Bouw van Sportpaleis s schema m Arja van den Berg's huiselijke werkjes Fortuna houdt klaver j as-toernooi Wj§gi0bestek,voetbal Ier? Dagboekschrijver is ziek ROTTERDAM RIJNMOND Organiseren PROGRAMMA PUNTEN NA 15 JANUARI Ruimtevaartexpositie in Honderd en Tien Morgen h Beeldende kunst in Rijnmond DOOR CEES VAN DER GEER Galerie Irene Prihoda Bouwcentrum vmmmm BOETE VOOR WEGENS BROERS BELASTING ONTDUIKING „Maak ziekenhuis ook toegankelijk vanaf Bergweg" Exposities uit B.C. gaan eerder weg Winkels geopend in Ommoord pafi- 4 zaterdag 24 oktober 1970 rTi door HANS RE1SMANN -..ROTTERDAM, zaterdag.„We halen het" Charles Ruys' oogjes beginnen te twinkelen en om zijn mondhoeken versehijnt een triomfantelijke glimlach. Ruys, dief sport organisatie van het in aanbouw zijnde Sportpaleis Alloy, is er rotsvast van overtuigd dat de deuren van Rotterdams nieuwste sportaccommodatie op de geplande datum kunnen worden geopend. Op vrijdag 15 januari 1971, over een kleine drie maanden dus. „Er kan haast niets meer misgaan", meent Charles Ruys, de vrij buiter uit vervlogen dagen. „Op 15 januari zullen er ongetwijfeld nog wel wat kleine dingetjes moeten gebeuren, maar de opening zal kun nen plaatsvinden. Het wordt een zeer bijzondere opening, een van de allure van. het Sportpaleis zelf. Meer kan. ik er op dit moment niet van zeggen. Er moet nog druk over vergaderd worden." Op het ogenblik wordt hard ge werkt aan de vloer. Volgende maand zal de wielerbaan worden aangebracht en dat betekont dat het middenterrein klaar zal zijn. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. In de bijna tweeëneenhalf Jaar van noeste arbeid; die er inmid dels zijn verstreken, hebben zich geen. tegenslagen van formaat voorgedaan. „Alleen", herinnert Ruys zich, „zijn er dit voorjaar wat problemen geweest. In. april en mei was de windkracht vaak zo groot, dat driekwart van de 'spanten niet kon worden aangebracht. Dat is de enige tegenslag die ik kan noemen. Maai het heelt ons wel een week of zes, zeven gekost. Anders zouden we de boel al eind november, begin december hebben kunnen open gooien," Charles Ruys' goede humeur heeft er niets onder geleden, De In het wie- lervak vergrijsde manager, die ook buiten het Paleis nog vele activiteiten ontplooit {„De wielersport moet blij ven draaien; je moet zorgen dat j piet op een eiland kom te zitten"), constateert met trots dat het met het zogenaamde grove werk vrijwel ge daan Is. Huys: „Binnen ia men druk bezig met het middenterrein. Er wordt nu aan de vloer gewerkt. De ijsvloer is bjjna klaar e« dan kan begonnen worden met de houten vloer, die er op komt te liggen. Het is een soort vlon der, van allemaal losse del on. Volgen- do maand wordt de wielerbaan aange bracht en als het zover is, 2al het middenterrein klaar zijn. Dan is het hlleen nog maar een kwestie van af werken. Ook de tribunes schieten lekker op. Het is nog maar een kwestie van de stoeltjes er opschroeven. En wat het buitenwerk betreft, er moeiten alleen mogelijk gewaaht om grote stukken naar binnen te kunnen, brengen. Voor- höt overige ia al het betonwerk klaar. Een. strenge winter kan ons geen par ten meer spelen. Alles gaat precies volgens schema." --Bij de vorderingen in „zijn" Paleis is-Ruys overigens maar zijdelings be trokken. Primair is zijn taak om te organiseren, een rol die hem op hei lijf is gesaheven. „Het is werk voor een duizendpoot", zo zegt Alhoy's chef sport organisatie. „Bn dat ben ik nu éénmaal." diaries Ruys regelt zonder ophou den. Wielerwedstrijden, natuurlijk, want te midden der coureurs is hij op gegroeid, maar zijn hart klopt ook voor de andere sporten. IJshockey is er een van. Ruys; „Da IJshockey Club Rotterdam moet goed worden aange pakt. De jongens zijn nu ingedeeld in de hoogste divisie, want we moeten hier het allerbeste brengen. Rotterdam moet een werkelijke topciob worden en: dat is een (kwestie van transfers, van geld, van Canadezen. Dat geld moet er gewoon zijn. Met ingang van september zal de ÏJHC 25 zaterdagavonden per seizoen in het Sportpaleis te zien zijn. Naast competitie- en diverse bekerwedstrij den denk ik ook aan een groots toer nooi. Een eigen toernooi tussen teams uit de wereldhavens, met gastspelers er bij. Die ijshockeyers hebben al zo lang moeten modderen, dat het nu toch. wel tijd wordt dat ze van de grond komen. Er is aan de achterkant van het Sportpaleis een tweede kunst ijsbaan. Die zal voorlopig onover dekt zijn, maar in de toekomst komt ok daar een verkapping. Dan heb ben wc een apart ijspaleis." Charles Ruys, boordevol plannen en ideeën, heeft eenmaal zijn neus gesto ten. Dat was toen hij bij de gemeente aankwam met het voorstel om catch- as-catoh-can wedstrijden te organise ren. „De gemeente weigerde omdat ze vond dat catch esthetisch niet verant woord was. Maar ik. wilde het niet brengen als sport, maar als sport- show. We zouden het openlijk ge speeld hebben. Aan die nuohtere Rot- terdammers zou je het todh -nooit als sport hebben kunnen verkopen. Ik had het leuk en eerlijk willen bren gen. 't Is jammer dat het niefc door kan gaan." Charles Ruys heeft veel pijlen op zijn boog. Hij streeft er naar om tij dens een seizoen van september tot eind april zo'n 75 tot 100 evene menten te organiseren. Ruys: „Het voorbereidende werk is niet gering, maar het hok zal pas goed van do dam zijm als we eenmaal draaten. Op dit moment beseffen ze in Nederland nauwelijks wat hier allemaal gaat ge beuren." Chef sport organisatie Charles Ruyst „We halen het." ROTTERDAM, zaterdag Chef Sporlorgania&Ue Charles Ruys heeft voor de cerate maanden van hei vol gend jaar al een groot aantal evene menten op papier staan. Het pro gramma ziet er op dit moment als volgt uit; 16—22 januari: Wiclerzesdaagse van Rotterdam: 1 februari, boksen, o.a. Bas van Dulvonbode tegen dc befaamde Spanjaard JUrUün"; j februari: Groie Prijs van Rotter dam; sprint wedstrijden voor profs, alsmede Nederlands kampioenschap voor stayers (profs): 12 februari: Winterbaankampioeii- schap van Nederland; koppclkoers voor amateurs en «muilnm profs; 19 februari: Regenboogomnlum, waaraan deelnemen alle amateur- wereldkampioenen van dit ogenblik; 27 februari5 maart: ercidkam- pioenaojrap IJshockey (O-pople) t 12 maart: Grote Prijs van de We reldhaven, koppeikoers voor prof* en kampioenschap van .Nederland derny voor amateurs: 19 maart: Europees kampioen schap sprint en Nederlandse kam pioenschap amatsuratayersi 26 maart; Grand Prix Rotterdam, dernykoers voor profi en Nederland, se kampioenschap omnium voor amateurs; 2 april: Nederlands kampioen schap koppels voor profs; 9 april: Nederlands kampioen schap derny voor profs; 13 april: Graad Prix Rotterdam voor stayers; 23 april; Holland Cup, omnium voor beste allround wielrenners; 30 april: Nacht van Rotterdam, sluiting van het seizoen. Evenementen, waarvan de data nog niet precies vastslaan, zijn 0.3. Holliday O-n Ice, het Europese kam pioenschap tafeltennis, competitie wedstrijden van dc IJshookeyelub Rotterdam, alsmede eon Ijshookeyin- terland tussen Zweden en Tsjeoho- slowakUe en daal)-voetbaltoer nooien. Éen blik op de tribunes. Een groot deel van de comfortabele stoeltjes is al aangebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag In hot Buurthuis aan de Mlnenvalaan 1 in Honderd en Tien Morgen wordt dit weekeinde een Ruimteva-artexpositie gehouden. De ■tentoonstelling is van daag en morgen de gehele dag ge opend, VGAARDINGEN, zaterdag De klaverjasverenlglng Portuna heeft een klaverjasconcours georganiseerd, waarvoor alle plaatselijke voetbalver enigingen zijn uitgenodigd, er aan deel te nemen, Het Initiatief bleek Jörgen Kris- lensen, die mo menteel met Piet Keizer wedijvert om de „titel" beste linksbuiten van Nederlandis te ruggekeerd aan Jörflen Kristensen Ripus Israel Wlm Jansen de top van ons voetballersklassement. Voor zijn spel in de vooruit gespeelde wed strijd tegen Ajax kreeg Sparta's Deense balkunstenaar een acht en daar bleven de twee koplopers, Rinus Israel en Wim Jansen, een punt bij achter. Het heeft tot gevolg dat het klassement nu door een trio wordt aangevoerd. Opvallend is voorts de opmars van een andere Spartaan, rechtsachter Hans Venneker. Hij deelt met Piet de Vries van Fortune, de vijjde plaats, achter Piet v. d. Bura Her- mes DVS). y Het klassement Vlê ^JsrCelrJa"ser(beiden Feijenoord) en Kristensen (Spar ta) 7,75 tot S), 4. V. d. Burg (Hermes DVS) 7,57 (53 uit 1), 5/0 Venneker (Sparta/ en De Vries (Fortuna) 7,39 x 7,38 (59 uitS), 11 Van Hanegem (Feijenoord), Doesburg (Sparta) 725 (58 uit 713"((Zr ,rï? (SJV 7'25 (2S uit 4>' 10 Hermen (Sparta) rtfiafV mLaserom' Moulijn (beiden Feijenoord) 7,~ S). Ruts, Van Nier op (beiden Hermes DVS) 7- (i9 uit 7), 17 sZ^tivv1 nUi °Je <F1eiien°°rd>: Bükenbroek, Visser (beiden llvvi'r n r/JKwakke™^t (beiden Excelsior), Vorstenbos (SVV), JBonman (Fortuna) 6,87 (55uit 8 goed aan te slaan bii vele verenigin gen, tot grote vreugde van secretaris A. van Dijk, die dit grootse plan op perde. Het is de bedoeling om dit evene-, ment jaarlijks te doen 'terugkeren en daarom is een wisselbeker de inzet van het concours, Aan andere prijzen zbI het niet mankeren. Naast de prij zen per avond, zal. aan het einde van de nederlaagseriewedstrijden prijzen worden toegekend aan de veranigin-; gen, die het beste resultaat tegen For tuna hebben behaald. Het is dus wel een neder!aagserie, maar mochJt For tuna alle ontmoetingen winnen, dan gaan de prijzen naar de verenigingen, die het kleinste pun ten verschil hebben behaald. De eerste prijs bestaat uit 13 shirts, de tweede prijs uit 13 broekjes en do derde prijs uit 13 paar kousen, alles naar keuze te bepalen. De vierde prijs bestaat uilt een wedstrijdbal. Fortuna zelf valt buiten de prijzen In het eind klassement. De avondprijzen bestaan grotendeels uit huishoudelijke artike len. Alle wedstrijden worden telkens op vrijdagavond gespeeld in het clubge bouw van Fortuna. Er zal voorts wor den gespeeld op 2 maal 2000 punten. De volgende verenigingen komen naar Fortuna toe: 20 november DVO, 11 december TSB, 8 januari 1971 RKWIK, 5 februari Sunlight, 19 fe bruari Z-waluwen, 26 februari HVO, 3 maart Vlaardingen, en op 12 maart de Vlaardtngse scheldsrechtersvereniging VSV. Per vereniging zullen 15 koppels de strijd met elkaar aanbinden, Het is voorts de bedoeling van de klaverjasveraüging Fortuna om op woensdag 23 december een groot open Een klein scheutje 1900 in het werk van Arja van den Bergi groepsportret in hot park. Merkwaardig «oai? dc laatste tüd de ja- ren 1900 geherwaardeerd worden. Do Ot- en Siopkihdortjcs, de vrouwen met grote hoe den, rijglaarzen en lange jurken aijn niet al leen in de mode trendsetters. De bruine foto's van het familiealbum inspireerden ook al di verse kunstenaars (Nobbc, Pape, Dettmeijer). Op de expositie van Arja van den Bera btj Galerie Fenna dc Vries moest ik er ineens pan denken, ArJa doet namelijk ook een scheutje 1900 In haar werk. Een klein scheutje maar (in dc vorm van een heel rijn groepsportret Je In het park), want dc werkelijke hoofdrolspelers In haar werk zijn haar man Donald, do hond Rex, de poes, de schildpad an ander liuluhou- dclijk vee. Ze zet ze n®*»' Op schilderijen in allerlei formaat (rond, klein, drieluik, bolrond, in een kastje achter glas) en alleen al door die £ekke formaatjep zijn ze veroverend. Haar expositie is er typisch een, die in Amsterdam bij wijze van spreken al uitverkocht zou zijn, zeker gezien de prijzen, die ze {nog wel) vraagt, Ik geef de tip maar door. Wat stijl botreft is haar werk niet nieuw, Het alult aan bij een traditie die ooit met Westerik en de zijnen begon en (die) zo door en door Hollands Ls, Arja's schilderijtje „Brug" is er een voorbeeld van Alle attributen zijn aanwe zig: grijze, bewolkte lucht, fietsers en verwaaide ha ren, Maar meestal komt de inspiratie uit eigen omge ving, het wereldje van thuis. Opvallend Js verder het wat verwarrende spel, dat ze speelt met haar dierfiguren, die ze in allerlei di mensies neerzet. In haar etsen drukt ze alleen de uit gesneden vorm af en samen met het ontbreken van schaduw ff^eft dat een vreemd effect. Het volume lijkt le wijken: de uiterste consequentie van denken 5n de tweede dimensie. Die tweede dimensie heft za t -mmige van haar objecten weer op, door de platte ren vorm zodanig knap-naturalistisch le beschil- cirren, dat de illusie vsrn de opgezette vogel volledig i wez.g is. Zonder dubbele bodem (of het moest de maak wij ze zijn) zijn haar dierobjccten, Van lagen uitgezaagd spaanplaat, die aan elkaar geplakt en vervolgens met kneedbaar hout gemodelleerd zijn maakt ze dierfigu ren die ze vervolgens „levensecht" beschildert- Ze be horen tot.de vreemdste en grappigste dingen die tk de laatste tijd gezien heb. /"""•ES van der Neut heet luj en met zijn eenentwintig ."ren is hij zeker de jongste Galeriehouder van r "•t-i flj.ni zo n'et van Nederland. Rotterdam heeft er dirt "eer een galerie bij. Galerie „Irene" kunt u vin den »n li-u moderne gebouw aan de Lijnbaan. Van der Neut is enthousiast en vol vertrouwen in het welsla gen van zün onderneming. „Ik zit hier voor een huur van 20,000,— per jaar, maar dat komt er wel uit." Zijn eerste exposant, Ebrin Adringa, Prins van Kinjabo (Ivoorkust) geeft hem in ie<l°r geval h-t voordeel van een goede start, want inmiddels zijn er a1 vijf schilderijen verkocht. Prins Adringa, die zijn onleiding in Frankrijk genoot exposeert sc'-iH -:i die het best omschreven zijn met de term neo-primi- tief. In een combinatie van traditioneel frikaais" vormen en een fresco-achtige zandreliëftechniek schildert hij onderwerpen als voorvader, medicijn man en moeder en kind. Door het zand, dat met een bindmiddel is vermengd, pas achteraf in te kleuren verkrijgt hij verrassende effecten. Inmiddels denkt Van der Neut al aan de toskomst. Na prins Adringa hoopt hij werk van officiële Russi sche staatskunstenaars te brengen. „Dit zijn schilders, uie het nog over de klassieke toer gooien en dat Inte resseert me meer dan de moderne kunst. Ik ben blij, dat de kunst nog bestaat en ik geloof, dat ik namens net overgrote deel van de bevolking kan spreken". Hij staat daarin niet alleen. Ook Nico Scheepmaker herinnert zich nog donders goed, dat het gewone volk op de Brusselse wereldtentoonstelling met welgeval len de sociaal-realistische schilderijen in het Russi sche paviljoen bekeek (zie Avenue). Als het Cees van der Neut dus lukt zullen velen hem bij voorbaat dankbaar zijn. TJET makrti van nfpprakcp met kunstenaars ls niet altijd een eenvoudige CU galerie „M&as" kunnen ze u er alles van vertellen. Als alles gegaun was zoals afgesproken, hadden er uu schilderijen van Lfiszló Prihoda gehangen. Hij stuurde echter zijn aquarellen, die beduidend minder boeiend zijn en vooral het transparante, zo typerend voor deze techniek, duidelijk missen. Mocht ucn be zoek u dus teleurstellen, dan kent u de reden. De be doeling was in ieder geval goed. TAVINTIG Jonge ontwerpers, allen studenten van de Rotterdamse Academie, hebben zich bezig gehou den met eenzelfde ojniraebt. Voor een niet bestaand bouwbedrijf moesten embleem, belettering en kleur keuze ontworpen worden. De resultaten van deze op de praktijk toegespitste opdracht zijn tot 16 november in het bouwcentrum te zien. Voor de kijker ook al ls hij leek een inte ressante expositie omdat er onderling vergeleken en uiteindelijk gekozen kan worden, Slotconclusie ia waarschijnlijk: voeg de beste, individuele ontwerpen samen tot een nieuw idee en men heeft het ideale ontwerp. Da ene ontwerper slaagt met het vignet, maar is minder gelukkig met de kleur en andersom. Naast strak ontworpen letterstileringen zijn cr vig netten. die puur vanuil de bouw gedacht zijn (de verbindingsstukken van een steiger ala vignet) of die het idee bouwen vermenigvuldigen van vormen) gestalte geven. De presentatie van dozo expositie ia voortreffelijk, maar anders verwacht Je niet. Sommigen zorgen bo vendien voor een persoonlijk tintje, door naast de verplichte nummers (bestelauto, briefpapier, bouw keet en kraan) ook koffiekopjes, sleutelhangers of lu ciferdoosjes in hun onwerp te betrekken. Jammar alleen, dat het bouwcentrum toegangsprij zen heeft, dje duidelijk op aannemersportemonnees af gas. emd zijn. 20 houden met zo'» prijs een belangrijk deel van het publiek tegen. De hond Rex, een van de hoofdrol spelers In Arja's werk, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Wegens het plegen van valsheid in geschrifte en belastingontduiking eiste gisteren de officier van Justitie b|j de Rotter damse rechtbank mr P. A. li. Bos een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 5000 gulden tegen de 59-jarige Rotterdamse stucadoor Johannes D. Z|jn broer, de 50-jarlge Henk D, eveneens stucadoor, hoorde een boete van 7500 gulden tegen zich eisen wegens belastingontduiking. Te gen de derde verdachte, de 52-jarige stucadoor Jan G, luidde de eis een ge vangenisstraf van tien dagen wegens het plegen van valsheid in geschrifte, In 1967 had de oudste van de twee broers, die samen een bedrijf hadden aan G. gevraagd hem een aantal blan co rekeningen te geven met de naam van G. erop. De bedoeling hiervan was dat hierop fictieve werkzaamhe den, die G. voor de gebroeders zou hebben uitgevoerd, in rekening wer den gebracht aan hun bedrijf. G. moest de nota's ondertekenen en ont ving hiervoor vijf procent van het be drag. ivwiouiviavcijd&L^ernüüi ie organiseren waaraan dus ledereen kan deelnemen. I Johannes D. zei dit gedaan te heb- ben om zwart uitbetaalde lonen weg te werken en om privé-uitgaven als zakelijk te kunnen opgeven. Boven dien had Johannes D. door een te lage belastingaangifte over een tweetal ja ren in totaal 21000 gulden te weinig aan inkomstenbelasting betaald. De officier: ,.£en voorbeeld van een In zijn middelmatigheid grote knoeier". Naar de mening van mr Bos kwam het de laatste tijd steeds vaker voor dat er werd gewerkt met valse papieren om de belasting te ontdui ken. Volgens de officier had de jonge re broer weliswaar geweten dat er iets mis was, maar de omvang van het ge heel was hem ontgaan door een ge brek aan administratief Inzicht. De rechtbank zal op 5 november uitspraak doen ROTTERDAM, zaterdag. Het ge meenteraadslid M. van Hattcm (PvdA) breekt in schriftelijke vragen aaji B. en W. een lans voor de bezoe kers van het Bergwegziekenhuis. Degenen die me; de tramlijnen 4 en 8 komen zijn erg gehandicapt nu de ingang is verplaatst van Bergweg naar Lisplein. Dit was nodig in ver band met de reconstructie van het ziekenhuis. ROTTERDAM, zaterdag De tij delijke tentoonstellingen m het Bouw centrum in Rotterdam, die m het ka der van C'70 werden georganiseerd, zullen voor het grootste deel in de loo van de maand november zijn of wor den afgebroken. Het ruimte-atelier, de ifrmatie- en werkruimten van het Informatiecen trum voor scholenbouw en de Stich ting Ruimte voor de jeugd en onder delen van het bouwproces blijven in combinatie met inzendingen van bouwbedrijven gehandhaafd. Tegen half december komt er ter vervanging van de afgebroken ten toonstellingen een expositie van kin- dermeubllair. (Van pen onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag, De eerste twee winkels van het grote winkelcentrum in Ommoord zijn ge opend. Damesconfectiezaak Durabel was de eerste die gislrmlddag haar bezoekers kon ontvangen op de nog lang niet voltooide Hesseptaais. 's Avonds volgde de winkel van de heer C. pubbeid, die de bewoners aan huishoudelijke apparaten en elektri sche artikelen kan helpen. Ongetwij feld voorzien deze twee winkels in *:en grote behoefte ven de bewoners van Ommoord, 'die tot nog toe zelfs voor levensmiddelen nog maar één zaak tot hun beschikking hadden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1