'Ik dank u alles wat u voor mm g Kuntu een paar jaar zondergeld? i Schiedamse beroepsbrandweer beschikt sinds kort over een nieuw diensteerblijf 'POLITIE IN VOORSTE LINIES BIJ ZOEKEN NAAR EVENWICHT ORDE EN VRIJHEID' Schooljeugd korfbalde in sporthal Margriet5 HBU SCHIEDAM BURGEMEESTER TE ROEFSEMA BIJ JUBILEUM: GEEN KRANT ONTVANGEN? Sport en muziek MAAR RUIMTE IS EIGENLIJK AL TE KLEIN BÉHKSfflHBS v ■PR Nieuwe kazerne WIJKRAAD PERNIS VRAAGT OM BROMFIETSVERBOD BIJ SPORTVELDEN ijkte Stand Onderscheidingen en koopavond bij het Rode Kruis GREEN'S SOCIETY DIT WEEKEINDE VIER JAAR PRESLEY-FANS- BIJEEN Van Loenen voor autoiakken SCHIEDAM KOERIERSTERS donderdag 22 oktober 1970 - pag. 5 De 24 jubi lerende po I itie-f unc tion arissen gistermiddag in de aula van de r.k. Technische School aan de Mgr Nolenslaan. (Van een onzer verslaggevers) Schiedam, donderdag, Met een zeer druk bezochte bijeenkomst in de aula van de r.k. Technische School aan <le Mgr. Nolenslaan heb ben gistermiddag 24 Schiedamse poïitiefuiiktioiiarissen het feit her dacht, dat zij 25 jaar geleden in politiedienst traden. Het feestpro gramma, dat door de personeelscommissie onder leiding van hoofdin specteur H. Willcms van JB eve ren georganiseerd was, verliep bijzon der geanimeerd. De diverse verenigingen, die de jubilarissen een ge schenk wilden aanbieden konden dit laten geschieden door 24 in hei- oranje lakjassen gestoken verkcersbrigadiertjes, die tijdens de bij eenkomst diverse keren moesten opdraven. Onder 4e vele aanwezigen bevonden zich ook de officier van Justitie, 4c kantonrechter en Sehic flams burge meester H. Koclfsema die als officieel hoofd van de politie 4e rij sprekers opende. Het onderwerp van zijn toespraak was 4e spanning die er is (tussen de begrippen orde en vrijheid. „Er is in onze samenleving zeer iveel veranderd en dat is eigenlijk niets bijzonders, want de samenleving was nooit sta tisch. Maar nu is er ©en wijziging ont staan waarbij de nadruk is komen, ie liggen op (de spanning die er is tussen de begrippen orde en vrijheid. En die spanning leidit tot een stuk onzeker heid", aldus do burgemeester. Hij \vces er op, dat de orde de vrij heid in de wereld kan verstikken. „Maar het is evenzeer waar, dat de vrijheid in or.de [beleefd feu worden. De tegengestelde tendenties worden echter zichtbaar. Wie de orde coüte- que-coftte wil verdediger, zal demaat- sciiappïj [bevriezen en wie aïtéen (maar de vrijheid iwil verdedigen 'komt on herroepelijk terecht in chaos en anar chie". Burgemeester Rodfsoma ivonjd het moeilijk te bepalen waar liet even wicht tussen de beide begrippen ligt en wees erop, dat de politie in de voorste linie staat bij dit zoeken naar evenwicht. „U blijft", zo vervolgde de burgemeester, „een instituut van orde in de vrijheid en (van vrijheid in de orde, TJ ihabt eon verantwoordelijke funktie, maar ook een iuniktie, dio mooi is. U haalt voor ons Öe kastanjes uit het v.uur en het is daarom belang rijk, (dat u de veranderingen in onze samenleving [bijhoudt en op de hoogte blijft van de tijd. Als u het in dit ka der ziet wordt uw jubileum een fees telijke gebeurtenis. Ik dank u harte lijk voor alles wat u voor ons heeft Willen doen en ik feliciteer u met deze gedenkwaardige dag." Bei voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam, Schiedam, kunnen zich wen den tot onze plaatselijke agen- Na hem voerde sde heer C, de Rruyn namens de Centrale Politie Organisa tie het woord. Hij wiü-de an zijn betoog de positie van de politiefunctionaris niet los zien van die van de werkers in het bedrijfsleven. Na het aanbieden van zijn 'gelukwensen schetste de heer de Bruyn de ontwi'kkolinig van de po litic-vakbond, waarbij Mj de hoop uitsprak dat de 'verschillende op le vensbeschouwelijke basis werkende bonden rich zouden verenigen tot één vakorganisatie. De Schiedamse Politie Sportvereni ging en het Schiedamse Politic Mu ziekgezelschap waren in de rij van sprekers respectievelijk vertegen woordigd door de heren Van der Veen cn Itenskers) dio ieder op hun eigen terrein de geschiedenis van de heide verenigingen belichtten, cn de jubila rissen gelukwensten. Daarbij toonde de heer van der Veen zich gelukkig met het feit, dat alle jubilerende funMionartesen lid Waren van de StFSV. Ook „ceremoniemeester" H, Willens van Beverten voerde het woord, waar bij hij «ran iedere jubilaris een korte karakteiechetfe ma-akte, die bij de in gewijden blijkens de xeakties on het applaus zeer veel instemming onder vond. Namens de groep van 24 sprak ten slotte de oveneens jubilerende com missaris C. van der Haagen een dank woord. Hij ging daarbij in op de toe spraak van burgemeester Roeifsema en stalde de begrippen vrijheid en orde niet als een volledige tegenstel ling te willen zien. „Vrijheid; kan al leen bestaan by de gratie van de orde en de orde kan a-Heen. ibeéba'an bij de gratie van de (vrijheid. Tk zou", aldus do commissaris, „aan de laatste twee woobden van de ambtseed, die wij al lemaal afgelegd hebben nog één woord willen, toevoegen: rechtvaardig heid. Eke (handeling van de politie, die ate rechtvaardig ervaren wordt, zal nooit weerstanden oproepen". Hij bedankte burgemeester Roelfse- ma voor de woorden „die hij recht uit zijn hart gesproken heeft" en de heer WiUoms van. Be veren „voor de spiegel die hij ons voorgehouden heelt". Voor de 91-jarige oud-brigadier van politie Isaac Schod, die con berijmde lofrede had gehouden op de 24 jubilarissen had de commissaris een speciaal dank woord. „TJ heeft bewezen," aldus de heer Van der Haagen, „dat het te overleven is bij de politie". Tot slot van zijn toespraak bracht commissaris hulde aan hoofdagent J, KrowinKel, die in verband met het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 november de politie dienst zal verlaten en hij overhan digde 'hem het korpsembleem. SCHIEDAM, dorierdag Als onderdeel van de vele herfstvakan-1 tie-aktiviteiten voor de jeugd is in de Margriet-sporthal een school- m ikrokorf baltou rno oi gehouden. De -goede organisatie van het toernooi lag in handen van het Bu reau Sport- en jeugdzaken van het Stadhuis. De wedstrijdleiding werd verzorgd door de schoolkorfbalcommissie, die bestaat uit mevr. B. Steijlen, de heer C. Toiissaint en de heer J. Vrijhoef. Dit zijn de respectievelijke vertegenwoordigers van de korfbalverenigingen „Schiedam", „ODP\ en „Succes". (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Sinds oktober werkt het brandweerkorps van Schiedam met 12 professionele krachten. Hierdoor üton de waakzaam heid aanzienlijk vergroot worden, om- dal men nu 'in staat lis om een 24-uurs wacht ite onderhouden. Het onderko men van deze wacht, die werkelijk een heel etmaal paraat is cm binnen enikele minuten 'bij helt tvuur 4e zijn, moest uiteraard aan 'hoge eisen van comfort -voldoen. Zodoende bleek de oude brandweer- kazerne aan de Singel volkomen on bruikbaar te zijn en heeft apen nu naast de 'kazerne een hieuw verblijf opgericht in <de vorm ivan -een. barak. Met ingang van 1 oktober is deze barak, -die daarvoor 25 jaar naast bet Gemeenteziëkenlhuiis 'heeft -gestaan, nu het diens (-verblijf (van -de beroepskern van. de Schiedamse brandweer. En gisteren toonden de toen dienstdoende brandwerlieden met enige tro-ts htm nieuwe onderkomen. Aan de (buitenkant is het -houten ge bouwtje bijna onooglijk en ivan bin nen. moet het er nie,t veel beter uit 'ge zien hebben. Maar de brandweerlie den deden daar onder elkaar iets aan en veranderde de keet in 'n zeer com fortabele verblijfplaats mot 'verschil lende lokaliteiten, o.a. een slaapzaal, een waslokaal, een ruime keuken, een instrukttelokaal, en een wachtruimte. Dit laatste is echiter een vertrek dat een dergelijke naam niet verdient. Het is een zeer smaakvol ingerichte kamer müt oen gezéllige 'huiskamersfeer, voorzien <van radio en televisie. In deze barak bivakkeren nu con stant vier a -vijf mannen, die hun dag doorkomen met conditietraining, re paraties en onderhoudeklussen ver richten en wachten op het appél. Komt er een brandmelding binnen, dan staat men binnen een minuut ün de (nabijgelegen garage klaar om uit te rukken. Zo op hét eerste -gezicht lijkt -de 'hele situatie vrijwel lideaal, maar toch zijn de mensen van het korps niet echt tevreden met dit nieuwe honk. Commandant D. de Jager van de Schiedamse brandweer zegt hierover: „Echt tevreden kan ik niet zijn". En dat is ook .vel begrijpelijk, want de barak bli'jtc slechts een tijdelijke op- De leiding had de dag verdeeld in twee onderdelen, namelijk wedstrijden van de lagere school jeugd en die van leerlingen van het voortgezet onderwijs. Door deze indeling hoefden de spelers niet lang te wachten en verliep alles in een rustige sfeer. In to taal kwamen 37 ploegen op het veld van de goed geoutileerde Margriethal. Deze ploegen waren bijeengebracht door in totaal 18 scholen en werden onderverdeeld in 7 poules. In poule A, B en C speelden de scholen voor voortgezet onderwijs. Poule A werd gewonnen door het 2e achttal van de Willem de Zwijger- school, 2e werd de Rijksscholenge meenschap en de winnaar van vorig jaar H.H.T.S. 1 werd nu 3e. De eerste en de tweede prijs in poule B waren achtereenvolgens voor de Eehohot- school en L.E.A.O.-2. In poule C was -de eerste prijs voor het tweede (team van H.H.T.S. en voor de tweede en derde prijs moest hard gevochten worden 'door het 3e en het 4e team van de Nieuwelantschool. Deze ploe gen. behaalde hetzelfde aantal punten en Toen het doelgemiddelde ging mee beslissen A'L.ri Nieuwelant-4 (tenslotte 2e en moest Nieuwelant-3 hét met de derde prijs doen. De prijzen voor deze teams werden uitgereikt door het hoofd van de J. H Gunningschooi, de heer Bijloo. De overige poules waren voor de la gere scholen. De eerste prijzen in deze onderverdelingen werden gewonnen door de Wm. Gehreteschool, de Dr, Sauetschopl, de J. H, Gunningschooi en de Mastenbroekschool. Aan deze winnende ploegen, werden, de prijzen uitgereikt door de heer J. A. A. van de Linden, ambtenaar van Sportzaken. (ADVERTENTIE) Sommige mensen kunnen dat. Niet al hun geld natuurlijk. Maar zeg zo'n 5000 gulden. Die zetten ze dan op een rekening bij de HBU. En kij ken er bijvoorbeeld 3 jaar niet meer naar om. Krijgen ze het eerste jaar 7 J^/o. En het tweede jaar nog eens 7 Ï4%. En het derdejaar ook. Zo'n 23 in drie jaar! Oftewel 1150 gulden Zeker genoeg om een afwasmachine te kopen. Of een forse aanbetaling te doen op een kleuren-t.v. Die 7 Ys% is nog niet eens de hoogst mogelijke rente. Dat kan zelfs oplopen tot 8°/o. Met weer een ander slim spaarsysteem van de HBU, Nietzomaar5000 gulden achter de hand?Geenbezwaar.Elkbedrag vanaf 100 gulden is welkom bij de HBU. Trouwens ook spaarregelingen op kortere termijn zijn nog heel profijtelijk. Eén voorbeeld: met een opzegtermijn van 3 maanden krijgt u al 5% rente. En dan nog het jeugd' paar- systeem, de Zilvervloot: 6% een premie van 10% over inleg en rente. Stapt u maar snel naar het dichtstbijzijnde HBU-kantoor. We leggen graag uit wat in uw geval het plezierigste spaarsysteem is. Amsterdam, Rotterdam, Pen Haag. in de recreatieruimte >is voldoen de gelegenheid om zich gedu rende de (tijd dat gewacht moet worden aangenaam bezig te houden. lossing. Maar volgens de commandant is er ook nog een andere reden, want eigenlijk is men nu alweer uit do ruimte .gegroeid. De outillage -in de ba rak biedt net plaats "aan 5 man en dat is eigenlijk 4e weinig, zo windt de heer De Jager. Hoopgevend voor hem is echter het Wee, dat eens een permanente kazerne in de Breestraat gebouwd zal worden. „Binnen vier a vijf jaar 'hoop ik dat die kazerne er zal staan. Wordt het dan volgend 'dc huidige plannen ge bauwd, dan kunnen we er voorlopig vijftig jaar mee vooruit", aldus com mandant De Jager. Zoals -de commandant al gezegd beeft, is hij biet tevreden met de sterkte van de 'huidige wadhtploeg, maar ook het aantal manschappen -van het hele brandweerkorps van Schie dam is eigenlijk onvoldoende. Men 'heeft 'het ogenblik in totaal de be schikking over 74 man, Terwijl dat er voor (kort -nog ruim honderd waren. Maar door afkeuring en pensionering viel een aantal oudere brandweerlie den af. En bijj jonge mensen schijnt de anim'o -niet zo groot 4e zijn, hoewel zij vaa'k wel beflangstéUkig .tonen. Al meerdere malen- kwam het voor dat iemand enthousiast om inlichtin gen ivroeg, maar als bij dan gevraagd werd eens langs te komen om eens verder met bet wenk kennis te maken, werd er niets meer van de betreffende persoon -gehoord. De heer De Jager noemt het een soort drempelvrees en dat (betreurt hij tenzeerste, ROTTERDAM, donderdag Tij dens de wijkraadvergadering voor Pernis is besloten een brief uit te doen gaan naar de politie met het verzoek de bromfietsers 'het verbod op te leggen om op de wegen, langs de sportvelden te rijden. De bejaarden, die op de bankjes langs de sportvel den zitten, hebben reeds geruime tijd last van de rakelings langs scherende brommers. Na afloop van de vergadering na men vier van de vijf CHU-leden van de wijkraad afscheid. Het zijn de he ren A. Meiij-boom, L. Nieuwpoort, C. Hengel en J. Lodder, voorzitter van de wijkraad. De heer Hengel kreeg namens de ge meente het békende zilveren, boek van Rotterdam aangeboden voor zijn 23- jarige lidmaatschap van de wijkraad. O.N.I. „MET LOF" EERSTE PRIJS SCHIEDAM, donderdag. Op het muziekconcours in Hoythuizen heeft het Schiedams mandoline -gezelschap O.N.I. een eerste prijs -behaald. Do prestatie -van het gezelschap, -dat on der leiding stond van. de heer F. H. Carree werd behaald in de afdeling Uitmuntendheid en kreeg van de jury do kwalificatie „imet lof". SCHIEDAM Adrian z.v. A. J. C. Ru ling en C. W. Hodson; L. M. Marceila d.v.v. M H Hermsen en M A M Keijzer; C Roslna d.v, K. visser en J, R, de Ligt; Ro nald zv, A J de Kok en W H G van Osch: Peroy z.vv. W. R, Claasz Cooekson en H. T. Schubert: Josephine d.v. P. H. do- Vries cn M. F. C. Troll; PauliiR z.v. C G Hoogwerf cn S Mdebi Tije zv R, dc Winter en E. A, Bijl; Edith d.v. C. M. "W Langevcld en D de Koster (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De af deling Schiedam van het Rode Kruis heeft in de komende weken twee bij zondere gebeurtenisson op het pro gramma staan. Allereerst wordt op vrijdag 23 okto ber een feestelijke bijeenkomst gehou den in gebouw Arcade. Op deze avond, die om 7 uur begint, zal aan ean aantal tromve medewerkers een onderscheiding worden, uitgereikt. Verder is er maandag 16 november een speciale koopavond voor invaliden en gehandicapten hij Vroom en Drees- mann Ite Vla-ardingen. De avond word gehouden van 19 tot 21.30 uur. Hot af delingsbestuur deelt echter mee, üat het_ aantal ter beschikking staande in validewagens in het warenhuis be- perkt is en. men wordt dan. ook ver zocht zo veel mogelijk voor eigen ver voer te zorgen. Opgave voor dete avond moet schriftelijk geschieden 'bij het Koodo Kruis, Warande 95 ite Schiedam, en wel voor 31. oktober. Bij deze opgave kunt u dan eventueel vermelden, of u beschikking heeft'over eigen, vervoer. (Van een onzer verslagere veis) SCHIEDAM, donderdag. Zondag 25 oktober a.s. Is het precies 'vier jaar geleden, dat Martin Grocnhorst in Scldedam startte met zjjn „Green's Society". In die tijd is de soos uitgegroeid tot een onderkomen van vele muzieklief hebbers die er de beste Nederlandse en heel goede buitenlandse groepen konden zien optreden. De lijs van groepen die ooit eens in Green's So-' ciety zijn opgetreden is voor Neder landse begrippen zeer respectabel en heeft een internationale allure. Het -verzorgen van pop-concerten .is edhter maar één kant van. Martin Green's Sociefty-bedrij fje. Diskoteak- avonden vormen de andere zijde. Iri zaal Tivoli, bij deze gelegenheid "beter bekend als „Red House", draait Mar tin zelf platen naar ieders smaak; commerciële dansmuziek en de wat progressievere'soort muziek: van druk experimenterende under groundgïoé- pen. In verband met het vierjarig be staan is er op de jubÜeumdag, zondag 25 oktober, 's middags om half drie in zaal Arcade een speciaal optreden vaD de, opi het ogenblik zo florerende, Rot-i terdamse popgroep „Machine", Zon dagavond is er een speciale di&koteek- show in het kader van het jubileum. ROTTiSRDAM, woensdag. Voor de derde achtereenvolgende maal or ganiseert de. Elvis Presley-fanclub de jaarlijkse bijeenkomst. Deze zal ge houden worden in het Rex-theater in.. Rotterdam op zaterdag 31 oktober vair2 12 tot 18 'uur. Er zullen onder meer v drie oude Elyis-.Presleyfilms vertoond worden. De toegangsprijzen bedra- gen Adjf.guldén. Spuitbusje iri 550 autokleuren. Dam 41—45, Schiedam. Telefoon 266192. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt Vaste BÊZORGERS(STERS) voor Schiedam en omstr. Aanm. tel. 267279, 's avonds na 6 uur tel. 155960. S02C Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. FOTO VAN VUURSN. Hoogstr. 106, tel. 266720. Let u op juiste adres. S18Ö Diversen VEED AMPIN GSBAKKEN V.a. 1,25. Hardglas en mica; ka- ehelklt ƒ.1,r; Alle maten ka chelpijpen en ellebogen voorra dig. Butagaskachel 69,-, „Waar dat wiel draalt". Hoog straat 67-69, Schiedam, tel. 268436. S250

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2