Herbenoeming NRT directeuren reeds begin oktober feit Ga/Her Politieke invloed brengt scheuring ROTTERDAMS DAGBOEK Boot afhouden Zandprohlemen in Hillegersherg Voorlopig geen hoop op beter 'Rijnmond' Oude Westen krijgt een instructiebad ROTTERDAM RIJNMOND School voor moeilijk opvoedbare jongens in Scbiebroek geopend Ondanks democratische inspraakprocedure Lunchconcerten in Doelen voortaan gratis Zilveren moleuprijs alles voor de tekenaar en kunstschilder 'Mjz&tvblQQ 'Êerg^o Pocprfffn 114. Beyerfanctseiaart15$ IN CENTRAAL ACTIECOMITÉ RIJNMOND (CAR) Twist Afscheidsreceptie D, A, Busckens had veel belangstelling Waterhoogten Nederlandse les Drugs Rode Boekje Bijnaam GEEN KRANT ONTVANGEN? flftsisBpsssKi:, pag. 4 - zaterdag 31 oktober 1970 TJET was bijna amusant om mee 'te maken hoe wethouder De Vos gister middag tijdens de vergadering met de com missie van kunstzaken alle moeilijkhe den omzeilde. Bijna amu sant want de vergadering betrof de be- leidimata voor de kunstzaken en wie besefte mei \yelke kluiten de wet houder een ieder in het riet trachtte te sturen moet het droef te moede zijn geworden. Zoals jk al eerder heb gesteld is een nota met onderwerpen als muziek en ballet voor de nieuwbakken wethou der de weg van de minste weerstand geweest Dat werd gistermiddag dan ook zeer duidelijk. Pe aanwezige le den van de commissie (vier, er waren ihyee open plaatsen) wrongen zich in vele bochten om nog een. aansluiting bij de nota te vinden. Dat lukte niet, omdat de voor hen brandende zaken buiten het door de wethouder aan de orde gestelde kunstgebeuren lagen. Te memoreren is hierbij zeker de uit spraak vam De Vos, dat hij in feite al leen de uitlopers van het beleid van Zijn voorganger J. .Reehorst presen teerde. Zijn eigen inbreng was alleen regej 11 op pagina 2 van de nota, luidend: „Het ligt m de bedoeling in de beleids nota voor '1972 de problematiek van de gehele kunstsector aan. de orde te stellen." Wie daar leeft wie dan zorgt, moet do slimme (De) Vog gedacht hebben en daarmee was voor hem de kous af. (Waarom heefit Do Vos die accepten dan niet gelegd en zijn nota twee weken later uitgebracht?) En een uitspraak als „als ik zélf de nota zou hebben gemaakt zouden (je accen ten heel anders liggen" doet het bij dege stejlingname aardig. Maar niet geloofwaardig. Hetzelfde geldt voor zijn woorden „Eigenlijk moei er voor kunstzaken maar eens in óe vter jaar een beleidsnota worden gemaakt. De overige jaren is het ellesn maaf oen kwestie van bijsty'ron", oft wei, hoe wordt de "boot op de meest charmante manier afgehouden. Dat lukte niet helemaal. Even tus sen door: Ineke Sluiter, directrice van het Rotterdams Danscentrum riep tij dens de pauze „hoe kunnen die com missieleden nu <n er allerlei zaken, bijvoorbeeld aver experimenten, pra ten als ze «ooit ergens daadwerkelijk komen kijken?". Keer ik terug naar dftt éne commis sielid, Chris Ribbius (PvdA), d?e na in het begin van zijn nog jonge raads lidmaatschap bij de directie van NRT door onkunde geblunderd .te hebben, zich binnen 4e kortstmogelijke tijd in tal van problemen Week te hebben gewroet- Zijn reeks vragen en opmer kingen waren hiervan getuige, Chris Ribbius, de grote drammer. Hij was hat die de benoemkgs-peri- kelen bij NRT in de vergaderng duw de. Hü was het die De Vos en secun- cteunten. tenminste «tot strijd wist te verleiden. De bekenning van de wet houder inzake NRT maakte dan wel helder, dat het duo Marius Kip/John van de Eest supersnel gebruik heeft gemaakt van de troebelen bij de Ne derlandse Comedie in Amsterdam om hun meerjarige benoeming door ite drukken. Een doorzichtige veiligstel ling voor meer jaren met de stok achter de deur van „als het niet door gaat dan gaan we weg." Ik heb gepro beerd om een ander woord dan chan tage fe vindep, maar het is niet gejukt. Dan de kuibstkrant, die Reehond in zijn nadagen ais wethouder van kunstzaken trachtte te forceren. De be nodigde gelden zullen hoogstwaar schijnlijk pas op de begroting voor 1972 wonden opgeyoerd. De Vos: „Een kunstkrant zal maar; mijn mening bijzonder weinig nut hebben," Mijn (geinformeerde) con clusie: Hét zal met die kunstkrant zeker volgens hQt gedane voorstel van 4e Rotterdamse Kunststichting niet zo'n vaprt lopen, Op da lange baap. Wie verzint er een nieuwe formula? Tot slof nog een uitspraak van De Vos: „De dingen die ik dacht dat teze middag gezegd zouden worden zijn njat ge?egd." Waarm.ee hij zijn eigen nota (goed, die van Reehorst,..) veroordeelde. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Burge meester W Thomassen heeft gisteren aan de Van Enckevoirtlaan (Schie- broek) het nieuwe schpqlgpbtmw voor individueel qpdprwUs voor moeilijk opvoedbare jongens, bet instituut mr Schals, officieel geoppnd. Re burge meester zei, dat de gané^pte bijzonder grote belangstelling en vooral ook be wondering heeft voor deze vorm van onderwijs. Nadat de heer Thomassen namens de gemeente twee historische prenten van Nederland uit de 18e eeuw had overhandigd, voerden enkele van de leerlingen een musical QP- Dezelfde leerlingen hadden de bijeenkomst ge opend ipet het zingen vah enkele lied jes. Het instituut is genoemd naar de heer Schets, grondlegger voor het in dividueel onderwijs aan jongens met aanpassingsmoeilijkheden. Voordat de school near Sphiebroek verhuisde, is zij 49 jaar jang gevestigd geweest apn de Hqfdijk onder de haam August Hermann Franckescbool, genoemd naar de beroemde pedagoog uit de 17e eeuw. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, zaterdag Wethouder G. Z, de Vos heeft gister avond aan de commissie Kunstzaken, toegegeven, dat de (her-)benoe- ming van de NRT-directeuren Marius Kip en John van de Rest al vanaf begin oktober als een feit was te beschouwen. Dit ondanks de „democratische inspraakprocedure", die op dat mo- i ment binnen het gezelschap nog apn de gang was en ondanks hét feit, dat b. en w. eerst gistermorgen na een 23 oktober gedateerd advies 's van het NRT-bestuur de formele benoeming hebben gedaan. Bovendien liet de wethouder er geen twijfel over bestaan, dat de aan leiding tot de gevolgde handelwijze bestond uit een telefoontje van Marius Kip aan hem op vrijdagmorgen 2 ok tober. Deze was we®r gebeld door Guus Ooster, die hein aankondigde dat bij zijn opdracht bij de Nederlandse Comedie zou neerleggen en dat het derhalve niet was uitgesloten dat er in „dc Rotterdamse troupe zou worden geroerd" voor vervangers. Een en ander kwam aan de orde na de behandeling van de beleidsnota Kunstzaken, op verzoek van het PydA-raadslid Chris Ribbius, die bier bijval kreeg van drs. L van Leeuwen (wd) en mevrouw A. M. Löbler-Polling (D'66): Ribbius meen de, dat Kip met zijn telefoongesprek (de inspraakprocedure had doorbro ken", „een panieksituatie" schiep en zeï dat „het gedoe rond deze benoe ming" zijn reeds bestaande twijfel over de hoedanigheden van de NRT- directie alleen nog maar had ver sterkt. Ter verificatie van dit laatste vroeg hij de wethouder ook inzage in een. rapport, dat een tweetal financiële deskundigen eerder dit jaar opstelde over de handel en wandel van het be drijfsbeleid bij NRT. De wethouder weigerde dit op grond van het feit, dat Ribbius de afgelopen week een aantal Rotterdamse journalisten van de toestand rond de beide benoemin gen op de hoogte had gesteld. Normale regels De Vos: „Als u de normale (egels, die In de gemeentelijke democratie geiden, niet volgt, moet u van mij niet vragen, die ik dat wel doe. I kan wel zeggen, dat als ik het beleid vap de heer Kip vergelijk met dat van ïty™ voorganger, hij er glansrijk uitkomt, Dat uil zeggen: er zijn wel kanten, waar ik vraagtekens bij zet, maar toch is de zakelijke leiding goed." Waarop Ribbius' partijgenoot J. Riezenkamp zich in de discussie meng de met de mededeling, dat h'j al vee! eerder eens naar dit rapport had ge vraagd en dat hij toen, ondanks het niet blijken van schendingen van de democratie, oak geen. inzage heeft ge had, Riezenkamp: „Mijnheer de voor zitter, het is wel duidelijk, dat dit rapport zeer nadelig en zeer negatief is voor het zakelijk beleid van het NRT, En ik dank dat het julgt daar om geheim wordt gehouden." Naar aanleiding van de benoe- mingskwestie heeft Marips Kip, die met John van de Rest, Jules Royaardg, Eric Schneider en Anty Westerling (artistieke leiding) en en kele acteurs het debat volgde, gezegd, dat het hem en Van öe Rest er begin oktober alleen om was gegaan zeker heid te krjjgen over de lengte van de benoeming: één of drie jaar, onder mededeling van bet feit dat zij beiden voor het eerste „«Jet m de markt wa ren". Twee inhouden De wethouder daarentegen: „Ik weet dat er twee inhquden zijn gege ven aan dit gesprek cn ik kan het zelf ook niet helemaal meer reconstrueren omdat het telefoongesprek plaatsvond op een moment dat w|j net over de luchtverontreinlgingsproblematick za ten te praten met het college". „Maar mijn gedachtengang was en dat geldt voor meerderen in het colle ge, dat dit impliceerde, dat de heren Van de Rest en Kip ook zouden wor den benoemd." Eind oktober gaf een commissie uit het gezelschap, belast met de informa tieverwerving over de directie-proble matiek, aan h.et bestuur een advies dat ten gunste was van een driejarige benoeming van Kip en Vap de Rest. Het hierop gebaseerd schrijven van het NRT-bestuur aan b. en w. kwam pas dc afgelopen week op de college tafel en pas gistermogen volgde for meel de benoeming van de twee NRT-directeuren. Wethouder De Vos: „Ik wist wel dat de gang van zaken formeel niet vol deed en dat wij begin oktober op een bepaalde manier om de commissie Kunstzaken waren heengelopen. Ik dacht toen ook: was dit wel nodig ge weest en heb toen de commissieleden op de hoogte gebracht. Maar u moet het zo zien: waren er wel alternatie ven? Moesten wij gaan meespelen in de onzekerheid? Het gezelschap heeft gekozen, het bestuur heeft gekozen en het college heeft tenslotte gekozen voor de zekerheid, die een basis kan zijn voor vertrek om de hele zaak te verbeteren." MARIUS KIP JOHN v, tl. REST BOTTERDAM, vrijdag De lunchconcerten van de Rotter damse Kunststichting zullen in het vervolg gratis toegankelijk zijn. De concerten nu koffie? concerten geheten. zullen ver-= huizen vpn 4e kleine zaal naar de hal van de Doelen. Veranderingen omdat het de RKS gebleken -s dut vooral doordat de Rjnchpauze's korter zjjn geworden, minder publiek kon worden getrok ken. Met da nieuwe formule van con certen, waarbij ieder vrij is te komen en ite gaan, hoopt men de belangstel ling weer te kunnen opvijzelen. Totaal zullen vijftien koffieconcer ten (of andere voorstellingen) worden geprogrammeerd. Het eerste concert wordt op IS november gegeven door Alex van Atperongen (clavepimbel) en Ar ie J. Keijzer (orgel), met duo's van Soer en Saint-SaÖns. Tussen 12.45 en' 13.15 uur. Koffie gratis. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). Do zilveren molenprijs die jaarlijks Wordt uitgereikt door het Houtvoor- lichtïoigsinslituut te Amsterdam is 44 keer gegeven aan de heer h. van Vean, een 78-jarige houtbewerker, pe heer Van Veen kreeg de prijs wegens veeljarig persoonlijk vakmanschap in houtambacht prj maohinaja houtbe werking. De uitreiking door de héér B. Pouue, erelid van het BVf-besUiur, vond vandaag plaats m gebouw de Doalep te Rotterdam tijdens ae Natio nale Houtdag 1070. (ADVERTENTIE) door JAN VROEGINDEWEIJ „Wij zijn a-pplitiek". Deze kreet zouden Br&m en Theodora de Water uit da Lo- rentzstraat 38 in Viaardingen wel op een spandoek willen kalken en daarmee door het Rijnmondgebied trekken. Niet dat ze geen politieke overtui ging hebben („WU rijn links"),»maar dc „Bond van LeefbaarhelösorganiBa» ties" die ze met onderwijzer De Haas uit Iïoek van Holland hebben onge richt is a-politiek, „Ik heb de pest aan vvd'ers", laat, met ludieke grijze stofjas omhulde. Bram weten, „maar als ze tegen de vestiging van Hoogovens op de Maas vlakte zijn, moeten ze zich bli pns kunnen aansluiten. En dat geldt ook voor ahderen". „Bram, Jtom effe", riep Theodora naar boven, toen we in de wat vol ge meubileerde kamer haar de vraag voorleggen, waarom zij utt het Cen traal Actiecomité Rijnmond (CAR) waren gegaan. „De extreem-Unksen, de Marxis- tisch-Leninistischp groepering, kreeg teveel de overhand" zeggen beiden, door elkaar heep. Namen noemen ze liever niet, maar door de organisatie bij het CAR was het mogelijk dat o.a. mensen van de Komtnumsusche Een heid Nederland (KEN) en van de po litiek gekleurde Bond van Weten schappelijke Arbeiders teveel hun overtuiging naar voren konen bren gen. En de opzet van het CAR was de bevordering van de leefbaarheid en daar moet iedereen aan mee kunnen doen'. Eep vporbee)d: „Toen op het Vlaar- dipgse Liesveld mappen werden 'ver kocht met documentatie over de Hoogovens en een boekje van ir. Pot uit Slikkerveer met een alternatieve visie kwam er ruzie- De extreem-link sen vonden dat 4e verkopers zich con formeerden met de huidige maat schappij', aldus Bram, waarop zijn Echtpaar De Water; „Onze nieuwe bond is a-politiek" vrouw, de secretaresse van de nieuwe bond: „Ze wilden ook niet dat we de Hoogovenmappen naar raadsleden stuurden. Hun opvatting was dat het volk bewust maest worden gemaakt. En wij wilden juist wel de vertegen woordigende lichamen bereiken". Het conflict leidde tot het uittreden uit hot CAR van een grote gröep men sen die liever hun leefbaarheidsge- voelens uitdragen in de wat neutra lere bond. „De statuten van onze nieuwe bond liggen bij da notaris", mejdt Theodo ra, haar woorden omhullend met een ferme uitworp sigarettenrook- „Dat was ook het nadeel van het CAR, daar waren geen statuten. Ze hadden alleen maar eenmaal in de week een verga dering waarin de besluiten werden genomen. En als dan de wat neutrale mensen afwezig waren, kregen de ex treem-linksen de kans. En afgespro ken was dat do plaatselijke CAR-af- delingen zich naar dia besluiten zou den richten". Het echtpaar De Water is vooral niet te spreken over de houding van de Vlaardingse en Brielse CAH-afde- lingen. Op het Liesveld hadden ze na melijk met een bordje te kennen ge geven dat ze zich met hot comité „Ar beidersmacht" uit Rotterdam solidair verklaarden. „En nogmaals: dat stoot vele mensen of. Mensen, die echt wel wat actie willen gaan voeren om de leefbaarheid in het Rijnmondgebied te bevorderen". Het blijkt dat de nieuw-apgerichtc bond nogal aanslaat in het land, „We krijgen regelmatig mensen pan de te lefoon, die vragen hoe 2c actie moeten gaan vopren. Bijvoorbeeld uit Delfzijl en Dordrecht, vanwege de Shell-vesti- gtng daar", roept het echtpaar onder bijpassend geknik. Met nadruk wijzen zo er nog op dat ze beslist vinden dat het CAR door moet gaan met haar activiteiten. Zij gaan ook door. Het kan alleen maar goed zijn voor het Rijnmondgebied. „Wij bobben er alles voor over", besluit het echtpaar. „Tijd en geld. Én wat dat laatste betreft: „Onze bankrekening staat op rood", roept het leefbaar- li eidsbevorderende echtpaar tenslotte ijlt. Van eeu onzer verslaggevers) SCHÏEPAM, zaterdag. Met een zeer geanimeerde receptie heeft gis termiddag de heer D. A. Busehkens afscheid genortmn van het personeel van de N- V- Perscombinatie. De heer Bugchkens is zestien jaar eerst redac- teur geweest van do „Schiedammer", do Scbiedamse redactie van Het Rot terdams Parool, een uitgave van de Perscombinatie. Onder de vele be langstellenden was ook Sahjedams burgemeester H. Roelfsoipa, die de heer Ruschkens tevens welkom heette In zün nieuwe fupktie van voorlich tingsambtenaar Van de gemeente Schiedam, die hij per 1 november gaat vervuilen. Als afscheidsgeschenk kreeg de h^er Ruscftkeps een map rpet etsen en grafjaken oangebpaen, waar- Uit hij eep keus mocht maken. 1 noy. Hoog wier te; Rotterdam le tij 6 53, ae tij Jï sa. Dordrecht le tijd 8 50, 2« lij ifl.05. HeUevfletsIuls lo tij 128, Ze tijd 16.44. Boek van Holland ja tij S&2. tij 16 07- 2 noy, Hoogwater te: Rotterdam Ie til fi 25, 2a tij Dqrdrecht Ie t(| 7-24 2a tij 10 37. Rellavaatsluis le ttf 504, 3e t|j 17.18 Hoek van Rolland w UJ 42a, sa tu J«.n. DE altijd nijuere Dienst van Gemeenten)erKBn is bezig met het ophopen van de Van Slingelandtlaan in Uillegers' berg. Daar fcomt ueel zand aan fe pas. De bewoners van dc laan zien de werkzaamheden met gemengde gevoelens «an. Temeer daar ze viet het pro bleem zittendat ook de voor tuinen moeten ivorde\i opge hoogd. De gemeente doet het piet voor ze. Zo'n probleem Is dat nou oofc weer niet, wgpt je belt gewoon een zancffiQiideJnar, bestelt twee kubieke meter zand (en dat is eep berg,') en Jaat deze hoeveelheid in je fuin storten. Maar het gekke is, dat je daar niet zo gauw toe komt als er zoueeï zand voor de deur ligt. Dat begint te lijken op water naar de zee dragen. 's Avonds ziet men dan ook bewoners van de Van Slinge landtlaan druk in de weer met spa en emmer. Ze graven de gemeentelijke zandhopen aj teneinde hun voortuintjes op straatniveau te brengen. De meeste mensen laten het him kinderen doenzelf bltjuen ze in de deuropening staan. De politie zou eens langs kunnen komen. Eén bewoner van de Van Slingelandtlaan wilde de eer lijke, ambtelijke weg bewan delen. fftj wendde zich tot een straqtijwfcer j?t dienst van de gemeente en vroeg of hij enig zand kan kopen. Neen, zei de sfrfWtïïtefcer, dat kan niet. Vraag: waarom niet. Ant- woord: dat kan nou eenmaal pief, De bewoner richtte zich daarna fat de Dienst van Ge- vieentewerken niet het ver zoekt: kap ik van u wat zand kopen, nu u toch bij mij in de straat bezig bent gaat het in één moeite door een paar ku bieke meter zand in mijn voortuin te storten. Neen, zei de Dienst van Gemeentewer ken, dat kan niet. Waarom niet? Antwoord: dan doen we nu eenmaal niet. Weet u töel, dat er 's auopds zand gestolen wordt, reageerde de bewoner. Ja, dat wist de Dienst van Gemeentewerken en als er iemand betrapt werd, werd daar ook zeker werk van gemaakt. Van enige controle is echter geen sprake en in wezen komt het er op neer, daf de gemeen te liever zand laat ptelen dan het ie verkopen. Een hoogst onbeorediOPpde gang van za ken, die voortvloeit pit het principe, dgt de gemeente piet verkoopt aan particulieren. Wonderlijk blijft hef na tuurlijk wel, daf de bemoners vgn de Van Slingelandtlaan, achtenswaardige burgers, 's avonds uit stelen gaan, ipant dat is hef toch, Wdt kun t\oee kub zand kostenEen tientje? Vijftien guldon? Het gema\c waarmee men pan de overheid steelt (de overheid zijn toe zelf, weet u nog?) is zo groot, dat heel wat eerlijkemensen er gevange nisstraf voor riskeren. Van de gemeente is het schriel en afschuwelijk for meel pm de bewoners van de Van ftingelmdUwv niet te helpen door zand te verkopen. Dinsdagavond 3 navem- ber o m half acht begint in Hef schoolgebouw can de 's Gravendijkwal dc eerste Ne derlandse les voor gastarbei ders. Daarbijx wordt gebruik gemankt vgn een door de ge meente- beschikbaar gesteld talenpracticum. Er wordt ge start in uier groepen van vijf tien gastarbeiders. De lessen duren ttoce keer kwartier. Gewerkt wordt volgenS de di recte methode. De cursisten betalen ƒ0,50 per les. Daar kan zo'n cursus natuurlijk niet van draaien. De werkge vers moeten dan ook subsidié- ren. Oofc de gemeente betaalt mee. Voor dit jaar is 75Q0 gegeven. De cursus is een initiatief uan het Comité Pro Gastar beiders. ui insfructiemiddagen aange kondigd voor leraren. Ze zitt- ien z\ch kunnen beraden op s tel gevaar, gevol gen, enz, /N hetzelfde blad wordt de leraren aangeraden het Rode Boekje voor Kritische Leraren te lezen. „U bent dan uast voorbereid «Is uw leerlin gen cfa democratische school tot leven willen brengen. Mis schien is het goed vast uit te kijken naar een kleine ruimte in het gebouw waar u de bo- tprham kunt eten, wanneer de dopentenkamer bezet zal zijn. Naar verluidt hebben directeur en docenten van een grote scholengemeenschap tn egn verQfldering vluchtroutes flnt* worpen. Heerlijk spannend. Elders operweegf men alle leerlingen als huiswerk op te geven: het uit het hoofd leren up« het gehele werkje. Dan kunnep we eindelijk toeer eens „kafechismus overhoren/' aldus hef blad. Het probleem nan de drugs (de vraag is en b|?j/t na tuurlijk of het een problgepi is) doet zich ook al voor op de scholen voor voortgezet onder wijs). In het blad uan de St Aupustmus-uereniging worden NA de ze rdoms-katholieke |eut een protchris-grapje om de zaak in evenwicht te krijgen. Een bijnaam voor progressieve dominees: de smaakmakers pan Caluijrt. van dar Maljde TTET Is voor „ons in Den Haag", at onze verantwoorde lijkheid ten 5pijt» wel bij zonder moeilijk en wat steriel, van achter het departeJïjentaal bureau uit te maken hoe het nu moet." Dit is een zin, die staatsecreta ris mr C. van Veen van Bin nenlandse Zaken dezer dagen zei in Schiedam toen hij met burgemeesters en wethouders uit het Rijnmondge bied sprak, over de problematiek van het openbaar lichaam (gewest) Rijn mond. Het is, dat de rede van de staatssecretaris op papier was gezet anders zou je nog kunnen denken, dat ja het verkeerd verstaan hebt- Want; wje anders dan „Den Haag" heeft in 1Ö64 gezegd en moet zeggen hoe het met Riinm°nd moet? Rijn mond en een aantal gemeenten, waaronder de kurk Rotterdam, kun nen het al jaren niet eens worden. Het enige dat ze beide zeker weten, is dat het met de samenwerking piet best is gesteld. En gezien en gehoord de „burenruzies" zjet het er niet naar uit, dat met name Rijnmond en Rotterdam op korte termijn tot een vruchtbaarder samenwerking ko men. Togh heeft de staatssecretaris in diezelfde rede eeij aantel bepartens- waarcüge dingen gezegd, Hij heeft verscheidene keren aangegeven, dat het op deze manier niet langer kan. Helaas zette hij daar meteen weer de domper op, door mee te delen, dat van deze regering niets ter ver betering van het Rijnmondstatuut tc verwachten is. Dit in tegenstelling tot Groot-Amsterdam, dat vrij spoe dig een regeijng tegemoet kan zien. Ik zal eep DBflV zinnen uit de rede van de heer Van Veen overschrijven. L „Naar mijn gedachten zal de realisering van allerlei zaken» voor zover dat mogelijk is, aan dc ge meenten moeten worden overgela ten." 2, „Ik gejoof te mogen zeggen, dat vooral op tenetne», waarop tot dus verre de gemeenten reeds werkzaam zijn, zorgvuldig moet worden afge wogen, of wat tot dusverre tn de ge meentelijke sfeer goed gebeurde, door Rijnmond-coördinatie voortaan boter kan gebeuren, voordat recht streekse uitvoering wordt overwo gen." 3, „Men late voorshands bij dc ge meenten wat thans bij do gemeenten is maar geve Rijnmond de bevoegd heid om gis de wenselijkheid hier van uit het (door Rijnmond op to stellen) ontwikkelingsprogramma blijkt, taken en bevoegdheden van de gemeenten over tc ïiemep." 4, „Rijnmond en de gemeenten zul len te zamen een geheel van samen gesteld plaatselijk bestuur moeten vormen. Het ligt dan ook voor de hand dat tussen Rijnmond enerzijds en de gemeenten anderzijds een cor- riale hartelijke) samenwerking dient te bestaan-" 5, „De gemeenten zullen het beleid van Rijnmond mede moeten dragen cn aap de tenuitvoerlegging daarvan een loyale oprechts) medewer king moeten verlepen. Dit houdt in, dat de gemeentebesturen in de vor- wiipg van het Rijnmondbeleid een reële inbreng zullen moeten kunnen leveren cp dat hun inrichten in de beleidsvorming mee zullen moeion tellen." Alle uitspraken duiden erop, dat de staatssecretaris over de gang van zaken in dit gebied bepaald niet staat te juiohen, Het zou me dan ook erg verbazen als hij voor Groot-Am sterdam "tel een regeling zou komen, die zelfs maar Ujkt op de Rijnmond- situatie, Als je dergelijke noodkreten slaakt en op zo'p manier esp beroep moet doen op „cordiale samenwer king" en „loyale medewerking" dan is dc situatie kritiek, Helaas zal dat voorlopig zo blij ven. ROTTERDAM, zaterdag. Het Oude \Vcsfep krijgt een schoollnsfrue- tiebad. (Vaar dit bad aangelegd zal worden Is nog niet bekend. Betrokken gemeentelijke inrianltea zoeken een juiste plaats, Vprwteht wordt dat dit onderzoek binnenkort wordt afgcslo- en. Het blad zal er een worden van het type d»t ook qb andere pfpatsen in Rotterdam wordt aangelegd. Bel voor 19.30 uur telefoon 1,35430 Abonnees buitan Rotterdam, Schiedam, kunnen z'ch wen- dsn tot onze plaatselijke agen te n-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1