f eljenoord viel sterk terug na goed begin DAGBOEK BEELD VAN HUGO DE GROOT OP COOLSINGEL ONTHULD Invaliden klagen over arts GAK m Papegaaien op nippertje gered ROTTERDAM RlJNMOND ERNST HAPPEL BOOS OYER AFBRAAKVOETBAL MÜNCHEN 1860 knirps OPNIEUW PECH VOOR MAIWALD Jubileum van Sursum Corda in de Doelen Macht van liet kleine bestaat 75 laar EIS VIER MAANDEN VOOR AANNEMEN STEEK PENNINGEN Bromfietser overreden door vrachtwagen pag. 4 - woensdag 28 'oktober 1070 door HANS REISMANN maken, Pat gold qvwigens ook WOnohen I860, dat dat alleen in Re- ROTTERDAM, woensdag Ernst Happel was gisteravond na de povere vertoning Fqijenoord—Miinchen 1860 (2—0) helemaal niet te spreken over het spel van tie cenB zo trotse Duitse knmpioens- plqeg. Met lichte stemverheffing riep de Oostenrijker verontwaardigd in het rond: „Ik loop nu dertig jaar in. de voetballerij mee, maar zo Iets heb ik nog nooit meegemaakt, Dit München is een jong elftal dat nog een hoop moet leren, maar op deze manier leer je helemaal niets. Ik heb echt_ hun bedoelingen niet kunnen begrijpen. Ja, ze wilden met kleine cijfers verliezen, maar wat koop je daar nu voor, Aan zulke wedstrijden heb je niks. Je wordt er niets wijzer van," De 15.ÓOO toeschouwers in de kille Knip het legioen, schijnt het ver trouwen in zjjn favorieten .verloren te hebben hebben zloh er van. kunnen overtuigen dat München 1060 wel sjjeel di$p gezonken is. De door de vroegere doelman van hat nationale elftal Hans TUkowksi [getrainde Duitsers, die nog niet zo lang geleden onder de befaam de Max Merkel furore maakten op bet Europese front, hebben louter af braak voetbal gespeeld, Vooral in de tweede helft was de afweer van de Münchenaren mJet om aan te zien, Ze schopten alle ballen als dwazen over zij- on doellijn (Feijenoord mocht in totaal 19 hoekschoppen nemen) en de Rotterdamse spelers werden op alle mogelijke (ontoelaatbare) middelen een halt toegeroepen, Feijcnocfd raakte er door geïntimi deerd, hoewel dat toch niet 'als een «kcmis mag gelden voor het matige spel van.de wereldkampioen. Na Hint heeft Feijenoord voortdurend ■storm gelopen <op de meestal uit iUen unan bestaande vijandelijke defensie, maar de Rotterdammers zagen te die perio de alleen kans om uit een dubieuze strafschop te scoren, En dat het eerste ingehouden, - Rinus Bosgieter op de plaats van Theo -Laseroms, bleken door de opstelling van Wim Janeen in de spite van de aanval eterk aan intelligentie te heb ben gewonnen. Jansen deed het aan vankelijk in zijn nieuwe rol voortref felijk. Hij strooide iLstige passes naar leohta en links en hb bleek ook de ideale man war de combinatie, voor de een-twee. Da Feijenoordars, van wie Wim van Hajiegam in teruggetrokken positie speelde en Boskamp en vooral Hasll veelvuldig mee ten aanval trokken, i op een royale overwinning af te stappan, ook al door het sterke opko men van Piet Rpmeijn, die do gebles seerde Schneider volkomen deed. ver geten. te de 23e minuut nam FeUen- oord de leiding. Een slim boogbajletje van de overige na onopvallende Co en Moulljn bereikte de ongedekt igeJaton Kindvall, die doelman Fraydl (oud- international van het Oostenrijkse elf tal) met een zuivere kopstoot passeer de. Het doelpunt bleak Feijenoord niet tot grotere daden ie kunnen Inspire ren. Het stokte dn de Rotterrdamse ploeg en daar kon. ook het tweede doelpunt dn de negende minuut van de tweede helft gescoord niets aan ■veranderen. Romeijn bracht in het Duitse strafschopgebied Holenatein ten val* die daarbij da bal met zijn aim beroerde. Strafschop besliste Koen Brouwer tot veler verbazing. Ondanks bet feit dat een Duitser pro beerde Hasll uit zijn cancentatie te halen door een kluit aarde naar de bal te gooien, maakte de Oostenrijker geen fout (2-0). De lol was er daarna wel «£- München 1860, dat voor rust nog en kele keren verdienstelijk uit de verde diging was gekomen, groef zich totaal in. D© strijd, werd er ook niet vriende lijker op. Jansen werd lelijk gepakt door zijn onbehouwen bewaker Schmidt en een revanche-beweging van de blonde Feljenoorder bad tot gevolg, dat Schmidt met een knie- en enkelblessure van het veld gedragen moest worden. Feijenoord kwam niet meer tot da den. Boskamp zwoegde wel als een paard, maar zijn spel was weinig effi cient en ook Moulijn en Jansen, die het na het uitvallen van Schmidt aan de stok kreeg mot invaller Bredenfeld („Hij stompte me drie keer in mijn maag", zei Jansen later), konden het de aanwezigen, die fanatiek smeekten om „noch ein Tor", niet meer naar de (ADVERTENTIE) opvouwbars paraplu's Dit l» de plww ETUI-KNIF ook lit mini. Di grootsta «ontering -ookvoor horen-vindtüblj SPIEKERMANf Hoogstraat 158 Tel, 197003 ROTTERDAM Ook «vertreWtw «a repareren. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Mat thias Maiwald, Feljenoords van DOS overgenomen voorhoedeapeler, die in verband met een auto-ongeluk nog niei heeft kunnen spelen, heeft deze week een nieuwe teleurstelling te ver werken gekregen. Maandag hoeft hij In bet Claya-zlekenhuis te horen ge kregen dat de genezing van zijn linker arm, die Maiwald tijdens het ongeluk brak, minder voorspoedig verloopt als gedacht werd, De oud-DOS'er, die ge hoopt had dat het gips er deze week af kon, kreeg te horen dat een nieuwe operatie op korte termijn zeer waar schijnlijk is. Manager Guus Brox van "Feijenoord vertelde overigens dat hij de zaak met somber inziet. „Het is natuurlijk 'n te genvaller voor Matthias", zei hij. „Hij was juist weer op de goede weg en hij trainde ook al weer. Maar een even tuele operatie betekent geen zware in greep. Het zal de zaak alleen maar bespoedigen," CURSUM CORDA vierde gister- u avond in de vrfj goed bezette gro te Doelenzaal haar 45-jarig jubileum met eon uitvoering van Haydns „SchÖpfung", die de regelmatige be zoekers van do concerten door dit koor bijzonder zal hebben verrast. Binnen de beperkingen, die uiteraard elk amateurkoor behoudt, is deze Christelijke zang- en oratoriumver eniging onder leiding van haar diri gent Jan. de Breet gekomen tot een respectabele zangtrant, nog niet hele maal vrij van een zekere logheid (als gevolg van te geringe toondifferentia- tie in de stemmen onderling) maar toch met een veel grotere homogeni teit en expressiemogelykhexd dan vroeger. Hat Is duidelijk, dat Jan de Breet zich danig heeft ingespannen om van dit feestelijke gebeuren iets goeds te maken en het kan hem vol doening schenken, dat liij daarin zeer ver is geslaagd, Ook het begeleidende Gewestelijk Orkest van Zuidholland hield hij stevig in de hand en aan Tiji van Eijk had hij een voortreffelijk continuospeler, die met fantasie de re citatieven accompagneerde. Be fraaiste van de solisten was wel de bas Henk Smit, wiens prachtige stem evenveel bewondering afdwong als zijn vocale techniek. Hetzelfde geldt voor de sopraan Nelly v.d. Spek, die zich echter moet hoeden voor een heb te gekunsteldheid. Deze zou iets aan de natuurlijke frisheid van har geluid kunnen, ontnemen en Juist het Pure is er de grote charme van. De te nor willy van Hese zong zo goed als zijn nogal scherpe stemmiddelen het toelieten. Zijn hoogte is evenwel nooit helemaal betrouwbaar. Het publiek schonk zeifs spontaan tussentijds veel hartelijk applaus. ELLY SALIME deze avond 'In de spits opgestelde Wim Jansen gm een opening te maken in de Duitse zin voqr Hele een spaier van formaat bezit. Geldman, dm evenals Bosgleter een onzekere Indruk maakte, kwam dan ook nauwelijks In «gevaar. De opstellingen; Tetfenoord: Cellman; Romeijn, Isrtal. Bosgleter, Van Duivenbude: Boskamp, Ha» sU, Van Kanegem, Kindvall, Jansen, Mou- Milnchen >lö60: Traydl; Kro-th, S=h«n!dt (3?enz), HiUer. Luxij Sohmldl, Brunner (Breöenfeïd), Le-ufken (>MMzger)Holen- SCeln: "Puruoker. Rebe-le. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. „Dat men vooral dc waerheyd bebbe en de behoudc: want sender do waerheyd en is hot geen vrede en is het geen liefde", Dozo uitspraak van Hugo de Groot is te lezen op de sokkel van het door do beeldhouwer Auke Hcttcma gemaakte bronzen standbeeld van deze beroemde Nederlandse rechtsgeleerde en politi cus uit dc 17e eeuw. Het drieëneenhalve meter hoge beeld, dat gisteren door burgemeester Thomassen werd onthuld, heeft oen plaats ge kregen op dc Coolsingol vóór hot stadhuis. Het in i Ll at lef tot het vervaardigen van het standbeeld is tien jaar.geleden genomen door het historisch genoot schap „Roterodanum". Op 2 januari 1964 nam de gemeenteraad het besluit medewerking ook financieel aan de oprichting van dit monument te verlenen. Hei standbeeld van HUBO de Groot completeert het kwartet beelden van politiek die in het verleden een band hebben gehad met onze stad. De drie anderen zijn Johan van Oldenbame- velt, Erasmus en GJJsbert Karei van Hogendorp. Het standbeeld van Van Oldenbarnevelt staat eveneen» voor het stadhuis. Hugo de Groot werd op 10 april 1583 geboren in Delft. Op 16-jarige leeftijd promoveerde hij in de rechts geleerdheid en In 1613 werd hij pen sionaris van Rotterdam, Hij schreef enkele boeken over de rechtsweten schap. waarvan de bekendste zijn:1 „De jure belli ac pacis" (over het recht van oorlog en vrede), dat een der belangrijkste grondslagen is ge worden van het volkenrecht en „De jure prsedae" (over het recht van de buit) met als bekendste hoofdstuk ,mar? Uberum" (vrije zee). Hugo*de Groot was da eerste die het zeerecht ce-H'crerde, Ih geschiedenisboeken wordt hij altijd genoemd In verband met. zijn ontsnapping uit Doevestein in een boekenkist, Aap de onthulling van het stand beeld ging een bijeenkomst vooraf in de burgerzaal, waar ondermeer af sta tr,metingen van Hugo de Groot aanwezig waren, alsmede leden van dc Grothiscommissie van de Konink lijke Akademie van Wetenschappen van he* genootschap „Roterodanum." Zowel de voorzitter van de Grotius- mr. G, E, Langomijer, als de voorzitter vnn het genootschap, mr W, F, Lichteiwuer hielden een korte lezmg over Hugo de Groot. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Twee luid tierende papegaaien konden gistermiddag ternauwernood worden gered uit ds cafetaria Ria aan do Rechthuislaan 13a (Katendrecht), waar brand uitbrak, De patattent brandde in korte njo noiemaal uit. De bovengelegen woopverdieping iiep zware schada op. De brand ontstond door oververhitting* van een der ovens. Doordat de vlammen in de afvoerbuizen sloegen stond de cafetaria in korta tijd in volle vlam. De brandweer, dia middelalarm gaf, had het vuur In een half uurtje onder controle. Ovsr een schadebedrag is nog niets bekend, De oud-pansionarls weer in Rotterdam ROTTERDAM, woensdag. Gis teravond werd in Palace het 75-jarig bestaan van de Macht van het kleine gevierd, In zijn openingswoord memo reerde de heer C. van Ommering het grote nut van de vereniging. De Macht van het kleine doet veel voor epileptische patiënten. Een van de grote daden op het terrein van deze ziektebestrijding was de bijdrage van 3,3 miljoen voor de bouw van een nieuwe inrichting voor het insti tuut van epilepsiebestrijdmg. Dec? in richting werd op 24 september jl. door h.m. de koningin geopend. Het nieuwe instituut vervangt het huis Meer en Bosch en Kuchen ïushoeve. Tijdens de feestelijke bijeenkomst gisteren werd het talrijke publiek door middel van dia's getoond op wel ke wijze men in het huis te werk gaal. Tenslotte bracht de toneelvereniging DIO niet onverdienstelijk het spel „De Konkantrie" ten toneel. De secretaris unn de afdeling Rotterdam. van de Alg. Neder landse InnoUden Bond, de heer H, van Dieljen, heeft in het maandblad „Willen is Kun nen" een artikeltje geschre ven, waaruit ifc het volgende overneem; „De laatste tijd regent het klachten op ons kantoor aan dc Osseweistraat 36B over de manier waarop men de invali den behandelt en toei degenen die een oproep krijgen om naar de Gemeenschappelijke Medische Dienst te komen voor een herkeuring m ver band met Jiuh invaliditeit en de hun toegestane uitkering volgens de Arbeirisongesclufct- heidsivet. De bedoeling hier van is door keuring na te gaan of men inderdaad nog 80 pro cent tot 100 procent of minder gehandicapt is. Akkoorddit is hel volste recht van dc be drijfsverenigingen en niemand met enig verantwoordelijk heidsgevoel zal hiertegen be zwaar maken. De manier waarop een invalide ontvan gen wordt door een zekere dr De K. gaat alle grenzen tc bulten. Als toe het grote woord willen gebruiken wor den ze alvorens zij gekeurd worden flink gejudastzo iets als: schaam je je niet om steeds maar weer op kosten van het GAK tc leven, enz. enz. Betreffende dokter iaat het voorkomen also/ men voor cijn plezier invalide is gewor den, alle voo?gaande keurin gen worden gewoon van de vloer geveegd. Met een ant woord van de patient, dat hij van die e» die specialist of vun zijn behandeld arts geen zwaar werk of alleen maar zittend licht werk mag doen heeft hij niets te maken. De mensen worden op de meest grievende wijze bejegend, als of zij til met erg genoeg ge straft zijn". Tot zover een gedeelte van het artikel in „Willen is Kun nen". Ik heb de heer Van Dieyen gevraagd of by dc grieven van de invaliden met betrekking tot dr De K nader kon toelichten. Volgens de heer Van Dleijen begint dr De K. zijn keuringen met opmer kingen i« de trant van: Vindt u «iet, dot u ro langza merhand lang genoeg van de WAO heeft geprofiteerd? Van Dieijen: „Daar worden de mensen natuurlijk ontzet tend zenuwachtig van, ze den ken daar gaan me centjes Dc klachten die bij het se cretariaat van de Invaliden Bond binnenkomen, komen vooral hierop neer, dat dr De K. zonder gedegen onderzoek invaliden voor een bepaald percentage arbeidsgeschikt verklaarti Een invalide maakt in een brief aan de Invaliden Bond melding van het volgende. Hij ts vier keer aan zijn rugge- werveis geopereerd. Van zijn specialist heeft hij te lioren gekregen dat er niets meer aan te doen is. Door de Raad van Arbeid is hij voor honderd pro cent afgekeurd. Ongeveer een maand geleden is deze invalide door dr De K, voor vijftig procent arbeidsgeschikt be vonden. Van deze arts heeft hij voorts de moreel sterkende 0]>mcrking meegekregen zolang je nog niet in een inva- Udewagentje zit, valt het nog wel mee De heer N, F van der Vel den, redacteur van „Willen is Kunnenzelf invalide en ge keurd door dr Ce K., meent dat er van echte keuringen geen sprake is. Hij zegt; „De keuringen zijn onvolledig; het zijn eigenlek pee» keuringen maar medische bezichtigingen. Mensen met inwendige klach ten, maag, hernia, worden door dr De K. voor vijftig procent arbeidsgeschikt ver klaard, zonder dat er foto's zijn gemaakt. Van der Velden meent, dat de meeste invaliden «iet in be roep durven gaan tegen de be slissingen van dr De K, Er zijn ook maar weinigen die weten hoe ze dat moeten'doen, invaliden die door de Ge meenschappelijke Medische Dienst voor een zeker percen tage arbeidsgeschikt worden bevonden worden overgehe veld naar de Werkloosheidswet (afdeling bijzondere bemidde ling van het Gewestelyfc Ar beidsbureau). Het komt echter slechts sporadisch voor, dat voor deze mensen een betrek king wordt gevonden. Deze mensen komen op de lange duur bij Sociale Zaken (Bij standswet) terecht. De heer Van der Velden wijst erop, dat met' het gedeel telijk arbeidsgeschikt verkla ren van invaliden geen pro bleem wordt opgelost, maar dat er een nieuw probleem wordt geschapen. „De mensen gaan van de WAO naar de WW maar ze kunnen «iet meer in het arbeidsproces geplaatst worden en bij het Gewestelijk Arbeidsbureau durft niemand ze clat te zeggen." De heer Van der Velden heeft van zijn specialist te ho ren gekregendat hij in een ziekenhuis moet worden ope- nomen, Dr De Kacht hem ge schikt om de hele dag tc wer ken. Van Dief/en schrU/t in „Wil len is Kunnen"; „Het is ons al jaren lang bekend dat derge lijke artsen (h(j doelt op dr De K. red. R.D.) dienst worden genomen om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen indien dit mo gelijk is e» natuurlijk zoveel mensen als mogelijk is er uit te wippen". Het stukje in NWillen is Kunnen" heb tk door de tcle- foon voorgelezen aan de direc teur van het Gemeenschappe lijk Administratiekantoor, mr. P. Mecter. Hij gaf mij het vol gende c ommenlaar: „Ik geloof niet veel van die klachtenmaar ik begrijp het allemaal wel. Hef gaat hier om zwaar gehandicapten die in de WAO lopen. Daar zijn nog al wat tobbers onder. Zo'n me disch Onderzoekt wekt by ve len wantrouwen. Er zijn men sen bij die al min stens een jaar niets doen en dan valt het wel eens tegen als je tc horen krijgt dat je weer moet gaan werken. B(j de keuring van deze mensen tvordf vooral ge keken -naar de aard van de handicap en de artsen gaan er van uit dat ze eventueel ander werk kunne» doen. Gehandi capten zijn niet altijd makke lijke mensen. Vaak zijn ze niet jlink genoeg zich over hun handicap heen te zetten. Over de artsen van de Ge meenschappelijke Medische Dienst zijn nooit klachten geuit. Het zijn allemaal keuri ge menssen. Hun optreden hangt natuurlijk sterk van de persoon van de patiënt af". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Te gen do 49-jarige J. S, V. uit Rot terdam is gisteren door do of ficier ven justitie, mr J. D. de Jong, vier maanden gevangenis straf geëist wegens het aannemen van steekpenningen bij het aan stellen van Turkse arbeids krachten bij de NV Verenigde Glasfabriek in Delft, waar ver dachte als administrateur werk zaam is geweest. Het was de eer ste keer. dat een dergelijke zaak (niet-ambte]yke corruptie) door de Rotterdamse rechtbank Is be handeld, sinds het in 1967 wette lijk strafbaar is gesteld. Vorie jaar was J. S .V, belast met het aanstellen van. Turkse gastarbei ders bf] «enoerod bedrijf. Een aantal sollicitanten stopten V. soms hcl- melük geldbedragen toe, die door verdachte in zfjn eigen zak werden gestoken. Het ging blerbü om be dragen van rond honderd gulden. „Verdachte verkeerde in een machts- en vertrouwenspositie", aldus mr De Jong, „Een machtspositie om- dat hy profiteerde van de vermoede lijke onwetendheid van de Turken en van hun sociaal-economisch zwakke positie. Do vertrouwenspositie nam hij in tegenover zijn eigen directie. Ver dachte heeft misbruik gemaakt van zyn macht en h(j heeft het ver trouwen geschonden". Mr Den Hertog, V.'s raadsman, bracht naar vuren dat bot een ge woonte (s van Turken cadeaus te geven aan meerderen in de hoop hen gunstig to stemmen, „Mijn cliënt heeft met oni gelei gevraagd Het gebeurt herhaaldelijk dat hogere functiona rissen geschenken ontvangen". Nadat V. begin 1970 door zfjn werk gever Ie ontslagen heeft hij nog «en ander misdrijf gepleegd, waarvoor hU momenteel in hechtenis wordt gehou den, Mr Den Hartog stelde -voor beide zaken aan eikaar te koppelen. De uit spraak is op 10 november. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, De 18-jarlge metaalarbeider D, Verscn- cJaai uit Rotterdam is gisteren zwasr gewond naar hot academisch zieken- »M .D'jkzl.gt gebracht nadat hij met sijn bromfiets was overreden door een vrachtwagen. Toen de vrachtauto tot stilstand kwam lag het slachtoffer on der het rechterachterwiel. Het onge luk gebeurde op de kruising Reeweg Bembruggoweg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1