Plan voor groter strand bij de Hoek ROTT ERDAMS DAGBOEK Graag wat inspraak over Lijnbaanpo Delfshavense kreeg in 1579 brug MET VRIJGEKOMEN ZAND UIT EUROGEUL KANAAL WERD IN 1389 GEGRAVEN ROTTERDAM RIJNMOND, Lommenijk-plannen mogelijk strijdig met bestemmingsplan EMM organiseert scher mwedst rij den Bob Janse-bokaal Rijnmondraadslid: „BUNDEL TAKEN MILIEUBEHEER" Voorstel spreekuur 's middags voor minder-validen Staatssecretaris en Kamerlid spreken in Schiedam over milieuverontreiniging CEBECO HAALT RECORD-OMZET Teken des tijds Volksgezondheid Schip Ahoy Brief aan dagboek f gil 11 M Hondenrenbaan ontmoet geen bezwaar in wijkraad Vouwblad van K.v.K. over openbaar vervoer en parkeren pag. 4 - woensdag 4 november 1970 Miljoenen kubieke meters zand uit de Eurogeul zouden gebruikt kunnen worden om het strand van Hoek van Holland vier a vijf meter op te hogen en tientallen hectare groter te maken.- (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De plannen -van sporthuis Centrum voor de inrichting van een watcrsportre- creatie-oord op het complex Lommer rijk roeden voor een deel wel eens strijdig kunnen zijn met het gemeen telijk bestemmingsplan voor dit ge bied. In deze geest Üet wethouder H. van der Pols eich gistermiddag uit tijdens de openbare vergadering van de com missie sport en recreatie. De kritiek -van de pachters «van de 28 zomer- huisjs op Lommerrijk welke afge broken zouden worden bjj uitvoering •van. de plannen dat sporthuis Cen trum niet erg open is over 2(jn plan nen, onderschreef de wethouder, Overigens beeft directeur De riksen van sporühuis Centrum ons desge vraagd laten weten, dat eind deze week de plannen voor eampflex Lom merrijk openbaar gemaakt zullen wor den. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Ter gelegenheid van het 106-jarig bestaan organiseert de Rotterdamse scherm- vereniging „Eendracht maakt macht' op zondag 15 november in de sporthal Ommoord nationale wedstrijden voor sabelschermers. Ongeveer honderd schermers uit geheel Nederland, waaronder de nationale selectieploeg en de CIMS-selectieploeg, zullen aan de wedstrijden deelnemen. Op het spel staan twee wisselbekers. De wed strijden beginnen om tien uur. De fi nale zal omstreeks half zes plaatsvin den. '(Var. onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Zater dagmiddag om drie uur zal op het ter rein van RFC de finale worden ge speeld van het toernooi om. de Bob Janse-bokaal tussen de ploegen van Burgerson en Nederveen. De toegang is gratis. (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Nu Gedeputeerde Staten- hebben besloten tot instelling van een dienst voor be hoor van het milieu vraagt het Rijn- •mondsraadslid J. de Meer (PCG) of het dagelijks bestuur van -het open baar lichaam bereid is contact op te nemen met het provinciaal bestuur om op genoemd terrein te komen tot een bundeling van krachten, resp. een juiste afbakening van taken. Hij wil .voorkomen dat eventuele plannen van Rijnmond zelf ten aan zien van het milieubeheer zouden kunnen leiden tot doublures. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De Rotterdamse huisartsenvcrenigüig heeft zijn leden, geadviseerd voor mln- der-valjdc patiënten 'n middagspreek- uur in. te stellen. Dit gebeurt naar aanleiding van een verzoek van de bejaardenpartij 65 -r. Secretaris dr J. H. Aarts stelt met nr.druk dat het geen speciaal bejaar denspreekuur is, om de indruk van een zekere „discriminatie" te vermij den. Hij geeft toe dat het er in de praktijk op neer zal komen dat vooral bejaarden van deze gelegenheid ge bruik maken, in tien Rotterdamsp huisartsenpraktijken wordt momenteel verder een proef genomen om slecht ter been zijnde patiënten per zieken- taxi naar het spreekuur van de huis arts te brengen. De plaatselijke ziekenfondsen wer ken mee aan dit experiment, Een van de overwegingen, voor deze proef is. dat de arts in zijn spreekkamer meer mogelijkheden 'heeft ivoor onderzoek en behandeling dan bij de patiënt thuis. De arts beslist wie ivoor -vervoer per taxi in aanmerking komt. SCHIEDAM, woensdag. De Sta- tenkrlng Delft van de Christelijke Historische Unie heeft voor haar ver gadering op vrijdag 6 november in Kethel staatssecretaris R. J. Krnlsinga en het Tweede Kamerlid A. M. de Boo als gastsprekers uitgenodigd. Zij zul len spreken over milieuverontreini ging, De Westlaudse tuinbouw, defen sie en algemene politieke vraagstuk ken. De vergadering wordt gehouden in gebouw ,,De flank" aan de Schie- damseweg 122 en begint om half acht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De na tionale coöperatieve aan- en verkoop vereniging voor lend- en tuinbouw G. A. Cebeco te Rotterdam heeft In het per 30 juni afgesloten boekjaar 1969 —1970 een omzet behaald van rltlm 953 miljoen. Ten opzichte van het vorige boek jaar betekent dit een vooruitgang van ƒ84 niljoen. De in tonnen meetbare omzet steeg met bijna 180.0QO ton tot 3.523.000 ton. Beide omzetcijferszijn de- hoogste die tot nu toe door Cebeco behaald werden. Do omzet van de Cebeco-groep, dat wil zeggen Cebeco, de led en-vereni gingen en de deelnemingen bedroeg in het afgelopen boekjaar ruim 1,5 mil jard. De kostenstijgingen konden ruim schoots worden opgevangen. Na af schrijvingen, reserveringen en ven nootschapsbelasting is ƒ3,2 miljoen beschikbaar voor uitkeringen aan le den-coöperaties tegen vorig jaar ƒ1,5 miljoen. Bij koninklijk besluit van 23 okto ber 1970 nummer 12 is dr H. J. van der Molen benoemd tot gewoon hoog leraar in de chemische endocrinologie aan de Medische Faculteit Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Ingenieurs van Rijkswaterstaat bekijken op het moment dc mo gelijkheden, die er zijn. om hel strand van Hoek van Holland drastisch op te hogen en uit te breiden naar voren. Hiermee zouden miljoenen ku bieke nieters zand, die vrijkomen bij het graven van de Eurogeul, een nuttige bestemming krijgen. Vooralsnog wordt dit zand elders teruggestort in zee. Voedingsbodem voor het plan is, dat de verlengde Noorderpier ,'n verdere verzanding in de dode hock van het strand veroorzaakt, Maar dit is een proces, dat tien tallen jaren kan duren. Ir. C. van de Burgt van de Delta dienst; „Inderdaad zijn er schetsen. We overwegen om de natuur daar een handje te helpen. En dat doen wc ei genlijk al, met ondtepstekende zuigers klappen wc zand in de vooroevcr, on der water, zodat de aanlanding sneller verloopt." Schattingen over de duur van het werk spreken in termen van anderhalf jaar. Wat zou betekenen, dat het strandvermaak zich gedurende een zo mer niet voor Hoek van Holland maar bij 's-Gravesande zou moeten afspe len. Anderzijds is er ook de mogelijk heid om het werk gedurende het zo merseizoen te stoppen. Uitvoering be tekent in principe, dat het strand een meter of vier, vijf wordt opgehoogd en dat hel strandoppervlak met zestig tot tweehonderd hectare wordt uitgebreid. Bij het bestuderen van de mogelijkheden is Rotterdam uiteraard betrokken. De Moasstedelijke wethouder van sport en recreatie, H. v»n der Pols; „We moeten eerst weten of het echt kan. Er is nog niemand, die ons kan zoggen dat het blijft liggen. Gemeen tewerken heeft sinds enige tijd voor dit soort problemen een morfoloog (deskundige op het gebied van ge daanteverandering van de kustlijn, red.) in dienst." „Bovendien", zegt hij, „is er de vraag wie het moet betalen. Wanneer blijkt dat er technische reële mogelijkheden zi.in, dan moeien we de regering aan het verstond brengen, dat dit nodig is omdat het toch eens gebeurt. Daar komt nog bij, dat dc zeebodem van Domeinen is en Rijkswaterstaat weet ook nog niet wat ze op dat punt kun nen doen." Transgort •Een ander probleem Is dat van het transport. Men heeft voorlopig de keus tussen twee mogelijkheden: een pijpleiding of aanvoer van schepen. In het eerste geval ontstaan grote moei lijkheden wanneer reparaties zouden moeten worden uitgevoerd (verstop pingen onder dc "Waterweg). De twee de mogelijkheid schept grote proble men voor het drukke scheepvaartver keer op dc Waterweg. In Hoek van Holland zelf is men wel gecharmeerd van het Idee. Wijk- raadvoorzttter L. van der Houwen, die er al jaren op hamert, dat Rotter dam iets aan de badplaatsfunctie moet doen: „Ik heb ervan gehoord, ja. Hel zou voor ons een geweldige vooruit gang betekenen. En voor alle Rotter dammers, die hier de hele zomer door komen. Denk je eens in wat een mo gelijkheden. Je kan een hotel neerzet ten. Een binnenmeer maken. Noem maar op." Behalve dit meent men dat opho ging van het strand ook een halt kan toeroepen aan de toenemende vervui ling. Ir. Van de Burgt hierover: „Ja, als ergens van nature aanzanding voorkomt, dan is het zo, dat ook ande re dingen zich afzetten. Jk zou me kunnen voorstellen, dat als die na tuurlijke aanzanding wordt voorko men, dat dat dan gunstig werkt." Er is onenig- beid over het Lynbaan- poortje, het oude ■poortje uan het voorma lige Coolsingeldat een plaats krijgt op het Lijnbaanpleintje wet de boom. Onderwerp van discussie is: moet het monu mentjezo sec worden neerge zet of uoorzte» uon een kunst zinnige versiering. Woody van Amen (pop-art) heeft enkele jaren geleden in opdracht uo-n architect prof. J- B. Bakema een spiraalvormige van chroom en perspex voor het poortje ontworpenDit ontwerp (kosten ƒ15.000) heeft de goedkeuring van de instanties gekregen. Er zijn echter stemmen op gegaan die zeggen: blijf van dat poortje af, laat het In zijn oorspronkelijke staat. Zo heeft het Historisch Genootschap Roterodamum b. en w. met klem geadviseerd keur het pop-art ontvierp van Van Amen af. Daarbij gaat het niet om de artistieke kwaliteiten van de versiering. Roteroda mum meent, dat niet moeten prutsen aan een bouwwerkje uit het Rotterdam van vóór dë. oorlog. Dit lijkt mij juist. Het zie kenhuispoortje is behouden en toordt weer in het stadsbeeld geplaatst in hoofdzaak om sentimentele ouertueginger». Laten we dan ook sentimen teel wezen - wat is daar ei genlijk tegen en het poort je laten zoals het is. Als we pop-art op het Lijnbaanplein tje willen'hebben kunnen we dat poortje riet zo goéd wegla ten. Trouwejis het pleintje is van zichzelf poparterig ge noeg. Overigens zou het helemaal niet zo gek zijn de bevolking (lees: de gebruikers van het pleintje) om inspraak te vra gen. Laat de Rotterdammers, zelf beslissen wat voor een- poortje ze willen hebben. Ik zie echter de gemeente nog geen activiteiten in die rich ting ontplooien. Et zal iael tueer een actie groep aan te pas moeten ko men, Mijn stem (tegen persie- ring van het poortje) hebben DE veranderingen in het rijke Roomse leven kotnen nergens beter tot hun recht dan in de advertenties in kerk- blaadjes. Uit Wederzijds (in formatieblad voor het Bisdom Rotterdam) lezen toe op één pagina,' vlak by elkaar de vol gende drie advertenties, waar uit moge blijken, dat de RK kerk nog steeds in beweging is. 2, Bewoners van een pasto rie welke binnenkort wordt opgeheven, zoeken prettige werkkring voor hun zuster huishoudster Franciscanes55 jaar) niet te groot huis. Max. drie personen. -■ Wie heeft nog een Latijns Brevier over? Voor een stu dent aan de Katholieke Theo logische Hogeschool J. Streng, studentenpastorWanning- straat 14, Amsterdam, tel (020) 717404. 3. R,K. meisje33 jaar, sag zich gaarne geplaatst als huis houdster op pastorie. Liefst omgeving Rotterdam. HET bureau va» de Stichting Bevordering Volksgezond heid heeft zijn intrek genomen- in het gebouw van de Invali- densociëtiet De Inval aan de Karei Doormanstraat lil (koek Aert van Nesstraat, naast het Piccolotheater. Uit sluitend onder de nieuwe tele foonnummers 135410 en 135411 zijn alle bij deze stich ting aangesloten fondsen be reikbaar: Kon. Wilhelm ina Fonds, Ned. Astma Fonds, Prinses Beatrix Fonds, Emma- bloem Fonds, Ned. Hartstich ting en Nierstichting Neder land. a ANGETEKEND" PTT- "-ri bladj praai nog even na over de actie ScMp Ahoy en meldt het volgende waargebeurde voorval: „Voor sommige van onze collega's was de aktie al 's middags be- gonnen. Het personenbusjc, Tyfceiyk versierd, met Roode Kruis-vlaggetjes, waarmee de ER wordt op de huisbel ge drukt. Een meisje met een mand plus rectame-materiaal aan de deur. Met een heel. lief stemmetje: „Mevrouw, ge bruikt u toet eens anti-roos shampoo voor u, uw man of kinderen?" IVaarheidsgetrouto zeg ik nee Geen woord verder, geen reclame-flacon ter kennismaking; toe! werd my de waardebon in de hand Qedrukt voor MacCleans tand pasta met 35 cent korting. Om te lachen.' Laten ze dan de re clame-stunts achterwege la ten! Mevrouw L. voord Bastiaans-Bre- telefonistes zich naar de Ahoy-hallen begaven, werd onderweg klemgereden, waar na de verkeersovertreder spontaan f 10.— afstond voor het goede doet," i Dat Overschie vroeger In de Invloedssfeer van Delft gelegen heeft, is nog te zien aan het wapen van Delft een zwarte verti- j ca:e baan op een zilveren schikl op een i aantal bouwwerken in Overschie. We vin- den dit wapen boven de deur van het j voormalige Veerhuis aan de Kethelsekade, aan de Hogebrug hierbij sfgvbeold eh in do gevel van het bijbehorende brug- 1 wachtershuis aan de Ovcrschieseweg. Al eerder :s in deze rubriek verleid, dat Delft in 1339 van Aalbrecht van Beieren toestemming kreeg van Overschie naar de iMaes een kanaal te graven; de Delfshavense Sehie. Hiervoor moest de zuidelijke dijk langs dc beslaande Sehie doorgegraven worden. De ope ning, mot een schot afsluitbaar, werd maar 11*. roe breed, dat ;s ongeveer meter. De Delfshavense Schie zelf kreeg een breedte van 11 roeden. Over de sluisdeur kwam een bruggetje op de plaats waar nu de Hogebrug ligt. In 1579 bouwde men op déze plaats een nieuwe brug, waarbij de sluis verdween. Voortaan diende de Delfsha vense Sc.i;C ock voor dc afvoer van overtollig water uit het hoogheemraadsdiap Delfland. De burg, gemaakt dear de timmerman Adriaen Janszoon, overspande nu de volle breedu» van de Delfshavense Schie. In 1962 werd de brug nogmaals vsrnleuwd; de Hoj'cbrug zoals we die op de oude foto zien kwam icen tot stand. Vier gemetselde bogen kregen dc brug, ver sierd me; door Daniël de Swart gebeeldhouwde wa pens van Holland, Delft en •Delfltse magistraten. Over dc doorvaar.:opcr.lng vnor de scheepvaart kwam een dubbele ophaalbrug. Onge veer in dezelfde tijd werd hel brugwachtorshuis ge bouwd. dat nog steeds be staat, maar op de- foto's r.et •niet te zien is. Dat de doorvaart toch nog wel eens moeilijk orden op levende. blijk: uit de vol gende, in 1665 uitgevaar digde ordonnantie: „Alsoo de Heei-t.n van c.e vo:h der Stad. Delft in er- varir.ge gecomen sijn dat do schepen en schuijtcn door de brugge tot Ouder- sohie varende dicinae] van 50odanige hoochie sijn .dat deselve onder ofUe omtrent desclve brugge blijven sleeken, of file °ock jnenlch- inat'ï soa diep geladen sijn dat deselve ahïaer aendo grimt raken wacr door dc voorm. brugge getopt sijn- de de veer en.1e marekt- schuIjlen aldoor «»c: cn konnen doorpasseeren tot m: rekel ijeke incommedi- tcijt ende verhinderinge vandc passagiers. Soo 1st, dat de opgcmelte Heer en genegen sijn de cm do vocrscr. o.ngclcgentheden voor te komen gebeurt ende geordonneert hebben, kt urea ende ordonneren als volch: dat ingevalJe van nu VQorlao.1 e.-nigc schepen geladen sijn onder off te omtrent de voorm. brugge vtót raken ofï.e blijven steken dr»: dc chippers off- tc die het be wint van soo- danipe schepen kagen dam lopers of Re schuljten heb ben desi'lve tot haren cos- ten aonstan.s daer uljt sul len doen halen. Ëmdc daet en boven -telkens Verbeure de somme van t;cn guldens ende worden den schout, secretaris enric bode van Ouderschie L» samen of O clcx »m bij sou der geauc'.o- riseert de voorn, schippers daer toe te houden mltsga- gulric nff ie vorderen tap- pllcerendo he)file ten be- hcuv^ var den armen tot Oudcrschie. Aldus gedaen endc gear- resteer t bij de Heercn vande Weth der stad Delft den 26en Descmb&r 1665 ende •ten selvcn dage met de groote clock, vaiu Stadhuis gepubllceert". Zoals uit de ordonnantie blijkt, werd de scheepvaart dooi- de Hogebrug geregeld door het stadsbestuur van Delft, Dit zorgde ook voor- het onderhoud van de brug. Langs beide zijden van de Delflse en DelfSbavcnrc Schie lag een strook grond, de „Poortcrlle" van Delft, waarover Delft hot bestuur en de rechtspraak uitoefen de. In het begin van de Franse lijd, ca 1795, werd uit afkeer van alles wot adellijk was of er op leek, een ware beeldenstorm ge houden, waarbij talloze fa miliewapens op grafzerken on gevelstenen werden ver nield. Ook de wapens dor Delitsc regentenfamilies aan de Hogebrug werden kapotgeslagen. Een grote verandering onderging de brug omstreeks 1925, toen de beide kloppen werden ver vangen door do ophaalbrug, die we op de nieuwe foto ».ten. ÜP deze foto zion we rechts ook nog enkele van de oude huizon aan de Overechiesc Dorpsstraat. Veel van het oude Over schie gaat verdwijnen; waarschijnlijk zal dat bin nen afzienbare tijd ook met de Hogebrug gebeuren. Lr beitaan n.l. plajmen Voor de verbetering van de wa terweg van Rotterdam naar Djlft cn Leiden en in het kader hiervan zou de Ho gebrug doo r een bredere vervangen moeten worden. P. RATSMA ROTTERDAM, In de extra vergadering van de wijk raad voor Overschie in zijn oude samenstelling gisteravond bijeengekomen in de hulp-secre tarie is op verzoek van de wet houder voor sport en recreatie de aanleg van een hondenrenbaan in het park Zestienhoven bespro ken. Aanwezig was de heer A. Polder man, voorzitter van de windhonden- renvereniging „Rotterdam'', die het plan toelichtte. Het gaat om een ter rein ln het oostelijk gedeelte van het park dicht bij de bovendyk met vol doende parkeergelegenheid ern van dusdanige afmetingen dat ook aan in ternationale eisen ls voldaan. Voor het vervoer van buitenlandse honden is de luchthaven dichtbij en na de on voldoende huisvesting van de laatste jaren In het westelUk gedeelte is de heer Polderman met dit nieuwe plan zeer tevreden. Hij hoopt dat in 1972 de nieuwe banen exploitabel zijn. De wijkraad kon met het gehoorde rijn instemming betuigen en Zal in die geest advies uitbrengen. Het tweede punt van de agenda be trof de her-indeling van het groen in de Blij dorpse polder in verband met de verplaatste Energiehal. Vanaf de Abr. van Stolkweg is «naast het asyl voor huisdieren een nieuwe weg ge pand. Dit om toegang tot de Energie- hal ook van andere zijde te benade ren, en daarmede de Abr. van Stolk weg -te ontlasten. Het aantal volkstuinen dat voor de vereniging „Streven naar verbetering" verloren gaat door de aanleg van een openbaar wandelpark valt bij nader inzien mee. Door de strook langs de spoorbaan bij dit complex te betrek ken, is compensatie voor deze tuinen gevonden. In het wandelpark is aan allerlei voorzieningen gedacht, zoals schuil- huisjes, kinderspeelplaatsen en toilet ten. De mogelijkheid bestaat van de bouw van een loopbrug over de Stad- houdersweg. Aldus wordt het Vroe- zenpark gemakkelijker bereikbaar. Voor de bewoners van Spangen is ge- daoht aan een noodbrug ovor de Dolf- havense Schie naast de spoorbrug. De vergadering kon zich ook met deza plannen verenigen. Haar wensen gin gen bovendien uit naar een perma- nentverklaring van „Streven naar; verbetering", en opname van dit com plex in de groengordel. Van de gelegenheid zich uit te spre ken vëor of tegen de afsluiting van de Sehansweg naar en van het Kleinpol- derplem hebben 43 bewoners gekozen voor het handhaven van de toegan* ondanks de scherpe bocht, wat de wijkraad aan de wethouder voor ver keer zal doorgeven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Do Kamer van Koophandel heeft «en vouwblad samengesteld waarin gege vens over parkeren en openbaar ver voer In Rotterdam zijn opgenomen. Het vouwblad bestaat uit twee de len. Op de ene zijde staat een kaartje' van de binnenstad van Rotterdam, waarop de ligging van parkeerterrei nen en parkeergarages is aangegeven. Op de andere 'kant bevindt zich een kaart van Rotterdam en omgeving, waarop wordt aangeduid waar de au tomobilist langs de invalswegen in de stadsrand een parkeerplaats kan vin den en op welke wijze de reis per openbaar vervoer naar de binnenstad kan worden voortgezet. Volgens de Kamer van Koophandel voorziet het vouwblad in een grote behoefte gezien de reacties van be drijfsleven en instellingen in de bin nenstad, Eind november is het ver krijgbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1