Tijdwinst voor aanleg Rij t qjoortha\ en ROTTERDAMS DAGBOEK B v b imm RDM KAN DOORGAAN MET BOUW PASSAGIERSSCHEPEN Zielig doen over blinden GROTE GROENSTROOK EN KANS BEHOUD STAELDUYNSEBOS BECËPT TUT DEH NOODLANDING OP LUCHTHAVEN TOCH RESERVEREN HOEKSE WAARD VOOR INDUSTRIE Knap werk op 24-uurs- expositie ROTTERDAM RIJNMOND cpaïöol^Life GKgokboekgn BON Activiteiten in Afrikaanderwijk Pre-advies commissie raad voor ruimtelijke ordening Dorrius neemt drijvend lioteï Mermaid over ONDERZOEK NAAR TELEPATHISCHE RELATIES TUSSEN KINDEREN EN LEERKRACHTEN St ud peg. 4 - vrijdag 30 oktober 1970 (Van «en onzer verslaggevers) DEN HAAG, vrijdag De kans dat het westelijk deel van het Staelauynsc bos, waar het initiatiefcomité golf Staelduyn een 18 ho les golfbaan wil aanleggen, voor de recreatie behouden zal bleven, is groter geworden. De provincie Zuid-Holland maakt nl, grote haast met haar plajnnen een groenstrook van 350 hectare aan te leggen be noorden de toekomstige Rynpoorthaven, waarin ook plaats is voor een golfbaan. De mogelijkheid dat deze grote groenstrook er inder daad komt, moet als vry groot worden beoordeeld. Eerder dit jaar heefit minister Schut (VoltehuLsvesting en ruimtelijke or dening) het provinciaal bestuur de aanwijzing gegeven, bet streekplan Westland zodanig ,te wijzigen dat de aanleg van de Rijnpoonthaven moge lijk wordt. 'Vooruitlopend op deze wij- iToen de nonnen van het Santa Rasa-Moosterin Puebla, Mexico, bericht ontvingen dat de aarts bisschop op bezoek zou komen, riepen zij, na van de eerste pa niek te zijn bekomen, de hulp in van de engelen. Om van het weinige wat voorradig was iets te maken dat de monseigneur zou behagen. En ziet, onder hemelse bestiering bereidden zij van v/at chili's, wat tomaten, amandelen, een paar uien, een handvot rozijnen, een restje sesamzaad, een stuk chocola en wat zij verder konden vinden een wonder van een saus. Zij slachtten hun enige kalkoen (bestemd voor hun eigen bis schop) kookten die, overgoten hem met de saus en zetten hun gast de goddelijkste schotel voor die hij ooit bad geproefd. Volgens die bisschop dan, want misschien zou uw voorkeur wel uitgaan naar een van die talloze andere Zuid-Amerikaanse heer lijkheden van mals vlees en sappige vruchten, hete pepers en zachte kruiden. Ze staan al lemaal bij elkaar op ruim ZOO pagina's In de Zuid-Amerikaanse keuken, dus waarom zou U de bon hieronder niet eens opstu ren. Om het even zekerte weten, weet u. Hemeise gerechten, ten iange leste in de Aan Boekenbedrijf Het Parool Antwoordnummer 2470 - A'dam Wis en waarachtig wil ik meerweten over deze unieke serie Paroot-Life kookboeken ik weet al genoeg, send mij een deel ge durende 10 dagen vrijblijvend ter Inzage Naam Adres Z 1 BOTTERDAM, vrijdag. De di verse werkcommissles van hei voorlo pig wijkorgaan Afrikaanderwijk heb ben gisteravond tUdens een openbare vergadering verslag uitgebracht van hnn activiteiten. De plein commissie had reeds enkele concrete plannen aangaande het Afri- kaanderplein. Daar zal in de winter de rolschaatsbaan bespoten worden met water om als ijsbaan dienst te doen, terwijl er in de zomer een voet balcompetitie tussen elftallen van de verschillende buurthuizen gespeeld wordt. Een plan om straatelftallen te gen elkaar uit te laten komen, moet nog uitgewerkt Worden. Voorts zal het wijkorgaan een prijs vraag uitschrijven voor een ontwerp van het aanplakbiljet dat voortaan de mededelingen van het wijkorgaan zal bevatten. Verder ,is de heer G. van Laarse als sociaal contactman aange steld tussen het onderwijs en het wijk orgaan. edging, die in totaal ongeveer vijftien maanden in beslag zal nemen, hebben Gedeputeerde Staten mu voorgesteld de gemeente Naaldwijk, die zich steeds heeft verzet tegen de aanleg van Rijn poort, de aanwijzing Ite geven het be stemmingsplan te herzien. Deze herziening is nodig omdat Rijnpoort deels op hat grondgebied van Naaldwijk is geprojecteerd. Een meerderheid van de commissie ruim telijke ordening van Provinciale sta tten zullen op 18 november over het voorstel van GS beslissen. Ais het wordt aangenomen krijgt Naaldwijk de volgende dag reeds de aanwijzing van GS het bestemmingsplan te her zien. Tijdwinst De betekenis hiervan is een aan merkelijke tijdwinst. Naaldwijk heeft nl. steeds uitdrukkelijk de mogelijk heid opengelaten dat het In beroep zou gaan tegen de noodzakelijk ge worden wijziging van het streekplan Westland. De beroepsprocedure vergt ongeveer een jaar. Tm het overleg met GS heeft het Naaldwijkse gemeente bestuur weliswaar verklaard dat het zich hst recht voorbehoud: ook tegen de (iversndlde) 'aanwijzing van GS in beroep te gaan, maar de eventuele be handeling hiervan zou dus voltooid zijn voordat de -wijziging van het streekplan is voltooid. Door deze gang van zaken wordt dus een tijdwinst van vijftien maanden geboekt- Op grond van dit gegeven hebbetn I en W. van Rotterdam, die belang heb ben bij een snelle aanleg van Rijn- poont, zich bereid verklaard mede te- werken aan de totstandkoming van de grote groenstrook, zoals de provincie zich die voorstelt. Het Rotterdamse college heeft daarbij het voorbehoud gemaakt dat „de verwerkelijking en de mate waarin dlteal gebeuren afhan kelijk is van de nieuwe financiële op zet van Rijnpoort." "Volgens de minis teriële aanwijzing was Rotterdam «1. gehuden een kleine groenstrook aan te leggen rond Rijnpoort. De aanleg van eon 350 hectare grote zone, zoals de- provincie voorstaat, heeft grote gevol gen voor Rotterdam, dat in de voorlo pige omzet 15 miljoen gulden van de rond 40 miljoen, die de groenstrook m zijn geheel aal gaan Ikosten, zou moe ten betalen. Anderzijds boekt Rotter dam voordeel dank zij de nijd winst die ontstaat als Provinciale Staten ak koord gaan met het voorstel van GS. In de opzet van de provincie zou het rijk, in casu het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 20 miljoen voor haar rekening moeten nemen. In een eerste bespre king hierover heeft de staatssecretaris vam CRM zich bereid verklaard deel te nemrn in ean schap dat de groen strook zou betalen en beheren. Hij heeft echter, aldus GS, eveneens ge zegd dat dit bedrag niet in de huidige CRM-begrofcing kan worden ingepast en dat het ministerie evenmin ,een verplichting kan aangaan welke ten laste zou komen van de nieuwe rege ring, die volgend jaar m functie komt Golfterrein Het golfcomité Staelduyn heeft, al dus het verslag van GS in de commis sievergadering, doen blijken te willen meewerken aan het plan elders in de groenstrook een golfterrein te 'vin den, zodat het Sfaelduynse boa daar voor niet behoeft te worden gebruikt, Golf Staelduyn stelt echter als voor waarden dat dit een gelijkwaardig ter rein moet zijn, dat er een duidelijke termijnplanning is en dat de over heid duidelijke verplichtingen ten aanzien van het golf comité op zich moet nemen. Daarenboven wil Golf Staelduyn de zekerheid' hebben dat het golfterrein in het Kralingse bos tenminste nog vijf Jaar zal kunnen worden gebruikt. Golf Staelduyn heeft inhet overleg met de provincie gewezean op een an dere moeilijkheid: op 1 januari a.s. moet het een half miljoen gulden be talen ingevolge contractuele verpich- tingan tegenover de voormaige eige naren van het Staelduynse bas. Een door de provincie ingestelde commis sie, -waarin vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen zitting hebben, zal nu trachten voor die da tum een oplossing te hebben gevonden voor dit vraagstuk. Delfland Het hoogheemraadschap Delfland, dat eveneens belanghebbende is bij de aanlog van Rijnpoort en de groen strook, is ook tot medewerking bereid „al heeft het geen belang bij een ver snelde procedure", eoals Gedeputeerde dr. R. Eysink het uitdrukte. Delfland heeft in het verleden verklaard zich te gen de aanleg van Rijnpoort <te zullen verzetten zolang de zoetwatervoorzie ning van Delfland niet verzekerd is door de aanleg van twee nieuwe ka nalen. GS hebben zich daarop bereid verklaard samen met Delfland te plei ten bij de minister van Verkeer en Waterstaat voor een spoedige aanleg van het kanaal "Waddinxveen Voor burg. De Statencommissie ging -gisteren na een uitvoerige discussie in meer derheid afkkoord met het plan Naaüd- wijk een versnelde aanwijzing 'te ge ven, omdat Provinciale Staten over vijftien maanden, wanneer een beslis sing moet worden genomen over het herziene streekplan Westland, volledi ge vrijheid hebben deze te verwerpen als duidelijk is dat de groenstrook plannen toch niet verwezenlijkt kun nen worden. „Maar, aldus Gedepu teerde Eysink, wij moeten alle prtners in het plan het vertrouwen Kunnen geven dat wij van onze kant al het mogelijke zullen doen." Ss Zo op het eerste gezicht lijkt dit toestel een beagle pup van de vliegclub Rotterdam niet zo heel zwaar beschadigd, maar achteraf bleek gistermiddag na de noodlanding, die het toestel moest maken, dat de schade aan vleugel en romp praktisch onherstelbaar is, Kort nadat instructeur H. N. Pilger en zijn leerling G. R. Eggers gestart waren vanaf grasbaan 24 stopte de motor. De heBr Pilger maakte een bocht naar rechts om vervolgens te gaan landen. Alvorens het toestel op haar neus voor hot clubgebouw tot stilstand kwam, kraakte het met da vleugel de auto van de leerling-vlieger. Beide mannen konden ongedeerd uit het toestel stappen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het kort geding dat het Amerikaanse bedrijf United States Freight Development Incorporation heeft aan gespannen tegen zes andere bedrijven, waaronder de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, is voor onbepaalde tijd aangehouden. Op voorstel van de president van de Rotterdamse rechtbank, mr J. G. L. Reuder, gaan de betrokken partijen eerst in onderling overleg trach ten tot overeenstemming te komen. 'l Dit laatste houdt in dat de RDM de bouw van het passagiersschip {naar het concept van de USFDI) voorals nog niet behoeft te staken. Hoewel In het kort geding- zelf nog geen uit spraak is gedaan, zijn beide partijen op dit punt dus wel tot overeenstem ming gekomen. De namens de gedaagden optreden de raadsman mr. H. A. J. Baanders zette gistermorgen, uiteen, waarom staking van de bouw af te raden valt. „Staking van de bouw zou een schade van vele tientallen miljoenen guldons veroorzaken. De RDM heeft namelijk al vele orders geplaatst bij enkele toe leveringsbedrijven en bovendien is al een krediet opgenomen tegen een ren te van twee procent. De USFDI, een dochteronderneming van de United States Freight Transport Incorpora tion, is financieel weinig draagkrach tig. Het bedrijf zou beslist niet garant kunnen staan voor een dergelijk be drag". De heer Baanders trad gisteren als raadsman op voor vier van de zes ge daagden. Hij behartigde niet alleen tic belangen van de RDM, maar tevens van de Overseas National Airways (Londen), de Cunard Steamship Com pany (Londen) en de inmiddels uit deze beide bedrijven ontstane Cu- nard/ONA. Deze drie Engelse bedrij ven hadden namelijk om „voeging" gevraagd, hetgeen wil zeggen dat hun belangen behartigd zouden worden door de raadsman van de RDM. Het eveneens gedaagde bedrijf Knud Han sen uit Denemarken heeft het laten afweten. De eiseres, de "USFDI, werd verte genwoordigd door mr. A. D. Mijs, die uiteenzette waarom het kort geding was aangespannen. Nadat In 1966 het eerste schip, de „Freeport", volgens het concept van de USFDI was ge reedgekomen, zorgden de ontwerpers ervoor dat de ONA een bouwopdracht voor een tweede schip wilde verstrek ken aan de RDM. De supervisie be rustte by de USFDI, waarvoor zij 2% provisie 20U krijgen. "Voor de bouw van een derde schip bestond een optie per 25-8-J.970. Deze optie werd aanvaard door de inmid dels ontstane Cunard/ONA, die tevens de supervisie verkreeg. „Cunard/ONA nam echter ook de supervisie over het tweede schip, zonder Knud Hansen daarin te kennen, terwijl het ontwerp daarvoor gedetailleerd door dit Deen se bedrijf was uitgewerkt. En de RDM. beweert over het derde schip geen provisie verschuldigd te zijn", aldus mr. Mijs Wanprestaties „De USFDI vermoedt dat de ge* daagden dit alles overlegd hebben en. zy meent dat RDM en Cunard/ONA wanprestaties hebben geleverd. Het kort geding is derhalve aangespannen om de conceptie van het schip renda bel le maken en eiseres meent, dat dit niet langer kan in samenwerking met gedaagden". Volgons de raadsman van de ge daagde partijen zitten er enkele te genstrijdigheden in de eisen van de USFDI. „Geeist wordt een staking van de bouw en tegelijkertijd betaling van provisie. Het een sluit het ander uit", aldus mr. Baanders. „Doorgaan met de bouw zou volgens de eiseres een onrechtmatige daad zijn. Dat is een daad, die schade veroorzaakt. Maar juist het staken van de bouw veroor zaakt schade". De heer Baanders betwistte dat het bouwen van het schip een onrechtma tige daad zou zijn. „Het concept, vol gens welke de schepen gebouwd wor den is namelijk helemaal niet nieuw. De bedoelde passagiersschepen worden gebouwd zools er zo veel schepen ge bouwd worden. Er berust ook geen enkel patent op". Nadat beide partijen gehoord wa ren, stelde president mi-. Reuder voor om te trachten tot enkele regelingen te komen. „Het nut van dit kort ge ding kan zijn dat er een uitvoerig ge sprek ontstaat tussen beide partijen. Ik stel daarom voor dat er regelingen worden getroffen omtrent do provisie, omtrent de bouw van eventuele vol gende schepen en omtrent de tekenin gen". De kwestie van de provisie zal waarschijnlijk in een normale rechts procedure ter sprake komen, omdat alle' partijen het erover eens waren dat dit niet in een kort geding behan deld kan worden. De bouw van een derde schip heeft de RDM inmiddels uitbesteed aan P. Smit. Ook dit be drijf behoorde tot de gedaagden, maar aangezien inmiddels geconcludeerd Is, dat dit bedrijf niet meer is dan een onderaannemer van de RDM, zoals er velen zijn, behoefde de aanwezige raadsman Langeveld niet óók Het woord te voeren. Overeengekomen werd dat de bouw van dit derde schip, waarvoor overigens nog slechts de voorbereidingen zijn getroffen, tot na der order wordt stopgezet. Wat er precies met de ontwerp tekeningen gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De United States Freight Development Incorporation eist deze tekeningen op, omdat zij wil gaan proberen andere bedrijven ervoor te interesseren. Mr. Reuder hierover: „De vraag rijst in hoeverre de USFDI gemachtigd is eventueel met deze te keningen. de boer op te gaan". Ook daarover zal in de komende weken gesproken moeten worden door beide partyen". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Het westelijke deel van de Hoek sche Waard kan niet bij voor baat worden uitgesloten als plaats van vestiging voor zee havenindustrieën. Dit gebied is mogelijk het enige in de noorde lijke della waar nog plaats is voor industrie die aan diep vaar water gebonden is. Dit staat in een pre-advies van de commissie Zuidwest Neder land van de Raad van advies voor dc ruimtelijke ordening. Over de aanbeveling van deze commissie, die voorstelt een pro ject-studie te maken over het ha vengebied Hoeksche Waard-wcst, neemt de raad van advies op 5 november een beslissing. Zoals bekend heeft de regering bij monde van de ministers Schut (Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) en Bakker (Verkeer en Watersttaat) herhaaldelijk verklaard dat de Hoeksche Waard groen woongebied moet blijven en niet in aanmerking komt als „overloop" voor de Rot terdamse industrie. Het ruimtelijk beleid dient er vol gens de commissie op gericht to «IJn tussen de Geïndustrialiseerde zulddij- ke en noordelijke delen van de delta een open hart te houden, dat niet ma# worden doorsneden door een zware transportas. De verbinding die de commissie tussen beide delen voor staat, moet vla het Moerdjjkgobled en West-Brabant tot stand worden ge bracht. Als plaats voor nieuwe industrieën geeft de commissie duidelijk de voor keur aan de zuidelijke delta (het Scheldcbekken). Zjj spreekt zich uit tegen verdere concentratie van indu strieën bij Moerdijk of op andere plaatsen aan het Hollands Diep. Uit breiding van de Maasvlakte acht do commissie alleen in westelijke rich ting, dus met handhaving van de de marcatielijn ten opzichte van Voorne, gewenst. Een andere belangrijke beleidsaan beveling van de commissie geldt de wenselijk geachte strikte scheiding tussen woon- en basisindustriegebie den: „Gedacht kan worden aan een norm zoals die op het ogenblik wordt aangenomen van een afstand van 3,5 kUorcuoter tussen deze gebieden". De inrichting van tegelijkertijd met de industriegebieden aan te leggen tus senliggende groene bufferzones zal volgens de commissie in de grondprijs van de industrieterreinen moeten doorwerken. De commissie is van mening dat deze beleidsaanbevelingen het best kunnen worden uitgevoerd als men als uitgangspunt kiest de groei van de havenindustriele activiteit van Rotter dam af te leiden in de richting West- Brabant en Zeeland, Verwezen wordt met name naar het rapport „Rijnmond in de Delta'1 waarin de aanbeveling wordt gedaan de 3000 hectare grond die rond Rotterdam nog nodig zijn voor agglomeratie-industrieën, pas na 1930 uit te geven. „Het groeiproces in het Scheldebekken wordt dan niet on- t»'dJ*5 afgeremd en bovendien is er he< voordeel dat de bestaande achterstand in de infrastructuur en het voorzie ningenniveau in de Noordelijke delta kan worden ingehaald". Als voorlopige conclusie vermeldt de commissie tenslotte dat het totale areaal voor de zeehavenindustrie in 2000 wei eens aanmerkelijk lager zou kunnen liggen dan in vele studies (o.a. van Rotterdam) is geraamd. „Een al te grote expansie van de zee havenindustrie zou nl. wel eens te veel overheidsfinanciën kunnen ver gen, tot een onevenwichtige spreiding van de bevolking kunnen leiden en niet in overeenstemming zijn met een goed milieubeheer", aldus de comirüs Ik es u iets voorlezen uit "H9 een brief die de Centcnveree- niging voor Blinden „Steunt ons Streven" te Rotterdam naar de kranten heeft ge stuurd: ,De jongste on tu> Hekeling van de blindenzorg heeft ge broken met de verouderde op vatting de blinde slechts te zien als eert misdeelde voor luie louter mededogen mordt gevraagd, doch de nieuwe op vatting is erop gericht de blin de sich te doen voelen als een gelijkwaardig lid van de maat schappij. Daartoe willen wij hem toerusten met de midde lendie hem in deze houding kunnen steunen, door hem doeltreffende en meer moderne huisvesting, alsmede ontwik keling en ontspanning te ver schalen" Tot zover dit citaat. Mag ik het eerlijk zeggen? Bij het le zen van dergelijk proza kan ik een gevoel van irritatie moei lijk onderdrukken. Hier wordt ongetwijfeld een goedbedoelde poging gedaan te breken met het meelijwekkende toontje, dat in vroeger jaren en nog wel werd aangeslagen om geldinzamelingen voor gehan dicapten in de aandacht van het publiek aan te bevelen, maar op mij heeft dit geschrijf een averechtse uitwerking. Ik krijg het vermoedendat er toch weer zielig uiordf ge daan over blinden en bij het verder lezen van de brief wordt dit vermoeden beves tigd. Er volgt namelijk de aan kondiging van een collecte die eindigt met de aansporing: „Wij rekenen op de Rotter damse burgerplicht, om iets te doen, voor hen die al zoveel moeten missen, onze blinde stadgenoten". Als dit niet zie lig klinkt weet ik het niet meer. Maar dit is nop niet alles. De collecte heeft een motto. Dit luidt: „Wees blij, dat u kunt zien wat u geeft". Jk kan daar erg kwaad om worden; niet omdat er een beroep wordt gedaan op mijn mede menselijkheid, maar omdat wat er staat onzin is. Als ik blij moet zijn omdat ik kan zien moet ik mij ook verheu gen over het bezit van twee gezonde benen, armen, nieren, longen, oren, enz. Verder moet ik mij innig gelukkig voelen omdat ik niet in /ndia woon, geen honger heb, niet dakloos ben, niet zwakzinnig, niet ma nisch depressief en gaat u maar door. Dergelijke onge zonde vreugde moeten we maur aan Toon Hermans overlaten, die zelfs blij is, dat hij zijn handen kan bewegen, een geestelijke handicap waarvoor ongetwijfeld inrich tingen bestaan. Blij zijn over het feit dat ik kan zien vind ik een benau wend perspectief; ik moet mijn vreugde ontlenen aan de handicap van een ander. Ove rigens kan men zich afvragen wat de blinde koopt voor mün blijdschap. Niets! De Blindenzorg tuil „de blinde zich doen voelen als een gelijkwaardig lid van de maat schappij". Dat klinkt mooi, maar het is gewoon niet waar. Een blinde is geen gelijkwaar dig lid van de maatschappij. Dat wil zeggen: hij is gelijk waardig als mens, maar niet' als factor in de samenleving. Het klinkt natuurlijk erg vooruitstrevend de blinde niet meer te willen zien als een misdeelde, maar de waarheid is, dat een blinde in een be paalde betekenis van het woord misdeeld is. En dat is dan ook de reden waarom er terecht voor de blinden wordt gecol lecteerd. Laat men toch wat zakelij ker blijven, laat men gewoon vertellen, dat er geld nodig is voor het blindenwerk, uitleg gen loaur dit geld voor is, enz. Een beroep doen op „burger plicht" is uit de tijd en erg on waarachtig, Andere naam DE meer dan honderd jaar oude „Centenvereeniging voor Blinden Steunt ons Stre ven" zou overigens best eens over een andere naam kunnen gaan denken, Deze naam doet te veel denken aan de blinde busjes op de toonbanken van winkeliers en te weinig aan het eigentijdse blindenwerk De 24e 24-uurs-expositie aan de Binnenkant 48 ln Amsterdam zal za terdag 31 oktober drie uur 's middags starten: de 'traditie van het huis ge trouw is er wat de moderne kunst be treft een voorkeur te bespeuren voor surrealisme. Tekeningen en grafiek van Gisela Breitliog, op Dürer geïn spireerd, bijzonder knap met zilver stift die niet veel kunstenaars ter hand durven nemen. Etsen vanaf veertig gulden. (Haar schilderijen wa ren op het moment van myn bezoek nog niet gearriveerd.) Schilderingen van Christian Ie Moult itonen allerbeeidigste satonscho- nen regelrecht uit de beautyparlor vanaf ƒ260. Victor Linford maakt be kwame surreeöle fantasieën in harde kleuren. Mleke Stork bakte kleine smaakvolle tegels die zij zelf beschil derde in blauw on groon. Naast de ko- perplastleken van Jos Spanbroek en de gouaches van Ai Lee Tec, dc antie ke koperen en Ijzeren kandelaars etc. zijn vooral do Würzelmannbcelden, negentiende eeuwse uit boomwortels on -stronken gesneden beelden, heel merkwaardig. FANNY KELK (Yan een onzer verslaggever!.) AMSTERDAM, vrijdag. Het drijvende hotel Mermaid in het Am sterdamse Oosterdok (140 bedden) zal voortaan worden geëxploiteerd door Dorrius N.V. De overdracht zal mor gen geschieden. Dc Mermaid is in 1966 gebouwd bij de NDSM voor rekening van de KLM. Dc exploitatie kwam in handen van de N.V. Die Port van Cleve. Enkele maanden geleden heeft de KLM het drijvende hotel te koop aangeboden ean de gemeente Zaandam, die het wilde bestemmen voor de huisvesting van. huitenlandse arbeiders, een trans actie, die echter niet is doorgegaan. De Mermaid wordt uitgebreid met een restaurant aan het water en een da'kterras. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, donderdag Is het vur dat er telepathische relaties kunnen bestaan tussen schoolkinderen en bun leerkrachten? Een werkgroep van de afdelig Amsterdam van ae Studievereniging voor Psychical Research (SPR) gaat trachten deze vraag te beantwoorden door een onderzoek op twintig lagere scholen, waarbij ongeveer drieduizend kinderen zijn betrokken. De werkgroep is begin 1969 ge vormd en heet Experimentele Studie groep voor Parapsychologie (ESP). Naar de groep medeelt heft de Am sterdamse wethouder van onderwijs toestemming gegeven voor het onder zoek, dat onder supervisie staat van het Parapsychologisch Instituut van de universiteit te Utrecht. Omstreeks eind november zal met het onderzoek worden begonnen. Molotow-cocktails gegooid Duitse deelnemers aan Damrellen kregen 10 maanden (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, donderdag De Amsterdamse rechtbank heeft dc 27- jarige Duitse mijnwerker Karl If. uit Wcrrlc cu de 19-jarige monteur Keiti- dert F, uit Duisburg, die tijdens de Damrellen ln augustus molotovcock tails hadden gegooid, conform de eis veroordeeld tot tien maanden gevan genisstraf met aftrek. De 18-jarige elektricien Hans H. uit "Wupper tal, die gearresteerd was op het moment dat hij een molotovcock tail -wilde gooien, kreeg dezelfde straf. Voor het gooien van stenen naar de politie werd de 22-jarige automonteur Arnus G. uit Landstuhl conform de eis veroordeeld tot zes maanden met af trek. De 19-jarige William H. kreeg voor het vernielen van etalageruiten op de Nieuwendijk en het stukgooien van lantaarns negen maanden waarvan drie voorwaardelijk. Rij] de hjn pm gen de kan strt woé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1