kliniek wekt weerstand ZORGVULDIGE AFWEGING BELANGEN RGP ERDi AMSDAC 7BOEK Hoeveel groen heeft een Rotterdammer? Comité 1970 ter ziele RAAD VOLLEDIG INGELICHT Aï)OF illS1,8 'Bonnie is over the ocean' Waarom is getuige niet verschenen op Rijnvervui- lingsprocesP op. dc voorpagina van ons laatste nummer van „Wo nen Nu" stond een kleurenfoto van de plastic bungalow op het Kruisplein. Op de voor grond wandelt een echtpaar, een heer 1» het gr{js en een dame in het paars. Wie zichzelf op de cover van een tijdschrift vindt, zegt hé, wat leuk, die foto zou ik best willen hebben. ROTTERDAMRIJNMOND STIMEZO OVER VERONTWAARDIGING VAN ROTTERDAMSE VROUWENARTSEN: A 1 - Rotterdam 19 procent meer overgeslagen eerste helft 1970 Extra voorstelling 'Nee scliat, nn iriet' "WETHOUDER KWAM MET EIGEN MOTIE Industrialisatie Hoekse Waard Ledenvergadering Alg. Ned. Verbond Maasstadspelers met „Adams oogappeltjes" Brief aan dagboek Notities Geslaagde avond jubilerend chr. mannenkoor 'Rotterdam- Vreeswijk' Shell houdt schoorstenen met t.v. in de gaten pagina 4 vrijdag 6 november 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag „De gemeenteraad is in alle opzichten volledig ingelicht over abortus provocatus en de kliniek die wij wil len oprichten." Dit zegt Stimezo-voorzitter C. Th. van Schaik in een commentaar op de brief van de Rotterdamse gynaecologen aan het gemeentebe stuur waarin deze medici zeggen „met verontwaardiging kennis te hebben genomen van de manier waarop de gemeenteraad is voorge licht". De Rotterdamse vrouwenartsen ver klaren verontrust te zijn over het aanvaarden van een principe-voorstel door de raad rente en. aflossing te ga randeren van een lening die Stimezo wil stuiten ter financiering: van de in richting: van een abortuskliniek in Rotterdam-Zuid. Zij wijzen erop dat nergens is vermeld dat voor een op de twintig vrouwen die voor abortus worden behandeld, als gevolg van d- leiderontsteking verdere kinderloos heid dreigt. En dat met geen woord over de mogelijkheid van andere com plicaties is gerept. Zij zeggen dit in hoge mate onverantwoordelijk te ach ten. Volgens dokter Van Schaik heeft de gemeenteraad wel degelijk kennis kunnen nemen ven de complicaties die zich bij abortus kunnen voordoen. „Alie belangrijke medische aspecten zijn vermeld in een rapport van prof L. B ure ma, directeur van de GG en GD, dat speciaal voor de behandeling van het principe-besluit in de raad is samengesteld". De Stimezo-voorzitter die het „merkwaardig" vindt dat ner gens dë herkomst van dit getal „een op twintig" is vermeid, wijst er voorts op dat een Zweeds onderzoek in 1950 al heeft uitgewezen dat de kans op steriliteit even groot is bij het volledig uitdragen van de zwangerschap als bij abortus. „Als je alle kinderen zwemles geeft, zal er wel eens een verdrinken, aldus dokter Ven Schaik, maar dit moet worden afgewogen tegen het aantal verdrjnkingsgevallen als geen enkel kind zwemles krijgt". (Van een medewerker) ROTTERDAM, vrijdag Het Comité Rotterdam 1970, naam voor - het maandelijk koffieuux- tje waaraan behalve burge meester, wethouders en de hoofden van dienst van de ge meente tevens een twintigtal notabelen deelnamen, gaat niet als Comité Rotterdam 1975 de komende vijf jaar tegemoet. Het bestaat niet meer. De vergaderingen vonden iedere eer ste maandag van de maand plaats in het stadhuis van half tien tot half elf. Maandag jongstleden heeft men het comité „ten grave gedragen", zoals voorzitter mr. W. H. Fockema Andreae (voorzitter van de Kamer van Koophandel), het uitdrukt Plannen om althans „in de geest van het comité" bepaalde zaken te bEj ven doen zijn er wel, maar heb ben nog geen uitwerking gekregen. Het definitief einde van hei vlak na ■de oorlog opgerichte comité is in de oktobervergadering voorbereid met een voorstel van burgemeester en wethouders. Op verzoek van een aantal leden is hierover begin deze week nog eenmaal vergaderd. De rederi voor het opzeggen van deze bijzondere vorm van overleg is, dat men een dergelijk „binnenskamers" gehouden instituut niet meer van deze tijd vindt. Het comité' heeft in het Maasboekje' altijd gefigureerd onder het hoofd „weder opbouwactiviteit". Met dit doel voor. ogen is het ook gesticht naar een idee van de zondag 90 jaar geworden mr. dr. Karei Paul van der Mandele. In. later jaren'veran derde het karakter. Het bedrijfsle ven "kon „een kijkje nemen in de gemeentelijke keuken" (W. Tho massen) -en men „zette er de klok gelijk" (mr. A. Blusse van Oud-Al- blas). Juist tegen de2e verandering is verzet gerezen. Naar het schijnt hebben de wethouders al eerder dit jaar de consequentie getrokken want hun namen zouden in het nieuwe Maas boekje (1971) niet meer bij het co mité worden genoemd. Die van bur gemeester Thomassen wel, want hij is qualitate qua mede-voorzitter. Van hem is de uitspraak: „Iedereen, die iets tegen het comité heeft, kan van mij de wind van voren krij gen". Men' heeft geprobeerd om in de afge lopen jaren tot een schaalvergroting të komen. Met name door meer ver tegenwoordigers van de werkne- njersbonden in het comité op te ne men. Dat waren er namelijk niet meer dan drie in een gezelschap van bijna 35 man. Maar in ieder geval van de zijde van het NV? heeft men voor de eer bedankt. Daan van Hengel, namens de bij het NW aangesloten, bouwnljverheidsbond in het comité, is dan ook min of meer tegen de zin van het NW-hoofdbe- stuur erin. gebleven. Hij .zegt nu; „Ik had voor deze zaak geen respons bij mijn bestuur.- Maar omdat van oorsprong de bouwbe- drijfsbor.d erin zit en onze bond au tonoom is, ben ik erin gebleven. Ik heb maandag ook duidelijk gezegd, dat ik het als persoon ontzettend betreur, dat dit ©tuk informatie nu voor *fnij wegvalt. Ook voor die schaal vergroting voelde men niets bij het NVV. Ze vonden het gewoon niet meer in. deze -tijd passen. Ze zelden: „Je kan het verschil niet meer zien tussen een sociëteit en deze club". Fockema Andreae: „Een zekere moge lijkheid tot overleg droogt nu op. De wethouders vooral geloven, dat ze het politiek niet meer - kunnen verkopen aan hun achterban. Aeh, al dat gekakel, in verband met de verkiezingen. Ze verwachten vragen in de raad. Ik vind, dat je dan ge woon rechtop moet blijven staan en zeggen: dank voor uw opmerking, maar we grvan gewoon door want het is niets onzindelijks wat hier gebeurt. Wij hebben gezegd: b. en w., u bent de magistraat en als u zegt, het kan niet meer, nou goed. En inderdaad, als overal nu al die politieke saus. overheen komt, dan zeg ik als Kamer van Koophandel: „We doen niet meer mee". Het comité heeft in de afgelopen twintig jaar als broedplaats gefun geerd voor talloze activiteiten, die zoals mr Fockema Andreae het ziet „mede het imago van Rotter dam hebben bepaald". De eerste toestand, waar men de hand in had, was de .tentoonstelling „Ahoy". Ie dere vijf jaar veranderde hot jaar tal achter de naam van het comité. Van der Mandele, die er tot nu toe lid van is gebleven, heeft in de boe- - zem van het comité een groot aantal plannen gelanceerd an laten realise ren. Nog eon uitspraak vaa nu\ Blusse: „Het was een spoog-Rotter damse club". De verontruste gynaecologen spre ken de verwachting uit dat „de -se rieus werkende gynaecologen him me dewerking zullen weigeren als inder daad mocht blijken dat bij de leiding een streven bestaat weinig aandacht te besteden aan de rechten van de on geboren vrucht. Zonder gekwalificeer de medewerkers zal dan gezocht wor den naar andere mogelijkheden om „het bedrijf" gaande te houden. "Wij vrezen derhalve dat de opening van de abortuskliniek een gevaar voor de volksgezondheid betekent". Ondanks deze „verdachtmakingen" ziet de heer Van Schaik een positief aspect in de verklaring van de gynae cologen: „Toen Stimezo bijna ander half jaar geleden hear plannen be kend maakte, verzochten de Rotter damse gynaecologen de inspectie volksgezondheid de opening van een kliniek te voorkomen. Nu zeggen ze feitelijk: zorg ervoor dat het netjes gebeurt". Lakoniek besluit de Stime zo-voorzitter: „We ïullen ze nog weer eens gaan voorlichten over onze plan nen". ROTTERDAM, vrijdag (ANP). De Rotterdamse haven heeft in de eerste zeven maanden van dit jaar ne gentien procent meer goederen over geslagen dan in dezelfde periode van 1969. Het transport van stukgoed steeg met zeven procent, dat van mas sagoed (vooral ruwe olie) met 21 pro cent. Een onderverdeling van de goede renstroom geeft te zien dat ïn de mas sagoed-sector alleen hot olietransport is gestegen (4- 36 procent) en dat het vervoer van andere goederen is afge nomen: graan, 3 procent; kolen, 15 procent; erts, 10 procent; kunstmest, 18 procent. De totale overslag van januari tot en met juli was 119,4 miljoen ton, waarvan 17,1 miljoen ton stukgoed en 102,4 miljoen ton massagoed. Het transport van minerale oliën omvatte 77,1 miljoen ton, waarvan 56,1 miljoen ton ruwe olie. ROTTERDAM, vrijdag Aan de Lekise uni verheit is de heer H. S. Versnel, leraar aan hat Erasmiaanse gymnasium tte Rotterdam, cum laude ■tot doctor in de letteren gepromoveerd op een proefschrift, getiteld „Trium- phus. An inquiry into the origin, de velopment and meaning of .the roman triumph". ROTTERDAM. Van woensdag D november tot en mot zondag 15 no vember wordt tn.de nieuwe Ahoy'hal aan het Zuidplein te Rotterdam de expositie „Autoahoy" gehouden, waar onder meer personen- en bedrijfswa gens, containers, bromfietsen, scooters en boten getoond worden. Canada's folkloristische zangeres Bonnie Dobson werkt mee aan een reeks ontvangsten van het Canadees nationaal verkeersbureau tijdens het congres van de ABTA in Rotterdam, van 8 t/tn 11 november, van 17.00 tot 19.30 uur, brengt deze jeugdige artieste, die zichzelf op de gitaar begeleidt, een keur van Canadese liedjes ten gehore. Tijdens haar zang wordt met behulp van dia's en andere visuele hulpmiddelen een beeld van de toeristische aan trekkelijkheden van Canada gegeven, waartoe wij zeker ook Bonnie zouden willen rBkenen. ROTTERDAM, vrijdag. Van het blijspel „Nee schat, nu niet" wordt zondag 8 november in het Hofplein theater een extra voorstelling gegeven die om 14,30 uur begint De vraag naar middagvoorstellingen is vooral bij oudere mensen groot. De manitee van Nieuw Rotterdams Toneel op 3 ok-iober werd echter slechts door 153 mensen bezocht. KAMERLID VRAAGT: DEN HAAG, vrijdag (ANP). Het Eerste Kamerlid Van Wijk (PSP) heeft de ministers van verkeer en waterstaat en van justitie en de staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid gevraagd of het waar is dat de Nederlander J, Booij, directeur van een classifieeerbedrijf in Rotterdam als getuige is gedag vaard bij de strafzaak die aan hangig is bij de rechtbank te Kleef tegen de directie en het personeel van de Hamburger Lloyd op beschuldiging van ver vuiling van de Rijn en of het juist is dat deze getuige niet is verschenen. De heer Van Wijk vraagt de be* windslieden of deze kunnen bevesti gen dat de heer Booij bij dit proces is betrokken omdat zijn. bedrijf belast was met het schoonmaken van de olieschepen van de Hamburger Lloyd en hij derhalve moet weten hoe deze schepen in Rotterdam aankwamen, vol dan wel onderweg geleegd in do Rijn. Het eerste Kamerlid vraagt de be windslieden of deze bereid zij-n een onderzoek te doen instellen naar de eventuele rol die het Rotterdamse classifieeerbedrijf bij deze ernstige vervuiling van de Rijn heeft gespeeld en een strafvervolging ,te doen instel len togen de heer De Booij en even tuele medeschuldigen wanneer uit een dergelijk onderzoek zou blijken deze medeplichtig zijn geweest aan „deze opzettelijke Rijnvervuiling" en zich aan strafbare handelingen schuldig hebben gemaakt, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Wet houder H. C. G. L. Polak verraste de gemeenteraad gisteren -met een mo tie, die het ongewenst noemt dat hij naast zijn wethouderschap ook lid pan de Rijnmondraad is. Hij deed dit, nadat de D'6 6-r actie eenzelfde eer der ingediende znotie bad ingetrok ken, omdat deze toch verworpen zou worden. Polak noemde zelf zijn manoeuvre „academisch". De stemmenverhou ding: vierentwintig tegen, zestien voor. Polak stemde tegen zijn „eigen" motie, uiteraard. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, vrijdag. Pas na een zeer zorgvuldige afweging van belangen moet worden beslist of in het westelijk deel van de Hoek- sche Waard industrialisatie moet plaats vinden. -In deze geest gaat de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening binnenkort een. ad vies uitbrengen aan de regering. Een duidelijke meerderheid in de raad vond de aanbeveling een project studie havengebied Hoekschc Waard West lc laten verrichten, te ver gaan, zo bleek fis teren tijdens de tweede openbar© vergadering van dit advies college in Den Haag. Dc aanbeveling was voorgesteld door een commissie uit de raad, die een studie had gemaakt over de wen selijke ruimtelijke ordening van Zuid west-Nederland. Na oen uitvoerige; discussie vatte voorzitster, movr. Chr. de Ruyier-de Zeeuw de opvatting van de rand als volgt samen: „Sr zijn twee deuren waardoor de industrie mis schien de Hoeksche Waard kan bin nenkomen, De ene is door het bewijs te leveren, dat met industrialisatie een uitzonderlijk groot nationaal belang is gediend, dc andere is een projectótu- die te ondernemen, waarin alle aspec ten grondig kunnen worden belicht." Dc overgrote meerderheid van de raad bleek gisteren voorts van mening: tc zjjn, dat een eventuele uitbreiding van de Maasvlakte in westelijke rich ting zou moeten gebeuren, dus met inachtneming: van de door de regering In 1964 vastgestelde demarcatielijn, de grens lussen haven- en industriege bied cn het Voomsc duingebied. „Er is geen economische nood zo groot, dat Voornes duin zou moolen. worden opgeofferd," aldus mevr. De Ruyter. Slechts twee leden van de raad zijn van mening, dat afwijking van doze grens mogelijk moet blijven, als de ontwikkeling dat vraagt. De mening van deze minderheid zal ook ter kennis van de regering worden ge bracht. De raad ging verder akkoord met dc aanbevelingen van dc commissie Zuid west-Nederland: Er moet een groen hart blijven lussen dc noordelij ke en de zuidelijke delta, geen verdere concentratie van industrie aan het Hollandsch Diep, de infra-structurele verbindingen dienen via de zootnweg tot stand te worden gebracht, woonge bieden en basisindustriegcbleden die nen strikt te worden gescheiden en het verdronken Land van Saaftinge mag niet worden aangetast. Mevr. Chr, da Ruyter-De Zeeuw ROTTERDAM vrijdag. Op vrij dag 13 november belegt het Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Rotter dam, een ledenvergadering in hotel „Central", Kruiskade 12. Na de leden vergadering, die om 20.00 uur begint, zal professor dr. P. S. Paardekooper uit Eindhoven een voordracht houden over het onderwerp „De huidige ver houding tussen Vlamingen en Walen" ROTTERDAM, vrijdag. De A.T.G. „De Maasstadipelers" zal op dinsdag 24 november in het Hofplein- theater een voorstelling geven van „Adams oogappeltjes" (Dps Pommes pour five), een aantal schotsen van Tsjechov voor toneel bewerkt door Gabriel Arout. De Regie van deze pre mière voor Nederland is in handen van Lies Franken. Op vrijdag 27 no vember volgt en reprise in „Dc Grootc Schouwburg" te Rotterdam-Zuid ten bate van de Vereniging tot Bestrijding van de Tuberculose. ■■-"vrNV* sXi..V "i".. Rfe. V Bi /~1P 28 oktober jl. hebt u een artikel geschreven naar aan leiding van een pubiikatic in het maandblad Willen is Kun nen van de Algemene Ned. Invalidenbond. In dit artikel wordt door de ANIB geprotes teerd tegen de behandeling door artsen van dc Gemeen schappelijke Medische Dienst van het GAK, V heeft ecu te lefoongesprek gehad met de directeur van het GAK, mr. P. Meeter, waarbij genoemde heer enige opmerkingen heeft gemaakt als: „Ik geloof niet veel van die klachten, maar ik kan ze wel begrijpen. Het gaat hier om zwaar gehandicapten, die in de WAO lopen, waar onder nogal veel tobbers zijn. Gehandicapten z()n niet altjjd makkelijke mensen, vaak zyn ze niet flink genoeg zich over hun handicap heen te zetten." En als sluitstuk: over z(jn art sen heeft htf nooitklachten gehoord, het zijn allemaal keurige mensen. Tot goed begrip, het gaat hier niet alleen maar om ge handicapten. Iedereen die werkt valt onder dc Algemene Ziektewet en kan met de me dische dienst van het GAK le maken krygen. Als u ziek wordt of door een ongeval In een ziekenhuis moet worden opgenomen, zal u, ais u van uw ziekte herstellende bent, maar nog niet in staat bent om te werken, een oproep van het GAK ontvangen om u te laten keuren. Deze oproepen laten nooit lang op zich wach ten. De arts van het GAK nu oordeelt of u weer aan het werk kunt gaan, Dit geschiedt zonder medi sche keuring, alleen maar bU bezichtiging. Het GAK heeft ook geen specialisten, die u keuren. liet is alleen maar ecu controle aan de buitenkant. WAO-trekkers (dat zün men sen, die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zjjii) wor den op dezelfde wijze behan deld en de arts beslist tot welk percentage de WAO-trekker ongeschikt is. HU komt hierbij aan het inkomen van de be treffende patiënt. De arts van het GAK is in dienst cn wordt betaald door het GAK cn is derhalve ge bonden aan voorschriften. Hij zal er dus op uit zyn u zo spoedig mogelijk weer aan het werk Ie doen gaan. Dat dit in onze maatschappij nog moge lijk is, is een onduldbare toe stand. Iedere arts, dus ook hij die verbonden is aan het GAK. moet zijn beslissingen vrij kannen nemen, zonder binding aan voorschriften van een in stantie. Verder zou er ook nog de mogelijkheid moeten be staan indien men het met de arts van het GAK niet eens is, een onafhankelijke specialist te consulteren, waarbij de uit spraak van die specialist bin dend is voor beide partyen. Daar w|j allen als verzeker den met het GAK tc maken kunnen krijgen, is het noodza kelijk, dat de medische dienst van l»et GAK eens op de hel ling komt cn dat er gezocht wordt naar een voor allen aanvaardbare oplossing va» dit probleem, Wij allen hebben recht op een goede medische en menselijke behandeling, waarbU geld geen enkele rol mag spelen. Ik geef de heer Mecter de raad zich eens met revalidalie-arl- sen in verbinding ie stellen. Ik beti er van overtuigd, dat liü dan op vragen van verslagge vers anders zal reageren. Als u, lezer, gegronde klach ten heeft over de behandeling ondervonden bij de Gemeen schappelijke Medische Dienst, schrijft u dan naar de ANIB, Osseweistraat 3G, Rotterdam. Deze bond wil graag verne men of er ook van andere zijde als die der invaliden klachten over de behandeling door arisen van het GAK zijn. Hoogachtend, (uaam cn adres bij mij bekend, dagboekschrijver) (Naschrift: In mijn artikel over de klachten van invaliden Ats roe atte sluk- Vjes openbaar groen optellen, die Rotterdam rijk is, komen we aan een groene op pervlakte uart I6öö ha. Daar zit dan alles in: groenstroken, sportvelden, volkstuinen, par ken, het Kralingse Bos, alles. Delen we nu de totale groenvoorraad door het aantal beiooners, dan krijgen we het aantal vierkante meters groen per inwoner. Amsterdam en Den Haag maken ook zo'n re kensommetje en we kunnen heerlijk vergelijken. Wethou der Polak doet dat in zijn be leidsnota. Hy stelt dan vast, dat de Rotterdammer er met zyn 21,5 vierkante meter groen achter ligt op de hoojd- stadbetooner, die mag beschik- m.b.t. een arts van het GAK was sprake van een zekere dokter Dc K. Met dr. De K. heb ik inmiddels contact ge had. Hij zei mij de aanval, die op hem is gedaan in het blad van de Invalidenbond, als las ter te beschouwen. Hy zal nóch op de publikatie in „Wil len is Kunnen", nóch op het stuk in het Rotterdamse Dag boek reageren. Hy merkte in dit verband op: „lk zal deze zaak laten doodbloeden." Hoewel ik my buiten de dis cussie wil houden, die tussen invalide en het GAK is ont staan, zou ifc graag één vraag mille» stellen. Deze: tvat houdt het in als iemand voor een be paald percentage arbeidsonge schikt wordt verklaard? Het komt mij hoogst onwezenlijk voor op dit punt met een per centage te werken. Een arts kan aangeven w«t iemand wel kan (of ving) en wak hij niet kan (of mag). Dat is reëel. Maar, als een arts bijvoor beeld vaststelt, dat Iemand zijn been voor vijftig procent kan gebruiken, wat bedoelt hij dan? Dagboekschrijver keil over 26 vierkante nieter," maar in een duidelyk gunsti ger positie verkeert dan de Hagenaar, die het met 13 vier kante meter moet doen. Wat hebben tve nu aan deze vergelijkingen en wat worden we er wijzer van? Niets, volstrekt niets. Het berekenen van het „groenge- middeide" mag een aardige be zigheid 2ijn, met het resultaat van de berekening schiet je niets op. Aan het getal 21,5 kun je namelijk niets zien. Het is als je het op een veld afpaalt een lapje grond ter grootte van een stadstuintje van ruim vijf by vier meter, voot een Rotterdams gezin van pa, moe en drie kinderen (2,8 kind zou ik eigenlijk moe ten schrijven om in de termen te blijven) groot genoeg om op tc picknicken. Jaioel, magr «iet één Rotterdams gezinshoofd heeft het recht zijn gemiddelde van 21,5 vierkante meier openbaar groen op te eisen. Riemend, mag in hei Kralingse Bos zyn door de overheid be rekende ge-middelde groen strook bezetten, door middel van ajpalmg oj anderszins. Me 1 dat gemiddelde kon een overheid natuurlijk wel scher men als het te pas komt. Eenentwintig vierkante meter groen voor iedere Rotterdam- vier is nog heel tvat, mocht ie mand klagen over het gebrek aan groen in deze stad. Het merken met een gemid delde blijft echter volstrekt ir reëel. Wie in een stadsdeel woont, waar het openbaar groen alleen bestaat uit het gras dat tussen de tegels groeit, koopt voor een gemid delde niets. L«at men als het openbare groen aan de orde komt, spre ken over wat er concreet is en dc behoefte per v)oonbuurt bekijken. Men kan nog steeds niet recreëren op een ab stract getal. Aldus geschiedde. Gemeld echtpaar bestelde etn afdruk van de foto bü ons blad. Deze afdruk is inmiddels gereed, maarhet adres van het echtpaar Ia verdwenen. Onze vraag: of de betrokkenen zich met ons lu verbinding willen stellen, opdat w(j hun de foto (met excuses) kunnen toestu ren. de dagen korter wor den, naderen de bazaars. Dit is een onverbiddelijke markering van het voort- schrüden der jaren. Beslist geen bazaar is de jaarlijkse verkoop van bandenarbeid- prodnkten, gemaakt door thuisllggende zieken. Aan dacht voor deze verkoping, die op dinsdag 10 november wordt gehouden in het Rodc-Krnis- gebouw aan het Koningin Em- mapicin 12, van 10.00 tot 17.00 uur. JJOE lang is het geleden, dat Feijenoord de Europacup won? Het Ijjkt wel jaren! ROTTERDAM, vrijdag Gister avond vierde het chr. mannenkoor Ro;terdam-Vreewijk zijn zilveren jubi leum met een concent in De Doelen. Hiervoor bestond zeer terecht veel be langstelling. Te oordelen .naar het peil van zingen kan dit koor terugzien op een geslaagd verleden en kan tevens vooruit zien naar een nog betere -toe komst. Het programma alleen al was Interessant te noemen en anders dan men gewend is. Onder leiding van dirigent Bernard Verboom werd geopend met ps. 190 van. Dvorak, een primeur in ons land. "Van alle werken, door dit jubilerend koor alleen of samen met anderen ge zongen, dient wel vermelding het ver zetslied van Bent us van Lier op een tekst van J. Greshoff, dat mede door de gave voordracht, grote indruk op dc toeschouwers maakte. i Verdere medewerking verleende Caroline vnn Hement in de alt-rapso- dle van Brahms en een solistisch op treden met „Zigeuner-licder" van Dvorak. Daarenboven kon men het chr. dameskoor „Schiebroek" onder leiding van Addie de Jong beluisteren In allerlei werken. Niet alles daarvan leek gelukkig gekozen. Ps. 99 van Floor Peeters was te hoog gegrepen en vereiste wel een groter koor, om tot - zijn recht te komen. Een compositie van Stratigin lag beter en alle lof voor een bewerkjng van de dirigent van ps. 117. ROTTERDAM, vrijdag De Shell heeft onlangs een systeem in gebruik genomen om rookont wikkeling bij de schoorstenen van do ketelhuizen tc registreren. De bedrijfskrant voor SheH- personeel, „Onder de vlam", meldt, dat er sinds kort in de controlekamer een monitor is ge plaatst. waarop men de eigen schoorstenen kan zien. Het beeld wordt overgebracht via een ge sloten tv-elreuit, waarin dc came ra is geïnstalleerd op een water tank. op een afstand van onge veer 200 meter van de bewuste schoorstenen. De camera is vanuit de contro lekamer le bedienen, zodat men desgewenst één, twee, drie of vier schoorstenen in beeld kan bren gen. Aangezien de camera twee maal zo gevoelig: ia als het men selijk oog. kan zij ook In de vroe ge ochtenduren en bij vallende duisternis dienst doen. Een alarmsysteem bij de monitor waarschuwt bij optredende rook ontwikkeling en meldt tevens bij welke schoorsteen dit het geval SSfeffi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1