ïrote groenstrook ro11 d i iijnpoortha\ en GEMEENTELIJKE GARANTIE VOOR ABORTUSKLINIEK GEEN ONDERSCHEID STADS EN STREEKCHAUFFEURS VAN HOEK VAN HOLLAND TOT MAASSLUIS-WEST swo Nog geen recreatie- beleid voor Maasvlakte RAADSLEDEN VRAGEN Jean Fournier solist in vioolconcert van Alban Berg Arabella van Strauss in de Schouwburg LLOYDKADE IN VOGELVLUCHT 5,,-. BBMKI Volkstuinen bij de stad omvormen tot parken Dagboekschrijver is ziek SPIJKERBROEK NU OFFICIEEL AANVAARD BIJ WINTERSPORT ROTTERDAM RIJNMOND Schooladviesdienst voor democratisering en individualisering Boterletteractie voor vluchtelingen Zachte Zeep Ajax Lombardijen praatte over activiteiten studiegroep België ziet wel cup-voetbal -axesi»! 4 - woensdag 21 oktober 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Gedeputeerde Staten hebben rondom de toekomstige Rijnpoorthaven. een groenstrook geprojecteerd vanaf Hoek van Holland, via het Staddninse bos tot aan Maassluis-West. Zij hopen hiermee te bereiken dat een ongewenste vorm van grond gebruik (industrialisatie) nabij de haven wordt uitgesloten en de ge luidshinder voor de omliggende woongebieden wordt bestreden. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, woensdag. Giste ren heeft de direoteur van de Rotter damse schooladviesdienst, dr, F. pelo- si, voor de leden van het bestuur (nieuwe functionele commissie) een uiteenzetting gegeven van de doelstel lingen van de SAD. Het grote algeme ne doel noemt hij het flexibel maken van het onderwijs, waarbij hij denkt aan externe democratisering (onder wijs reëel bereikbaar maken voor ie dereen) en individualisering (het doorbreken van het klassikaal systeem met zitten-blijven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Op initiatief van het PvdA-raadslid H. Lamberts beslist de gemeenteraad op 22 oktober over een voorstel de 40.000 gulden die Stimezo wil aangaan om de inrichting van een gemeente garant te stellen voor rente en aflossing van een lening van abortuskliniek in Rotterdam-Zuid te financieren. TJETT is bon ton geworden Alban -*-A Bergs Vioolconcert een „klassiek" meesterwerk van de laatste decennia te noemen, maar er blijken ons steeds weer amper factoren, aanwezig om deze etikettering daarop toe te passen, ppst-Mahleriaans en hyper subjectivis tisch als 't is, maar grauwer vnn har moniek en eenvormiger van expressie dan Mahlers werken bvendien. Diverse beroemde violisten breken er intu&sen steeds een lans voor, hoewol tuin taak toch niet bepaald, dankbaar kan worden genoemd; hun partij wordt vaak overspoeld door tumultu euze passages van het volle orkest. "Wellicht Is het ook wel zo, dat Bergs vioolconcert gemakkelijk zijn ere plaats verwierf, omdat die wat de com posities voor viool en orkest betreft nu eenmaal een armzalige kwantiteit vormt. De beroemde Franse violist Jean Fournier was gisteravond de solist in dit werk en bij dwong ontegenzegge lijk respect af voor zijn prachtig violis- tische benadering en gedistingeerde visie: de vermeende „diepere zin" van het werk vermocht hij bijna te sugge reren. Het Rotterdams Fhilh. Ork. en de dirident Jean Fournet deelden zijn opvatting volkomen, zodat de sluiten de fcota afvehklanki» g qua precisie tooh bewondering waard was. De schoonste muzlekbelevirig werd ons na de pauze, bij de vertolking van Brahma1 Derde symfonie geschonken: tot in details fraai afgewogen -orkest klanken en getuigend van een opvat ting vol noblesse. De dirigent begon het programma met een spirituele lezing van Mozarts Haffner-symfonie. Dat het klankresul taat incidenteel desondanks minder bevredigde (de hoorns klonken vaak te expansief) moet aan de akoestiek worden geweten; bij een dun bezet po dium. doet zich dit euvel hier .gemak kelijk gelden, S. NIEBOER TÏET Rotterdamse operapubliek AJ* krijgt slechts zelden de kans, zijn konnis op het gebied van de minder gespeelde doch op zichzelf belangrijke theaterwerken van de grote componis ten der miuziekdramatiak uit te brei den, De gelegenheid, Richard Strauss' charmante lyrisohe komedie „Arabel la" te toren en. te zien, ie gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg dan ook door velen aangegrepen, niet ten onrecht, want Strauss' muziek bevat geniale bladzijden (de jaloeziescène b.v.) en in de presentatie van de Ne derlandse Opera Stichting viel vocaal zeer -veel, visueel decors en kos tuums soms iets minder to bewon deren- Bij de Amsterdamse première, enige dagen geleden in onze krant be sproken, -waren, drie van do voor naamste rollen anders bezet, zodat ■me zich benieuwd kon. afvragm, of; het artistieke peil deze avond de hoogte van de première zou kunnen evenaren. "Wat Geirie de Groot eis Arabella betreft lijkt ons dat vrijwel gelukt. Vocaal-technisch deed zij, Op enkele te scherpe hoge tonen na, knappe dingen en hoewel haar uiter lijk wat robuust is voor de titelrolver tolkster gaf ze qua actie een rake te kening van deze zelfbewuste jonge vrouw. Rudolf Constant!» maakte met zijn fraai getknbreerde geluid van Mandryka eén waardige tegenpartij, Claudine Arnauci, soms iets te timide als Arabella'e zusje Zdonka, wist haar mooie stemmiddelea toch doorgaans goed te belichten. Evenals in Amsterdam waren het Kieth. Engen en Sophia van Santé als het grafelijke ouderpaar, die van do overige rollen het meest imponeerden. Ons trof tevens de jonge ibas Tom HaenenaLs graaf Lamoral. Oskar Danon leidde het vocale beuren op de Bühne en het Radio Fil harmonisch Orkest in de „bak" met vaste hand. De regie van Rudolf Hart man» deed prettig ongekunsteld aan, zoals het een komedie betaamt. Het publiek schonk hartelijk applaus. ELLY SALOME ROTTERDAM, woensdag. Het Nederlands christelijk jongeren ver bond organiseert edn boterletter actie. De opbrengsten van deze actie komen ten goede aan de vluchtelingen in Boeroendi. Het CJV is bij de YMCA aangesloten, die het jaar 1970 tot vluchtelingen jaar heeft uitgeroepen. In overleg met de YMCA heeft 't CJV besloten voor één jaar het bedrag bij een te brengen, dat nodig is voor het project Boeroendi, waar 40.000 vluch telingen leven. Dit bednag is dit jaar ÏOO.OQO gulden. Voorts zou de groenzode üc luchtver ontreiniging door de Industrie ten zuiden van de waterweg neutralise ren, GS zien In de aan te leggen groenstrook mogelijkheden* voor de 'golfclub voor het inrichten van een baan. Zij komen met dit plan groten deels tegemoet aan de wensen van re gionale werkgroep Staelduin, Gedeputeerde Staten vragen de sta ten niet alleen het streekplan West- land zodanig te .wijzigen dat de Rijn poorthaven en (groenstrook verwezen lijkt kunnen worden, maar ook de ge meente Naaldwijk een. aanwijzing te mogen geven véór de feitelijke w.jzi- g.ng, die in 1972 wordt .verwacht tot verandering van het beslemmlngsplan. Hiermee wordt een zo groot mogelijke zekerheid verkregen dat de groemone ook inderdaad .wordt aangelegd. Overigens is de hoofddirecteur van de provinciale waterstaat en de pro vinciale planologische dienst, prof, jr. J. L- Klein er niet zo gerust op dat de Rijnpoorthaven niet zal leiden tot in dustrievestiging. „Het is niet ondenk baar dat de aanwezigheid van oen containeroverslag met grote capaciteit de vestiging van industrieën ook op wat grotere afstand, bijvoorbeeld in de kernen In het Westland in de hand •zal werken", scbrjifc hij in een rap port. „Hierdoor zou dan vanuit de kernen zelf een bedreiging van het tuinbouw- areaal in het Westland ontstaan." Daar staat tegenover dat de 'belang stelling van bedrijven voor vestiging snel afneemt met de afstqnd tot een bepaalde haven. Prof. Klein schrijft dat er daarom „geen grote ongerust heid" hoeft te zijn voor Industrievesti ging op wat grotere afstand van Rijn- poort. Hij meent dat de geplande groen* strook, ter hoogte van Maas&lu s- Maasdijk deel uitmaakt van het hs- venprojed. De kosten van .grondver werving, aanleg en Onderhoud komen daarmee, naar zijn mening, ten laste van de havenbeheerder (Rotterdam). Prof. Klein berekent dat nabij de Rijnpoorthaven duizend woningen ex tra gebouwd moeten worden. Voor de helft van de ca. 2500 toekomstige werknemers die dicht bij hun werk willen of moeten wonen. Hij houdt dan nog geon rekening met de vesti ging van extra verzorgers voor deze bevolkingstoename. Naar zijn mening zuilen de meeste extra woningen moe ten worden gebouwd in Hoek van Holland en Maassluis, en eventueel Maasdijk. W sivy, -r- *dl brtivèfl'jV'da» >W«ft -tiMsftenh rtto dat), ëerctMCbe rimtemt rnat; manihgea cti<jta#rlrt vtot .-UtWr«kklrea°komi»n, uoctt \4< bi una w»Kke n d wfljvtatt' tw- TaMar kaf»ow y«ft,dff ir#m tbr taven, ;,i««d5r- c-vallfidJgorflwtm 1 T stgssmtinurriasiMB Deze foto toont de gebouwen van de Rotterdamsche Lloyd met de vermaarde pier, waar de vroegere Willem Ruys placht te meren. Eer historische opname, want volgend jaar april/mei zal het grootste deel van de Uoyd-activitei- ten zijn overgebracht naar het nieuwe kantoorpand aan de Van Voüenhovenstraat. Over de toekomstige functie van de pier doen allerlei speculaties de ronde. De Havendienst of de Havenvakschool zijn als gegadigden genoemd. Foto: KLM Aerocarto N.V. ATAAR aanleiding van het artikel -L^ 'Ëruln/Geel drinkwater' (HHP van 13 oktober) wilde Ik het volgende opmerken: enige tijd, geleden kreeg ik ook zulke plekken in mijn wasgoed, het ergste was er een mooie nieuwe nylon blouse aan toe. "Van alles heb ik geprobeerd, maar de vlekken kreeg ik er niet uit. Tot ik, geïrriteerd door die stomme reclame over "Witte Reuzen en Dub bele Witmakers, doodgewoon ouder wetse zachte zeep ging gebruiken. En kijk, waar ik helemaal niet meer op rekende gebeurde: mijn blux blouse is weer geheel wit! Misschien wilt u dit tn uw ingezon den stukken rubriek opnemen om an dere huisvrouwen een plezier te doen. Ovevschie Mevr. J. JANSSEN De „rest van Nederland" wordt op nieuw slachtoffer van enerzijds de lauwheid van het Amsterdamse pu bliek om bij een topwedstrijd massaal op te komen en anderzijds van de ab normaal hoge eisen die Ajax zelf stelt. Naar mijn mening hoge eisen, omdat het Ajax-stadionoetje dit seizoen (nog?) niet al te vol heeft gezeten en bovendien slechts dz 28.000 toeschou wers kan herbergen. Nu in het Olym pisch Stadion wordt gespeeld wil men plotseling minstens 50.000 kijkersi een onredelijke eis. De grens die de KNVB én de NOS zullen>moeten aan houden is dan nok': z(jnJèf "zöJéel kaar tten verkocht als 'e eigen stadion aan toeschouwers kan bevatten, dan moet (in dit geval) Ajax toestemming ge ven voor een tv-uitzending. Stel je voor dat de leiding bij de Amsterdam mers de harde lijn zou volgen en op het idee kwam Wembley af te hu ren, R, Goedvolk, Schiedam. ROTTERDAM, woensdag Op de dezer dagen gehouden ver gadering van de Stichting Wijk- opbouworgaan Lombardijen in de bijzaal van de r.k, kerk aan de Mussetstraat vormde het belang rijkste agendapunt de activiteiten van de verleden jaar opgerichte studiegroep, die de toekomstige functie van de Stichting Wijkop- bouw Lombarijen tracht te om schrijven en in banen te leiden. De heer P. Ratsma. vertegenwoordi ger van deze studiegroep, ba-acht maar veren dat het stichtingsbelcid '.n de •toexomst gedemocratiseerd zou moe ten worden. Hij stelde zich voor dal het algemeen bestuur van de S.W.L. zau worden aangevuld door mensen die een nauw omschreven groep als de middenstand, bejaarden etc. vertegen woordigen. Mevrouw W, H. D, Suur Sehadd bracht hier tegen in dat de S.W.L. allereerst behoefte heeft aan werkers om bijvoorbeeld het St. Nico- laasfestijn en koninginnedagfestivi- teiten te regelen. Bovendien vroeg a'j zirh af wie re- presen'atief genoemd kan worden voor een groep en wie beslist of ie mand werkelijk een groepering verte genwoordigt. De hear K. Kemper ant woordde dat het werk van de wijk- groepen ongehinderd voortgang zou vinden en wijkfeesten op dezelfde wijze als voorheen georgamisesrd kun nen worden. Voorts stelde hij dat dc studiegroep wanneer zij een rapport uitgebracht zal hebben en dit rapport door de S.W.L. is goedgekeurd, haar naam zal veranderen in stuurgroep. Dit omdat zij de koers van de nieuwe S.W.L, die haar taak voornamelijk in de informatieve sector zal leggen, zal bepalen. ROTTERDAM, woensdag De Belgische televisiekijkers krijgen van avond wel Europa cup-voetbal op hum Scherm te zien. De Vlaamse televisie geeft om 20 uur een rechtstreekse uit zending van de wedstrijd FC Brugge —FC Zurich in het toernooi om de Europa cup II en zendt later pop de avond het duel S.andardLegla in het toernooi voor landskampioenen in uitgestld relais uit. De Waalse televi sie zendt StandardLegia recht streeks uit en geeft morgenavond een samenvatting van FC Brugge—FC Zurich- Het voorstel dat mede-ondertekend Is door zeven andere raadsleden, o.a. van VVD, D'56 on CPN, houdt verder In dat de gemeente eventueel het na delig exploitatietekort van 62.000 gul den over 1971 voor haar rekening neemt. Tenslotte omvat het voorstel de be paling dat het toezicht en op de ex ploitatie en het beheer van de kliniek wordt opgedragen aan de GG en GD en de gemeentelijke accountants dienst. In een toelichting zeggen de acht ondertekenaars dat „met de verwe zenlijking van de doelstellingen van Stimezo grote belangen op het gebied van geestelijke en lichamelijke volks gezondheid worden Ingediend, zodat ons inziens alle steun door on2e ge meente diennt te worden verleend. Zoals bekend wil Stimezo de abor tuskliniek in maart volgend jaar ope nen In een pand in de Ëben Haezer- straat, dat echter eerst nog verbouwd moet worden. (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. - Wethouder van der Pols van sport en recreatie overweegt de volks tuincomplexen dichtbij de stad om te vormen tot „echte parken". „Onze stad heeft te veel dichtbe bouwde oude wijken dan dat zij zich kan veroorloven in de nabij heid daarvan gelegen stukken grond, die zich lenen voor de aan leg van echte parken, daarvoor niet te bestemmen," schrijft hij in zijn beleidsnota. Hij wil overigens wel meewerken aan de bestaande plannen voor aanle* van volkstuinen in Zesllenhoven en aan de CharloJse Lage dijk, en aan de voltooiing van De Venhoeve en het complex in de Blljdorpse poler. Van der Pols wil laten nagaan of het net wenselijk kan zijn volkstui nen die als gevolg vn de stadsuitleg wel erg dïeht bij het centrum zijn ko men te liggen, te laten vervangen door gebieden buiten de stedelijke bebou wing. Een voorwaarde zal daarvoor ui teraar moeten zijn, zo stelt hij, dat betere verkeers en vervoersverbin- dingen de volkstuinderg in staat zul len moeten stellen hun doel zonder te veel moeite en risico's te bertken. ROTTERDAM, woensdag Het verschil in waarderimg tussen de stadsbuschauffeur enerzijds en zijn collega in het streekver voer anderzijds komt definitief te vervallen nu een hiervoor inge stelde commissie na een onder zoek heeft gerapporteerd, dat van 'een duidelijk onderscheid in do chauffeursfuncties' niets ïs ge bleken. Het rapport is de werkgeversbond (KNVTQ) en de drie gezamenlijk op trekkende werknemersbonden eind september ter hand gesteld. Daags na dat de RTM-chauffcurs in een nachte lijke vergadering te Spijkenlsse had den vastgesteld, dat de maat vol was en. dat zij op 2 november het werk zouden neerleggen wanneer een en ander dan niet was geregeld. De RTM-chauffeurs ageerden voor namelijk tegen het feit, dat zij voor een deel (in de routes op Schiedam ear VlaiardLngen) 'hetzelfde werk doen als de RET-chauffeurs, terwijl de ver schillen in beloning vaak 4n Je 'twee honderd gulden per maand liepen. Toen de RET midden september be kend maakte, dat per 1 januari een toelage van 50 gulden per maand zou worden toegekend en dat de promo tiekansen zouden worden vergroot, nam de onrust bij de HTM nog eens extra toe. In de CAO was overigons al opge nomen. dat de gelijkstelling van s treekchauffeurs met stadsdiensten per 1 januari een feit werd. De op trekking van alle chauffeurs was af hankelijk van de uitkomst vati boven genoemd rapport, dat eigenlijk al vo rig jaar oktober had moeten >verschi j - 'SS JSPlffil I fH-RET'5 V MM) nen. Daarom geldt de gelijkstelling voor allen ook met terugwerkende kracht tot 1 augustus. De bonden overleggen vandaag in Utrecht met de ■werkgevers over de wijze, -waarop -de rabetaling moet gebeuren. In een eerste gesprek, afgelopen vrijdag, stelden .de bonden voor om de maanden oktober en november een voorsöhotultkering te -doen van 125 gulden, maar dit is door de werkge vers afgewezen, NB V'er Siem Baren- dregt: „Dat is lammer, maar wij héb ben gezegd: rekenen jullie het dan hu maar meteen uit voor iedere man. Wij dachten, dat het gémakkelijker zou zijn. om dat nog even uit te stellen." De ongelijkheid in beloning is pi ja renlang een doorn in hot oog vaat de streekbus chauffeurs. Al dn 1965 is een tijdlang onrust geweest in de ver voersbedrijven waarna men de ach terstand van de chauffeurs is gaan af meten aan de beloning van de gemid delde industriële arbeider. De werkge vers in het vervoer wezen een verge lijking met de gemeentelijke ver voersbedrijven toen nog af omdat zij op strikt economische basis dienden te werken terwijl de anderen werden gesubsidieerd. Deze argumenten zijn vervallen sinds in 1969 (onrust in het Friese streekvervoer) voor het eerst op de rijksbegroting een bedrag ia opgeno men ter leniging van de particuliere vervoersnood. Heft iging toen om drie miljoen gulden. Dit jaar is al een be drag .van vijftien miljoen uitgetrokken en op de begroting voor het komend jaar is de somma van 25 miljoen vrij gemaakt. Het rapport van de commis sie heeft tenslotte de laatste scheids lijnen weggenomen, „Stelt men," zo staat er te lezen, „als uitersten tegenover elkaar een chauffeur op een zeer drukke stadslijn in een spitsuur en een chauffeur op een landelijk traject onder gunstige omstandigheden, dan is enig verschil m zwaarte van deze functie stellig niet te ontkennen. Maar dergelijke ui tersten kunnen niet als maatstaf wor den gehanteerd. In de praktijk plegen zich allerlei mengvormen voor de doen waarbij de chauffeurs hun werktijden zowel in de stad als in de streek volbrengen." En: „Ook komt hit geregeld voor dat in een ondernaming de chauffeurs over de qua zwaarte uiteenlopende trajecten plegen te rouleren. Overi gens Is het niet zo dat ongunstige fac toren uitsluitend voor de stadschauf- feur zouden optreden; ook in de streek doen zich specifieke aspecten voor die de werkomstandigheden on gunstig beïnvloeden (slechte wegen onvoldoende verlichting)," De commissie heeft itenriotte gepro beerd enig inzicht te krijgen in di geestelijke belasting waaraan de bu schauffeur bloot staat. Maar door een gebrek a onbruikbare gegevens be perkt men z!üh tot de opmerking, dat „compensatie voor te zware geestelij ke belnstmg niet moet worden gezocht m de bezoldigingsfifeer, tmaar dat deze door andere maatregelen moet wonden verminderd of opgeheven." Werkge vers en werknemersbonden krijgen het advies om naar dit aspect een ge specialiseerd onderzoek te laten stéllen. Het kon niet uitblijven, nadat de laatste jaren steeds meer spij kerbroeken als skibroek werden gebruikt, was te verwachten dat er een luxueuze uitvoering zou komen. Een imitatie-blue-jeans, compleet met achterzakken, maar van elastisch materiaal. Gisteravond werd hij 'getoond op do wintersport modeshow van Albion Sport in. hotel Atlanta, waar verder weinig opwindend nieuws te zien was. Wel een collectie uitstekend draagbare skikleding met grappige accenten, zoals een doorzichtig plastic jaekzakje, dat het tonen van liftabonnementen vereenvoudigt. Evenals vorig jaar zijn er glanzende nylonjecks, van heel kort tot op de heupen. Daarnaast komt ook poplio terug, verwerkt tot jacks met ceintuur en grote zakken. De broeken mogen nog steeds in de schoen vallen, maar ook er overheen. Het laatste model, dat dankzij een btahenpfjp sneeuw- dicht is, loopt echter duidelijk voor. Voel nieuwe kleuren als paars, au bergine en oud-roze, maar vertrouwde gnezuwkleuren als rood, blauw, zwart en wit handhaven zich daarnaast voortreffelijk. De mannenkleding is wat modieuzer geworden. Fraaie uit schieter was een donkerbruin jack, voorzien van felrode ritssluitingen met een geruite col en manchetten. Daaronder een pullover in dezelfde tinten. Een kort nylonjack van zwarte nylon kreeg een grappig accent door de witte diagonale rits. Vtoo de vrouwelijke „kotionen" bood de show onder meer een prachtig wit jack, voorzien van oranje en grij ze figuren. Daaronder een identieke trui, gedragen op een parelgrijze pan talon. Een combinatie die ook niet meer zo piepjonge vrouwen zal flatte ren. In de apres-ski sector, een vorm van wintersport die vrijwel ledereen beoefent, waren enkele fraaie gebrei de pakken te bewonderen, voor beide seksen. Simpele modellen in zachte tinten, als lichtgrijs en beige. Zeer jonge meisjes ziet Albion Sport graag in dunne, soepele mini-jurkjes met kille V-halsjes, De sectie „wlnlersportartikelen" kwam op de show nauwelijks aan bod. Van de skischoenen, waarop de modellen, zich moeizaam voortbewo gen, werd slechts zeLden de prijs ver meld. Nadere bijzonderheden ontbra ken veelal. Zegge en schrijven één ski, zonder bindung, werd getoond. Daarnaast veel chasubles" (kazui fels) die soepel over de broek val len. Topper in dit genre was een syède exemplaar lm de combinatie paars- zwart. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Over de gevolgen van de Maasvlakte wer ken voor de strandrecreatle hij Hoek van Holland kan wethouder Van der Pols van sport en recreatie „op dit moment nog niet veel zeggen", schrijft hij in zijn beleidsnota. Aangezien het strandrecreatlevraagstuk ter plaatse evenals voor Hoek van Holland In sterke mate afhangt van hetgeen uit eindelijk op de Maasvlakte zal verrij zen, ïs een vruchtbaar doelgericht re- creatle-beleid voor dit gebiedsdeel nog niet te voeren." ■Het groenplan voor de Blijdorpse polder zal binnenkort aan de raad worden aangeboden. In dit plan is, volgens de wethouder, een evenwich tige oplossing gevonden* voor de actie ve en passieve recreanten en de vólks- tuinders. Voor het eiland Brienenoord ver wacht hy spoedig een werktekening kvan de dienst stadsontwikkeling, waarna in de loop van volgend jaar een volledig plan aan de raad wordt aangeboden. Over de wïj'krecreatie schrijft Van der Pols o.m. dat waar mogelijk, hier mee aanstonds een feitelijk begin ge maakt moet worden. „In oude wijken zal het totstflnd'brengen van centrale recreatieve -voorzieningen slechts plaats kunnen vinden door het amove- ren van een of meer woonblokken. Lo n partiële herziening is mi. te ver kiezen, aldus de wethouder," boven net wachten op sanering van het ge- Sc-k S°bied, temeer omdat de woning- oenoefte nu eenmaal niet gedoogt de sanering van de hele wijk op korte termijn te doen geschieden."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1