kans gedurende acht dagen vijftig gulden per dag te ver dienen De dames moeten daarvoor begin 1971 gemeen teambtenaren helpen bij de Volkstelling Hun taak ls per dag zon vijftien tot twintig adressen te bewerken Het werk gl deels s avonds moe ten worden gedaan Op het ogenblik is de gemeente Rot terdam be*ig zon 30 000 brie ven te verspreiden waann dit aanbod en de mogelijkheden uiteen worden gezet Men mikt uooral op gehuwde vrouwen die niet werken en uit de klei ne kinderen zijn Kleindieren J~\H milteuv er ontrem ging in de Rijnmond mag dan de fauna vernietigen de Hoog- uhetse Kletndierensportver enigmg weet het dierluke leven aardw tn stand te houden Ook dit jaar wordt er weer een ten toonstelling gehouden en toei van 12 tot 14 november m het Recreatiegebouw aan de Oude Wal De konijnen hoenders cavia s duiven kanartes par kieten en andere vogelsoorten zullen nch weer tn ®olfe pracht aan de Hoogvhetse be volking tonen De Hoogvlietse Kleindieren- sportvereniging wil laten ten wat er midden tn een tndustne gebied nog mogelijk is op dierltjA gebied Wie een prijs beschikbaar wil stellen wordt verdocht zich in verbinding tr stellen met de heer H v d Gapt Wijnruiterstraat Hoog vliet ROTTERDAM zaterdag De brand in het koelveem aan de Boe zembocht kan voor een aantal mensen nog een vervelend staartje hebben als het weer tegenzit Een hoeveelheid van ongeveer 1 400 ton vlees is door de brand voor menselijke consumptie ongoaohjkt geworden en het is met het oog op dc volksgezondheid noodzake lijk dat deze party zo snel mogelijk wordt verwerkt of vernietigd Zo n grote hoeveeheuï kan de Ge kro echter met alleen aan Daarom heeft de gemeente voor de verwerking van het z g veegsel vleei»resten ge mengd met hailf (veilbrand solat erna te*",?3? ed de vualverbrandmgsr n stallatie aan de Bneiselaan ingescha ked die over een kadaveroven van g~nnge omvang bexshikt De pogmg om ook een bedr jf in Braban b j de vern ettging of ver wfr< ng n te s—lakeien s op n eta uitgelopen vanwege de aamenstelling van het voegsel Door de beperkte ca paeiteit van de vuilverbranding aan de Brie se aan zad het enkele dagen duren voordat men daar de partij heefit verwerkt Gedurende die tijd a h.et dat er in de omgeving Stank hinder optreedt jndien de weers omstandigheden ongunstig zijn Op het ogenblik ziet het er daar echter niet naar ti t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1