congres DRIE MENSEN GEDOOD BIJ BOTSING TEGEN BOOM BUIT BIJ OVERVAL TWEE MILJOEN APOLLO-TOERIST DROEG STEEN BIJ IN DE RAI Zuidmoluks protest verloopt vreedzaam Oud AR-leden richten evangelische partij op TEGEN DE ARRESTATIE VAN DE 33 VAN WASSENAAR sstaK. HH mmxmm G\,kn\_ - Vrachtwagen rijdt woning binnen Gemeente Uithoorn gaat heter voorlichten over uitbreidingsplannen tl- pag, 4 - maandag 2 november 1970 (Van een onzer verslaggevers) WATJSJUNGEN, maandag Bij de roofoverval van vorige week vrijdag op de 55-jarige chauffeur Cor Brandt van het Rijswijkse touringcar- en expedi tiebedrijf Rutz, dat in opdracht van de PTT postzakken vervoer de, is voor anderhalf miljoen - gulden aan geld gestolen. Voorts bevatten de acht post-, zakken, die door drie gewapende overvallers werden meegenomen, sieraden ter waarde ongeveer een half miljoen gulden en andere geldswaardige papieren. Een van dc postzakken bevatte een geldzending van ongeveer een half miljoen gulden van de AMRO-bank te Rotterdam, die hestemd was voor de Westlandse bijkantoren. Majoor J. van der.Ban van de rijks recherche in Den Haag, dte het onder zoek leidt, heeft de publiciteitsmedia verzocht „stilte te betrachten in het belang van het onderzoek".- De rijks recherche tast nog volledig in het duister. Bij de behandeling van post zaken zijn zoveel mensen betrokken, dat het uiterst moeilijk is uit te vinden waar de tipgever(s) gezocht moet (en), worden, Vijftien recher cheurs van de rijkspolitie-en van de postale recherche nemen aan het on derzoek deéL Majoor Van der Ban verklaarde, dat. nu wel gebleken is, dat aan een der- - gelijk postaal geldvervopr -grote risi co's zijn verbonden. De postzakken v werden in een on-gepantserde wagen vervoerd. De chauffeur, die geen bij rijder? bij zich had, was ongewapend. „Het was echter al zo lang goed ge gaan, dat men niet meer dacht aan roof", aldus majoor Van der Ban. Het onderzoek is ook in banden ge- i.ilegd van rar C. van Steenderen, offi- vcier van justitie bij de rechtbank in Den.Haag. - Het Amsterdamse expertisebureau Binnendijk Bree heeft in= opdracht van een verzekeringsmaatschappij een 'hoge beloning' uitgeloofd voor de genen die aanwijzingen kunnen geven, die leiden tot. opsporing en terugver- krijging van de gestolen bedragen. AMSTERDAM, maandag (ANP) Een vijftigtal sympathisanten heeft zaterdagmiddag in Amsterdam de Evangelische Soltdariteltspartij opge richt, die „dienstbaar wil zijn aan de pogingen de huidige orde öm te vor men tot een rechtvaardige samenle ving". Uitgangspunt en inspiratiebron voor deze nieuwe partij is het evange- "Jie. Dè ESP streeft naar samenwerking en gezamenlijk optreden met andere partijen, die „eveneens van een dui delijke wil tot vernieuwing en her- 1 structurering van de samenleving blijk geven". De oprichters van deze nieuwo poli tieke partij behoren vrijwel allen tot de werkgroep „bundeling", die werd opgericht na het uittreden uit de ABP van een aantal AK-radlkalen, Een hunner, de heer W. Herstel, noemde oprichting weliswaar een waagstuk, maar stelde, dat „nu de confessionele partijen volledig in hun eigen onduir deüjkheid Zijn vastgelopen, or voor .ons geep andere keus is". De Evangelische Solidariteitspartij heeft zich 'Uitgesproken voor een stejpbusakkoord met PvdA, PPR en D'90, De nieuwe partij wijst, samen werking met de VVD, „het concentra tiepunt van de behoudende machten in Nederland, af. De oprichtingsreso lutie bevRt o.m. een opneffingsclausu- le, waarin wordt aangekondigd dat de nieuwe partij zich zal opheffen „zodra dc KVP, ARP of CHU blijkt te vol doen aan de kenmerken van een Evangelische Solidariteitapartlj". Een van de oplichters van de ESP, de heer J. Feddema uit Amsterdam, stelde o.m. dat de oprichting van de de hij, een uiterst principiële achter grond, waartoe de huidige confessio nele partijen hebben gedwongen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Ruim 3000 deelnemers aan liet 40ste congres van de ASTA vulden vanochtend de west- lial van het RAI-gebouw, waar met het spelen van het Neder landse, Amerikaanse en Canadese volkslied en het hijsen van de vlaggen van deze landen, de vijfdaagse bijeenkomst van deze reiswereldorganisatie werd geopend. Onder de vele gasten bevonden zich onder anderen mr F. J, Kranen burg, commissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland,- dr I. Samkalden, burgemeester van Amsterdam en de Amerikaanse ruimtevaarder John W, Young. In zijn toespraak als voorzitter van het ontvangst-comité, sprak de direk- teur van het Nationaal Bureau voor Toerisme, de heer J.N, Strijkers er zijn grote vreugde over uit, dat voor het eerst in de toeristische geschiede nis van Nederland er dit jaar een half miljoen bezoekers uit Noord-Amerika naar ons land kwamen. Over de bevordering van het Inter nationale toerisme merkte de heer Strijkers op dat de tijd rijp is om krachten te bundelen en te bevorde ren, dat toeristen niet slechts één land maar een aantal buurlanden bezoeken. Daarbij gaf hij als voorbeeld de van Duitse zijde gedane suggestie om ge zamenlijk met Zwitserland, Frankrijk en Nederland op de markt te komen met een toèristisch pakket van de Rijn-landen. De heer Strijkers schonk ook uit voerig aandacht aan bepaalde nieuwe ontwikkelingen op de toeristische markt. Zoals de verkoop van reizen per post en aan de balies in waren huizen en supermarkten. In zijn openingsrede zei prins Bern- hard, dat wanneer reisbureaus en de toeristische industrie in het algemeen hun taak goed uitvoeren, zij een be langrijke bijdrage kunnen leveren tot maatschappelijk welzijn uit een eco nomisch, cultureel en menselijk stand punt bezien. Wat het economisch be lang betreft, wees de prins er op, dat in de praktijk is gebleken, dat vooral in ontwikkelingslanden-' de achterge bleven economie vaak sneller en beter Impulsen heeft gekregen door bevor dering van het toerisme dan. door bij voorkeur het accent te leggen op in dustrialisatie en landbouwkundige projekten. „Wij mogen verwachten, dat de ja ren zeventig een ontwikkeling te zien zullen geven van werkelijk massa toerisme. Dat betekent, dat er dan ook een groeiende noodzaak zal ontstaan voor internationale samenwerking ten aanzien van het toerischtisch beleid", aldus prins Benhard. Hii wees er verder1 op, dat er in het belang van een grotere geografische spreiding van het toerisme nog sterker zal moeten worden gewerkt, aan de ontwikkeling van toerisme-gedurende^het-gehele- 1 jaar.' De president van ASTA, Charles .B,_ "West, ging tn zijn rede uitvoerig in opY de vooruitzichten op het gebied van het toerisme in de. komende decade. De nu al ingezette ontwikkeling met nieuwe cruiseschepen, nieuwe vlieg tuig typen; nieuwe hotels zou het ta-: temationaal toerisme een zich steeds wijzigend gezicht geven ook al omdat de verlangens en de smaak van het publiek voortdurend veranderen zo meende hij. Charles B- "West wees er verder op dat alleen al in de Verenigde Staten verwacht wordt dat gezinsinkomens van 15,000 dollar en hoger In de ko mende tien jaar met 250 procent zul len stijgen. Hierdoor zal men ook in zijn grotere bedragen te den voor vakantie en reizen. staat beste- De opemngazltting van het 40ste ASTA-congres werd besloten met een concert door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink, Nttc.w.rriVir'l'. De Zuidmoiukse betogers op^ de Dam. HALSTEREN, maandag (ANP), 'Het echtpaar Nijg uit het Brabantse Halsteren is aan de dood ontsnapt toen vanmorgen om vier uur een vrachtwagen met aanhanger van een expeditiebedrijf uit Bergen op Zoom waarschijnlijk door een slip hun wo ning aan de Ualslerseweg binnenreed. Het slapende echtpaar stortte met bed en al paay beneden en werd onder hét dak bedolven. Een omwonende zag kans hen direct onder het puin vandaan te halen. De belde echtelieden kwamen met de schrik vrij. Gok 2 belendende wo ningen werden ernstig beschadigd. De buurvrouw van de familie Nijs was niet thuis en de bewoners van de der de woning kwamen met de schrik vrij. door BERT BOMMELS TJET ASTATgebeuren in'de RAI is méér dan een congres. Het is vooral een gek feest, eigenlijk een aaneenschakeling van feestjes, re cepties, etentjes en voorstellingen, Zo nu en dan Is er ih het Congres centrum een vergadering maar de RAI maakt vooral de indruk van een internationale kermis, waarop de toeristische organisaties van allerlei landen met elkaar wedijveren in het brengen van de boeiendste attracties. Nog voor do officiële opening van het Asta*-cpngres ksvam gisteren het Nationaal .Verkeersbureau van de Verenigde Staten mot een stunt. Met vael tajn^tam werd ruimtevaarder John Young in de RAI gehaald, En in zijn bagage had hij eén fors stuk maansteen, dat in een luchtdichte glazen kist en streng bewaakt door een speciale „stone-guard" in de grote zaal van .het Congrescentrum werd geëxposeerd. Young heeft eigenlijk niets met die steen te maken. Hij Is met de Apollo 10' „niet verder gekomen" dan enkele rondjes rondom de maan en eengenerale repetitie .met de maanlander. De steen is' later, door de astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin van de Apollo 12 uit de Zee der Stilte opgeraapt. Maar een kniesoor die daar gisteren op lette, Ruimtevaarder Young hteid voor de ASTA-leden -gisteren een populair-wetenschappelijk inleidink je over de maansteen en stelde zich toen naast' het grauwe brokje van zeven centimeier op om een lange rij belangstellenden van handtekenin gen te voorzien, -Een Amerikaanse scboolband waarin keurig alle In de States voorkomende, rassen .waren vertegenwoordigd, zorgde voor een Hair-achtlg achtergrondmuziekje. NEDERLAND Na een uurtje had John Young de handen blauw van de goedkope .ballpoints, die hij had moeter» hante ren -=■ even tijd om met de pers te praten. Zijn indrukken ven Neder land waren beperkt, De Amerikaan se ambassadeur, die hem zaterdag op Schiphol had afgehaald, bleek hèrii te hebben meegenomen naar de- stal len van het paleis Soestdijk om de koninklijke paarden én historische koetsen te tonen en verder was John Young (rechts) geeft explicatie bij een stuk maansteen aan ambassa deur Mlddendorf en H. Washbume (links), directeur van U.S. Travel Service. Young van de ene ontvangst naar de andere party gevoerd. Van 'Amster dam haa hij nog helemaal niets ge zien. „Ik, ben alleen maar in; gebou wen geweest en In snelle auto's er naar toe," maar vanavond hoop ik iets meer van de stad te. zien." De nogal eenzijdige impressie, die Young van ons land had opgedaan, leverde later op een vraag van een radioreporter niettemin de uitspraak op, dat ,;Holland a nice and friendly country" was. Young, een tengere man van 40 met het voorkomen van een beschei- den kantoorbediende, is door zijn reizen naar de maan niet blasé ge worden. „Ik vind het ook leuk om kleine reisjes te maken, gewoon op mijn gemak in de provincie.. VAKANTIE Denkt hij dat de reisbureau-direc teuren, die het ASTA-congres bijwo nen, het nog zullen meemaken, dat we een vakantie naar de maan ma ken." „Ik denk van wel. Wanneer kan ik natuurlijk niet zeggen, Maar zoiets zit er Jn, hoewel JeJe het op dit mo ment misschien nog moeilijk kunt voorstellen, Toen de eerste piloot met-en wankel vliegtuigje over de oceaan vloog, konden we ons ook moeilijk realiseren dat we later in grote luchtbussen naar een'vakan tiebestemming aan de andere kant van de Antantic zouden ^aan." Als Young de keus had tussen een luxe vakantiereis of nog eens een trip naar dc man wat zou hij dan kiezen?' „Ik beh niet vrij om te kiezen, :maar ik zou liever naar de maan gaan," Youngs tijd is beperkt. De vroege re tcstpiloct wordt beschermd "door een legertje Amerikaanse officials met onduidelijke functies. Zij zeêr gen dat het tijd is om te gaan, waar\ sohijnlijk naar een nieuwe onl- vangst. j; Tot slot nog even een handteke ning van de Apollo-toerlst, voor de lezers van Het Parool. Hieronder staat-ie. AMSTERDAM, maandag Ruim duizend mensen, voor het merendeel Zuid-Molukse jonge ren, hebben zaterdagmiddag deelgenomen aan een betoging tegen de arrestatie van de 33 be zetters van de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur in ons land en voor het streven van de Zuid-Molukkexs naar een zelf standige staat. De tocht, die door dc actiegroep .Vriihcidsschool was georganiseerd, verliep rustig.De demomtranten lie pen vanaf Paradiso door de Vijzel straat, de ReguUersdwarsstraal, over het Rembrandtspletn, door de Regu- liersbreestraat, via het Rökin, de Dam en het Damrak langs hét Centraal Station. Vandaar liep de stoet via dc N.Z. Voorburgwal, de Raadhuisstraat en de Rozengracht door de Marnix- straat naai' Paradiso aan de Wetering schans. Bij het hoofdbureau van politie aan de Marnlxstraat dreigde de demon stratie uit de hand te lopen. Daar stonden twaalf overvalwagens, drie volkswagenbussen van de marechaus see en zestig politieagenten uitgerust met rieten schilden en lange wapen stokken opgesteld. De oudere Zuld- molukkers slaagden er in de jongeren van een handgemeen met de politic te weerhouden. Ook was de Herengracht bij de Vij zelstraat aan beidé zijden hermetisch afgesloten met een politiecordon uit gerust met rieten, schilden, Naast de twee agenten die do stoet te paard voorafgmgen was er geen politie te zien. Voor de demonstratie voerden in Paradiso twee leden van de Radicale Zuidmoiukse Jongeren en Jan Reist- ma van de Vrijheidssehool het woord. De Zuldmojukkers noerrïden het op treden van de politie en militairen bij de actie in het woonoord IJsseloord „fascistisch, bruut en wreed". Een van de jongeren: „Vandaag, wij, morgen jullie. Als men in Nederland dit goed keurt dat wij bezet worden door een politiemacht, dan Kan het u morgen overkomen." Jan Reitsma noemde do bezetting van de Indonesische ambassadeurswo ning Jq Wassenaar „rechtvaardig". Over het doden van de politieagent die daar de wacht hield zei Reitsma; „Die politieagent was een vijand voor de Zuidmolukkers. Zoals de SS voor ons in de tweede wereldoorlog. Het was niet zielig voor d(e agent want hij wist waarvoor hij daar stond, En als hij het er niet mee eens was geweest dan had hij moeten weigeren." UITHOORN, maandag. Het ge meentebestuur van Uilhoorn gaat de bewoners beter voorlichten over do uitbrcidhiKsplannen, Dit heeft burge meester Lclschcrt In de gemeenteraad toegezegd bü een discussie over de slechte verhouding die lussen het ge meentebestuur en een aantal inwoners is ontslaan door de gerechtelijke pro cedures met betrekking tot de maison nettes in üe U'tJk Zfjdclwaard IV, Het college van burgemeester en wethouders heeft Inmiddels de belan genvereniging in deze wijk uitgeno digd voor een gesprek om gezamenlijk te bekijken hoe wijzigingen in het woningbouwplan kunnen worden aan gebracht. Mot algemene stemmen werd een gewijzigde motie van' D't56 aangeno men waarin Euro woningen N.V. wordt Yerzocht in haar publikaiies omtrent de vestlglngsmogelijkheden in Uithoorn voortaan op een juiste wijze het gel dende bestemmingsplan weer te ge ven. Unaniem besloot de raad verweer te voeren in hot nieuwe tegen dc ge meente aangespannen geding waarin door bewoners van Zljdehvaard ook afbraak van on schadeloosstelling met betrekking tot dc eerste twee blokken, garages en reeds bewoonde maison nettes wordt geëtst. Het gJmeentebcMuur van Uithoorn heef; geen bezwaar tegen de inslelling van een koopavond, zo bleek gister avond, maar de burgemeester zei dat het initiatief hiertoe moot uitgaan van de middenstand zelf. .HET WEER IN EUflÖPA Station Weer»- g»vteldh Wind- riekt. snel. m/sec. Temp.^ 35 iÜ Et?> £-c z Amsterdam De Bilt Doelen Ectde Einjhoven Den Hekier Luchth.R'd Twonte VTisslngei» Z-LI ni burg Aberdeen Athene Barcelona Belgrado Berlijn Bordeaux Brussel ü-ronoble He.sinki InnabrucU kopenhagen uocarno Lomlen Luxemburg Madrid Malaga Mallore» Munchen Parijs Stockholm Zürlch rigen ragen ragen regen regen ragen ragen regen ragen rogon ragen onbew. onbew, zw. bew. zw. ba\v. onbew. gen. bow. regen J. bew, onbew. zw. bew. zw. bow. li- bew. t. bew. regen geh. bow, onbew. onbew. onbew. zw, bew. 1. bow. 'W. ABBENBROEK, maandag (ANP). Drie personen zijn zaterdag avond in Abbenbroek om het leven gekomen toen de auto waarin zij zaten uit de bocht vloog en tegen een boom botste. Het zijn da 26-jarige Ph. Voogt, de J9-jariga P. H. van der Plas, beiden uit Zwartewaal, en de 18-jarige C. Vermeulen uit Heenvliet Alle drie waren op slag dood, Een vierde inzittende werd zwaar gewond, ter wijl een vijfde lichte verwondingen opliep, EINDHOVEN Op eon kralslne ln Eindhoven zijn in de nacht van za terdag op zondag een personenauto en bestelwagen In botsing gekomen. De 58-jarige A, Leenders uti Eind» hoven, inzittende van de bestelwa gen, is zondagmorgen aan zijn ver wondingen, in het Sint Jozef zieken huis in Eindhoven overleden. Ook zyn 34-jariga zoon, bestuurder van de wagen, werd ernstig ge wand, evenals de beide inzittenden van de personenauto, de 19-jarige J, W. en de 16-jarige mej. C. van der A, bcidop uit Eindhoven. Zij werden eveneens in het Sint Jozef zieken huis opgenomen. DEN HAAG. De heer A. J. Krop (72) uit Den Haag en zijn 61-jarige echtgenote zijn gisteravond bij een verkeersongeval om het leven geko men. Als gevolg van het niet-verle- nen van voorrang kwam hun auto in botsing mot een andere auto. BRUINISSE De 30-jarlgeC. A. Klabbera uit Utrecht, ia zaterdag middag op de weg naai' de Greve- lingendam in de omgeving van Bruinisse bij een aanrijding uit zijn auto geslingerd en daarbij op slag gedood, DEN HAAG. Op de provinciale weg bij lekkerkerk is zaterdag avond een auto, bestuurd door de 32-jarlge A. Labee uit Krimpen aan de IJssel in een slip geraakt. De au tomobilist werd uit de auto geslin gerd en verdronk in eon langs de weg lopende sloot Een. andere-bij liet ongeluk betrokken auto', raakte eveneens in de. sloot. De bestuurder en rijn twee kinderen konden gered worden. DEN HAAG, In de Dorpsstraat in Bemmel is zaterdagavond een man om het leven gekomen die uit een rijdende auta wilde stappen. De be stuurder wilde zijn onder invloed van alcohol verkerende passagier naar binnen trekken en verloor daarbij de macht over het stuur de auto reed tegen een lantaarnpaal, waarbij de half uit het voertuig hangende passagier, L, J, Derks uit Gendt, tussen het partier en de ca~ rosaerle bekneld raakte. Hij was op slag dood. WONSERADEEL Tn Wonseradeel is de 02-jarige H, C, Schutte uit Amsterdam zaterdag met zijn brom- r fiets tegen een tegemoetkomende auto gebotst toen hij naar:links uit week. Hij is aan zijn opgelopen ver wondingen later die dag in het zie kenhuis overleden. wimbaahduioinqen O stilt» Mails Vfïj Jfraehtiu MiKrachtig mm— Stormachtig MiUStorm Zware storm Z«»i iwar# acm JkOrkaan □o cf|far« hij (I» *ta> tions gtvan tampora, tuur C lOOOinbar-» 760 mm druK FRONTEN occeusre j o# warms tucht wordt poor os lucht ganesl van 6* grond a'gs. snader) Kcfulroni Warm lalront

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1