Mededeling over scheepsbouwfusie eind oktober BOSVELD EN BENTZON IN AANTOCHT Burgemeester buigt voor president ROTTERDAM RIJNMOND Dagboekschrijver is ziek Vijftig jaar korfbal in Rotterdam Winstkansen voor Spangen en Trekvogels Verlies Verolme in 1968 en 1969 f104 miljoen Buslijn 32 in Spitsuur uitgebreid Dienstencentrum voor bejaarden in Bloemhof 1800 Rotterdamse bejaarden genoten van „middagje-uit" in de Doelen urge Kranslegging bij oorlogsmonument Feijenoord niet verrast door forse nederlaag van UT Arad pag, 4 - donderdag 22 oktober 1970 ROTTERDAM, donderdag De dienst van autobuslijn 32 zal met ingang van maandag 23 oktober met een aantal verkorte ritten tussen Overschie en. station Blaak worden versterkt. Dit echter alleen in de spits uren van maandag tot en met vrij dag. Om 7.17, 7,32 en 7.47 uur zullen deze extra bussen van Overschie naar station Blaak rijden, terwijl in de middagspitsuren de extra bussen van af de oostzijde van het station Blaak zullen vertrekken om IS,58, 16,13, 16.28, 16.43, 16.58, 17.13, 17.28, 17.43 en 17.58 uur naar Overschie, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In de wijk Bloemhof «is gisteren een dien stencentrum voor bejaarden in ge' hruik genomen. Een voormalige slage rij in dc Hyacintihstnaat is na een jaar voorbereiding veranderd in een cen trum met een ontvangstruimte en een aantal kleine vertrekken (o.a. voor een pedioure). In de keuken kunnen maaltijden worden gemaakt ten 'be hoeve van bejaarden die op deze ma nier geholpen moeten worden. In Bloemhof bestaat 17 procent van rde bevolking uit bejaarden, in totaal ongeveer 3800 onensen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Op 29 oktober valt de mededeling te verwachten dat de Rijn-Schelde groep, Ver olme's Verenigde Scheepswerven en de regering overeen stemming hebben bereikt over de vorm waarin de fusie tussen de twee grote scheepsbouwconcerns zal worden uit gewerkt. Volgens ingewijden in de scheepsbouw wereld zal deze vorm in grote lijnen overeenkomen met de aanbevelingen van de com missie Winsemius zoals die enige tijd geleden in een interim rapport zijn uitgelekt, Dit betekent dat de Verolmegroep als zodanig een grotere rentabili teit zal moeten vertonen dan tot dusver. In een tijdsbestek van drie tot vijf jaar zouden de Verolme-werven in Alblasserdam en Heusden worden afgestoten. Volgens ingewijden bij Verolme zou president-directeur B. Schef- fer nog niet zo enthousiast zijn over de voorgenomen fusie. Uit het binnenkort te publiceren jaarverslag1 blijkt dat vooral de ver wachtingen na 1072 gunstig worden, vooral door de betere prijzen, die dan voor de in opdracht zijnde mammoet- tankers geïncasseerd kunnen worden. Overigens blijven in Rotterdam hard nekkige geruchten de ronde doen dat de Amerikaanse oliemaatschappij Texaco wel geïnteresseerd is in een deelname in het Verolmcconcern mede op grond van de overweging dat in de gehele wereld dc nieuwoouwcapaciteit voor mammoettankers bijzonder be perkt is. Over dezo en andere zaken heeft de raad van commissarissen van Verolme afgelopen dinsdagavond met de hoofddirectie vergaderd in het Rotter damse Hilton Hotel. Hier zijn ook de jaarstukken van het concern bespro ken, Uit deze stukken blijkt dat in 1958 en 1969 Verolme een verhes van totaal ƒ104 miljoen heeft geleden op de eerste serie mammoettankeis, In 1969 werd voorts nog een bedrag van ƒ31.6 miljoen geïnvesteerd wa&itvan ƒ23,3 miljoen ten behoove van het nieuwe mammoetdok dat op de werf in Rozenburg in aanleg is. Uit de geconsolideerde verlies- en winstrekening blijkt vbrder nog dat (het verlies over 1968 op ƒ70 miljoen komt en over 1969 op ƒ31 miljoen. In het jaarverslag van Verolme's Ver enigde Scheepswerven staat verder dat de omzet van de dochteronderne ming NtD&M in Amsterdam over 1969 is achtergebleven bij 1968. Burgemeester W. J. D. van Dijck Van Maassluis neemt hoffelijk afscheid van de Joegoslavische president Tito, die gistermiddag even Maassluis aan deed. De hoge gast, zijn echtgenote en prinses Beatrix en prins Claus hadden een rondvaart door de Rotterdamse havens gemaakt. De ruim tweeduizend Joegoslavische gastarbeiders in de haven lieten het overigens afweten. Zij waren in de gelegenheid gesteld „hun" president toe te wuiven wanneer deze langs voer. Geen van hen voelde daar ken nelijk voor. De kaden bij Verolme, Esso-Chemie, Shell-Pernis en Swarttouw vertoonden het beeld van elke dag: nijvere arbeiders die vluchtig het voorbijvarende plezierjacht met hoge gasten opnamen, en hun werkzaamheden vervolgden. Tijdens de tocht bood loco-burgemeester G. Z. de Vos van Rotterdam het boek „Rotterdam en de zea" aan, waarna de Joegoslavische gast een schilderij overhandigde, In Maassluis eindigde de rondvaart, vanwaar het gezelschap nadat burgemeester Van Dijck zich met hen had onderhouden, naar Den Haag vertrok. (Vaneen oRizsr verslaggeefster-si ROTTERDAM, donderdag, Een vol uur lang hield Jan Blaaser gister middag in De Doelen tinm 1800 be jaarden bezig. Met w sselend succes zong h.j enkele liedjes en verte'de moppen die voor een deel van de toe schouwers nieuw waren. Het middagje-uit, dat was georgani seerd door de Rotterdamse Bond van Ouden van Dagen, werd besloten met een optreden van de poli tie-harmonie- veren lg.ng „Hermandad". De enthou siast musicerende politiemannen oogstten veel succes met een serie opeiettemedoljeen, De potpourri van Oudhollandse wijsjes werd door de bejaarden geestdriftig meegezongen. RDDDÏÏRKBRK, donderdag De Ridderkerks© muziekschool gaat twee ■muzieikeursussen goven voor volwas senen. De lessen -starten 2 november in de ala van de openbare MA.VO- eohool „De Reijer" in Slikkerveer. Ondertrouwd: J. Thljse 22 en M, M. Ste- merdink 22; T. de Jong 21 en J. M, C. Maas Hi; A. L. de Haan 35 en A. A. M Al berts 27; A, J. Ducardus 25 en M. M. *t Hart Zl; A L, K ootwijk 21 cn A Kr ti ger 19: H T. Giem 23 en J. Kurpershoek 20; G. J. Brinkman 20 en S, Kramer 17; E, M. v. Hongeren 24 en P. E. A. Brandenburg 23; Kloosterman 29 en B. G. Lensink. 23; N, H. v.d. Laan 22 en J. L. Welink 22; A. L. v. Bakol 23 en W. v.d. Windt 21; G. H. Heggl 20 en J. W. de Jong 18; E. Edel 13 en H. Smits 'lfl: B, G, P, Haanappel 20 en Y. P, Visser 10; M. Dornik 22 en M. Hitzerd 18; Hoogeveen 24 en Z, C. v, Keulen 17 L, G, v.d. Blink 21 en E. Tou&urg 20; i>. J, Har- toveld 20 en J. C. In 't Veld 15; J. W, Groe nendijk 23 en H. Danser 20; B, v.d. Kraats 25 en E. Dullemond 20; F. A. v.d. Mculen 53 en C C. M. Nefkens 48; H, Koolman 23 en N. Verschoor 19; W. J. Gonlag 21 en 0. AlbiezfiO; E A. M. banger 23 en E. M Leo 21: G. Lubbersan 30 en J. J. M, J, G. Bohl- meljer 24; A W, H. M. V. Leeuwen 22 en N. J. A. Bos 31; W, P, Lccllang 22 en S. M, T. Thoonsen 18; R. P, A. Llestlng 22 en A, M. C. Schenk 24; M. C. Olislagers 27 cn I, M- Kranendonk 19: G. Verwoert 22 en L. J. de RuUter 18: M. J. Tslje 21 en A. Taal 17; Hertog 24 en M. H. Schruer 22: D. E. Brul- nlftg 25 en B. C. Landburg 30; F. J. Mt, v.d. Berg 23 en M. v.d, Hulst 22', N. v.d, Berg 71 en M. B. v. Putten TO; A, Baartman 21 en N, J Heuvelman 23; L. vd. Enden 21 en A, M. v.d. Enden 20; J, C. Bax 20 en F, vd, Horst 18: A. H. Bekker 25 en M. E, Tur kenburg 23; J. Dijksman 20 en M. E, Leeu- wangh 23; J. L. P. v. Doorn 29 en T. H. Kloppenburg 23; H. Botiman 23 en T. H. v. Amen 23; A. v. Biene 22 en P. Nieuw- poort 19; M. de Bloois 22 an 2tf. E Harlaar 21; A. Broer 22 en A. de Jong 48, P. M. A. C. J. M. v, Arendonk 22 en J. P. M.de Jong 19; F. Pennin£5 21 en G. J, A Pak 17; J "Usks 34 en C, J, M. v. Hassel 19; G. J. Kradolfer 23 en M. den Outer 29; J. H. A. v. Klaveren 28 en J, E. van 't Hof 18; M. Éverduln 21 en J. v.d. Lauw 34: J, Boeremn 29 en C. Verschuren 21: F. da Cruz Santos 33 en R, do Llvramento 37! E. KaJUaras 32 en L. C. Oudijn 31; R. P. Punt 22 en J. M. Letjten 23: F. Rolloos 27 en T. Hofstra 20; J. G. Majoor 22 en S, den Haan 22, F. E. Luljkx 23 en J. A. Kamphofst 34; C. de Ja ger 19 en T. L. de Graaff 47: G. de Graaf 21 en J. M. Pastijn '8; B. G Godljn 21 cn E. T. Bodde 19: A. J. Stehouwer 20 en W. J. F. v.d. Schons 10: C, Lagerwelj 24 cn H. Kern 21J. 3. v.d. Schuit 23 «n J. C. Goos- sen 17; C. Mertens 22 en C. Slingerland 20; L, v.d. Heuvel 45 en H. Lol 23; W. v,d. Groef 34 en S. N. Admiraal 32; M. J. v. Hoorn 20 en M. Lotte 16; S, R Plek 32 en J. M. Tomasscn. 28; N. J. vd. Pluljm 23 en L. v. Stek 21: J. Vlaip 2,1 en A, Korter Ink 20; W. v. Zwleten 23 en D. M. Top 19: H. L. Tlto 22 en 3. v.d. Wotf 19, R. Wulster 24 en L- v.d. Welle 20; G, J. Veithocn 24 en T. A- Snel 24; H. C. T. B. v. Germip 19 en A. Ver^ohoor 19; K. H. P, de Visser 24 cn H. J, v. Hitten 19: J. F. Voote 21 en J C, Ver geet 19; G, H Smit 22 en W. II. v.Kempen IB; T, Stekelenburg 54 cn H C. A v.d. Put 25: A J. Radcmaker 31 cn J J, A. Snkko 28; B. C. Nugleren 20 en W. J. Lodders 20. A, T. v uperen 29 en J. F. Bakker 24: C. B. Stok 26 cn S, A. P, V. Doorno 22; J. J. Vink 2% en Y. J. M. v. Haaren 22; J. Oosten 24 en N. Pieters 22! J. V VUert 23 en J. F- Roelofs 20; C. R. P. Troost 22 op P. H. J. Kool 20; D. dc Graaf CS en J. M, v. Brakel 72; H. G. P. Poot 28 en M, G. Muller 23. R. Berkel 23 en M. Laps 24: M A. Ftouh 30 cn M, Weggeman 18. C H. Haasnoot 24 cn F. M. van Klaarwater 24: R de Heer 26 en M, F. Vos 23, P, R van Putten 25 cn A. Raar *21: C, J Lodder 24 cn G A v.d Schelling 19; Van onze sportredactie ROTTERDAM, donderdag. Charley Bosveld eu Hans Bentzon hebben gistermiddag in een oefenwedstrijd van Sparta's B-elftal tegen de Haagse amateur derde klasser Quick bewezen dat zij volledig hersteld zijn van de knieblessure en de heenbreuk die zij in het vorige seizoen hebben opgelopen. Sparta won met 6—1 dankzij vijf doelpunten van Aad Koudijzer en een van Henny Wijs. „Of ik goed of slecht gespeeld heb, in teresseert me niet," zei Charley Bosveld, na afloop. „Het voornaamste is dat ik geen enkele last heb gehad van m'n knie. Alleen m'n conditie moet nog wat bijgeslepen worden, Ik hoop nog steeds dat Ik in de re- ■turnwedstnjd tegen Coleraine m'n plaats in het eerste elftal weer kan innemen, maar of het lukken zal is natuurlijk de vraag. Dat hangt van verscheidene factoren af. Van de re sultaten bijvoorbeeld en ook van het feit of er andere spelers gebles seerd raken." Georg Kessler durfde over Bosvelds come-back in Sparta's hoofdploeg nog niets te zeggen. „Op deze zaak wil Ik niet vooruitlopen. Bosveld heeft nog een bepaalde aanlooppe riode nodig. Het kan soms drie maanden duren voordat een speler die zo lang uitgeschakeld is geweest, 2ijn normale wedstrijdritme weer heeft teruggevonden. De juiste tijd hangt helemaal af van de wils kracht en de constitutie van de spe ler, Charley traint bijzonder hard en zal zich zeker snel aanpassen, Zaterdag speelt hij met het B-elftal mee tegen PC den Bosch en voor volgende week woensdag zal ik op nieuw een oefenwedstrijd proberen te organiseren." Ook over de come-back van Hans Bentzon was Sparta's manager coach bijzonder te spreken, „Ik had het gevoel dat Hans nooit was wee. geweest Zowel technisch als tac tisch speelde hij bijzonder goed." CHARLEY BOSVELD HANS BENTZON (Van een onzer verslaggevers) ^a?CiÏIBDAl^ dMiderdag. Op zon- novemb?rJ870 's middags om SSf, „UT„ sinï? hel <?ri°ssL>nu: ment :in de Plantage een korte en so bere plechtigheid plaatsvonden ter norden king van do gavsUenen uit de beide wereldoorlogen! Tijdens deze plechtigheid zal de Burgemeester namens het gemeente, bestuur en de ingezetenen van het Engehe Wandsworth een Msprozen- krans bij het monument leggen. (ADVERTENTIE) Blijf zitten waar U zit. De Kalorik Indola koffiepercolator zorgt wel voor de koffie. Naar de keuken lopen is er niet meer bij. Alleen even wat koffie erin, koud water erbij, steker in het stopkontakt en de koffie is klaar. In'n wip. 4,8,1 of 12 kopjes. Automatische overschakeling op „warm hou den"; roestvrij staal. En U houdt1 'm maar rustig onder water bij het afwassen. Zó veilig is de koffie- percolator van Kalorik Indola. f 74,50 maakt u het leven lichter. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Dc forse nederlaag van UT Arad (3 tegen Rode Ster Belgrado heeft in Fcijenoord-kringen geen verbazing gewekt. Het heeft de oude wond al leen weereen stukje opengereten. Coen Moulijn: „Ik vind het een nor male uitslag. UT Arad ïs gewoon, een slechte ploeg". Wiiii van Hanegem: „Wie de Roe menen ook geloot zouden hebben, ze zouden in deze ronde een pak slaag gekregen hebben". Manager Guus Brox: „Dat de Joe- goslaven drie doelpunten tegen Arad hebben gescoord, is niets bijzonders. Het is droevig genoeg dat wij er geen drie hebben ïngeschopt". Trainer Ernst Happeï, gisteravond, toeschouwer bij PSV-Steaua, vond Steaua sterker dan Arad. „De 3—0 nederlaag van Arad is volkomen nor maal. Rode Ster is een toppioeg. Als we u tien keer tegen Arad spelen, dan v >n we tien keer. Maar er zijn m voj.v~.si nu eenmaal bepaalde da gen dat alles fout gaat. Kijk maar na&r Real Madrid, Wie had nu ver wacht dat de Spanjaarden op eigen veld van Wacker Innsbruck zouden ROTTERDAM, donderdag Op 23 oktober bestaat de voormaligre Rotter damse Korfbalbond thans dc afde ling Rotterdam van de KNKB vijf tig Jaar. Ter gelegenheid hiervan reei- pieert het bestuur op zaterdagavond 24 oktober in het Rij*-hotel. Bij de afdeling Rotterdam van de KNKB zïjn op het ogenblik 34 vereni gingen aangesloten. De oudste is OSCR uit 1904, dat zijn bolwerk heeft in Blij dorp, De jongste is de vereni ging Sportief uit Krimpen aan de Lek, Deze club bestaat nog geen jaar. Aan de competitie wordt deelgeno men door 64 senior-, 30 junior- en 144 aspirantenploegen. Korfbal is in. volle beweging, vooral als jeugdsport en in de zaal. Door het grote aantal sport hallen, dat de laatste twee jaar in en rond Rotterdam is gebouwd, heeft men de kans om de mierokorfbalcom- petitie nog verder uït te breiden. In de vijftig jaar van'zijn bestaan heeft de Rotterdamse Korfbalbond slechts vier voorzitters gehad: K, J. Heyboer, J. van Driel, ir. J. van Herk en thans C, Stas, die sinds 1963 de scepter zwaait. In de jubileumuitgave betreurt de laatste het dat „niettegenstaande de toeschouwersaccommodatie in de meeste hallen vrij goed is, het in de loop der jaren niet gelukt is de pu blieke belangstelling te wekken". Het gemn aan topwedstrijden speelt hier bij eon rol. van een medewerker ROTTERDAM, donderdag. De korfballers zijn op het veld reeds zo ver gevorderd met de competitie dat ze zich eind november al naar de sporthallen kunnen verplaatsen. Voor het zo ver is, zullen de Rotter damse twaalftallen er goed aan doen nog wat punten binnen te ha len. In de f*""rgangsklasse staan de Maas- stedeKjke teams er bepaald niet roodkleurig voor. Trekvogels in A en Spangen in B vechten voor lijfs behoud en Hel Zuiden zal geen punten meer mogen verspelen, wil het nog een kans op de titel maken. Spangen heeft zich zaterdag tegen VES goed geweerd en er is alle re den om aan te nemen dat het her stel van de BJauw-witten zich zon dag op eigen terrein tegen Zuider kwartier zal voortzetten. Ook voor Trekvogels liggen er mogelijkheden, want de vogels krijgen bezoek van DETO, dat samen met Rust Roest, met elk twee punten, de laatste plaatsen bezet. Het Almelose AKC is op papier geen sterke tegenstander en op het eerste gezicht moet Het Zuiden dan ook een ruime zege kunnen behalen.; Enige voorzichtigheid 2al do ploeg van coach Luc van Krieken toch wel in acht moeten nemen. ADVERTENTIE) KNVB Betaalt! voetbal B-felftallen: le klas. NEC-Te star. H.lniond bporf-Atlo. Gj A'iead—DWS, Pe.jenooi-d— Vo en dam, .J.Z*67—GVAV, FC Dei Bosch— Sparta, tiaar em—SVV. A:a\-- >C Twente Iio, and Spoi t—PSV 2c k.a3 A V. d?uningen ïtCIi. Vi less.—De Gr a s liap, Heracles SC Cahtbuur, Biauw W,l— 29 C, Vee.>dam HVC ËDO—Gooiland, SC Di e.ite—A- GOVV, Heer.nveen—PEC B Eindhoven Baronie, Willem IINAC, RBC— Limburgia. WVExcelsior. Fortune VIHermes DVS, FC Utrecht—DFC, Roda JCNOAD MAC FSC- AmatcUrvoctba! Ie klas A SDW—Hollandia DCG—ZVV, Alkm, Boys—Stormvogels, AFC—Rood Wit (A), Zandvoortmeeuwen—de Spartaan OV- VO—Uithoorn. B Gouda—Fluks, Roodcnburg Papendrecht, Overmaas—UVS, CVVNep- tunus, LugdunumRVC, de rdusschen— ZwUndreeht, C: GermatlcusSpel Assen, Emmen-MOW, Drachten—Zwaagwcstein- de, CEC—Leeuwarden, Alcides—Velocitas SneekHarkoma Opekide. O Ede—Victoria Boyr, de Treffers—RKKVV, Rietvogels— Quick '20, Be Quick ZSpel Enschede, DOS '19—Rheden, Eilermark—Kengc.o. E: TOPGeldrop, Alliance—DESK, Concordia SVD—Middelburg, VCW—Sparta *23. RKC Schijndel, Veerse Boys—TSC. Caesar- Heer, BIOS '3i—MKC, de Ster—SVH, Spel. IreneVoetendaal, Sanderhout— Roermond, AlmnnfaWilhelmina 'DB, 2e Klas A: Blauw ZwartWilhelmus, LFC—Xerxes, Spartaan '20~LaakkwVUC ODS. DHCTQGB, HBS—On a, U; Leoni- das—CKC. Unitas—DES, DCV—Leerdam Sport, Alblasserdam—Emma, EBOH—Slik kerveer, ODS—Olympla. 3e klas A: RICDEO —Delft, Spej. h assHVV, Posos—VCS. ADS—Naaldwijk, VEP-SJC, Texas-Tey- 11 n ge». B: VOC—DHL, Alphen—Groene weg. Coal—Geleritas, TonegHo—Quick, RKAVV PDK, Scheveningen—Rava, C: GSv—Te- dlro, Verburóh—De Postduiven, DHZ— VDL, KKWIK-RFC, HlHegersberg—Veio, WesüandJa—Transvalia. D: LCD—Steeds Volharden, Schiebrosk—Hardinxvekl, DRL HOV, Nieuwenhoorn—Msrwosteijn, Flak- kee—SVW. DubbeldamEDS, 4c ktas A: yvSB—Van Nispen, ASC—Gona, Concordia H—De Ooievaars, Warmunda—Ooncordla, SJZ—Forcholte, VVP—De Flamingo's, ES- D O—Kranenburg, VTL—Graaf iVJUem LI/VAC, G-DA—'BMT, Spoorwijk—Rijpwete- rlng, C: Donk—woerden, EstoRKN*SV, BGCFiorearNleuwerk., Moerkapelle— —•Moordrech;, Unlo—Bodegraven, t): Full Speed—-Vredenburch, BEC—ODI, HMSH— Waddinxveen, Rijswijk—Alphla, Lo.-dg en Snol—WJppolder, E: DSO—Vlos, Wester- kwartler—Excelsi-or '20, De Hollandlaan- Aeolus, Den Hoorn—-Paraat, 't Noorden—O- llveo, F: Bergambacht—Schietlom, DJS— DBH VFC—SKCV, Hton—Lftkkerkerk, Zui- derster—DOK, G: IFC-OSS. Rios—Euro sport, Gelukvogels—SSW, SCR—Merweboys, Progress— s Gravendeel. Merwcde—Satur- nus H: Voorwaarts—Flos. Putterelioek— Hellevoetslufs, Oud^Beijerland—OVV Slie- rfr;eeUt--PoortuEaal, DBGC—LMO, WCÏt— Hlllesuis. brugge—Pelikaan, Zevenhoven—Spv Hoog vliet, Bolnes—Rozenburg. Hctnenoord— piershll, D: Gr AnvnersMeerkcrke, Ar- kei—ASH GJSLRC. Hardl-i,\,e!d—Ever- stcin, Slledrecht—WNC, Ame.de—WJei- drtcpt RVB le klas, a: ASB-Ro.-ks J-. Hekelingen —Demos. Groen W.llLr—D23, FSV Preto riaNRC, Steeds ,icj i ,t B: Ani mo H—Siod. PFC Br ver. Bolnes- The Rising Hope. RDM—GLZ, SVDP—WF. C: 5VDPWXJrsus, DimuaGerminal, Bloemhof—Dilettant. 2b klas, A: Aïexan- drla'öS—st.Lodewijk, Blijdorp—SV Hoog vliet, Swift Boys—FCN'66, DPZ—Noorder kwartier. B; OHVV—Actlvitas, USC— DESV, Nestoro—DBZ. Indus'67KWD, Me tro—Zwart Wit. C: SFC—Vierpolders, Saau Soys—AVS, SCO—Meeuwenplaat, 3e A: Boeïemkwartler—VEND, Victoria R-A- VO/ZVC, Dirlcsland—Vakrneoord, Radio— Garibalcifna, Pechvogels—SVJ. Ut Olympic —SC Albtreo, De Roef—The HLarvaras, BWBHurricanes, Smeetsland^l'OGZ. Soag—SC Maas. C: WJco—Roga, SVO— Kreekboys, FC Rotterdam—Florrtsant/OBR. Real Parbo—Afrikaandar Boys. Abbeij- b roek—RET. ZATERDAG-AFDELING lc klas, A: Den Bommel—SDV, HilleEers- berg—NBSVV. SC Zuiderpark—ZW, WFB RSM. B: SC BDtlck—OFB, Hellev. Sluis ZBVH, Stellendam—FC Maluku. Lombar- dijen—Rhoon, 2e klfls A; Oude Maas—Ege lantier Boys, G02—Masc, Groen Wit R— WIA, GTB—Sunlight. B: Smitshoek—Ber kel, DOS"32—Goudsw. Boys, NTW—Roc- kanje. 3e klas, a; Alexandria'66—WHR, CCODBGC, MFB—Puttershoek, GSS—O- nit, Ftakkee—FC Veronica, GVMD—Nelson. B: BVCfi—GSV Sero, DES'öJ—Zlnkw. Boys, GGKSRA, Odl-SRA, NNPV— L3V6I. westen ie ktass HGC—Victoria. Kampong-Schaerweycle. BMHC—Hllvertum. Laren—HHYc. Amsterdam—HDM. Prom. klas A: Groen Geel—Asvion. Amersfoort— Hudito, DSHC—HIC Rapid—Kameleon, 2e klas A: Randwijck—RBC. Rijswijk—Leiden. Spirit—-Hillegorsberg. Kraaien—Strawber ries. B: HBS—GOOI. Aeolus—Alkmaar, Ring Pass—Soest, Te Werve—Teempo. Zuiden le klas: Venlo—ÊMHC. MOP—MEP, Or, Zwart T.tburg, HTCC—Breda. EindhovenDen Bosch, Oosten lo klas: Upward—Union, Zwol.e—Arnhem. PWH3ttem, Nljmagen Apeldoorn, Noorden Ie kias: Gron. Stud. -«MC. Groningen—Emmcn, LHC—GCKC KV A—Gron ingen. Dames; westen ic klas: HBSGooi, Klevi- nön é^,e, Wa; B Victor's.Groen Geel, RBC-HDM, FITHIC. AmersfoortZaad- Dames Reg. derde Klasse; Mok-tViUon: afd. eerste Klasse: OU vee-Wilton 2; afd. tweede klasse: Scylla-VIes 3; Atomiiim- UVG 2, Vires 2-Oliveo 2, Sttelvvick 2-ADO 2, afd. derde klasse: Vires 3-Hollandipan 2. Heren Land. tweede klasse: QuiiUus- Dynamo; reg. derde klasse: Atomlurn-Ac- tlef, Neptunus—Vies, Hoda—Animo, Afd. Eerste klasse A: Wilton 2-DynamoS, afd. Eerste klasse S: AchiJIes-UVC, aid Tweede klasse A: Spartaan 2-M«euwen 4, Unltaa 2-Scylla. Meeuwen "-**"* - landman 3, afd, Ttv 3Ho 11 uncUaan 2. AJ ,j?e ZwerverHeerjansdam. Noord wijkSHO, Zwart Wit Tg-Koz! Boys Ter Leede-Qulck Boys, IJsselm vo- Esis—Doto. WHC—Spakenburg. Be Quick 2B~^vyV Harkem,Boys—S VZW, Dovo— WVF, Huizen—Nunspeet 2e klas A: 's- Grav. SV—Rijnsb-Boys, Excelsior M—Zuid- vofejs De Meeuwen—HBSS, Rijsoortl- üVn u i5e' KED '25CSVD. NSW— ^XVH. Zwaluwen-VRC, WoudrJehem—SI- ASWH—HCSC, C: Xy£r"~LGo, AlJeaü K. Geinoord—SSC '55. CJW—-$pol, Genemuiden, ESA—Urk. Ber- D: Kkudnaveen— pchowoord. Or. Nassau—DES, Exccls-.r a^A(^V' ?OSK-WZC, Blauw WU '34- 3» klas a: Oranje Wit—Naaldwnk. LiSöL ppSG-JAC. ARC —TO GR, Haaften—MVV'27, Monster—'s- Wnnnn,Me' MclllsantLoosduinen, 2wervers, Spirit—Cspelie, VVGZ—V.aardingen ScheveningenDie HaglieBarendrecht—SSS, 4e klas At Ha- SVOW, Ornas—Exe'sior P. AnV,, 70-Oegs geest. UVS—HVO, Semper ii' nov»'' Lekkerland. Duno—Koudekerk. De Lier, K«7twijk—Duinoord, ~Xf®'„H6n)ahdad—Schoonhoven, Unl- m.rr,_TAVV, plaasdijk—Hoekse Boys. C: aam-Be Fair, SNS—Voome, Wo«- Merksem: Belgie—Netlerland; Overgangs- Zaandijk—Regenboog, Trekvogels—DETO, Rust Roest—ASKO tnrèonet?sT(zal; B) Wordt Kwiek Stanfries—VES (2a). Span- Oost Arnhem—sa- mL5, PKC—SSS tz&), ZKV—Roda. PSV nduiden; eerste klasse <Ka)- GKVV schaar ADO—Bolnes (tal; C) Ons Eiland— nTv' n? :-pi i m s, (za): Victoria- SjL,- D>„ Flvks—Phoenix, DKC—Fortuna, Ready—Da Aigem,; tweede klasse: A> 'aan—SOSCR, Achilles—Quick; Gym- nasiasten—Rozenburg, HPVHSV- B) piu^CT^116!'rt0,nSperwers—OnsHuis; L (m); C) DES—Tjoba (zal, V nclLT U1 cï?'' Animo—HKC (zal; derdo iiaif niAl TOV, ALO—Spar- ?™pnf5Vr^n^ (za): B) Sagitta- 1 (zal. Succes—Blauw Wit '51, Overkanters-EKC:. C) Dubbel Zes—WION, £h(«?o°iic (ïa): Noorderkw.— hStrl ?LD,,Veoeite~Ijsvogels (23), Al- wTJ-Z& A van ti—Maassluis (zal dede klasse E' Valto—ODO (ml (zal War- monti—TCX TOP (zal; Jordan Boys-L-FIuks uat. res. eerste klasso A: Excekior 2— wf'orU.. (za): Sperwer 2—Achilles 2: 2-!!ot£ lm Kinderdijk 2 (za.); Fluks 4' KNS 2—Regenboog 2; Wit aftw /er?alS eeSte kIa5se A: Blauw co-UW-CLtZ?i' ,T,er Gouw-Unicum, H«- Refs (zal' mw ,k afse B; DIQ-Weldevü- De WR—Waterschip (za), Olympia |-fe fre^W^Wcrwfrs f-VWingentMntS 2^Vel0X 2' Hoogvliet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1