Liberaal 'drug beleid bepleit op conferentie Jontrole op B"VD voldoet t WEG HEEMSTEDE NAAR H'SUM DEELS VIERBAANS k: RECEPT TUT DE HEMEL Paviljoen nog onlangs door brandweer goedgekeurd Dl BI 'HARDE AANPAK, REPRESSIEF KLIMAAT' 'DREIGEN MET STRAF HOUDT OPNEMING VERSLAAFDE TEGEN' Weggelopen jongen (15) gevonden in Amsterdam Overkoepeling instellingen van monumenten- bescherming Dr Steijus officier Oranje-Nassau Kunstharscentrum Unilever komt in Zaandam «aawfcftWiiSSfel KLEURWEDSTRIJD CHARLY BROWN Na jarenlang filerijden en verkeersopstoppingen: MEERDERHEID KAMER ZIET GEEN PROBLEEM cPaföol^Life clKgokboekgn z i Unilever wil 75 miljoen a 8% lenen Gasfles ontploft in douche-cel KVP'ers willen kiesdrempel van drie zetels Protestactie autorijders mislukt pag. 4 - maandag 26 oktober 1970 Reclasseringsvereniging: (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, maandag Het zou goed zijn te overwegen, in Hoeverre niet juist de Hedreiging met straf veel verslaafden aan drugs er van weerhoudt, zich vrijwillig onder behandeling te stellen. De Vereniging van reelasse- ringsinstellingen zegt dit in een Brief aan de leden van de Tweede Kamer, ter bijzondere attentie van de leden van de vaste com missie voor justitie. Aanleiding voor de briei is, dat de vereniging evenals vorig Jaar het uit komen van de begroting voor justitie heeft aangegrepen om de meningen in reelasseringskringen te polsen over de in de memorie aangestipte onderwer pen. Op het gebied van de zedelijkheids wetgeving dringt de vereniging op nieuw sterk aan op een niet langer strafrechtelijk reageren op seksueel afwijkend gedrag, zoals exhibitionis me. Hier Is zó duidelijk sprake van een ziekte en zó weinig aanleiding om schadelijkheid van dit gedrag te vre zen, dat afschaffing van de strafbaar heidsstelling spoedig een feit 20U die nen te zijn, aldus de vereniging. Over de zogenaamde verklaring omtrent het gedrag wordt opgemerkt, dat de overheid daarmee een duidelij ke hinderpaal op de weg van resocia lisatie plaatst. Zij bevordert boven dien recidive (herhaling van het mis drijf) omdat zonder een dergelijke verklaring het vinden van (behoor lijk) werk een uitermate moeilijke aangelegenheid blijkt te zijn. Bijzonder betreurenswaardig is het, zo meent de vereniging, dat juist de overheid als werkgever in deze een zo weinig soepele houding aanneemt. Be paald schrijnend is het, dat reclasse ring^-maatschappelijke werkers her haaldelijk van cliënten moeten verne men, dat zij wel via uitzendbureaus bij rijk en gemeente kunnen werken, maar bij een eventuele vaste aanstel ling worden geweigerd op grond van het feit dat zij niet over deze verkla ring beschikken. Er bestaat volgens de brief bij de reclassering een behoefte, het beeld van een sterke tegenstelling tussen daders en gedupeerden van misdrij ven te corrigeren. In het geval van warenhuisdiefstallen bijvoorbeeld be staat in reelasseringskringen eerder de neiging de dader het slachtoffer te noemen. Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, maandag. De 15-jarige Leo Huizer, die op 30 juli het huls van s(Jn ouders aan de We«- terdoksdljk verliet en sindsdien on vindbaar was, is zaterdagavond opge spoord. De politie vond hem op een kamertje in de Binnen Bantammer- straat waar hij woonde. De politie kreeg een tip van de ka merverhuurder die de jongen herken de van een foto die in het Wierings Weekblad had gestaan. Deze foto was van recentere datum dan die gebruikt werd voor het opsporingsbericht in dagbladen en voor de televisie. De jongen heeft de afgelopen maan den onder een valse naam in Amster dam en in Bussum o.a. In een hotel gewerkt. Hij heeft inmiddels met zijn ouders gesproken, maar is nog steeds bij de politie, waar hij wordt onder vraagd over zijn „onderduik"-periodc, De reden van het van huis lopen van Leo Huizer is nog niet bekend. (Van een onzer verslaggevers) AMERSFOORT, maandag „Zelf heb ik twee heerlijke kinde ren maar ik zou ze moeilijk helemaal van snoepen af kunnen hou den. Laat 6taan dat het een wetgever in een staat zou lukken alle kinderen van snoepen te weerhouden. Toch gebeurt in de Verenig de Saten en in Japan iets dergelijks hij de bestrijding van drug-ge bruik. Met het bekende gevolg: harde aanpak, een repressief kli maat". Aldus drs H. Cohen op de giste ren in Amersfoort gehouden con ferentie over soft drugs, belegd door de Humanistische Stichting Sokrates. Hij noemde het klimaat in. Nederland vrij verdraagzaam, min of meer stilzwijgend wordt b.v. in jeugdcentra hennep (ma- riuhana, hasjiesj) gebruikt. Zou_ men er ook hier hard tegenaan gaan dan, meende hij, zou dat tot gro. ter samenhang onder de consumenten leiden. Met als gevolg waarschijnlijk geringer mogelijkheden tot hulpverle ning en tot het verrichten van onder zoekingen, en een groeiende verwar ring gepaard aan een sterk stijgend aantal arrestaties. Legalisering zou het klimaat nog to leranter maken, het zou weliswaar tot meer gebruikers leiden maar dat is. gezien de aard van het middel, met zo erg. Verwacht mag worden dat slechts een zeer klein percentage, één a twee procent, in moeilijkheden zou raken. De heer Cohen meende, dat eea maat regel om van het gebruik en het in bezit hebben van kleine hoeveelheden soft drugs een overtreding i.p.v. een misdrijf te maken, meer vóór- dan nadelen zou opleveren. Mr F. E. Frenkel, in een beschou wing over juridische facetten, noemde strafrechtelijk optreden alleen op ztfn plaats als het een aanvaardbaar mid del is tot een. bereikbaar doel en zon der een bijwerking die schadelijker zou zijn dan het uit de weg ruimen van dat doel. Uit de mond van drs Hans Geluk noteerden we deze stelling: het on derbrengen van het gebruik van marihuana in een andere juridisch s categorie dan het verhandelen van marihuana staat gelijk aan hel onderbrengen van de walvis bij de vissen of van de vleermuis bij de vo gels. Scheren De zenuwarts S. Pruyt, lid van de medische sectie van Sokrates, vroeg zich af in welke kwaliteit staatssecre taris dr R. Kruisolnga soft en hard drugs over één kam had geschoren, als politicus of als deskundige. De nel- ging om tot die manier van scheren over te gaan doet, vond hij, het ge vaar ontstaan dat de bestrijding van hard drugs aan kracht artiest. De Stichting Sokrates had zich tot het Rijksinstituut voor de Volksge zondheid gewend met het verzoek of een medewerker iets wilde komen vertellen over dierproeven waarbij drugs werden gebruikt. Het verzoek werd echter afgewezen. In zijn ant woord liet de directeur van het Rijks instituut, prof. dr R. Gispen, weten dat de motieven om de conferentie te organiser, i hem niet duidelijk waren. Hij liet ook welen dat een legaal ge bruik van soft drugs, anders dan op medisch voorschrift niet mogelijk is. en dat gevaren van klandestien ge bruik bekend zijn (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. Er wordt gewerkt aan een overkoepeling van alle instellingen die zich in Nederland bewegen op het gebied van monumen- tenbeschermipg in de meest uitge breide zin. De besprekingen worden door het rijk gestimuleerd. Hierbij zijn onder meer betrokken de stichting Dioge nes, Hendriek de Keys er, de oudheid kundige Bond Heemschut en de stich ting Utrechtse Kastelen. Er wordt gestreefd naar een lande lijk opererend contactorgaan, naar voorbeeld van de al bestaande contact commissie voor natuur- en landschap- bescherming. De nieuwe contactcom missie zal, wanneer de overkoepeling een feit is, naar buiten kunnen treden bij problemen rondom de monumen- tenbeschormlng, om daarbij de over heid ot het publiek In de vorm van nota's voor te lichten. Het is de bedoeling van het ministe rie van CRM een dergelijk orgaan te subsidiëren. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Staat secretaris Van der Toel heeft in het afgelopen weekeind aan dr M. J. E. M. Stêljas, art» te Maarn, de versier selen uitgereikt behorende bij ztjn be noeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Dr. Steijns werd in de oorlog als gijzelaar naar Haren gebracht en heeft daar de medische verzorging van de gevangenen op zich genomen. Nadat hij ontslagen, was verzocht hij als arts in Haren te mogen blijven» hetgeen werd toegestaan, maar toen hij werd betrapt op het smokkelen van brieven werd hij wederom gear resteerd. Hij kwam later in het con centratiekamp Dachau terecht. Na de oorlog heeft hij talloze ex-verzets mensen gekeurd voor hun aanvraag om buitengewoon pensioen. ZAANDAM, (ANP) Unilever gaat in Zaandam een cen trum voor de kunstharssector In West-Europa vestigen, Unilever heeft kunstharafabrieken in Duitsland, En geland, Frankrfjk, Italië, Spanje, Zweden en Nederland. Omdat Zaan dam ten opzichte van deze landen nogal centraal ligt en vlakbij een vliegveld, is gekozen voor deze ge meente. Er komen in Zaandam 30 mensen te werken. De mensen die er komen te werken, zijn grotendeels afkomstig van andere Unilever-vestigingen en zijn specialis ten op het gebied van marktonder zoek, verkooptechniek, ontwikkeling en speurwerk. Op de Boekenmarkt in de Amsterdamse RAI is gistermiddag een kleurwed- strljd voor kinderen gehouden, om meer bekendheid te geven aan de stripfiguur Charly Brown van de „Peanuts" dagelijks ais „Klein Grut" in deze krant. De kinderen moesten Charly-Brownplaten inkleuren. (Van een onzer verslaggevers) AALSMEER, maandag De provinciale weg die van Heem stede via Hoofddorp, Aalsmeer, Uithoorn en Vreeland naar Hil versum loopt zal gedeeltelijk met twee rijstroken worden uitge breid. Bovendien zullen een aan tal verkeersbelemmerende knel punten worden verwijderd en verbeterd. De Provinciale Waterstaten van Noord-Holland en Utrecht streven er naar de plannen hiertoe zo snel moge lijk uit te voeren, Omdat de weg Heemstede-Hilver- sum. vooral tussen de rijksweg 2 Am sterdam-Utrecht en 4 (Amsterdam- Rotterdam) nu al met op topdagen 25.050 voertuigen tot de drukst belaste wegen met twee banen m ons land Kan worden gerekend en omdat mede door beperkte financiële en tech nische middelen zeker niet vóór 1985 met de aanleg van de vervangen de Rijksweg 80 kan worden begonnen, is besloten de hoogste prioriteit aan verbeteringswsrkzaamheden ten be hoeve van deze weg te geven. Momenteel wordt gewerkt aan uit breiding tot vier banen tussen Rijks weg 4 Aalsmeer. Dit gedeelte zal sa men met de tweede brug over de Ringvaart vóór de zomer van volgend Jaar in gebruik kunnen worden geno men terwijl men daarna zal beginnen met de wcgverbredlng in de bebouwde kom van Aalsmeer. Ook de bebouwde kom van Uit hoorn 2fll een ingrijpende wsjz.bs moeten ondergaan omdat naast de be- h taande brug over de Amstel een tweede zal worden gebouwd. Aanslui tend hierop gaat Provinciale Water staat Utrecht in 1971 beginnen met verbreding van het hem toebehorende baanvak tot Mijdrecht waarmee men in 1970 hoopt gereed te zijn. Verbre ding van deze weg door Hoofddorp met twee rijbanen is n et mogel jk. Daarom zal in 1972 worden begonnen met de bouw van een tw-ebaans we? die daar aan de noordzijde om de be bouwde kom zal lopen. Bij de Cru- quius komt een tweede brug over de Ringvaart. Alle kruisingen fn de bestaande weg zullen voorzien worden van mogelijk heden tot voorsorteren, terwijl de ver- keerlischten op elkaar worden afge stemd. De weg blijft gedeelte1 ijk tweebaans. Alleen de baanvakken Rijksweg 4 tot Aalsmeer en tussen Uithoorn en Mijdrecht worden voor lopig vierbaans. door H. A. van Wijnen Sedert de persoonlijke levenssfeer Het onderwerp van parle mentaire zorg is geweest -de foto van prinses Beatrix en de heer Von Amsberg, bespied in de tuin van Drakenetcin is daarvoor mede een aanleiding geweest beeft de Tweede Kamer het in zicht onderschreven dat de overheid moet trachten door middel van ecu strafrechtelijke regeling inbreuken te beteugelen op de privé-sfeer „die door de vooruitgang van de techniek mogelijk worden gemaakt". De gehele Kamer is het er over eens, dat niemand, begluurd, afge luisterd en in zijn prlvesfeer gefoto grafeerd mag worden en dat er re gels moeten worden gesteld waar mee in een tijd waarin wij, zoala de socialist H. M. Franssen het vorige week in de Kamer uitdrukte, een golf van techniek over ons heen krjigen, een betere bescherming' van de particuliere sfeer wordt geboden. Alleen over de bevoegdheid van de BVD om telefoongesprekken af te luisteren een bevoegdheid, die zich onttrekt aan een algemene con trole bestaat in de Kamer een duidelijk verschil van mening. Volgens de ondertekenaars van het wetsontwerp tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet ingeburgerd Nederlands voor pri vacy zal de bevoegdheid tot af luisteren ten behoeve van de veilig heid van de staat alleen worden ge bruikt „in stnkt noodzakelijke ge vallen". Het gebruik van die be voegdheid door de overheid een gelegaliseerde vorm van een inbreuk op de privésfeer is alleen, toege staan op grond van een bijzondere last van de minister-president, de minister van justitie en de minister van binnenlandse zaken. Het wets ontwerp kent geen andere regelin gen van machtiging dan „een bijzon dere last". Met andere woorden: de BVD mag niet eerder iemands telefoongesprek ken afluisteren dan na afzonderlijke toestemming van alle drie genoemde ministers. Voelt een van de drie er niet voor dan mag de BVD nifets doen. Volgens minister Beernmk van binnenlandse zaken wijzen de minis ters „vrij veel verzoeken" van de BVD af. Hoewel hij over de aaid van de verzoeken van de BVD die alle linkse Kamerleden met grote argwaan vervullen, geen nadere me dedelingen loslaat, gaai het, zo zei hij, in de Kamer ir.aar om een heel klein aantal gevallen waarin toe stemming wordt gegeven. Eik ministerieel fiat aan de BVD kan worden onderworpen aan de parlementaire controle in de vorm van vertrouwelijk beraad tussen de vaste commissie voor de inlichtin gen- en veiligheidsdienst en dc rege ring. Die commissie is de officiële brievenbus voor klachten over ver meend machtsmisbruik van de BVD. De regeringsfracties hebben deze procedure zonder veel vraagtekens geaccepteerd. Zij twijfelen ook met aan de effectiviteit van de waarbor gen tegen machtsmisbruik. De oppo sitie aanvaardt het wetsontwerp in grote lijnen ook wel maar is minder goedgelovig ten aanzien van dc doel matigheid van de controle: Volgens de minister van justitie en binnenlandse zaken kan de ka mercommissie die achter gesloten deuren over de BVD pleegt te spre ken „zodanig worden geïnfor meerd dat die controle ook betekenis heeft". Maar volgers de PSP-er H. Wte- benga worden de commissie - waarvan de leden hun fractiegeno ten niet mogen Informeren over wat de regering hun meedeelt knollen voor citroenen verkocht, Zijn argwaan, die niet alleen is be perkt tot de pacifistische fractie ln de kamer maar ook in de loyale ban ken aan de overzijde van de kamer m ïuime mate voorkomt, is geba seerd op de voor velen frustreiende afhankelijkheid van de regering „De kamercommissie legt haar oor te luisteren bij dc regering en de re gering steekt haar licht op bij do BVD", aldus de heer Wiebenga. De socialist Franssen was niet zo kras in zijn reserves over de zijns inziens ontoereikende parle mentaire controle op het beleid van de legering alleen ten opzichte ven de minister van justitie gaat de PvdA met zoveel woorden uit van goede ministeriële trouw maar hij bereikte dan ook meer dan de woordvoerder van de PSP, die zijn kwalificatie van „gore BVD-praktij- ken" (in feite citeerde de PSP-er de socialist dr, Vondeling) niet eens in de handelingen opgenomen kreeg Drs. Franssen krijgt vermoedelijk de kamer mee voor een aantal voorstel len om het wetsontwerp te verbete ren, maar hij strandde vorige week al met een amendement om de ka mer, m de persoon van de voorzitter, een afschrift te bezorgen van elk af- luister-geval. De kamermeerderheid vindt de controle-waarborgen die aan dc kamercommissie zijn toever trouwd, voldoende. Toen de nonnen van het Santa Rosa-klooster in Puebla, Mexico, bericht ontvingen dat de aarts bisschop op bezoek zou komen, riepen zl), na van de eerste pa niek te zijn bekomen, de hulp in van de engelen. Om van het weinigs wat voorradig was iets te maken dat de monseigneur zou behagen. En ziet, onder hemelse bestiering bereidden zij van wat chili's, wat tomaten, amandelen, een paar uien, een handvol rozijnen, een restje sesamzaad, een stuk chocola en wat zij verder konden vinden een wonder van een saus. Zij slachtten hun enige kalkoen (bestemd voor hun eigen bis schop) kookten die, overgoten hem met de saus en zetten hun gast de goddelijkste schotel voor die hij ooit had geproefd. Volgens die bisschop dan, want misschien zou uw voorkeur wel uitgaan naar een van die talloze andere Zuid-Amerikaanse heer lijkheden van mals vlees en sappige vruchten, hete pepers en zachte kruiden. Ze staan al lemaal bij elkaar op ruim 200 pagina's In de Zuid-Amerikaanse keuken, dus waarom zou de bon hieronder niet eens opstu ren. Om het even zeker te weten, weet u. Hemelse gerechten, ten lange leste in de DAM Aan Boekenbedrijf Het Parool UUiM Antwoordnummer 2470A'dam Wis en waarachtig wil ik meer vreten over deze unieks serie Parool-Ute kookboeken Ik weet al genoeg zend mij een deel ge durende 10 dagen vrijblijvend ter Inzage Naam Adres Plaats (Van onze correspondent) GRONINGEN, maandag Het in de nacht van zaterdag op zon dag in vlammen opgegane pavil joen Salem van de psychiatrische inrichting Groot Bronswijk te Wagenborgen is nog onlangs door de gemeentelijke brandweer van Termu.nten goedgekeurd. De heer G. "Wijnants, rijksinspecteur van het brandweerwezen in Gro ningen. zei ons dat Salem, gebouwd Ia het begin van deze eeuw, in de loop der jaren zo goed mogelijk is aange past aan de brandveiligheidsvoor schriften. Ideaal was dc situatie ech ter niet. „Maar er 2ljn meer gebouwen die qua brandveiligheid niet meer of nau welijks aam de eisen voldoen. Dan kun Je in zo'n gevel het gebouw sluiten en waar moet je dan met de mensen naar toe. Het beste is het oude gebouw aan te passen en le streven naar een nieuw. z,o lag het hier eigenlijk ook, Gezien de ouderdom van dit paviljoen was door onze inspectie het vorig jaar een speciaal aanvalsplan voor Salem opgesteld, Dit aanvalsplan zou nog moeten worden doorgepraat met de betrokken brandweerkorpsen. De commandant van de brandweer van Delfzijl die de brandbestrijding coördineerde was de conceptie van dit plan al wel op de hoogte, wat onge twijfeld ln positieve zin van invloed is geweest op de bestrijding van do brand". (Van onze econ. redactie) ROTTERDAM, maandag Unilever N.V. gaat een beroep dien o1"» de orien kapitaalmarkt door miclde1 van de uitgifte van nominaal 75 miljoen obligaties tegen een rente van 8 procent. De koers van uitgifte zal uiterlijk op maandag 2 november worden be kendgemaakt. De looptijd van de le ning Is 5 jaar, Alle obligaties zullen op 1 december 1975 a pari worden afgelost. Ver vroegde aflossing is gedurende de looptijd uitgesloten. Op donderdag 5 november kan op de obligaties worden Ingeschreven, In storting moet geschieden op 1 decem ber ZUTPHEN, maandag (ANP). Toen een Inwoner van Zutphen zater dagmiddag thuis kwam en een sigaret wilden ontstellen, volgde een hevige ontploffing, waardoor dc muren van de douchecel werden ontzet en een raam aan de voorkant van de woning sprong. De vallende glasscherven verwond den een Juist passerende vrouw, die een slagaderlijke bloeding achter het linkeroor opliep. Zij moest in het zie kenhuis worden behandeld. Enkele in de omgeving geparkeerde auto's werden door de glasscherven en vallend hout beschadigd. De ontplof fing Is vermoedelijk ontstaan, doordat het zoontje van de man de kraan van een ln de douchecel staande gasfles had opengedraaid. Initiatief-wetsontwerp (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. Drie le den van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, dc heren Andrlessen, Kolf schoten en Van Schaik, zullen dezo of volgende week een Initiatief-wetsont werp Indienen, dat beoogt splinter nieuwe parKjljes met minder dan drie zetels uit de Tweede Kamer tc weren. Een zeer kleine minderheid in de KVP-fractic onder aanvoering van fractieleider Schmelzer is tegen dit plan voor een hogere kiesdrempel. Dc drie mtiatiefnemers hopen echter op zo grote steun uit andere fracties met name uit PvdA en CHU cLt hun voorste! eer meerderheid zal ver werven. Verhoging van de kiesdrempel van één tot drie zetels waartoe eerder dit jaar ook de kiesraad de regering heeft geadviseerd zou niet alleen het GPV van de heer Jongeling uit het parlement verdrijven, maar ook de te rugkeer twijfelachtig maken van kleine partijtjes als PSP, SGP, PPR, DS '70 en de versplinterde Boerenpartij. DEN HAAG, maandag (ANP). Dc protestactie die de Economische Auto mobielclub zaterdag organiseerde tegen de belastingplannen van de re- fering is geen succes geworden, lechts enkele tientallen autorijders hadden gevolg gegeven aan de oproep om in een protestrit naar Den Haag te ■jden. „Wij menen dat het een kwestie van gelatenheid is. Do mensen den ken: er is toch niets aan te doen", al dus de organisatoren. SC zulk rins strlji SC09I 2-2 gen' f 2 45 L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1