Sparta start als Kessler vraagt veel doelpunten 'KANS OP WEER EEN HAVENSTAKING' Studenten bouwkunde gaan zich bemoeien met Bospolderplein COLERAINE MANAGER PEACOCK: OLYMPIC MAG WEER SPELEN Rubinstein: formidabel en verbijsterend pianospel Dagboekschrijver is ziek ROTTERDAM RIJNMOND Queudeville fluit Sparta-Coleraïne Engelse stijl Twaalf man Voorverkoop Sparta Dubbel jubileum bij biljartclub Tediro DINDUA 50 jaar Bob Janse gaat goed vooruit TOERNOOI VOOR HUISSCHAKERS Raadslid: Geef bewoners inspraak bij woning verbetering Wethouder opent eerste „soeio-in" Leefbaarheidspenning Bliksem slaat in wouing in Een troost voor kinderen die de Woefs en Lamaa's niet leuk vinden UW SONY-SPECIALIST VOOR ROTTERDAM Rijnmondraads lid vraagt dwingende maatregelen tegen industrie Examenresultaten pag. 4- dinsdag 20 oktober 1970 De spelers van Cole- raine luisteren aan dachtig naar de aan wijzingen van mana ger Bertie Peacock. De leren waren gis teravond vol lof over de kwaliteit van veld, licht en accommoda tie in het stadion Feijenoord. „Het is hier nog mooier dan op Wembley" meen de zelfs een van de officia is. (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Het duel tussen Sparta en FC Coleraine zal Vanavond geleid worden door de Luxemburgse scheidsrechter Antolne Queudeville. Hij zal worden geassis teerd door zijn landgenoten Victor en Majerus. 848mil»M-" 1 s. ROTTERDAM, dinsdag. FC Coleraine zal Sparta vanavond in het Stadion Feijenoord in de tweede ronde van het toernooi om de Runners Up Cup in zijn sterkste opstelling te lijf gaan. Kort na zijn intrek in het Savoy-hotel, gistermorgen, deelde Bertie Peacock, de 42-jarige manager-coach van. de Woordieren, mee dat „Ausputzer" Tony ODoherty en de man met de „brains", de 32-jarige oud-international Sammy Wilson, zeker van de partij zullen, zijn, Georg Kessler zag deze belangrijke krachten van FC Coleraine veer tien dagen geleden tijdens zijn bezoek aan. Belfast niet aan het werk. OTJoherty moest toen wegens een hand-, en Wilson wegens een voet blessure aan de kant blijven Bertie Pea-cook, oud-speler van. Cel tic gedurende twaalf jaar), sinds '62 speler-coach van Coleraine en de laat ste twee jaar manager, wordt morgen voor de tweede maal in zijn leven met Sparta geconfronteerd. Tien jaar gele den speelde hij mee in het elftal van Celtic, dat Spgrta in Glasgow met 5 1 versloeg. De ontmoeting werd ge houden. ter gelegenheid van een Ne derlandse week in Glasgow, enkele maanden na Sparta's historische zege (10) op de Rangers. „Maar," aldus de olijke Peacock, die honderduit praat, maar die de kern van de zaak steeds listig snijdt, „het Sparta van tnu is natuurlijk niet te vergelijken mot het Sparta van toen. Het zijn allemaal andere spelers en er is ook een andere manager. Ik heb wel de indruk dat het Sparta van nu sterker is. Vrijdagavond tegen Ajax is me opgevallen dat Sparta zo wel aanvallend als verdedigend goed in elkaar zit. Kowalik, Kristensen, Klijnjan en Heijerman. vormen een geduchte aanvalslinie, die gevaarlijker is dan die van Kilmarhock, dat wij in de eerste ronde uitschakelden. De ver dediging van Sparta is kmap georgani seerd. De spelers nemem eikaars taken goed over. Sparta speelt in een ty pisch Engelse stijl, met sterk en veel vuldig opkomenae vleugelverdedi gers." Zorgen? Peacock lachit breeduit: „Wij, Ieren, zijn alhjd optimistisch. Sparta start als favoriet, maar dat was met Kilmarnock ook het geval. Het rnaaJot voor ons niets uit. Het is eerder een voordeel voor ons. Ik ben echter wel blij met Sparta, in mijn ogen een echt Brtts team, als tegen stander. Ook ben ik gelukkig met de wedstrijden om de Runners Up Cup. De jongens doen er een sohat aan er varing mee op." FC Coleraine, dat sinds de komst van Bertie Peacock een reeks trofeeen behaalde (o.a. de Blaxmiit All-Ireland Championship Cup, de Top Four Cup (twee keer), Ulster Cup, City Cup, Gold Cup, League Runners-Up Cup en North-West Cup), deed in '65 2ijn eerste Europa Cup-ervaring op. Voor de EC II verloren de Ieren twee koer van het Russische Dynamo Kiev; thuis met 16 en uit met 04, Vorig jaar wipten zij in de eerste ronde van het Runners Up-toennooi de Luxemburgse vertegenwoordiger Jeuncssc d'Ësch. Uit verloor Coleraine met 3—-2, thuis won het met 40, Daarna kwam An- derleoht {verlies met 6—1 en 7—3 en door HANS RE1SMANN onlangs Kilmarnock (11 en 32 winst). Over het feit op welke wijze zijn ploeg vanbvand gaat proberen een goede basis te leggen voor de thuis wedstrijd wenste manager .Bertie Pea- cook geen enkele mededeling te doen. „We komen met twaalf man het veld op," zei hij lachend, daarbij doelend op het feit dat hij twaalf spelers zal gebruiken. De twaalfde is Tony Cur- ley, de „allround" invaller van Cole raine. De opstelling (in 424) luidt: Crosson; McCurdy, O'Doherty, Jackson, Gordon; Murray, Wilson; Dunlop, Dickson, Mullan, Jennings. De twee bekendste spelers van FC Coleraine. Links schufcter Des Dickson, voor wie o.a. Leicester City en Cardiff belangstelling hebben en rechts Sammy Wlleor», volgens G.eorg Kessler de „Wim van Hancgeitn van Coler aine". (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag ZIJ die deze week ia de voorverkoop een kaartje Ikopen voor de wedstrijd Spar ta-Haarlem kunnen zich tegelijk een plaatsbewijs aanschaffen voor de der by SpartaFeijenoord die op IS no vember plaatsvindt. Deze regeling geldt niet voor de loketverkoop. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De bil jartclub Tediro viert op zaterdag 31 oktober haar 25-jarig bestaan. Op de zelfde dag herdenkt tevens de heer P. H. Bongers het feit, dat hij 25 jaar voorzitter van de vereniging is. Ter gelegenheid van dit dubbele jubileum vindt zaterdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur in het clublokaal van Tediro (Kerkstraat 41 te HiUegexsberg) een receptie plaats. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De oud-Delfshavensche voetbalvereniging DINDUA houdt op zaterdag 1 novem ber een receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De receptie vindt van 14,00 tot 16.00 uur plaats in restaurant Lommerrijk aan. de Straat weg 90 te Hillegersberg. ROTTERDAM, dinsdag Sparta heeft zich gistermiddag ter voorbe reiding op de wedstrijd tegen FC Coleraine teruggetrokken in het rus tige Badhotel in Itockanje, waar de Spartanen ook verbleven aan de vooravond van de eerste ontmoeting tegen het IJslandse Akranes. Georg Kessler heeft het al meer malen verkondigd: hij is bijzonder gelukkig met de deelneming aan de Runners Up-competitie, waarin zijn spelers de gelegenheid krijgen de zo broodnodige internationale routine op te doen. Kessler sluit anderzijds ook de ogen niet voor de nadelen. die een dergelijk toernooi met zich meebrengen. „Natuurlijk betekent het deelne men aan deze competitie voor onze spelers een extra belasting", aldus Sparta's manager-coach. „Vooral ny we in de kop zo goed meedraaien, blaar aan de andere kant ben ik er van overtuigd dat we cr fysiek tegen opgewassen zijn. En als straks Bos veld en Bentzon weer in de kern op genomen kunnen worden, hebben we nog meer mogelijkheden." Kessler, diplomaat als hij la, Iaat geen gelegenheid voorbij gaan om cr op te wijzen dat Coleraine een te genstander van Rink formaat is, „De speelwijze Is helemaal Brits. Cole raine speelt ongecompliceerd, in een hoog tempo en veel over de vleugels. De kenmerken van het Ierse volk, eenheid vooral, vind Je ook terug in het spel van Coleraine, een typisch plattelandgploegje. Ik geloof niet dat Coleraine in de top van de Nederlandse eredivisie mee zou kunnen komen, maar dat mag voor Sparta geen reden zijn de leren te onderschatten. In twee wed strijden kunnen ze sterk voor de dag komen. Denk maar aan de duels te gen Kilmarnock. We zullen Colerai- f ADVERTENTIE) ne vanavond met ruim verschil moe ten verslaan. Als we met maar een of twee doelpunten verschil winnen Is het een succes voor Coleraine Overigens hebben we het goed ge troffen met de ïoüng. Eerst Akranes, nu deze Ieren. Door deze volgorde hebben we prachtfg de gelegenheid op dit niveau te acclimatiseren." Sparta's elftal is vanavond gelijk aan de ploeg, die afgelopen vrijdag 22 speelde tegen Ajax. Dat wil dus zeggen: Doesburg; Venneker, Ter Horst, Eljkenbroek, Visser; W3lbeek. v.4. Veen, KHinjan; Heijerman, Ko- walik, Kristensen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Het be stuur van de Rotterdamse Voetbal bond heeft gisteravond besloten dat Olympic, een elftal van Griekse gast arbeiders, dat in de derde klas van de RVB uitkomt, mot ingang van ko mend weekeinde weer aan. de compe titie mag deelnemen. Olympic was drie weken geleden door het RVB-be stuur voor onbepaalde tijd lüt de com petitie genomen naar aanleiding van ernstige ongeregeldheden In de wed strijd tegen SOAG. Het duel ontaarde in een complete vechtpartij, waaraan ook door het publiek werd deelgeno men. Het duel moest worden gestaakt. Het feit, dat de RVB de schorsing ongedaan heeft gemaakt („We zyn van mening, dat de club voldoende gestraft is; het was allereerst onze be doeling die mensen tot rust te laten komen", zegt secretaris-penningmees ter Jaap Keur), betekent niet, dat de zeak als afgedaan beschouwd kan worden. Deze week zal de strafcom- mlssie van de RVB bijeenkomen om zioh te beraden over eventuele stap pen tegen twee spelers van Olympic, die als schuldigen aan de veldslag zijn aangewezen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag -—Excel siors trainer Bob Janse gaat goed vooruit. Gisteren hebben de hem be handelende geneesheren in het Eudo- kiaziekenhuis zich tevreden uitgelaten over zijn gezondheid en vanmorgen heeft Bob Janse in. het Kralingse Boa al weer wat aan zijn conditie gewerkt. Of en wanneer Janse zijn functie van- oefenmeester weer zal mogen uitoefe nen staat nog niet vast. Op 3 novem ber zal hij nogmaals onderzocht wor den. „De doktoren en ook ikzelf ne men geen enkel risico", aldus Jansen. „Alleen als Ik helemaal geschikt ben gaan we weer aan de slag". (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dmsdag. De schaakvereniging RSK/Ivoren Toren organiseert vrijdagavond 23 oktober een dnerondentoemooi voor huisscha kers. Iedere deelnemer speelt drie par tijen. De bedenktijd is een «half uur. Aanmelden is vrijdagavond mogelijk tussen kwart voor acht en acht uur bij de speelzaal. Sociëteit Vlncenclus, Schïekade 105. A LS Arthur Rubinstein met het voor hem karakteristieke gebaar van twee ten groet geheven handen met veerkrachtige terd en nog een laalste buiging het podium van de grote Doe lenzaal verlaat is er weer éen van die wonderbaarlijke avonden voorbij, waarop een aantal grandioze werken uit de pianoliteratuur naar letter en geest volmaakt heeft geklonken. Een avond, die de (vele) luisteraars zal bijblijven als een zeldzaam gebeuren, omdat superieure instrumentale be heersing en alzijdige interpretatie- kunst bij vrijwel niemand zozeer sa men gaan als bij deze nu 83-jarige pianist, aan wie bovendien een zo on verwoestbare constitutie is geschon ken. dat zijn onvermoeibaarheid nog altijd kenmerkend is voor zijn optre den. Gisteravond ontzag hij zich niet, na een programma met Beethovens Waldstein-sonate, een groep Brahms, drie stukken van Chopin, de Scher zo-valse van Chabrier en Ravels For- lane, te besluiten met de Mephisto- wals van Liszt, om na deze ijzingwek kende pianistische krachttoer, alsof er niets was gebeurd, als eerste toegift een volkomen ontspannen-verdroomde Nocturne in Des en als tweede een fel-gescandeerde etude in cis (opus 10 no 4) van Chopin te spelen. De adjec tieven verbijsterend en formidabel springen de totaal overrompelde luis. teraars in de gedachten, maar daar mee is nog geen hondersta uitgedrukt van wat Rubinstein bij zijn gehoor te weeg brengt, Want wat deze begena digde pianist niet te evenaren maakt, is, dat hij in èlles groot is. Zijn op bouw van een Beethoven, vol met markante agressiviteit In de hoekde- len. en een adagio als een oase van rust daartussen, is al even grandioos als zijn Brahms of Chopin, maar de luciditeit van de Fransen voelt hij precies zo natuurlijk aan. En bij Uszts Mephistowals, duivels zowel van sfeer als van techniek, heeft mis schien nog wel nooit zo huiveringwek kend het satanische gegeven klankge- stalt gekregen als in Rubinsteins weergave. Er zijn de kleine, vitale pianist ovaties gebracht, Geen hulde kan echter bij benadering uitdrukken, wat deze kunstenaar dé luisteraars schenkt. ELLY SALOME (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De werkgevers in de Rotterdamse ha ven riskeren een nieuwe grote staking als het roer niet omgaat. Dit heeft voorzitter A, F. Jen- tjes van de Katholieke Bond van Vervoersperson.ee! gezegd, in een interview met 'Ruim Zicht', het blad van het NKV. „Het zuiver economisch denken van de werk gevers en het pogen om de socia le problemen alleen in de finan ciële sfeer op te lossen geeft radi cale groepen de kans de werkne mers achter zich te krijgen", al dus de heer Jentjes. De KBV-voorzitter zegt verder in Ruim Zicht-artikei dat le vakbonden uit de hele geschiedenis van de Rot terdamse havenstakingen hebben ge leerd dat 'het ontbroken heeft aan dui delijke actiemodellen op het moment dat ze nodig zijn. Om te voorkomen dat we opnieuw in zo'n situatie ver zeild traken moeten we onmiddellijk beginnen met het ontwerpen van ver schillende actiemodellen voor acties die we kunnen voeren bij 'dreigende conflicten of conflicten zelr', In de jaren na de oorlog heeft de vakbeweging het conflict niet willen gebruiken als middel tot belangenbe hartiging, omdat men het niet doelma tig vond, aldus de heer Jentjes. Maar m, de situatie van dit moment wordt het positiever gewaardeerd. Jarenlang hebben de werknemers geprobeerd verandering te brengen in de verhou dingen in de 'haven. Het is ze met ge lukt. In die situatie is het begrijpelijk, dat een groot deel van onze mensen aan radicale oplossingen denkt. De voorzitter van de Katholieke Bond van Vervoerpersoneel beschul digt enkele grote concerns in de Rot terdamse haven, met name Internatio-MÜUer en Pakhoed ervan een beleid te voeren „waarbij het ren dement voorop staat". „In de afgelo pen tijd zijn er enkele ingrijpende fu sies geweest waarbij uitsluitend fi nancieel werd gedacht. „Wat valt er te verdienen" was het enige criterium. Bij de werknemers is daardoor het gevoel ontstaan dat zc gemakkelijk „afgestoten kunnen worden. De heer Jentjes stelt tenslotte dat de werkgevers tot nu toe niets hebben willen doen aan de sociale problemen. Het onderzoek van prof. Ter Hoeyen in de havens heeft in Rotterdam geen onkel resultaat gehad aldus de KBV- voorzitter. ROTTERDAM, dinsdag, Het communistische gemeenteraadslid me vrouw H. de Vos-Krul dringt er bij b en w op aan 'n beslissing over de ver betering van woningen aan de La Ree straat op te schorten tot de bewoners zelf de gelegenheid hebben gehad zieh uit te spreken over diverse wensen. Donderdagmiddag zal zij hierover vragen stellen. O.m. informeert mevrouw De Vos waarom het college geen overleg heeft gepleegd met het voorlopig wijkor- gaan Afrikaanderplein, waardoor be hoorlijke inspraak mogelijk was ge weest. ROTTERDAM, dinsdag De Ne derlandse vereniging voor maatschap pelijk werk houdt donderdagmiddag 29 oktober om 5 uur in do foyer van de manege Schenkelshoef de eerste socio-in. De heer J. ÏL Jettinghoff, wethouder van sociale '.aken, verricht de opening. Onder e^n socio-in ver staat de vereniging ^en ontmoetlngs- mogoiijkheid tussen de mensen, die in de maatschappelijke sector werkzaam zijn. Het ligt in de bedoeling eenmaal in de vier weken eeo uur komen. Het is de bedoeling dat op za terdag 7 november deze „leef baarheidspenning" door de so ciëteit „Monsieur Jacques" wordt uitgereikt aan de organisatoren van het Holland Popfestival B. J. Visser, P. M. van Daal en G. S. Knap en aan de organisator van „Communicatie '70" (A. J. Fib- be). De aanleiding is dat deze heren vonr de leefbaarheid van Rotterdam zeer veel hebben bij gedragen. De door de meester- edelsmid J. M. G. Saers uit Ca- pelle aan den Ussel ontworpen plaquette zal door Ted de Braak aan de heren worden overhan digd. OOSTVOORNE, dinsdag. Maan dagavond sloeg de bliksem in de woning van de heer K. Noordhuis aan de Vmkeslag 6 te Oostvoorne. In de pas ingerichte nieuwe woning ont stond 'n geweldige ravage. De gealar meerde brandweer wist een begin van brand te onderdrukken. Do bewoners waren afwezig. D£ Woefs en de Lamaars blijken voor de kinderen (en hun ouder») vooralsnog niet zo'n buisklevertje te zijn als de fabeltjesdieren of oubollige Pipo. Het enige wat bij de kleintje» m drie weken voor-het-naar-bed-gaan- vertelsels blijft hangen is de kreet als „ja, grote bons" en „woeftrasten". Nee, 1amaar die woefs. Zijn er nag ouders die kinderen zelf verhaaltjes vertéllen op de rand van het bed? Ja, weet u nog, veertien da- een achtereen hetzelfde verhaal? Niks veranderenniks fantaseren, gewoon precies de hele spannende geschiede nis. Prolongatie na prolongatie. Voor alle kinderen die door de tele visie teleurgesteld naar bed gaan en voor alle ouders die geen tijd voor voorlezen hebben (of geen zinis er nu troost, Verhaaltjes per grammo foonplaat. Van Ter Meulen. Voor 2.98. Wéér troost eigenlijk, want voor noemd warenhuis bracht vorig jaar al eens twee sprookjesplaten uit. Ook onder het eigen label Sunderland en ook in samenwerking met acteurs en actrices van het Nieuw Rotterdams Toneel. Nu weer twee albums. Acht sprook jes en acht dierverhalen in hoorspel- vorm. Met de stemmen van Martine Crefcoeur, Enny Meunier, Elly van Stekelenburg, Camille de vries, Picter Lutz, Sacco van der Made en Peter Aryans. Als „speciale" gast: Ko van Dijk- Ik heb de platen uitgebreid beproefd op kinderen van die en genen. Succes vol onderzoek. De dierverhalen (Hein tje de Vos, De Wolf en de waakhond, De opgeblazen kikker, het winterko ninkje, en2.) hadden iets meer tijd no dig om een hoge waardering te ont lokken dan de „geheide" sprookjes (O,?.. Klein Duimpje, de Vliegende Koffer, de Sneeuwkoningin), maar al les bij elkaar was het een en al adem loos luisteren. Hetgeen niet verwon derlijk is, want de vertellingen wor den even begrijpelijk als smakelijk opgedist, En de ouderen kunnen zich fijn amuseren door te horen in welke bochten de hoorspelers hun stemmen weten te wringen. Mijn eervolle vermelding gaat naar Ko van Dijk en Peter Aryans, in hun dialoog als twee huilende wolven. F. H. (ADVERTENTIE) DE COMPLETE SON Y-SORTERING VINDT U BIJ AAR IT 17 AERT v- NESSTRAAT38 IbIIII# V 10 WlDDELLANDSTaWI VWUfc I TEL 11B811-235327 (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. Zaterdag 24 oktober zal het gehele Bos polderplein in het teken van de manifestatie Bram '70 staan. Deze manifestatie is georganiseetrd door een groep eerste jaars studenten aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, Een van de doelstellingen Is de Bos- polderpleinbewoners te betrekken bli het plan, dat de commissie Stadsont wikkeling van de gemeente Rotterdam ontworpen heeft om de leefbaarheid van het plein, dat na nog een trooste loze aanblik biedt, te vergroten. Bo vendien Is de manifestatie gericht op het bevorderen van het contact tussen de studenten aan de academie en de BospolderpleinhunrL Het gebouw van de academie zal dan ook geopend zijn voor iedereen, die nader kennis Wil maken met het academie-gebeuren. De bovenste ver dieping zal 's avonds als nachtclub fungeren. Verder treedt in het gebouw de soft-popgroep „Beautiful Gardens" op. Peter Andreas, een Groningse zan ger, die zijn eigen composities en (Ne derlandse) tekst verzorgt, heeft ook zijn medewerking toegezegd. De hele avond zullen er films vertoond wor den, waaronder erüge tekenfilms. Op het plein zelf zal een Bram-fi guur opgetrokken worden, die de vorm gaat krijgen van een sterk ge- styleerde vogel, de vrije en nieuwe mens symboliserend. Kinderen van verscheidene scholen uit de Bospol- derbuurt maken een maquette van het ontwerp van de commissie Stadsont wikkeling, doordat enige tijd geleden de werkgroep van het wijkopbouwor- gaan voor Bospolder-Tussendijken discussies heeft georganiseerd waarbij de bewoners aanvullingen op en wij zigingen in het ontwerp konden aan brengen. Ook zaterdagavond is er gelegen heid voor de bewoners om hun kritiek naar voren te brengen in de discus sie-corner. Een bepaalde ruimte op het plein is ingericht voor vrije ex pressie, waarvoor grote hoeveelheden schuimrubber en plasticfolie beschik baar gesteld zijn. De studenten aan de academie ver zorgen een expositie van de .projecten, waarmee zij zich bezig houden. Frank Kouwenberg zal het scale van indruk ken, dat uit deze integratie van film, muziek, vrije expressie, expositie en discussie voortkomt, nog uitbreiden met een lichtshow. Om de bewoners ln staat te stellen' de hele avond aan de manifestatie deel te nemen, is er een kindercrèche ingericht, die verzorgd wordt door de bewoners zelf. Officieel begint de ma nifestatie om 7 uur 's avonds, maar al gedurende de middag zal er genoeg te beleven zijn in verband met het op zetten van de kermis, de verschillende stands en niet te vergeten Bram zelf. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het CPN-Rljnmondraadslïd mevrouw H. de Vos-Krul heeft het dagelijks be stuur van het openbaar lichaam ge vraagd hoe het aan de luchtverontrei niging m het Waterweggebied een eind denkt te maken. Zjj stelt zelf: „Gezien de onhoudbare toestand in ons gebied, is het dringend noodzake lijk dat door het openbaar lichaam Rijnmond ln plaats van verzoeken aan het bedrijfsleven dwingende maatre gelen opgelegd kuhnen worden". Zij vraagt het d.b. om een. nota waarin wordt uiteengezet welke stap pen al zijn genomen, en wat het d,b. denkt te gaan doen aan de luchtver ontreiniging. Bij de op 16 oktober afgenomen examens pedagogiek 2ijn van de Nuts- aeademie de volgende cursisten ge slaagd: voor de akte pedagogiek M.O.-A: meg. K. van Bergen (Rotter dam), de heer J. W. Cornet (Slie- drecht), mevr. R. "W. Dieges-Krijger (Voorschoten), de heren E. J. D. Elve en E, F. Ferdinand (reep. Dordrecht en Spijkenisse), mevr. T. P. Görges- Kruger (H.I. Ambacht), de heren N. P. Huisman (Rotterdam), E. W. de Jong (Breda), E. P. Rutgers (Vlaar- dingen), H. A. P. Spoor (Rotterdam). Afgewezen: drie kandidaten. Voor de akte pedagogiek M.O.-B: mej, A. Blok (Rotterdam), mevr. J. K. Kruger-Siliee (Nuenen N.B.). Afge wezen: geen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1