Machtseonflict in Syrische Baath-partij HERNIEUWDE GEVECHTEN IN JORDANIË TUMULT BIJ DINER HEATl I-K AGENDA mm Katholieke jeugd in Europa betoogt tegen Brazilië Pfea Èti Paroolreizen PRESIDENT ATASSI ZOU ZIJN AFGETREDEN Vijf doodvonnissen Libye Heikal neemt ontslag als minister Nederlanders in België omgekomen Hans Ree zevende, in internationaal schaaktoernooi Golda Meir in New York 'A CHOLERA IN ISTANBOEL Legeracties tegen commando's LERARENCONFLICT IN SURINAME NIET OPGELOST Mevrouw Sadat met hoge gast Conflict over ivapenleveringen aan Zuid-Afrika Autosnelkeidsrecord Mexicaan Castillo wereldkampioen in het bantamgewicht Petra Rivers wierp speer 61.77 m ver Vlieg er eens uit naar Londen pag. - maandag 19 oktober 1970 BEIROET, maandag (NY Times, IJPI) De Syrische president en premier Noereddin al Atassi heelt, zo is uit betrouwbare bron in Beiroet vernomen, zaterdag zijn ontslag ingediend. Het bericht is nog niet officieel bevestigd. Volgens het persbureau AP heeft de minister van defensie Hafez Assad de machtsstrijd gewonnen die op het ontslag van Atassi ie gevolgd. in TRIPOLI, maandag (AP) In de Libysche hoofdstad Tripoli zijn vijf mensen ter dood veroordeeld en 15 anderen tot gevangenissatraffen van 3 tot 13 jaar wegens samenzwering te gen de regering Tot de terdoodver- oordeelden behoren overste Adem Hawaz en overste Moessa Ahmed, res pectievelijk voormalig minister van defensie en binnenlandse zaken in het eerste kabinet van premier Kadhafi, Hawaz doodstraf Is echter omgezet in levenslang omdat hij bij het proces de openbare aanklager had geholpen. CAIRO, maandag {Reuter, ÜPI), De Egyptische minister van voorlich ting Hassanein Heikal heeft de nieuwe president Anwar Sadat zijn ontslag aangeboden. Sadat heeft dit ontslag aanvaard en heeft Mohammed Fajek in, de opengevallen fnnctie benoemd, alaus heeft het persbureau voor het Midden-Oosten bekendgemaakt. Heikal was een. van de trouwste vrienden van wijlen president Nasser. Hij is 3lechts een half jaar minister ge weest. Hij is tevens hoofdredacteur vsn Al Achram en in het verleden fungeerde hij in die functie als spreekbuis van Nasser. Heikal zal wel Al Achram blijven leiden. Hij heeft aangekondigd een uitgebreid boek over Nasser te willen schrijven. Zijn opvolger als minister, Fajek, staat bekend als een aanhanger van de harde lijn tegen Israël. Hij was eerder onderminister van. buitenlandse zaken. Zaterdag is in Egypte de nieuwe president Sadat officieel beëdigd. In een rede beloofde hij opnieuw de macht te zullen delen. Het blad AI Achram meldt vandaag dat Sadat een „nationaal en internatTonaal vooraan staande" persoon heeft uitgekozen als premier. Het blad noemt geen naam maat zegt dat het Centrale comité van de regerende Arabische socialistische Unie morgen de voordracht zal be spreken. BRUSSEL, maandag (ANP) Een Nederlands echtpaar Is zaterdagmid dag om het leven gekomen bü een on geluk op de Bredabaan in het Belgi sche Brassohaat. Het i» het echtpaar SicsUng-lUeertens uit Rotterdam, waarvan de man 69 en de vrouw 67 jaar was. De twee mensen vonden de dood toen de auto waarin ze als passagier meereden, frontaal in botsing kwam met een vrachtauto die in de richting Breda reed. VAALS Zaterdagavond laat is de 19-jarige H. Nix uit Vaals om het le ven gekomen. In het Belgische Gem- menlch kwam hij met zijn bromfiets in aanrijding met een Belgische perso nenauto. Geneeskundige hulp in het ziekenhuis in Eupen mocht niet raeer. baten. BL7JHAM - Zondagmiddag om streeks half een zijn by 'n auto-onge luk in Blijham twee mensen om het leven gekomen. Het betrof de 76-jari ge heer J. Bossema'en zijn 70-jarige echtgenote mevrouw N. Bossema- Steffens uit Ter Appel. De heer Bos- sema was waarschijnlijk onwel ge worden achter het stuur en reed met zijn auto frontaal tegen een boom. SCHIJNDEL Op do rijksweg Don Bosch-Helmond ter hoogte van Schijndel ia Vanmorgen een personen auto met een tegemoet komende vrachtauto in botsing gekomen. De tweë inzittenden van de personenauto, beiden uit Den Bosch, waren op slag dood. BAD PYBMONT, maandag (ANP} Do Nederlandse schaker Hans Roa is in een internationaal toernoól in de Westauitse plaats Bad Pyrmont ala zevende geëindigd, met een totflai Van acht punten. De eerste plaats werd geüêeld door do Jocgtmiaven Matarto- vic en DamJanovic en de Wëstdultaer Hand-Joaétum Hecht, die 0,5 punten verzamelden. Er waren zestien decU- nèiftefs. Assads voornaamste tegenspe ler generaal Salah Jadid zou naar een naburig Arabisch land zijn gevlucht. In Syrië zou een mili tair bewind zijn ingesteld, waar bij de regering, bestaande uit le den van de Baathpartij, buiten spel zou zijn geplaatst. Een aan tal vooraanstaande leden van de Baathpartij zou onder huisarrest zijn gesteld. AP meldt dat Atassi onder druk van minister Assad is afgetreden. De crisis in Syrië zou. evenals kortgeleden die in Irak, zijn ontstaan als nasleep van de Jordaanse burgeroorlog. De bur gers en de militairen in het Baathbn- wind zouden het oneens zijn over de hulp die aan de Palestijnse comman do s werd gegeven. Vanuit Syrië heh- ben grote tankeenheden steun gebo den aan de guerrillastrijders, maar zit kwamen in een onhoudbare positie De Syrische regering bleek toen ech ter niet bereid zich verder in het con flict te mengen door ook de luchtmacht In te schakelen, Aangenomen wordt dat de militairen zich misleid voelen door de „burgers" onder leiding van gene raal Jadid. Het hieruit voortkomende conflict zou voor Atassi, die een be middelende rol poogde te spelen, re den zijn geweest af te treden. Ver wacht wordt dat hij wel zijn post als secretaris-generaal van do Baathparty zal behouden. Atassi werd na afloop van de Baath- isten in 1963 minister van binnen landse zaken. Een jaar later werd hij vice-premier en secretaris-generaal van de Baathpartij. In 196S werd hij president na een saasgraep van link se officieren. NEW YORK. maandag, (ÜPI, NY Times) De Israölischc premier Gol da Meir is gisteren in de VS aangeko men waar de 25ste vergadering van de VN zal bijwonen en een ont moeting zal hebben met president Nixon. Bij aankomst in New York her haalde zij dat Israël bereid is het vre desoverleg te hervatten als de situatie aan het Suezkanaal wordt terugge bracht in de toestand die 'bestond by het ingaan van het bestand. Zij riep op tot „behoedzame diplomatie'' voor een regeling van het Midden-Oosten conflict. Minister van defensie Dajan ver klaarde gisteren in Tel Avtv dat Israël wellicht genoegen zal moeten nemen met minder dan volledige terugtrek king van SAM-raketten, die tijdens het bestand in de kanaalzone zijn ge bracht. Dit om' de verstandhouding met de VS niet al te moeilijk te ma ken. De Egyptische minister van buiten landse zaken Riad heeft inmiddels in New York de suggestie dat Egypte een symbolisch aantal raketten uit do kanaalzone terugtrekt van de hand gewezen. Hij bleef erbij dat Egypte het bestand niet had geschonden. Arbeiders delven nieuwe graven bij Istanboel, De geheimzinnige ziek te die deze Turkse stad en omgeving sinds oen week teisterd, blijkt de cholera te zijn. Het officiële dodencijfer is 27, maar volgens opgave van de ziekenhuizen zijn al 8ö mensen aan de ziekte overleden. AMMAN, maandag (UPI, Kenter, AP) In Jordanië heerst na het afgelopen weekeinde waarin de strijd tussen het leger en de commando's oplaaide, weer een gespannen situatie. In het noorden van het land zijn zaterdag en zondag urenlange fel le gevechten geleverd, terwijl ook in Amman weer werd gescheten. De aanleiding tot de gevechten is onduidelijk. Zoals gewoonlijk hebben de twee partijen geheel verschillende lezingen van het gebeurde uitgegeven. Vanochtend is geen melding gemaakt van nieuwe strijd op grote schaal. Wel worden vier door -de comman do's gecontroleerde dorpen bij de grenB met Syrië door Jordaanse troe pen belegerd. De Arabische bemiddehngscommla- sie heeft al waarnemers naar het noor den gestuurd om een herstel van het bestand te bereiken. Regeringstroepen zouden zaterdag met tanks en zware artillerie een aan val hebben uitgevoerd op dorpen by de plaats Ramtha, waar ook tydens de burgeroorlog zwaar werd gevochten. Een dorp word veroverd, maar op an dere plaatsen boden de Palestijnse commando's verwoed tegenstand. Ook gisteren is er urenlang gevoch ten. Militaire correspondenten langs de bestandslijn met Isiaël berichtten dat het Jordaanse leger met zware artille rie posities van guerrillastrijders bij Irbld in Noord-Jordanië bestookte, Volgens de commando's poogde het le ger de aanvoerroutes van de Palesty- nen vanuit Syrië af te snijden, In Amman sloten de winkeliers bij het bericht over de hernieuwde strijd weer hun zaken en spijkerden de ra men dicht. Bij schietpartijen werd een man gedood. De weer oplaaiende strijd komt binnen een week nadat in Jordanië een „definitief" akkoord is gesloten tussen koning Hoessein en Jasser Arafat. (Van onze correspondent) PARAMARIBO, maandag. - In te genstelling tot eerdere berichten is het conflict tussen de Sur naamse leraren en de minister van onderwijs, Panday, nog niet opgelost. Na de vr.j algemeen gevolgde algemene onderwljsstaking van onderdag hebben dit weeke.nde 2000 leerlingen van middelbare scho len uit protest het departement van onderwijs bezet. Dit was de eerste „be zetting" in Suriname. Later bezocht een deel van de leer lingen het stak ngscentrum van hun leraren, waar hevig we,-d gedcb 'ttee c' Voor vandaag zijn nieuwe ac s aan gekondigd. Hoewel een aan al leraren met staakt voornamelijk de mi Ne derland u tgezonden krach en is de staking zser effectief en ligt het m d- delbaat- onderwijs praktisch st 1. Door cle zich toespitsende situatie heeft premier Sedney zijn reis naar de Verengde Nai.es in New York op nieuw moeten uitstellen. Daarb'j speelt ook een rol. dat enkele voor aanstaande aanhangers van zijn par tij, de PNP, voor het lidmaatschap hebben bednnkt, omdat zij menen dat de leiding te slaafs achter de voor naamste regeringspartij (VHP) aan loopt. I UTRECHT, maandag (ANP). Grote groepen katholieke jon* geren hebben zaterdag in verscheidene Europese steden demon straties en manifestaties gehouden om te protesteren tegen arresta ties en martelingen van onschuldigen in Brazilië. In Brussel namen ongeveer 10.000 jongeren, voornamelijk be horend tot de KAJ, de Katholie ke Arbeiders Jeugd, deeL'aan een betoging uit protest tegen de ge vangenneming van een aantal KAJ-leiders in Brazilië. In Rot terdam trokken 800 jongeren na een protestvergaderïng door de binnenstad naar het Braziliaanse De Pakistaanse president Jahia Khan schudt op het vliegveld Van Cairo mevrouw Sadat de tand. In het midden de EgyptisDhb presi dent sadat Khan arriveerde giste ren In de Egypti sche hoofdstad. consulaat, waar een protestbrief werd overhandigd. In nog 25 an dere plaatsen in Nederland wa ren jongeren actief met behulp van informatiestands, spandoe ken, geluidswagens en pamflet ten. De PPR heeft op haar congres in Nijmegen eer motie aangenomen waarin de actie van de KWJ wordt ondersteund en waarin de radicale fracties in de kamers wordt druk op de regering uit te oefenen. In Essen waren 1500 werkende jongeren op straat tijdens een protestbijeen komst. In zeventien Franse steden werden eveneens betogingen gehou den tegen het Justitiële beleid In Bra zilië. Vatikaan Het Vaticaan bestudeert grondig de beschuldigingen Inzake vervolging, onderdrukking en marteling In Brazi lië, zo schrijft de Osservatore Romano in oen commentaar op de betogingen, die zaterdag door de Europese kotno- lieke werkende Jeugd werden gehou den. „Het Vaticaan is al bij de Brazi liaanse autoriteiten tussenbeide geko men en volgt nu met grote bezorgd heid de ontwikkelingen in Brazilië." aldus het blad. De Braziliaanse bisschoppen hebben zaterdag een beroep gedaan op de re gering van Brazilië onmiddellijk ef fectieve maatregelen te nemen om een atmosfeer van rechtvaardigheid en vrijheid lii het land te verzekeren, Het beroep werd gedaan door hot centrale comité Vftn Braziliaanse bisschoppen, die een tweedaagse conferentie hiel den naar aanleiding van de arrestatie van vier priesters, die betrokken wa ren bij de organisatie van katholieke werkende jongeren. Drie van de vijf Braziliaanse kardinalen en achttien bisschoppen Woonden de vergadering bij. (Van önzé correspondent) LONDEN, maandag, De alou de diplomatie van de dinertafel blijkt zelfs voor het vaatwerk van Downingstreet 10 van tijd tot tijd grote xisiöo's met zich mee te brengen. De maaltijd die premier Heath vrijdag avond met prèBident Kaoenda van Zambia gebruikte om nog eens opnieuw de Britse plan nen voor wapenlevering aan Zuid-Afrika door te nemen, eindigde in een on-Engels tu mult op het moment dat de koffie werd geserveerd. Alle details zijn niet bekend géwordén maar wel is zeker dat Healh uiterst boos en Opgewonden raakte t>n dut Kaoenda tegen kwart voor twaalf bleek zijn auto opzocht,L Gisteren bij zijn vertrek naar New York kei Kaoenda: „Dat ik van het diner ben weggelopen 5s niet het juiste woord, maar de bijeenkomst had in elk ge val geen happy-end". Kaoenda had de voorgaande dagen als voorzitter van de organisatie voor Afrikaanse eenheid al verscheidene hoofdsteden aangedaan om voor zijn standpunt te pleiten en tamelijk vee] bijval ontmoet, Pre mier Heath wilde de Zaïöblnanse president pas na veel tcgenstribbe- len ontvangen. Bij het diner zou Heath in heftige be woordingen keer op keer hebben herhaald dat hij zich door niemand de les wilde laten lezen en dhl En- gclands belangen bij een veilige zecroute rond de Kaap voorop stond. Bovendien zou hij Kaoenda gevraagd hebben waarom Zambia via de ach terdeur van Rbodesie zeif eveneens handel dreef met Zuid-Afrika. Hcath' opmerking dat de Fransen blijkbaar wel ongestoord zakett kodden doen in Kaapstad bleek evenmin het tafelgesprek in aange namer banen te leiden, vooral niet omdat Kaoenda verontwaardigd kon opmerken dat in elk geval in zijtt land de gehele import van Franse auto s was stopgezet, Later Wérd bekend dat Kaoenda een dergelijke discussietoon in gesprek ken met bevriende staatslieden nooit had meegemaakt. Iets moet daarvan zeker waar rijn, want in de vroege zaterdagmorgen stuurde Heath zijn Hoge Commissaris in Zambia naar Kaoenda's Londensa hotel om de zaken nog eens rustig Uit te leggéh. Intussen ie het Gemenebest op hét ogenblik meer tn gevaar dan het lange tijd geweest is. Heath 2il ai zijn tijd In New York, waar hij vandBög heengaat voor de feeste lijkheden rond de zilveren Verenig de Naties, nodig hebben om de barsten in het servies te lijmen. Vrijdag zal Heath de algeméne verga dering toespreken en verwacht wordt dat tb 83 Afrö-Aziatische lej den van de Verenigde Naties van gijn optreden een denvönstrat.e te gen Gróot-Bflttfthnië zullen maken. Ofwel door afwezig te zijn, of wei door tijdens de toespraak weg te lo pen. BONNEVILLE, maandag (ANP) De Amerikaan Gary Gaoelich heeft gisteren op de zoutvlakte van Bonne ville (Utah) met zijn elf meter lange „Blue flame" raketauto een nog Im mer bereikte snelheid gehaald van 1000,452 kilometer per uur. Deza pres tatie kan echter niet als wereldsnel heidsrecord op 't land worden erkend aangezien hij een tweede, reglemen tair noodzakelijke race niet kon vol brengen. De „Blue flame" verbrandde namelijk een klep bij de eerste po ging. Het wereldrecord staat met 960, 571 kilometer per uur op naam van de Amerikaan Craig Breedlbve. den) met State Expresa, LOS ANGELES, maandag (AP, UPI) De Mexicaanse uitdager Chu- cho Castillo heeft het wereldkam pioenschap boksen In het ban tam-ge wicht veroverd door een K.O.-aege In de veertiende ronde op de tot dusver ongeslagen kampioen, zijn landgenoot Ruben Ollveras. De 26-jarige Castillo, die voor de derde maal een poging waagde om het wereldkampioenschap in deze catego rie te behalen, sloeg reeds in de eerite ronde een oude wond op O li veras' lin ker wenkbrauw open. Nadat het bloe den gestelpt was werd in de achtste ronde de wond opnieuw opengeslagen, waarna met een zware rechtse hoek 'een andere oude wond bij het linker oog werd geraakt. De strijd werd in de veertiende ron de üoor ae scheidsrechter gestaakt. MELBOURNE, maandag (ANP) De Australische atlete Petra Rivers heeft in een van de beglnwedstrijden van het atletiekseizoen op dit conti nent voor een opzienbarende prestatie bij het speerwerpen gezorgd. De ju- niore kwam tot een afstand van 61.77 meter, 3lech.ts 63 cm onder het we reldrecord van de Russin Jelena Gortsjakowa. Petra Rivers leverde wei de beste wereld-junioren prestatie Deze stond tot zondag op naam van de .Ameri kaanse Barbara Frfedrich en de Roe meense Mlhaela Penes (60,34) meter). Een Westdu-tae atleiiekploeg maakt, nu het seizoen in Europa ia afgelopen, een toernee door Zuid Amerika, ver schillende atleten verrassen daar nog met uitstekende verrichtingen. Zo slingerde Uwe Beyer de kogel naar 72.36 meter en wierp Klaus Wolfer- mann de speer 84.71 meter ver. In Boedapest verbeterde de 30-jari- ge Hongaar Vilmos Varjti zijn natio nale record kogelstoten en bracht het op 19.72 meter. vesuakvökantie Een heel aantrekkelijke mogelijkheid om er een» heerlijk tuaaenultte gaan, zonder dat het vrije dagen koat. Even gezellig winkelen In dat geweldige Londen, of naar zo'n sfeervolle voetbalwedstrijd op Chelsea, Highbury of Wembley en eventueel 's avond» nog even genieten van het gezellige uitgaansleven van deze wereldstad of naar een show ot musical. Vertrek op vrijdagavond 20.00 uur van luchthaven Rotterdam naar vliegveld Stanated, Aansluitend busvervoer naar uw hotst. Óp zaterdag ontbijt In tiw Hotel en verdere dag ter eigen beschikking. Zondag ontbijt in uw hotel en ochtend ter eigen beschikking; gedurende de middag uitgebreide stadsrondrlt.Tegen de avond brengt detouringearu naar het vliegveld vanwaar uw toestel om 20.00 uur vertrekt. Aankomst Rotterdam 20.45 uur. Inbegrepen zijn: de vliegreis, busvervoer, twee overnachtingen melon tbijt, atedsbezichtigingstöeht. 2 x dinar in hotel Toeslag voor 1-peraoomtkamers bedraagt/6.*, NietinbegrSpön; luchthavenbefasting Rotterdam 5.-) ön een reisverzekering 2,-) die wij Wel voor u zullen varzorgen. Shopptngtrips Londen Een unieke gelegenheid om sens heerlijk te winkelen Inde Engelse ttooiüetöd in Ker&t-pracht en thuisblijvers eöna te verrassen met originele Sint Nlcólsas en 2-daöflBe ullatekend Verzorgde winkfliieohiëh 9leohtö 136.- inlichtingen en aanmelding aan OrtZS kantoren öt telefonisch: Amsterdam; Wibautstraat 131 en fiokin 110, tel, 020*014400, Rolterdamr Westbiaak 6—11, tel. 010-135430, Utrecht! Korte Jansstraèt 3, tel, 030-11241. Oen Haag; Prlnsessegracht 3, tel.070-182308.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1